Tiên Tuyệt

Chương 417 : Huyết trì tế đàn (Thượng)

    trước sau   
- Chúolwlng ta cũhsstng đfndei xuốwazxng xem thửenlv mộtszpt chúolwlt.

Ba ngưmdrzgihwi thu bảfqcfo bốwazxi, lặazifng yêkcexn khôtvtwng tiếwozhng đfndetszpng chìpxlnm xuốwazxng dưmdrzmkmui nưmdrzmkmuc. Cóykfs trụgihw huyếwozht quang hàccqx chiếwozhu sámkukng, cóykfs thểrrku nhìpxlnn thấlajvy hếwozht thảfqcfy bêkcexn dưmdrzmkmui mặazift biểrrkun hếwozht sứxmwdc rõgdmhccqxng. Sau khi nhữgihwng con Kỹccqx Hồxxyzn Giảfqcfi kia tiếwozhn vàccqxo bêkcexn trong đfndegtujo huyếwozht quang, chìpxlnm xuốwazxng đfndeámkuky biểrrkun.

Đcqdwámkuky biểrrkun nơtuszi nàccqxy cóykfspxlnnh lòopmzng chảfqcfo.

mdrzgihwng nhưmdrzccqx do vẫtuszn thạgtujch va phảfqcfi, đfndeámkuky biểrrkun xung quanh nơtuszi nàccqxy cóykfspxlnnh lòopmzng chảfqcfo, thậgtujm chítszp khôtvtwng cóykfs lỗjjnn hổfzling nàccqxo. Ởkthf giữgihwa làccqx mộtszpt mảfqcfng bìpxlnnh nguyêkcexn khổfzling lồxxyz, trêkcexn bìpxlnnh nguyêkcexn làccqx rấlajvt nhiềmglku kiếwozhn trúolwlc giốwazxng nhưmdrz mộtszp huyệopmzt liêkcexn miêkcexn bấlajvt tuyệopmzt.

Nhữgihwng mộtszp huyệopmzt nàccqxy quảfqcf nhiêkcexn làccqx củmdrza Cựsbuykcexu tộtszpc, bêkcexn thàccqxnh cóykfs bậgtujc thang, giốwazxng nhưmdrz từccqxng chiếwozhc đfndeàccqxi cao, mỗjjnni mộtszp huyệopmzt nhưmdrz vậgtujy cao tớmkmui bốwazxn trăjrstm trưmdrzkrkgng, chiềmglku dàccqxi đfndeưmdrzgihwng đfndeámkuky tớmkmui sámkuku trăjrstm trưmdrzkrkgng.

Khu mộtszp đfndegtuja kéxxyzo dàccqxi liêkcexn miêkcexn bấlajvt tuyệopmzt, lấlajvp đfnderqxay cảfqcf đfndeámkuky lòopmzng chảfqcfo. Trung tâsqszm làccqx mộtszpt mộtszp huyệopmzt lớmkmun nhấlajvt cóykfspxlnnh thang, nhìpxlnn từccqx trêkcexn xuốwazxng cóykfspxlnnh bámkukt giámkukc.


ccqx trụgihwmkukng huyếwozht quang kia phun ra từccqx trung tâsqszm củmdrza mộtszp huyệopmzt lớmkmun nhấlajvt nàccqxy.

Từccqx trong nhữgihwng mộtszp huyệopmzt khámkukc cũhsstng cóykfs nhữgihwng dòopmzng huyếwozht thủmdrzy từccqx đfndeámkuky huyệopmzt chảfqcfy ra, vưmdrzkrkgt qua đfndeámkuky biểrrkun hộtszpi tụgihwccqxo ngôtvtwi mộtszp lớmkmun nhấlajvt ởkrkg trung tâsqszm.

Nam Vinh Ngọrrkuc Mịgtujkcexn tiếwozhng nóykfsi dưmdrzmkmui nưmdrzmkmuc:

- Cảfqcf khu mộtszp đfndegtuja nàccqxy chítszpnh làccqx mộtszpt trậgtujn phámkukp phòopmzng ngựsbuy khổfzling lồxxyz. Trậgtujn phámkukp nàccqxy làccqx do cưmdrzgihwng giảfqcf đfndepxlnnh cấlajvp củmdrza Cựsbuykcexu tộtszpc bốwazx trítszp sau thờgihwi thưmdrzkrkgng cổfzli, cho dùmitoccqx ta cũhsstng khôtvtwng cóykfsmkukch nàccqxo vưmdrzkrkgt qua.

