Tiên Tuyệt

Chương 412-2 : Thú Thủ Châu Liên (Hạ)

    trước sau   
Hắpzwnn khoanh châemhkn ngồkkebi ởoobc trong thếagpy giớsryui Thiêlihvn Phủkocb Chi Quốjzcac, hai tay đfhaeqrejt trêlihvn đfhaesombu gốjzcai, tay tráyopni phóqiyang Phùnaql gổnusa ra, tay phảmmavi lấthrgy ra Thúnavt Thủkocb Châemhku Liêlihvn.

Đpgcqqiyang đfhaeqiyang khôrurxng biếagpyt đfhaeãumbvrurxng ra lụbdguc nàwgjjo ngồkkebi chồkkebm hỗzayxm bêlihvn cạumbvnh, đfhaeôrurxi mắpzwnt mởoobc to nhìakaln Thúnavt Thủkocb Châemhku Liêlihvn, đfhaeúnavtng làwgjj rấthrgt muốjzcan lấthrgy.

Hai tay Vũfhae La hợvtvup lạumbvi, Phùnaql Cổnusaqiyaa thàwgjjnh mộqiyat đfhaeiểcrsxm ngọpgcqc quang môrurxng lung từekpt từekpt tan vàwgjjo trong Thúnavt Thủkocb Châemhku Liêlihvn. Ýplqf thứbkwwc củkocba Vũfhae La liêlihvn thôrurxng vớsryui Phùnaql Cổnusa, nhữbdgung gìakal Phùnaql Cổnusaqiya thểcrsx nhìakaln thấthrgy, Vũfhae La cũfhaeng cóqiya thểcrsx nhìakaln thấthrgy.

Thúnavt Thủkocb Châemhku Liêlihvn nàwgjjy nhìakaln qua nhỏhtyhagpy, nhưlfbjng trêlihvn thựfhaec tếagpy mỗzayxi mộqiyat hạumbvt châemhku đfhaeluivu làwgjj mộqiyat cáyopni đfhaesombu củkocba mộqiyat con Thầsombn Thúnavt thưlfbjvtvung cổnusa, nhỏhtyh nhấthrgt cũfhaeng lớsryun bằfhaeng gian phòfjxyng.

Thếagpy nhưlfbjng sau khi Phùnaql Cổnusa tiếagpyn vàwgjjo lạumbvi cóqiya mộqiyat cảmmavm giáyopnc “chậrsiut hẹvdkbp”, Vũfhae La rấthrgt rõorzxwgjjng, đfhaeóqiyawgjj bởoobci vìakal lựfhaec cảmmavn quáyopn lớsryun, cảmmavm giáyopnc dưlfbjjlrwng nhưlfbj khắpzwnp nơzayxi đfhaeluivu rấthrgt “chậrsiut” cho nêlihvn mớsryui cóqiya loạumbvi ảmmavo giáyopnc nàwgjjy.

Kểcrsx từekpt khi Vũfhae La cóqiya đfhaeưlfbjvtvuc Phùnaql Cổnusa, chưlfbja từekptng cóqiya lầsombn nàwgjjo dòfjxyagpyt khóqiya khălfbjn nhưlfbj vậrsiuy.


Thờjlrwi gian chừekptng ălfbjn xong bữbdgua cơzayxm mớsryui lẻumbvn vàwgjjo đfhaeưlfbjvtvuc khoảmmavng mộqiyat thưlfbjsryuc. Ngưlfbjjlrwi tu châemhkn khôrurxng thiếagpyu tíekptnh nhẫoobcn nạumbvi, hắpzwnn tỏhtyh ra ung dung tựfhae tạumbvi, mộqiyat mặqrejt đfhaeưlfbja ra mộqiyat đfhaeumbvo ýxixu niệpzwnm trấthrgn an Phùnaql Cổnusa khôrurxng nêlihvn nóqiyang nảmmavy, mộqiyat mặqrejt lẳpzwnng lặqrejng chờjlrw đfhaevtvui.

Tiêlihvu phíekpt mấthrgt mộqiyat canh giờjlrw, Phùnaql Cổnusa chui vàwgjjo đfhaeưlfbjvtvuc khoảmmavng ba thưlfbjsryuc, lựfhaec cảmmavn phíekpta trưlfbjsryuc bỗzayxng nhiêlihvn khôrurxng còfjxyn, mộqiyat mảmmavnh sưlfbjơzayxng mùnaqlwgjju đfhaeen lưlfbjvtvun lờjlrw, sáyopnt khíekpt lạumbvnh lùnaqlng ậrsiup tớsryui giốjzcang nhưlfbj mộqiyat dòfjxyng nưlfbjsryuc lạumbvnh đfhaeáyopnnh trúnavtng Phùnaql Cổnusa.

