Tiên Tuyệt

Chương 423 : Cự Yêu Hoàng Sư (Hạ)

    trước sau   
qaozsvpoc đeaaxếldxqn cuốytrwi thang, bêekqgn ngoàqlboi tốytrwi đeaaxen mộaitqt mảhxjcng, sao trờirzqi chi chítoost, bọzvwin họzvwi đeaaxãcbgz sang mộaitqt vùdvehng biểzvwin kháerwdc.

Vừyhgea tớsvpoi đeaaxâbyfgy, Vũwxlg La cũwxlgng hơkpjki kinh ngạbcljc, bởlynyi vìybfj linh lựjfsbc hệjfsb Thủtoosy củtoosa vùdvehng biểzvwin nàqlboy còffrnn nồwzorng đeaaxrmqtm hơkpjkn cảhxjc trêekqgn Tịskdfch Diệjfsbt đeaaxhxjco. Hơkpjkn nữsfcda linh lựjfsbc hệjfsb Thủtoosy nàqlboy toáerwdt ra khítoos tứintrc cổbezvqaoza, càqlbong tinh thuầxryqn hơkpjkn.

Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn tỏkvfr ra dưqaozơkpjkng dưqaozơkpjkng đeaaxnypmc ýfptr:

- Sao hảhxjc, đeaaxskdfa bàqlbon lãcbgzo quỷelpn ta córtst mạbcljnh hơkpjkn đeaaxskdfa bàqlbon củtoosa bàqlboqaozơkpjkng Báerwdn Yêekqgu tộaitqc kia khôhmgang? Khôhmgang phảhxjci làqlbo ta khoáerwdc láerwdc, Thầxryqn Hoang hảhxjci làqlbokpjki thấxcslp kéxosmm, khôhmgang córtst chỗliisqlboo córtst thểzvwierwdnh đeaaxưqaozbdxac vớsvpoi Thiêekqgn Hoang hảhxjci chúxcslng ta. Nơkpjki đeaaxórtst chỉpwpdrtst thểzvwi sinh trưqaozlynyng mộaitqt ítoost cáerwdhmgam nhỏkvfr, chỗliis chúxcslng ta córtst thểzvwi đeaaxhxjcn sinh ra cựjfsb thúxcsl tiềrtstn sửjfsb châbyfgn chítoosnh. Nếldxqu khôhmgang phảhxjci vạbcljn bấxcslt đeaaxnypmc dĩxsvo, ai thèzotim đeaaxi tranh giàqlbonh đeaaxskdfa bàqlbon vớsvpoi đeaaxáerwdm nhàqlbo quêekqgerwdn Yêekqgu tộaitqc kia...

hmgai Thiêekqgn Khôhmgai xấxcslu hổbezv khôhmgang thôhmgai, lãcbgzo nhâbyfgn gia ngàqlboi đeaaxâbyfgy làqlbo khoáerwdc láerwdc tớsvpoi mứintrc trầxryqn trụintri, còffrnn nórtsti làqlbo khôhmgang dáerwdm khoáerwdc láerwdc...

Đhxjcáerwdng tiếldxqc dùdveh y córtstqaozirzqi láerwd gan cũwxlgng khôhmgang dáerwdm nórtsti nhữsfcdng lờirzqi nàqlboy. Vũwxlg Thiêekqgn Khôhmgai làqlboybfj quáerwd trơkpjk trơkpjkerwdy mórtstc, cho nêekqgn mớsvpoi thưqaozirzqng xuyêekqgn trởlyny thàqlbonh bao cáerwdt củtoosa Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaozerwdc hạbclj. Lôhmgai Thiêekqgn Khôhmgai vẫzvwin lấxcsly làqlbom nghi ngờirzq, khôhmgang biếldxqt córtst phảhxjci vìybfj từyhge nhỏkvfr, Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaoz đeaaxãcbgz thítoosch giao lưqaozu quyềrtstn cưqaozsvpoc vớsvpoi cưqaozơkpjkng thi khôhmgang, mớsvpoi khiếldxqn cho têekqgn mặtoost cưqaozơkpjkng thi kia đeaaxirzqi nàqlboy đeaaxi theo võldxq đeaaxbcljo...


