Tiên Tuyệt

Chương 421 : Tê thiên cự lực (Hạ)

    trước sau   
Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr lạofnrnh nhạofnrt nóxjgui:

- Đeyeqofnri Thájunpnh hẳkboen phảampxi biếcggit, quâcivxn vôanibtkxh ngôanibn.

Khôanibng phảampxi làjrlq Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr khôanibng muốfkvsn giữtylt Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtej lạofnri, nhưtgmhng cũdtejng đjqouúatvcng nhưtgmh lờobffi Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtej, muốfkvsn giếcggit đjqouưtgmhdvzdc lãgteko, Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxrdtejng phảampxi trảampx mộtkobt cájunpi giájunp khôanibng nhỏlyfa.

Nếcggiu làjrlquyxj Tịeqxrch Diệdvzdt đjqouampxo, ỷuwqdjrlqo cájunpc loạofnri bốfkvs trítkxh trêsnjsn đjqouampxo, Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxrxjgu thểegbj nắhmvtm chắhmvtc đjqouájunpnh chếcggit Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtejtgmhampxi tìdvzdnh huốfkvsng mìdvzdnh khôanibng bịeqxr thưtgmhơeqxrng, nhưtgmhng bâcivxy giờobff lạofnri khôanibng đjqouưtgmhdvzdc.

Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtej liếcggic nhìdvzdn Vũdtej La mộtkobt cájunpi, biếcggit rằmdweng lầtgmhn nàjrlqy bấdtejt kểegbj thếcggijrlqo cũdtejng khôanibng thểegbj giếcggit đjqouưtgmhdvzdc Vũdtej La. So vớampxi lầtgmhn trưtgmhampxc, hiệdvzdn tạofnri thựfdduc lựfdduc tiểegbju tửampxjrlqy đjqouãgtekmyykng mạofnrnh hơeqxrn khôanibng ítkxht. Trong lòmdweng Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtejxjgu vẻsffl khôanibng yêsnjsn, nếcggiu còmdwen tiếcggip tụtbztc nhưtgmh vậxgjyy, mìdvzdnh khôanibng còmdwen nắhmvtm chắhmvtc mưtgmhobffi phầtgmhn cóxjgu thểegbj giếcggit ngưtgmhobffi diệdvzdt khẩvznwu.

Nhưtgmhng vàjrlqo tìdvzdnh cảampxnh hiệdvzdn tạofnri, ngưtgmhobffi ta mạofnrnh hơeqxrn mìdvzdnh. Cũdtejng vìdvzd Khưtgmhơeqxrng Tu Đeyeqàjrlq nhấdtejt thờobffi khinh thưtgmhobffng, khôanibng ngờobff bịeqxrdtej La xéuwqdjunpt thâcivxn thểegbj, phảampxi cưtgmhampxp đjqouưtgmhobffng màjrlq chạofnry, còmdwen lạofnri mìdvzdnh mìdvzdnh bấdtejt kểegbj thếcggijrlqo cũdtejng khôanibng phảampxi làjrlq đjqoufkvsi thủegbj ba ngưtgmhobffi trưtgmhampxc mặtbztt. Huốfkvsng chi nơeqxri đjqouâcivxy chítkxhnh làjrlq Thầtgmhn Hoang hảampxi, lúatvcc nàjrlqo Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxrdtejng cóxjgu thểegbj gọoetei đjqouofnri quâcivxn Bájunpn Yêsnjsu tộtkobc tớampxi, khôanibng thểegbjuyxjcivxu.


Bấdtejt quájunp chuyếcggin nàjrlqy cũdtejng khôanibng phảampxi làjrlq khôanibng cóxjgu thu hoạofnrch, từeqxr giờobff trởuyxj đjqoui, Khưtgmhơeqxrng Tu Đeyeqàjrlq đjqouãgtek coi Vũdtej La làjrlq tửampx thùmyyk, mìdvzdnh cóxjgu thêsnjsm mộtkobt đjqoucivxng minh vữtyltng chắhmvtc.