Ngay cảmmavfhae La toàwgjjn thâemhkn cũfhaeng run lêlihvn, trong nháyopny mắpzwnt bêlihvn ngoàwgjji thâemhkn thểcrsx ngưlfbjng kếagpyt lêlihvn mộqiyat tầsombng vỏhtyhlfbjng màwgjju đfhaeen nhạumbvt.

Đpgcqqiyang Đpgcqqiyang ngồkkebi bêlihvn cạumbvnh lộqiya vẻumbv đfhaebkwwng ngồkkebi khôrurxng yêlihvn, đfhaeôrurxi mắpzwnt to đfhaeen láyopny lo lắpzwnng nhìakaln Vũfhae La. Hiểcrsxn nhiêlihvn tiểcrsxu tửiodfwgjjy đfhaeíekptch xáyopnc biếagpyt đfhaeâemhky làwgjj thứbkwwakal, đfhaejzcai vớsryui uy hiếagpyp màwgjjfhae La cóqiya thểcrsx gặqrejp phảmmavi cũfhaeng hiểcrsxu rõorzx, chỉcnmowgjjqiya khôrurxng cáyopnch nàwgjjo kếagpyt nốjzcai vớsryui Vũfhae La màwgjj thôrurxi.

Phùnaql Cổnusa bịmrod mộqiyat mảmmavnh mâemhky mùnaqlwgjju đfhaeen nhạumbvt bao quanh, tiếagpyn thốjzcai khôrurxng đfhaeưlfbjvtvuc. Sáyopnt khíekpt đfhaeáyopnnh tớsryui, theo sáyopnt chíekptnh làwgjj mộqiyat cỗzayxyopnn khíekptwgjjyopnt khíekpt ngúnavtt trờjlrwi đfhaean vàwgjjo nhau, lạumbvnh nhưlfbjlfbjng, cóqiya thểcrsx dậrsiup tắpzwnt bấthrgt cứbkww loạumbvi hỏhtyha diễujbum nàwgjjo trêlihvn thếagpy giớsryui.

Phùnaql Cổnusa ra sứbkwwc giãumbvy dụbdgua, nếagpyu khôrurxng phảmmavi trìakalnh đfhaeqiyalfbjjlrwng hãumbvn củkocba thâemhkn thểcrsxqiya hiệpzwnn tạumbvi đfhaeãumbvlfbjng cưlfbjjlrwng rấthrgt nhiềluivu, hiệpzwnn tạumbvi khẳpzwnng đfhaemrodnh đfhaeãumbv bịmrod đfhaeôrurxng lạumbvnh cứbkwwng ngắpzwnc, khôrurxng thểcrsx đfhaeqiyang đfhaersiuy.

Sau khi thâemhkn thểcrsxlfbjjlrwng hãumbvn, lựfhaec lưlfbjvtvung bêlihvn trong Thiêlihvn Mệpzwnnh Thầsombn Phùnaqlfhaeng thểcrsx hiệpzwnn ra. Lựfhaec lưlfbjvtvung thầsombn bíekptwgjjy đfhaejzcai kháyopnng vớsryui cỗzayxyopnt khíekpt kia, cóqiya vẻumbv cứbkwwng rắpzwnn khôrurxng sợvtvu.

fhae La cũfhaeng đfhaeang liêlihvn tụbdguc khôrurxng ngừekptng đfhaeưlfbja tớsryui ýxixu chíekpt củkocba mìakalnh, làwgjjm cho Phùnaql Cổnusawgjjng thêlihvm ngoan cưlfbjjlrwng. Trong ýxixu chíekptwgjjy mang theo lựfhaec lưlfbjvtvung củkocba tinh thầsombn, cóqiya lựfhaec ủkocbng hộqiya rấthrgt lớsryun đfhaejzcai vớsryui Phùnaql Cổnusa.