Trưqaozsvpoc mặtoost mọzvwii ngưqaozirzqi khôhmgang xa córtst mộaitqt hòffrnn đeaaxhxjco rấxcslt lớsvpon. Lúxcslc nàqlboy phítoosa Đhxjcôhmgang đeaaxãcbgz nổbezvi lêekqgn áerwdnh sáerwdng mờirzq mờirzq, mặtoost biểzvwin cuốytrwi châbyfgn trờirzqi bịskdf nhuộaitqm thàqlbonh mộaitqt màqlbou đeaaxkvfrerwdu.

ffrnn đeaaxhxjco nàqlboy trong hoàqlbon cảhxjcnh nhưqaoz vậrmqty, càqlbong lộaitq ra vẻliis thầxryqn bítooskpjkn.

Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn chỉpwpdffrnn đeaaxhxjco nàqlboy nórtsti:

- Nơkpjki đeaaxórtst chítoosnh làqlbo hang ổbezv củtoosa lãcbgzo quỷelpn ta, Tàqlbong Long đeaaxhxjco. Têekqgn nàqlboy làqlbo do ta đeaaxtoost, sao hảhxjc, lợbdxai hạbclji khôhmgang, Tàqlbong Long đeaaxhxjco, tàqlbong long ngọzvwia hổbezv.

cbgzo dựjfsbng ngórtstn tay cáerwdi lêekqgn, chỉpwpdqlboo mìybfjnh:

- Kẻliisqlbong chítoosnh làqlbocbgzo quỷelpn ta.

hmgai Thiêekqgn Khôhmgai xấxcslu hổbezv tớsvpoi nỗliisi thửjfsb ngưqaozirzqi, vìybfj sao ngàqlboi khoáerwdc láerwdc tớsvpoi mứintrc nàqlboy chứintr...

Sắnypmc mặtoost Vũwxlg La tỏkvfr ra kỳfoiy quáerwdi, nhưqaozng vẫzvwin ôhmgan hòffrna vuốytrwt mộaitqt câbyfgu:

- Lãcbgzo nhâbyfgn gia ngàqlboi quảhxjc thậrmqtt hiểzvwiu rấxcslt rõldxqqlbong đeaaxbcljo lýfptr khiêekqgm nhưqaozirzqng chítoosnh làqlbo kiêekqgu ngạbcljo.

hmgai Thiêekqgn Khôhmgai cắnypmn môhmgai, coi nhưqaozqlbo nhịskdfn đeaaxưqaozbdxac. Bêekqgn kia Cựjfsb Thiêekqgn Khôhmgai vừyhgea bậrmqtt cưqaozirzqi mộaitqt tiếldxqng, vộaitqi vàqlbong lấxcsly tay bụintrm miệjfsbng, áerwdnh mắnypmt giếldxqt ngưqaozirzqi củtoosa Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn đeaaxãcbgz quéxosmt tớsvpoi.

Thậrmqtt ra Vũwxlg La rấxcslt muốytrwn giữsfcd Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaoz khôhmgai hàqlbonh hung Cựjfsb Thiêekqgn Khôhmgai mộaitqt trậrmqtn, nhưqaozng thểzvwiybfjnh hắnypmn quáerwd nhỏkvfr, quảhxjc thậrmqtt làqlbo lựjfsbc bấxcslt tòffrnng tâbyfgm.

Cựjfsb Thiêekqgn Khôhmgai gàqlboo lêekqgn mộaitqt tiếldxqng, chui xuốytrwng biểzvwin khôhmgang chịskdfu ra ngoàqlboi. Lôhmgai Thiêekqgn Khôhmgai thấxcsly Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn vẫzvwin chưqaoza từyhge bỏkvfr ýfptr đeaaxwzor, khôhmgang thểzvwiqlbom gìybfj kháerwdc hơkpjkn làqlbo tiếldxqn lêekqgn phítoosa trưqaozsvpoc nórtsti:

- Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaoz, côhmgang sựjfsb quan trọzvwing hơkpjkn.


xcslc nàqlboy Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn mớsvpoi chịskdfu thôhmgai, sửjfsba sang bộaitq dạbcljng củtoosa mìybfjnh mộaitqt chúxcslt:

- Đhxjcúxcslng vậrmqty, côhmgang sựjfsb quan trọzvwing hơkpjkn...

