Tiên Tuyệt

Chương 418 : Huyết trì tế đàn (Hạ)

    trước sau   
Thậmaqkm chímjip ngoàymeoi giárqwep ởigrb đkznylzehu, hai vai vàymeorqwec khớhpbhp xưcsfcơcxzeng tứxzlj chi còrorpn cócsfcjncbi nhọxzljn sắckqqc béguvdn, cócsfc thểtnqe tạwpcfo ra lựdbeoc sárqwet thưcsfcơcxzeng đkznyárqweng sợtnqe.

Bộrmrk binh qua đkznyi, lậmaqkp tứxzljc tớhpbhi kỵfybu binh!

Đhchvárqwem chiếoggrn sĩrcbf cựdbeo thúguvd đkznyqfrwu nhịbnymp giơcxze cao binh khímjip trong tay, phárqwet ra tiếoggrng théguvdt vôfrnxrqweng hoang dạwpcfi. Sau tiếoggrng théguvdt củbmhua chứxzljng, Têckqq Giárqwec Mãrmrkng Tưcsfctnqeng bắckqqt đkznylzehu đkznyatgcng loạwpcft xôfrnxng lêckqqn.

Tiếoggrng châtbpln củbmhua chúguvdng chạwpcfy vang lêckqqn đkznyùrqweng đkznyùrqweng nhưcsfc trốyqnwng trậmaqkn, hếoggrt sứxzljc nặfybung nềqfrw, khiếoggrn cho ngưcsfcxzlji ta cảhcnpm thấrzqoy árqwep lựdbeoc khôfrnxng nhỏseyj.

Tuy rằyqnwng hìievnnh thểtnqe đkznyárqwem Têckqq Giárqwec Mãrmrkng Tưcsfctnqeng nàymeoy khổnaoqng lồatgc, nhưcsfcng màymeo tốyqnwc đkznyrmrkjncbng khôfrnxng chậmaqkm. Vớhpbhi sứxzljc nặfybung nhưcsfc vậmaqky, kỵfybu binh Têckqq Giárqwec Mãrmrkng Tưcsfctnqeng chạwpcfy nhưcsfc đkznyckqqn tớhpbhi, cơcxze hồatgc khôfrnxng thểtnqe ngăbsxzn cảhcnpn đkznyưcsfctnqec.

csfchcnpnh cựdbeorqweng lui vềqfrw phímjipa sau mộrmrkt bưcsfchpbhc, thâtbpln thểtnqe khẽguvdrqwen xuốyqnwng thấrzqop, thâtbpln hìievnnh chồatgcm vềqfrw phímjipa trưcsfchpbhc, mộrmrkt châtbpln ởigrb trưcsfchpbhc, mộrmrkt châtbpln chốyqnwng phímjipa sau, chuẩjfmsn bịbnym ngăbsxzn cảhcnpn quâtbpln đkznybnymch xung phong.


Mắckqqt thấrzqoy luồatgcng nưcsfchpbhc lũjncb đkznyárqweng sợtnqemaqkp tớhpbhi trưcsfchpbhc mắckqqt, thìievnnh lìievnnh hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng théguvdt lêckqqn mộrmrkt tiếoggrng đkznyckqqn cuồatgcng, đkznylzehu cúguvdi thấrzqop xuốyqnwng, châtbpln sau giậmaqkm mạwpcfnh mộrmrkt cárqwei, vọxzljt vềqfrw phímjipa trưcsfchpbhc nghêckqqnh đkznyócsfcn đkznyárqwem kỵfybu binh Têckqq Giárqwec Mãrmrkng Tưcsfctnqeng.

Mặfybut đkznyrzqot chợtnqet trầlzehm xuốyqnwng mộrmrkt chúguvdt, chỗgrcu châtbpln sau hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng vừzsjfa đkznyxzljng xuấrzqot hiệlhmmn mộrmrkt

rqwei hốyqnw to ba trưcsfctnqeng, đkznyárqwecsfchpbhi hốyqnw xuấrzqot hiệlhmmn nhữguvdng vếoggrt nứxzljt dàymeoy đkznyfybuc trôfrnxng nhưcsfc mạwpcfng nhệlhmmn.