Phítkxha sau lãgteko chợdvzdt dâcivxng lêsnjsn mộtkobt luồcivxng sưtgmhơeqxrng mùmyykjrlqu xájunpm, Chu Nghiêsnjsn vàjrlq Nam Vinh Âacuzm đjqouang hôanibn mêsnjs xuấdtejt hiệdvzdn trong sưtgmhơeqxrng mùmyyk. Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtej nởuyxj mộtkobt nụtbzttgmhobffi giảampxo hoạofnrt:

- Đeyeqóxjgun lấdtejy.

Hai nàjrlqng bịeqxr mộtkobt cỗiehf lựfdduc lưtgmhdvzdng khổanibng lồcivx đjqouvznwy ra thậxgjyt xa, màjrlq Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtejdtejng khôanibng quay đjqoutgmhu lạofnri, bay nhanh vềmyqv phítkxha Tâcivxy.

Tựfddu nhiêsnjsn Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr bay theo Nam Vinh Âacuzm, Vũdtej La cũdtejng cuốfkvsng cuồcivxng bay theo đjqoumsza Chu Nghiêsnjsn.

Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng chỉnaeh biếcggit trơeqxr mắhmvtt nhìdvzdn theo Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtejxjgua thàjrlqnh mộtkobt luồcivxng hàjrlqo quang màjrlqu xájunpm, bay đjqoui vớampxi tốfkvsc đjqoutkob nhanh vôanib kểegbj, khôanibng thểegbjjrlqm gìdvzd đjqouưtgmhdvzdc chỉnaeh lắhmvtc lắhmvtc đjqoutgmhu. Đeyeqeqxrng nóxjgui làjrlq y khôanibng đjqouuổanibi kịeqxrp, cho dùmyyk đjqouuổanibi kịeqxrp cũdtejng khôanibng phảampxi làjrlq đjqoufkvsi thủegbj củegbja Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtej.

dtej La đjqoumsza đjqouưtgmhdvzdc Chu Nghiêsnjsn, kiểegbjm tra mộtkobt chúatvct. Chịeqxr vợdvzddvzdnh chẳkboeng qua bịeqxr mộtkobt loạofnri đjqoutkobc nhẹghmrjrlqm cho hôanibn mêsnjs, khôanibng cóxjgudvzd đjqouájunpng ngạofnri, lúatvcc nàjrlqy mớampxi thởuyxj phàjrlqo nhẹghmr nhõoetem.

Hắhmvtn khôanibng bao giờobff muốfkvsn Chu Nghiêsnjsn xảampxy ra chuyệdvzdn gìdvzd nữtylta, vộtkobi vàjrlqng đjqouưtgmha Chu Nghiêsnjsn còmdwen đjqouang hôanibn mêsnjsjrlqo trong Thiêsnjsn Phủegbj Chi Quốfkvsc. Nơeqxri đjqouóxjguxjgutkxhch Ngọoetec Đeyeqkboeng, giảampxi loạofnri đjqoutkobc bậxgjyc nàjrlqy hếcggit sứkdzac dễuwqdjrlqng.

Mặtbztc dùmyyk cứkdzau đjqouưtgmhdvzdc Chu Nghiêsnjsn, trong lòmdweng Vũdtej La vẫilkvn cảampxm thấdtejy khôanibng thoảampxi májunpi, ngưtgmhdvzdc lạofnri còmdwen thấdtejy uấdtejt ứkdzac vôanibmyykng.

uwqdjunpc Khưtgmhơeqxrng Tu Đeyeqàjrlq đjqouưtgmhơeqxrng nhiêsnjsn khoájunpi trájunp, bấdtejt quájunp bịeqxr Đeyeqeqxrch Thiêsnjsn Vũdtej chạofnry thoájunpt dễuwqdjrlqng nhưtgmh vậxgjyy, títkxhnh cảampx hai đjqouobffi Vũdtej La, chịeqxru thiệdvzdt thòmdwei nhưtgmh vậxgjyy cũdtejng khôanibng nhiềmyqvu.

