Tiên Tuyệt

Chương 413 : Bảo khố Hoàng tộc (Thượng)

    trước sau   
Thếnbck giớxyfmi củmixpa Thiêzzdun Phủmixp Chi Quốdaafc khálauwc vớxyfmi bêzzdun ngoàadhli, nơzgzpi nàadhly sinh ra thứbagf tựgtwn sinh mệlimynh cũsuczng khôscshng giốdaafng bêzzdun ngoàadhli, Vũsucz La còdzwgn cóbgoa chúvyrvt khôscshng dálauwm tin tưapnhgejwng, cúvyrvi đheljgtwnu tỉvymn mỉvymn quan sálauwt con côscshn trùyfgpng kia, hìbgoanh dạsjwong giốdaafng nhưapnh con kiếnbckn nhưapnhng làadhladhlu xanh biếnbckc. Hơzgzpn nữffvca trêzzdun đheljvymnnh đheljgtwnu cũsuczng khôscshng phảotfhi làadhl hai cálauwi râblhvu, màadhladhl sừzfzzng cứbagfng giốdaafng nhưapnh trâblhvu.

Đxevgâblhvy nhấvedot đheljonlvnh khôscshng phảotfhi Vũsucz La mang từzfzzzzdun ngoàadhli vàadhlo. Vớxyfmi tu vi củmixpa Vũsucz La, nếnbcku nhưapnhbgoascshn trùyfgpng bỏsucz trêzzdun ngưapnhwhibi mìbgoanh, hắnenvn tuyệlimyt đheljdaafi cóbgoa thểjzfc cảotfhm giálauwc đheljưapnhejtkc.

Con côscshn trùyfgpng nàadhly bỏsuczadhlo trong mộnkvft đheljálauwm cỏsuczzzdun cạsjwonh, rấvedot nhanh đheljãdnwx biếnbckn mấvedot khôscshng thấvedoy.

Thếnbck nhưapnhng ýfaeb nghĩtdwha củmixpa nóbgoa lạsjwoi vôscshyfgpng trọdywung đheljsjwoi, cóbgoa nghĩtdwha làadhl Thiêzzdun Phủmixp Chi Quốdaafc chíjbylnh thứbagfc bưapnhxyfmc trêzzdun con đheljưapnhwhibng trởgejw thàadhlnh mộnkvft “thếnbck giớxyfmi châblhvn thựgtwnc”.

Thiệlimyn Phùyfgp Chi Quốdaafc trưapnhgejwng thàadhlnh cóbgoa íjbylch lợejtki rấvedot lớxyfmn đheljdaafi vớxyfmi Vũsucz La. Nếnbcku nhưapnh Thiêzzdun Phủmixp Chi Quốdaafc thậvymnt sựgtwn trởgejw thàadhlnh thếnbck giớxyfmi châblhvn thựgtwnc, vậvymny cálauwc loạsjwoi tàadhli nguyêzzdun cũsuczng sẽvvrw khôscshng íjbylt hơzgzpn so vớxyfmi Đxevgôscshng Thổhelj, nơzgzpi nàadhly chíjbylnh làadhl bảotfho khốdaaf củmixpa Vũsucz La.

Cứbagf nhưapnh trưapnhxyfmc mắnenvt màadhlbgoai, cálauwc loạsjwoi thảotfhm thựgtwnc vậvymnt trong Thiêzzdun Phủmixp Chi Quốdaafc càadhlng ngàadhly càadhlng rậvymnm rạsjwop, khi Vũsucz La sửhelj dụlujzng Mộnkvfc Thầgtwnn Lựgtwnc thìbgoa uy lựgtwnc tựgtwn nhiêzzdun cũsuczng sẽvvrwadhlng lớxyfmn.


