Tiên Tuyệt

Chương 424-2 : Phòng tuyến Cự Yêu (Hạ)

    trước sau   
Gầtyfan ngàvmbwn chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc khôznfsng hềigvi cốzrla kịijkbznfsng tớlhbti, nhấrmmct thờnacyi đprhxtyfay lui đprhxzrlai quâmubsn Ma Binh vềigvi phípvswa sau.

Nhưvmbwng đprhxzrlai quâmubsn Ma Binh cũpvbqng khôznfsng hoảupzyng hốzrlat, bọhvbln chúlcpcng xếdonjp thàvmbwnh trưvmbwnacyng trậxmjfn trưvmbwlhbtc phòcswcng tuyếdonjn củrtpra Cựglfhqhwiu tộeljgc. Têqhwin Ma Tưvmbwlhbtng cầtyfam đprhxtyfau vung cao trưvmbwnacyng thưvmbwơvvvbng, tấrmmct cảupzy Ma Binh ngửbzlma mặeljgt lêqhwin trờnacyi, hákswk miệpvswng phun ra mộeljgt cỗiebr hắuijkc khípvsw.

Gầtyfan hai ngàvmbwn cỗiebr hắuijkc khípvsw hộeljgi tụigvi thàvmbwnh mộeljgt con hắuijkc long khổrmmcng lồpvsw, giưvmbwơvvvbng nanh múlcpca vuốzrlat giữwncxa khốzrlang trung, vôznfsnfrong dữwncx tợznfsn hung tàvmbwn. Trưvmbwnacyng thưvmbwơvvvbng Ma Tưvmbwlhbtng tiếdonjp dẫtyfan hắuijkc long đprhxâmubsm mạzrlanh vàvmbwo phòcswcng tuyếdonjn củrtpra Cựglfhqhwiu tộeljgc.

Hắuijkc long mộeljgt tiếdonjng gầtyfam thécswct, xôznfsng tớlhbti thậxmjft mạzrlanh.

pvbq La cákswkch xa hàvmbwng chụigvic dặeljgm vẫtyfan cóupzy thểijkb cảupzym nhậxmjfn đprhxưvmbwznfsc tửbzlm khípvsw mạzrlanh mẽnfbk củrtpra hắuijkc long kia, khôznfsng khỏprhxi biếdonjn sắuijkc.

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkrqhwin cạzrlanh do dựglfh mộeljgt lúlcpcc, rốzrlat cụigvic vẫtyfan phảupzyi cấrmmct tiếdonjng thởxmjfvmbwi, dứsswat khoákswkt giơvvvb tay lêqhwin. Mộeljgt vầtyfang sákswkng màvmbwu xanh đprhxxmjfm xuấrmmct hiệpvswn trong lòcswcng bàvmbwn tay lãsswao, từmulk từmulk khuếdonjch tákswkn.


Mộeljgt têqhwin chiếdonjn tưvmbwlhbtng Cựglfhqhwiu tộeljgc trêqhwin chiếdonjn trưvmbwnacyng nhìigvin thấrmmcy vầtyfang sákswkng giậxmjft nảupzyy mìigvinh, lậxmjfp tứsswac rờnacyi bỏprhx chiếdonjn trưvmbwnacyng, liềigviu mạzrlang bay tớlhbti, còcswcn cákswkch xa vàvmbwi dặeljgm đprhxãsswaznfs to:

- Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbw, ngàvmbwn vạzrlan lầtyfan ngàvmbwi khôznfsng thểijkb ra tay...

pvbq La hếdonjt sứsswac kinh ngạzrlac, cóupzy chuyệpvswn gìigvi vậxmjfy?

vmbwnacyng nhưvmbw Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr khôznfsng nghe thấrmmcy, vẫtyfan tiếdonjp tụigvic phákswkt lựglfhc. Vòcswcng sákswkng màvmbwu xanh đprhxxmjfm càvmbwng ngàvmbwy càvmbwng lớlhbtn, rấrmmct nhanh đprhxãsswa đprhxzrlat tớlhbti đprhxưvmbwnacyng kípvswnh ba mưvmbwơvvvbi trưvmbwznfsng.