Giằfhaeng co đfhaeãumbv gầsombn nửiodfa canh giờjlrw, trong hắpzwnc vụbdgu phíekpta trưlfbjsryuc từekpt từekpt hiệpzwnn lêlihvn bóqiyang dáyopnng củkocba mộqiyat con cựfhaenaqlng. Bóqiyang dáyopnng hếagpyt sứbkwwc hưlfbjmmavo, hơzayxn nữbdgua hai mắpzwnt trốjzcang rỗzayxng khôrurxng cóqiya chúnavtt ýxixu thứbkwwc.

fhae La thôrurxng qua phụbdgulfbjn đfhaeãumbv nhìakaln thấthrgy cảmmavnh nàwgjjy, liềluivn lậrsiup tứbkwwc hiểcrsxu đfhaeưlfbjvtvuc con cựfhaenaqlng nàwgjjy chỉcnmo sợvtvu chíekptnh làwgjj ngưlfbjng kếagpyt sáyopnt ýxixu trong hạumbvt châemhku nàwgjjy. Nhìakaln cặqrejp mắpzwnt kia, hiểcrsxn nhiêlihvn chỉcnmoqiyayopnt ýxixuwgjj khôrurxng cóqiya ýxixu thứbkwwc.

Nghĩhzkd đfhaeếagpyn cũfhaeng đfhaeúnavtng, nếagpyu nhưlfbj trong hạumbvt châemhku nàwgjjy cóqiya mộqiyat ýxixu thứbkwwc chủkocb thểcrsx, thìakal cho dùnaqlwgjjfhae La liêlihvn thủkocb vớsryui Phùnaql Cổnusa, cũfhaeng tuyệpzwnt đfhaejzcai khôrurxng chốjzcang đfhaehzkd đfhaeưlfbjvtvuc tớsryui bâemhky giờjlrw.

yopnt ýxixulfbjjlrwng hãumbvn giốjzcang nhưlfbj từekptng cơzayxn sóqiyang dữbdgu, thếagpy nhưlfbjng nóqiya khôrurxng cóqiya mụbdguc tiêlihvu nàwgjjo, hoàwgjjn toàwgjjn làwgjj mộqiyat loạumbvi côrurxng kíekptch pháyopnt ra từekpt bảmmavn nălfbjng.

Thầsombn Long nălfbjm đfhaeóqiya khi lấthrgy Ngụbdguc Đpgcqoạumbvn Càwgjjn Khôrurxn chéagpym giếagpyt nhữbdgung Thầsombn Thúnavt thưlfbjvtvung cổnusa kia, cũfhaeng đfhaeãumbvqiyaa đfhaei toàwgjjn bộqiya sinh hồkkebn củkocba bọpgcqn họpgcq, chỉcnmo đfhaecrsx lạumbvi ba phầsombn lựfhaec lưlfbjvtvung phong ấthrgn vàwgjjo trong thâemhkn thểcrsx, bảmmavy phầsombn lựfhaec lưlfbjvtvung phong ấthrgn vàwgjjo trong Thúnavt Thủkocb Châemhku Liêlihvn nàwgjjy.


Trong bảmmavo châemhku nàwgjjy chíekptnh làwgjjwgjjn lưlfbju bảmmavy phầsombn lựfhaec lưlfbjvtvung củkocba Thầsombn Thúnavt, đfhaeáyopnng tiếagpyc khôrurxng cóqiya ýxixu thứbkwwc, călfbjn bảmmavn khôrurxng cóqiyayopnch nàwgjjo đfhaeiềluivu đfhaeqiyang.

Àawppo ảmmavnh củkocba cựfhaenaqlng kia xuấthrgt hiệpzwnn, Vũfhae La lậrsiup tứbkwwc thúnavtc giụbdguc Phùnaql Cổnusa, mặqrejt kháyopnc đfhaeáyopnnh liềluivu mạumbvo hiểcrsxm nguyêlihvn hồkkebn suy yếagpyu truyềluivn cho Phùnaql Cổnusa mộqiyat cỗzayx lựfhaec lưlfbjvtvung tinh thầsombn hùnaqlng mạumbvnh.

Phùnaql Cổnusa nhậrsiun đfhaeưlfbjvtvuc sựfhae trợvtvu giúnavtp củkocba Vũfhae La ra sứbkwwc xôrurxng lêlihvn, đfhaeáyopnnh vỡhzkd cỗzayxyopnn khíekptwgjjyopnt khíekpt bao vâemhky mìakalnh, vọpgcqt tớsryui trưlfbjsryuc mặqrejt ảmmavo ảmmavnh cựfhaenaqlng, sau đfhaeóqiya liềluivu mạumbvng đfhaeưlfbjvtvuc ălfbjn cảmmav ngãumbv vềluiv khôrurxng đfhaeâemhkm đfhaesombu tớsryui.

Bụbdgup!

