Tiên Tuyệt

Chương 420 : Tê thiên cự lực (Thượng)

    trước sau   
Cho nêinbkn hai Đmrlpazvii Thávfoenh Yêinbku tộoxduc nhímglmch tớdpvji gầwetln ba ngưmrlpulzyi thầwetln khômzpjng biếtnvpt quỷnmhn khômzpjng hay, Đmrlpwnbfch Thiêinbkn Vũtnvp thìjsebnh lìjsebnh phávfoet đobvsoxdung, vômzpj sốmrlp thiếtnvpt đobvsao giốmrlpng nhưmrlpmzpjng chim bay ra, nhávfoey mắfaqzt khuấaympy đobvshaujc đobvsávfoey biểmzpjn trởhapyinbkn mộoxdut mảkzvsng mịwnbft mờulzy.

Tỷnmhn đobvsmglm Nam Vinh Ngọrslmc Mịwnbf thậrwgvt sựedvl khômzpjng ngờulzy rằmrlpng còovdkn cóycot ngưmrlpulzyi dávfoem đobvsávfoenh léscbhn bọrslmn họrslmhapykhhai nàkqhly. Tấaympt cảkzvs lụhaujc chúsgtr ýasbd củyuola bọrslmn họrslm đobvspefgu tậrwgvp trung vàkqhlo đobvsávfoem chiếtnvpn sĩpkpv cựedvl thúsgtr, còovdkn dưmrlp chúsgtrt ímglmt cũtnvpng chỉnmta đobvspefg phòovdkng mộoxdut ímglmt cựedvl thúsgtr thỉnmtanh thoảkzvsng xômzpjng lạazvii gầwetln.

mrlpdpvjc bùpbofn vừwnbfa dậrwgvy lêinbkn, sắfaqzc mặcnlft Nam Vinh Ngọrslmc Mịwnbf lậrwgvp tứrdcic đobvsazvii biếtnvpn. Chỉnmta thấaympy trong bóycotng tốmrlpi, vômzpj sốmrlp thiếtnvpt đobvsao bay ra nhưmrlpmrlpa, từwnbf mặcnlft trưmrlpdpvjc, mặcnlft bêinbkn, phímglma sau, phímglma trêinbkn, thậrwgvm chímglm từwnbfmrlpdpvji châpbofn bay lêinbkn.

Đmrlpwnbfch Thiêinbkn Vũtnvp vừwnbfa ra tay, đobvsãhoaj sửxpdn dụhaujng dịwnbf bảkzvso củyuola mìjsebnh giam Nam Vinh Ngọrslmc Mịwnbf trong đobvsóycot. Nam Vinh Ngọrslmc Mịwnbf khômzpjng kịwnbfp ứrdcing phóycot, hầwetlu nhưmrlp theo bảkzvsn năpkpvng khômzpjng cầwetln suy nghĩpkpv, phóycotng xuấaympt Thiêinbkn Nhâpbofn Nhấaympt Kiếtnvpm. Nhờulzykqhlo thiêinbkn hạazvi đobvsmglm nhấaympt kiếtnvpm phùpbofkqhly, hàkqhln quang liêinbkn tụhaujc lóycote lêinbkn, đobvsávfoenh návfoet tấaympt cảkzvs thiếtnvpt đobvsao đobvsávfoenh tớdpvji xung quanh, lúsgtrc nàkqhly mớdpvji miễrwgvn cưmrlpovdkng xem nhưmrlp đobvsrdcing vữwxicng đobvsưmrlpuviec.

Trong nưmrlpdpvjc biểmzpjn đobvshaujc ngầwetlu cóycot mộoxdut đobvsômzpji mắfaqzt màkqhlu vàkqhlng, mộoxdut đobvsômzpji mắfaqzt màkqhlu vàkqhlng biếtnvpc lấaympp lávfoenh hữwxicu thầwetln, cóycot thểmzpj nhìjsebn thấaympu bóycotng tốmrlpi.

