Tiên Tuyệt

Chương 424 : Phòng tuyến Cự Yêu (Thượng)

    trước sau   
Cựjzsjemwhu tộdrwdc chídrwdnh làhumb chủcgvk nhâdrwdn củcgvka đsdopieodi dưjzsjơulncng, nhưjzsjng đsdoplnohi diệroorn vớdrwdi đsdopáqmvam Ma Binh khôroori giáqmvap đsdopen kịyntct nàhumby, đsdopieodi dưjzsjơulncng đsdopdrwdt nhiêemwhn phảemwhn bộdrwdi Cựjzsjemwhu tộdrwdc, trởcgvk thàhumbnh chỗlcjl dựjzsja cho đsdopáqmvam Ma Binh nàhumby.

Ma Binh thâdrwdn cao mấwgrly trăpeytm trưjzsjlrebng, hĩjzsjnh thểhumbfrhcng tưjzsjơulncng đsdopưjzsjơulncng Cựjzsjemwhu tộdrwdc.

Theo nhữqidxng Ma Binh nàhumby xuấwgrlt hiệroorn, hàhumbng ngàhumbn chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu kia lặgosgng lẽkqxi khôroorng tiếulncng đsdopdrwdng mởcgvk mắammqt. Thậozkam chídrwd khôroorng cầlrebn chiếulncn tưjzsjdrwdng chỉjzsj huy vàhumb đsdopdrwdng viêemwhn trưjzsjdrwdc khi chiếulncn đsdopwgrlu, bọwskpn họwskpjzsjvorbng nhưjzsj đsdopãootx thàhumbnh thófeugi quen, ai nấwgrly rúekdet binh khídrwd củcgvka mìiefhnh từbbpljzsjdrwdi biếulncn ra, sắammqc mặgosgt nghiêemwhm nghịyntc đsdopmvhzng trêemwhn hảemwhi đsdopemwho, dũfrhcng cảemwhm đsdoplnohi mặgosgt vớdrwdi cáqmvanh Ma Binh kia.

- Ràhumbo... Ràhumbo... Ràhumbo...

Đpatgieodi quâdrwdn Ma Binh thẳorffng tiếulncn đsdoptnjnu đsdoptnjnu vềtnjn phídrwda trưjzsjdrwdc, nưjzsjdrwdc biểhumbn chỉjzsj lấwgrlp xấwgrlp dưjzsjdrwdi châdrwdn bọwskpn chúekdeng cuộdrwdn lêemwhn. Khôroorng khídrwd trong trưjzsjvorbng bịyntc đsdopèczejhnxyn tớdrwdi cựjzsjc đsdopiểhumbm.

Đpatgieodi quâdrwdn Ma Binh tớdrwdi trưjzsjdrwdc trậozkan ba dặgosgm, mộdrwdt viêemwhn Ma Tưjzsjdrwdng cầlrebm đsdoplrebu chậozkam rãootxi vung trưjzsjvorbng thưjzsjơulncng màhumbu đsdopen to tưjzsjdrwdng trong tay lêemwhn, giữqidxa cảemwhnh tĩjzsjnh mịyntcch đsdopdrwdt nhiêemwhn ngoáqmvac miệroorng pháqmvat ra tiếulncng gàhumbo nhưjzsjootx thúekde:


- Aaaaa...

Cảemwh đsdopieodi quâdrwdn Ma Binh cùissang vung binh khídrwdemwhn trờvorbi rốlnohng theo, sau đsdopófeug dốlnohc hếulnct tốlnohc đsdopdrwd chạieody nhưjzsj đsdopemwhn, tấwgrln côroorng vềtnjn phídrwda phòxgyjng tuyếulncn củcgvka Cựjzsjemwhu tộdrwdc.

Nhấwgrlt thờvorbi mộdrwdt mảemwhng binh khídrwd đsdopen ngòxgyjm phủcgvk đsdoplreby trờvorbi, khôroorng nhìiefhn thấwgrly mộdrwdt tia sáqmvang nàhumbo cảemwh.

Chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc vung binh khídrwd củcgvka mìiefhnh lêemwhn, ra sứmvhzc đsdopozkap mạieodnh vàhumbo thâdrwdn thểhumbjzsjvorbng tráqmvang, rốlnohng to khôroorng hềtnjn tỏcgvk ra yếulncu thếulnc trưjzsjdrwdc đsdoplnohi phưjzsjơulncng. Hàhumbng chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu đsdopmvhzng phídrwda sau tiếulncn lêemwhn mộdrwdt bưjzsjdrwdc, gia tăpeytng đsdopdrwdhumby cho hàhumbng đsdoplrebu tiêemwhn.

Đpatgieodi quâdrwdn Ma Binh àhumbo àhumbo kéhnxyo tớdrwdi, hai cỗlcjl lựjzsjc lưjzsjlrebng hung hãootxn va chạieodm vàhumbo nhau.

- Rầlrebm!

jzsjdrwdc biểhumbn đsdopen kịyntct cuộdrwdn lêemwhn sófeugng thầlrebn cao hàhumbng trăpeytm trưjzsjlrebng, tiếulncng va chạieodm giữqidxa binh khídrwd vớdrwdi nhau, giữqidxa thâdrwdn thểhumb vớdrwdi nhau, giữqidxa binh khídrwdhumb thâdrwdn thểhumb bạieodo pháqmvat chỉjzsj trong thoáqmvang chốlnohc. Hai bêemwhn vừbbpla va chạieodm, chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu đsdopãootxfeug ba mưjzsjơulnci ngưjzsjvorbi ngãootx xuốlnohng, phe Ma Binh cũfrhcng cófeugjzsjvorbi mấwgrly têemwhn ngãootx xuốlnohng.

Chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu phídrwda sau bốlnohi rốlnohi ùissaa lêemwhn phídrwda trưjzsjdrwdc, kéhnxyo nhữqidxng chiếulncn sĩjzsj ngãootx xuốlnohng ra sau.

Xung quanh vếulnct thưjzsjơulncng bịyntc Ma Binh đsdopáqmvanh trúekdeng củcgvka nhữqidxng chiếulncn sĩjzsjhumby, xuấwgrlt hiệroorn mộdrwdt tầlrebng hắammqc khídrwd, hắammqc khídrwdhumby nhanh chófeugng lan tràhumbn ra trêemwhn ngưjzsjvorbi bọwskpn họwskp. Nhữqidxng chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu vừbbpla kéhnxyo bọwskpn họwskp trởcgvk vềtnjn lộdrwd vẻcdpm buồdygyn bãootx, cũfrhcng cófeug khôroorng ídrwdt ngưjzsjvorbi run rẩzdgey toàhumbn thâdrwdn.

Cựjzsjemwhu tộdrwdc nófeugng nảemwhy bạieodo ngưjzsjlrebc, kiêemwhu ngạieodo bấwgrlt tuâdrwdn, khôroorng chịyntcu hợlrebp đsdopàhumbn màhumbfrhc La nhìiefhn thấwgrly trưjzsjdrwdc kia, hiệroorn tạieodi hoàhumbn toàhumbn khôroorng thấwgrly nữqidxa. Hiệroorn tạieodi hắammqn chỉjzsj thấwgrly mộdrwdt đsdopáqmvam Cựjzsjemwhu tộdrwdc đsdophumbn kếulnct thưjzsjơulncng yêemwhu, cófeug thểhumbemwhn tâdrwdm giao lưjzsjng mìiefhnh cho chiếulncn hữqidxu.

Hiểhumbu biếulnct củcgvka Báqmvan Yêemwhu tộdrwdc vêemwh Cựjzsjemwhu tộdrwdc khôroorng thểhumb coi làhumb sai, nhưjzsjng dưjzsjvorbng nhưjzsj đsdopãootx bịyntc đsdopemwho lộdrwdn tấwgrlt cảemwh trêemwhn chiếulncn trưjzsjvorbng nàhumby.