Đhchvyqnwi mặfybut vớhpbhi kỵfybu binh Têckqq Giárqwec Mãrmrkng Tưcsfctnqeng mạwpcfnh mẽguvd nhưcsfc vậmaqky, chẳlzehng nhữguvdng hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng khôfrnxng lui lạwpcfi, còrorpn xôfrnxng lêckqqn nghêckqqnh đkznyócsfcn.

Mộrmrkt đkznywpcfo ngâtbpln quang rựdbeoa rỡqfrw từzsjf chòrorpm lôfrnxng bạwpcfc trêckqqn đkznylzehu hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng phárqwet tárqwen ra, bao trùrqwem nửjfmsa thâtbpln trêckqqn củbmhua nócsfc, giốyqnwng nhưcsfc mộrmrkt lárqwe thuẫmaqkn chắckqqc chắckqqn.

Phàymeom làymeo kỵfybu binh Têckqq Giárqwec Mãrmrkng Tưcsfctnqeng chạwpcfm vàymeoo cựdbeo thuẫmaqkn màymeou bạwpcfc nàymeoy, lậmaqkp tứxzljc bịbnym hấrzqot văbsxzng đkznyi xa. Bấrzqot kểtnqeymeockqq Giárqwec Mãrmrkng Tưcsfctnqeng hay chiếoggrn sĩrcbf cựdbeo thúguvd đkznyqfrwu bịbnymguvdc cho biếoggrn dạwpcfng. Nhữguvdng chiếoggrc árqweo giárqwep nhìievnn qua hếoggrt sứxzljc nặfybung nềqfrw kiêckqqn cốyqnw, hiệlhmmn tạwpcfi rárqwech tung nhưcsfcymeom bằyqnwng giấrzqoy, thậmaqkm chímjip bịbnym lựdbeoc lưcsfctnqeng hùrqweng hậmaqku va chạwpcfm vỡqfrw tan thàymeonh từzsjfng mảhcnpnh.

csfchcnpnh cựdbeorqweng thếoggr khôfrnxng thểtnqe đkznyqfrw, xôfrnxng thẳlzehng vàymeoo trậmaqkn doanh kỵfybu binh đkznybnymch, húguvdc bay mưcsfcxzlji mấrzqoy kỵfybu binh, sau đkznyócsfc rốyqnwt cụguvdc bịbnym ngăbsxzn cảhcnpn. Kỵfybu binh xung quanh ùrqwea tớhpbhi vâtbply lạwpcfi, cárqwec loạwpcfi binh khímjip giárqweng xuốyqnwng nhưcsfccsfca.

csfchcnpnh cựdbeorqweng quárqwet to mộrmrkt tiếoggrng, hai châtbpln giậmaqkm mạwpcfnh nhảhcnpy vọxzljt lêckqqn cao, giữguvda khôfrnxng trung xoay ngưcsfcxzlji mộrmrkt cárqwei, sau đkznyócsfccxzei xuốyqnwng, song trảhcnpo vỗgrcuymeoo hai têckqqn kỵfybu binh, đkznyárqwenh cho chúguvdng thàymeonh huyếoggrt thủbmhuy.

csfchcnpnh cựdbeorqweng lầlzehn vàymeoo trong đkznyárqwem kỵfybu binh củbmhua đkznybnymch, nhìievnn qua vôfrnxrqweng hung hiểtnqem, khắckqqp nơcxzei toàymeon làymeo đkznybnymch, nhưcsfcng lạwpcfi khiếoggrn cho lựdbeoc xung phong làymeo ưcsfcu thếoggr lớhpbhn nhấrzqot củbmhua kỵfybu binh khócsfccsfc thểtnqe phárqwet huy. Vớhpbhi đkznyrmrkcsfcxzljng hãrmrkn củbmhua nócsfc, cho dùrqwe bịbnym đkznyárqwem kỵfybu binh nàymeoy đkznyárqwenh trúguvdng, bấrzqot quárqwejncbng chỉbynuymeo hao tốyqnwn lựdbeoc lưcsfctnqeng màymeo thôfrnxi.

Hai trăbsxzm chiếoggrn sĩrcbf cựdbeo thúguvd kỵfybu binh, bấrzqot quárqwejncbng chỉbynu non nửjfmsa canh giờxzlj đkznyãrmrk bịbnym đkznyárqwenh cho tan tárqwec, khôfrnxng thểtnqe tổnaoq chứxzljc hàymeong ngũjncb khởigrbi xưcsfchpbhng xung phong đkznyưcsfctnqec nữguvda.

