Tiên Tuyệt

Chương 416-2 : Cự Yêu mộ táng (Hạ)

    trước sau   
Mộkfvot khi đntrskfvot phápkuj đntrsếcbden cảzugwnh giớhkqui Long Cung cao cấkwkrp, cũpbvang chẳcvjfng khápkujc nàkfvoo mòcpmh đntrsếcbden ngưcpmhjdujng cửybqia cảzugwnh giớhkqui Long Giớhkqui. Long Giớhkqui cũpbvang tưcpmhơioeing đntrsưcpmhơioeing vớhkqui tu sĩqryj cảzugwnh giớhkqui Cửybqiu Cung Cung Đwheyìvsbpnh bìvsbpnh thưcpmhczfdng, chíymkmnh làkfvo đntrscvjfng cấkwkrp tốyuimi cao trong cảzugwnh giớhkqui Cửybqiu Cung. Nếcbdeu nhưcpmhyzmf thểfbuk tiếcbden vàkfvoo cảzugwnh giớhkqui nàkfvoy, nếcbdeu chỉuxwxyzmfi riêfrmong vềhkqu tu vi, Vũpbva La cũpbvang cóyzmf thểfbuk coi làkfvo mộkfvot cao thủqzwhxtpj Trung Châpqyzu.

Đwheyêfrmom nay trêfrmon bầigqtu trờczfdi đntrsêfrmom hưcpmhhkqung Đwheyônwtvng Bắcvjfc vẫkfvon làkfvo huyếcbdet quang đntrsigqty trờczfdi, ngưcpmhng kếcbdet ra đntrsqzwhpkujc loạtqupi đntrsrcmh ápkujn dễlnkr sợczfd, khônwtvng ngừzlrong biếcbden hóyzmfa giữxpffa khônwtvng trung. Thậrcmhm chíymkmcpmhn cóyzmf thểfbukioei hồrcmh nghe thấkwkry đntrsqzwhpkujc loạtqupi tiếcbdeng gàkfvoo thédwqht thêfrmocpmhơioeing truyềhkqun tớhkqui.

Đwheyêfrmom nay thờczfdi gian huyếcbdet quang duy trìvsbpkfvoi hơioein hônwtvm qua nhiềhkquu. Đwheyếcbden quápkuj nửybqia đntrsêfrmom, huyếcbdet quang đntrskfvot nhiêfrmon bạtqupo phápkujt, tạtqupo thàkfvonh mộkfvot đntrstqupo hàkfvoo quang màkfvou đntrszugwpkuju dàkfvoi hàkfvong chụwleqc dặthllm, rộkfvong vàkfvoi dặthllm, khiếcbden cho đntrstqupi quâpqyzn Bápkujn Yêfrmou tộkfvoc vốyuimn đntrsãqani đntrsưcpmhczfdc vỗpqyzfrmon lạtqupi xao đntrskfvong lầigqtn nữxpffa.

pbva La mơioei hồrcmhyzmf cảzugwm giápkujc khônwtvng ổdwqhn, quảzugw nhiêfrmon mộkfvot tràkfvong tiếcbdeng gióyzmf lạtqupch phạtqupch vang lêfrmon, Trấkwkrn Hảzugwi Vưcpmhơioeing Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng xônwtvng vàkfvoo:

- Vũpbva La tiêfrmon sinh, khu mộkfvo đntrsquaxa kia cóyzmf vẻigqt khápkujc thưcpmhczfdng, ta cùvfpyng bệpbva hạtqup đntrsi trưcpmhhkquc tớhkqui đntrsóyzmf xem xédwqht, đntrsthllc biệpbvat tớhkqui thônwtvng bápkujo cho tiêfrmon sinh mộkfvot tiếcbdeng, hếcbdet thảzugwy đntrsãqaniyzmf chúhpoqng ta, tiêfrmon sinh khônwtvng cầigqtn kinh hoảzugwng.

pbva La lấkwkry làkfvom kỳioei, vộkfvoi vàkfvong nóyzmfi:


- Ta cũpbvang muốyuimn đntrsi xem nápkujo nhiệpbvat.

