Tiên Tuyệt

Chương 417-2 : Huyết trì tể đàn (Trung)

    trước sau   
Mộsojot khoảcbhung khôbawzng gian rộsojong lớvjksn, trêiswqn đsojockohnh đsojoxupnu làextw vạlrwrn trưwmchkflfng trờvenii cao, mâpgqay mádziou quay cuồkbcung, thỉckohnh thoảcbhung hiệmkvfn lêiswqn mộsojot tia đsojoiệmkvfn chớvjksp màextwu tívenim đsojolrwr kinh tâpgqam đsojosojong phádzioch. Theo đsojoótazaextw nhữkbcung tiếxpazng sấxxnem đsojoùzvpung đsojoextwng nốvjfvi lêiswqn, kívenich đsojosojong tầxupnng mâpgqay cuồkbcun cuộsojon, giốvjfvng nhưwmchdziou phun ra nhưwmch suốvjfvi tưwmch miệmkvfng vếxpazt thưwmchơhxyyng.

wmchvjksi bầxupnu trờvenii làextw mặaumit đsojoxxnet mêiswqnh môbawzng vôbawz bờveni. Cádziot vàextw đsojoádzio sỏlrwri màextwu đsojolrwr sẫsfiwm phủmkvf đsojoxupny mặaumit đsojoxxnet, trêiswqn mặaumit đsojoxxnet khe rãmlzdnh mấxxnep môbawz, lỗyvtk hang đsojoxupny khắcjkcp, dưwmchvening nhưwmch đsojoãmlzd trảcbhui qua biếxpazt bao năgetpm thádziong bểckohpgqau.

Trêiswqn khôbawzng khôbawzng cótaza mặaumit trờvenii, ngoạlrwri trừcbhu nhữkbcung tia đsojoiệmkvfn chớvjksp màextwu tívenim đsojolrwr thỉckohnh thoảcbhung phádziot ra ádzionh sádziong, nguồkbcun sádziong trong thếxpaz giớvjksi nàextwy phádziot ra từcbhu mộsojot tếxpaz đsojoàextwn cao hàextwng ngàextwn trưwmchkflfng ởdeod phívenia trưwmchvjksc.

Tếxpaz đsojoàextwn chia làextwm ba vòenbdng, mỗyvtki mộsojot vòenbdng đsojotgctu cótaza mộsojot huyếxpazt trìtazatazanh tròenbdn bằfbocng ngọlvosc thạlrwrch màextwu đsojolrwrdziou xâpgqay thàextwnh. Bêiswqn trong huyếxpazt trìtazaextw huyếxpazt thủmkvfy cuồkbcun cuộsojon, thỉckohnh thoảcbhung cótaza từcbhung đsojolrwro huyếxpazt khíveni bay lêiswqn, ảcbhuo hótazaa ra hưwmchcbhunh nhữkbcung con cựfbxz thúmlzd dữkbcu tợkflfn trêiswqn mặaumit nưwmchvjksc. Nhữkbcung hưwmchcbhunh cựfbxz thúmlzdextwy chỉckohtaza thểckoh tồkbcun tạlrwri trong khoảcbhunh khắcjkcc, sau đsojoótazaextwo lêiswqn mộsojot tiếxpazng thêiswq thảcbhum, biếxpazn mấxxnet khôbawzng thay.

txoi trung ưwmchơhxyyng tếxpaz đsojoàextwn làextw mộsojot câpgqay cộsojot đsojoádzio to sádziou mặaumit, trêiswqn mỗyvtki mặaumit cótaza khắcjkcc mộsojot đsojolrwro linh văgetpn khổkwsqng lồkbcu. Trong linh văgetpn chảcbhuy xuôbawzi hàextwo quang màextwu đsojolrwrextwng, chiếxpazu rọlvosi toàextwn bộsojo thếxpaz giớvjksi.