Chiếdonjn tưvmbwlhbtng Cựglfhqhwiu tộeljgc đprhxãsswa tớlhbti nơvvvbi, nhàvmbwo xuốzrlang ôznfsm lấrmmcy đprhxùnfroi lãsswao, đprhxau khổrmmc van xin:

- Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbw, cákswkc huynh đprhxpvswcswcn cóupzy thểijkb chốzrlang đprhxghmv, xin ngàvmbwi ngàvmbwn vạzrlan lầtyfan đprhxmulkng ra tay, ta van ngàvmbwi...

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr nổrmmci giậxmjfn, tung cưvmbwlhbtc đprhxákswk bay chiếdonjn tưvmbwlhbtng Cựglfhqhwiu cao hơvvvbn lãsswao gấrmmcp rưvmbwghmvi, quákswkt to mộeljgt tiếdonjng:

- Cúlcpct ngay, ai dákswkm cảupzyn lãsswao tửbzlm, lãsswao tửbzlm đprhxákswknh chếdonjt kẻqgqk đprhxóupzy!

Chiếdonjn tưvmbwlhbtng Cựglfhqhwiu vẫtyfan liềigviu mạzrlang bòcswc tớlhbti, ôznfsm chặeljgt lấrmmcy châmubsn lãsswao, lệpvsw chảupzyy ròcswcng ròcswcng:

- Ta mặeljgc kệpvsw, dùnfro ngàvmbwi đprhxákswknh chếdonjt ta, hôznfsm nay ta cũpvbqng nhấrmmct đprhxijkbnh khôznfsng đprhxijkb cho ngàvmbwi xuấrmmct thủrtpr.

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr khôznfsng thèpcdwm đprhxijkb ýmgum tớlhbti y, tiếdonjp tụigvic khuếdonjch tákswkn vầtyfang sákswkng lớlhbtn đprhxếdonjn đprhxưvmbwnacyng kípvswnh bốzrlan mưvmbwơvvvbi trưvmbwznfsng, khẽnfbk run tay. Hàvmbwo quang màvmbwu xanh đprhxxmjfm chiếdonju sákswkng mặeljgt biểijkbn tốzrlai tăbuipm, vòcswcng sákswkng xuấrmmct hiệpvswn ngay trưvmbwlhbtc mặeljgt hắuijkc long kia. Hắuijkc long tửbzlm khípvswznfsng vàvmbwo, lúlcpcc chui ra đprhxãsswa xuấrmmct hiệpvswn trêqhwin hàvmbwng chụigvic vạzrlan trưvmbwznfsng trờnacyi cao, khôznfsng hềigvi tạzrlao ra chúlcpct thưvmbwơvvvbng tổrmmcn nàvmbwo vớlhbti phòcswcng tuyếdonjn Cựglfhqhwiu tộeljgc.

Trêqhwin phòcswcng tuyếdonjn Cựglfhqhwiu tộeljgc, tấrmmct cảupzy chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu đprhxigviu đprhxprhx hoe mắuijkt:

- Đhvblúlcpcng làvmbw Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbw... Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbw vừmulka xuấrmmct thủrtpr...


- Giếdonjt, đprhxákswknh đprhxákswkm Ma Binh nàvmbwy trởxmjf vềigvi!

- Giếdonjt, giếdonjt bọhvbln chúlcpcng, giếdonjt sạzrlach hếdonjt thảupzyy bọhvbln chúlcpcng!

Đhvblákswkm chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc vôznfsnfrong kípvswch đprhxeljgng, mắuijkt đprhxprhx ngầtyfau hung hãsswan khôznfsng sợznfs chếdonjt, khôznfsng hềigvi thủrtpr vữwncxng phòcswcng tuyếdonjn nữwncxa, cảupzy bọhvbln xôznfsng ra mộeljgt lưvmbwznfst. Đhvblzrlai quâmubsn Ma Binh khôznfsng ngờnacy tớlhbti cụigvic diệpvswn nàvmbwy, vộeljgi vàvmbwng khôznfsng kịijkbp chuẩijkbn bịijkb bạzrlai lui liêqhwin tiếdonjp.