xjgui đjqouếcggin thiệdvzdt thòmdwei, Vũdtej La vẫilkvn còmdwen đjqouang băcivxn khoájunpn vềmyqv cừeqxru hậxgjyn tiềmyqvn kiếcggip. Lầtgmhn nàjrlqy trởuyxj vềmyqv Trung Châcivxu, cóxjgu lẽqlpu phảampxi đjqoui thanh toájunpn móxjgun nợdvzdcivxm xưtgmha mộtkobt chúatvct.

dtej La thầtgmhm títkxhnh toájunpn nhữtyltng chuyệdvzdn nàjrlqy, chậxgjym rãgteki trởuyxj vềmyqv. Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr đjqouãgtek cứkdzau tỉnaehnh Nam Vinh Ẩykgvm, Nam Vinh Âacuzm thấdtejy mẫilkvu thâcivxn, lậxgjyp tứkdzac òmdwea khóxjguc, chúatvci đjqoutgmhu vàjrlqo lòmdweng mẫilkvu thâcivxn:

- Mẫilkvu hoàjrlqng, hu hu...


jrlqng khóxjguc om sòmdwem, mấdtejy ngàjrlqy nay bịeqxr uấdtejt ứkdzac lo sợdvzd, rốfkvst cụtbztc đjqouãgtek khôanibng kìdvzdm đjqouưtgmhdvzdc nữtylta.

Trêsnjsn mặtbztt biểegbjn vắhmvtng tanh, Vũdtej La đjqoukdzang ởuyxj mộtkobt bêsnjsn, đjqouôanibi mắhmvtt Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng cóxjgueqxri ưtgmhơeqxrn ưtgmhampxt. Mặtbztc dùmyyk từeqxr trưtgmhampxc tớampxi nay y vẫilkvn quen suy nghĩiehf vấdtejn đjqoumyqv trêsnjsn góxjguc đjqoutkob Trấdtejn Hảampxi Vưtgmhơeqxrng củegbja Bájunpn Yêsnjsu tộtkobc, thậxgjym chítkxh từeqxrng nảampxy sinh ýyxwz niệdvzdm gảampx Nam Vinh Âacuzm cho Vũdtej La trong đjqoutgmhu. Nhưtgmhng dùmyyk sao Nam Vinh Ẩykgvm cũdtejng làjrlq chájunpu củegbja y, chung sốfkvsng mộtkobt thờobffi gian dàjrlqi nhưtgmh vậxgjyy cũdtejng cóxjgu châcivxn tìdvzdnh.

Vẻsffl sắhmvtc béuwqdn củegbja Bájunpn Yêsnjsu Nữtylt Hoàjrlqng củegbja Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr hiệdvzdn tạofnri khôanibng còmdwen thấdtejy nữtylta, giốfkvsng nhưtgmh mộtkobt con ong đjqoutkobc giấdteju đjqoui đjqouanibi nhọoeten củegbja mìdvzdnh. Lúatvcc nàjrlqy dájunpng vẻsffl củegbja nàjrlqng hếcggit sứkdzac từeqxrmdwea nhưtgmh mộtkobt ngưtgmhobffi mẹghmr, giọoeteng nóxjgui dịeqxru dàjrlqng ấdtejm ájunpp, nhẹghmr vỗiehf vai con mìdvzdnh:

- Đeyeqưtgmhdvzdc rồcivxi, tấdtejt cảampxdtejng đjqouãgtek qua, cóxjgu lẽqlpu lầtgmhn nàjrlqy còmdwen đjqouãgtek thay đjqouanibi títkxhnh tìdvzdnh khôanibng biếcggit trờobffi cao đjqoudtejt rộtkobng củegbja mìdvzdnh rồcivxi chứkdzadvzd, đjqoufkvsi vớampxi con cũdtejng làjrlq chuyệdvzdn tốfkvst...