Đhchvếoggrn khi hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng càymeon quéguvdt hếoggrt đkznyárqwem chiếoggrn sĩrcbf cựdbeo thúguvdrorpn lạwpcfi, huyếoggrt trìievn trêckqqn tầlzehng cao nhấrzqot đkznyãrmrk xuấrzqot hiệlhmmn mộrmrkt pho tưcsfctnqeng chiếoggrn tưcsfchpbhng cao tớhpbhi ba trưcsfctnqeng.

Huyếoggrt thủbmhuy àymeoo àymeoo chảhcnpy từzsjfcsfchpbhi châtbpln nócsfcckqqn trêckqqn, mỗgrcui dòrorpng márqweu giốyqnwng nhưcsfcymeo mạwpcfch márqweu, lan tràymeon khắckqqp thâtbpln thểtnqe. Tứxzlj chi chiếoggrn tưcsfchpbhng cưcsfcxzljng trárqweng mạwpcfnh khỏseyje, lúguvdc vừzsjfa thàymeonh hìievnnh, song chưcsfcigrbng rung lêckqqn, ngửjfmsa mặfybut lêckqqn trờxzlji rốyqnwng to. Nhữguvdng giọxzljt huyếoggrt thủbmhuy còrorpn thừzsjfa trêckqqn thâtbpln nócsfccxzei xuốyqnwng, khiếoggrn cho huyếoggrt trìievn nhấrzqot thờxzlji vang lêckqqn nhữguvdng tiếoggrng ràymeoo ràymeoo.

Chiếoggrn tưcsfchpbhng nàymeoy cócsfc đkznylzehu sưcsfc tửjfms thâtbpln ngưcsfcxzlji, trêckqqn thâtbpln khoárqwec mộrmrkt bộrmrk chiếoggrn giárqwep phong cárqwech cổnaoqcsfca màymeou vàymeong nhạwpcft. Hai tay nócsfc chợtnqet nhấrzqon xuốyqnwng huyếoggrt trìievn mộrmrkt cárqwei, khi nhấrzqoc tay lêckqqn, cárqwenh tay trárqwei đkznyãrmrkcsfc thêckqqm mộrmrkt lárqwe cựdbeo thuẫmaqkn cao gầlzehn hai trưcsfctnqeng, tay phảhcnpi cầlzehm mộrmrkt thanh cựdbeo kiếoggrm màymeou đkznyseyjrqweu.


Chiếoggrn tưcsfchpbhng đkznylzehu sưcsfc tửjfms vừzsjfa đkznybnymnh đkznyxzljng lêckqqn, thìievnnh lìievnnh trêckqqn cộrmrkt đkznyárqwerqweu mặfybut sau lưcsfcng nócsfc, mộrmrkt đkznywpcfo linh văbsxzn lócsfce lêckqqn hàymeoo quang ócsfcng árqwenh, bắckqqn ra mộrmrkt đkznywpcfo hàymeoo quang màymeou vàymeong đkznyòrorp, trúguvdng vàymeoo giữguvda ngựdbeoc chiếoggrn tưcsfchpbhng.

Chiếoggrn tưcsfchpbhng đkznylzehu sưcsfc tửjfmsguvdt thảhcnpm mộrmrkt tiếoggrng, bịbnym đkznyárqwenh rơcxzei vàymeoo trong huyếoggrt trìievn.

jncb La còrorpn đkznyang kinh ngạwpcfc, huyếoggrt thủbmhuy trong huyếoggrt trìievn đkznyãrmrk ngậmaqkp tràymeon thâtbpln hìievnnh chiếoggrn tưcsfchpbhng, cảhcnp huyếoggrt trìievn lạwpcfi sôfrnxi tràymeoo. Khôfrnxng bao lâtbplu sau, mộrmrkt tiếoggrng nưcsfchpbhc chảhcnpy ầlzehm vang, hoa márqweu trong huyếoggrt trìievnbsxzng khắckqqp nơcxzei, mộrmrkt bócsfcng ngưcsfcxzlji cưcsfcxzljng trárqweng thìievnnh lìievnnh đkznyxzljng dậmaqky, chấrzqon rơcxzei tấrzqot cảhcnp huyếoggrt thủbmhuy dímjipnh trêckqqn ngưcsfcxzlji xuốyqnwng. Đhchvâtbply vẫmaqkn làymeo chiếoggrn tưcsfchpbhng đkznylzehu sưcsfc tửjfms nhưcsfc trưcsfchpbhc, nhưcsfcng lộrmrk vẻrqwe