- Vũwxlg La tiêekqgn sinh, mờirzqi.

ekqgn Tàqlbong Long đeaaxhxjco rồwzori, Vũwxlg La córtst chúxcslt lúxcslng túxcslng. Vìybfjrtst Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn, Cựjfsbekqgu tộaitqc khôhmgang hềrtsterwdm bấxcslt kítoosnh vớsvpoi hắnypmn, khôhmgang nhữsfcdng vậrmqty, còffrnn tỏkvfr ra vôhmgadvehng hiếldxqu kháerwdch. Nhưqaozng nhữsfcdng kẻliislyny trêekqgn đeaaxhxjco nàqlboy toàqlbon làqlbo Cựjfsbekqgu tộaitqc dưqaozsvpoi trưqaozsvpong Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaoz.

Từyhge phòffrnng ốytrwc cho đeaaxếldxqn dụintrng cụintr sinh hoạbcljt hàqlbong ngàqlboy cũwxlgng chếldxq tạbcljo theo hìybfjnh dáerwdng Cựjfsbekqgu tộaitqc.

Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaoz mờirzqi Vũwxlg La uốytrwng rưqaozbdxau, khiếldxqn cho hắnypmn bịskdf tắnypmm trong bọzvwit rưqaozbdxau. Lúxcslng túxcslng nhưqaoz vậrmqty mấxcsly lầxryqn Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaozwxlgng bựjfsbc bộaitqi, bèzotin đeaaxuổbezvi đeaaxi hếldxqt thảhxjcy ngưqaozirzqi hầxryqu, cưqaozirzqi khổbezvrtsti vớsvpoi Vũwxlg La:

- Thôhmgai đeaaxi, khôhmgang làqlbom nhữsfcdng chuyệjfsbn đeaaxau đeaaxxryqu nhứintrc órtstc nàqlboy nữsfcda. Córtst lẽmvrt ngưqaozơkpjki cũwxlgng đeaaxãcbgz rấxcslt sốytrwt ruộaitqt, vậrmqty ta xin nórtsti thẳyvtwng.

wxlg La cảhxjcm đeaaxaitqng, vui mừyhgeng nhưqaoz khổbezv tậrmqtn cam lai, thìybfj ra lãcbgzo nhâbyfgn gia ngàqlboi cũwxlgng sớsvpom biếldxqt ta đeaaxãcbgz chờirzq đeaaxếldxqn sốytrwt ruộaitqt:

- Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaoz quảhxjc nhiêekqgn làqlbo giỏkvfri đeaaxerwdn ýfptr ngưqaozirzqi kháerwdc...

Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn biếldxqt hắnypmn châbyfgm chọzvwic mìybfjnh, cưqaozirzqi cưqaozirzqi xấxcslu hổbezv.

- Córtst lẽmvrt tiêekqgn sinh cũwxlgng đeaaxerwdn đeaaxưqaozbdxac Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn chítoosnh làqlbo tháerwdnh vậrmqtt củtoosa tộaitqc ta.

Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpnrtsti:

- Bấxcslt quáerwd e rằugjcng tiêekqgn sinh khôhmgang hiểzvwiu đeaaxưqaozbdxac rằugjcng, vìybfj sao Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn vỡyhge tan nhưqaoz vậrmqty.


Đhxjcúxcslng làqlbowxlg La cảhxjcm thấxcsly tòffrnffrn, lẽmvrt ra Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn hoàqlbon chỉpwpdnh e rằugjcng khôhmgang kéxosmm gìybfj Thiêekqgn Mệjfsbnh Thầxryqn Phùdveh thiệjfsbn hạbclj đeaaxjfsb nhấxcslt. Màqlbo Thiêekqgn Mệjfsbnh Thầxryqn Phùdveh nhưqaoz vậrmqty córtst lẽmvrt đeaaxãcbgzqlbohmga đeaaxskdfch, lựjfsbc lưqaozbdxang thếldxqqlboo córtst thểzvwi đeaaxáerwdnh náerwdt đeaaxưqaozbdxac nórtst?

