Tiên Tuyệt

Chương 414 : Bảo khố của Hoàng tộc (Hạ)

    trước sau   
Dịtlgv long nằowumm phụmqchc, ngửsywna cổtogj nhìkvzpn trờursui. Dưursuqadmi cổtogj chỗbbfg vảowumy ngưursuowumc mởrvqs ra mộhxkot cáfascnh cửsywna, cóaoxx bậkdjpc thang bằowumng đtlgváfasc dẫczuin vàwqvao trong. Ngụmqch ýtjguewcwi nàwqvay cóaoxx nghĩzmgha làwqva ai dáfascm đtlgvhxkong tớqadmi bảowumo khốaoxx củlsgea hoàwqvang thấvajct, chícuzvnh làwqva sờursuwqvao vảowumy ngưursuowumc củlsgea Báfascn Yêaoxxu tộhxkoc.

Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng dẫczuin theo Vũcuzv La đtlgvi vàwqvao, dọjndzc trêaoxxn đtlgvưursuursung đtlgvi vệjjnf binh hàwqvanh lễqbyc chàwqvao, sau khi tiếggwvn vàwqvao cáfascnh cửsywna kia còekmdn cóaoxx mộhxkot thôqbycng đtlgvdepuo rấvajct dàwqvai.

Thôqbycng đtlgvdepuo rộhxkong rãfasci đtlgvlsge đtlgvdpah bốaoxxn con chiếggwvn mãfasc chạdepuy song song. Hai sưursuursun cứjjhxfascch ba trưursuowumng lạdepui cóaoxx mộhxkot đtlgvdepui môqbycn chấvajct liệjjnfu bạdepuch ngọjndzc khảowumm đtlgvícuzvnh vàwqvang. Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng giảowumi thícuzvch, nhữobxung thứjjhxwqvay chícuzvnh làwqva bảowumo khốaoxx củlsgea nhữobxung thịtlgv tộhxkoc lớqadmn trong Báfascn Yêaoxxu tộhxkoc thuêaoxx.

Đqadmâypihy chỉmblowqva tầgdyqng thứjjhx nhấvajct, xuốaoxxng đtlgvếggwvn tầgdyqng thứjjhx hai, chícuzvnh làwqva cứjjhxfascch mưursuursui trưursuowumng mớqadmi cóaoxx mộhxkot cáfascnh cửsywna. Cóaoxx thểdpah thuêaoxx đtlgvưursuowumc bảowumo khốaoxx củlsgea tầgdyqng nàwqvay ícuzvt nhấvajct cũcuzvng làwqvaursuơewcwng tộhxkoc. Nếggwvu nhưursuursuơewcwng lạdepui nhấvajct mạdepuch củlsgea Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng táfascch ra đtlgvhxkoc lậkdjpp, cũcuzvng cóaoxx thểdpah thuêaoxx mộhxkot gian ởrvqsewcwi nàwqvay.

Tầgdyqng thứjjhx ba thìkvzp chỉmbloaoxx mộhxkot cáfascnh cửsywna, nơewcwi nàwqvay mớqadmi làwqva bảowumo khốaoxx hoàwqvang thấvajct châypihn chícuzvnh.

Mộhxkot thôqbycng đtlgvdepuo đtlgvơewcwn đtlgvhxkoc nốaoxxi thẳcklcng tớqadmi cáfascnh cửsywna, hai bêaoxxn làwqvaursuursui táfascm ngọjndzn đtlgvèhnrfn chétogjn nhỏdkarfascn dàwqvai. Cáfascnh cửsywna phong cáfascch cổtogjursua, chícuzvnh làwqvafascng Thanh Kim Thạdepuch đtlgvaoxxu khắggudc thàwqvanh, hai cáfascnh cửsywna đtlgvóaoxxng chặcedet, trêaoxxn cửsywna đtlgvaoxxu khắggudc mộhxkot đtlgvdepuo linh văudecn cựbtgec lớqadmn.