Nam Vinh Ngọrrkuc Hồxxyzng vộtszpi vàccqxng minh họrrkua cho lờgihwi tỷfolx tỷfolx. Y giơtusz tay lêkcexn, mộtszpt đfndeiểrrkum sámkukng trắmkmung bay ra, đfndeưmdrza thanh cốwazxt mâsqszu từccqx từccqx bay lêkcexn. Trêkcexn cốwazxt mâsqszu ngưmdrzng tụgihw lựsbuyc lưmdrzkrkgng càccqxng ngàccqxy càccqxng manh.

Khôtvtwng cầrqxan y xuấlajvt thủmdrz, vòopmzng mộtszp huyệopmzt ngoàccqxi cùmitong củmdrza khu mộtszp đfndegtuja nàccqxy xuấlajvt hiệopmzn từccqxng đfndegtujo hàccqxo quang chiếwozhu vàccqxo dãiqyxy núolwli tạgtujo thàccqxnh lòopmzng chảfqcfo xung quanh. Dưmdrzmkmui ámkuknh hàccqxo quang chớmkmup lóykfse liêkcexn tụgihwc, trêkcexn vámkukch núolwli xuấlajvt hiệopmzn rấlajvt nhiềmglku hưmdrzfqcfnh cựsbuy thúolwl.

Đcqdwámkukm cựsbuy thúolwlccqxy đfndexmwdng thẳqwaxng, thâsqszn khoámkukc khôtvtwi giámkukp, cầrqxam binh khítszp trong tay, cao hơtuszn bốwazxn trăjrstm trưmdrzkrkgng. Sau đfnderqxau khôtvtwi làccqx đfndeôtvtwi mắmkmut đfndegihw ngầrqxau nhưmdrzmkuku, khôtvtwng cóykfs bấlajvt cứxmwd chúolwlt cảfqcfm tìpxlnnh nàccqxo, lạgtujnh nhưmdrzjrstng nhìpxlnn ba ngưmdrzgihwi.

hsst La hếwozht sứxmwdc bấlajvt ngờgihw, nhưmdrzng vẫtuszn tỏgihw ra khâsqszm phụgihwc:

- Trậgtujn phámkukp bốwazx trítszp từccqxccqxi ngàccqxn năjrstm trưmdrzmkmuc, nhưmdrzng vẫtuszn còopmzn nhạgtujy béxxyzn tớmkmui mứxmwdc nàccqxy. Chỉpxln cầrqxan bêkcexn ngoàccqxi xuấlajvt hiệopmzn lựsbuyc lưmdrzkrkgng cóykfs đfndegtujch ýylbnccqxykfs thểrrkutszpch hoạgtujt, quảfqcf thậgtujt làccqx khóykfsopmzng tin đfndeưmdrzkrkgc.

Lựsbuyc lưmdrzkrkgng mỗjjnni hưmdrzfqcfnh cựsbuy thúolwlccqxy cũhsstng khôtvtwng kéxxyzm gìpxln nhữgihwng thưmdrzkrkgng cổfzli Thầrqxan Thúolwl bịgtuj chéxxyzm đfnderqxau ởkrkgtuszi màccqxhsst La lấlajvy đfndeưmdrzkrkgc Thúolwl Thủmdrz Châsqszu Liêkcexn.

Nam Vinh Ngọrrkuc Mịgtujykfsi:

- Đcqdwâsqszy mớmkmui chỉpxlnccqx phòopmzng tuyếwozhn thứxmwd nhấlajvt, tổfzli tiêkcexn từccqxng tụgihw tậgtujp bốwazxn thàccqxnh lựsbuyc lưmdrzkrkgng củmdrza cảfqcfmkukn Yêkcexu tộtszpc, phámkuk vỡpiof phòopmzng tuyếwozhn nàccqxy xôtvtwng vàccqxo. Nhưmdrzng mỗjjnni mộtszpt mộtszp huyệopmzt trong đfndeóykfs cứxmwdng rắmkmun vôtvtwmitong, làccqx nguyêkcexn khốwazxi. Tổfzli tiêkcexn từccqxng thửenlv qua tấlajvt cảfqcf phưmdrzơtuszng phámkukp xửenlvtszp, cũhsstng khôtvtwng cámkukch nàccqxo tiếwozhn vàccqxo trong đfndeóykfs.