- Trêekqgn thựjfsbc tếldxq, Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn hẳyvtwn đeaaxưqaozbdxac coi nhưqaoz thiêekqgn hạbclj đeaaxjfsb nhấxcslt lựjfsbc phùdveh.

Quảhxjc nhiêekqgn Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpnrtsti tiếldxqp:

- Chỉpwpd bấxcslt quáerwd khi đeaaxórtstffrnn chưqaoza xếldxqp hạbcljng cáerwdc đeaaxbcljo Thiêekqgn Mệjfsbnh Thầxryqn Phùdveh thiêekqgn hạbclj đeaaxjfsb nhấxcslt, cho nêekqgn Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn vẫzvwin làqlbo Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn. Tổbezv tiêekqgn sinh ra Cựjfsbekqgu tộaitqc chúxcslng ta chítoosnh làqlbo chủtoos nhâbyfgn đeaaxxryqu tiêekqgn củtoosa Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn. Cũwxlgng nhờirzqrtst Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn, tổbezv tiêekqgn ta mớsvpoi córtst thểzvwi đeaaxintrng vữsfcdng vàqlbong trong thờirzqi Hồwzorng Hoang cưqaozirzqng giảhxjc nhưqaozbyfgy, dựjfsbng nêekqgn cơkpjk nghiệjfsbp Cựjfsbekqgu tộaitqc.

xcslc Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpnrtsti tớsvpoi đeaaxâbyfgy, sắnypmc mặtoost lộaitq vẻliishmgadvehng kítoosnh trọzvwing. Vũwxlg La hiểzvwiu rấxcslt rõldxqqlbong, cho dùdvehqlbortst Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn hoàqlbon chỉpwpdnh trong tay, muốytrwn lậrmqtp nêekqgn cơkpjk nghiệjfsbp trong thờirzqi Hôhmgang Hoang cũwxlgng khôhmgang phảhxjci làqlbo chuyệjfsbn dễqetmqlbong. Vịskdf tổbezv tiêekqgn củtoosa Cựjfsbekqgu tộaitqc nàqlboy ắnypmt hẳyvtwn làqlbo mộaitqt đeaaxirzqi kỳfoiyqlboi.

- Lúxcslc đeaaxórtst Cựjfsbekqgu tộaitqc sinh sôhmgai nảhxjcy nởlyny trêekqgn vùdvehng biểzvwin nàqlboy, nhưqaozng khi đeaaxórtstwxlgng khôhmgang biếldxqt vùdvehng biêekqgn nàqlboy córtstekqgn gìybfj.

- Còffrnn vềrtst chuyệjfsbn vìybfj sao Lựjfsbc Bạbcljt Sơkpjkn vỡyhge tan, vậrmqty phảhxjci bắnypmt đeaaxxryqu nórtsti từyhge thếldxq giớsvpoi nàqlboy.

wxlg La nghe vậrmqty thoáerwdng đeaaxaitqng trong lòffrnng, córtst liêekqgn quan tớsvpoi thếldxq giớsvpoi nàqlboy, chẳyvtwng lẽmvrtwxlgng làqlbo do cỗliis lựjfsbc lưqaozbdxang khôhmgang thểzvwi kháerwdng cựjfsblyny Thiêekqgn Ngoạbclji tạbcljo thàqlbonh?

Đhxjcaitqt nhiêekqgn Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn khôhmgang nórtsti chuyệjfsbn nàqlboy nữsfcda:

- Đhxjci, ta dẫzvwin ngưqaozơkpjki đeaaxi xem mộaitqt chỗliis...

wxlg La biếldxqt lãcbgzo córtst thâbyfgm ýfptr, gậrmqtt đeaaxxryqu khôhmgang phảhxjcn đeaaxytrwi. Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn mởlynyqlbon tay ra cho Vũwxlg La đeaaxintrng lêekqgn trêekqgn, bưqaozsvpoc đeaaxi vàqlboi bưqaozsvpoc đeaaxãcbgz tớsvpoi mặtoost biểzvwin, sau đeaaxórtst mởlyny ra mộaitqt thôhmgang đeaaxbcljo sâbyfgu tớsvpoi đeaaxáerwdy biểzvwin nhưqaoz trưqaozsvpoc.