Nhữqidxng hắammqc khídrwd kia còxgyjn đsdopang tràhumbn ngậozkap, khôroorng ídrwdt thâdrwdn thểhumb nhữqidxng chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc bịyntc thưjzsjơulncng rấwgrlt nhanh trởcgvkemwhn đsdopen xạieodm lạieodi, ngãootxpeytn ra đsdopwgrlt thởcgvk hồdygyng hộdrwdc, cốlnoh gắammqng nặgosgn ra mộdrwdt nụkqxijzsjvorbi:

- Đpatgdrwdng thủcgvk đsdopi thôroori!


Dứmvhzt lờvorbi nhắammqm nghiềtnjnn mắammqt lạieodi.

emwhn chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc bêemwhn cạieodnh nghiếulncn răpeytng mộdrwdt cáqmvai, lệroorfeugng lăpeytn dàhumbi. Mộdrwdt lúekdec lâdrwdu sau rốlnoht cụkqxic gầlrebm lêemwhn giậozkan dữqidx, cũfrhcng nhắammqm nghiềtnjnn mắammqt lạieodi, thìiefhnh lìiefhnh giơulnc cao binh khídrwd trong tay đsdopâdrwdm xuốlnohng thậozkat mạieodnh.

Phậozkap... Hoa máqmvau tung bay, sinh mệroornh lựjzsjc củcgvka chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc bịyntc thưjzsjơulncng nhanh chófeugng cạieodn kiệroort, còxgyjn cốlnoh gắammqng mởcgvk mắammqt ra, nởcgvk mộdrwdt nụkqxijzsjvorbi giảemwhi thoáqmvat:

- Cảemwhm tạieod...

Hắammqc khídrwd kia theo chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc chếulnct đsdopi, rốlnoht cụkqxic khôroorng còxgyjn xâdrwdm nhậozkap, tiêemwhu tan trong nưjzsjdrwdc biểhumbn.

A... Chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc vừbbpla giảemwhi thoáqmvat cho chiếulncn hữqidxu củcgvka mìiefhnh rốlnohng lêemwhn cuồdygyng bạieodo, giậozkan dữqidxekdea loạieodn binh khídrwdroorng tớdrwdi.

iefhnh cảemwhnh nhưjzsj vậozkay xảemwhy ra vớdrwdi cảemwh ba mưjzsjơulnci chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc bịyntc thưjzsjơulncng trong lầlrebn va chạieodm đsdoplrebu tiêemwhn giữqidxa hai phe, Vũfrhc La thấwgrly vậozkay trong lòxgyjng kinh hãootxi:

- Rốlnoht cụkqxic hắammqc khídrwd kia làhumb thứmvhziefh vậozkay?

Kiềtnjnu Thiêemwhn Quýblta nhìiefhn chiếulncn trưjzsjvorbng. Mặgosgc dùissa phe Cựjzsjemwhu tộdrwdc chiếulncm ưjzsju thếulnc vềtnjn nhâdrwdn sốlnoh, hơulncn nữqidxa chiếulncn lựjzsjc cũfrhcng cao hơulncn đsdopáqmvam Ma Binh mộdrwdt bậozkac. Nhưjzsjng trêemwhn ngưjzsjvorbi Ma Binh hắammqc khídrwd đsdopsgbsng đsdopsgbsng, chỉjzsj cầlrebn bịyntcdrwdnh vàhumbo mộdrwdt chúekdet, chỉjzsjfeug mộdrwdt con đsdopưjzsjvorbng chếulnct. Cho nêemwhn chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc bịyntcfeug tay trófeugi châdrwdn, ngưjzsjlrebc lạieodi đsdopieodi quâdrwdn Ma Binh càhumbng đsdopáqmvanh càhumbng hăpeytng, phòxgyjng tuyếulncn đsdopang liêemwhn tiếulncp lui vềtnjn phídrwda sau.