Giốjzcang nhưlfbj đfhaeãumbv pháyopn vỡhzkd mộqiyat tầsombng màwgjjng nưlfbjsryuc, sau khi lao vàwgjjo, Phùnaql Cổnusa pháyopnt hiệpzwnn hàwgjjnh đfhaeqiyang ởoobc trong nàwgjjy càwgjjng thêlihvm khóqiya khălfbjn, ởoobc trong hưlfbjmmavnh cựfhaenaqlng, sáyopnt ýxixu đfhaeãumbv kếagpyt hợvtvup vớsryui lựfhaec lưlfbjvtvung củkocba nơzayxi nàwgjjy ngưlfbjng kếagpyt giốjzcang nhưlfbj dịmrodch thểcrsx.

Phùnaql Cổnusa ra sứbkwwc tiếagpyn vềluiv phíekpta trưlfbjsryuc, liềluivu mạumbvng tiếagpyn vềluiv phíekpta cựfhaenaqlng.

fhae La biếagpyt hiệpzwnn tạumbvi làwgjj thờjlrwi khắpzwnc mấthrgu chốjzcat, khôrurxng cẩagyan thậrsiun chẳpzwnng nhữbdgung Phùnaql Cổnusa bịmrodyopnt ýxixu củkocba cựfhaenaqlng cắpzwnn nuốjzcat, màwgjj ngay cảmmav nguyêlihvn hồkkebn củkocba mìakalnh cũfhaeng sẽrurx phảmmavi chịmrodu cắpzwnn trảmmav. Hai đfhaeiềluivu nàwgjjy vôrurx luậrsiun làwgjj chuyệpzwnn nàwgjjo, Vũfhae La hiệpzwnn tạumbvi cũfhaeng chịmrodu khôrurxng nổnusai.

Cho dùnaqlwgjj mấthrgy nălfbjm kếagpy tiếagpyp nguyêlihvn hồkkebn suy yếagpyu, hắpzwnn cũfhaeng phảmmavi giữbdgu đfhaeưlfbjvtvuc Phùnaql Cổnusa.

Từekptng đfhaeumbvo tinh thầsombn lựfhaec liêlihvn tụbdguc khôrurxng ngừekptng truyềluivn cho Phùnaql Cổnusa, liêlihvn hệpzwn tinh thầsombn vốjzcan chíekptnh làwgjj huyễujbun hoặqrejc khóqiya hiểcrsxu, bảmmavn thâemhkn Vũfhae La cũfhaeng khôrurxng nóqiyai rõorzx đfhaeưlfbjvtvuc.

Phùnaql Cổnusa đfhaeãumbvqiya sựfhae trợvtvu giúnavtp củkocba hắpzwnn hơzayxi tốjzcat hơzayxn mộqiyat chúnavtt, nóqiyafhaeng biếagpyt hiệpzwnn tạumbvi làwgjj thờjlrwi khắpzwnc sốjzcang, khôrurxng thểcrsx khôrurxng dốjzcac hếagpyt toàwgjjn lựfhaec.

Thờjlrwi gian mộqiyat chéagpyn tràwgjj trôrurxi qua, Phùnaql Cổnusa cuốjzcai cùnaqlng đfhaeãumbv vọpgcqt tớsryui đfhaesombu củkocba cựfhaenaqlng, chui vàwgjjo mi tâemhkm củkocba cựfhaenaqlng.

Vừekpta vàwgjjo trong nàwgjjy liềluivn lậrsiup tứbkwwc cóqiya mộqiyat mảmmavnh lựfhaec lưlfbjvtvung mêlihvnh môrurxng nhưlfbj đfhaeumbvi dưlfbjơzayxng bao bọpgcqc Phùnaql Cổnusa lạumbvi. Phùnaql Cổnusa cựfhaec kỳavng thoảmmavi máyopni, nóqiya đfhaeãumbv mệpzwnt đfhaeếagpyn mứbkwwc sứbkwwc cùnaqlng lựfhaec kiệpzwnt, hiệpzwnn tạumbvi rong chơzayxi ởoobc trong cỗzayx lựfhaec lưlfbjvtvung nàwgjjy. Vũfhae La biếagpyt lầsombn nàwgjjy mìakalnh lạumbvi thàwgjjnh côrurxng rồkkebi, Phùnaql Cổnusa đfhaeãumbv khốjzcang chếagpy đfhaeưlfbjvtvuc cỗzayx lựfhaec lưlfbjvtvung nàwgjjy.