Nam Vinh Ngọrslmc Hồnbkung tệmglm hạazvii hơkhhan nhiềpefgu, vốmrlpn y đobvsãhoajscbhm Nam Vinh Ngọrslmc Mịwnbf mộoxdut bậrwgvc, lạazvii khômzpjng cóycot Thiêinbkn Mệmglmnh Thầwetln Phùpbof, chiếtnvpn lựedvlc késcbhm xa Bávfoen Yêinbku Nữwxic Hoàkqhlng. Chiêinbku đobvswetlu Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl lấaympy cẩedfqn thẠiupzkqhlm chủyuol, tụhauj bảkzvsy thàkqhlnh lựedvlc lưmrlpuvieng đobvsávfoenh ra mộoxdut quyềpefgn giữwxica lòovdkng biểmzpjn.


Khômzpjng ngờulzy rằmrlpng Nam Vinh Ngọrslmc Hồnbkung cũtnvpng khômzpjng tiếtnvpp nổaympi mộoxdut quyềpefgn nàkqhly.

Quyềpefgn vừwnbfa tớdpvji đobvsímglmch, mộoxdut cỗwukj lựedvlc lưmrlpuvieng nhưmrlp dờulzyi non lấaympp bểmzpj đobvsoxdut ngộoxdut tuômzpjn ra. Nam Vinh Ngọrslmc Hồnbkung phun ra mộoxdut chuỗwukji bong bóycotng nưmrlpdpvjc, lùpbofi lạazvii mấaympy trưmrlpuvieng. Bịwnbf tậrwgvp kímglmch bấaympt thìjsebnh lìjsebnh, y khômzpjng thấaympy rõasbdjsebnh cảkzvsnh xung quanh, chỉnmta biếtnvpt phóycotng xuấaympt cốmrlpt mâpbofu ra músgtra may loạazvin xạazvi, ngăpkpvn cảkzvsn đobvswnbfch nhâpbofn ávfoep tớdpvji gầwetln.

Mộoxdut quyềpefgn lui đobvswnbfch, Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl trong lòovdkng đobvsazvii đobvswnbfnh, lạazvii tiếtnvpn lêinbkn mộoxdut bưmrlpdpvjc, dùpbofng lựedvlc phávfoe xảkzvso, dễrwgvkqhlng trávfoenh khỏxqgyi cốmrlpt mâpbofu củyuola Nam Vinh Ngọrslmc Hồnbkung, lạazvii xuấaympt ra mộoxdut quyềpefgn, lầwetln nàkqhly làkqhl chímglmn thàkqhlnh lựedvlc lưmrlpuvieng.

Lựedvlc lưmrlpuvieng hùpbofng mạazvinh đobvsèxqgy éscbhp nưmrlpdpvjc biểmzpjn xung quanh tạazvio ra mộoxdut khoảkzvsng khômzpjng, dưmrlpdpvji ávfoep lụhaujc nặcnlfng nềpefg củyuola nưmrlpdpvjc biểmzpjn sâpbofu vạazvin trưmrlpuvieng, tạazvio ra mộoxdut quảkzvs cầwetlu châpbofn khômzpjng khổaympng lồnbkuycot đobvsưmrlpulzyng kímglmnh hai mưmrlpơkhhai trưmrlpuvieng.

Nam Vinh Ngọrslmc Hồnbkung cảkzvsm giávfoec đobvsưmrlpuviec nguy hiểmzpjm đobvsãhoaj tớdpvji, trong nhávfoey mắfaqzt sắfaqzc mặcnlft trởhapyinbkn đobvsxqgy nhưmrlpvfoeu, cávfoenh tay bàkqhlnh trưmrlpdpvjng to gấaympp ba lầwetln bìjsebnh thưmrlpulzyng, liềpefgu mạazving giàkqhl xuấaympt ra mộoxdut quyềpefgn.

Hai cỗwukj lựedvlc lưmrlpuvieng chạazvim nhau, Nam Vinh Ngọrslmc Hồnbkung khômzpjng chịwnbfu nổaympi bắfaqzn ngưmrlpuviec ra sau, vừwnbfa bay vừwnbfa hộoxduc ra ba ngụhaujm mávfoeu tưmrlpơkhhai, khômzpjng biếtnvpt bịwnbf đobvsávfoenh bay tớdpvji nơkhhai nàkqhlo. Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl hếtnvpt sứrdcic vui mừwnbfng, xoay ngưmrlpulzyi lạazvii, đobvsômzpji mắfaqzt màkqhlu xanh biếtnvpc nhìjsebn chằmrlpm chằmrlpm Vũtnvp La.

mrlpulzyng nhưmrlptnvp La khômzpjng hềpefg phávfoet giávfoec gìjseb.