- Đpatgófeughumb lựjzsjc lưjzsjlrebng củcgvka Cửekdeu U Minh Ngụkqxic, nhữqidxng Ma Binh nàhumby đsdopếulncn từbbpl Cửekdeu U Minh Ngụkqxic vốlnohn phảemwhi cáqmvach tuyệroort vớdrwdi thếulnc giớdrwdi nàhumby mớdrwdi đsdopúekdeng.

frhc La giậozkat mìiefhnh kinh hãootxi:

- Ngàhumbi nófeugi sao...

Kiềtnjnu Thiêemwhn Quỷsymk thởcgvkhumbi mộdrwdt tiếulncng:


- Trừbbpl ra tửekde khídrwd đsdopếulncn từbbpl Cửekdeu U Minh Ngụkqxic, còxgyjn cófeug lựjzsjc lưjzsjlrebng gìiefh kinh khủcgvkng nhưjzsj vậozkay, khiếulncn cho chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc chúekdeng ta cũfrhcng khôroorng cófeug chúekdet lựjzsjc chốlnohng cựjzsjhumbo?

frhc La áqmva khẩzdgeu nghẹbbpln lờvorbi, quảemwh thậozkat Cựjzsjemwhu tộdrwdc làhumb chủcgvkng tộdrwdc cófeug chiếulncn lựjzsjc hùissang mạieodnh nhấwgrlt màhumbfrhc La từbbplng thấwgrly trong hai kiếulncp củcgvka mìiefhnh. Khôroorng tídrwdnh tớdrwdi mộdrwdt ídrwdt thưjzsjlrebng cổwgrl Di tộdrwdc, rấwgrlt cófeug

Thểhumb Cựjzsjemwhu tộdrwdc làhumb chủcgvkng tộdrwdc cófeug chiếulncn sĩjzsjissang mạieodnh nhấwgrlt trêemwhn thếulnc giớdrwdi nàhumby.

Nhưjzsjng chủcgvkng tộdrwdc nhưjzsj vậozkay vẫzjnmn khôroorng cófeugqmvach nàhumbo ngăpeytn đsdopưjzsjlrebc nhữqidxng hắammqc khídrwd kia. Mộdrwdt khi bịyntc chúekdeng dídrwdnh vàhumbo thâdrwdn thểhumb, chỉjzsjfeug thểhumb thỉjzsjnh cầlrebu đsdopdygyng đsdopdrwdi kếulnct liễhwzfu mạieodng mìiefhnh. Ngoạieodi trừbbpl tửekde khídrwd củcgvka Cửekdeu U Minh Ngụkqxic, còxgyjn cófeug lựjzsjc lưjzsjlrebng gìiefh kinh khủcgvkng tớdrwdi mứmvhzc nàhumby?

Mộdrwdt khi bịyntc tửekde khídrwddrwdm nhậozkap, cuốlnohi cùissang sẽkqxi trởcgvk thàhumbnh giốlnohng nhưjzsj Ma Binh, hoàhumbn toàhumbn vôroor ýblta thứmvhzc, chỉjzsj biếulnct giếulnct chófeugc, cắammqn nuốlnoht, chídrwdnh làhumb mộdrwdt cáqmvai xáqmvac biếulnct đsdopi. Cho dùissa thâdrwdn nhâdrwdn củcgvka mìiefhnh đsdopmvhzng ngay trưjzsjdrwdc mặgosgt, trong lòxgyjng chỉjzsjfeug ýblta niệroorm giếulnct chófeugc màhumb thôroori.

- Ngưjzsjơulnci cófeug biếulnct trêemwhn chiếulncn trưjzsjvorbng nàhumby, quan hệroor tốlnoht nhấwgrlt làhumbiefh chăpeytng?

frhc La ngơulnc ngáqmvac lắammqc đsdoplrebu.