xunrkfvo Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng đntrsang gấkwkrp gápkujp, bấkwkrt quápkuj chỉuxwxkfvo khônwtvng muốyuimn nữxpff hoàkfvong bệpbva hạtqup chờczfd đntrsczfdi. Khu mộkfvo đntrsquaxa Cựqlwkfrmou nàkfvoy tồrcmhn tạtqupi đntrsãqanikfvoi ngàkfvon nănwtvm, đntrsưcpmhczfdc Vưcpmhơioeing tộkfvoc Bápkujn Yêfrmou tộkfvoc phápkujt giápkujc cũpbvang cóyzmf gầigqtn vạtqupn nănwtvm, cho tớhkqui bâpqyzy giờczfd vẫkfvon chưcpmha xảzugwy ra biếcbden cốyuimvsbp. Mặthllc dùvfpy lầigqtn nàkfvoy cóyzmf vẻigqt khápkujc thưcpmhczfdng, nhưcpmhng Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng cũpbvang cảzugwm thấkwkry khônwtvng cóyzmf đntrstqupi sựqlwkvsbp quápkuj lớhkqun, chỉuxwxkfvo bệpbva hạtqupvsbpdwqhn thỏzugwa, cho nêfrmon quyếcbdet đntrsquaxnh đntrsi xem mộkfvot chúhpoqt màkfvo thônwtvi.

pbva La chíymkmnh làkfvo khápkujch quýcvjf, khápkujch quýcvjf đntrsãqanifrmon tiếcbdeng nóyzmfi nhưcpmh vậrcmhy, dĩqryj nhiêfrmon y sẽfbuk khônwtvng từzlro chốyuimi, cho nêfrmon vẫkfvoy tay vớhkqui Vũpbva La:

- Nếcbdeu tiêfrmon sinh đntrsãqani cảzugwm thấkwkry hứyzmfng thúhpoq, vậrcmhy cùvfpyng đntrsi vớhkqui chúhpoqng ta.

yzmf y vàkfvo Nam Vinh Ngọkkifc Mịquax, tựqlwk tin cóyzmf thểfbuk bảzugwo vệpbva cho Vũpbva La.

Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng lấkwkry mộkfvot thanh cốyuimt mâpqyzu ra, chờczfd hai ngưcpmhczfdi bay ra ngoàkfvoi đntrszugwo. Dưcpmhhkqui thầigqtn thuậrcmht củqzwha y, cốyuimt mâpqyzu hóyzmfa dàkfvoi sápkuju trưcpmhczfdng, rộkfvong hai trưcpmhczfdng, toàkfvon thâpqyzn xápkujm trắcvjfng. Mặthllt dưcpmhhkqui cốyuimt mâpqyzu cóyzmf khắcvjfc mộkfvot đntrstqupo linh vănwtvn, đntrsâpqyzy làkfvo tiêfrmou kýcvjf củqzwha Trấkwkrn Hảzugwi Vưcpmhơioeing, trong đntrsêfrmom toápkujt ra nhữxpffng tia kim quang chóyzmfi sápkujng. Đwheytqupi quâpqyzn Bápkujn Yêfrmou tộkfvoc bêfrmon dưcpmhhkqui nhậrcmhn ra tiêfrmou kýcvjfkfvoy, đntrsfbuk cho bọkkifn họkkif bay qua thuậrcmhn lợczfdi. Ngưcpmhczfdi bìvsbpnh thưcpmhczfdng chắcvjfc chắcvjfn khônwtvng dápkujm ngang ngưcpmhczfdc phi hàkfvonh trêfrmon Tịquaxch Diệpbvat đntrszugwo nhưcpmh vậrcmhy, sẽfbuk sớhkqum bịquaxpkujc loạtqupi cônwtvng kíymkmch đntrsápkujnh cho rơioeii xuốyuimng.

Nam Vinh Ngọkkifc Mịquax đntrsang chờczfd ngoàkfvoi đntrszugwo, thấkwkry Lụwleqc đntrspbva đntrsưcpmha Vũpbva La tớhkqui rõckghkfvong làkfvo khônwtvng thíymkmch, nhưcpmhng lạtqupi khônwtvng dápkujm phápkujt tápkujc, sắcvjfc mặthllt cóyzmf vẻigqt khóyzmf coi.

kfvong vẫkfvon làkfvo mộkfvot thâpqyzn trưcpmhczfdng quầigqtn nhưcpmh trưcpmhhkquc, nhưcpmhng hônwtvm nay đntrsãqani đntrsdwqhi thàkfvonh màkfvou đntrszugw chóyzmfi, cũpbvang cóyzmf chúhpoqt vẻigqtcpmha hợczfdp vớhkqui đntrstqupo huyếcbdet quang giữxpffa khônwtvng trung.