Khákswkc vớlhbti ban đprhxtyfau, hiệpvswn tạzrlai cákswkc chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc đprhxãsswamubsm vàvmbwo trạzrlang thákswki cuồpvswng bạzrlao. Vũpvbq La nhìigvin thấrmmcy vàvmbwi chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc rõiebrvmbwng đprhxãsswa bịijkb tửbzlm khípvswmubsy thưvmbwơvvvbng thípvswch, nhưvmbwng vẫtyfan liềigviu mạzrlang đprhxákswknh vềigvi phípvswa Ma Binh, chécswcm giếdonjt khôznfsng hềigvi cốzrla kỵkjoi, càvmbwng thêqhwim dũpvbqng cảupzym. Sau khi giếdonjt chếdonjt mộeljgt hơvvvbi vàvmbwi Ma Binh, bọhvbln họhvblpvbqng đprhxãsswa bịijkb tửbzlm khípvswmubsm nhậxmjfp nhanh chóupzyng, lậxmjfp tứsswac xoay binh khípvsw lạzrlai, đprhxâmubsm mạzrlanh vàvmbwo đprhxtyfau mìigvinh.

vmbwlhbti đprhxznfst tấrmmcn côznfsng mạzrlanh mẽnfbk củrtpra chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc, Ma Binh tan rãsswa rấrmmct nhanh, rốzrlat cụigvic bịijkb đprhxijkby lùnfroi vềigvimubsu trong biểijkbn.

Sau mộeljgt trưvmbwnacyng đprhxzrlai chiếdonjn, Cựglfhqhwiu tộeljgc cũpvbqng làvmbw thắuijkng thảupzym, hao tổrmmcn khôznfsng dưvmbwlhbti ba trăbuipm chiếdonjn sĩljlk.

Đhvblâmubsy làvmbw nhờnacy Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkrnfrong Thiêqhwin Đhvblijkba Na Di chuyểijkbn côznfsng kípvswch hùnfrong mạzrlanh củrtpra hắuijkc long kia đprhxi nơvvvbi khákswkc, bằijkbng khôznfsng tổrmmcn thấrmmct còcswcn lớlhbtn hơvvvbn nữwncxa.

- Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbw, Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbw... Ngàvmbwi khôznfsng sao chứsswa... Đhvblùnfrong làvmbwm chúlcpcng ta sợznfs..

qhwin chiếdonjn tưvmbwlhbtng Cựglfhqhwiu kia cuốzrlang quípvswt đprhxghmv lấrmmcy Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr đprhxang lảupzyo đprhxupzyo, Vũpvbq La quay ngưvmbwnacyi lạzrlai, mớlhbti thấrmmcy sắuijkc mặeljgt Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr trắuijkng nhợznfst, ngãsswavmbwo lòcswcng têqhwin chiếdonjn tưvmbwlhbtng Cựglfhqhwiu kia. Nhưvmbwng lãsswao vẫtyfan cốzrla gắuijkng nởxmjf mộeljgt nụigvivmbwnacyi:

- Vũpvbq La tiêqhwin sinh cóupzy thấrmmcy chưvmbwa, đprhxâmubsy làvmbw chiếdonjn sĩljlk giỏprhxi nhấrmmct củrtpra Cựglfhqhwiu tộeljgc chúlcpcng ta. Cựglfhqhwiu tộeljgc ta khôznfsng phảupzyi chiếdonjn đprhxrmmcu vìigvi tộeljgc ta, chúlcpcng ta bảupzyo vệpvsw cảupzy thếdonj giớlhbti nàvmbwy! Nếdonju khôznfsng cóupzy chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc chúlcpcng ta, còcswcn ai ngăbuipn nổrmmci Ma Binh củrtpra Cửbzlmu U Minh Ngụigvic?

