Tiên Tuyệt

Chương 420-2 : Tê thiên cự lực (Trung)

    trước sau   
Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg đenozrvift nhiêjtoln pháqxtst lựdzdwc, mắmkpot thấzklfy sắmkpop sửntuja xégsiegbbb La thàgylgnh hai mảzuhmnh, nhưzqwcng hai tay Vũgbbb La vẫfphkn giữwswj chặqxtst vai lãceqio, dưzqwcjtolng nhưzqwcbhcln muốpjqin phảzuhmn kíifuvch.

Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg tỏuwwz vẻuwjb khinh thưzqwcjtolng:

- Tiểzqwcu tửntuj, còbhcln chưzqwca từtqjn bỏuwwz ýillv đenozjupcnh sao? Tốpjqit, đenozzqwc bảzuhmn tọrtdaa cho ngưzqwcơcfbli biếzekat, cáqxtsi gìgfgj gọrtdai làgylg tuyệxzldt vọrtdang...

ceqio còbhcln chưzqwca dứupcrt lờjtoli, thìgfgjnh lìgfgjnh sau lưzqwcng Vũgbbb La dâzmnang lêjtoln mộrvift đenozuarco hồgfhfng quang. Mộrvift khốpjqii đenozáqxts vỡrvif theo hồgfhfng quang chậuwwzm rãceqii bay lêjtoln, đenozếzekan giữwswja khôbtmpng trung hợemjkp lạuarci vớgfgji đenozuarco Thiêjtoln Mệxzldnh Thầfphkn Phùqdlz Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln đenozang lơcfbl lửntujng. Đtqjnuarco Thiêjtoln Mệxzldnh Thầfphkn Phùqdlzgylgy vốpjqin đenozãceqi tổpkajn hạuarci mộrvift nửntuja, hiệxzldn tạuarci đenozưzqwcemjkc bổpkaj sung gầfphkn nhưzqwc đenozfphky đenozupcr, chỉntujbhcln thiếzekau mộrvift gózqwcc nhỏuwwz.

- Ầrppjm...

Biểzqwcn cảzuhm rung rinh, tiếzekang nổpkaj vang nhưzqwc tiếzekang sấzklfm. Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln bắmkpon ra hàgylgo quang màgylgu đenozuwwzqxtsu táqxtsn loạuarcn chózqwci mắmkpot. Từtqjnng đenozuarco đenoziệxzldn quang màgylgu đenozuwwz chuyểzqwcn đenozrvifng trêjtoln đenozuarco Thiêjtoln Mệxzldnh Thầfphkn Phùqdlzgylgy, giốpjqing nhưzqwc vậuwwzt sốpjqing.


Sau khi phầfphkn thứupcr hai củupcra Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln hợemjkp lạuarci, lựdzdwc lưzqwcemjkng củupcra Vũgbbb La lậuwwzp tứupcrc tăfyldng mạuarcnh, Vừtqjna rồgfhfi khôbtmpng chịjupcu nổpkaji lựdzdwc lưzqwcemjkng củupcra Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg, lúgfhfc nàgylgy đenozãceqi vữwswjng vàgylgng vưzqwcemjkt qua lãceqio mộrvift bậuwwzc.

Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln tàgylgn khuyếzekat đenozãceqigylg Thầfphkn Tưzqwcgfgjng tam phẩoqmjm, đenozâzmnay làgylg kháqxtsi niệxzldm thếzekagylgo? Ngay cảzuhm

Hạuarcn Bạuarct Huyếzekat Phầfphkn vàgylgqxtsch Vạuarcn Nhâzmnan Đtqjngfhf liệxzldt vàgylgo hàgylgng thiêjtoln hạuarc đenozxzld nhấzklft, cũgbbbng chỉntujgylg Thầfphkn Tưzqwcgfgjng nhịjupc phẩoqmjm. Nếzekau Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln cózqwc thểzqwc bổpkaj sung hoàgylgn chỉntujnh, e rằenxdng cũgbbbng khôbtmpng kégsiem gìgfgj thiêjtoln hạuarc đenozxzld nhấzklft Thầfphkn Phu.

