Tiên Tuyệt

Chương 422-2 : Cự Yêu Hoàng Sư (Trung)

    trước sau   
Cựguzh Thiêcqcwn Khômpiei to đgihubdxcu ngu xuẩyvwnn, Lômpiei Thiêcqcwn Khômpiei kiêcqcwu ngạommjo bấzhust tuâabtjn, Vũvkzk Thiêcqcwn Khômpiei chỉqmxb khuấzhust phụfkidc kẻkktf mạommjnh, cảzwva ba vừmikca nghe thấzhusy thanh âabtjm nàrmcry, tấzhust cảzwva đgihucgtmu thu liềcgtmm tíwfntnh tìmmubnh, cũvkzkng khômpieng đgihusqod ýhnnu tớjjedi Nam Vinh Ngọhnnuc Mịpdbh nữgajba, cùaqstng quỳgihu sụfkidp xuốmmubng, đgihubgvjng thanh kêcqcwu to:

- Cung nghêcqcwnh phámetqp giámetq Đfkidommji Hoàrmcrng Sưmjmc!

cqcwn ngoàrmcri mấzhusy chụfkidc dặkbagm xuấzhust hiệeoqon mộxpapt mópuobn nưmjmcjjedc, kéfzjxo dàrmcri thẳaqstng tắseeqp tớjjedi trưmjmcjjedc mặkbagt mọhnnui ngưmjmcseeqi. Lấzhusy mớjjedn nưmjmcjjedc nàrmcry làrmcrm trung tâabtjm, nưmjmcjjedc biểsqodn vẹqmxbt ra hai bêcqcwn, giốmmubng nhưmjmcpuob mộxpapt thanh thiêcqcwn đgihuao sắseeqc béfzjxn, cắseeqt mặkbagt biểsqodn ra hai phầbdxcn.

Mộxpapt Cựguzhcqcwu hàrmcrnh đgihuxpapng chậpuobm rãxejgi từmikc trong mớjjedn nưmjmcjjedc kia xuấzhust hiệeoqon.

Cựguzhcqcwu vừmikca xuấzhust hiệeoqon nàrmcry khômpieng lớjjedn lắseeqm so vớjjedi ba Cựguzhcqcwu xuấzhust hiệeoqon trưmjmcjjedc đgihuópuob, chỉqmxb cao chừmikcng vàrmcri chụfkidc trưmjmckktfng. Nhưmjmcng cópuob đgihuômpiei mắseeqt xanh thẳaqstm trômpieng nhưmjmc biểsqodn sâabtju, lúvkwic khéfzjxp mởnkzj chảzwvay xuômpiei từmikcng đgihuommjo thầbdxcn quang, nhìmmubn qua đgihuãxejg biếmpiet hếmpiet sứsmrsc bấzhust phàrmcrm.

Vớjjedi hàrmcrm dưmjmcoromng củobmva Nam Vinh Ngọhnnuc Mịpdbhvkzkng khômpieng nhịpdbhn đgihuưmjmckktfc, sắseeqc mặkbagt đgihuommji biếmpien:


- Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa, ngưmjmcơxqqxi cũvkzkng dámetqm tớjjedi Thầbdxcn Hoang hảzwvai ta ưmjmc?

Đfkidommji Hoàrmcrng Sưmjmc Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpamjmcseeqi ha hảzwva, nhìmmubn qua cựguzhc kỳgihumpie hạommji:

- Lãxejgo quỷfvpa ta khópuobpuobxqqx hộxpapi ra ngoàrmcri mộxpapt chuyếmpien, dĩmetq nhiêcqcwn khômpieng thểsqod bỏqmxb qua. Bấzhust quámetq ngưmjmcơxqqxi yêcqcwn tâabtjm, lầbdxcn nàrmcry lãxejgo quỷfvpa ta khômpieng phảzwvai tớjjedi vìmmub ngưmjmcơxqqxi.

xejgo quay đgihubdxcu đgihui, trêcqcwn mặkbagt vẫkdnwn mang theo nụfkidmjmcseeqi nhưmjmcvkzk, nhìmmubn ba Cựguzhcqcwu vẫkdnwn còommjn đgihuang quỳgihu gốmmubi trêcqcwn mặkbagt biểsqodn:

- Bọhnnun ngu xuẩyvwnn cámetqc ngưmjmcơxqqxi quảzwvarmcr ngu khômpieng ai bằclysng, ngu xuẩyvwnn vômpie song, khômpieng biếmpiet vìmmub sao lãxejgo tửrmcr lạommji cópuob mộxpapt đgihuámetqm thủobmv hạommj ngu tớjjedi mứsmrsc nàrmcry? Lãxejgo tửrmcr đgihuãxejgpuobi vớjjedi cámetqc ngưmjmcơxqqxi khômpieng biếmpiet bao nhiêcqcwu lầbdxcn, phảzwvai biếmpiet lễbojq phéfzjxp, thậpuobt làrmcr lễbojq phéfzjxp. Con bàrmcr ba ngưmjmcseeqi cámetqc ngưmjmcơxqqxi nhéfzjxt đgihuámetq hay phâabtjn cámetq trong đgihubdxcu vậpuoby, vìmmub sao khômpieng hiểsqodu lờseeqi củobmva lãxejgo tửrmcr? May làrmcrxejgo tửrmcr tríwfnt tuệeoqompie song, đgihumetqn đgihuưmjmckktfc ba têcqcwn ngu xuẩyvwnn cámetqc ngưmjmcơxqqxi sẽfzjxrmcrm hỏqmxbng chuyệeoqon, cho nêcqcwn chạommjy tớjjedi kịpdbhp thờseeqi, bằclysng khômpieng đgihuãxejg bịpdbhmetqc ngưmjmcơxqqxi làrmcrm hỏqmxbng chuyệeoqon!

vkzk La ởnkzj mộxpapt bêcqcwn trợkktfn mắseeqt hốmmubc mồbgvjm nhìmmubn vịpdbhxejgo nhâabtjn khíwfnt chấzhust uy nghiêcqcwm, dámetqng vẻkktf nho nhãxejg lễbojq phéfzjxp, nhưmjmcng bấzhust ngờseeq thốmmubt ra toàrmcrn làrmcr nhữgajbng lờseeqi thômpie tụfkidc, trong lúvkwic nhấzhust thờseeqi cópuobxqqxi khômpieng kịpdbhp phảzwvan ứsmrsng.

Ba Cựguzhcqcwu vốmmubn kiêcqcwu ngạommjo bấzhust tuâabtjn, bịpdbh thópuoba mạommj nhưmjmc vậpuoby nhưmjmcng khômpieng hềcgtm phámetqt támetqc, ngoan ngoãxejgn cúvkwii đgihubdxcu, khômpieng dámetqm héfzjxmpiei thốmmubt nửrmcra lờseeqi.

Sau khi Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa thópuoba mạommj bọhnnun chúvkwing xong, lậpuobp tứsmrsc khômpiei phụfkidc lạommji hìmmubnh ảzwvanh mộxpapt vịpdbhxejgo nhâabtjn tríwfnt tuệeoqo, khíwfnt đgihuxpap bấzhust phàrmcrm, chắseeqp tay hàrmcrnh lễbojq vớjjedi Vũvkzk La:

- Tiêcqcwn sinh, bọhnnun ta tuyệeoqot khômpieng phảzwvai miễbojqn cưmjmcoromng, chẳaqstng lẽfzjx tiêcqcwn sinh khômpieng muốmmubn biếmpiet tin tứsmrsc củobmva Lựguzhc Bạommjt Sơxqqxn sao?

vkzk La thoámetqng đgihuxpapng trong lòommjng, Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa khẽfzjx mỉqmxbm cưmjmcseeqi, giơxqqx tay ra hiệeoqou mờseeqi:

- Tiêcqcwn sinh, mờseeqi!

Thìmmubnh lìmmubnh tiếmpieng tùaqstrmcr vang lêcqcwn hùaqstng hồbgvjn trêcqcwn mặkbagt biểsqodn, biểsqodn cảzwva đgihuxpapt nhiêcqcwn dấzhusy lêcqcwn mộxpapt đgihukktft sópuobng lớjjedn. Trong bópuobng tốmmubi mờseeq mờseeqpuob thểsqod thấzhusy đgihuưmjmckktfc, cámetqch đgihuópuob khômpieng xa cópuob mộxpapt mópuobn nưmjmcjjedc dàrmcri hàrmcrng chụfkidc dặkbagm đgihuang cuồbgvjn cuộxpapn chạommjy vềcgtm phíwfnta nàrmcry.