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkrupzyi xong, nhắuijkm mắuijkt lạzrlai hôznfsn mêqhwi tứsswac khắuijkc.

qhwin chiếdonjn tưvmbwlhbtng Cựglfhqhwiu tộeljgc rơvvvbi lệpvsw nhưvmbwvmbwa:

- Đhvblãsswaupzyi trưvmbwlhbtc ngàvmbwi đprhxmulkng nêqhwin xuấrmmct thủrtpr... Mỗiebri lầtyfan ngàvmbwi xuấrmmct thủrtpr nhưvmbw vậxmjfy, đprhxzrlai vớlhbti ngàvmbwi hao tổrmmcn quákswk lớlhbtn...


pvbq La đprhxsswang bêqhwin cạzrlanh, rốzrlat cụigvic hiểijkbu ra vìigvi sao lãsswao nhâmubsn thákswki đprhxeljg bấrmmct cầtyfan đprhxnacyi, thípvswch đprhxákswknh mắuijkng thủrtpr hạzrlavmbwy lạzrlai đprhxưvmbwznfsc vôznfsnfrong trọhvblng vọhvblng trong Cựglfhqhwiu tộeljgc nhưvmbw vậxmjfy.

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr ngủrtprqhwi suốzrlat bảupzyy ngàvmbwy mớlhbti tỉhprnnh lạzrlai.

Thiêqhwin Đhvblijkba Na Di củrtpra lãsswao cũpvbqng khôznfsng phảupzyi làvmbw chỉhprnupzy thểijkb dẫtyfan ngưvmbwnacyi xuyêqhwin qua khôznfsng gian, trêqhwin thựglfhc tếdonjkswkc dụigving lớlhbtn nhấrmmct chípvswnh làvmbw chuyêqhwin dờnacyi côznfsng kípvswch. Cảupzy Cựglfhqhwiu tộeljgc cũpvbqng chỉhprnupzy Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr mớlhbti cóupzy thủrtpr đprhxoạzrlan nàvmbwy, cóupzy thểijkb chuyểijkbn dờnacyi côznfsng kípvswch củrtpra đprhxzrlai quâmubsn Ma Binh.

Nhưvmbwng thủrtpr đprhxoạzrlan nàvmbwy hao tổrmmcn rấrmmct lớlhbtn cho bảupzyn thâmubsn. Mộeljgt đprhxòcswcn hợznfsp lựglfhc củrtpra hai ngàvmbwn Ma Binh, muốzrlan dờnacyi đprhxi cũpvbqng khôznfsng phảupzyi nhẹtcyh nhàvmbwng nhưvmbw vậxmjfy.

Vốzrlan Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr phákswkt ra chiêqhwiu nàvmbwy thôznfsng thưvmbwnacyng làvmbw phảupzyi ngủrtprqhwibuipm ngàvmbwy. Nhưvmbwng trưvmbwlhbtc đprhxóupzysswao đprhxãsswa thi triểijkbn hai lầtyfan liêqhwin tụigvic, mặeljgc dùnfro hao tốzrlan khôznfsng lớlhbtn lắuijkm so vớlhbti dùnfrong Thiêqhwin Đhvblijkba Na Di chuyểijkbn dờnacyi côznfsng kípvswch củrtpra Ma Binh đprhxi, nhưvmbwng ảupzynh hưvmbwxmjfng củrtpra hai lầtyfan trưvmbwlhbtc cũpvbqng đprhxrtpr đprhxijkbsswao ngũpvbq nhiềigviu hơvvvbn hai ngàvmbwy.

Trong bảupzyy ngàvmbwy nàvmbwy, trong vùnfrong biểijkbn tốzrlai đprhxen kia, đprhxzrlai quâmubsn Ma Binh khôznfsng cóupzy dịijkb đprhxeljgng gìigvi. Viêqhwin chiếdonjn tưvmbwlhbtng Cựglfhqhwiu tộeljgc kia vẫtyfan hầtyfau hạzrlaqhwin cạzrlanh Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr.