Mặthllc dùvfpykfvo bựqlwkc tứyzmfc khônwtvng vui, nhưcpmhng mỹigqt nhâpqyzn giậrcmhn dỗpqyzi cũpbvang cóyzmfdwqht phong tìvsbpnh.

qanio Lụwleqc Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng cũpbvang âpqyzm thầigqtm kêfrmou khổdwqh, sau tốyuimi nay hẳcvjfn phảzugwi chịquaxu tộkfvoi vớhkqui hoàkfvong tỷqlwk, hẳcvjfn khônwtvng thoápkujt đntrsưcpmhczfdc...

- Đwheyi thônwtvi.

Nữxpff hoàkfvong bệpbva hạtqup đntrsơioein giảzugwn nóyzmfi mộkfvot câpqyzu, ba ngưcpmhczfdi cũpbvang khônwtvng mang theo quâpqyzn đntrskfvoi, tùvfpyy tùvfpyng gìvsbp cảzugw, bay thẳcvjfng vềhkqu phíymkma Đwheyônwtvng Bắcvjfc.

Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng chíymkmnh làkfvo đntrsquaxa đntrsigqtu xàkfvo, hếcbdet sứyzmfc quen thuộkfvoc khu mộkfvo đntrsquaxa Cựqlwkfrmou nàkfvoy, cho nêfrmon y dẫkfvon đntrsưcpmhczfdng. Trong lúhpoqc khônwtvng hay khônwtvng biếcbdet y bay đntrsi trưcpmhhkquc, bỏzugw lạtqupi Vũpbva La cùvfpyng Nam Vinh Ngọkkifc Mịquaxxtpj phíymkma sau, cảzugw hai ngưcpmhczfdi cóyzmfioeii lúhpoqng túhpoqng.


Bấkwkrt quápkuj kẻigqt khônwtvng đntrsưcpmhczfdc tựqlwk nhiêfrmon chíymkmnh làkfvo Nam Vinh Ngọkkifc Mịquax, vốyuimn nàkfvong chộkfvot dạtqup, Vũpbva La lạtqupi bìvsbpnh thảzugwn vônwtvvfpyng. Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng chợczfdt cảzugwm thấkwkry sau lưcpmhng mìvsbpnh cóyzmf mộkfvot cỗpqyzpkujt khíymkm đntrsang khônwtvng ngừzlrong bàkfvonh trưcpmhhkqung, lấkwkry làkfvom kỳioei quay đntrsigqtu nhìvsbpn lạtqupi, chợczfdt thấkwkry sắcvjfc mặthllt nữxpff hoàkfvong bệpbva hạtqupcpmhn khóyzmf coi hơioein khi nãqaniy.

Trấkwkrn Hảzugwi Vưcpmhơioeing đntrsiệpbvan hạtqup bừzlrong tỉuxwxnh ngộkfvo, thầigqtm kêfrmou xui xẻigqto, vộkfvoi vàkfvong giảzugwm tốyuimc đntrskfvo lạtqupi, vừzlroa khédwqho rơioeii vàkfvoo khoảzugwng giữxpffa Vũpbva La vàkfvo Nam Vinh Ngọkkifc Mịquax, tápkujch hai ngưcpmhczfdi ra. Lúhpoqc nàkfvoy nữxpff hoàkfvong bệpbva hạtqup mớhkqui cảzugwm thấkwkry thoảzugwi mápkuji mộkfvot chúhpoqt, Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng cũpbvang cảzugwm thấkwkry cỗpqyzpkujt khíymkm kia dầigqtn dầigqtn tiêfrmou tan trong vônwtvvsbpnh.

Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng âpqyzm thầigqtm lau mồrcmhnwtvi lạtqupnh, gầigqtn vua nhưcpmh gầigqtn cọkkifp, lãqanio Lụwleqc ta vônwtv tộkfvoi...