Trong huyếxpazt trìtaza củmkvfa vòenbdng ngoàextwi cùzvpung cótaza chívenin đsojolrwro huyếxpazt hàextw từcbhu trêiswqn trờvenii rótazat xuốvjfvng. Chívenin đsojoádziom mâpgqay mádziou khổkwsqng lồkbcu mỗyvtki đsojoádziom cótaza mộsojot lỗyvtk hổkwsqng, huyếxpazt thủmkvfy từcbhu đsojoótaza àextwo àextwo trúmlzdt xuốvjfvng.


Trong ba huyếxpazt trìtaza củmkvfa tếxpaz đsojoàextwn, tầxupnng ngoàextwi cùzvpung làextw thấxxnep nhấxxnet, sau đsojoótazaiswqn cao dầxupnn. Huyếxpazt thủmkvfy cũnrwang chảcbhuy ngưwmchkflfc lêiswqn trêiswqn, từcbhu nhữkbcung lỗyvtk hổkwsqng củmkvfa huyếxpazt trìtaza ngoàextwi cùzvpung chạlrwry lêiswqn tầxupnng giữkbcua, sau đsojoótaza chảcbhuy lêiswqn tầxupnng cao nhấxxnet.

nrwa La thầxupnm kêiswqu may mắcjkcn, sau đsojoótaza tiếxpazn vàextwo.

Chỉckohextw khôbawzng ngờveniiswqn trong ngôbawzi mộsojo trung ưwmchơhxyyng nàextwy lạlrwri cótaza mộsojot khôbawzng gian lớvjksn nhưwmch vậgczry. Muốvjfvn tạlrwro ra mộsojot khôbawzng gian nhưwmch vậgczry, cho dùzvpuextw nhữkbcung Đfrazlrwri Năgetpng ởdeod thờvenii thưwmchkflfng cổkwsq e rằfbocng cũnrwang khôbawzng dễnrwaextwng gìtaza.

mlzdc nàextwy trêiswqn khôbawzng dưwmchvening nhưwmch xuấxxnet hiệmkvfn mộsojot lựfbxzc lưwmchkflfng chúmlzda tểckoh. Mâpgqay mádziou dàextwy đsojoaumic từcbhu từcbhuextwn ra, đsojockoh lộsojo mộsojot khoảcbhung trờvenii xanh.

tazai làextw trờvenii xanh cũnrwang chỉckohextwwmchơhxyyng đsojovjfvi, thậgczrt ra vẫsfiwn làextw mộsojot mảcbhung màextwu đsojolrwr sẫsfiwm, bấxxnet quádziotazaextwu sắcjkcc nhạlrwrt hơhxyyn mâpgqay mádziou mộsojot chúmlzdt màextw thôbawzi.

Vịtxoi tríveni củmkvfa khoảcbhung trờvenii trong sádziong nàextwy nằfbocm ngay trêiswqn cộsojot đsojoádzio khổkwsqng lồkbcudziou mặaumit giữkbcua tếxpaz đsojoàextwn. Vôbawz sốvjfv bọlvost khíveniextwu đsojolrwrhxyyi xuốvjfvng, trong bọlvost khíveniextw nhữkbcung con Kýveni Hồkbcun Giảcbhui đsojoãmlzd mấxxnet đsojoi ýveni thứfbxzc.

Đfrazádziom mâpgqay mádziou xung quanh xao đsojosojong mộsojot trậgczrn, mộsojot tràextwng tiếxpazng kêiswqu ti ti dàextwy đsojoaumic phádziot ra, vôbawz sốvjfv tia đsojoiệmkvfn quang màextwu đsojolrwrvenim chui ra, thỉckohnh thoảcbhung cótazaextwi đsojolrwro đsojoiệmkvfn quang chui vàextwo trong mộsojot bọlvost khíveni, đsojoádzionh tan nádziot xádzioc củmkvfa Kýveni Hồkbcun Giảcbhui bêiswqn trong.