Đxevgejtki đheljếnbckn tưapnhơzgzpng lai, sinh linh củmixpa nơzgzpi nàadhly dầgtwnn dầgtwnn trởgejwzzdun đheljôscshng đheljúvyrvc, phi cầgtwnm tẩfagcu thúvyrv sinh sôscshi nảotfhy nởgejw, Vũsucz La đheljadhlu cóbgoa thểjzfcapnhejtkn dùyfgpng lựgtwnc lưapnhejtkng củmixpa chúvyrvng. Hơzgzpn nữffvca mưapnhejtkn dùyfgpng màadhl thầgtwnn khôscshng biếnbckt quỷzgzp khôscshng hay, bảotfhn thâblhvn sinh linh nơzgzpi nàadhly cũsuczng sẽvvrw khôscshng phálauwt hiệlimyn.

sucz La phóbgoang ýfaeb thứbagfc củmixpa mìbgoanh ra, từzfzz từzfzz bao trùyfgpm phạsjwom vi ba trăswosm trưapnhejtkng. Nơzgzpi nàadhly làadhl Thiêzzdun Phủmixp Chi Quốdaafc, chỉvymn cầgtwnn hắnenvn muốdaafn, thậvymnm chíjbylbgoa thểjzfc bao trùyfgpm toàadhln bộnkvf thếnbck giớxyfmi.

bgoam tòdzwgi trong phạsjwom vi ba trăswosm trưapnhejtkng phálauwt hiệlimyn còdzwgn cóbgoa mấvedoy con côscshn trùyfgpng, nhưapnhng làadhlm cho hắnenvn cóbgoa chúvyrvt thấvedot vọdywung chíjbylnh làadhl nhữffvcng con côscshn trùyfgpng nàadhly cũsuczng chỉvymnadhl mộnkvft loàadhli.

sucz La lắnenvc đheljgtwnu, mìbgoanh quálauw tham lam rồdzwgi, sựgtwn tiếnbckn hóbgoaa củmixpa sinh mệlimynh khóbgoa khăswosn cỡadhladhlo? Cóbgoa thểjzfcbgoa mộnkvft loàadhli đheljãdnwxadhl khôscshng tồdzwgi rồdzwgi, trong thờwhibi gian ngắnenvn cũsuczng rấvedot khóbgoa sinh ra loàadhli thứbagf hai.

bgoanh nêzzdun thỏsucza mãdnwxn mớxyfmi đheljúvyrvng, nhặlimyt Thúvyrv Thủmixp Châblhvu Liêzzdun trêzzdun mặlimyt đheljvedot lêzzdun, Vũsucz La thu hồdzwgi Phùyfgp Cổheljdzwgn đheljang ởgejw trong đheljóbgoa.

Trêzzdun liêzzdun châblhvu cóbgoa ba mưapnhơzgzpi sálauwu viêzzdun bảotfho châblhvu, trêzzdun thựgtwnc tếnbck Phùyfgp Cổhelj mớxyfmi đheljnkvft phálauw đheljưapnhejtkc mộnkvft viêzzdun trong đheljóbgoa, chẳyeytng qua Vũsucz La đheljãdnwx biếnbckt vậvymnt nàadhly cóbgoa chỗsucz lợejtki gìbgoa, tạsjwom thờwhibi khôscshng cầgtwnn Phùyfgp Cổhelj mạsjwoo hiểjzfcm đhelji dòdzwglrkct nhữffvcng bảotfho châblhvu khálauwc nữffvca.

Lầgtwnn nàadhly, Phùyfgp Cổheljadhlsucz La đheljadhlu quálauw mệlimyt quálauw chừzfzzng, sau khi đheljưapnhejtkc Vũsucz La thu vềadhl, Phùyfgp Cổhelj liềadhln chui vàadhlo Tổhelj Linh yêzzduu đheljan hấvedop thu lựgtwnc lưapnhejtkng đheljjzfc khôscshi phụlujzc.

Kếnbck hoạsjwoch củmixpa Vũsucz La muốdaafn tìbgoam hiểjzfcu bíjbyl mậvymnt củmixpa Chuyêzzdun Húvyrvc Thạsjwoch Phùyfgp lạsjwoi đheljàadhlnh phảotfhi đheljjzfc lầgtwnn sau.

sucz La từzfzz trong Thiêzzdun Phủmixp Chi Quốdaafc đhelji ra nhìbgoan thoálauwng qua... Phong Thầgtwnn Bảotfhng... Quảotfh nhiêzzdun... Thiêzzdun Phủmixp Chi Quốdaafc... Đxevgãdnwx từzfzz vịonlv tríjbyl củmixpa Thầgtwnn Tưapnhxyfmng thấvedot phẩfagcm bưapnhxyfmc vàadhlo hàadhlng ngũsucz củmixpa Thầgtwnn Tưapnhxyfmng lụlujzc phẩfagcm.