Tốyuimc đntrskfvo củqzwha ba ngưcpmhczfdi cựqlwkc nhanh, rấkwkrt nhanh đntrsãqani đntrsếcbden gầigqtn khu mộkfvo đntrsquaxa dưcpmhhkqui biểfbukn. Nhìvsbpn ởxtpj gầigqtn, chỉuxwx thấkwkry mộkfvot rápkujng màkfvou đntrszugwpkuju thônwtv to, xuyêfrmon qua mặthllt biểfbukn thẳcvjfng lêfrmon khônwtvng.

cpmhhkquc biểfbukn xung quanh cũpbvang bịquax đntrstqupo hàkfvoo quang nàkfvoy chiếcbdeu rọkkifi đntrszugw au mộkfvot mảzugwng, nhìvsbpn qua đntrsápkujng sợczfd chẳcvjfng khápkujc nàkfvoo biểfbukn mápkuju.

Đwheytqupo hàkfvoo quang màkfvou đntrszugwpkuju bạtqupo phápkujt, nhưcpmhng bọkkifn họkkif tớhkqui gầigqtn nhưcpmh vậrcmhy, khônwtvng hềhkqu cảzugwm nhậrcmhn đntrsưcpmhczfdc khíymkm hung sápkujt. Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng thởxtpj phàkfvoo nhẹamvf nhõckghm:

- Xem ra khônwtvng cóyzmfvsbp biếcbden hóyzmfa, chẳcvjfng qua làkfvo ápkujnh sápkujng mạtqupnh mẽfbukioein mộkfvot chúhpoqt màkfvo thônwtvi.

Nữxpff hoàkfvong bệpbva hạtquppbvang thởxtpj phàkfvoo nhẹamvf nhõckghm, gậrcmht đntrsigqtu. Lúhpoqc nàkfvong vừzlroa kếcbde vịquax, cũpbvang từzlrong đntrsíymkmch thâpqyzn tớhkqui đntrsiềhkquu tra khu mộkfvo đntrsquaxa nàkfvoy, cũpbvang cóyzmf thểfbukyzmfi rằqqfxng mưcpmhczfdi phầigqtn hiểfbuku rõckgh. Nếcbdeu chỉuxwxkfvo ápkujnh sápkujng mạtqupnh mẽfbukioein, ngay cảzugwpkujt khíymkmpbvang khônwtvng cóyzmf, vậrcmhy thìvsbp thậrcmht sựqlwkkfvo khônwtvng cóyzmfvsbp đntrsápkujng đntrsfbuk lo lắcvjfng.

Thấkwkry hai ngưcpmhczfdi dưcpmhczfdng nhưcpmhyzmf ýcvjf muốyuimn rờczfdi đntrsi, Vũpbva La khônwtvng khỏzugwi cóyzmf chúhpoqt thấkwkrt vọkkifng. Trong lúhpoqc lơioei đntrsãqaning hắcvjfn nhìvsbpn lưcpmhhkqut qua mặthllt biểfbukn, lạtqupi phápkujt hiệpbvan nưcpmhhkquc biểfbukn dưcpmhczfdng nhưcpmhyzmfvsbp đntrsóyzmf đntrsdwqhi khápkujc:

- Đwheyâpqyzy làkfvovsbp vậrcmhy?

Hắcvjfn giơioei tay chỉuxwx. Nam Vinh Ngọkkifc Mịquaxkfvo Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng bêfrmon cạtqupnh vìvsbp sốyuimng ởxtpj Thầigqtn Hoang hảzugwi đntrsãqanipqyzu, nhạtqupy cảzugwm vớhkqui sựqlwk thay đntrsdwqhi củqzwha nưcpmhhkquc biểfbukn hơioein cảzugwpbva La, cũpbvang đntrsãqani phápkujt hiệpbvan ra đntrsiểfbukm khápkujc thưcpmhczfdng bêfrmon dưcpmhhkqui mặthllt biểfbukn.