veni Hồkbcun Giảcbhui phádziot ra mộsojot mảcbhunh huyếxpazt quang, bêiswqn trong ốvjfvc biểckohn lạlrwri phádziot ra mộsojot luồkbcung hắcjkcc khíveni kỳczir dịtxoi. Hắcjkcc khíveni nuốvjfvt lấxxney huyếxpazt quang, dầxupnn dầxupnn lớvjksn mạlrwrnh. Bọlvost khíveni tụcbhu tậgczrp trêiswqn đsojoxupnu cộsojot đsojoádzio, dầxupnn dầxupnn hộsojoi tụcbhu, tậgczrp trung lạlrwri vớvjksi nhau, hàextwng trăgetpm bọlvost khíveniveninh vàextwo nhau, thìtazanh lìtazanh hótazaa thàextwnh mộsojot bọlvost khíveni duy nhấxxnet khổkwsqng lồkbcu.

Hắcjkcc khíveniiswqn trong bọlvost khíveni co rúmlzdt lạlrwri thàextwnh mộsojot luồkbcung, hiệmkvfn ra từcbhung đsojolrwro hưwmchcbhunh hắcjkcc khíveni.

Nhữkbcung hưwmchcbhunh nàextwy cũnrwang làextwtazanh ảcbhunh Cụcbhuiswqu tộsojoc. Vũnrwa La hếxpazt sứfbxzc bấxxnet ngờveni, vìtaza hắcjkcn cảcbhum thấxxney nhữkbcung hìtazanh ảcbhunh nàextwy cótazahxyyi quen thuộsojoc. Chíveninh làextwtazanh ảcbhunh Nam Vinh Ngọlvosc Mịtxoi từcbhu Thiêiswqn Hoang hảcbhui đsojoádzionh ra, chévjfvm giếxpazt mộsojot sốvjfv Cựfbxziswqu tộsojoc.

Trong bọlvost khíveniextwy chíveninh làextw sinh hồkbcun củmkvfa đsojoádziom Cựfbxziswqu tộsojoc kia, thôbawzng qua khoảcbhung cádzioch hàextwng chụcbhuc vạlrwrn dặaumim, gửgxkwi vàextwo đsojoádziom sinh vậgczrt nhỏlrwrvjfvveni Hồkbcun Giảcbhui chậgczrm rãmlzdi đsojoi tớvjksi nơhxyyi nàextwy.

Rốvjfvt cụcbhuc tếxpaz đsojoàextwn nàextwy làextwhxyyi nàextwo, vìtaza sao hàextwng vạlrwrn năgetpm qua, Cựfbxziswqu tộsojoc lạlrwri gửgxkwi sinh hồkbcun củmkvfa tộsojoc nhâpgqan ởdeodhxyyi nàextwy?

Sau khi nhữkbcung sinh hồkbcun nàextwy tậgczrp hợkflfp hoàextwn thàextwnh, bọlvost khíveniextwu đsojolrwrdziou bêiswqn ngoàextwi theo đsojoótaza tan biếxpazn. Từcbhung đsojolrwro sinh hồkbcun tựfbxz đsojosojong dung nhậgczrp vàextwo bêiswqn trong cộsojot đsojoádziodziou mặaumit khổkwsqng lồkbcu. Mỗyvtki mộsojot sinh hồkbcun dung nhậgczrp đsojotgctu khiếxpazn cho nhữkbcung linh văgetpn trêiswqn cộsojot đsojoádziotaza phảcbhun ứfbxzng, bùzvpung lêiswqn nhữkbcung đsojolrwro hàextwo quang màextwu vàextwng đsojolrwrmlzdnh liệmkvft, màextw huyếxpazt thủmkvfy trong ba huyếxpazt trìtazanrwang theo đsojoótazabawzi tràextwo.


nrwa La quan sádziot mộsojot phen, bấxxnet ngờveni phádziot hiệmkvfn ra nhữkbcung đsojolrwro linh văgetpn kia chỉckohextwwmchcbhunh. Nhữkbcung linh văgetpn nàextwy trôbawzng giốvjfvng nhưwmch cửgxkwa sổkwsq, trêiswqn thựfbxzc tếxpaz lạlrwri làextwextwo quang màextwu vàextwng đsojolrwr từcbhu trong cộsojot đsojoádzio hiệmkvfn ra.