Vềadhl phầgtwnn Thúvyrv Thủmixp Châblhvu Liêzzdun, Vũsucz La đheljlauwn chừzfzzng, đheljãdnwx khốdaafng chếnbck viêzzdun bảotfho châblhvu kia làadhlbgoa thểjzfc sửhelj dụlujzng. Nhưapnhng bảotfho vậvymnt nàadhly thi triểjzfcn ra, rốdaaft cuộnkvfc cóbgoabgoanh huốdaafng gìbgoa, hiệlimyn tạsjwoi hắnenvn cũsuczng khôscshng biếnbckt rõjnwgadhlng lắnenvm. Phùyfgp Cổhelj đheljãdnwx quálauw mệlimyt, hơzgzpn nữffvca vếnbckt thưapnhơzgzpng cũsucz chưapnha hoàadhln toàadhln bìbgoanh phụlujzc, Vũsucz La khôscshng dálauwm mạsjwoo hiểjzfcm.

Hắnenvn từzfzz trong phòdzwgng đhelji ra ngoàadhli, ngưapnhwhibi hầgtwnu bêzzdun ngoàadhli mừzfzzng rỡadhl, lậvymnp tứbagfc bay đhelji bálauwo cálauwo vớxyfmi Nam Vinh Ngọdywuc Hồdzwgng. Trưapnhxyfmc khi Nam Vinh Ngọdywuc Hồdzwgng đheljếnbckn tựgtwnbgoa thịonlv nữffvc tiếnbckn lêzzdun hầgtwnu hạsjwo rửhelja mặlimyt thay quầgtwnn álauwo, sau đheljóbgoa thứbagfc ăswosn đheljiểjzfcm tâblhvm đheljmixpbgoan đheljưapnha lêzzdun giốdaafng nhưapnhapnhxyfmc chảotfhy.

sucz La tùyfgpy ýfaeb ăswosn mấvedoy miếnbckng, sau đheljóbgoa phấvedot tay bảotfho bọdywun họdywu mang đhelji.

Thứbagfc ăswosn bêzzdun nàadhly mang đhelji, bêzzdun kia nưapnhxyfmc tràadhl đheljãdnwx mang lêzzdun.


Đxevgúvyrvng lúvyrvc nàadhly, mộnkvft tiếnbckng cưapnhwhibi sang sảotfhng từzfzz cửhelja truyềadhln tớxyfmi:

- Ha ha ha, Vũsucz La tiêzzdun sinh thậvymnt làadhlm cho ta đheljejtki đheljếnbckn khổhelj, ngàadhli bếnbck quan yêzzdun lặlimyng khôscshng mộnkvft tiếnbckng đheljnkvfng, mộnkvft lầgtwnn chíjbylnh làadhl bảotfhy ngàadhly...

sucz La cóbgoa chúvyrvt bấvedot ngờwhib:

- Đxevgãdnwx bảotfhy ngàadhly rồdzwgi sao?

Nam Vinh Ngọdywuc Hồdzwgng mộnkvft thâblhvn álauwo choàadhlng màadhlu xanh tíjbylm ung dung sang quýfaeb, thắnenvt đheljai ngọdywuc màadhlu trắnenvng, đheljưapnhwhibng hoàadhlng bưapnhxyfmc tớxyfmi.

- Khôscshng phảotfhi chỉvymnadhl bảotfhy ngàadhly thôscshi sao.

Hắnenvn cốdaaf ýfaeb thâblhvn thiếnbckt liềadhln làadhlm ra vẻlienadhlo sảotfhng, cóbgoa vẻlien nhưapnh từzfzz trưapnhxyfmc đheljếnbckn nay vẫsjwon quen nóbgoai giỡadhln:

- Bệlimy hạsjwodzwgn tưapnhgejwng ngưapnhơzgzpi muốdaafn vứbagft bỏsuczswosm móbgoan bảotfho vậvymnt kia rồdzwgi chứbagf.

sucz La lúvyrvc nàadhly mớxyfmi nhớxyfm tớxyfmi, Nam Vinh Ngọdywuc Mịonlv đheljãdnwx đheljálauwp ứbagfng mìbgoanh, mặlimyc cho mìbgoanh chọdywun năswosm móbgoan trong bảotfho khốdaaf hoàadhlng thấvedot củmixpa Bálauwn Yêzzduu tộnkvfc.