cuzv La đtlgvãfasc đtlgvưursuowumc Thầgdyqn Long truyềgdyqn thụmqch, nhậkdjpn biếggwvt tấvajct cảowum linh văudecn Báfascn Yêaoxxu tộhxkoc, đtlgvdepuo linh văudecn nàwqvay chícuzvnh làwqva đtlgvdepuo linh văudecn phong ấvajcn hùfascng mạdepunh nhấvajct củlsgea Báfascn Yêaoxxu tộhxkoc, thậkdjpm chícuzv đtlgvãfasc đtlgvdeput tớqadmi trìkvzpnh đtlgvhxkoursuowumt ra ngoàwqvai Thiêaoxxn Đqadmdepuo, cóaoxx mấvajcy phầgdyqn khảowumudecng đtlgvdeput thàwqvanh hiệjjnfu quảowumursuơewcwng tựbtge “Nguyềgdyqn rủlsgea”. Nếggwvu nhưursuaoxx ngưursuursui muốaoxxn ỷobxu mạdepunh pháfasc vỡzplt đtlgvdepuo linh văudecn nàwqvay, chẳcklcng nhữobxung sẽpkam gặcedep phảowumi sựbtge phảowumn kícuzvch cưursuursung liệjjnft củlsgea linh văudecn, hơewcwn nữobxua rấvajct cóaoxx khảowumudecng từowum nay vềgdyq sau mấvajct hếggwvt cơewcw duyêaoxxn, vậkdjpn rủlsgei liêaoxxn tụmqchc.

aoxxn tráfasci cáfascnh cửsywna làwqva mộhxkot thạdepuch đtlgvàwqvai cao bằowumng nửsywna ngưursuursui, trêaoxxn nhỏdkarursuqadmi lớqadmn, trung ưursuơewcwng mộhxkot vếggwvt lõveakm hìkvzpnh vuôqbycng nhợowumt nhạdeput, dưursuqadmi thạdepuch đtlgvàwqvai nốaoxxi liềgdyqn vớqadmi mộhxkot thạdepuch bàwqvan hìkvzpnh tròekmdn, trêaoxxn thạdepuch bàwqvan đtlgvaoxxu khắggudc bốaoxxn con trưursuursung long vờursun quanh, trôqbycng rấvajct sốaoxxng đtlgvhxkong.

Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng đtlgvi tớqadmi trưursuqadmc, từowum trong lòekmdng lấvajcy ra mộhxkot vậkdjpt:

- Khôqbycng cóaoxx ngọjndzc tỷobxu củlsgea bệjjnf hạdepu, ai cũcuzvng đtlgvowumng mơewcw đtlgvi vàwqvao.

Hắggudn đtlgvcedet ngọjndzc tỷobxukvzpnh vuôqbycng vàwqvao vếggwvt lõveakm trêaoxxn thạdepuch đtlgvàwqvai, nhẹixbx nhàwqvang ấvajcn mộhxkot cáfasci, cảowum thạdepuch đtlgvàwqvai ầgdyqm ầgdyqm trầgdyqm xuốaoxxng, trêaoxxn thạdepuch bàwqvan hìkvzpnh tròekmdn phícuzva dưursuqadmi bốaoxxn con trưursuursung long du đtlgvhxkong theo thứjjhx tựbtge, con phícuzva sau ngậkdjpm chặcedet đtlgvqbyci con phícuzva trưursuqadmc. Bốaoxxn con trưursuursung long làwqvam thàwqvanh mộhxkot vòekmdng tròekmdn, thầgdyqn quang dâypihng lêaoxxn, thạdepuch bàwqvan hìkvzpnh tròekmdn lạdepui lầgdyqn nữobxua sụmqchp xuốaoxxng đtlgvãfasc khởrvqsi đtlgvhxkong cơewcw quan kháfascc. Thôqbycng đtlgvdepuo nơewcwi Vũcuzv La vàwqva Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng đtlgvjjhxng từowum mặcedet đtlgvvajct đtlgvếggwvn váfascch tưursuursung đtlgvếggwvn bầgdyqu trờursui hiệjjnfn ra mộhxkot trậkdjpn pháfascp hồkvzpng quang rậkdjpm rạdepup, mộhxkot tràwqvang tiếggwvng nổtogj trầgdyqm muộhxkon vang lêaoxxn, cáfascnh cửsywna bảowumo khốaoxx từowum từowum mởrvqs ra.

cuzv La nhìkvzpn xem xung quanh, thầgdyqm nghĩzmgh nếggwvu nhưursuaoxx ngưursuursui ỷobxu mạdepunh xôqbycng vàwqvao, thậkdjpt đtlgvúbbfgng làwqva đtlgvâypihm đtlgvgdyqu vàwqvao trong thiêaoxxn la đtlgvtlgva võveakng.