- Trưvmbwlhbtc kia vóupzyc dákswkng Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbwpvbqng khôznfsi ngôznfs chẳnfbkng kécswcm têqhwin ngốzrlac Cựglfh Thiêqhwin Khôznfsi kia, nhưvmbwng ngàvmbwi khôznfsng ngừmulkng sửbzlm dụigving Thiêqhwin Đhvblijkba Na Di, tiêqhwiu hao thâmubsn thểijkbvmbwng ngàvmbwy càvmbwng lớlhbtn. Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbw chỉhprnupzy thểijkb khôznfsng ngừmulkng co rúlcpct thâmubsn thểijkb củrtpra mìigvinh đprhxijkb triệpvswt tiêqhwiu hao tổrmmcn, cho nêqhwin hiệpvswn tạzrlai thâmubsn hĩljlknh ngàvmbwi mớlhbti trởxmjfqhwin nhỏprhx nhưvmbw vậxmjfy...

Sau khi Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr tỉhprnnh lạzrlai cũpvbqng khôznfsng nóupzyi gìigvi thêqhwim vớlhbti Vũpvbq La nữwncxa. Hếdonjt thảupzyy nhữwncxng gìigvipvbq La đprhxãsswa nhìigvin thấrmmcy cóupzy sứsswac thuyếdonjt phụigvic hơvvvbn bấrmmct cứsswa lờnacyi nóupzyi nàvmbwo củrtpra Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr.

sswao nhâmubsn Cựglfhqhwiu tộeljgc vẫtyfan lộeljg vẻqgqk suy yếdonju nhưvmbw trưvmbwlhbtc, Vũpvbq La đprhxi vớlhbti lãsswao, đprhxưvmbwznfsc ba mưvmbwơvvvbi chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc hộeljg tốzrlang trởxmjf vềigvi Tang Long đprhxupzyo.

Vềigvi tớlhbti đprhxupzyo, Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr xua tay đprhxuổrmmci cákswkc chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc đprhxi:

- Đhvblưvmbwznfsc rồpvswi, tấrmmct cảupzy đprhxi đprhxi, lãsswao tửbzlmcswcn chưvmbwa chếdonjt, vẻqgqk mặeljgt cákswkc ngưvmbwơvvvbi nhưvmbw đprhxưvmbwa đprhxákswkm làvmbwm gìigvi vậxmjfy?

Đhvblákswkm chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc quỳiucq xuốzrlang dậxmjfp đprhxtyfau, sau đprhxóupzy giảupzyi tákswkn.

Ba mưvmbwơvvvbi chiếdonjn sĩljlk Cựglfhqhwiu tộeljgc quỳiucq xuốzrlang dậxmjfp đprhxtyfau cũpvbqng đprhxrtprvmbwm cho đprhxrmmct rung núlcpci chuyểijkbn, Vũpvbq La ởxmjfqhwin cạzrlanh lạzrlai khôznfsng cưvmbwnacyi nổrmmci.


- Tìigvim Vũpvbq Thiêqhwin Khôznfsi tớlhbti đprhxâmubsy cho ta.

Chỉhprncswcn lạzrlai cóupzy Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkrnfrong Vũpvbq La, Vũpvbq La cấrmmct tiếdonjng thởxmjfvmbwi:

- Khôznfsng cầtyfan giảupzy vờnacy nữwncxa, khôznfsng còcswcn ai khákswkc.

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkrpvbqng thởxmjfvmbwi, toàvmbwn thâmubsn mềigvim nhũpvbqn ngồpvswi phệpvswt xuốzrlang đprhxrmmct.

sswao yếdonju ớlhbtt nhìigvin Vũpvbq La:

- Ngưvmbwơvvvbi cũpvbqng đprhxãsswa nhìigvin ra ưvmbw?

Nếdonju nóupzyi vềigvi nhãsswan quang, Vũpvbq La cóupzy thểijkbupzyi làvmbwznfsnfrong lãsswao luyệpvswn, thâmubsn thểijkb Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr e rằijkbng khôznfsng còcswcn chốzrlang đprhxghmv đprhxưvmbwznfsc bao lâmubsu. Phákswkp môznfsn Thiêqhwin Đhvblijkba Na Di kia thậxmjft sựglfh hao tổrmmcn quákswk lớlhbtn, Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr chẳnfbkng khákswkc nàvmbwo đprhxang liềigviu mạzrlang.

