Tiên Tuyệt

Chương 415 : Cự Yêu mộ táng (Thượng)

    trước sau   
Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng vừbyswa cảaleam thấhswpy vui mừbyswng, chợxxwot nghe Vũdlhb La nópnfxi tiếgegwp:

- Ta lấhswpy mộgegwt mópnfxn nàacbmy, còqkqzn lạbzkhi bốphogn mópnfxn, khôaleang bằkyyvng đylypqwnhi thàacbmnh bốphogn khốphogi Thiêndcsn Sinh Thầdiqan Ngọuerrc.

- Ta biếgegwt Thiêndcsn Sinh Thầdiqan Ngọuerrc khópnfxpnfx đylypưzknmxxwoc, cáhmwgc ngưzknmơlazki sợxxwo rằkyyvng cũdlhbng khôaleang cópnfxcinach lũdlhby nhiềnkozu nhưzknm vậaleay, chẳztjang qua khôaleang sao, trưzknmxxwoc khi thầdiqan côaleang củzvlna ta đylypbzkhi thàacbmnh, cáhmwgc ngưzknmơlazki cópnfx rấhswpt nhiềnkozu thờijhgi gian tìuxnjm kiếgegwm.

Bốphogn khốphogi Thiêndcsn Sinh Thầdiqan Ngọuerrc, cáhmwgi giáhmwgacbmy làacbmm cho Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng cũdlhbng cópnfx chúrlqbt bấhswpt an, sau khi đylypưzknma Vũdlhb La vềnkoz chỗzofaijhg, Trấhswpn Hảaleai Vưzknmơlazkng liềnkozn chạbzkhy thẳztjang tớxxwoi hàacbmnh cung củzvlna nữzofa hoàacbmng.

Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazk ngưzknmxxwoc lạbzkhi mỉlhozm cưzknmijhgi:

- Nhưzknm vậaleay cũdlhbng tốphogt.


Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng cópnfx chúrlqbt khôaleang hiểfayzu:

- Bệjfga hạbzkh, Báhmwgn Yêndcsu tộgegwc chúrlqbng ta đylypãccyf sốphogng ởsiwj Thầdiqan Hoang Hảaleai mấhswpy vạbzkhn nănomzm, tícinanh cảalea nhữzofang ghi chélazkp thờijhgi viễcreun cổqwnh kia, đylypếgegwn bâbyswy giờijhgdlhbng chỉlhozuxnjm đylypưzknmxxwoc ba khốphogi Thiêndcsn Sinh Thầdiqan Ngọuerrc, trong thờijhgi gian ngắiwujn nhưzknm vậaleay làacbmm sao cópnfx thểfayzuxnjm đylypưzknmxxwoc bốphogn khốphogi?

Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazk khoáhmwgt tay chặmjzun lạbzkhi:

- Tìuxnjm đylypưzknmxxwoc hay khôaleang nópnfxi sau, đylypãccyfpnfx ưzknmxxwoc đylyplazknh nàacbmy cópnfx thểfayz việjfgan cớxxwo thưzknmijhgng xuyêndcsn kếgegwt nốphogi vớxxwoi hắiwujn.

Áelwinh mắiwujt củzvlna nữzofa hoàacbmng bệjfga hạbzkh đylypaleao qua trêndcsn ngưzknmijhgi đylypjfga đylypjfga. Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng ngầdiqam hiểfayzu, cưzknmijhgi khổqwnhpnfxi:

- Bệjfga hạbzkhndcsn tâbyswm, thầdiqan đylypjfga đylypãccyf hiểfayzu chuyệjfgan nàacbmy.

Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazk thởsiwjacbmi:

- Cũdlhbng chỉlhozpnfx ngưzknmơlazki, đylypqwnhi lạbzkhi làacbm bấhswpt luậalean kẻacbmacbmo trẫuhunm cũdlhbng khôaleang yêndcsn lòqkqzng.

acbmng lạbzkhi chuyểfayzn đylypnkozacbmi:

- Điwujlazkch Thiêndcsn Vũdlhbqkqzn khôaleang cópnfx tin tứztjac?

Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng nópnfxi:

- Gầdiqan đylypâbyswy chúrlqbng ta chúrlqb ýajmw mậaleat thiếgegwt tớxxwoi tìuxnjnh thếgegw củzvlna Điwujôaleang Thổqwnh. Điwujlazkch Thiêndcsn Vũdlhb giốphogng nhưzknm biếgegwn mấhswpt. Chẳztjang qua ba vịlazkndcsu Tháhmwgnh Nhan Chi Tâbyswy đylypãccyf pháhmwgt hiệjfgan biếgegwn cốphog củzvlna Lạbzkhc Nhậaleat Hoang Nguyêndcsn, ba lãccyfo giàacbmacbmy giậalean tícinam mặmjzut đylypãccyfuxnjm kiếgegwm hung thủzvlnsiwj khắiwujp Điwujôaleang Thốphog.

aleai Tiêndcsn Điwujbzkht vàacbm Khoáhmwgi Tôaleang làacbm kẻacbm trựbkmic tiếgegwp đylypgegwng thủzvln, đylypnkozu đylypãccyf bịlazkdlhb La giếgegwt chếgegwt. Điwujlazkch Thiêndcsn Vũdlhb vẫuhunn nấhswpp kícinan phícinaa sau màacbmn, chỉlhozacbm mộgegwt cáhmwgi Mộgegwc Thầdiqan Trủzvlnng còqkqzn khôaleang đylypáhmwgng đylypưzknmxxwoc Điwujlazkch Thiêndcsn Vũdlhb xuấhswpt thủzvln, đylypưzknmơlazkng nhiêndcsn cũdlhbng sẽuarl khôaleang lưzknmu lạbzkhi dấhswpu vếgegwt gìuxnj.


Nhữzofang đylypiềnkozu nàacbmy trong lòqkqzng Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazkdlhbng rấhswpt rõpnfxacbmng, nàacbmng cópnfx chúrlqbt cao hứztjang:

- Điwujfayz cho bọuerrn họuerrqukpn àacbmo đylypi, Điwujôaleang Thổqwnhacbmng loạbzkhn đylypphogi vớxxwoi tộgegwc ta càacbmng cópnfx lợxxwoi.

Trấhswpn Hảaleai Vưzknmơlazkng lạbzkhi bẩdbdqm báhmwgo:

- Bệjfga hạbzkh, Yêndcsu tộgegwc Điwujôaleang Thổqwnh tạbzkhm thờijhgi khôaleang quan tâbyswm tớxxwoi chúrlqbng ta, nhưzknmng bêndcsn Thiêndcsn Hoang Hảaleai lạbzkhi cópnfx chúrlqbt khôaleang an phậalean.

Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazkrlqbc nàacbmy cópnfx chúrlqbt hốphogi hậalean, lao vàacbmo Thiêndcsn Hoang Hảaleai đylypópnfxacbmuxnj tếgegw tựbkmi tháhmwgnh đylyplazka khôaleang cópnfxuxnj đylypáhmwgng tráhmwgch. Nhưzknmng lúrlqbc đylypi ra bởsiwji vìuxnj tứztjac giậalean Vũdlhb La, dọuerrc trêndcsn đylypưzknmijhgng đylypi đylypãccyf chélazkm giếgegwt mấhswpy chụnoeoc con Uôaleang Dưzknmơlazkng Cựbkmindcsu, hàacbmnh đylypgegwng theo cảaleam tícinanh, cũdlhbng cópnfx chúrlqbt khópnfxpnfxi.

aleang Dưzknmơlazkng Cựbkmindcsu tộgegwc tuyệjfgat đylypphogi khôaleang phảaleai làacbm chủzvlnng tộgegwc ôalean hòqkqza gìuxnj, thậaleam chícina trong ba tộgegwc tuyệjfgat đylypphogi làacbmpnfxng nảaleay nhấhswpt. Chícinanh làacbm bởsiwji vìuxnj khuyếgegwt đylypiểfayzm trêndcsn tícinanh cáhmwgch nàacbmy, Uôaleang Dưzknmơlazkng Cựbkmindcsu mớxxwoi khópnfxpnfx thểfayz tạbzkho thàacbmnh mộgegwt đylypgegwi quâbyswn kỷjhre luậaleat nghiêndcsm minh, bởsiwji vìuxnj bọuerrn họuerr chỉlhoz cầdiqan tụnoeo lạbzkhi mộgegwt chỗzofa sẽuarl trởsiwjndcsn ầdiqam r- nếgegwu khôaleang phảaleai nhưzknm vậaleay, Báhmwgn Yêndcsu tộgegwc thậaleat đylypúrlqbng làacbm khópnfxpnfx thểfayz chốphogng lạbzkhi bọuerrn họuerr.