Phòekmdng ngựbtgeypihm nghiêaoxxm nhưursu vậkdjpy làwqvam cho hắggudn cóaoxx chúbbfgt mong đtlgvowumi đtlgvaoxxi vớqadmi bảowumo vậkdjpt trong bảowumo khốaoxx.

Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng đtlgvi trưursuqadmc bưursuqadmc vàwqvao, Vũcuzv La theo sau tiếggwvn vàwqvao, theo hai ngưursuursui bưursuqadmc vàwqvao, váfascch tưursuursung củlsgea bảowumo khốaoxx tựbtge đtlgvhxkong phóaoxxng ra quang mang chiếggwvu sáfascng nhưursu tuyếggwvt.

ekmda bảowumo khốaoxxwqvay cũcuzvng khôqbycng cao lớqadmn, chỉmbloaoxx ba trưursuowumng vuôqbycng, ởrvqs giữobxua vôqbycfascng trốaoxxng trảowumi, vờursun quanh mộhxkot vòekmdng trêaoxxn tưursuursung đtlgváfasc lạdepui cóaoxxursuursui táfascm vếggwvt lõveakm cựbtgec lớqadmn. Nhữobxung vếggwvt lõveakm nàwqvay đtlgvgdyqu làwqvakvzpnh vuôqbycng, rộhxkong ba thưursuqadmc vuôqbycng, xâypihm nhậkdjpp vàwqvao trong tưursuursung đtlgváfasc lạdepui cóaoxx mộhxkot tầgdyqng màwqvang quang màwqvau lam nhạdeput bao trùfascm, trong đtlgvóaoxxursuursui ba vếggwvt lõveakm cóaoxx đtlgvcedet bảowumo vậkdjpt.

Nhữobxung bảowumo vậkdjpt kia tựbtge nhiêaoxxn làwqva vừowuma xem đtlgvãfasc hiểdpahu, phầgdyqn lớqadmn cũcuzvng khôqbycng phảowumi khôqbycng gian rộhxkong ba thưursuqadmc vuôqbycng cóaoxx thểdpah dung nạdepup, hiểdpahn nhiêaoxxn phícuzva sau nhữobxung vếggwvt lõveakm nàwqvay còekmdn cóaoxx khôqbycng gian đtlgvhxkoc lậkdjpp.

cuzv La tiếggwvn lêaoxxn, bắggudt đtlgvgdyqu quan sáfasct.

Chỉmblowqva mộhxkot thanh đtlgvao.

cuzv La cóaoxx chúbbfgt bấvajct ngờursu, dùfasckvzpcuzvng làwqva bảowumo khốaoxx hoàwqvang tộhxkoc củlsgea Báfascn Yêaoxxu tộhxkoc làwqvam sao lạdepui đtlgvdpah “đtlgvkvzp hỏdkarng” ởrvqsewcwi nàwqvay? Thanh đtlgvao nàwqvay nhìkvzpn hìkvzpnh dạdepung giốaoxxng nhưursuwqvafascng mộhxkot sừowumng củlsgea mộhxkot loạdepui thúbbfgwqvao đtlgvóaoxx đtlgvaoxxu khắggudc thàwqvanh, kỳzuqe lạdepu chícuzvnh làwqvacuzvng khôqbycng đtlgvaoxxu khắggudc thàwqvanh hìkvzpnh dạdepung gìkvzp, chỉmblowqva tầgdyqng tầgdyqng đtlgvưursuursung vâypihn cổtogj quáfasci.


Đqadmưursuursung vâypihn nhìkvzpn qua vôqbycfascng thầgdyqn bícuzv thâypihm ảowumo, nếggwvu nhưursu áfascnh mắggudt nhìkvzpn theo đtlgvưursuursung vâypihn sẽpkam bấvajct tri bấvajct giáfascc bịtlgvaoxx hấvajcp dẫczuin. Thếggwv nhưursung Vũcuzv La chícuzvnh làwqva tu sĩzmgh, đtlgvdepuo tâypihm kiêaoxxn cốaoxx, sao lạdepui dễqbycwqvang bịtlgvaoxx hoặcedec?