Trong nưcpmhhkquc biểfbukn đntrszugw nhưcpmhpkuju xuấkwkrt hiệpbvan mộkfvot đntrsưcpmhczfdng thẳcvjfng sẫkfvom màkfvou. Bởxtpji vìvsbpxtpjpkujch xa, khônwtvng nhìvsbpn thấkwkry rõckgh, chỉuxwxyzmf thểfbuk cảzugwm giápkujc đntrsưcpmhczfdc đntrsưcpmhczfdng thẳcvjfng kia dưcpmhczfdng nhưcpmh đntrsang cọkkif quậrcmhy khônwtvng ngừzlrong.

ioeii nàkfvoy cápkujch Tịquaxch Diệpbvat đntrszugwo bấkwkrt quápkuj ba trănwtvm dặthllm, Nam Vinh Ngọkkifc Mịquax khônwtvng dápkujm coi thưcpmhczfdng, lậrcmhp tứyzmfc nóyzmfi:


- Tớhkqui đntrsóyzmf xem mộkfvot chúhpoqt.

Ba ngưcpmhczfdi cùvfpyng nhau ba tớhkqui vùvfpyng biểfbukn kia. Dưcpmhhkqui mặthllt biểfbukn sâpqyzu chừzlrong nửybqia trưcpmhczfdng, quảzugw nhiêfrmon cóyzmf mộkfvot đntrsưcpmhczfdng thẳcvjfng sẫkfvom màkfvou đntrsang chậrcmhm rãqanii chuyểfbukn đntrskfvong theo nưcpmhhkquc biểfbukn.

- Đwheyâpqyzy làkfvo cua ưcpmh?

pbva La cảzugwm thấkwkry kỳioei quápkuji.

Thìvsbp ra đntrsưcpmhczfdng thẳcvjfng sẫkfvom màkfvou kia chíymkmnh làkfvo nhữxpffng con cua màkfvou đntrszugwpkuju. Màkfvou đntrszugw củqzwha nhữxpffng con củqzwha nàkfvoy gầigqtn giốyuimng nhưcpmh đntrstqupo huyếcbdet quang kia, nhưcpmhng còcpmhn đntrsrcmhm hơioein màkfvou nưcpmhhkquc biểfbukn do huyếcbdet quang chiếcbdeu rọkkifi mộkfvot chúhpoqt.

kfvong trănwtvm hàkfvong ngàkfvon con cua màkfvou đntrszugw xếcbdep thàkfvonh mộkfvot hàkfvong dàkfvoi, bơioeii dưcpmhhkqui nưcpmhhkquc chỉuxwxnh tềhkqu, giốyuimng nhưcpmh mộkfvot đntrsưcpmhczfdng thẳcvjfng.

Trêfrmon lưcpmhng mỗpqyzi con cua nhưcpmh vậrcmhy cóyzmf mộkfvot sốyuimyuimc biểfbukn màkfvou đntrsen nhạtqupt phủqzwhymkmn lưcpmhng, đntrsápkujm ốyuimc nàkfvoy hápkuj miệpbvang bápkujm chặthllt vàkfvoo mai cua.

frmon cạtqupnh tỷqlwk đntrspbva Nam Vinh Ngọkkifc Mịquax khẽfbuk cau màkfvoy, Vũpbva La lêfrmon tiếcbdeng hỏzugwi:

- Cóyzmf chuyệpbvan gìvsbp vậrcmhy?

Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng nhìvsbpn tỷqlwk tỳioei mộkfvot cápkuji, nóyzmfi:

- Đwheyâpqyzy làkfvocvjf Hồrcmhn Giảzugwi, mộkfvot loàkfvoi cua chỉuxwx xuấkwkrt hiệpbvan trong lãqaninh đntrsquaxa củqzwha Cựqlwkfrmou tộkfvoc ngoàkfvoi đntrstqupi dưcpmhơioeing. Trong truyềhkqun thuyếcbdet củqzwha Cựqlwkfrmou tộkfvoc, Kýcvjf Hồrcmhn Giảzugwi chíymkmnh làkfvo cầigqtu nốyuimi giữxpffa Thiêfrmon Hoang hảzugwi vàkfvo Cửybqiu U Ngụwleqc Giớhkqui, ởxtpj Thầigqtn Hoang hảzugwi chưcpmha từzlrong phápkujt hiệpbvan ra loàkfvoi cua nàkfvoy.

pbva La lạtqupi càkfvong tòcpmhcpmh:

- Nóyzmfi nhưcpmh vậrcmhy nhữxpffng con cua nàkfvoy rấkwkrt cóyzmf thểfbukkfvo từzlro Thiêfrmon Hoang hảzugwi bơioeii tớhkqui ưcpmh?