Đhxjcâbyfgy làqlbotoos kỹkpjk đeaaxaitqc môhmgan củtoosa Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn, chỉpwpdrtst Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaoz củtoosa Cựjfsbekqgu tộaitqc mớsvpoi córtst thểzvwi tu luyệjfsbn: Thiêekqgn Đhxjcskdfa Na Di.

xcslc trưqaozsvpoc bọzvwin Vũwxlg La từyhge Thầxryqn Hoang hảhxjci trởlyny lạbclji Tàqlbong Long đeaaxhxjco, chỉpwpd trong thoáerwdng chốytrwc đeaaxãcbgzqaozbdxat qua trărtstm vạbcljn dặtoosm làqlbo nhờirzq Thiêekqgn Đhxjcskdfa Na Di. Lầxryqn nàqlboy Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn thi triểzvwin thủtoos đeaaxoạbcljn nàqlboy đeaaxãcbgzqlbo lầxryqn thứintr ba trong ngàqlboy, sắnypmc mặtoost củtoosa lãcbgzo cũwxlgng tỏkvfr ra hơkpjki mỏkvfri mệjfsbt.


Đhxjci theo thôhmgang đeaaxbcljo dưqaozsvpoi đeaaxáerwdy biểzvwin, Vũwxlg La cũwxlgng hếldxqt sứintrc mịskdft mờirzq, trưqaozsvpoc mắnypmt hắnypmn làqlbo mộaitqt mảhxjcng tốytrwi tărtstm mờirzq mịskdft.

xcslc nàqlboy rõldxqqlbong đeaaxãcbgzqlbo ban ngàqlboy, nhưqaozng mặtoost biểzvwin trưqaozsvpoc mắnypmt chẳyvtwng nhữsfcdng khôhmgang córtst mộaitqt tia sáerwdng nàqlboo, cũwxlgng khôhmgang thấxcsly chúxcslt ráerwdng màqlbou nàqlboo cảhxjc, dưqaozirzqng nhưqaoz trong thếldxq giớsvpoi nàqlboy khôhmgang hềrtst tồwzorn tạbclji mặtoost trờirzqi.

Bốytrwn phítoosa làqlbo mộaitqt mảhxjcnh hưqaozhmga, chỉpwpdrtst phítoosa dưqaozsvpoi làqlboqaozsvpoc biểzvwin tốytrwi tărtstm.

wxlg La xoay ngưqaozirzqi nhìybfjn vềrtst phítoosa sau, hiểzvwin nhiêekqgn phítoosa sau làqlbokpjki màqlbo bọzvwin họzvwi vừyhgea rờirzqi khỏkvfri, xa xa chỉpwpd thấxcsly mộaitqt tia sáerwdng mờirzq mờirzq. Nhờirzqrtst tia sáerwdng ấxcsly, Vũwxlg La thấxcsly bắnypmt đeaaxxryqu từyhge phítoosa sau cáerwdch mưqaozirzqi mấxcsly dặtoosm, mãcbgzi cho tớsvpoi chỗliisrtst tia sáerwdng kia, trong vùdvehng biểzvwin rộaitqng lớsvpon córtst ítoost nhấxcslt hàqlbong trărtstm hòffrnn đeaaxhxjco.

wxlg La córtst thểzvwi nhìybfjn ra đeaaxiểzvwim kháerwdc biệjfsbt củtoosa nhữsfcdng hòffrnn đeaaxhxjco nàqlboy, đeaaxórtstqlbo do con ngưqaozirzqi chếldxq tạbcljo. Nórtsti mộaitqt cáerwdch chítoosnh xáerwdc, nhữsfcdng thứintrqlboy làqlbo nhữsfcdng mórtstn pháerwdp bảhxjco chìybfjm trong biểzvwin cảhxjc.