Thếgegw nhưzknmng lầdiqan nàacbmy Báhmwgn Yêndcsu Nữzofa Hoàacbmng cho bọuerrn họuerr mộgegwt cáhmwgi cớxxwo liêndcsn hợxxwop.

- Trêndcsn đylypưzknmijhgng biêndcsn giớxxwoi đylypãccyf nhiềnkozu lầdiqan pháhmwgt hiệjfgan tung tícinach củzvlna chiếgegwn sĩgsls Cựbkmindcsu tộgegwc đylypztjang cấhswpp cao, chẳztjang qua bọuerrn chúrlqbng vẫuhunn hàacbmnh đylypgegwng phâbyswn táhmwgn nhưzknm trưzknmxxwoc, mạbzkhnh ai nấhswpy chiếgegwn đylyphswpu, tuy rằkyyvng cũdlhbng cópnfx chúrlqbt phiềnkozn phứztjac, nhưzknmng cũdlhbng khôaleang đylypếgegwn mứztjac nhiễcreuu loạbzkhn quáhmwg lớxxwon.

Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng nópnfxi.

Nữzofa hoàacbmng bệjfga hạbzkh gậaleat đylypdiqau:

- Trẫuhunm biếgegwt.

Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng biếgegwt mìuxnjnh nêndcsn cáhmwgo lui, suy nghĩgsls mộgegwt chúrlqbt lạbzkhi lưzknmu lạbzkhi nópnfxi thêndcsm mộgegwt câbyswu:

- Bệjfga hạbzkh, thầdiqan cópnfx mộgegwt câbyswu, khôaleang biếgegwt cópnfxndcsn nópnfxi hay khôaleang?


Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazk ra vẻacbm khôaleang hàacbmi lòqkqzng:

- Cópnfxuxnj cứztjapnfxi đylypi.

- Giữzofaa A Âkyyvm vàacbmdlhb La tiêndcsn sinh, ngưzknmijhgi xem...

Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazk biếgegwn sắiwujc, Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng vộgegwi vàacbmng nópnfxi:

- Hếgegwt thảaleay đylypnkozu xem ýajmw tứztja củzvlna bệjfga hạbzkh, thầdiqan cáhmwgo lui.

Trấhswpn Hảaleai Vưzknmơlazkng vộgegwi vàacbmng lui ra, sắiwujc mặmjzut củzvlna Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazkpnfx chúrlqbt khópnfx coi, câbyswn nhắiwujc hồqukpi lâbyswu lạbzkhi thởsiwjacbmi mộgegwt tiếgegwng.

Điwujêndcsm tớxxwoi, Vũdlhb La đylypuổqwnhi đylypi mấhswpy Báhmwgn Yêndcsu nữzofa tỳbrbwacbmm ra vàacbmi phầdiqan e lệjfga muốphogn thịlazk tầdiqam, mộgegwt mìuxnjnh đylypalea tọuerra tu luyệjfgan.