Chẳyeytng qua hiệlimyn tạsjwoi trong lòdzwgng hắnenvn còdzwgn nhớxyfm tớxyfmi mộnkvft việlimyc:

- Còdzwgn chưapnha cóbgoa tin tứbagfc củmixpa Đxevgonlvch Thiêzzdun Vũsucz ưapnh?

Nam Vinh Ngọdywuc Hồdzwgng ngồdzwgi xuốdaafng, thịonlv nữffvc xinh đheljheljp quỳfagczzdun hầgtwnu hạsjwobgoat tràadhl cho hai ngưapnhwhibi. Trấvedon Hảotfhi Vưapnhơzgzpng cưapnhwhibi hắnenvc hắnenvc, cóbgoa chúvyrvt kiêzzduu ngạsjwoo nóbgoai:

- Đxevgonlvch Thiêzzdun Vũsucz mặlimyc dùyfgpadhl Đxevgsjwoi Thálauwnh Yêzzduu tộnkvfc, nhưapnhng ta đheljlauwn chừzfzzng hắnenvn cũsuczng khôscshng dálauwm mộnkvft mìbgoanh xâblhvm nhậvymnp Thầgtwnn Hoang Hảotfhi. Trong thờwhibi gian nàadhly cóbgoa lẽvvrwsuczng đheljang tìbgoam trợejtk thủmixp.


sucz La yêzzdun lặlimyng gậvymnt đheljgtwnu, Nam Vinh Ngọdywuc Hồdzwgng nóbgoai khôscshng sai, cho dùyfgpadhl Hồdzwgng Phálauw Hảotfhi cũsuczng chỉvymnadhl trấvedon thủmixp ven biểjzfcn, khôscshng dálauwm lớxyfmn lốdaafi xôscshng vàadhlo Thầgtwnn Hoang Hảotfhi, nhưapnhng hắnenvn còdzwgn cóbgoa rấvedot nhiềadhlu khôscshi lỗsuczi trợejtk thủmixp.

Thựgtwnc lựgtwnc củmixpa Đxevgonlvch Thiêzzdun Vũsucz trong Đxevgsjwoi Thálauwnh Yêzzduu tộnkvfc khôscshng sai biệlimyt lắnenvm so vớxyfmi Thiếnbckt Hoàadhlnh Giang, thuộnkvfc vềadhl bậvymnc trung lệlimych dưapnhxyfmi, mộnkvft mìbgoanh hắnenvn đheljúvyrvng làadhl khôscshng dálauwm tớxyfmi Tịonlvch Diệlimyt đheljotfho.

Đxevgếnbckn cảotfhnh giớxyfmi nhưapnh Đxevgonlvch Thiêzzdun Vũsucz nếnbcku đhelji tìbgoam trợejtk thủmixp, nhấvedot đheljonlvnh cũsuczng làadhl Đxevgsjwoi Thálauwnh Yêzzduu tộnkvfc, nhữffvcng ngưapnhwhibi nàadhly cũsuczng khôscshng phảotfhi dễjliqadhlng mờwhibi đheljưapnhejtkc.

Nam Vinh Ngọdywuc Hồdzwgng bưapnhng chélrkcn tràadhlzzdun đheljálauwnh trốdaafng lảotfhng:

- Vũsucz La tiêzzdun sinh mớxyfmi tớxyfmi đheljâblhvy, ta lâblhvm thờwhibi tìbgoam ngưapnhwhibi làadhlm ra bộnkvf tràadhl cụlujzadhly, ngưapnhơzgzpi đheljzfzzng chêzzdu đheljơzgzpn sơzgzp, chỉvymn sợejtklauw tràadhladhly cũsuczng khôscshng hợejtkp khẩfagcu vịonlv củmixpa ngưapnhơzgzpi. Ngưapnhơzgzpi nóbgoai xem thíjbylch uốdaafng loạsjwoi tràadhlbgoa, ta lậvymnp tứbagfc phálauwi ngưapnhwhibi đhelji tìbgoam.

lauwn Yêzzduu tộnkvfc suốdaaft ngàadhly ngâblhvm mìbgoanh trong nưapnhxyfmc, tựgtwn nhiêzzdun làadhl khôscshng cóbgoa thóbgoai quen uốdaafng tràadhl.

sucz La khẽvvrw mỉvymnm cưapnhwhibi:

- Khôscshng cầgtwnn, đheljưapnhejtkc rồdzwgi.

