Tiên Tuyệt

Chương 419 : Ám sát

    trước sau   
qbqwmbarnh cựetussmbhng lạntnvi gầzbhrm lênoqsn giậfppsn dữzbhr, đxuavoảmbarn thưqbqwơrbhing đxuavâcsaym mạntnvnh vàgnnao cựetus thuẫrbhin đxuavang rơrbhii xuốvaujng.

Lớjyqlp vỏgovd ngâcsayn quang trênoqsn chuôzhvsi thưqbqwơrbhing nhấexjxt thờvbmii phójmbzng xuấexjxt hàgnnao quang vạntnvn trưqbqwelncng, đxuavoảmbarn thưqbqwơrbhing vừyhpxa va chạntnvm cùsmbhng cựetus thuẫrbhin, lậfppsp tứucnuc đxuavâcsaym xuyênoqsn qua dễfoengnnang nhưqbqw đxuavfppsu hủnzsi. Chỉqatw nghe phậfppsp mộyfkkt tiếyuhlng, đxuavoảmbarn thưqbqwơrbhing đxuavâcsaym mạntnvnh vàgnnao ngựetusc chiếyuhln tưqbqwjyqlng, thậfppsm chízedc cựetus kiếyuhlm củnzsia nójmbzdtnsn chưqbqwa kịsmbhp đxuavâcsaym ra.

qbqwmbarnh cựetussmbhng thảmbar đxuavoảmbarn thưqbqwơrbhing ra, hai tay nắxuavm lấexjxy cựetus thuẫrbhin, hung hăxdqang nhấexjxc cảmbar cựetus thuẫrbhin lẫrbhin thâcsayn thểfoen chiếyuhln tưqbqwjyqlng lênoqsn cao, sau đxuavójmbz gầzbhrm lênoqsn giậfppsn dữzbhr, đxuavfppsp thậfppst mạntnvnh xuốvaujng đxuavexjxt.

Mặvbmit đxuavexjxt lậfppsp tứucnuc nứucnut ra, mộyfkkt cálnopi rãcvlnnh to xuấexjxt hiệqatwn.

Chiếyuhln tưqbqwjyqlng đxuavzbhru sưqbqw tửxdqa thấexjxt khiếyuhlu chảmbary málnopu, nằrdxqm trênoqsn mặvbmit đxuavexjxt khôzhvsng nhúsppbc nhízedcch. Hưqbqwmbarnh cựetussmbhng buôzhvsng sợelnci xízedcch trênoqsn tay ra, chiếyuhln tưqbqwjyqlng nàgnnay tứucnuc thìelncjmbza thàgnnanh mộyfkkt đxuavntnvo hàgnnao quang màgnnau vàgnnang đxuavòdtns, chui vàgnnao trong cộyfkkt đxuaválnoplnopu mặvbmit.

Huyếyuhlt thủnzsiy trênoqsn cảmbar chiếyuhln trưqbqwvbming lậfppsp tứucnuc biếyuhln mấexjxt khôzhvsng còdtnsn thấexjxy nữzbhra, nhữzbhrng đxuavưqbqwvbming nékwxwt trậfppsn phálnopp trênoqsn mặvbmit đxuavexjxt vốvaujn tỏgovda ra nhữzbhrng tia sálnopng yếyuhlu ớjyqlt cũyfkkng đxuavãcvln tắxuavt. Mộyfkkt dãcvlny bậfppsc thang bằrdxqng đxuaválnop xuấexjxt hiệqatwn, trảmbari dàgnnai từyhpx tầzbhrng cao nhấexjxt củnzsia tếyuhl đxuavàgnnan cho đxuavếyuhln dưqbqwjyqli châcsayn hưqbqwmbarnh cựetussmbhng.


qbqwmbarnh cựetussmbhng bưqbqwjyqlc lênoqsn nhữzbhrng bậfppsc thang nàgnnay hếyuhlt sứucnuc dèentg dặvbmit, bưqbqwjyqlc lênoqsn từyhpxng bưqbqwjyqlc.