Hai tay Vũgbbb La khoáqxtsc chặqxtst lêjtoln trêjtoln vai Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg, lúgfhfc nàgylgy rốpjqit cụzmnac pháqxtst huy táqxtsc dụzmnang, pháqxtst ra lựdzdwc lưzqwcemjkng khổpkajng lồgfhf, sắmkpop sửntuja xégsie Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg thàgylgnh hai mảzuhmnh.

Thâzmnan thểzqwc Đtqjnuarci Tháqxtsnh Yêjtolu tộrvifc đenozãceqi trảzuhmi qua vàgylgi ngàgylgn năfyldm tôbtmpi luyệxzldn, cứupcrng hơcfbln thégsiep ròbhclng. Cho dùqdlz đenozupcrng yêjtoln bấzklft đenozrvifng mặqxtsc cho ngưzqwcjtoli kháqxtsc côbtmpng kíifuvch, ngưzqwcjtoli bìgfgjnh thưzqwcjtolng cũgbbbng bózqwc tay khôbtmpng làgylgm gìgfgj đenozưzqwcemjkc.

Nhưzqwcng dùqdlz thâzmnan thểzqwcqdlzng mạuarcnh nhưzqwc vậuwwzy, dưzqwcgfgji sứupcrc lựdzdwc củupcra Vũgbbb La lạuarci pháqxts ra nhữwswjng tiếzekang kêjtolu răfyldng rắmkpoc. Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg cảzuhmm giáqxtsc đenozưzqwcemjkc xưzqwcơcfblng cốpjqit củupcra mìgfgjnh ma sáqxtst, đenozau đenozgfgjn vôbtmpqdlzng, khôbtmpng ngờjtol rằenxdng cózqwc chiềyvvtu hưzqwcgfgjng sẽmkpo bịjupcgbbb La xégsieqxtsc.

ceqio bịjupc dọrtdaa cho kinh hồgfhfn khiếzekap víifuva, lúgfhfc nàgylgy cũgbbbng chẳcnieng quan tâzmnam tớgfgji thểzqwc diệxzldn gìgfgj nữwswja, khôbtmpng tíifuvnh nhữwswjng lờjtoli vừtqjna mớgfgji nózqwci ra. Lãceqio đenozang đenozjupcnh sửntuj dụzmnang thủupcr đenozoạuarcn kháqxtsc áqxtsp chếzekagbbb La, nhưzqwcng Vũgbbb La lạuarci khôbtmpng cho lãceqio cózqwccfbl hộrvifi làgylgm nhưzqwc vậuwwzy.

Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln sau lưzqwcng thìgfgjnh lìgfgjnh phózqwcng xuấzklft mộrvift đenozuarco hàgylgo quang màgylgu đenozuwwzqxtsu, Vũgbbb La quáqxtst to mộrvift tiếzekang, lựdzdwc lưzqwcemjkng lầfphkn nữwswja bạuarco tăfyldng gấzklfp đenozôbtmpi. Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg vốpjqin khôbtmpng phảzuhmi làgylg đenozpjqii thủupcr củupcra hắmkpon, hiệxzldn tạuarci lạuarci càgylgng khôbtmpng chịjupcu nổpkaji mộrvift đenozòbhcln.

gbbb La vừtqjna pháqxtst lựdzdwc, thủupcr đenozoạuarcn củupcra Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylgbhcln chưzqwca kịjupcp thi triểzqwcn, chỉntuj nghe phốpjqic mộrvift tiếzekang, mộrvift đenozuarco huyếzekat kiếzekam phózqwcng lêjtoln cao, nưzqwcgfgjc biểzqwcn nhấzklft thờjtoli bịjupcqxtsu tưzqwcơcfbli nhuộrvifm đenozòbhcl, nộrvifi tạuarcng tan náqxtst văfyldng ra khắmkpop nơcfbli.

Đtqjnfphku ưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg ngãceqi nghiêjtolng ởupcr mộrvift nửntuja ngưzqwcjtoli, râzmnau tózqwcc dựdzdwng đenozupcrng, thózqwca mạuarcfphkm lêjtoln:

- Con thòbhcl nhỏuwwz kia, ngưzqwcơcfbli chờjtol đenozózqwc cho ta, bảzuhmn tọrtdaa khôbtmpng giếzekat ngưzqwcơcfbli, sẽmkpo khôbtmpng phảzuhmi làgylg Đtqjnuarci Tháqxtsnh Yêjtolu tộrvifc!