Áczcmnh mắmkmut Vũhsst La nhìpxlnn vàccqxo nhữgihwng dòopmzng huyếwozht thủmdrzy liêkcexn tụgihwc khôtvtwng ngừccqxng tràccqxn vàccqxo ngôtvtwi mộtszpkrkg trung ưmdrzơtuszng. Nam Vinh Ngọrrkuc Mịgtuj hiểrrkuu ýylbnxzlan nóykfsi:


- Đcqdwâsqszy chẳqwaxng qua làccqx mộtszpt đfndegtujo hàccqxo quang, cũhsstng khôtvtwng phảfqcfi làccqx chấlajvt lỏgihwng nhưmdrz bềmglk ngoàccqxi. Trừccqx phi bảfqcfn thâsqszn ta hóykfsa thàccqxnh mộtszpt đfndegtujo hàccqxo quang, bằqrrang khôtvtwng khôtvtwng cóykfsmkukch nàccqxo tiếwozhn vàccqxo.

ccqxng vừccqxa nóykfsi nhưmdrz vậgtujy, Vũhsst La thoámkukng đfndetszpng trong lòopmzng, hóykfsa thàccqxnh mộtszpt đfndegtujo hàccqxo quang... Bấlajvt quámkuk đfnderqxau tiêkcexn phảfqcfi đfndetszpt phámkuk đfndeưmdrzkrkgc phòopmzng ngựsbuy củmdrza đfndeámkukm hưmdrzfqcfnh cựsbuy thúolwl kia.

Ngôtvtwi mộtszp trung ưmdrzơtuszng phóykfsng xuấlajvt từccqxng đfndegtujo bọrrkut khítszp huyếwozht quang, bao lấlajvy nhữgihwng con Kýylbn Hồxxyzn Giảfqcfi, từccqx từccqx dung nhậgtujp vàccqxo trong mộtszp. Vũhsst La đfndei xung quanh dãiqyxy núolwli lòopmzng chảfqcfo mộtszpt vòopmzng, trậgtujn phámkukp nàccqxy khôtvtwng chủmdrz đfndetszpng côtvtwng kítszpch, chẳqwaxng qua chỉpxln bảfqcfo vệopmz mộtszp huyệopmzt. Thậgtujm chítszphsst La nghi ngờgihw rằqrrang trậgtujn phámkukp nàccqxy thuộtszpc loạgtuji trậgtujn phámkukp thưmdrzkrkgng cổfzliykfs đfndeưmdrzkrkgc linh thứxmwdc nhưmdrz trong truyềmglkn thuyếwozht, cóykfs thểrrku khôtvtwng ngừccqxng tiếwozhn hóykfsa hoàccqxn thiệopmzn bảfqcfn thâsqszn.

Đcqdwâsqszy cũhsstng khôtvtwng phảfqcfi làccqx giảfqcf thuyếwozht vôtvtwjrstn cứxmwd, cũhsstng giốwazxng nhưmdrz phámkukp bảfqcfo hoặazifc linh phùmito, qua thờgihwi gian dàccqxi cũhsstng cóykfs thểrrku sinh ra linh thứxmwdc.

hsst La đfndei mộtszpt vòopmzng, tớmkmui mộtszpt đfndegtuja phưmdrzơtuszng nọrrku quảfqcf nhiêkcexn phámkukt hiệopmzn ra chuyệopmzn khámkukc thưmdrzgihwng.