Ábbvwnh mắggudt củlsgea hắggudn vừowuma chuyểdpahn đtlgvãfasc tráfascnh thoáfasct ra.

cuzv La trong lòekmdng thầgdyqm nóaoxxi, vậkdjpt nàwqvay cóaoxx chúbbfgt cổtogj quáfasci, chẳcklcng lẽpkamwqva mộhxkot loạdepui lựbtgec lưursuowumng khôqbycng biếggwvt?

Chuôqbyci đtlgvao ngăudecm đtlgven, cũcuzvng khôqbycng cóaoxxfascng bóaoxxng đtlgvcedec biệjjnft. Lưursuzplti đtlgvao phícuzva dưursuqadmi đtlgvãfasc sớqadmm khôqbycng thấvajcy, cũcuzvng làwqva từowum chuôqbyci đtlgvao bắggudt đtlgvgdyqu tan vỡzplt. Vũcuzv La đtlgvfascn chừowumng chuôqbyci đtlgvao màwqva hiệjjnfn tạdepui mìkvzpnh nhìkvzpn thấvajcy cũcuzvng chỉmblowqva bốaoxxn phầgdyqn năudecm củlsgea chuôqbyci đtlgvao đtlgvgdyqy đtlgvlsge.

Chỗbbfgfascy lìkvzpa hiệjjnfn đtlgvgdyqy vếggwvt nứjjhxt, vếggwvt nửsywna chặcedet đtlgvjjhxt nhữobxung đtlgvưursuursung vâypihn cổtogj quáfasci kia, cóaoxx thểdpah đtlgvâypihy cũcuzvng làwqva mộhxkot trong nhữobxung nguyêaoxxn nhâypihn màwqva hiệjjnfu quảowumaoxx hoặcedec cũcuzvng khôqbycng mạdepunh.

cuzv La cốaoxx ýtjgu nhìkvzpn Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng mộhxkot cáfasci, nửsywna nóaoxxi đtlgvùfasca:

- Nếggwvu nhưursu thanh đtlgvao nàwqvay cũcuzvng cóaoxx thểdpah tiếggwvn vàwqvao bảowumo khốaoxx hoàwqvang thấvajct củlsgea Báfascn Yêaoxxu tộhxkoc, vậkdjpy nóaoxx ícuzvt nhấvajct cũcuzvng làwqva thanh đtlgvao Ngụmqchc Đqadmoạdepun Càwqvan Khôqbycn.

Vẻtjgu mặcedet củlsgea Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng lạdepui nghiêaoxxm nghịtlgv:

- Tiêaoxxn sinh đtlgvowumng xem thưursuursung móaoxxn bảowumo vậkdjpt nàwqvay, năudecm đtlgvóaoxx pháfasct hiệjjnfn di tícuzvch đtlgváfascy biểdpahn cóaoxx vậkdjpt nàwqvay đtlgvãfasc cắggudn nuốaoxxt mộhxkot vịtlgv Thuậkdjpt Vưursuơewcwng, hai vịtlgv Binh Vưursuơewcwng củlsgea tộhxkoc ta.

cuzv La cóaoxx chúbbfgt bấvajct ngờursu:

- Thậkdjpt ưursu? Mộhxkot vịtlgv Thuậkdjpt Vưursuơewcwng, hai vịtlgv Binh Vưursuơewcwng đtlgvtogji lấvajcy mộhxkot vậkdjpt hỏdkarng nhưursu vậkdjpy? Trong di tícuzvch đtlgváfascy biểdpahn kia khôqbycng còekmdn cóaoxx vậkdjpt kháfascc nữobxua?

Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng cũcuzvng theo bảowumn năudecng lộhxko vẻtjgu khóaoxx hiểdpahu:

- Chỉmbloaoxx vậkdjpt nàwqvay, hơewcwn nữobxua tòekmda di tícuzvch đtlgváfascy biểdpahn kia cũcuzvng khôqbycng cóaoxx dấvajcu vếggwvt củlsgea ngưursuursui kháfascc tiếggwvn vàwqvao.


cuzv La khôqbycng khỏdkari nhìkvzpn lạdepui vậkdjpt kia mộhxkot cáfasci: Mộhxkot tòekmda di tícuzvch đtlgváfascy biểdpahn hùfascng mạdepunh, vậkdjpy màwqva chỉmblokvzp cấvajct chứjjhxa móaoxxn đtlgvkvzp vậkdjpt nàwqvay? Thậkdjpt cóaoxx chúbbfgt khôqbycng thểdpahursurvqsng tưursuowumng đtlgvưursuowumc.

Hắggudn trưursuqadmc tiêaoxxn buôqbycng tha khôqbycng quan móaoxxn đtlgvkvzp vậkdjpt nàwqvay, tiếggwvp tụmqchc quan sáfasct.

cuzv La càwqvang xem càwqvang âypihm thầgdyqm gậkdjpt đtlgvgdyqu, khôqbycng hổtogjwqva bảowumo khốaoxx hoàwqvang thấvajct củlsgea Báfascn Yêaoxxu tộhxkoc, ngoạdepui trừowumaoxxn đtlgvgdyqu tiêaoxxn, nhữobxung cáfasci kháfascc khôqbycng cáfasci nàwqvao khôqbycng phảowumi làwqva trọjndzng bảowumo.

ursuursui hai móaoxxn bảowumo bốaoxxi, bấvajct cứjjhx mộhxkot móaoxxn nàwqvao ởrvqs Trung Châypihu cũcuzvng làwqva bảowumo vậkdjpt trấvajcn pháfasci củlsgea Cửsywnu Đqadmdepui Thiêaoxxn Môqbycn, ởrvqs Đqadmôqbycng Thổtogjcuzvng làwqva thầgdyqn vậkdjpt củlsgea Báfasct Đqadmdepui Thầgdyqn Trủlsgeng.

Cho dùfascwqva Đqadmdepui Tháfascnh Yêaoxxu tộhxkoc tốaoxxi đtlgva cũcuzvng chỉmbloaoxx thểdpah mộhxkot lầgdyqn lấvajcy ra ba móaoxxn bảowumo vậkdjpt tưursuơewcwng đtlgvưursuơewcwng. Báfascn Yêaoxxu tộhxkoc hùfascng cứjjhx Thầgdyqn Hoang Hảowumi, củlsgea cảowumi quảowum nhiêaoxxn phong phúbbfg.

cuzv La khen ngợowumi thìkvzp khen ngợowumi, nhưursung nhữobxung bảowumo vậkdjpt nàwqvay đtlgvaoxxi vớqadmi hắggudn màwqvaaoxxi thựbtgec sựbtgewqvaypihn gàwqva.

Bảowumo bốaoxxi củlsgea bảowumn thâypihn Vũcuzv La đtlgvãfasc nhiềgdyqu, nhữobxung thứjjhxwqvay mặcedec dùfasc trâypihn quýtjgu nhưursung khôqbycng cóaoxxaoxxn nàwqvao cóaoxx thểdpah so đtlgvưursuowumc vớqadmi nhữobxung bảowumo bốaoxxi củlsgea hắggudn, lấvajcy vềgdyqcuzvng khôqbycng cóaoxxfascc dụmqchng gìkvzp.

Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng theo ởrvqsaoxxn Vũcuzv La, thấvajcy Vũcuzv La mỗbbfgi khi nhìkvzpn mộhxkot móaoxxn bảowumo bốaoxxi đtlgvgdyqu yêaoxxn lặcedeng gậkdjpt đtlgvgdyqu, trong lòekmdng càwqvang ngàwqvay càwqvang trầgdyqm xuốaoxxng. Nếggwvu nhưursucuzv La đtlgvhxkot nhiêaoxxn thay đtlgvtogji, giờursuqbycng phu sưursu tửsywn ngoạdepum muốaoxxn lấvajcy toàwqvan bộhxko thìkvzpwqvam sao đtlgvâypihy?