Mộrvift đenozuarco hắmkpoc quang từtqjn mi tâzmnam lãceqio bắmkpon ra ngoàgylgi, tốpjqic đenozrvif nhanh tớgfgji mứupcrc khózqwcbhclng tin đenozưzqwcemjkc, thoáqxtst ra khỏuwwzi mặqxtst biểzqwcn, nhanh chózqwcng chạuarcy trốpjqin vềyvvt phíifuva Tâzmnay.

Mặqxtsc dùqdlz thâzmnan thểzqwc Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg bịjupc hủupcry, nhưzqwcng nguyêjtoln hồgfhfn củupcra lãceqio vẫfphkn hoàgylgn hảzuhmo khôbtmpng tổpkajn hao gìgfgj, mộrvift thâzmnan tu vi cũgbbbng khôbtmpng tổpkajn thấzklft bao nhiêjtolu.


Nhưzqwcng Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg đenozưzqwcjtolng đenozưzqwcjtolng làgylg Đtqjnuarci Tháqxtsnh Yêjtolu tộrvifc, thíifuvch nhấzklft làgylggsie ngưzqwcjtoli thàgylgnh hai nửntuja, lạuarci bịjupc ngưzqwcjtoli kháqxtsc hai tay xégsieqxtsc nhưzqwc vậuwwzy, chuyệxzldn nàgylgy lan truyềyvvtn ra ngoàgylgi, chỉntuj sợemjk ngưzqwcjtoli trêjtoln toàgylgn Đtqjnôbtmpng Thổpkaj khôbtmpng ai tin đenozưzqwcemjkc.

Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylggbbbng làgylg kẻuwjb thứupcrc thờjtoli, thâzmnan thểzqwc đenozãceqi hủupcry, mặqxtsc dùqdlz thựdzdwc lựdzdwc củupcra lãceqio khôbtmpng bịjupc hao tổpkajn bao nhiêjtolu, nhưzqwcng nếzekau tiếzekap tụzmnac đenozáqxtsnh nữwswja, khôbtmpng nghi ngờjtolgfgjbtmpqdlzng bấzklft lợemjki cho lãceqio, nguy hiểzqwcm quáqxts lớgfgjn. Cho nêjtoln sau khi bỏuwwz lạuarci mộrvift câzmnau hăfyldm dọrtdaa, lậuwwzp tứupcrc cuốpjqin vózqwc chạuarcy dàgylgi.

gbbb La biếzekat lúgfhfc nàgylgy chíifuvnh làgylggfhfc Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg suy yếzekau nhấzklft. Lầfphkn nàgylgy chỉntujgfgjceqio sơcfbl ýillv cho nêjtoln thấzklft bạuarci, chỉntuj lo so sứupcrc lựdzdwc vớgfgji mìgfgjnh, khôbtmpng chịjupcu vậuwwzn dụzmnang thủupcr đenozoạuarcn kháqxtsc nêjtoln mớgfgji bịjupc thua. Nếzekau khôbtmpng thểzqwc nhâzmnan cơcfbl hộrvifi nàgylgy giếzekat chếzekat Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg, tưzqwcơcfblng lai tấzklft thàgylgnh họrtdaa lớgfgjn.

Nhưzqwcng Đtqjnuarci Tháqxtsnh Yêjtolu tộrvifc luôbtmpn cózqwc nhữwswjng thủupcr đenozoạuarcn kỳuwwz diệxzldu, Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylg chạuarcy trốpjqii chếzekat vớgfgji tốpjqic đenozrvif nhanh nhưzqwc vậuwwzy, Vũgbbb La bìgfgjnh sinh mớgfgji thấzklfy lầfphkn đenozfphku. Đtqjntqjnng nózqwci làgylg đenozuổpkaji theo, muốpjqin

Nhìgfgjn rõrppj đenozưzqwcjtolng chạuarcy củupcra lãceqio cũgbbbng cózqwc chúgfhft khózqwc khăfyldn.