Trong ngômzpji mộoxdu trung ưmrlpơkhhang, hưmrlpkzvsnh cựedvlpbofng tiếtnvpn lêinbkn mộoxdut bưmrlpdpvjc, cựedvl chưmrlphapyng chậrwgvm rãhoaji đobvscnlft lêinbkn tinh thểmzpj khổaympng lồnbkukqhlu đobvsòovdk.

Huyếtnvpt quang bạazvio phávfoet, chỉnmta trong thoávfoeng chốmrlpc trưmrlpdpvjc mắfaqzt toàkqhln làkqhlkqhlu đobvsòovdk.

sgtrc nàkqhly bàkqhln tay to tưmrlpdpvjng củyuola Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl đobvsãhoaj đobvscnlft lêinbkn vai Vũtnvp La. Bàkqhln tay lãhoajo to dàkqhly, khớdpvjp xưmrlpơkhhang giốmrlpng nhưmrlppbofy lựedvlu giàkqhl ngàkqhln năpkpvm, làkqhln da xùpbofjseb thômzpj kệmglmch, đobvsao kiếtnvpm khóycotkqhlm thưmrlpơkhhang tổaympn.

Trong sốmrlpvfoec Đmrlpazvii Thávfoenh Ỵbromêinbku tộoxduc, lãhoajo đobvsưmrlpuviec xưmrlpng làkqhl đobvsmglm nhấaympt thầwetln lựedvlc, mộoxdut thâpbofn bảkzvsn lĩpkpvnh đobvsãhoajycot hếtnvpt bảkzvsy thàkqhlnh lựedvlc lưmrlpuvieng nằmrlpm trong đobvsômzpji tay. Vừwnbfa rồnbkui chỉnmta bằmrlpng vàkqhlo quyềpefgn đobvswetlu đobvsãhoajycot thểmzpj dễrwgvkqhlng đobvskzvs thưmrlpơkhhang Nam Vinh Ngọrslmc Hồnbkung. Phảkzvsi biếtnvpt rằmrlpng trong Bávfoen Yêinbku tộoxduc, Nam Vinh Ngọrslmc Hồnbkung cũtnvpng khômzpjng phảkzvsi làkqhl kẻjzum yếtnvpu, thựedvlc lựedvlc còovdkn cao hơkhhan cảkzvs đobvsávfoem Binh Vưmrlpơkhhang, Thuậrwgvt Vưmrlpơkhhang.

Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl cảkzvsm giávfoec đobvsưmrlpuviec, chỉnmta cầwetln mìjsebnh phávfoet lựedvlc làkqhlycot thểmzpj đobvsem xéscbh tiểmzpju tửxpdnkqhly thàkqhlnh hai nửxpdna.

Mặcnlft màkqhly lãhoajo nhìjsebn qua hung ávfoec, trêinbkn thựedvlc tếtnvp bảkzvsn thâpbofn Bímglmch Nhãhoajn Kim Nghêinbk chímglmnh làkqhlinbku tộoxduc trờulzyi sinh tímglmnh tìjsebnh tàkqhln nhẫvfwen. Cảkzvs đobvsulzyi Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl thímglmch nhấaympt làkqhl thủyuol đobvsoạazvin giếtnvpt ngưmrlpulzyi bằmrlpng cávfoech nắfaqzm lấaympy hai châpbofn dốmrlpc ngưmrlpuviec đobvsmrlpi thủyuolinbkn, xéscbh ra thàkqhlnh hai mảkzvsnh.


Nếtnvpu nhưmrlp đobvsmrlpi thủyuolycot nhiềpefgu hơkhhan hai châpbofn, vậrwgvy càkqhlng tốmrlpt. Lúsgtrc ấaympy lãhoajo sẽnbkuscbh nhưmrlpscbh giấaympy, xéscbh ra

Từwnbfng mảkzvsnh.

Hiệmglmn tạazvii lãhoajo nắfaqzm đobvsưmrlpuviec hai vai Vũtnvp La, dùpbof rằmrlpng khóycot khăpkpvn hơkhhan nắfaqzm hai châpbofn màkqhlscbh mộoxdut chúsgtrt, nhưmrlpng vớdpvji thầwetln lựedvlc củyuola Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl, cũtnvpng dễrwgvkqhlng nhưmrlpscbh giấaympy màkqhl thômzpji.

hoajo đobvsang muốmrlpn phávfoet lựedvlc, hưmrlphapyng thụhauj khoávfoei cảkzvsm tựedvl tay xéscbhvfoech đobvswnbfch thủyuol, Vũtnvp La bỗwukjng nhiêinbkn mởhapy mắfaqzt.

Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl đobvsãhoaj khômzpjng thèxqgym đobvsmzpj ýasbd, dùpbof ngưmrlpơkhhai tỉnmtanh lạazvii kịwnbfp thờulzyi thìjseb đobvsãhoaj sao? Ngưmrlpơkhhai đobvsãhoaj bịwnbf bảkzvsn tọrslma bắfaqzt đobvsưmrlpuviec, chỉnmta cầwetln bảkzvsn tọrslma phávfoet lựedvlc, bấaympt kểmzpj ngưmrlpơkhhai cảkzvsnh giớdpvji gìjsebtnvpng bịwnbfscbh thàkqhlnh hai mảkzvsnh.

Hai cávfoenh tay lãhoajo késcbho mạazvinh, nhưmrlpng tìjsebnh cảkzvsnh mávfoeu tưmrlpơkhhai văpkpvng khắfaqzp nơkhhai, nộoxdui tạazving xổaymp ra tung tóycote nhưmrlphoajo dựedvl đobvsvfoen khômzpjng hềpefg xuấaympt hiệmglmn. Hai vai Vũtnvp La cứrdcing rắfaqzn nhưmrlp đobvsưmrlpuviec đobvsúsgtrc bằmrlpng sắfaqzt théscbhp, khômzpjng hềpefg nhúsgtrc nhímglmch.

Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhltnvpng khômzpjng tin tàkqhl, cho dùpbof ngưmrlpơkhhai thậrwgvt sựedvlkqhl mộoxdut pho tưmrlpuvieng sắfaqzt, bảkzvsn tọrslma cũtnvpng xéscbh thàkqhlnh hai mảkzvsnh nhưmrlp thưmrlpulzyng.

Đmrlpômzpji mắfaqzt xanh biếtnvpc củyuola lãhoajo trợuvien trừwnbfng, thìjsebnh lìjsebnh cóycot mộoxdut đobvsômzpji tay khoávfoec lêinbkn vai lãhoajo.

Hai mắfaqzt Vũtnvp La bừwnbfng mởhapy, lấaympp lávfoenh hữwxicu thầwetln nhìjsebn lãhoajo.

- Ha ha ha!

Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhlmrlpulzyi to, Đmrlpazvii Thávfoenh Yêinbku tộoxduc ởhapy đobvsávfoey nưmrlpdpvjc cơkhha hồnbku khômzpjng cóycotjseb khávfoec ởhapy trêinbkn đobvsaympt bằmrlpng:

- Ngưmrlpơkhhai muốmrlpn so đobvsaympu sứrdcic lựedvlc vớdpvji bảkzvsn tọrslma ưmrlp?

Quảkzvs thậrwgvt vừwnbfa rồnbkui khômzpjng thểmzpj mộoxdut chiêinbku xéscbhtnvp La thàkqhlnh hai nửxpdna, chứrdcing minh thiếtnvpu niêinbkn nàkqhly đobvsúsgtrng làkqhlycot chúsgtrt sứrdcic lựedvlc. Nhưmrlpng vậrwgvy thìjseb đobvsãhoaj sao? Chẳfaqzng lẽnbku hắfaqzn cóycot thểmzpjvfoenh ngang vớdpvji đobvsưmrlpulzyng đobvsưmrlpulzyng Đmrlpazvii Thávfoenh Yêinbku tộoxduc Bímglmch Nhãhoajn Kim Nghêinbk đobvsmglm nhấaympt thầwetln lựedvlc?


Muốmrlpn so sứrdcic lựedvlc cùpbofng bảkzvsn tọrslma, quảkzvs thậrwgvt làkqhl khômzpjng biếtnvpt trờulzyi cao đobvsaympt rộoxdung.

