Tiên Tuyệt

Chương 416 : Cự Yêu mộ táng (Trung)

    trước sau   
Cựfwejaqpkng ngửuevqa mặibsot lêsuogn trờlnoci gầlczxm lêsuogn giậiwpkn dữizua, giang rộqstrng hai cáocvlnh tay cưibsolnocng tráocvlng chấlczxn mạibsonh mộqstrt cáocvli, nănbohng lưibsonbohng hùaqpkng mạibsonh dao đldmoqstrng, hótdnaa thàtdnanh tầlczxng tầlczxng dao đldmoqstrng màtdnau đldmotfmrocvlu. Lấlczxy cựfwejaqpkng làtdnam trung târawhm, nhanh chótdnang khuếacqcch táocvln ra cảamxz hậiwpku hoa viêsuogn, sau đldmoótdna va chạibsom thậiwpkt mạibsonh vớxzmoi linh vănbohn Thầlczxn Thúbnbi củpfnna Vũbnbi La phong ấlczxn. Hai cỗzqfb lựfwejc lưibsonbohng hùaqpkng mạibsonh bạibsoo pháocvlt, pháocvlt ra mộqstrt tiếacqcng ầlczxm rấlczxt lớxzmon, linh vănbohn Thầlczxn Thúbnbi pháocvlt ra sótdnang gợnbohn màtdnau vàtdnang mạibsonh mẽuaww, mớxzmoi dầlczxn dầlczxn triệoemct tiêsuogu đldmoưibsonbohc lựfwejc lưibsonbohng củpfnna cựfwejaqpkng.

bnbi La thấlczxy vậiwpky hếacqct sứzyaec mừyvccng rỡavxu. Xem ra cựfwejaqpkng nàtdnay mạibsonh mẽuawwnppzaqpkng, cótdna Phùaqpk Cổizua khốkolnng chếacqc Thầlczxn Thúbnbi cựfwejaqpkng nàtdnay, cũbnbing tưibsoơuqfgng đldmoưibsoơuqfgng mìjlmqnh cótdna thêsuogm mộqstrt trợnboh thủpfnnaqpkng mạibsonh, giốkolnng nhưibso mộqstrt phârawhn thârawhn. Sau nàtdnay đldmokolni đldmobunpch, lúbnbic nàtdnao mìjlmqnh cũbnbing cótdna thểuaww giữizua đldmoưibsonbohc cụlnocc diệoemcn lấlczxy hai chọuxmni mộqstrt.

Thârawhn thểuaww cựfwejaqpkng cao hơuqfgn ba trănbohm trưibsonbohng, cho dùaqpkbnbi La cốkoln ýuqfg thu liềoemcm, co rúbnbit lạibsoi thậiwpkt nhỏtfmr vẫxaryn còmlyyn cao nănbohm trưibsonbohng. Thu nhỏtfmr đldmoếacqcn mứzyaec nàtdnay chỉuqfgmlyyn làtdna mộqstrt hưibsoamxznh giốkolnng nhưibso vậiwpkt thậiwpkt.

bnbic trưibsoxzmoc cựfwejaqpkng ởysmk trong viêsuogn bảamxzo chârawhu, thônppzng qua áocvlnh mắodgmt Phùaqpk Cổizua, nhìjlmqn khônppzng chârawhn thậiwpkt. Hônppzm nay Thầlczxn Thúbnbi cựfwejaqpkng chârawhn chízllnnh đldmozyaeng trưibsoxzmoc mặibsot mìjlmqnh, Vũbnbi La quan sáocvlt mộqstrt phen mớxzmoi thấlczxy, Thầlczxn Thúbnbitdnay quảamxz thậiwpkt uy vũbnbi bấlczxt phàtdnam, tứzyae chi cưibsolnocng tráocvlng nhưibso cộqstrt sắodgmt, lônppzng dàtdnai nhưibso kiếacqcm sắodgmc cắodgmm ngưibsonbohc tua tủpfnna khắodgmp toàtdnan thârawhn.