Hiểckohn nhiêiswqn cộsojot đsojoádzioextwy còenbdn ẩgccjn chứfbxza huyềtgctn cơhxyy khádzioc.

Phùzvpu Cổkwsq đsojoiềtgctu khiểckohn hưwmchcbhunh cựfbxzzvpung tiếxpazn lêiswqn, nhưwmchng khôbawzng ngờveni mớvjksi vừcbhua bưwmchvjksc ra mộsojot bưwmchvjksc, trong huyếxpazt trìtazadeod tầxupnng dưwmchvjksi cùzvpung vang lêiswqn tiếxpazng nưwmchvjksc chảcbhuy ràextwo, vôbawz sốvjfv huyếxpazt thủmkvfy chảcbhuy ra ngoàextwi.

Huyếxpazt thủmkvfy rơhxyyi trêiswqn mặaumit đsojoxxnet cũnrwang khôbawzng thấxxnem xuốvjfvng, ngưwmchkflfc lạlrwri nhữkbcung đsojoưwmchvening névjfvt kỳczir dịtxoi thâpgqam ảcbhuo củmkvfa trậgczrn phádziop trêiswqn mặaumit đsojoxxnet kếxpazt hợkflfp lạlrwri vớvjksi nhau, tạlrwro thàextwnh từcbhung kévjfvn mádziou.

Huyếxpazt thủmkvfy trong huyếxpazt trìtaza cuồkbcun cuộsojon, mặaumit nưwmchvjksc dâpgqang lêiswqn tràextwn qua mévjfvp ao, àextwo àextwo chảcbhuy xuốvjfvng. Huyếxpazt thủmkvfy chảcbhuy ra men theo nhữkbcung đsojoưwmchvening névjfvt trậgczrn phádziop rótazat vàextwo trong nhữkbcung kévjfvn mádziou, khiếxpazn cho kévjfvn mádziou khôbawzng ngừcbhung lớvjksn dầxupnn, dầxupnn dầxupnn cao tớvjksi bốvjfvn trưwmchkflfng, màextwu đsojolrwrextwng ngàextwy càextwng đsojogczrm, võawpc ngoàextwi trởdeodiswqn cứfbxzng cádziop, bắcjkct đsojoxupnu nứfbxzt nẻgyuz. Sau đsojoótaza nổkwsq tung bốvjfvp mộsojot tiếxpazng, từcbhu trong đsojoótazabawz sốvjfv chiếxpazn sĩxojf ngưwmchvenii mặaumic khôbawzi giádziop lao ra, giốvjfvng nhưwmch nhữkbcung chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd trong dãmlzdy númlzdi lòenbdng chảcbhuo bêiswqn ngoàextwi.

Nhữkbcung tiếxpazng gàextwo đsojoiswqn cuồkbcung vang lêiswqn, đsojoádziom chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzdmlzdt binh khíveni, chiếxpazn phủmkvf, đsojolrwri chùzvpuy, cựfbxz kiếxpazm, thiếxpazt côbawzn... Sau lưwmchng ra, xôbawzng tớvjksi nhanh nhưwmchhxyyn lốvjfvc.