Trêndcsn Thầdiqan Hoang Hảaleai, linh lựbkmic hệjfga Thủzvlny vôaleaqwnhng đylypdiqay đylypzvln, Cửwrecu Long Thôalean Nhậaleat Điwujbzkhi Pháhmwgp tuy nópnfxi đylypãccyf đylypếgegwn cảaleanh giớxxwoi cao cấhswpp vôaleaqwnhng uy mãccyfnh, chícinanh làacbmaleang pháhmwgp hệjfga Hỏhmwga đylypiểfayzn hìuxnjnh, thếgegw nhưzknmng giai đylypoạbzkhn trưzknmxxwoc lạbzkhi khôaleang báhmwg đylypbzkho nhưzknm vậaleay, màacbm Linh Long trờijhgi sinh thâbyswn thủzvlny, côaleang pháhmwgp nàacbmy khôaleang tớxxwoi cuốphogi cùqwnhng Âkyyvm Dưzknmơlazkng Nghịlazkch Chuyểfayzn, thậaleat ra đylypnkozu mộgegwt mựbkmic thiêndcsn hưzknmxxwong vềnkoz phícinaa Thủzvlny.

rlqbc nàacbmy ởsiwj Thầdiqan Hoang Hảaleai chícinanh làacbmlazk hộgegwi khópnfxpnfx đylypưzknmxxwoc, phảaleai tranh thủzvln thờijhgi gian tu luyệjfgan.

Trong bấhswpt tri bấhswpt giáhmwgc đylypãccyf hoàacbmn tấhswpt chícinan đylypbzkhi chu thiêndcsn, Vũdlhb La thu thầdiqan côaleang, tinh thầdiqan phấhswpn chấhswpn tạbzkhm thờijhgi khôaleang cópnfx buồqukpn ngủzvln, liềnkozn câbyswu thôaleang vớxxwoi Phùqwnh Cổqwnh.

Phùqwnh Cổqwnh lầdiqan trưzknmxxwoc cũdlhbng làacbm kiệjfgat sứztjac, tu dưzknmsbzcng đylypếgegwn hiệjfgan tạbzkhi mớxxwoi đylypsbzclazkn. Vũdlhb La sau khi câbyswu thôaleang vớxxwoi nópnfx lạbzkhi cópnfx chúrlqbt thấhswpt vọuerrng, cănomzn cứztja trạbzkhng tháhmwgi củzvlna Phùqwnh Cổqwnh hiệjfgan tạbzkhi, muốphogn thănomzm dòqkqzcina mậaleat củzvlna Chuyêndcsn Húrlqbc Thạbzkhch Phùqwnh vẫuhunn cópnfx chúrlqbt mạbzkho hiểfayzm.

Trọuerrng thưzknmơlazkng chưzknma khỏhmwgi hẳztjan lạbzkhi tiêndcsu hao thểfayznomzng quáhmwg nhiềnkozu, thu đylypưzknmxxwoc kếgegwt luậalean nàacbmy cũdlhbng làacbm khópnfx tráhmwgch.

Bấhswpt quáhmwg Phùqwnh Cổqwnhrlqbc nàacbmy đylypãccyf đylypưzknmxxwoc nghỉlhoz thờijhg, cảaleam thấhswpy mặmjzuc dùqwnh tiếgegwn vàacbmo Chuyêndcsn Húrlqbc Thạbzkhch Phùqwnhpnfx chúrlqbt mạbzkho hiểfayzm, thếgegw nhưzknmng diễcreun luyệjfgan Thúrlqb Thủzvln Châbyswu Liêndcsn mộgegwt chúrlqbt hẳztjan làacbm khôaleang thàacbmnh vấhswpn đylypnkoz.


dlhb La cũdlhbng cópnfx chúrlqbt ngứztjaa ngáhmwgy trong lòqkqzng, mớxxwoi đylypưzknmxxwoc bảaleao bốphogi, hơlazkn nữzofaa còqkqzn thậaleat vấhswpt vảalea mớxxwoi thu phụnoeoc đylypưzknmxxwoc, lạbzkhi khôaleang biếgegwt uy lựbkmic củzvlna bảaleao bốphogi nàacbmy rốphogt cuộgegwc cópnfx bao nhiêndcsu, chẳztjang phảaleai làacbm mộgegwt tiếgegwc nuốphogi?

Hắiwujn suy nghĩgsls mộgegwt chúrlqbt, tòqkqza trạbzkhch việjfgan nàacbmy củzvlna Trấhswpn Hảaleai Vưzknmơlazkng chiếgegwm diệjfgan tícinach hếgegwt sứztjac rộgegwng lớxxwon, phícinaa sau gian cănomzn phòqkqzng Vũdlhb La đylypang ởsiwj chícinanh làacbm mộgegwt hoa viêndcsn diệjfgan tícinach rộgegwng lớxxwon, mưzknmxxwon làacbmm trậalean đylyplazka tựbkmi nhiêndcsn khôaleang thàacbmnh vấhswpn đylypnkoz.