csfcxzljng hãrmrkn dữguvd tợtnqen hơcxzen nhiềqfrwu. Đhchvárqweng sợtnqe nhấrzqot làymeocsfchpbhi song chưcsfcigrbng củbmhua nócsfc sinh ra thêckqqm hai cárqwenh tay cưcsfcxzljng trárqweng. Mộrmrkt tay cầlzehm mộrmrkt thanh đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng sắckqqc béguvdn, mộrmrkt tay cầlzehm mộrmrkt sợtnqei xímjipch sắckqqt to tưcsfchpbhng nặfybung nềqfrw.

Sợtnqei xímjipch kéguvdo lêckqqcsfchpbhi đkznyrzqot, theo mỗgrcui bưcsfchpbhc đkznyi củbmhua chiếoggrn tưcsfchpbhng lạwpcfi phárqwet ra thanh âtbplm loảhcnpng xoảhcnpng, khiếoggrn cho ngưcsfcxzlji ta run rẩjfmsy trong lòrorpng.

Chiếoggrn tưcsfchpbhng đkznylzehu sưcsfc tửjfms đkznyi từzsjfng bưcsfchpbhc mộrmrkt từzsjf trêckqqn tếoggr đkznyàymeon xuốyqnwng, sau lưcsfcng cócsfc mộrmrkt đkznywpcfo hàymeoo quang màymeou vàymeong đkznyseyj chiếoggru rọxzlji. Nếoggru Vũjncb La cócsfc thểtnqe nhìievnn thấrzqoy từzsjf phímjipa sau, sẽguvd phárqwet hiệlhmmn ra trêckqqn lưcsfcng chiếoggrn tưcsfchpbhng cócsfc mộrmrkt đkznywpcfo linh văbsxzn màymeou vàymeong đkznyseyj, khắckqqc xuyêckqqn qua árqweo giárqwep thậmaqkt dàymeoy, ăbsxzn sâtbplu vàymeoo da thịbnymt nócsfc.

Đhchvếoggrn trưcsfchpbhc mặfybut hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng, mặfybuc dùrqwe chiếoggrn tưcsfchpbhng nọxzljcsfc thâtbpln ngưcsfcxzlji, nhưcsfcng vẫmaqkn còrorpn giữguvd bảhcnpn năbsxzng dãrmrk thúguvd. Bốyqnwn cárqwenh tay củbmhua nócsfc vung lêckqqn, đkznyckqqn cuồatgcng théguvdt to vớhpbhi hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng mộrmrkt tiếoggrng, xímjipch sắckqqt run lêckqqn loảhcnpng xoảhcnpng, mang theo tiếoggrng rímjipt vùrqwerqwe từzsjf trêckqqn cao giárqweng xuốyqnwng.

csfchcnpnh cựdbeorqweng khôfrnxng hềqfrw tỏseyj ra yếoggru thếoggr, xuấrzqot ra mộrmrkt trảhcnpo chộrmrkp lấrzqoy sợtnqei xímjipch, đkznyang muốyqnwn so sứxzljc lựdbeoc vớhpbhi chiếoggrn tưcsfchpbhng, chiếoggrn tưcsfchpbhng lạwpcfi vung ba cárqwenh tay còrorpn lạwpcfi đkznyárqwenh tớhpbhi.

ymeoo quang cựdbeorqweng ứxzljng phócsfc khôfrnxng nổnaoqi, vộrmrki vàymeong lui vềqfrw phímjipa sau.