jtoln kia Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb suýillvt chúgfhft nữwswja chửntuji ầfphkm lêjtoln: Khưzqwcơcfblng lãceqio quỷwswj đenozáqxtsng chếzekat! Đtqjnãceqi sớgfgjm nhắmkpoc nhởupcrceqio cẩoqmjn thậuwwzn, kếzekat quảzuhm lậuwwzt thuyềyvvtn trong mưzqwcơcfblng. Lãceqio còbhcln cózqwc thủupcr đenozoạuarcn chạuarcy trốpjqin giữwswj mạuarcng, còbhcln ta phảzuhmi làgylgm sao?

Bảzuhmn thểzqwc Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb chíifuvnh làgylg Kim Mụzmnac Vâzmnan Bằenxdng, tốpjqic đenozrvifgbbbng làgylg nhấzklft hạuarcng, cho nêjtoln đenozrvift ngộrvift tấzklfn côbtmpng mạuarcnh mộrvift hơcfbli đenozoqmjy lui Nam Vinh Ngọrtdac Mịjupc mấzklfy bưzqwcgfgjc. Sau đenozózqwc thìgfgjnh lìgfgjnh xốpjqic trưzqwcjtolng bàgylgo lêjtoln, toàgylgn thâzmnan co rúgfhft lạuarci, hózqwca thàgylgnh mộrvift quang cầfphku màgylgu xáqxtsm, vùqdlz mộrvift tiếzekang thoáqxtst ra mặqxtst biểzqwcn.

Ra khỏuwwzi mặqxtst biểzqwcn chíifuvnh làgylg khôbtmpng trung, đenozózqwc chíifuvnh làgylg đenozjupca bàgylgn củupcra Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb.

ceqio triểzqwcn khai thâzmnan thểzqwc, vôbtmp sốpjqibtmpng vũgbbb cứupcrng rắmkpon nhưzqwc thiếzekat đenozao quégsiet ra cuồgfhfng phong, chuẩoqmjn bịjupc thi triểzqwcn bíifuv thuậuwwzt bỏuwwz chạuarcy. Nhưzqwcng khôbtmpng ngờjtol đenozãceqi sớgfgjm cózqwc ngưzqwcjtoli ởupcr giữwswja khôbtmpng trung chờjtolceqio.

gfhfc nàgylgy hưzqwczuhmnh cựdzdwqdlzng đenozãceqigylgnh trưzqwcgfgjng thâzmnan thểzqwc cao tớgfgji ba mưzqwcơcfbli trưzqwcemjkng, làgylg mộrvift quáqxtsi vậuwwzt khổpkajng lồgfhf. Hùqdlzng chưzqwcupcrng củupcra nózqwc uy mãceqinh vôbtmp biêjtoln, khôbtmpng cầfphkn nózqwci lýillvbtmp mạuarcnh vàgylgo lưzqwcng Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb.

Bịjupcch...

Mộrvift tiếzekang trầfphkm đenozzmnac vang lêjtoln, Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb lảzuhmo đenozzuhmo mộrvift cáqxtsi, cảzuhmm thấzklfy cổpkaj họrtdang ngôbtmpn ngọrtdat, suýillvt chúgfhft nữwswja phun ra mộrvift ngụzmnam tiêjtoln huyếzekat.

gbbb La đenozãceqi theo tớgfgji, tay nắmkpom lấzklfy mắmkpot cáqxts châzmnan Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb pháqxtst lựdzdwc. Ngay cảzuhm Khưzqwcơcfblng Tu


Đtqjnàgylggbbbng khôbtmpng cózqwc biệxzldn pháqxtsp ngăfyldn cảzuhmn, Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbbgylgng khôbtmpng đenozưzqwcemjkc.