Nhữkbcung chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzdextwy làextw do huyếxpazt thủmkvfy ngưwmchng tụcbhuextw thàextwnh, hếxpazt sứfbxzc nặauming nềtgct, bưwmchvjksc châpgqan chạlrwry củmkvfa họlvos khiếxpazn cho cảcbhu mặaumit đsojoxxnet trởdeodiswqn run rẩgccjy.

nrwa La khôbawzng sợkflfmlzdi chúmlzdt nàextwo, song trảcbhuo hưwmchcbhunh cựfbxzzvpung vỗyvtk ngựfbxzc phádziot ra mộsojot tiếxpazng rốvjfvng rung trờvenii. Chòenbdm lôbawzng dàextwi màextwu trắcjkcng bạlrwrc trêiswqn đsojoxupnu nótaza toádziot ra từcbhung tia ngâpgqan quang, châpgqan sau giậgczrm mạlrwrnh mộsojot cádzioi, bay thẳbiisng lêiswqn khôbawzng, xôbawzng vềtgct phívenia nhữkbcung chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd kia.

Nhữkbcung chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzdextwy hùzvpung mạlrwrnh vôbawzzvpung, nhưwmchng chắcjkcc chắcjkcn khôbawzng phảcbhui làextw đsojovjfvi thủmkvf củmkvfa hưwmchcbhunh cựfbxzzvpung. Thưwmchkflfng cổkwsq Thầxupnn Thúmlzd mạlrwrnh mẽfbocbawzzvpung, song trảcbhuo nặauming nềtgctmlzda may, mỗyvtki mộsojot trảcbhuo đsojoádzionh bay mộsojot chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd.

Nhữkbcung chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd bịtxoi trảcbhuo củmkvfa nótaza vỗyvtk trúmlzdng bay ngưwmchkflfc ra ngoàextwi, trêiswqn ngựfbxzc giádziop còenbdn in rõawpc mộsojot vếxpazt hùzvpung trảcbhuo. Còenbdn đsojoang bay giữkbcua khôbawzng trung, chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd đsojoãmlzd bịtxoi lựfbxzc lưwmchkflfng mêiswqnh môbawzng hùzvpung hậgczru xâpgqam nhậgczrp vàextwo cơhxyy thểckoh đsojoádzionh cho tan tádzioc.

Trong lúmlzdc nhấxxnet thờvenii, thanh âpgqam hùzvpung trảcbhuo côbawzng kívenich rầxupnm rầxupnm, tiếxpazng chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd nổkwsqxupnm hỗyvtkn loạlrwrn, cùzvpung vớvjksi mádziou tưwmchơhxyyi bay tung tótazae đsojoxupny trờvenii, khiếxpazn cho tếxpaz đsojoàextwn trôbawzng giốvjfvng nhưwmch Tu La đsojotxoia ngụcbhuc.

Trong huyếxpazt trìtazawmchvjksi cùzvpung cótaza ba trăgetpm chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd, nhưwmchng khôbawzng tớvjksi nửgxkwa canh giờveni, đsojoãmlzd sắcjkcp sửgxkwa bịtxoiwmchcbhunh cựfbxzzvpung giếxpazt sạlrwrch.

nrwa La chuyêiswqn tâpgqam tiêiswqu diệmkvft đsojoádziom chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd, khôbawzng đsojockoh ýveni tớvjksi huyếxpazt thủmkvfy trong huyếxpazt trìtazawmchvjksi cùzvpung đsojoãmlzdhxyyi đsojoi mộsojot nửgxkwa. Màextw huyếxpazt thủmkvfy trong tầxupnng thứfbxz hai dầxupnn dầxupnn sôbawzi trảcbhuo, mặaumit nưwmchvjksc dâpgqang lêiswqn tràextwn qua mévjfvp ao, chảcbhuy xuốvjfvng tầxupnng dưwmchvjksi cùzvpung.

Ba tầxupnng huyếxpazt trìtazaextwy vốvjfvn đsojoi ngưwmchkflfc lạlrwri quy luậgczrt trọlvosng lựfbxzc, huyếxpazt thủmkvfy chảcbhuy từcbhu tầxupnng dưwmchvjksi cùzvpung lêiswqn tớvjksi tầxupnng trêiswqn cùzvpung. Hiệmkvfn tạlrwri thay đsojovjfvi ngưwmchkflfc lạlrwri, hiểckohn nhiêiswqn khôbawzng tầxupnm thưwmchvening chúmlzdt nàextwo.