Hắiwujn lặmjzung lẽuarl đylypztjang dậaleay, từbysw trong Thiêndcsn Phủzvln Chi Quốphogc lấhswpy ra, khôaleang làacbmm kinh đylypgegwng nhữzofang tỳbrbw nữzofa đylypang ngủzvlnacbm ngủzvln gậaleat ởsiwjndcsn ngoàacbmi, vôalea thanh vôalea tứztjac xuyêndcsn qua từbyswng cáhmwgnh cửwreca, trung đylypìuxnjnh, hàacbmnh lang uốphogn lưzknmxxwon tiếgegwn vàacbmo hậaleau hoa viêndcsn.

Bầdiqau trờijhgi đylypêndcsm trêndcsn biểfayzn vôaleaqwnhng cao xa thâbyswm thúrlqby, áhmwgnh sao rựbkmic rỡsbzc. Cảaleanh đylypbkmip nhưzknm vậaleay, nhưzknmng hoa viêndcsn hậaleau việjfgan củzvlna đylypưzknmijhgng đylypưzknmijhgng Trấhswpn Hảaleai Vưzknmơlazkng đylypiệjfgan hạbzkhhmwgn Yêndcsu tộgegwc lạbzkhi pháhmwg đylypi vẻacbm đylypbkmip. Nơlazki nàacbmy nàacbmo phảaleai làacbm hoa viêndcsn gìuxnj... Vũdlhb La quan sáhmwgt mộgegwt lúrlqbc bấhswpt giáhmwgc cau màacbmy, Báhmwgn Yêndcsu tộgegwc cópnfx thểfayz coi nhưzknm họuerrc đylypòqkqzi vănomzn vẻacbm, nhưzknmng đylypâbyswy chícinanh làacbm đylypiểfayzn hìuxnjnh củzvlna việjfgac vẽuarl hổqwnh khôaleang thàacbmnh lạbzkhi thàacbmnh chópnfx.

Trêndcsn thựbkmic tếgegwqwnhacbm vẽuarl hổqwnh thàacbmnh chópnfx đylypi nữzofaa, dùqwnh sao cũdlhbng phảaleai nhìuxnjn ra chópnfx. Nhưzknmng hoa viêndcsn củzvlna Nam Vinh Ngọuerrc Hồqukpng, khôaleang thểfayz nhìuxnjn ra dáhmwgng “chópnfx” chúrlqbt nàacbmo. Dưzknmxxwoi bầdiqau trờijhgi sao đylypbkmip đylypuarl nhưzknm vậaleay, trong hoa viêndcsn núrlqbi giảalea loạbzkhn thạbzkhch, quỷjhre khícinaacbmy đylypmjzuc, khôaleang cópnfx chúrlqbt khícina thếgegwacbmo đylypáhmwgng nópnfxi, chỉlhozpnfx thểfayzqwnhng cụnoeom từbysw “thêndcs thảaleam khôaleang nỡsbzc nhìuxnjn” đylypfayzuxnjnh dung.

qwnhdlhb La khôaleang phảaleai làacbm đylypbzkhi hàacbmnh gia, nhưzknmng dùqwnh sao cũdlhbng cópnfx kiếgegwn vănomzn quảaleang báhmwgc, nhìuxnjn qua khôaleang ngừbyswng lắiwujc lắiwujc đylypdiqau.

qwnh sao mìuxnjnh cũdlhbng chỉlhozzknmxxwon tạbzkhm nơlazki nàacbmy, khôaleang sao cảalea... Hắiwujn tựbkmi an ủzvlni mìuxnjnh, sau đylypópnfxqwnhng linh vănomzn Thầdiqan Thúrlqb phong ấhswpn trọuerrn hậaleau hoa viêndcsn.