Toàtdnan thârawhn nótdnatdnau đldmotfmrocvlm, trêsuogn đldmolczxu cótdna mộqstrt chòmlyym lônppzng màtdnau xáocvlm bạibsoc, dàtdnai hơuqfgn lônppzng thưibsolnocng rấlczxt nhiềoemcu. Nhìjlmqn từyvcc xa lạibsoi, trônppzng giốkolnng nhưibso mộqstrt chiếacqcc sừyvccng màtdnau bạibsoc.

bnbi La cảamxzm thấlczxy vui mừyvccng, thônppzng qua Phùaqpk Cổizua đldmoiềoemcu khiểuawwn quáocvli vậiwpkt khổizuang lồpiaptdnay làtdnam vàtdnai đldmoqstrng táocvlc. Quảamxz nhiêsuogn làtdna thưibsonbohng cổizua Thầlczxn Thúbnbi, tuy rằbizxng chỉuqfgtdna bảamxzy thàtdnanh lựfwejc lưibsonbohng, hơuqfgn nữizuaa hiệoemcn tạibsoi Phùaqpk Cổizua vẫxaryn chưibsoa thểuaww pháocvlt huy đldmoưibsonbohc bảamxzy thàtdnanh lựfwejc lưibsonbohng nàtdnay, nhưibsong cũbnbing hếacqct sứzyaec hùaqpkng mạibsonh.


Khônppzng chỉuqfgtdna nhưibso thếacqc, tuy rằbizxng vótdnac dáocvlng nótdna khổizuang lồpiap nhưibso vậiwpky, nhưibsong lạibsoi vônppzaqpkng linh hoạibsot, sau khi bay vọuxmnt lêsuogn khônppzng cótdna thểuawwtdnam đldmopfnnocvlc đldmoqstrng táocvlc Vũbnbi La khótdnamlyyng tưibsoysmkng tưibsonbohng.

Bấlczxt quáocvl rốkolnt cụlnocc uy lựfwejc củpfnna phârawhn thârawhn Thầlczxn Thúbnbitdnay thếacqctdnao, vẫxaryn phảamxzi thửuevq nghiệoemcm ởysmk chiếacqcn trưibsolnocng mớxzmoi biếacqct.

bnbi La lo rằbizxng kévdqqo dàtdnai quáocvlrawhu sẽuaww bịbunpocvln Yêsuogu Nữizua Hoàtdnang pháocvlt hiệoemcn, cho nêsuogn khônppzng dáocvlm chầlczxn chờlnoc. Sau khi vộqstri vàtdnang xem qua lậiwpkp tứzyaec thu hồpiapi Thầlczxn Thúbnbi cựfwejaqpkng nàtdnay vàtdnao trong viêsuogn bảamxzo chârawhu, sau đldmoótdna thu lạibsoi linh vănbohn phong ấlczxn. Kỳlhcg quáocvli chízllnnh làtdna khônppzng cótdna ai pháocvlt hiệoemcn.

Tuy rằbizxng linh vănbohn Thầlczxn Thúbnbi thầlczxn diệoemcu vônppzaqpkng, nhưibsong xuấlczxt hiệoemcn lựfwejc lưibsonbohng hùaqpkng mạibsonh nhưibso vậiwpky, khônppzng thểuawwtdnao phong ấlczxn chặibsot chẽuaww tấlczxt cảamxz dao đldmoqstrng linh lựfwejc, hẳzqfbn làtdna Nam Vinh Ngọuxmnc Mịbunp đldmoãysmk pháocvlt hiệoemcn ra.

bnbi La còmlyyn đldmoang suy nghĩacpj miêsuogn man, chợnboht thấlczxy bêsuogn ngoàtdnai Tịbunpch Diệoemct đldmoamxzo ởysmk phízllna Đlnocônppzng Bắodgmc, mộqstrt đldmoibsoo hàtdnao quang màtdnau đldmotfmrrawhm phótdnang vúbnbit lêsuogn cao giữizuaa trờlnoci đldmoêsuogm, nháocvly mắodgmt đldmoãysmk nhuộqstrm cảamxz trờlnoci đldmoêsuogm thàtdnanh mộqstrt mảamxzng màtdnau đldmoòmlyy.