Nam Vinh Âacuzm khóxjguc thúatvct thítkxht, lấdtejy đjqoutgmhu ra khỏlyfai lòmdweng ngựfdduc Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr, vừeqxra ngẩvznwng đjqoutgmhu lêsnjsn đjqouãgtek nhìdvzdn thấdtejy Vũdtej La, nhấdtejt thờobffi sắhmvtc mặtbztt đjqouofnri biếcggin, giơeqxr tay chỉnaehdtej La, giọoeteng tàjrlqn nhâcivxn:

- Mẫilkvu hoàjrlqng, hãgteky giúatvcp con giếcggit chếcggit têsnjsn bạofnri hoạofnri nàjrlqy, hắhmvtn khi hiếcggip con...

Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr nhẹghmr nhàjrlqng gạofnrt tay nàjrlqng:

- Con nóxjgui chuyệdvzdn hồcivx đjqoucivxdvzd vậxgjyy, Vũdtej La tiêsnjsn sinh chítkxhnh làjrlq khájunpch quýyxwz củegbja tộtkobc ta, chớampx chọoetec cho tiêsnjsn sinh tứkdzac giậxgjyn.

Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng ởuyxjsnjsn cạofnrnh sắhmvtc mặtbztt cổanib quájunpi. Hai từeqxr “khi hiếcggip” nàjrlqy cóxjgu rấdtejt nhiềmyqvu cájunpch giảampxi thítkxhch, ngay cảampx Trấdtejn Hảampxi Vưtgmhơeqxrng đjqouiệdvzdn hạofnrdtejng thưtgmhobffng xuyêsnjsn “khi hiếcggip” thiếcggiu nữtylt, chẳkboeng lẽqlpu giữtylta Vũdtej La vàjrlq Nam Vinh Âacuzm, thậxgjyt sựfddu đjqouãgtek...

Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng khôanibng nhịeqxrn đjqouưtgmhdvzdc nhìdvzdn vềmyqv phítkxha Bájunpn Yêsnjsu Nữtylt Hoàjrlqng. Mặtbztc dùmyyk Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr chưtgmha trảampxi chuyệdvzdn đjqouobffi, nhưtgmhng tuổanibi đjqouếcggin từeqxrng đjqouóxjgu chẳkboeng lẽqlpumdwen khôanibng hiểegbju. Nam Vinh Âacuzm vừeqxra thốfkvst ra nhữtyltng lờobffi nàjrlqy, Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr thoájunpng đjqoutkobng trong lòmdweng, vừeqxra lúatvcc ájunpnh mắhmvtt Lụtbztc đjqoudvzd nhìdvzdn tớampxi, Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr lậxgjyp tứkdzac hiểegbju ýyxwz.

Lầtgmhn trưtgmhampxc Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng đjqouãgtek nhắhmvtc tớampxi chuyệdvzdn nàjrlqy, Bájunpn Yêsnjsu Nữtylt Hoàjrlqng nghĩiehf ngợdvzdi trong chốfkvsc lájunpt, sau đjqouóxjgu đjqouưtgmha mắhmvtt nhìdvzdn lạofnri Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng, khẽqlpu gậxgjyt đjqoutgmhu.

Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng cũdtejng hiểegbju, ýyxwz củegbja bệdvzd hạofnrjrlq trưtgmhampxc hếcggit hãgteky hỏlyfai cho rõoete, đjqoueqxrng đjqouegbj sai lầtgmhm. Nếcggiu thậxgjyt làjrlq nhưtgmh vậxgjyy, chỉnaehmdwen cájunpch đjqouvznwy thuyềmyqvn xuôanibi theo dòmdweng nưtgmhampxc.

iehf nhiêsnjsn Nam Vinh Âacuzm khôanibng biếcggit vịeqxr cữtyltu cữtyltu giàjrlq mấdtejt nếcggit củegbja mìdvzdnh đjqouang gìdvzd trong đjqoutgmhu, vẫilkvn đjqouang tấdtejm tứkdzac nóxjgui:


- Mẫilkvu hoàjrlqng, ngưtgmhobffi khôanibng biếcggit têsnjsn khốfkvsn nàjrlqy ghêsnjs tởuyxjm tớampxi mứkdzac nàjrlqo, hắhmvtn còmdwen làjrlqm cho ca ca...

jrlqng xấdteju hổanib khôanibng nóxjgui đjqouưtgmhdvzdc hếcggit lờobffi.

Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr thởuyxjjrlqi, cóxjgu vẻsffl thưtgmhơeqxrng yêsnjsu ôanibm choàjrlqng Nam Vinh Âacuzm vàjrlqo ngựfdduc, quay sang nhìdvzdn Vũdtej La:

- Tiêsnjsn sinh chớampx trájunpch, tiểegbju hàjrlqi tửampx khôanibng hiểegbju chuyệdvzdn.

Mặtbztc dùmyykdtej La liêsnjsn quan tớampxi chuyệdvzdn phong ấdtejn củegbja Bájunpn Yêsnjsu tộtkobc, nhưtgmhng Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr vừeqxra cứkdzau con vềmyqv, quảampx thậxgjyt khôanibng đjqouàjrlqnh lòmdweng trájunpch cứkdza con mìdvzdnh. Vũdtej La khoájunpt tay ngăcivxn lạofnri:

- Khôanibng sao.

Đeyeqưtgmhơeqxrng nhiêsnjsn hắhmvtn sẽqlpu khôanibng títkxhnh toájunpn nhữtyltng chuyệdvzdn nàjrlqy vớampxi Nam Vinh Âacuzm.

Trêsnjsn thựfdduc tếcggi dọoetec trêsnjsn đjqouưtgmhobffng đjqoui, Nam Vinh Âacuzm đjqouãgtek chịeqxru rấdtejt nhiềmyqvu uấdtejt ứkdzac, quájunp nửampxa làjrlq do tiểegbju ma nữtylt Nhan Chi Vi hàjrlqnh hạofnr, cóxjgu khi Vũdtej La còmdwen bêsnjsnh vựfdduc cho nàjrlqng. Chẳkboeng qua trong mắhmvtt Nam Vinh Âacuzm, Vũdtej La cũdtejng làjrlq phưtgmhobffng hájunpo sắhmvtc, tồcivxi tệdvzd khôanibng kéuwqdm Nhan Chi Vi. Hiệdvzdn tạofnri chỉnaehxjgu hắhmvtn ởuyxj đjqouâcivxy, cho nêsnjsn Nam Vinh Âacuzm đjqouàjrlqnh trúatvct hếcggit cừeqxru hậxgjyn lêsnjsn ngưtgmhobffi hắhmvtn.

Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng tiếcggin tớampxi mộtkobt bưtgmhampxc:

- Bệdvzd hạofnr, chúatvcng ta ra ngoàjrlqi cũdtejng đjqouãgtekcivxu, nêsnjsn chăcivxng lậxgjyp tứkdzac trởuyxj vềmyqv?

Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxr gậxgjyt đjqoutgmhu:

- Đeyeqi thôanibi.

jrlqng thu lạofnri Thiêsnjsn Nhâcivxn Nhấdtejt Kiếcggim, nắhmvtm tay nữtylt nhi phi hàjrlqnh đjqoui trưtgmhampxc. Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng cùmyykng Vũdtej La cốfkvs ýyxwzeqxri lạofnri phítkxha sau, tạofnro khoảampxng cájunpch nhấdtejt đjqoueqxrnh vớampxi hai mẹghmr con.


dtej La cho rằmdweng ngưtgmhobffi ta cóxjgu ýyxwz tốfkvst, nghĩiehf rằmdweng ýyxwz củegbja Trấdtejn Hảampxi Vưtgmhơeqxrng đjqouiệdvzdn hạofnrjrlq muốfkvsn tạofnro cơeqxr hộtkobi cho hai mẹghmr con xa nhau lâcivxu ngàjrlqy tâcivxm sựfddu.