Trêekqgn mỗliisi mộaitqt hòffrnn đeaaxhxjco nhưqaoz vậrmqty córtst mộaitqt chiếldxqn sĩxsvo Cựjfsbekqgu thâbyfgn mặtoosc khôhmgai giáerwdp đeaaxang nằugjcm sấxcslp. Lúxcslc nàqlboy trêekqgn mặtoost biểzvwin vôhmgadvehng yêekqgn tĩxsvonh, nhữsfcdng chiếldxqn sĩxsvo Cựjfsbekqgu tộaitqc nàqlboy đeaaxang ngủtoos say.

- Đhxjcâbyfgy làqlbo...

wxlg La trợbdxan mắnypmt đeaaxhxjco qua, lậrmqtp tứintrc nhìybfjn ra nhữsfcdng hòffrnn đeaaxhxjco nàqlboy phảhxjci córtstqlbong ngàqlbon. Ấmwyen tưqaozbdxang màqlbo Cựjfsbekqgu tộaitqc gâbyfgy ra cho Vũwxlg La vẫzvwin làqlbo nhâbyfgn sốytrw ítoost ỏkvfri, nếldxqu córtst mấxcsly ngàqlbon chiếldxqn sĩxsvo Cựjfsbekqgu, đeaaxaitqt

Pháerwd phòffrnng tuyếldxqn Báerwdn Yêekqgu tộaitqc làqlbo chuyệjfsbn hếldxqt sứintrc dễqetmqlbong.

Đhxjcbclji Hoàqlbong Sưqaozrtst ýfptrybfj? Cựjfsbekqgu tộaitqc giấxcslu diếldxqm mộaitqt cỗliis lựjfsbc lưqaozbdxang hùdvehng mạbcljnh nhưqaoz vậrmqty, đeaaxzvwi cho mộaitqt mìybfjnh Nam Vinh Ngọzvwic Mịskdf diễqetmu võldxqqaozơkpjkng oai ởlyny Thầxryqn Hoang hảhxjci, rốytrwt cụintrc bọzvwin họzvwi muốytrwn làqlbom gìybfj?

Kiềrtstu Thiêekqgn Quỷelpn thấxcsly Vũwxlg La lộaitq vẻliis nghi ngờirzq, cũwxlgng khôhmgang giảhxjci thítoosch gìybfj. Bórtstng tốytrwi bao trùdvehm mặtoost biểzvwin vôhmgadvehng yêekqgn tỉpwpdnh, lãcbgzo nhâbyfgn Cựjfsbekqgu tộaitqc trưqaozsvpoc nay vẫzvwin lộaitq vẻliis khinh đeaaxirzqi chợbdxat trởlynyekqgn nghiêekqgm túxcslc chưqaoza từyhgeng córtst, nhẹfoiy giọzvwing nórtsti:

- Sắnypmp tớsvpoi rồwzori.

- Sắnypmp tớsvpoi đeaaxâbyfgu vậrmqty?

Kiềrtstu Thiêekqgn Quỳfoiy khôhmgang đeaaxáerwdp, Vũwxlg La cũwxlgng khôhmgang cầxryqn lãcbgzo trảhxjc lờirzqi. Trêekqgn mặtoost biểzvwin tỉpwpdnh mịskdfch nổbezvi lêekqgn từyhgeng vòffrnng gợbdxan sórtstng, sau đeaaxórtst từyhgeng têekqgn Ma Binh khôhmgai giáerwdp đeaaxen sìybfj từyhge trong biểzvwin đeaaxintrng dậrmqty.

Trêekqgn ngưqaozirzqi nhữsfcdng Ma Binh nàqlboy khôhmgang córtst chúxcslt sinh khítoosqlboo cảhxjc, hai mắnypmt ẩonnjn sau đeaaxxryqu khôhmgai đeaaxen kịskdft khôhmgang córtst chúxcslt cảhxjcm tìybfjnh. Dưqaozirzqng nhưqaoz bọzvwin chúxcslng dung hòffrna thàqlbonh mộaitqt thểzvwi trong vùdvehng biểzvwin tốytrwi đeaaxen nàqlboy, hai châbyfgn đeaaxintrng trong nưqaozsvpoc biểzvwin, dưqaozirzqng nhưqaoz biểzvwin cảhxjc tốytrwi đeaaxen nàqlboy chítoosnh làqlbo hậrmqtu thuẫzvwin củtoosa bọzvwin chúxcslng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.