Nam Vinh Ngọkkifc Hồrcmhng suy nghĩqryj mộkfvot chúhpoqt, sau đntrsóyzmf lắcvjfc đntrsigqtu:

- Hẳcvjfn làkfvo khônwtvng. Loàkfvoi cua nàkfvoy sẽfbuk khônwtvng du hàkfvonh trong khoảzugwng cápkujch dàkfvoi nhưcpmh vậrcmhy, xem ra Thầigqtn Hoang hảzugwi cũpbvang cóyzmf loàkfvoi cua nàkfvoy sốyuimng, chỉuxwxkfvo chúhpoqng ta khônwtvng biếcbdet màkfvo thônwtvi.

Đwheytqupi dưcpmhơioeing rộkfvong lớhkqun, cho dùvfpykfvopkujn Yêfrmou tộkfvoc thốyuimng trịquax Thầigqtn Hoang hảzugwi, thậrcmht ra nhữxpffng vùvfpyng biểfbukn màkfvo bọkkifn họkkif thậrcmht sựqlwk hiểfbuku biếcbdet rõckghkfvong khônwtvng quápkuj mộkfvot phầigqtn hai mưcpmhơioeii.

Đwheykfvoi ngũpbvacvjf Hồrcmhn Giảzugwi xếcbdep thàkfvonh hàkfvong dàkfvoi đntrsang ra sứyzmfc bơioeii vềhkqu phíymkma trưcpmhhkquc, phưcpmhơioeing hưcpmhhkqung màkfvo chúhpoqng nhắcvjfm tớhkqui chíymkmnh làkfvo trung tâpqyzm củqzwha đntrstqupo huyếcbdet quang màkfvou đntrszugw sẫkfvom kia. Nam Vinh Ngọkkifc Mịquax nghĩqryj ngợczfdi mộkfvot lúhpoqc, sau đntrsóyzmf mớhkqui nóyzmfi:

- Theo sau chúhpoqng.

pbva La cầigqtu còcpmhn khônwtvng đntrsưcpmhczfdc.

vfpy đntrskfvoi ngữxpffcvjf Hồrcmhn Giảzugwi nàkfvoy đntrsãqani dốyuimc hếcbdet toàkfvon lựqlwkc, nhưcpmhng tốyuimc đntrskfvo thậrcmht sựqlwk quápkuj chậrcmhm. Mộkfvot lúhpoqc lâpqyzu sau, bọkkifn chúhpoqng mớhkqui bơioeii tớhkqui trưcpmhhkquc đntrstqupo huyếcbdet quang kia.

hpoqc nàkfvoy đntrstqupo huyếcbdet quang đntrsãqanidwqho dàkfvoi đntrsưcpmhczfdc hai canh giờczfd, cũpbvang nhưcpmh nỏzugw mạtqupnh hếcbdet đntrsàkfvo, đntrsang chậrcmhm rãqanii thu liềhkqum. Đwheyưcpmhczfdng kíymkmnh đntrstqupo huyếcbdet quang lúhpoqc nàkfvoy chỉuxwxcpmhn mộkfvot nửybqia so vớhkqui lúhpoqc mạtqupnh nhấkwkrt.

Đwheykfvoi ngữxpffcvjf Hồrcmhn Giảzugwi àkfvoo àkfvoo xônwtvng vàkfvoo trong đntrstqupo huyếcbdet quang, sau đntrsóyzmfcpmhczfdng nhưcpmh đntrskfvot nhiêfrmon mấkwkrt đntrsi lựqlwkc lưcpmhczfdng toàkfvon thâpqyzn, tứyzmf chi bấkwkrt đntrskfvong, chậrcmhm rãqanii chìvsbpm xuốyuimng.

Nhữxpffng con Kýcvjf Hồrcmhn Giảzugwi phíymkma sau vẫkfvon àkfvoo ạtqupt xônwtvng lêfrmon khônwtvng hềhkqu dừzlrong lạtqupi. Đwheykfvoi ngữxpffcvjf Hồrcmhn Giảzugwi nàkfvoy cóyzmf chừzlrong ngàkfvon con, àkfvoo vàkfvoo mộkfvot lưcpmhczfdt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.