Nhữzbhrng bậfppsc thang nàgnnay giốvaujng nhưqbqw mộyfkkt chiếyuhlc thang trờvbmii, vôzhvssmbhng cao quýtsja. Ba huyếyuhlt trìelnc nằrdxqm

qbqwjyqli châcsayn nójmbz chừyhpxng mưqbqwvbmii trưqbqwelncng, huyếyuhlt thủnzsiy trong ao quay cuồfvaing chẳovoeng khálnopc nàgnnao ngọqbhpn lửxdqaa.

Đtsjai thẳovoeng tớjyqli tếyuhl đxuavàgnnan trênoqsn cùsmbhng, tớjyqli cộyfkkt đxuaválnoplnopu mặvbmit, nhữzbhrng bậfppsc thang sau lưqbqwng dầzbhrn dầzbhrn biếyuhln mấexjxt.

Nhìelncn quanh chỉqatw thấexjxy cộyfkkt đxuaválnoplnopu mặvbmit nàgnnay hếyuhlt sứucnuc khổjqbjng lồfvai, khôzhvsng ngờvbmignna álnopnh sálnopng tạntnvo thàgnnanh, nhữzbhrng đxuavntnvo linh văxdqan kia cũyfkkng chỉqatw chạntnvm hờvbmi. Trung tâcsaym cộyfkkt cójmbz thứucnuelnc đxuavójmbz đxuavang toálnopt ra hàgnnao quang màgnnau vàgnnang đxuavòdtns, xuyênoqsn qua nhữzbhrng đxuavntnvo linh văxdqan kia bắxuavn ra ngoàgnnai.

Nhữzbhrng linh văxdqan nàgnnay làgnna linh văxdqan củnzsia Cựetusnoqsu tộyfkkc. Cựetusnoqsu tộyfkkc, Yênoqsu tộyfkkc, Bálnopn Yênoqsu tộyfkkc, Nhâcsayn tộyfkkc... Làgnna nhữzbhrng chủnzsing tộyfkkc mớjyqli ra đxuavvbmii từyhpx cuốvauji thờvbmii thưqbqwelncng cốvauj, trong huyếyuhlt mạntnvch củnzsia nhữzbhrng chủnzsing tộyfkkc nàgnnay ízedct nhiềdtnsu gìelncyfkkng chứucnua đxuavetusng chúsppbt ízedct thàgnnanh phầzbhrn củnzsia cálnopc chủnzsing tộyfkkc cổjqbjqbqwa.

Tỷsmel nhưqbqw Nhâcsayn tộyfkkc, bênoqsn trong thâcsayn thểfoenjmbz huyếyuhlt mạntnvch Thầzbhrn Long nhấexjxt tộyfkkc, bấexjxt quálnop hếyuhlt sứucnuc mỏgovdng manh

noqsn trong thâcsayn thểfoen Cựetusnoqsu tộyfkkc cũyfkkng cójmbz huyếyuhlt mạntnvch củnzsia Thầzbhrn Thúsppb nhấexjxt tộyfkkc. Cho nênoqsn linh văxdqan Cựetusnoqsu tộyfkkc cójmbz chúsppbt tưqbqwơrbhing thôzhvsng vớjyqli linh văxdqan Thầzbhrn Thúsppb, bấexjxt quálnopsmbh sao cũyfkkng khôzhvsng phảmbari làgnnasmbhng mộyfkkt loạntnvi.

Nếyuhlu Vũyfkk La lấexjxy linh văxdqan Thầzbhrn Thúsppbgnnam cơrbhi sởbrfr, họqbhpc tậfppsp linh văxdqan Cựetusnoqsu, nhấexjxt đxuavsmbhnh làgnna hếyuhlt sứucnuc dễfoengnnang. Nhưqbqwng hiệqatwn tạntnvi chỉqatwjmbzgnnai đxuavntnvo linh văxdqan Cựetusnoqsu tộyfkkc vôzhvssmbhng thâcsaym ảmbaro, chỉqatw bằrdxqng vàgnnao sốvauj linh văxdqan Thầzbhrn Thúsppbgnnayfkk La biếyuhlt đxuavưqbqwelncc, muốvaujn suy đxuavlnopn ra ýtsja nghĩnzjra củnzsia nhữzbhrng đxuavntnvo linh văxdqan Cựetusnoqsu nàgnnay, vậfppsy cójmbz chúsppbt khójmbz khăxdqan.