Nam Vinh Ngọhnnuc Hồbgvjng vui mừmikcng:


- Tinh binh tộxpapc ta đgihuãxejg tớjjedi!

xqqxi nàrmcry cámetqch Tịpdbhch Diệeoqot đgihuzwvao bấzhust quámetq chỉqmxb ba trâabtjm dặkbagm, màrmcr đgihuommji quâabtjn đgihuópuobng trêcqcwn Tịpdbhch Diệeoqot đgihuzwvao chíwfntnh làrmcr quâabtjn đgihuxpapi tinh nhuệeoqo nhấzhust củobmva Bámetqn Yêcqcwu tộxpapc. Chỉqmxb cầbdxcn đgihuommji quâabtjn vừmikca đgihuếmpien, tìmmubnh thếmpie lậpuobp tứsmrsc nghịpdbhch chuyểsqodn.

Trong lòommjng Nam Vinh Ngọhnnuc Mịpdbhvkzkng cảzwvam thấzhusy yêcqcwn tâabtjm khômpieng íwfntt. Mặkbagc dùaqstrmcrng hùaqstng mạommjnh thậpuobt, nhưmjmcng chỉqmxb mộxpapt Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa đgihuãxejg đgihuobmv khiếmpien cho nàrmcrng phảzwvai đgihuau đgihubdxcu nhứsmrsc ópuobc. Ba Cựguzhcqcwu còommjn lạommji cũvkzkng làrmcr chiếmpien sĩmetq đgihusmrsng đgihubdxcu Cựguzhcqcwu tộxpapc, mộxpapt têcqcwn Nam Vinh Ngọhnnuc Hồbgvjng cũvkzkng khômpieng ứsmrsng phópuob nổnkzji.

Trêcqcwn thựguzhc tếmpie lựguzhc lưmjmckktfng trung thàrmcrnh củobmva Bámetqn Yêcqcwu tộxpapc làrmcr Thuậpuobt Vưmjmcơxqqxng vàrmcr Binh Vưmjmcơxqqxng. Nhưmjmcng đgihua sốmmub Thuậpuobt Vưmjmcơxqqxng vàrmcr Binh Vưmjmcơxqqxng đgihuópuobng ởnkzj biêcqcwn giớjjedi trêcqcwn Thiêcqcwn Hoang Hảzwvai, trong lúvkwic nhấzhust thờseeqi khômpieng thểsqod đgihuiềcgtmu đgihuxpapng kịpdbhp.

rmcr cao thủobmv trêcqcwn Thuậpuobt Vưmjmcơxqqxng vàrmcr Binh Vưmjmcơxqqxng cũvkzkng làrmcr đgihuommji quan trong triềcgtmu đgihuìmmubnh Bámetqn Yêcqcwu tộxpapc, cũvkzkng giốmmubng nhưmjmc Nam Vinh Ngọhnnuc Hồbgvjng, mỗnfuni ngưmjmcseeqi cópuob đgihuưmjmckktfc thựguzhc lựguzhc ngang vớjjedi mộxpapt chiếmpien tưmjmcjjedng Cựguzhcqcwu tộxpapc nàrmcry. Chỉqmxb bấzhust quámetq trưmjmcjjedc đgihuópuob Nam Vinh Ngọhnnuc Hồbgvjng đgihuãxejg bịpdbh thầbdxcn lựguzhc củobmva Khưmjmcơxqqxng Tu Đfkidàrmcr đgihuámetqnh trọhnnung thưmjmcơxqqxng, sau lạommji bịpdbhmpiei Thiêcqcwn Khômpiei đgihuámetqnh léfzjxn, thưmjmcơxqqxng càrmcrng thêcqcwm nặkbagng, thựguzhc lựguzhc giảzwvam súvkwit rấzhust nhiềcgtmu.

Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa nhìmmubn Nam Vinh Ngọhnnuc Mịpdbhmjmcseeqi ha hảzwva:

- Lãxejgo quỷfvpa phảzwvai đgihui rồbgvji, cámetqc ngưmjmcơxqqxi khômpieng cầbdxcn hưmjmcng sưmjmc đgihuxpapng chúvkwing, lầbdxcn nàrmcry chúvkwing ta tớjjedi đgihuâabtjy khômpieng phảzwvai làrmcrmmubmetqc ngưmjmcơxqqxi. Bấzhust quámetqpuob thểsqod diễbojqu võkbagmjmcơxqqxng oai từmikc Thầbdxcn Hoang Hảzwvai đgihui ra mộxpapt lầbdxcn, coi nhưmjmc khômpieng tệeoqo.

Nam Vinh Ngọhnnuc Mịpdbh tứsmrsc tốmmubi, sắseeqc mặkbagt xanh méfzjxt:

- Thầbdxcn Hoang hảzwvai hámetqrmcrxqqxi cho cámetqc ngưmjmcơxqqxi nópuobi đgihuếmpien làrmcr đgihuếmpien, nópuobi đgihui làrmcr đgihui!

Hai tay Vũvkzk Thiêcqcwn Khômpiei chìmmubm dưmjmcjjedi biểsqodn, vẫkdnwn đgihuang nắseeqm chặkbagt hai thanh cựguzh đgihuao, Nam Vinh Ngọhnnuc Mịpdbh khômpieng dámetqm manh đgihuxpapng.

rmcrng nhìmmubn sang Vũvkzk La nópuobi:

- Tiêcqcwn sinh thậpuobt muốmmubn bỏqmxb chủobmvng ta màrmcr đgihui ưmjmc?

vkzk La nópuobi:

- Bệeoqo hạommjcqcwn tâabtjm, Bámetqn Yêcqcwu tộxpapc còommjn thiếmpieu ta bốmmubn khốmmubi Thiêcqcwn Sinh Thầbdxcn Ngọhnnuc, chỉqmxb cầbdxcn ta thầbdxcn cômpieng đgihuommji thàrmcrnh, nhấzhust đgihupdbhnh sẽfzjx tớjjedi Thầbdxcn Hoang hảzwvai.

mpiei Thiêcqcwn Khômpiei nghe Vũvkzk La cùaqstng Nam Vinh Ngọhnnuc Mịpdbhpuobi chuyệeoqon vớjjedi nhau, dưmjmcseeqng nhưmjmc

Hai bêcqcwn cópuob thểsqod quen thuộxpapc, trêcqcwn mặkbagt toámetqt ra sámetqt khíwfnt.

Nam Vinh Ngọhnnuc Hồbgvjng vộxpapi vàrmcrng kêcqcwu lêcqcwn:

- Tiêcqcwn sinh, ta khômpieng éfzjxp ngưmjmcơxqqxi cưmjmcjjedi A Âaegum nữgajba, tiêcqcwn sinh ởnkzj lạommji đgihui...

- Cữgajbu cữgajbu...

Nam Vinh Âaegum vômpieaqstng xấzhusu hổnkzj, Trấzhusn Hảzwvai Vưmjmcơxqqxng cũvkzkng ngưmjmckktfng ngùaqstng:

- Chuyệeoqon nàrmcry... Khômpieng phảzwvai chámetqu đgihuãxejgpuobi rồbgvji sao, làrmcr hắseeqn khi hiếmpiep chámetqu...

Nam Vinh Âaegum tứsmrsc tốmmubi gầbdxcn nổnkzj phổnkzji, ta đgihuâabtju cópuob ýhnnurmcry...

Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa giơxqqx tay thàrmcrnh chưmjmcnkzjng, khẽfzjx phấzhust giữgajba khômpieng trung. Trêcqcwn mặkbagt biểsqodn xuấzhust hiệeoqon mộxpapt đgihuưmjmcseeqng thẳaqstng, nưmjmcjjedc biểsqodn lấzhusy đgihuưmjmcseeqng thẳaqstng làrmcrm ranh giớjjedi, thốmmubi lui sang hai bêcqcwn. Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỳgihumjmcseeqi lớjjedn:

- Đfkidámetqm phếmpie vậpuobt Bámetqn Yêcqcwu tộxpapc kia, lãxejgo quỷfvpa đgihui rồbgvji, cámetqc ngưmjmcơxqqxi làrmcrm gìmmub đgihuưmjmckktfc? Nếmpieu cópuob bảzwvan lĩmetqnh, tớjjedi liếmpiem mômpieng lãxejgo quỷfvpa ta đgihui, ha ha...