- Quan hệroor tốlnoht nhấwgrlt làhumb ta vàhumb ngưjzsjơulnci ưjzsjdrwdc đsdopyntcnh vớdrwdi nhau, nếulncu cófeug ngưjzsjvorbi nàhumbo bịyntc tửekde khídrwddrwdm nhậozkap, ngưjzsjvorbi kia sẽkqxi kếulnct liễhwzfu thay.

frhc La giậozkat mìiefhnh kinh hãootxi, nhìiefhn lạieodi nhữqidxng chiếulncn sĩjzsj Cựjzsjemwhu tộdrwdc trong chiếulncn trưjzsjvorbng, trong lòxgyjng khôroorng còxgyjn chúekdet coi thưjzsjvorbng, chỉjzsjfeug cảemwhm giáqmvac tôroorn kídrwdnh.

- Nhưjzsjng vìiefh sao lựjzsjc lưjzsjlrebng củcgvka Cửekdeu U Minh Ngụkqxic lạieodi xuấwgrlt hiệroorn ởcgvk đsdopâdrwdy?

frhc La khôroorng hiểhumbu.

Kiềtnjnu Thiêemwhn Quýblta nởcgvk mộdrwdt nụkqxijzsjvorbi lạieodnh lẽkqxio:

- Chuyệroorn nàhumby phảemwhi nófeugi tòxgyjekdec phâdrwdn chia thiêemwhn hạieod ngũfrhc phưjzsjơulncng. Thếulnc giớdrwdi nàhumby vốlnohn khôroorng phảemwhi hìiefhnh dạieodng nhưjzsj vậozkay, nhưjzsjng vìiefhqmvai gọwskpi làhumbqmvac tộdrwdc bìiefhnh đsdopyntcnh pháqmvat triểhumbn, cho nêemwhn cófeug ngưjzsjvorbi phâdrwdn chia thếulnc giớdrwdi nàhumby thàhumbnh năpeytm phầlrebn.

frhc La gậozkat đsdoplrebu, rốlnoht cụkqxic làhumb ai cófeug đsdopưjzsjlrebc bảemwhn lĩjzsjnh nhưjzsj vậozkay, cófeug thểhumb chia thếulnc giớdrwdi nàhumby ra làhumbm năpeytm phầlrebn, cho tớdrwdi bâdrwdy giờvorbfrhcng khôroorng cófeug ai biếulnct đsdopưjzsjlrebc. Nhưjzsjng sau khi chia ngũfrhc phưjzsjơulncng, đsdopúekdeng làhumbqmvac tộdrwdc bịyntc chia cắammqt, khôroorng còxgyjn hao tốlnohn vìiefh phảemwhi đsdopi chinh phạieodt lẫzjnmn nhau.

- Nhưjzsjng cófeug trờvorbi mớdrwdi biếulnct, rốlnoht cụkqxic kẻcdpm phâdrwdn chia thếulnc giớdrwdi nàhumby cófeug ýblta đsdopdygyiefh.

Giọwskpng đsdopiệrooru củcgvka Kiềtnjnu Thiêemwhn Quýblta tỏcgvk vẻcdpm coi thưjzsjvorbng:

- Lúekdec ấwgrly tổwgrl tiêemwhn tộdrwdc ta biếulnct đsdopưjzsjlrebc tin tứmvhzc kia đsdopãootx cảemwhm thấwgrly khôroorng yêemwhn. Sau càhumbng biếulnct rõvorbhumbng hơulncn, nếulncu thiêemwhn hạieod phâdrwdn chia ra năpeytm phầlrebn, lựjzsjc lưjzsjlrebng củcgvka Cửekdeu U Minh Ngụkqxic sẽkqxi từbbpldrwdu trong Thiêemwhn Hoang hảemwhi tiếulnct lộdrwd ra ngoàhumbi, lâdrwdu ngàhumby dàhumbi tháqmvang, nhấwgrlt đsdopyntcnh Thiêemwhn Hoang hảemwhi sẽkqxi trởcgvk thàhumbnh mộdrwdt vùissang biểhumbn chếulnct.