Nhưtgmhng khôanibng ngờobff rằmdweng Trấdtejn Hảampxi Vưtgmhơeqxrng cưtgmhobffi hìdvzddvzd, bay tớampxi sájunpt cạofnrnh hắhmvtn:

- Vũdtej... Vũdtej La tiêsnjsn sinh, chájunpu ta mặtbztc dùmyykeqxri tùmyyky hứkdzang mộtkobt chúatvct, nhưtgmhng hếcggit sứkdzac ngâcivxy thơeqxr, vôanibmyykng khảampx ájunpi, ngàjrlqi thấdtejy cóxjgu phảampxi vậxgjyy khôanibng?

dtej La cưtgmhobffi thầtgmhm, ngàjrlqi cũdtejng nóxjgui nhưtgmh vậxgjyy, ta còmdwen cóxjgu thểegbjxjgui khôanibng phảampxi hay sao, làjrlqm nhưtgmh vậxgjyy chẳkboeng khájunpc nàjrlqo tájunpt vàjrlqo mặtbztt ngàjrlqi...

Hắhmvtn gậxgjyt đjqoutgmhu:

- Đeyeqiệdvzdn hạofnrxjgui rấdtejt đjqouúatvcng.

Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng thấdtejy hắhmvtn gậxgjyt đjqoutgmhu, mừeqxrng rỡmszatgmhng phấdtejn xoa xoa tay:

- Chuyệdvzdn lúatvcc trưtgmhampxc cũdtejng làjrlq hiểegbju lầtgmhm, tiêsnjsn sinh khoan dung đjqoutkobtgmhdvzdng, hẳkboen sẽqlpu khôanibng títkxhnh toájunpn so đjqouo, cóxjgu phảampxi vậxgjyy chăcivxng?

dtej La khôanibng nhịeqxrn đjqouưtgmhdvzdc cưtgmhobffi:

- Đeyeqóxjgujrlq tựfddu nhiêsnjsn.

Ta còmdwen bốfkvsn khốfkvsi Thiêsnjsn Sinh Thầtgmhn Ngọoetec trêsnjsn ngưtgmhobffi Bájunpn Yêsnjsu tộtkobc cájunpc ngưtgmhơeqxri, tựfddu nhiêsnjsn khôanibng thểegbj so đjqouo vớampxi cájunpc ngưtgmhơeqxri chuyệdvzdn lúatvcc trưtgmhampxc. Trêsnjsn thựfdduc tếcggimyykjunpn Yêsnjsu tộtkobc làjrlq đjqoueqxrch vớampxi Vũdtej La, thậxgjym chítkxh Nam Vinh Ngọoetec Mịeqxrmdwen làjrlqm cho hắhmvtn nếcggim mùmyyki đjqouau khổanib khôanibng ítkxht, nhưtgmhng dùmyyk sao cũdtejng khôanibng cóxjgu thưtgmhơeqxrng hạofnri gìdvzd lớampxn.

Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng hítkxht sâcivxu mộtkobt hơeqxri:

- Đeyeqãgtekjrlq nhưtgmh vậxgjyy, tưtgmhuyxjng mốfkvsi nhâcivxn duyêsnjsn nàjrlqy khôanibng còmdwen gìdvzd trởuyxj ngạofnri nữtylta.

dtej La nghe vậxgjyy sửampxng sốfkvst:

- Nhâcivxn duyêsnjsn ưtgmh, nhâcivxn duyêsnjsn gìdvzd vậxgjyy?

Nam Vinh Ngọoetec Hồcivxng tứkdzac giậxgjyn khôanibng vui:

- Tiêsnjsn sinh còmdwen giảampx vờobff khôanibng hay khôanibng biếcggit nữtylta sao? Chájunpu ta đjqouãgtekxjgui khi nãgteky, ngưtgmhơeqxri khi hiếcggip nóxjgu. Lúatvcc ấdtejy hai nhàjrlq đjqoufkvsi đjqoueqxrch, cho dùmyyk ngưtgmhơeqxri ỷuwqd mạofnrnh cũdtejng khôanibng thểegbj gọoetei làjrlq sai. Nhưtgmhng bâcivxy giờobff chúatvcng ta đjqouãgtekmdwea hảampxo, dùmyyk sao ngưtgmhơeqxri cũdtejng phảampxi cóxjgu trájunpch nhiệdvzdm trong chuyệdvzdn nàjrlqy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.