- Ta đprhxkswkn chừmulkng còcswcn cóupzy thểijkb kiêqhwin trìigvi mấrmmcy thậxmjfp niêqhwin, lãsswao quỷmdkr ta muốzrlan thưvmbwơvvvbng lưvmbwznfsng vớlhbti ngưvmbwơvvvbi chuyệpvswn nàvmbwy.

pvbq La gậxmjft đprhxtyfau:

- Mờnacyi nóupzyi.

- Nếdonju ngưvmbwơvvvbi cóupzy thểijkbkswkp lạzrlai Lựglfhc Bạzrlat Sơvvvbn hoàvmbwn chỉhprnnh, ta muốzrlan mưvmbwznfsn dùnfrong mộeljgt chúlcpct.

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkrupzyi:

- Cóupzy Lựglfhc Bạzrlat Sơvvvbn, cóupzy lẽnfbk tộeljgc ta cóupzy thểijkbupzy biệpvswn phákswkp lấrmmcp lạzrlai khe hởxmjf củrtpra Cửbzlmu U Minh Ngụigvic. Vũpvbq La thoákswkng đprhxeljgng trong lòcswcng, bèpcdwn nóupzyi:

- Trừmulk Lựglfhc Bạzrlat Sơvvvbn ra, ta còcswcn cóupzy Thiêqhwin Mệpvswnh Thầtyfan Phùnfro thiêqhwin hạzrla đprhxpvsw nhấrmmct khákswkc...

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr lắuijkc đprhxtyfau:

- Ta biếdonjt ngưvmbwơvvvbi cóupzycswcng tốzrlat, nhưvmbwng chỉhprnupzy Lựglfhc Bạzrlat Sơvvvbn mớlhbti làvmbw Thiêqhwin Mệpvswnh Thầtyfan Phùnfro thípvswch hợznfsp nhấrmmct vớlhbti tộeljgc ta, e rằijkbng nhữwncxng Thiêqhwin Mệpvswnh Thầtyfan Phùnfro khákswkc khôznfsng đprhxưvmbwznfsc.

pvbq La gậxmjft đprhxtyfau:

- Ngàvmbwi yêqhwin tâmubsm, chỉhprn cầtyfan ta gom đprhxrtpr Lựglfhc Bạzrlat Sơvvvbn, bấrmmct kểijkb ta đprhxang ởxmjf đprhxijkba phưvmbwơvvvbng nàvmbwo, sẽnfbk chạzrlay tớlhbti Thiêqhwin Hoang hảupzyi ngay tứsswac khắuijkc.

Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr nởxmjf mộeljgt nụigvivmbwnacyi vui mừmulkng:

- Ngưvmbwơvvvbi thậxmjft làvmbw hảupzyo hákswkn, ta tin lờnacyi ngưvmbwơvvvbi, đprhxa tạzrla!

pvbq La lắuijkc lắuijkc đprhxtyfau:

- Sinh linh thếdonj giớlhbti nàvmbwy phảupzyi đprhxa tạzrla Cựglfhqhwiu tộeljgc cákswkc ngưvmbwnacyi mớlhbti phảupzyi.

- Đhvblzrlai Hoàvmbwng Sưvmbw, ta tớlhbti rồpvswi.

Giọhvblng Vũpvbq Thiêqhwin Khôznfsi từmulkqhwin ngoàvmbwi vang lêqhwin, Kiềigviu Thiêqhwin Quỷmdkr cho vàvmbwo. Trêqhwin lưvmbwng Vũpvbq Thiêqhwin Khôznfsi chỉhprncswcn lạzrlai mộeljgt thanh cựglfh đprhxao, thanh còcswcn lạzrlai cóupzy lẽnfbk y đprhxãsswa đprhxưvmbwa cho ai đprhxóupzy, nghĩljlkkswkch giảupzyi trừmulk thưvmbwơvvvbng tổrmmcn củrtpra Lôznfsi Đhvbliệpvswn trêqhwin đprhxóupzy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.