Rấxxnet nhanh huyếxpazt thủmkvfy đsojoãmlzd chảcbhuy đsojoxupny tầxupnng dưwmchvjksi cùzvpung, mặaumit nưwmchvjksc lạlrwri tràextwn khỏlrwri bờveni ao, huyếxpazt thủmkvfy chảcbhuy tràextwn ra nhữkbcung đsojoưwmchvening névjfvt trậgczrn phádziop trêiswqn mặaumit đsojoxxnet.

zvpung trảcbhuo đsojoádzionh trúmlzdng chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd cuốvjfvi cùzvpung kêiswqu ầxupnm mộsojot tiếxpazng, lựfbxzc lưwmchkflfng hùzvpung mạlrwrnh xuyêiswqn thấxxneu ádzioo giádziop chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd, trổkwsq ra sau lưwmchng, tạlrwro ra mộsojot tiếxpazng phậgczrp trầxupnm đsojocbhuc. Chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzdextwy chưwmcha kịtxoip bay đsojoi đsojoãmlzd tan xádzioc ngay trưwmchvjksc trảcbhuo củmkvfa hưwmchcbhunh cựfbxzzvpung.

Huyếxpazt thủmkvfy lạlrwri rơhxyyi xuốvjfvng đsojoxxnet lầxupnn nữkbcua, nhữkbcung đsojoưwmchvening névjfvt trậgczrn phádziop lạlrwri phótazang xuấxxnet hàextwo quang. Trong hàextwo quang lạlrwri cótaza mộsojot đsojoádziom kévjfvn mádziou ngưwmchng kếxpazt lạlrwri.

wmchcbhunh cựfbxzzvpung cau màextwy nhưwmch ngưwmchvenii thậgczrt, đsojoádziom lôbawzng dàextwi màextwu bạlrwrc trêiswqn đsojoxupnu sádziong hơhxyyn mấxxney phầxupnn, quang tơhxyyextwu bạlrwrc cũnrwang tăgetpng lêiswqn gấxxnep đsojoôbawzi, nhìtazan qua giốvjfvng nhưwmch mộsojot bívenim tótazac màextwu bạlrwrc, khiếxpazn cho hưwmchcbhunh cựfbxzzvpung trôbawzng càextwng hùzvpung mạlrwrnh.

vjfvn mádziou thàextwnh hìtazanh nhanh chótazang, lầxupnn nàextwy cao chừcbhung năgetpm trưwmchkflfng. Sau nhữkbcung tiếxpazng nổkwsqbawzm bốvjfvp liêiswqn tiếxpazp, kévjfvn mádziou vỡytzi toang, lạlrwri xuấxxnet hiệmkvfn mộsojot đsojoádziom chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd. Bấxxnet quádzio đsojoádziom chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd lầxupnn nàextwy cưwmchytzii trêiswqn nhữkbcung con Têiswq Giádzioc Mãmlzdng Tưwmchkflfng cao chừcbhung hai trưwmchkflfng, hếxpazt sứfbxzc khổkwsqng lồkbcu.

Chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd ngồkbcui trêiswqn lưwmchng Têiswq Giádzioc Mãmlzdng Tưwmchkflfng, mộsojot ngưwmchvenii mộsojot thúmlzd cao tớvjksi bốvjfvn trưwmchkflfng.

Khôbawzng chỉckohtaza đsojoádziom chiếxpazn sĩxojf cựfbxz thúmlzd khoádzioc ádzioo giádziop hoàextwn mỹfucv, ngay cảcbhu trêiswqn đsojoxupnu, thâpgqan, tứfbxz chi củmkvfa Têiswq Giádzioc Mãmlzdng Tưwmchkflfng cũnrwang cótaza ádzioo giádziop dàextwy nặauming bảcbhuo vệmkvf.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.