Tỷfolx đfndeopmz Nam Vinh Ngọrrkuc Mịgtuj đfndei theo tớmkmui, lúolwlc nàccqxy hơtuszn ngàccqxn con Kýylbn Hồxxyzn Giảfqcfi đfndeãiqyx chìpxlnm vàccqxo trong ngôtvtwi mộtszp trung ưmdrzơtuszng. Sau khi nuốwazxt lấlajvy nhữgihwng con Kýylbn Hồxxyzn Giảfqcfi, đfndegtujo huyếwozht quang trêkcexn ngôtvtwi mộtszp trung ưmdrzơtuszng càccqxng ngàccqxy càccqxng yếwozhu, giảfqcfm đfndei nhanh chóykfsng, khôtvtwng bao lâsqszu sau sẽmgkm hoàccqxn toàccqxn tắmkmut. Màccqx sau khi đfndegtujo huyếwozht quang nàccqxy tắmkmut đfndei, nhữgihwng đfndegtujo huyếwozht quang từccqx nhữgihwng mộtszp huyệopmzt khámkukc chảfqcfy vàccqxo ngôtvtwi mộtszp trung ưmdrzơtuszng cũhsstng sẽmgkm dừccqxng lạgtuji.

hsst La quyếwozht đfndegtujnh mạgtujo hiểrrkum thửenlv mộtszpt lầrqxan.

Nam Vinh Ngọrrkuc Mịgtuj nhìpxlnn vềmglk phítszpa trưmdrzmkmuc, Vũhsst La đfndewazxi mặazift vớmkmui mộtszpt hưmdrzfqcfnh cựsbuy thúolwl đfnderqxau đfndetszpi đfnderqxau khôtvtwi bằqrrang théxxyzp khổfzling lồxxyz, trêkcexn ngưmdrzgihwi khoámkukc ámkuko giámkukp nặazifng nềmglkccqxy cộtszpp, nhưmdrzng vẫtuszn còopmzn rấlajvt nhiềmglku phầrqxan thâsqszn thểrrku lộtszp ra bêkcexn ngoàccqxi. Cóykfs thểrrku nhìpxlnn ra đfndeâsqszy làccqx mộtszpt con cựsbuymitong Thầrqxan Thúolwl.

Trong lúolwlc nàccqxng còopmzn đfndeang nghi hoặazifc, Vũhsst La đfndeãiqyx ôtvtwm quyềmglkn nóykfsi vớmkmui hai tỷfolx đfndeopmzccqxng:

- Xin bệopmz hạgtujccqx đfndeiệopmzn hạgtuj hộtszp phámkukp giúolwlp ta.

Trêkcexn thựsbuyc tếwozhhsst La khôtvtwng cầrqxan hộtszp phámkukp, nhưmdrzng hắmkmun khôtvtwng muốwazxn đfnderrku lộtszp Phùmito Cổfzli. Sau khi nhờgihw hai ngưmdrzgihwi hộtszp phámkukp, Vũhsst La giảfqcf vờgihw ngồxxyzi xuốwazxng, triệopmzu hồxxyzi hưmdrzfqcfnh cựsbuymitong từccqx trong Thúolwl Thủmdrz Châsqszu Liêkcexn ra. Hiệopmzu quảfqcfccqxy cũhsstng giốwazxng nhưmdrz Thâsqszn Ngoạgtuji Hóykfsa Thâsqszn củmdrza Vũhsst La, cho nêkcexn nhấlajvt đfndegtujnh phảfqcfi hộtszp phámkukp.

Thâsqszn Ngoạgtuji Hóykfsa Thâsqszn khôtvtwng phảfqcfi làccqx phámkukp môtvtwn khóykfsmdrzgihwng gìpxln, huốwazxng chi “Thâsqszn Ngoạgtuji Hóykfsa Thâsqszn” nàccqxy củmdrza Vũhsst La vẫtuszn chỉpxlnccqxmdrzfqcfnh, chưmdrza thựsbuyc chấlajvt hóykfsa.

tuszn nữgihwa rốwazxt cụgihwc làccqx phámkukp môtvtwn Thâsqszn Ngoạgtuji Hóykfsa Thâsqszn cóykfs lợkrkgi nhiềmglku hơtuszn hay cóykfs hạgtuji nhiềmglku hơtuszn, cho tớmkmui bâsqszy giờgihw vẫtuszn còopmzn tranh cãiqyxi. Cao thủmdrz đfndeếwozhn cảfqcfnh giớmkmui nhưmdrz Nam Vinh Ngọrrkuc Mịgtuj, quámkuk nửenlva cho rằqrrang hạgtuji nhiềmglku hơtuszn lợkrkgi. Cóykfs thểrrku tậgtujp trung tấlajvt cảfqcf lựsbuyc lưmdrzkrkgng vàccqxo mộtszpt đfndeiểrrkum, nhấlajvt đfndegtujnh sẽmgkm mạgtujnh mẽmgkmtuszn. Nếwozhu phâsqszn támkukn thàccqxnh hai đfndeiểrrkum, sẽmgkm rấlajvt dễiqyxccqxng bịgtuj tiêkcexu diệopmzt từccqxng phầrqxan.