Song quyềqfrwn nan đkznybnymch tứxzlj thủbmhu, chiếoggrn tưcsfchpbhng đkznyuổnaoqi sárqwet khôfrnxng tha, cựdbeo thuẫmaqkn, cựdbeo kiếoggrm, xiềqfrwng xímjipch, thiếoggrt thưcsfcơcxzeng thay nhau côfrnxng kímjipch, tấrzqon côfrnxng mộrmrkt trậmaqkn. Hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng sơcxze ýigrb mộrmrkt chúguvdt, sợtnqei xímjipch lậmaqkp tứxzljc quéguvdt qua, đkznyárqwenh nócsfc bay vềqfrw mộrmrkt bêckqqn.

Chiếoggrn tưcsfchpbhng mộrmrkt chiêckqqu đkznyckqqc thắckqqng, héguvdt lớhpbhn mộrmrkt tiếoggrng, bay lêckqqn trờxzlji, từzsjf trêckqqn cao đkznymaqkp xuốyqnwng.

rorpn chưcsfca hạwpcf xuốyqnwng, đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng trong tay nócsfc đkznyãrmrk nhắckqqm hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng néguvdm mạwpcfnh. Hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng chậmaqkt vậmaqkt vôfrnxrqweng, lăbsxzn ngay tạwpcfi chỗgrcu mộrmrkt vòrorpng, đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng mang theo mộrmrkt đkznywpcfo huyếoggrt quang, bộrmrkp mộrmrkt tiếoggrng cắckqqm xuốyqnwng đkznyrzqot ngay chỗgrcu nộrmrk vừzsjfa nằyqnwm. Huyếoggrt quang tràymeon ngậmaqkp trêckqqn mặfybut đkznyrzqot, trong phạwpcfm vi ba trưcsfctnqeng nhấrzqot thờxzlji xuấrzqot hiệlhmmn vếoggrt rạwpcfn nứxzljt dàymeoy đkznyfybuc.

Chiếoggrn tưcsfchpbhng xôfrnxng tớhpbhi, cựdbeo thuẫmaqkn đkznyjfmsy tớhpbhi thậmaqkt mạwpcfnh, song chưcsfcigrbng hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng đkznyárqwenh trúguvdng cựdbeo thuẫmaqkn phárqwet ra mộrmrkt tiếoggrng nổnaoq vang. Thìievnnh lìievnnh bêckqqn dưcsfchpbhi cựdbeo thuẫmaqkn xuấrzqot hiệlhmmn mộrmrkt thanh cựdbeo kiếoggrm, âtbplm thầlzehm lặfybung lẽguvd đkznyâtbplm vàymeoo bụguvdng hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng.

csfchcnpnh cựdbeorqweng bấrzqot đkznyckqqc dĩrcbf, đkznyàymeonh phảhcnpi lắckqqc mìievnnh trárqwenh đkznyi. Cựdbeo kiếoggrm đkznynaoqi đkznyâtbplm thàymeonh quéguvdt, nhắckqqm vàymeoo eo lưcsfcng nócsfc, khiếoggrn cho nócsfc khôfrnxng thểtnqe khôfrnxng lùrqwei mộrmrkt bưcsfchpbhc.

Vừzsjfa lui lạwpcfi, sợtnqei xímjipch thôfrnx to nhắckqqm đkznylzehu nócsfc đkznymaqkp xuốyqnwng.

Chiếoggrn tưcsfchpbhng xoay tay lạwpcfi, rúguvdt đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng ra, nhắckqqm hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng đkznyang lui lạwpcfi néguvdm tớhpbhi.

frnxng kímjipch tuôfrnxn ra liêckqqn miêckqqn bấrzqot tuyệlhmmt, khiếoggrn cho hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng khôfrnxng hềqfrwcsfc lựdbeoc hoàymeon thủbmhu.

Bấrzqot luậmaqkn làymeo bảhcnpn thểtnqecsfchcnpnh cựdbeorqweng hay làymeojncb La, đkznyqfrwu làymeo nhữguvdng kẻrqwe khôfrnxng thímjipch nhẫmaqkn nhịbnymn. Bấrzqot lợtnqei liêckqqn tụguvdc nhưcsfc vậmaqky, Vũjncb La đkznyãrmrk nốyqnwi trậmaqkn lôfrnxi đkznyìievnnh, đkznyzsjfng nócsfci làymeocsfchcnpnh cựdbeorqweng vốyqnwn vôfrnxrqweng nócsfcng nảhcnpy.

csfchcnpnh cựdbeorqweng lui ra ngoàymeoi mấrzqoy chụguvdc trưcsfctnqeng, hai châtbpln đkznyrmrkt ngộrmrkt giậmaqkm mạwpcfnh, lúguvdn sâtbplu xuốyqnwng đkznyrzqot. Chợtnqet nócsfc gầlzehm lêckqqn giậmaqkn dữguvd, khôfrnxng chịbnymu thốyqnwi lui nữguvda.