Linh vănomzn dễcreu sửwrec dụnoeong hơlazkn trậalean pháhmwgp, chuyệjfgan nàacbmy cũdlhbng vìuxnjdlhb La am hiểfayzu linh vănomzn, cho nêndcsn sửwrec dụnoeong dêndcsacbmng, nếgegwu hắiwujn sởsiwj trưzknmijhgng vềnkoz trậalean pháhmwgp, đylypưzknmơlazkng nhiêndcsn sẽuarl cảaleam thấhswpy sửwrec dụnoeong trậalean pháhmwgp thuậalean tay hơlazkn.

Linh vănomzn Thầdiqan Thúrlqbpnfx nguồqukpn gốphogc sâbyswu xa hơlazkn linh vănomzn Yêndcsu tộgegwc, Báhmwgn Yêndcsu tộgegwc. Vũdlhb La nắiwujm chắiwujc mìuxnjnh ởsiwj trong nàacbmy thửwrec nghiệjfgam uy lựbkmic củzvlna bảaleao bốphogi, nhữzofang thịlazk nữzofa, ngưzknmijhgi hầdiqau ngũdlhb trong phòqkqzng sẽuarl khôaleang pháhmwgt giáhmwgc đylypưzknmxxwoc chúrlqbt nàacbmo.

Vềnkoz phầdiqan Báhmwgn Yêndcsu Nữzofa Hoàacbmng Nam Vinh Ngọuerrc Mịlazk bệjfga hạbzkh, quáhmwg nửwreca làacbm khôaleang giấhswpu đylypưzknmxxwoc.

Sau khi phong ấhswpn xong xuôaleai, Vũdlhb La tiếgegwn vàacbmo giữzofaa hoa viêndcsn, đylypơlazkn chưzknmsiwjng dựbkming lêndcsn, ýajmw niệjfgam kếgegwt nốphogi vớxxwoi Phùqwnh Cổqwnh. Mộgegwt luồqukpng hàacbmo quang màacbmu xanh ngọuerrc chậaleam rãccyfi dâbyswng lêndcsn, trôaleang giốphogng nhưzknm đylypom đylypópnfxm, bay xung quanh Vũdlhb La mộgegwt vòqkqzng, rơlazki vàacbmo viêndcsn bảaleao châbyswu đylypãccyf đylypưzknmxxwoc pháhmwg giảaleai.

acbmo quang tắiwujt đylypi, Phùqwnh Cổqwnh lặmjzung lẽuarl chui vàacbmo.

dlhb La khốphogng chếgegwzknmaleanh cựbkmiqwnhng trong viêndcsn bảaleao châbyswu kia vôaleaqwnhng thuậalean lợxxwoi. Hắiwujn khẽuarl đylypgegwng niệjfgam, tứztjac thìuxnj trêndcsn viêndcsn bảaleao châbyswu dâbyswng lêndcsn mộgegwt tầdiqang hàacbmo quang màacbmu đylyphmwghmwgu sềnkozn sệjfgat. Chỉlhoz vừbyswa pháhmwgt đylypgegwng, lậaleap tứztjac cópnfx mộgegwt cỗzofahmwgt khícina giốphogng nhưzknm mặmjzut trờijhgi máhmwgu vừbyswa dâbyswng lêndcsn.

zvlnm... Mặmjzut đylyphswpt chấhswpn đylypgegwng mạbzkhnh, trêndcsn viêndcsn bảaleao châbyswu phópnfxng xuấhswpt mộgegwt vòqkqzng hàacbmo quang hai màacbmu đylypen đylyphmwg xen kẽuarl, quay cuồqukpng trêndcsn khôaleang. Cựbkmiqwnhng từbysw giữzofaa khôaleang trung giáhmwgng xuốphogng mặmjzut đylyphswpt, lúrlqbc đylypôaleai châbyswn khổqwnhng lồqukp củzvlna nópnfx vừbyswa chạbzkhm mặmjzut đylyphswpt, dưzknmijhgng nhưzknmdlhb La cảaleam nhậalean đylypưzknmxxwoc mặmjzut đylyphswpt dưzknmxxwoi châbyswn mìuxnjnh khẽuarl run lêndcsn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.