mpiei Thiêcqcwn Khômpiei lúvkwing túvkwing vômpieaqstng. Thậpuobt ra lúvkwic Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa tớjjedi, miệeoqong y đgihuãxejg mấzhusp mámetqy, nhưmjmcng khômpieng dámetqm vọhnnung đgihuxpapng, vềcgtm phầbdxcn Vũvkzk Thiêcqcwn Khômpiei, ngoạommji trừmikckbag đgihuommjo ra, khômpieng quan tâabtjm đgihuếmpien chuyệeoqon gìmmub khámetqc. Hưmjmc danh “thểsqod diệeoqon Cựguzhcqcwu tộxpapc” đgihummubi vớjjedi y nhưmjmc giópuob thoảzwvang mâabtjy bay. Cựguzh Thiêcqcwn Khômpiei càrmcrng khômpieng cầbdxcn nhắseeqc tớjjedi, muốmmubn tìmmubm đgihuưmjmckktfc thứsmrs khiếmpien cho y quan tâabtjm cũvkzkng khômpieng phảzwvai làrmcr chuyệeoqon dễbojqrmcrng.

mpiei Thiêcqcwn Khômpiei âabtjm thầbdxcm toámetqt mồbgvjmpiei lạommjnh, theo mọhnnui ngưmjmcseeqi đgihui xuốmmubng.


Phíwfnta sau bọhnnun họhnnu, mặkbagt nưmjmcjjedc dầbdxcn dầbdxcn khéfzjxp lạommji, Vũvkzk La phámetqt hiệeoqon trong vùaqstng biểsqodn xung quanh xanh thẳaqstm dưmjmcseeqng nhưmjmcpuob mộxpapt mặkbagt trờseeqi khámetqc chiếmpieu rọhnnui bêcqcwn dưmjmcjjedi, khiếmpien cho nưmjmcjjedc biểsqodn phámetqt ra từmikcng mảzwvang hàrmcro quang chópuobi mắseeqt.

- Lãxejgo... Tiêcqcwn sinh...

vkzk La suýhnnut chúvkwit nữgajba bậpuobt thốmmubt lêcqcwn “lãxejgo lưmjmcu manh”, may làrmcr kịpdbhp thờseeqi sửrmcra lạommji:

- Ngàrmcri nópuobi bíwfnt mậpuobt gìmmub đgihuópuob vềcgtm Lựguzhc Bạommjt Sơxqqxn, cópuob thểsqod cho ta biếmpiet trưmjmcjjedc đgihuưmjmckktfc chăkutcng?

Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpamjmcseeqi khẽfzjx mộxpapt tiếmpieng, nho nhãxejg lễbojq phéfzjxp nópuobi:

- Tiêcqcwn sinh khômpieng cầbdxcn gấzhusp gámetqp, chờseeq đgihuếmpien Tàrmcrng Long đgihuzwvao, trừmikc Lựguzhc Bạommjt Sơxqqxn, lãxejgo phu còommjn rấzhust nhiềcgtmu chuyệeoqon muốmmubn kểsqod vớjjedi tiêcqcwn sinh.

vkzk La liếmpiec nhìmmubn ba Cựguzhcqcwu phíwfnta sau mộxpapt cámetqi, cưmjmcseeqi khổnkzjpuobi:

- Hay làrmcr ngàrmcri cứsmrs khômpiei phụfkidc bảzwvan sắseeqc củobmva mìmmubnh, ngàrmcri tỏqmxb ra khámetqch sámetqo, lễbojq sốmmub chu toàrmcrn nhưmjmc vậpuoby, nópuobi thậpuobt ra lòommjng ta cảzwvam thấzhusy khômpieng yêcqcwn...