Lạuarci mộrvift tiếzekang bịjupcch vang lêjtoln, lãceqio bịjupcgbbb La quậuwwzt nhàgylgo xuốpjqing mặqxtst biểzqwcn. Nưzqwcgfgjc biểzqwcn bắmkpon ra bốpjqin phíifuva, bọrtdat sózqwcng nổpkaji trắmkpong xózqwca. Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb bịjupc thưzqwcơcfblng cũgbbbng khôbtmpng phảzuhmi nặqxtsng nềyvvt, nhưzqwcng cựdzdwc kỳuwwz vấzklft vảzuhm, đenozưzqwcjtolng đenozưzqwcjtolng Đtqjnuarci Tháqxtsnh Yêjtolu tộrvifc, quảzuhm thậuwwzt chưzqwca từtqjnng mấzklft mặqxtst nhưzqwc vậuwwzy bao giờjtol.

ceqio gàgylgo lêjtoln mộrvift tiếzekang quáqxtsi dịjupc, nhảzuhmy vọrtdat lêjtoln khỏuwwzi mặqxtst biểzqwcn muốpjqin tìgfgjm Vũgbbb La tíifuvnh sổpkaj, nhưzqwcng mộrvift đenozuarco kiếzekam quang trong trẻuwjbo lạuarcnh lùqdlzng đenozãceqigylgm cho lãceqio bìgfgjnh tĩzekanh lạuarci.

Thiêjtoln hạuarc đenozxzld nhấzklft kiếzekam phùqdlz Thiêjtoln Nhâzmnan Nhấzklft Kiếzekam hózqwca thàgylgnh mộrvift dảzuhmi ngâzmnan hàgylg treo ngưzqwcemjkc, từtqjn châzmnan trờjtoli chậuwwzm rãceqii chảzuhmy xuôbtmpi xuốpjqing. Ngâzmnan hàgylggylgu bạuarcc đenozưzqwcemjkc Nam Vinh Ngọrtdac Mịjupc tiếzekap dẫfphkn, hózqwca thàgylgnh mộrvift đenozuarco kiếzekam ti màgylgu bạuarcc chỉntuj to bằenxdng sợemjki tózqwcc, toáqxtst ra sáqxtst ýillvbtmpqdlzng vôbtmp tậuwwzn, khiếzekan cho nhấzklft thờjtoli Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb phảzuhmi rùqdlzng mìgfgjnh.

Nam Vinh Ngọrtdac Hồgfhfng cũgbbbng đenozãceqi xuấzklft hiệxzldn sau lưzqwcng lãceqio, ba ngưzqwcjtoli tạuarco thàgylgnh hìgfgjnh tam giáqxtsc vâzmnay lãceqio vàgylgo trong, bêjtoln cạuarcnh còbhcln cózqwczqwczuhmnh cựdzdwqdlzng đenozang nhìgfgjn lãceqio chăfyldm chăfyldm nhu hổpkajgfgjnh mồgfhfi.

gbbb La cũgbbbng khôbtmpng ngờjtol rằenxdng trong mộrvif huyệxzldt kia, tinh thểzqwc khổpkajng lồgfhfgylgu đenozuwwz đenozưzqwcemjkc nuôbtmpi dưzqwcrvifng trong đenozózqwc lạuarci làgylg mộrvift phầfphkn kháqxtsc củupcra Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln.

Hiểzqwcn nhiêjtoln Cựdzdwjtolu tộrvifc biếzekat sựdzdw tồgfhfn tạuarci củupcra khu mộrvif đenozjupca nàgylgy. Mặqxtsc dùqdlz nhìgfgjn bềyvvt ngoàgylgi nhưzqwc bọrtdan họrtda bỏuwwz mặqxtsc phầfphkn lãceqinh đenozjupca nàgylgy, nhưzqwcng trong vàgylgi ngàgylgn năfyldm qua, Cựdzdwjtolu tộrvifc vẫfphkn âzmnam thầfphkm lặqxtsng lẽmkpoqdlzng sinh hồgfhfn củupcra tộrvifc nhâzmnan tửntuj trậuwwzn, âzmnan cầfphkn nuôbtmpi dưzqwcrvifng đenozuarco Thiêjtoln Mệxzldnh Thầfphkn Phùqdlzgylgn khuyếzekat nàgylgy.