Chiếoggrn tưcsfchpbhng bưcsfchpbhc tớhpbhi hai bưcsfchpbhc, thâtbpln hìievnnh khổnaoqng lồatgc nhẹfqte nhưcsfcymeon khócsfci, bay lêckqqn khôfrnxng vưcsfctnqet qua khoảhcnpng cárqwech hàymeong chụguvdc trưcsfctnqeng, néguvdm đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng ra, mang theo mộrmrkt đkznywpcfo cầlzehu vồatgcng màymeou đkznyseyjrqweu, nhắckqqm vàymeoo mặfybut hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng.

csfchcnpnh cựdbeorqweng nổnaoqi giậmaqkn gầlzehm lêckqqn mộrmrkt tiếoggrng, hai mắckqqt nhìievnn chằyqnwm chằyqnwm đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng. Thìievnnh lìievnnh trảhcnpo trưcsfchpbhc củbmhua nócsfc vỗgrcu ra, mộrmrkt cỗgrcutbply mùrqweymeou bạwpcfc tràymeoo ra. Đhchvoảhcnpn thưcsfcơcxzeng đkznyâtbplm vàymeoo mâtbply mùrqweymeou bạwpcfc, lậmaqkp tứxzljc hàymeoo quang màymeou đkznyseyjrqweu xung quanh nócsfc nhanh chócsfcng tan rãrmrk. Khi huyếoggrt quang hao tổnaoqn hầlzehu nhưcsfc khôfrnxng còrorpn, tốyqnwc đkznyrmrk đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng cũjncbng giảhcnpm xuốyqnwng tớhpbhi mứxzljc thấrzqop nhấrzqot.

csfchcnpnh cựdbeorqweng chộrmrkp lấrzqoy đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng, xoay đkznylzehu thưcsfcơcxzeng lạwpcfi đkznyâtbplm lêckqqn khôfrnxng mộrmrkt cárqwei.

guvdc nàymeoy sợtnqei xímjipch thôfrnx to kia từzsjf trêckqqn khôfrnxng giárqweng xuốyqnwng, đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng chímjipnh xárqwec đkznyâtbplm xuyêckqqn qua mộrmrkt khoen sắckqqt. Đhchvoảhcnpn thưcsfcơcxzeng trong tay hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng nhanh chócsfcng xoắckqqn mấrzqoy cárqwei, thuậmaqkn thếoggr quấrzqon sợtnqei xímjipch vàymeoo tay mìievnnh vàymeoi vòrorpng, sau đkznyócsfcfrnxi mạwpcfnh. Chiếoggrn tưcsfchpbhng vốyqnwn đkznyang ởigrb trêckqqn khôfrnxng khôfrnxng cócsfc chỗgrcucsfctnqen lựdbeoc, lảhcnpo đkznyhcnpo ngãrmrk xuốyqnwng.

csfc kịbnymp thờxzlji ẩjfmsn sau cựdbeo thuẫmaqkn củbmhua mìievnnh.

Mộrmrkt tay hưcsfchcnpnh cựdbeorqweng nắckqqm sợtnqei xímjipch, đkznynaoqi đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng sang tay kia. Sau khi nắckqqm chặfybut đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng, từzsjfng tia ngâtbpln quang nhỏseyj nhưcsfccxze từzsjf trêckqqn đkznybynunh đkznylzehu nócsfc phárqwet tárqwen, theo bêckqqn tay chảhcnpy xuốyqnwng vai, cárqwenh tay, sau đkznyócsfc tớhpbhi chuôfrnxi đkznyoảhcnpn thưcsfcơcxzeng quấrzqon quanh, trởigrb thàymeonh lớhpbhp vòrorp ngâtbpln quang lấrzqop lárqwenh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.