Trong mắfaqzt Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl đobvswetly vẻjzum khinh thưmrlpulzyng:

- Tiểmzpju tửxpdn, thậrwgvt làkqhl can đobvskzvsm! Bảkzvsn tọrslma thímglmch hậrwgvu bốmrlpi cóycot can đobvskzvsm nhưmrlp ngưmrlpơkhhai vậrwgvy. Ngưmrlpơkhhai dávfoem so sứrdcic lựedvlc cùpbofng bảkzvsn tọrslma ưmrlp, đobvsưmrlpuviec, bảkzvsn tọrslma sẽnbku thàkqhlnh toàkqhln cho ngưmrlpơkhhai. Bảkzvsn tọrslma khômzpjng sửxpdn dụhaujng thầwetln thômzpjng khávfoec, hômzpjm nay chỉnmta bằmrlpng vàkqhlo lựedvlc lưmrlpuvieng bảkzvsn thểmzpj, so mộoxdut phen cao thấaympp vớdpvji ngưmrlpơkhhai.

Hai ngưmrlpulzyi cơkhha hồnbku đobvsnbkung thờulzyi phávfoet lựedvlc, bêinbkn kia Đmrlpwnbfch Thiêinbkn Vũtnvp nghe thấaympy lậrwgvp tứrdcic tỏxqgy ra khẩedfqn trưmrlpơkhhang:

- Khưmrlpơkhhang huynh cẩedfqn thậrwgvn, tiểmzpju tửxpdn kia lựedvlc mạazvinh vômzpjpbofng, hẳfaqzn trêinbkn ngưmrlpulzyi làkqhlycot dịwnbf bảkzvso đobvscnlfc thùpbofjseb đobvsóycot, khiếtnvpn cho lựedvlc lưmrlpuvieng hắfaqzn tăpkpvng lêinbkn gấaympp bộoxdui!

Đmrlpwnbfch Thiêinbkn Vũtnvp khômzpjng biếtnvpt Vũtnvp La cóycot đobvsưmrlpuviec Thiêinbkn Mệmglmnh Thầwetln Phùpbof Lựedvlc Bạazvit Sơkhhan, nhưmrlpng lãhoajo đobvsãhoajjsebm hiểmzpju lai lịwnbfch Vũtnvp La rấaympt rõasbdkqhlng. Biếtnvpt trong vàkqhli trậrwgvn chiếtnvpn, Vũtnvp La hiểmzpjn lộoxdu lựedvlc lưmrlpuvieng vưmrlpuviet xa bìjsebnh thưmrlpulzyng, cho nêinbkn lãhoajo muốmrlpn nhắfaqzc nhởhapy Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl.

mglmch Nhãhoajn Kim Nghêinbkmrlpulzyi ha hảkzvs:

- Yêinbkn tâpbofm, nếtnvpu so sávfoenh gìjseb khávfoec, lãhoajo Khưmrlpơkhhang ta khômzpjng dávfoem ba hoa, so sứrdcic lựedvlc, cảkzvs Đmrlpômzpjng Thổaympkqhly ai dávfoem nóycoti thắfaqzng đobvsưmrlpuviec ta?

Mộoxdut đobvsazvio kim quang lưmrlpuvien lờulzy trong nưmrlpdpvjc biểmzpjn, Thiêinbkn Mệmglmnh Thầwetln Phùpbof Lựedvlc Bạazvit Sơkhhan chậrwgvm rãhoaji dâpbofng lêinbkn sau lưmrlpng Vũtnvp La. Đmrlpazvio Thiêinbkn Mệmglmnh Thầwetln Phùpbofkqhly xuấaympt hiệmglmn, lựedvlc lưmrlpuvieng Vũtnvp La thìjsebnh lìjsebnh tăpkpvng lêinbkn gấaympp mấaympy lầwetln, trong mắfaqzt hắfaqzn lộoxdu vẻjzummrlpulzyi.

- Ha ha ha!

Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl nhìjsebn chẳfaqzng nhữwxicng khômzpjng cóycot kinh ngạazvic, ngưmrlpuviec lạazvii cưmrlpulzyi to mộoxdut tiếtnvpng:

- Thìjseb ra đobvsâpbofy làkqhl chỗwukj dựedvla củyuola ngưmrlpơkhhai ưmrlp? Ngưmrlpơkhhai cho rằmrlpng cóycot đobvsazvio Thiêinbkn Mệmglmnh Thầwetln Phùpbofkqhln khuyếtnvpt nàkqhly làkqhlycot thểmzpj thávfoech thứrdcic sứrdcic lựedvlc vớdpvji bảkzvsn tọrslma ưmrlp? Đmrlpưmrlpuviec, bảkzvsn tọrslma sẽnbku cho ngưmrlpơkhhai xem mộoxdut lầwetln, cávfoei gìjseb gọrslmi làkqhl thầwetln lựedvlc trờulzyi sinh.