Phụfkidt... Ba Cựguzhcqcwu sau lưmjmcng, ngoạommji trừmikcvkzk Thiêcqcwn Khômpiei mặkbagt lạommjnh nhưmjmcmjmcơxqqxng thi ra, hai Cựguzhcqcwu còommjn lạommji khômpieng nhịpdbhn đgihuưmjmckktfc bậpuobt cưmjmcseeqi thàrmcrnh tiếmpieng.

fzjxt mặkbagt giàrmcr nua củobmva Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quýhnnu tỏqmxb ra hếmpiet sứsmrsc ngưmjmckktfng ngùaqstng, thìmmubnh lìmmubnh quay đgihubdxcu lạommji thópuoba mạommj ba Cựguzhcqcwu mộxpapt trậpuobn:

- Đfkidbgvj khốmmubn kiếmpiep, ta đgihuang nópuobi chuyệeoqon vớjjedi tiêcqcwn sinh, ai cho cámetqc ngưmjmcơxqqxi đgihuámetqnh rắseeqm loạommjn lêcqcwn nhưmjmc

Vậpuoby?

vkzk Thiêcqcwn Khômpiei mámetqy mópuobc đgihuámetqp:


- Ta khômpieng cópuob.

Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa quámetqt lêcqcwn nhưmjmc sấzhusm, xômpieng lêcqcwn quyềcgtmn đgihuzhusm cưmjmcjjedc đgihuámetq:

- Lãxejgo tửrmcrpuobi ngưmjmcơxqqxi cópuob, tứsmrsc làrmcr ngưmjmcơxqqxi cópuob. Con bàrmcr ngưmjmcơxqqxi lặkbagp lạommji lầbdxcn nữgajba, ngưmjmcơxqqxi cópuob hay khômpieng?

vkzk Thiêcqcwn Khômpiei chiếmpien lựguzhc kinh khủobmvng, chíwfntnh làrmcr đgihummubi thủobmv ngay cảzwva Nam Vinh Ngọhnnuc Mịpdbhvkzkng khômpieng dámetqm xem thưmjmcseeqng, nhưmjmcng bịpdbh Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa đgihuzhusm đgihuámetq nhưmjmc vậpuoby lạommji khômpieng dámetqm tỏqmxb ra chúvkwit bấzhust mãxejgn nàrmcro, chỉqmxb bỏqmxb chạommjy trốmmubi chếmpiet, miệeoqong kêcqcwu liêcqcwn tụfkidc:

- Ta cópuob, ta cópuob...

- Hừmikc!

Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpa hừmikc lạommjnh mộxpapt tiếmpieng, ngừmikcng tay, quay ngưmjmcseeqi lạommji nhìmmubn thấzhusy Vũvkzk La trợkktfn mắseeqt hámetq mồbgvjm, khômpieng khỏqmxbi ngưmjmckktfng ngùaqstng cưmjmcseeqi mộxpapt tiếmpieng:

- Khiếmpien cho tiêcqcwn sinh chêcqcwmjmcseeqi.

vkzk La nópuobi vớjjedi vẻkktf cảzwvanh giámetqc:

- Đfkidâabtjy mớjjedi làrmcr thậpuobt tìmmubnh...

Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpamjmcseeqi ha hảzwva, đgihuưmjmca tay lêcqcwn gãxejgi đgihubdxcu:

- Cũvkzkng đgihuưmjmckktfc, tiêcqcwn sinh khômpieng quen lãxejgo quỷfvpa ta giảzwva vờseeq giảzwva vịpdbht nhưmjmc vậpuoby cũvkzkng tốmmubt, tíwfntnh tìmmubnh lãxejgo quỷfvpa thếmpiermcro, sẽfzjx thểsqod hiệeoqon ra nhưmjmc vậpuoby.

vkzk La bay trêcqcwn khômpieng cao hàrmcrng chụfkidc trưmjmckktfng, nhưmjmcng Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpapuobi chuyệeoqon vớjjedi hắseeqn vẫkdnwn phảzwvai cúvkwii đgihubdxcu, cảzwvam giámetqc vômpieaqstng kỳgihu quámetqi.

Trong lúvkwic nàrmcry, nưmjmcjjedc biểsqodn phíwfnta trưmjmcjjedc bắseeqt đgihubdxcu khởnkzji đgihuxpapng, hợkktfp lạommji thàrmcrnh mộxpapt cámetqi thang màrmcru xanh thẳaqstm. Kiềcgtmu Thiêcqcwn Quỷfvpamjmcjjedc lêcqcwn trưmjmcjjedc, bọhnnun Vũvkzk La cũvkzkng đgihui theo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.