Nhữzbhrng linh văxdqan Cựetusnoqsu khổjqbjng lồfvai kia, Vũyfkk La khôzhvsng hiểfoenu chúsppbt nàgnnao.

qbqwvbming nhưqbqw đxuavãcvlnqbqwelnct qua đxuavưqbqwelncc thửxdqa thálnopch khi nãcvlny, cũyfkkng khôzhvsng cầzbhrn hắxuavn hiểfoenu. Ởbjjr trưqbqwjyqlc mặvbmit hưqbqwmbarnh cựetussmbhng, trênoqsn mộyfkkt mặvbmit củnzsia cộyfkkt đxuaválnop đxuavyfkkt nhiênoqsn xuấexjxt hiệqatwn mộyfkkt khe nứucnut.

Vếyuhlt nứucnut dầzbhrn dầzbhrn phálnopc thảmbaro ra hìelncnh dálnopng mộyfkkt cálnopnh cửxdqaa. Ngay sau đxuavójmbzzbhrm mộyfkkt tiếyuhlng vang lênoqsn, củnzsia mởbrfr toang ra.

Cửxdqaa nàgnnay cao chừyhpxng hai trưqbqwelncng, hưqbqwmbarnh cựetussmbhng cúsppbi đxuavzbhru đxuavi vàgnnao, khôzhvsng gian bênoqsn trong khôzhvsng nhỏgovd, tựetus nhiênoqsn cũyfkkng cójmbzelncnh sálnopu mặvbmit. Ởbjjr trung tâcsaym làgnna mộyfkkt đxuavàgnnai đxuaválnop cao, trênoqsn thạntnvch đxuavàgnnai thờvbmi mộyfkkt khốvauji tinh thểfoengnnau đxuavgovd to bằrdxqng cốvauji xay.


Tinh thểfoenrbhii mờvbmi, bênoqsn trong cójmbz mộyfkkt bójmbzng dálnopng mơrbhi hồfvai, khôzhvsng nhìelncn rõyhpx lắxuavm.

qbqwjyqli đxuavàgnnai đxuaválnopgnna ba vếyuhlt lõyhpxm hìelncnh tròdtnsn, hìelncnh dálnopng giốvaujng nhưqbqw huyếyuhlt trìelncnoqsn ngoàgnnai. Trong vếyuhlt lõyhpxm ấexjxy, hàgnnao quang màgnnau đxuavgovd sẫrbhim cuồfvain cuộyfkkn, thỉqatwnh thoảmbarng phójmbzng xuấexjxt mộyfkkt tia chớjyqlp màgnnau đxuavgovdzedcm bắxuavn vàgnnao tinh thểfoengnnau đxuavgovd trênoqsn đxuavàgnnai.

Tinh thểfoengnnau đxuavgovd bịsmbh tia chớjyqlp nàgnnay đxuaválnopnh trúsppbng, cũyfkkng an nhiênoqsn bấexjxt đxuavyfkkng, chẳovoeng nhữzbhrng khôzhvsng cójmbz tổjqbjn thưqbqwơrbhing, dưqbqwvbming nhưqbqwdtnsn đxuavưqbqwelncc trợelnc giúsppbp.

qbqwmbarnh cựetussmbhng từyhpx từyhpx tiếyuhln lênoqsn...

sppbc nàgnnay trong đxuaválnopy biểfoenn lòdtnsng chảmbaro, đxuaválnopm chiếyuhln sĩnzjr cựetus thúsppb vẫrbhin trấexjxn thủnzsi trênoqsn dãcvlny núsppbi xung quanh, cảmbarnh giálnopc canh chừyhpxng ba ngưqbqwvbmii bênoqsn dưqbqwjyqli. Vũyfkk La vẫrbhin đxuavang khoanh châcsayn đxuavmbar tọqbhpa, hai

Mắxuavt nhắxuavm nghiềdtnsn, tựetusa hồfvai hồfvain du vậfppst ngoạntnvi.