Hắnenvn lấvedoy tràadhl củmixpa mìbgoanh ra, nhưapnhng thậvymnt sựgtwn hiệlimyn tạsjwoi uốdaafng khôscshng trôscshi. Sau khi uốdaafng hếnbckt mộnkvft chélrkcn, cảotfhm thấvedoy cũsuczng đheljãdnwx đheljếnbckn lúvyrvc, Vũsucz La đheljbagfng lêzzdun nóbgoai:

- Đxevgiệlimyn hạsjwo, chúvyrvng ta xuấvedot phálauwt thôscshi.

Nam Vinh Ngọdywuc Hồdzwgng thậvymnt sựgtwn uốdaafng khôscshng quen vịonlv đheljnenvng chálauwt nàadhly củmixpa loạsjwoi tràadhladhly, vộnkvfi vàadhlng bỏsucz chélrkcn xuốdaafng:

- Tốdaaft, chúvyrvng ta đhelji.

Nếnbcku nhưapnh từzfzz trêzzdun khôscshng trung nhìbgoan xuốdaafng, trêzzdun thựgtwnc tếnbck Tịonlvch Diệlimyt đheljotfho làadhl mộnkvft hòdzwgn đheljotfho hẹheljp màadhladhli. Phòdzwgng ngựgtwnblhvm nghiêzzdun củmixpa hòdzwgn đheljotfho cũsuczng chia làadhlm hai bộnkvf phậvymnn, đheljadhlu lấvedoy mộnkvft tòdzwga kiếnbckn trúvyrvc to lớxyfmn làadhlm trung tâblhvm, phòdzwgng ốdaafc kiếnbckn trúvyrvc bêzzdun ngoàadhli sắnenvp xếnbckp thàadhlnh vòdzwgng tròdzwgn lan tỏsucza.

Hai tòdzwga kiếnbckn trúvyrvc hạsjwoch tâblhvm nàadhly, mộnkvft làadhl quốdaafc khốdaaf củmixpa Bálauwn Yêzzduu tộnkvfc, mộnkvft làadhl bảotfho khốdaaf củmixpa hoàadhlng thấvedot.

Trêzzdun thựgtwnc tếnbck hai tòdzwga kiếnbckn trúvyrvc nàadhly cũsuczng chỉvymnadhldzwg ngoàadhli, khốdaaf phòdzwgng châblhvn chíjbylnh đheljadhlu làadhl mộnkvft khôscshng gian đheljnkvfc lậvymnp.

lauwn Yêzzduu tộnkvfc lấvedoy tảotfh vi tôscshn (trálauwi làadhlm chíjbylnh), Tịonlvch Diệlimyt đheljotfho chíjbylnh làadhlapnhxyfmng Đxevgôscshng Tâblhvy, lấvedoy ngồdzwgi Bắnenvc hưapnhxyfmng Nam màadhl luậvymnn, bảotfho khốdaaf hoàadhlng thấvedot ởgejwadhlo bêzzdun phảotfhi, đheljonlva vịonlv thấvedop hơzgzpn quốdaafc khốdaaf.

Chẳyeytng qua bảotfho khốdaaf hoàadhlng thấvedot chỉvymnadhl mộnkvft cálauwch gọdywui khálauwc củmixpa mộnkvft íjbylt gia tộnkvfc họdywu Nam Vinh lậvymnp môscshn hộnkvf riêzzdung, nhữffvcng gia tộnkvfc nàadhly cũsuczng thiếnbckt lậvymnp bảotfho khốdaafgejw đheljâblhvy khôscshng íjbylt. Ngoàadhli ra còdzwgn cóbgoa bảotfho khốdaaf gia tộnkvfc củmixpa khôscshng íjbylt thịonlv tộnkvfc lớxyfmn cũsuczng ởgejw phíjbyla ngoàadhli.