Đlnocibsoo hàtdnao quang kia phiêsuogu đldmoãysmkng chậiwpkp chờlnocn, thậiwpkt lârawhu khônppzng tan mấlczxt, thỉuqfgnh thoảamxzng biếacqcn hótdnaa ra đldmopfnnocvlc đldmopiapjlmqnh hung thúbnbi dữizua tợnbohn. Tiếacqcng kinh hônppz thấlczxt thanh củpfnna Báocvln Yêsuogu tộqstrc trêsuogn Tịbunpch Diệoemct đldmoamxzo vang lêsuogn bốkolnn phízllna, Vũbnbi La cũbnbing cảamxzm thấlczxy kỳlhcg quáocvli trong lòmlyyng, khônppzng biếacqct cótdna chuyệoemcn gìjlmq.

Chẳzqfbng tráocvlch Nam Vinh Ngọuxmnc Mịbunp khônppzng pháocvlt hiệoemcn ra dao đldmoqstrng nănbohng lưibsonbohng ởysmk hậiwpku hoa viêsuogn, cótdna lẽuaww lựfwejc chúbnbi ýuqfg củpfnna nàtdnang đldmoãysmk bịbunp dịbunpibsonbohng nàtdnay thu húbnbit.

Đlnocibsoo hàtdnao quang màtdnau đldmotfmrocvlu ởysmk phízllna Đlnocônppzng Bắodgmc kévdqqo dàtdnai chừyvccng non nửuevqa canh giờlnoc, sau đldmoótdna mớxzmoi từyvcc từyvcc biếacqcn mấlczxt. Sau khi nótdna biếacqcn mấlczxt khônppzng lârawhu, trờlnoci cũbnbing dầlczxn sáocvlng.

ocvlng sớxzmom, Trấlczxn Hảamxzi Vưibsoơuqfgng Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng đldmoãysmk tớxzmoi tìjlmqm Vũbnbi La. Hônppzm nay y mang theo rưibsonbohu mạibsonh tớxzmoi, uốkolnng tràtdna thậiwpkt sựfwej khônppzng phảamxzi làtdna sởysmk thízllnch củpfnna y, y lo rằbizxng hônppzm nay Vũbnbi La lạibsoi mờlnoci mìjlmqnh uốkolnng tràtdna, cho nêsuogn đldmobunpnh mưibsonbohn rưibsonbohu thay tràtdna đldmouaww từyvcc chốkolni lờlnoci mờlnoci củpfnna Vũbnbi La.

bnbi La biếacqct y tớxzmoi báocvli phỏtfmrng sáocvlng sớxzmom nhưibso vậiwpky, cótdna lẽuawwtdna liêsuogn quan tớxzmoi dịbunpibsonbohng tốkolni qua, sau khi kháocvlch sáocvlo vàtdnai cârawhu bègukqn chờlnoc đldmonbohi Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng mởysmk lờlnoci. Quảamxz nhiêsuogn, Trấlczxn Hảamxzi Vưibsoơuqfgng cưibsolnoci khổizuatdnai:

- Vũbnbi La tiêsuogn sinh, cótdna lẽuaww đldmoêsuogm qua ngàtdnai cũbnbing nhìjlmqn thấlczxy đldmoibsoo huyếacqct quang kia...

bnbi La gậiwpkt đldmolczxu.

Thậiwpkt ra huyếacqct quang hùaqpkng mạibsonh vônppzaqpkng, hơuqfgn nữizuaa màtdnau đldmotfmr sẫxarym vônppzaqpkng bắodgmt mắodgmt, bấlczxt cứzyaetdna ai cũbnbing cảamxzm nhậiwpkn đldmoưibsonbohc làtdna đldmoiềoemcm đldmoibsoi hung.


Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng lạibsoi nótdnai:

- Thậiwpkt ra cứzyaeocvlch trănbohm nănbohm, đldmoibsoo huyếacqct quang nàtdnay lạibsoi xuấlczxt hiệoemcn mộqstrt lầlczxn ởysmkibsoxzmong Đlnocônppzng Bắodgmc củpfnna Tịbunpch Diệoemct đldmoamxzo.

bnbi La khônppzng ngờlnoc rằbizxng chuyệoemcn nàtdnay làtdna nhưibso vậiwpky, hếacqct sứzyaec tòmlyymlyy hỏtfmri:

- Ủavxua, đldmoótdnatdna chuyệoemcn gìjlmq vậiwpky?

Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng đldmoáocvlp:

- Vềoemc phízllna Đlnocônppzng Bắodgmc Tịbunpch Diệoemct đldmoamxzo ba trănbohm hảamxzi lýuqfg, cótdna mộqstrt khu mộqstr đldmobunpa Cựfwejsuogu tộqstrc còmlyyn sótdnat lạibsoi từyvcc thờlnoci thưibsonbohng cổizua.

Y thấlczxy vẻtmxw mặibsot kinh ngạibsoc củpfnna Vũbnbi La, cưibsolnoci khổizuatdnai:

- Chuyệoemcn nàtdnay... Lúbnbic đldmolczxu khi thiếacqct lậiwpkp quốkolnc khốkolnaqpkng bảamxzo khốkoln hoàtdnang thấlczxt trêsuogn Tịbunpch Diệoemct đldmoamxzo, chúbnbing ta cũbnbing từyvccng khảamxzo sáocvlt xung quanh vùaqpkng biểuawwn nàtdnay, nhưibsong khônppzng pháocvlt hiệoemcn khu mộqstr đldmobunpa kia. Trong vòmlyyng mấlczxy chụlnocc nănbohm, chúbnbing ta đldmoãysmk tổizua chứzyaec phòmlyyng thủpfnn Tịbunpch Diệoemct đldmoamxzo kiêsuogn cốkoln, khônppzng ngờlnoc sau đldmoótdna đldmoibsoo huyếacqct quang kia lạibsoi xuấlczxt hiệoemcn.

- Lúbnbic ấlczxy ngưibsolnoci trong hoàtdnang thấlczxt sợnboh hếacqct hồpiapn, trảamxzi qua mộqstrt phen vấlczxt vảamxz, bấlczxt quáocvl cuốkolni cùaqpkng lạibsoi pháocvlt hiệoemcn làtdna sợnbohtdnang sợnboh giótdna mộqstrt hồpiapi. Mộqstr đldmobunpa kia ngoạibsoi trừyvcc huyếacqct quang dọuxmna ngưibsolnoci ra, khônppzng còmlyyn uy hiếacqcp gìjlmq kháocvlc, cho nêsuogn chúbnbing ta cũbnbing khônppzng chuyểuawwn dờlnoci quốkolnc khốkolnaqpkng bảamxzo khốkoln hoàtdnang thấlczxt đldmoi nơuqfgi kháocvlc.

bnbi La gậiwpkt gậiwpkt đldmolczxu, cơuqfg cấlczxu quan trọuxmnng nhưibso vậiwpky, khônppzng phảamxzi nótdnai dờlnoci làtdna dờlnoci, huốkolnng chi tạibsoo ra mộqstrt Tịbunpch Diệoemct đldmoamxzo kháocvlc, hao tổizuan tưibsoysmkng cũbnbing khônppzng nhỏtfmr chúbnbit nàtdnao.

- Nhưibsong nơuqfgi nàtdnay khônppzng phảamxzi làtdnaysmknh đldmobunpa củpfnna Báocvln Yêsuogu tộqstrc hay sao, vìjlmq sao lạibsoi cótdna mộqstrt khu mộqstr đldmobunpa củpfnna Cựfwejsuogu tộqstrc?

bnbi La cũbnbing cótdna đldmoiểuawwm khótdna hiểuawwu.

Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng đldmoáocvlp:

- Tranh đldmolczxu mấlczxy vạibson nănbohm qua, khônppzng ai còmlyyn nhớxzmo trưibsoxzmoc kia vùaqpkng biểuawwn nàtdnay thuộqstrc lãysmknh đldmobunpa củpfnna tộqstrc nàtdnao. Huốkolnng chi nhìjlmqn qua dưibsolnocng nhưibso khu mộqstr đldmobunpa nàtdnay đldmoãysmk tồpiapn tạibsoi từyvcc thờlnoci thưibsonbohng cốkoln. Cótdna lẽuaww tiêsuogn sinh cũbnbing biếacqct, lúbnbic phârawhn chia thiêsuogn hạibso ngũbnbi phưibsoơuqfgng, thếacqc giớxzmoi nàtdnay xảamxzy ra biếacqcn hótdnaa khônppzng nhỏtfmr, khônppzng ai biếacqct đldmoưibsonbohc rõdpuptdnang chuyệoemcn từyvcc thờlnoci thưibsonbohng cổizua.

- Huyếacqct quang nàtdnay sẽuawwmlyyn kévdqqo dàtdnai mấlczxy ngàtdnay, bấlczxt quáocvl tiêsuogn sinh khônppzng cầlczxn lo lắodgmng, qua đldmoi làtdnaizuan cảamxz thônppzi.

bnbi La lạibsoi hỏtfmri:

- Vìjlmq sao khônppzng pháocvli ngưibsolnoci cônppzng pháocvl khu mộqstr đldmobunpa nàtdnay, nótdnai khônppzng chừyvccng còmlyyn cótdna thểuawwtdna đldmoiềoemcu thu hoạibsoch gìjlmq đldmoótdna...

vdqqt mặibsot giàtdna nua củpfnna Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng nhấlczxt thờlnoci ửuevqng đldmotfmr, Vũbnbi La biếacqct mìjlmqnh hỏtfmri sai rồpiapi. Bấlczxt quáocvl Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng cũbnbing khônppzng ngạibsoi nótdnai thẳzqfbng:

- Nótdnai thậiwpkt nếacqcu cótdna thểuawwnppzng pháocvl, chúbnbing ta đldmoãysmknppzng pháocvl từyvcc sớxzmom. Tịbunpch Diệoemct đldmoamxzo chízllnnh làtdna trọuxmnng đldmobunpa củpfnna tộqstrc ta, đldmouaww mộqstrt mộqstr đldmobunpa nhưibso vậiwpky trong đldmoótdna quảamxz thậiwpkt vônppzaqpkng gai mắodgmt. Nhưibsong cáocvlc đldmolnoci Hoàtdnang đldmoếacqcocvln Yêsuogu tộqstrc đldmoãysmk từyvccng xuấlczxt thủpfnn, kẻtmxw cảamxz nữizua hoàtdnang bệoemc hạibso hiệoemcn tạibsoi, nhưibsong khônppzng vàtdnao đldmoưibsonbohc...

bnbi La vônppzaqpkng kinh ngạibsoc:

- Khônppzng vàtdnao đldmoưibsonbohc ưibso?

bnbi La đldmoãysmk tậiwpkn mắodgmt nhìjlmqn thấlczxy bảamxzn lĩacpjnh củpfnna Nam Vinh Ngọuxmnc Mịbunp, nàtdnang tung hoàtdnanh Thiêsuogn Hoang hảamxzi, từyvccng giếacqct chếacqct mộqstrt Cựfwejsuogu tộqstrc trởysmk vềoemc. Vớxzmoi thựfwejc lựfwejc nhưibso vậiwpky nhưibsong lạibsoi bótdna tay khônppzng làtdnam gìjlmq đldmoưibsonbohc mộqstrt khu mộqstr đldmobunpa, khônppzng thểuawwtdnao đldmoưibsonbohc, Vũbnbi La nhấlczxt thờlnoci cảamxzm thấlczxy hứzyaeng thúbnbi vớxzmoi khu mộqstr đldmobunpa nàtdnay, rốkolnt cụlnocc bêsuogn trong mai táocvlng cưibsolnocng giảamxzjlmq...

Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng nótdnai vàtdnai cârawhu nữizuaa, lậiwpkp tứzyaec đldmozyaeng dậiwpky cáocvlo từyvcc. Vốkolnn hônppzm nay y đldmobunpnh an bàtdnai cho Vũbnbi La hoạibsot đldmoqstrng mộqstrt chúbnbit, nhưibsong đldmoqstrt nhiêsuogn xuấlczxt hiệoemcn đldmoibsoo huyếacqct quang kia, khiếacqcn cho kếacqc hoạibsoch củpfnna y rốkolni loạibson.

Mặibsoc dùaqpkibsoơuqfgng tộqstrc Báocvln Yêsuogu tộqstrc cũbnbing biếacqct đldmoibsoo hàtdnao quang màtdnau đldmotfmrocvlu kia làtdna chuyệoemcn gìjlmq, nhưibsong trêsuogn đldmoamxzo nàtdnay vốkolnn cótdnaibsolnoci vạibson tinh binh, lạibsoi thêsuogm mưibsolnoci vạibson cấlczxm quârawhn do Nam Vinh Ngọuxmnc Mịbunp mang tớxzmoi, tổizuang cộqstrng hai mưibsoơuqfgi vạibson đldmoibsoi quârawhn, phầlczxn lớxzmon chỉuqfg vừyvcca thay thếacqc trong vàtdnai chụlnocc nănbohm gầlczxn đldmoârawhy, khótdnamlyyng tráocvlnh khỏtfmri khủpfnnng hoảamxzng, Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng cầlczxn phảamxzi tớxzmoi đldmoótdna đldmouaww an ủpfnni.

Sau khi đldmoưibsoa Nam Vinh Ngọuxmnc Hồpiapng đldmoi rồpiapi, Vũbnbi La cũbnbing khônppzng cótdnamlyyng dạibsotdnao tu luyệoemcn, hắodgmn cảamxzm thấlczxy hiếacqcu kỳlhcg vềoemc khu mộqstr đldmobunpa kia.

Chẳzqfbng qua hắodgmn cũbnbing biếacqct, đldmobunpa phưibsoơuqfgng màtdna ngay cảamxz Nam Vinh Ngọuxmnc Mịbunpbnbing phảamxzi bótdna tay hếacqct cáocvlch, dùaqpkjlmqnh cótdna đldmoi cũbnbing khônppzng thu hoạibsoch đldmoưibsonbohc gìjlmq, huốkolnng chi chắodgmc chắodgmn Báocvln Yêsuogu tộqstrc sẽuaww khônppzng muốkolnn hắodgmn nhúbnbing tay vàtdnao.

Hắodgmn bắodgmt Đlnocqstrng Đlnocqstrng đldmoamxz tọuxmna vớxzmoi mìjlmqnh mộqstrt ngàtdnay, linh lựfwejc hệoemc Thủpfnny tràtdnan trềoemc lạibsoi thêsuogm táocvlc dụlnocng phụlnoc trợnboh củpfnna Đlnocqstrng Đlnocqstrng, hônppzm nay coi nhưibsobnbing cótdna chúbnbit thănbohng tiếacqcn.

Trong Minh Đlnocưibsolnocng Cung, hơuqfgi nưibsoxzmoc càtdnang ngàtdnay càtdnang nồpiapng đldmoiwpkm, mârawhy mùaqpk bao phủpfnn trêsuogn bănbohng sơuqfgn, thỉuqfgnh thoảamxzng lạibsoi cótdna tiếacqcng sấlczxm đldmoùaqpkng đldmoùaqpkng nổizuai lêsuogn, Vũbnbi La cótdna cảamxzm giáocvlc mìjlmqnh đldmoang tiếacqcn tớxzmoi cảamxznh giớxzmoi Long Cung cao cấlczxp càtdnang ngàtdnay càtdnang gầlczxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.