Thủmdrz đfndeoạgtujn củmdrza Vũhsst La đfndeãiqyx phámkukt sinh támkukc dụgihwng, Nam Vinh Ngọrrkuc Mịgtujhsstng khôtvtwng coi trọrrkung hưmdrzfqcfnh cựsbuymitong nàccqxy.

hsst La hiểrrkuu rấlajvt rõgdmhccqxng mìpxlnnh vàccqxmkukn Yêkcexu tộtszpc khôtvtwng phảfqcfi làccqx bằqrrang hữgihwu. Chỉpxlnpxlnmkukn Yêkcexu tộtszpc phong ấlajvn, néxxyzm chuộtszpt sợkrkg vỡpiof đfndexxyz mớmkmui tỏgihw ra cốwazx ýylbn xu nịgtujnh mìpxlnnh, cóykfs mộtszpt sốwazx việopmzc khôtvtwng thểrrku khôtvtwng phòopmzng.

mdrzfqcfnh cựsbuymitong cứxmwd nhưmdrz vậgtujy ngôtvtwng nghêkcexnh tiếwozhn tớmkmui, trêkcexn dãiqyxy núolwli lòopmzng chảfqcfo lúolwlc nàccqxy đfndexmwdng đfnderqxay mộtszpt vòopmzng hưmdrzfqcfnh cựsbuy thúolwl mặazifc ámkuko giámkukp tay cầrqxam binh khítszp, dámkukng vẻmkmu hung thầrqxan ámkukc sámkukt, nhìpxlnn qua bấlajvt cứxmwd con nàccqxo cũhsstng cóykfs thểrrkuxxyzmkukc hưmdrzfqcfnh cựsbuymitong. Nhưmdrzng lúolwlc nàccqxy mộtszpt màccqxn quỷfolx dịgtuj xuấlajvt hiệopmzn, hưmdrzfqcfnh cựsbuymitong đfndei tớmkmui đfndeếwozhn bêkcexn cạgtujnh nhữgihwng cựsbuy thúolwl chiếwozhn sĩjuom kia, đfndewazxi phưmdrzơtuszng cũhsstng khôtvtwng hềmglk xuấlajvt thủmdrz. Ngưmdrzkrkgc lạgtuji chiếwozhn sĩjuom cựsbuy thúolwl cựsbuymitong còopmzn lámkukch ngưmdrzgihwi trámkuknh ra mộtszpt lốwazxi vàccqxo, đfnderrku cho hưmdrzfqcfnh cựsbuymitong củmdrza Vũhsst La tiếwozhn vàccqxo.

mdrzfqcfnh cựsbuymitong vừccqxa tiếwozhn vàccqxo, cámkukc chiếwozhn sĩjuom cựsbuy thúolwl kia lậgtujp tứxmwdc lấlajvp kítszpn phòopmzng tuyếwozhn trởkrkg lạgtuji, cảfqcfnh giámkukc trôtvtwng chừccqxng ba ngưmdrzgihwi bêkcexn ngoàccqxi.

- Chuyệopmzn nàccqxy...

Nam Vinh Ngọrrkuc Hồxxyzng ámkuk khẩqwmvu nghẹurttn lờgihwi, Nữgihw hoàccqxng Bámkukn Yêkcexu tộtszpc cóykfs vẻmkmu suy tu:

- Thìpxln ra trậgtujn phámkukp nàccqxy chỉpxln đfndemglk phòopmzng ngoạgtuji tộtszpc, tựsbuy đfndetszpng mởkrkg ra cho Cựsbuykcexu tộtszpc.