Đxevgưapnhơzgzpng nhiêzzdun nhữffvcng chuyệlimyn nàadhly đheljadhlu phảotfhi trảotfh tiềadhln thuêzzdu.

bgoa thểjzfc sắnenvp đheljlimyt bảotfho khốdaaf củmixpa gia tộnkvfc ởgejw chung mộnkvft chỗsucz vớxyfmi bảotfho khốdaaf hoàadhlng thấvedot đheljdaafi vớxyfmi thịonlv tộnkvfc củmixpa Bálauwn Yêzzduu tộnkvfc màadhlbgoai, tuyệlimyt đheljdaafi làadhl mộnkvft loạsjwoi vinh quang, khôscshng íjbylt tộnkvfc trưapnhgejwng thịonlv tộnkvfc thậvymnm chíjbyl coi đheljâblhvy làadhl mụlujzc tiêzzduu phấvedon đheljvymnu cảotfh đheljwhibi, nếnbcku khôscshng thểjzfcadhlm đheljưapnhejtkc đheljiềadhlu nàadhly, sau khi chếnbckt đhelji cũsuczng khôscshng cóbgoa mặlimyt mũsuczi đhelji gặlimyp tốdaaf tiêzzdun.

Cửhelja vàadhlo củmixpa bảotfho khốdaaf hoàadhlng thấvedot cóbgoa trọdywung binh canh gálauwc, trêzzdun thựgtwnc tếnbcklauwn Yêzzduu tộnkvfc phầgtwnn lớxyfmn đheljadhlu sốdaafng dưapnhxyfmi nưapnhxyfmc, từzfzzng vòdzwgng kiếnbckn trúvyrvc bêzzdun ngoàadhli bảotfho khốdaaf hoàadhlng thấvedot đheljzzduu khắnenvc đheljadhlu rấvedot cóbgoascshng dụlujzng, cấvedot giấvedou cálauwc loạsjwoi trậvymnn phálauwp, cóbgoa chịonlvu trálauwch nhiệlimym trinh sálauwt, cóbgoa chịonlvu trálauwch nhiệlimym phòdzwgng ngựgtwn, cóbgoa chịonlvu trálauwch nhiệlimym phảotfhn kíjbylch.

Đxevgi vàadhlo mưapnhwhibi dặlimym gầgtwnn bảotfho khốdaaf, canh gálauwc tăswosng cưapnhwhibng rõjnwgadhlng, nóbgoai làadhlswosm bưapnhxyfmc mộnkvft tốdaafp binh, mưapnhwhibi bưapnhxyfmc mộnkvft trạsjwom gálauwc cũsuczng khôscshng phảotfhi làadhlapnhwhibng đheljiệlimyu.

bgoa Nam Vinh Ngọdywuc Hồdzwgng đhelji cùyfgpng tựgtwn nhiêzzdun làadhl mộnkvft đheljưapnhwhibng thôscshng suốdaaft khôscshng trởgejw ngạsjwoi. Khôscshng mấvedot bao lâblhvu đheljãdnwx đhelji tớxyfmi bêzzdun ngoàadhli bảotfho khốdaaf hoàadhlng thấvedot, kiếnbckn trúvyrvc chủmixp thểjzfc củmixpa tòdzwga bảotfho khốdaafadhly chíjbylnh làadhlyfgpng mộnkvft khốdaafi đheljálauw ngầgtwnm màadhlu đheljen khổheljng lồdzwg đheljzzduu khắnenvc mộnkvft pho tưapnhejtkng dịonlv long, đheljgtwnu rồdzwgng thâblhvn sưapnh tửhelj, đheljscshi giốdaafng nhưapnh đheljscshi cálauw.

Pho tưapnhejtkng to nhưapnh mộnkvft ngọdywun núvyrvi nhỏsucz, dálauwng vẻlien uy nghiêzzdum, cũsuczng khôscshng biếnbckt đheljãdnwx gia trìbgoa trậvymnn phálauwp gìbgoa, bêzzdu ngoàadhli đheljálauw ngầgtwnm màadhlu đheljen hiệlimyn lêzzdun álauwnh sálauwng loálauwng củmixpa kim loạsjwoi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.