Tỷsmel đxuavqatw Nam Vinh Ngọqbhpc Mịsmbhgnnam hộyfkk phálnopp, nhưqbqwng cũyfkkng khôzhvsng tỏgovd ra khẩbjjrn trưqbqwơrbhing. Nơrbhii đxuavâcsayy chízedcnh làgnna Thầzbhrn Hoang hảmbari, lạntnvi ởbrfr gầzbhrn Tịsmbhch Diệqatwt đxuavmbaro, Bálnopn Yênoqsu Nữzbhr Hoàgnnang cùsmbhng Trấexjxn Hảmbari Vưqbqwơrbhing cójmbzelnc phảmbari lo lắxuavng?

Hộyfkk phálnopp cho Vũyfkk La, bấexjxt quálnop chỉqatwgnna xua đxuavuổjqbji mộyfkkt ízedct hảmbari thúsppb bấexjxt ngờvbmi tớjyqli gầzbhrn màgnna thôzhvsi, khôzhvsng cho chúsppbng quấexjxy rầzbhry Vũyfkk La.

Ngoàgnnai mấexjxy ngàgnnan trưqbqwelncng, bênoqsn dưqbqwjyqli mộyfkkt khốvauji đxuaválnop ngầzbhrm nhôzhvsnoqsn khỏgovdi đxuaválnopy biểfoenn, cójmbz hai ngưqbqwvbmii đxuavang nằrdxqm sấexjxp. Mộyfkkt ngưqbqwvbmii cójmbz tầzbhrm vójmbzc trung bìelncnh, hơrbhii gầzbhry mộyfkkt chúsppbt, dưqbqwjyqli cằrdxqm cójmbz mộyfkkt chòdtnsm râcsayu dênoqs, chízedcnh làgnna Đtsjantnvi Thálnopnh Yênoqsu tộyfkkc Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk.

Đtsjaôzhvsi mắxuavt ti hízedc củnzsia Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk xuyênoqsn qua mấexjxy ngàgnnan trưqbqwelncng nưqbqwjyqlc biểfoenn, nhìelncn chăxdqam chúsppbgnnao ba ngưqbqwvbmii Vũyfkk La. Bênoqsn cạntnvnh lãcvlno còdtnsn cójmbz mộyfkkt ngưqbqwvbmii nữzbhra, thâcsayn thểfoenqbqwvbming trálnopng, mũyfkki sưqbqw từyhpx, miệqatwng rộyfkkng, đxuavzbhru đxuavzbhry tójmbzc vàgnnang cắxuavt ngắxuavn, đxuavôzhvsi mắxuavt xanh biếyuhlc.

cvlno nhâcsayn cưqbqwvbming trálnopng lênoqsn tiếyuhlng hỏgovdi:

- Lãcvlno Đtsjasmbhch, chúsppbng ta còdtnsn phảmbari đxuavelnci bao lâcsayu?

Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkkcsayn mênoqs mộyfkkt chiếyuhlc Hắxuavc Ngọqbhpc Nhưqbqw Ýnzsi trong tay, mắxuavt hízedcp lạntnvi, tựetusa nhưqbqw đxuavang câcsayn nhắxuavc:


- Khưqbqwơrbhing huynh, khôzhvsng biếyuhlt cójmbz chuyệqatwn gìelncgnna đxuaválnopm chiếyuhln sĩnzjr cựetus thúsppbgnnay chưqbqwa đxuavyfkkng thủnzsi?

cvlno nhâcsayn cưqbqwvbming trálnopng họqbhp Khuôzhvsng, cũyfkkng làgnna mộyfkkt trong nhữzbhrng Đtsjantnvi Thálnopnh Yênoqsu tộyfkkc, đxuavsmbha vịsmbhyfkkng tưqbqwơrbhing đxuavưqbqwơrbhing nhưqbqw Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk. Ởbjjr Đtsjaôzhvsng Thổjqbj nhắxuavc tớjyqli Bízedcch Nhãcvlnn Tálnopn Nghênoqs Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnna, tuyệqatwt đxuavvauji làgnna đxuavntnvi danh đxuavqatwnh đxuavqatwnh.

Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnna lựetusc mạntnvnh vôzhvssmbhng, đxuavưqbqwelncc xưqbqwng đxuavqatw nhấexjxt Lựetusc Vưqbqwơrbhing Đtsjaôzhvsng Thổjqbj.

cvlno vàgnna Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk mộyfkkt kẻnzjr trênoqsn trờvbmii, mộyfkkt ngưqbqwvbmii dưqbqwjyqli đxuavexjxt, đxuavdtnsu làgnnalnop chủnzsi Đtsjaôzhvsng Thổjqbj. Chỉqatw cầzbhrn khôzhvsng gặvbmip phảmbari đxuavvauji thủnzsi khójmbz chơrbhii nhưqbqw Hồfvaing Phálnop Hảmbari, Nhan Chi Tâcsayy, chắxuavc chắxuavn làgnna hoàgnnanh hàgnnanh khôzhvsng e ngạntnvi. Cho dùsmbhgnna Thiếyuhlt Hoàgnnanh Giang, nếyuhlu xảmbary ra đxuavyfkkng thủnzsi thậfppst sựetus, cũyfkkng chưqbqwa biếyuhlt ai chếyuhlt vàgnnao tay ai.

Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkkgnna Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnnagnna hảmbaro hữzbhru vớjyqli nhau. Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk muốvaujn xâcsaym nhậfppsp Thầzbhrn Hoang hảmbari, phảmbari tìelncm mộyfkkt trợelnc thủnzsi, kẻnzjr đxuavzbhru tiênoqsn màgnnacvlno nghĩnzjr tớjyqli làgnna Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnna.

Trênoqsn thựetusc tếyuhlcvlno đxuavxuavc tộyfkki tam đxuavntnvi Yênoqsu Thálnopnh, kẻnzjrlnopm giúsppbp lãcvlno cũyfkkng chỉqatwjmbz Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnna.

Chỉqatw bấexjxt quálnopsppbc Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk tớjyqli tìelncm, Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnna khôzhvsng cójmbzbrfr nhàgnna, bằrdxqng khôzhvsng Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk đxuavãcvln tớjyqli Thầzbhrn Hoang hảmbari từyhpx sớjyqlm.

Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnna nhìelncn qua thôzhvs lỗtsja, nhưqbqwng làgnnacvlno quálnopi vậfppst đxuavãcvln sốvaujng mấexjxy vạntnvn năxdqam, cho dùsmbhgnnao thờvbmii Hồfvaing Hoang làgnna mộyfkkt kẻnzjr ngốvaujc, hiệqatwn tạntnvi cũyfkkng đxuavãcvln thàgnnanh tinh. Lãcvlno giàgnnagnnay cưqbqwvbmii khẽujdd:

- Theo ta thấexjxy, nhữzbhrng chiếyuhln sĩnzjr cựetus thúsppbgnnay bịsmbh trậfppsn phálnopp hạntnvn chếyuhl, khôzhvsng cójmbzlnopch nàgnnao rờvbmii khỏgovdi dãcvlny núsppbi lòdtnsng chảmbaro, chỉqatwjmbz thểfoen thủnzsignna khôzhvsng thểfoen tấexjxn côzhvsng. Chỉqatw cầzbhrn ba ngưqbqwvbmii bọqbhpn Vũyfkk La

Khôzhvsng phạntnvm vàgnnao dãcvlny núsppbi lòdtnsng chảmbaro, vậfppsy nhữzbhrng chiếyuhln sĩnzjr cựetus thúsppb kia sẽujdd khôzhvsng xuấexjxt thủnzsi.

Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk gậfppst gậfppst đxuavzbhru:

- Ta đxuavlnopn chừyhpxng cũyfkkng làgnna nhưqbqw thếyuhl. Nếyuhlu đxuavãcvln nhưqbqw vậfppsy, chúsppbng ta cũyfkkng khôzhvsng chờvbmi nữzbhra.

- Lãcvlno yênoqsu bàgnnalnopn Yênoqsu tộyfkkc kia vôzhvssmbhng lợelnci hạntnvi, ta sẽujdd tậfppsn lựetusc giữzbhr châcsayn ảmbar. Khưqbqwơrbhing huynh xuấexjxt thủnzsi, trưqbqwjyqlc tiênoqsn kékwxwo tênoqsn Bálnopn Yênoqsu tộyfkkc kia ra xa. Chỉqatw cầzbhrn cójmbzrbhi hộyfkki sẽujdd lậfppsp tứucnuc hạntnv thủnzsi giếyuhlt Vũyfkk La, sau đxuavójmbz chúsppbng ta cao bay xa chạntnvy.

Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnna gậfppst đxuavzbhru.

Hai ngưqbqwvbmii hiểfoenu rấexjxt rõyhpxgnnang, xâcsaym nhậfppsp Thầzbhrn Hoang hảmbari, cho dùsmbh hai ngưqbqwvbmii chízedcnh làgnna Đtsjantnvi Thálnopnh Yênoqsu tộyfkkc, cũyfkkng khôzhvsng cójmbz khảmbarxdqang xôzhvsng mộyfkkt mạntnvch chạntnvy trởbrfr vềdtns, cho nênoqsn chỉqatw cầzbhrn cójmbz thểfoen giếyuhlt chếyuhlt Vũyfkk La làgnna đxuavnzsi.

Vềdtns phầzbhrn hai “ngưqbqwvbmii chứucnung kiếyuhln” củnzsia Bálnopn Yênoqsu tộyfkkc kia, dùsmbh sao giữzbhra Yênoqsu tộyfkkc vàgnnalnopn Yênoqsu tộyfkkc thùsmbhcsayu tựetusa bểfoen, bọqbhpn họqbhpjmbzi ra cũyfkkng khôzhvsng cójmbz ai tin tưqbqwbrfrng. Nójmbzi khôzhvsng chừyhpxng Nhan Chi Tâcsayy sẽujdd cho rằrdxqng đxuavâcsayy làgnna kếyuhl ly giálnopn củnzsia Bálnopn Yênoqsu tộyfkkc.

Từyhpxnoqsn ngoàgnnai màgnna nhìelncn, đxuavâcsayy rõyhpxgnnang làgnnarbhi hộyfkki ngàgnnan năxdqam mộyfkkt thuởbrfr. Cho dùsmbhgnnanoqsn nam nhâcsayn Bálnopn Yênoqsu tộyfkkc kia cójmbzxdqang lựetusc đxuaválnopnh mộyfkkt trậfppsn vớjyqli Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjaàgnna, nhưqbqwng y phảmbari bảmbaro vệqatwyfkk La đxuavang nhậfppsp đxuavsmbhnh, thựetusc lựetusc cũyfkkng phảmbari giảmbarm đxuavi. Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk tin rằrdxqng Khưqbqwơrbhing Tu Đtsjajmbz tớjyqli chízedcn thàgnnanh cơrbhi hộyfkki giếyuhlt chếyuhlt Vũyfkk La.

dtnsn Chu Nghiênoqsn vàgnna Nam Vinh Âjmbzm mớjyqli làgnna hai ngưqbqwvbmii chứucnung kiếyuhln thậfppst sựetus, sau khi giảmbari

Quyếyuhlt xong Vũyfkk La, tựetus nhiênoqsn phảmbari xửxdqasmbh hai nàgnnang.

Hai Đtsjantnvi Thálnopnh Yênoqsu tộyfkkc lặvbming lẽujdd tiếyuhln tớjyqli. Nếyuhlu nhưqbqw Đtsjantnvi Thálnopnh Yênoqsu tộyfkkc khôzhvsng muốvaujn cho ngưqbqwvbmii khálnopc phálnopt hiệqatwn mìelncnh, trừyhpx phi làgnna nhâcsayn vậfppst cùsmbhng cấexjxp vớjyqli bọqbhpn họqbhp, bằrdxqng khôzhvsng quảmbar thậfppst làgnna khójmbzdtnsng phálnopt hiệqatwn.

Mặvbmic dùsmbh chiếyuhln lựetusc Nam Vinh Ngọqbhpc Mịsmbh khôzhvsng thua gìelnc Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk, nhưqbqwng đxuavójmbzgnna nhờvbmi thiênoqsn hạntnv đxuavqatw nhấexjxt kiếyuhlm phùsmbh Thiênoqsn Nhâcsayn Nhấexjxt Kiếyuhlm giúsppbp đxuavucnu. Nếyuhlu chỉqatwkwxwt vềdtns tu vi đxuavơrbhin thuầzbhrn, Nam Vinh Ngọqbhpc Mịsmbhdtnsn phảmbari thua Đtsjasmbhch Thiênoqsn Vũyfkk mộyfkkt bậfppsc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.