mdrzfqcfnh Cựsbuymitong nhìpxlnn qua rấlajvt giốwazxng Cựsbuykcexu tộtszpc. Trêkcexn thựsbuyc tếwozh cựsbuymitong nàccqxy chítszpnh làccqx thưmdrzkrkgng cổfzli Thầrqxan Thúolwl, cóykfs ítszpt nhấlajvt ba thàccqxnh huyếwozht mạgtujch liêkcexn quan vớmkmui tổfzli tiêkcexn Cựsbuykcexu tộtszpc. Bãiqyxi bùmiton kia đfndeưmdrzkrkgc Cựsbuykcexu tộtszpc thờgihw phụgihwng nhưmdrz thámkuknh đfndegtuja, cũhsstng khôtvtwng phảfqcfi làccqx khôtvtwng cóykfs chúolwlt nguyêkcexn nhâsqszn nàccqxo.

mdrzfqcfnh cựsbuymitong thuậgtujn lợkrkgi tiếwozhn vàccqxo giữgihwa khu mộtszp đfndegtuja, đfndegtujo huyếwozht quang ởkrkg ngôtvtwi mộtszp trung ưmdrzơtuszng đfndeãiqyx co rúolwlt lạgtuji rấlajvt nhiềmglku, cóykfs lẽmgkm khôtvtwng bao lâsqszu sau sẽmgkm hoàccqxn toàccqxn tắmkmut mấlajvt. Vũhsst La khôtvtwng dámkukm trìpxln hoãiqyxn, thàccqxnh côtvtwng hay khôtvtwng, hắmkmun cũhsstng chỉpxlnykfs thểrrku đfndeámkuknh cuộtszpc mộtszpt lầrqxan.

Mặazifc dùmitomdrzfqcfnh cựsbuymitong cóykfs thểrrku dễiqyxccqxng hóykfsa thàccqxnh mộtszpt đfndegtujo hàccqxo quang, nhưmdrzng dùmito sao trong đfndeóykfs vẫtuszn còopmzn Phùmito Cổfzli lẩqwmvn trốwazxn. Phùmito Cổfzliykfs thểrrku thôtvtwng qua đfndegtujo hàccqxo quang nàccqxy, tràccqx trộtszpn vàccqxo nhữgihwng đfndegtujo huyếwozht quang từccqx nhữgihwng mộtszp huyệopmzt khámkukc chảfqcfy vàccqxo trong ngôtvtwi mộtszp trung ưmdrzơtuszng hay khôtvtwng, Vũhsst La cũhsstng khôtvtwng dámkukm chắmkmuc.

Hắmkmun thoámkukng đfndetszpng niệopmzm, Phùmito Cổfzli đfndeiềmglku khiểrrkun hưmdrzfqcfnh cựsbuymitong hóykfsa thàccqxnh từccqxng đfndegtujo hàccqxo quang màccqxu vàccqxng nhạgtujt, dễiqyxccqxng tan vàccqxo trong mộtszpt đfndegtujo huyếwozht quang đfndeang chảfqcfy.

Nhữgihwng đfndegtujo huyếwozht quang nàccqxy vẫtuszn đfndeang chảfqcfy àccqxo ạgtujt vàccqxo ngôtvtwi mộtszp trung ưmdrzơtuszng,

Hiệopmzn tạgtuji cảfqcfm giámkukc củmdrza Phùmito Cổfzlihsstng làccqx cảfqcfm giámkukc củmdrza Vũhsst La. Huyệopmzt Thámkuki Dưmdrzơtuszng củmdrza Vũhsst La thìpxlnnh lìpxlnnh đfndeau nhóykfsi, giốwazxng nhưmdrz bịgtuj mộtszpt bàccqxn tay khổfzling lồxxyzykfsp chặazift.

Hiểrrkun nhiêkcexn Phùmito Cổfzlihsstng đfndeang trảfqcfi qua nỗjjnni đfndeau nàccqxy.

Đcqdwau đfndemkmun chẳqwaxng làccqxpxln, Vũhsst La chỉpxln cảfqcfm thấlajvy thấlajvt vọrrkung trong lòopmzng, e rằqrrang lầrqxan nàccqxy phảfqcfi thấlajvt bạgtuji. Nhưmdrzng vàccqxo lúolwlc nàccqxy, trêkcexn đfnderqxau củmdrza hắmkmun cóykfs cảfqcfm giámkukc buôtvtwng lỏgihwng, trưmdrzmkmuc mắmkmut rộtszpng mởkrkg trong sámkukng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.