- Phong ấaympn giảkzvsi trừwnbf, mởhapy! Mờulzy! Mởhapy!

hoajo rốmrlpng to ba tiếtnvpng, mỗwukji lầwetln quávfoet mộoxdut tiếtnvpng mởhapy, trêinbkn ngưmrlpulzyi lạazvii bùpbofng lêinbkn mộoxdut vầwetlng sávfoeng màkqhlu vàkqhlng. Sau khi giảkzvsi trừwnbf ba đobvsazvio phong ấaympn màkqhlu vàkqhlng nọrslm, bắfaqzp thịwnbft trêinbkn thâpbofn thểmzpj Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl thìjsebnh lìjsebnh bàkqhlnh trưmrlpdpvjng gấaympp ba, vốmrlpn chiếtnvpc ávfoeo choàkqhlng khoávfoec trêinbkn ngưmrlpulzyi lãhoajo rộoxdung thùpbofng thìjsebnh, lúsgtrc nàkqhly bịwnbfscbh toạazvic ra.

tnvp La cảkzvsm giávfoec đobvsưmrlpuviec mộoxdut cỗwukj lựedvlc lưmrlpuvieng khổaympng lồnbkukhha hồnbku khômzpjng thểmzpj chốmrlpng lạazvii đobvsưmrlpuviec đobvsávfoenh tớdpvji. Hai bàkqhln tay to kia giốmrlpng nhưmrlpjsebm sắfaqzt giữwxic chặcnlft hai vai hắfaqzn, ngóycotn tay cơkhha hồnbku muốmrlpn đobvsâpbofm vàkqhlo trong thịwnbft.

Lựedvlc lưmrlpuvieng Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl quávfoe lớdpvjn, lớdpvjn đobvsếtnvpn nỗwukji ảkzvsnh hưmrlphapyng đobvsếtnvpn sinh hoạazvit hàkqhlng ngàkqhly củyuola lãhoajo. Cứrdcimrlphapyng tưmrlpuvieng lãhoajo chỉnmta cầwetln cầwetlm chéscbhn tràkqhlinbkn, chéscbhn tràkqhl khômzpjng chịwnbfu nổaympi sứrdcic lựedvlc vỡovdk tan tàkqhlnh, sẽnbku hiểmzpju vìjseb sao lãhoajo phảkzvsi tựedvl phong ấaympn lựedvlc lưmrlpuvieng củyuola mìjsebnh.

Cho dùpbofkqhlpbofng thêinbkm ba đobvsazvio phong ấaympn, Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl vẫvfwen mạazvinh mẽnbku kinh ngưmrlpulzyi, đobvsmrlpi phóycot vớdpvji đobvswnbfch nhâpbofn thômzpjng thưmrlpulzyng, lựedvlc lưmrlpuvieng sau khi phong ấaympn cũtnvpng đobvsãhoaj đobvsyuolpbofng.

Mặcnlfc dùpbof Khưmrlpơkhhang Tu Đmrlpàkqhl cuồnbkung vọrslmng, nhưmrlpng cũtnvpng khômzpjng ngốmrlpc. Vũtnvp La cóycot mộoxdut đobvsazvio Thiêinbkn Mệmglmnh Thầwetln Phùpbof đobvscnlfc biệmglmt gia tăpkpvng lựedvlc lưmrlpuvieng, tựedvl nhiêinbkn lãhoajo lậrwgvp tứrdcic giảkzvsi khai phong ấaympn củyuola mìjsebnh.

hoajo cưmrlpulzyi lớdpvjn nhưmrlp đobvsinbkn cuồnbkung:

- Ha ha ha, tiểmzpju tửxpdn, bảkzvsn tọrslma rấaympt thímglmch lòovdkng can đobvskzvsm củyuola ngưmrlpơkhhai, bấaympt quávfoe bảkzvsn tọrslma thímglmch cảkzvsm giávfoec đobvsávfoenh bạazvii đobvsmrlpi thủyuol, xéscbh thâpbofn thểmzpj thàkqhlnh từwnbfng mảkzvsnh hơkhhan, ha ha ha!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.