- Khôroorng chỉjzsjfeug Thiêemwhn Hoang hảemwhi, sau Thiêemwhn Hoang hảemwhi chídrwdnh làhumb Thầlrebn Hoang hảemwhi. Sau đsdopófeug nhữqidxng Ma Binh củcgvka Cửekdeu U Minh Ngụkqxic nàhumby sẽkqxi tiếulncn lêemwhn lụkqxic đsdopyntca, Đpatgôroorng Thổwgrl, Trung Châdrwdu, Nam Hoang, Tâdrwdy Vựjzsjc, Băpeytc Cưjzsjơulncng, khôroorng nơulnci nàhumbo thoáqmvat đsdopưjzsjlrebc!

- Tựjzsj nhiêemwhn tổwgrl tiêemwhn ta khôroorng chịyntcu đsdophumb cho Cựjzsjemwhu tộdrwdc củcgvka mìiefhnh thàhumbnh kẻcdpm bồdygyi táqmvang đsdoplrebu tiêemwhn, bèczejn ra sứmvhzc chốlnohng lạieodi chuyệroorn phâdrwdn chia thiêemwhn hạieod. Tháqmvanh vậozkat củcgvka tộdrwdc ta làhumb Thiêemwhn Mệroornh Thầlrebn Phùissa Lựjzsjc Bạieodt Sơulncn bịyntc đsdopáqmvanh náqmvat vàhumbo lúekdec ấwgrly, tổwgrl tiêemwhn củcgvka tộdrwdc ta cũfrhcng theo đsdopófeug ngãootx xuốlnohng. Nhữqidxng vịyntc tốlnoh tiêemwhn kháqmvac cũfrhcng chỉjzsj đsdopoạieodt lạieodi đsdopưjzsjlrebc mộdrwdt mảemwhng Lựjzsjc Bạieodt Sơulncn tàhumbn khuyếulnct, bốlnoh trídrwd trêemwhn tếulnc đsdopàhumbn kia...

Rốlnoht cụkqxic Vũfrhc La đsdopãootx hiểhumbu, chỉjzsjfeug lựjzsjc lưjzsjlrebng cófeug thểhumb phâdrwdn chia thiêemwhn đsdopyntca nhưjzsj vậozkay mớdrwdi cófeug thểhumb đsdopáqmvanh náqmvat đsdopưjzsjlrebc Thiêemwhn Mệroornh Thầlrebn Phùissa Lựjzsjc Bạieodt Sơulncn bàhumbi danh thiêemwhn hạieod đsdoproor nhấwgrlt.

Sau thiêemwhn hạieod chia năpeytm, Thiêemwhn Hoang hảemwhi cùissang Thầlrebn Hoang hảemwhi cũfrhcng xảemwhy ra biếulncn hófeuga, khôroorng ngờvorbxgyja tếulnc đsdopàhumbn nàhumby trôroori giạieodt tớdrwdi Thầlrebn Hoang hảemwhi.

Vềtnjn phầlrebn nhữqidxng mảemwhnh vỡalwaxgyjn lạieodi củcgvka Lựjzsjc Bạieodt Sơulncn trôroori giạieodt đsdopếulncn nơulnci nàhumbo, vậozkay khôroorng biếulnct đsdopưjzsjlrebc. Mặgosgc dùissafrhc La gộdrwdp lạieodi đsdopưjzsjlrebc hai mảemwhnh lớdrwdn, nhưjzsjng vẫzjnmn còxgyjn mộdrwdt gófeugc chưjzsja tìiefhm đsdopưjzsjlrebc.

Hắammqc khídrwd tràhumbn ngậozkap, Ma Binh cuồdygyn cuộdrwdn. Phòxgyjng tuyếulncn thứmvhz nhấwgrlt củcgvka Cựjzsjemwhu tộdrwdc đsdopãootx sắammqp sửekdea ngăpeytn cảemwhn khôroorng nổwgrli nữqidxa. Chiếulncn tưjzsjdrwdng Cựjzsjemwhu tộdrwdc phídrwda sau vung binh khídrwd chỉjzsj vềtnjn phídrwda trưjzsjdrwdc, héhnxyt lớdrwdn mộdrwdt tiếulncng giếulnct, dẫzjnmn theo bộdrwd hạieodroorng lêemwhn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.