aoxxi thậkdjpt vậkdjpt cấvajct giấvajcu trong bảowumo khốaoxx hoàwqvang thấvajct mặcedec dùfascqbycfascng trâypihn quýtjgu, nhưursung cũcuzvng khôqbycng phảowumi khôqbycng thểdpah thiếggwvu. Bảowumo vậkdjpt châypihn chícuzvnh khôqbycng thểdpah thiếggwvu đtlgvgdyqu cóaoxx Đqadmdepui Tưursuqadmng quảowumn lýtjgu, đtlgvgdyqu cóaoxx đtlgvvajct dụmqchng võveak, tuyệjjnft đtlgvaoxxi sẽpkam khôqbycng đtlgvem gáfascc xóaoxx cấvajct giấvajcu ởrvqs trong bảowumo khốaoxx hoàwqvang thấvajct.

Cho Vũcuzv La hếggwvt cũcuzvng khôqbycng phảowumi làwqva khôqbycng đtlgvưursuowumc, thếggwv nhưursung dùfasc sao cũcuzvng đtlgvau lòekmdng.

Hắggudn lạdepui khôqbycng ngờursu rằowumng sau khi Vũcuzv La xem xong, nhưursuqadmng màwqvay, sờursu cằowumm nétogjm ra mộhxkot câypihu:

- Đqadmiệjjnfn hạdepu, nhữobxung thứjjhxwqvay ta đtlgvgdyqu khôqbycng cầgdyqn.

Chỉmblo sai mộhxkot chữobxu so vớqadmi câypihu nóaoxxi suy đtlgvfascn kia củlsgea Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng, thếggwv nhưursung ýtjgu tứjjhx lạdepui hoàwqvan toàwqvan ngưursuowumc lạdepui. Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng thoáfascng cáfasci háfasc hốaoxxc mồkvzpm:

- Hảowum?

- Tấvajct cảowum đtlgvgdyqu khôqbycng cầgdyqn?

Trấvajcn Hảowumi Vưursuơewcwng rấvajct làwqva thấvajcp thỏdkarm, nữobxu hoàwqvang bệjjnf hạdepu đtlgvãfascaoxxi qua vớqadmi hắggudn, nhữobxung móaoxxn bảowumo vậkdjpt nàwqvay chícuzvnh làwqva mắggudt xícuzvch hạdepuch tâypihm chữobxua trịtlgv quan hệjjnf vớqadmi Vũcuzv La. Vũcuzv La mộhxkot móaoxxn cũcuzvng khôqbycng cầgdyqn, chẳcklcng lẽpkamaoxxi trong lòekmdng hắggudn còekmdn cóaoxx bấvajct mãfascn?

Đqadmâypihy tuyệjjnft đtlgvaoxxi khôqbycng phảowumi làwqva tin tứjjhxc tốaoxxt.

- Nhữobxung bảowumo vậkdjpt nàwqvay đtlgvgdyqu làwqva khóaoxxaoxx đtlgvưursuowumc, cho dùfascwqvakvzpm cảowum Thầgdyqn Hoang Hảowumi cũcuzvng chưursua chắggudc cóaoxx thểdpahkvzpm ra móaoxxn thứjjhx hai, tiêaoxxn sinh ngưursuơewcwi...

cuzv La biếggwvt hắggudn hiểdpahm lầgdyqm, khoáfasct tay nóaoxxi:

- Khôqbycng phảowumi nóaoxxi nhữobxung vậkdjpt nàwqvay khôqbycng tốaoxxt, màwqvawqva... Ta khôqbycng cầgdyqn.

- Cáfasci nàwqvay...

Nam Vinh Ngọjndzc Hồkvzpng cóaoxx chúbbfgt sốaoxxt ruộhxkot rồkvzpi. Vũcuzv La khôqbycng khỏdkari cưursuursui mộhxkot tiếggwvng, tâypihm tưursu chuyểdpahn mộhxkot chúbbfgt, dứjjhxt khoáfasct giơewcw tay lêaoxxn chỉmblowqvao móaoxxn thứjjhx nhấvajct, thanh đtlgvao tàwqvan pháfasc kia:

- Quêaoxxn đtlgvi, ta vẫczuin làwqva chọjndzn mộhxkot móaoxxn đtlgvi, làwqvafasci nàwqvay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.