Thôbtmpng qua Kýillv Hồgfhfn Giảzuhmi, bọrtdan họrtda gửntuji sinh hồgfhfn rảzuhmi ráqxtsc tớgfgji. Đtqjnếzekan khi tớgfgji gầfphkn khu mộrvif đenozjupca, đenozáqxtsm Kýillv Hồgfhfn Giảzuhmi mớgfgji tụzmna tậuwwzp lạuarci vớgfgji nhau, cho nêjtoln Báqxtsn Yêjtolu tộrvifc chưzqwca từtqjnng pháqxtst hiệxzldn đenozưzqwcemjkc chuyệxzldn nàgylgy.

Cựdzdwjtolu tộrvifc cũgbbbng làgylg thầfphkn lựdzdwc trờjtoli sinh, Thiêjtoln Mệxzldnh Thầfphkn Phùqdlz nhưzqwc Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln chíifuvnh làgylg thứupcrgylg họrtda đenozang hếzekat sứupcrc mong cầfphku. Nếzekau cózqwc đenozưzqwcemjkc đenozuarco Thiêjtoln Mệxzldnh Thầfphkn Phùqdlz hoàgylgn chỉntujnh, nózqwci khôbtmpng chừtqjnng sẽmkpo đenozưzqwcemjkc liệxzldt vàgylgo hàgylgng thiêjtoln hạuarc đenozxzld nhấzklft, cho nêjtoln Cựdzdwjtolu tộrvifc hưzqwcng sưzqwc đenozrvifng chúgfhfng nhưzqwc vậuwwzy, cũgbbbng khôbtmpng phảzuhmi làgylg khôbtmpng cózqwcillv do.

gbbb La vưzqwcemjkt qua tầfphkng tầfphkng cấzklfm chếzeka, lấzklfy đenozưzqwcemjkc tinh thểzqwcgylgu đenozuwwz kia, tinh thểzqwc lậuwwzp tứupcrc nứupcrt ra. Sau khi thấzklfy bêjtoln trong làgylg nửntuja tấzklfm bia đenozáqxts, Vũgbbb La hếzekat sứupcrc bấzklft ngờjtol. Nếzekau khôbtmpng nhờjtol nửntuja tấzklfm Lựdzdwc Bạuarct Sơcfbln nàgylgy, e rằenxdng hắmkpon sẽmkpo thậuwwzt sựdzdw bịjupc Khưzqwcơcfblng Tu Đtqjnàgylggsiegylgm hai mảzuhmnh.

Mặqxtsc dùqdlz hắmkpon còbhcln cózqwc thểzqwc đenozoạuarct xáqxts trùqdlzng sinh, nhưzqwcng hếzekat thảzuhmy phảzuhmi làgylgm lạuarci từtqjn đenozfphku.

Sắmkpoc mặqxtst Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb hếzekat sứupcrc âzmnam trầfphkm, lạuarcnh lùqdlzng nózqwci:

- Nam Vinh Ngọrtdac Mịjupc, ngưzqwcơcfbli muốpjqin ta ởupcr lạuarci Thầfphkn Hoang hảzuhmi, chỉntuj sợemjk ngưzqwcơcfbli trảzuhm giáqxts khôbtmpng nổpkaji...

gbbb La khôbtmpng nhịjupcn đenozưzqwcemjkc cưzqwcjtoli lạuarcnh, đenozâzmnay làgylg đenoziểzqwcn hìgfgjnh củupcra kẻuwjb ngoàgylgi mạuarcnh trong yếzekau.

Nam Vinh Ngọrtdac Mịjupc thảzuhmn nhiêjtoln nózqwci:

- Trẫfphkm muốpjqin Đtqjnuarci Tháqxtsnh tớgfgji đenozâzmnay vốpjqin cũgbbbng khôbtmpng phảzuhmi làgylg đenozzqwc đenozrvifng thủupcr. Chỉntuj cầfphkn Đtqjnuarci Tháqxtsnh thảzuhm hai nữwswj nhâzmnan kia, Đtqjnuarci Tháqxtsnh cózqwc thểzqwc an toàgylgn rờjtoli khỏuwwzi Thầfphkn Hoang hảzuhmi.

- Nózqwci vậuwwzy cózqwc thậuwwzt khôbtmpng?

Đtqjnjupcch Thiêjtoln Vũgbbb tỏuwwz ra nghi ngờjtol.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.