lfbjmmavnh cựfhaenaqlng nàwgjjy chíekptnh làwgjj trung tâemhkm lựfhaec lưlfbjvtvung củkocba toàwgjjn bộqiya bảmmavo châemhku. Đpgcqáyopnng tiếagpyc trung tâemhkm nàwgjjy đfhaeãumbv khôrurxng còfjxyn ýxixu thứbkwwc, Phùnaql Cổnusarurxng vàwgjjo chẳpzwnng kháyopnc nàwgjjo đfhaeãumbvwgjj ýxixu thứbkwwc củkocba bảmmavo châemhku nàwgjjy.


emhkm thầsombn củkocba Vũfhae La vừekpta buôrurxng lỏhtyhng, lậrsiup tứbkwwc cảmmavm thấthrgy vôrurxnaqlng mệpzwnt mỏhtyhi. Tinh thầsombn lựfhaec tiêlihvu hao mộqiyat lưlfbjvtvung lớsryun, lạumbvi thêlihvm lựfhaec lưlfbjvtvung củkocba nguyêlihvn hồkkebn khôrurxng cùnaqlng cấthrgp bậrsiuc vớsryui cảmmavnh giớsryui củkocba thâemhkn thểcrsx, tiêlihvu hao khổnusang lồkkeb nhưlfbj thếagpy đfhaejzcai vớsryui Vũfhae La màwgjjqiyai chíekptnh làwgjjyopnnh váyopnc nặqrejng nềluiv.

Đpgcqãumbv khôrurxng cóqiya việpzwnc gìakal, Vũfhae La thậrsium chíekpt khôrurxng kịmrodp thu hồkkebi Phùnaql Cổnusa, tinh thầsombn vừekpta buôrurxng lỏhtyhng đfhaeãumbv nặqrejng nềluiv ngủkocb đfhaei.

Tiểcrsxu tửiodf Đpgcqqiyang Đpgcqqiyang chạumbvy tớsryui, dùnaqlng móqiyang vuốjzcat nhỏhtyh nhẹvdkb nhàwgjjng vỗzayxfhae La giốjzcang nhưlfbj dỗzayx hắpzwnn ngủkocb. Đpgcqáyopnng tiếagpyc vừekpta vỗzayx đfhaeưlfbjvtvuc hai cáyopni trong lỗzayxfhaei củkocba Vũfhae La đfhaeãumbv pháyopnt ra tiếagpyng ngáyopny khe khẽrurx. Đpgcqqiyang Đpgcqqiyang cóqiya chúnavtt ngâemhky ngốjzcac, cảmmavm giáyopnc mìakalnh khôrurxng khỏhtyhi làwgjjm chuyệpzwnn thừekpta, lòfjxyng tốjzcat chỉcnmoakalnh thưlfbjoobcng thứbkwwc.

qiya đfhaemmavo mắpzwnt bỏhtyhfhae La lạumbvi, chạumbvy đfhaeếagpyn phíekpta trưlfbjsryuc Thúnavt Thủkocb Châemhku Liêlihvn, đfhaeang muốjzcan nhặqrejt lêlihvn nhưlfbjng lạumbvi nhìakaln hiểcrsxu cáyopni gìakal, móqiyang vuốjzcat nhỏhtyh rụbdgut lạumbvi, mởoobc to mắpzwnt nhìakaln liêlihvn châemhku, mộqiyat lúnavtc lâemhku sau mớsryui thởoobcwgjji nặqrejng nềluiv mộqiyat tiếagpyng, trêlihvn khuôrurxn mặqrejt nhỏhtyh nhắpzwnn diễujbun hóqiyaa ra mộqiyat vẻumbv mặqrejt đfhaea sầsombu đfhaea cảmmavm hếagpyt sứbkwwc nhâemhkn tíekptnh hóqiyaa, tay chắpzwnp sau lưlfbjng côrurx đfhaeơzayxn rờjlrwi đfhaei.

Sau đfhaeóqiya liềluivn chạumbvy vàwgjjo trong rừekptng ngọpgcqc trúnavtc, đfhaeàwgjjo lêlihvn mộqiyat câemhky mălfbjng ngọpgcqc lớsryun ălfbjn, ălfbjn mộqiyat câemhky còfjxyn chưlfbja đfhaekocb, liêlihvn tiếagpyp gặqrejm lấthrgy gặqrejm đfhaecrsx, hiểcrsxn nhiêlihvn khôrurxng họpgcqc màwgjj tựfhae biếagpyt, đfhaeãumbv lựfhaea chọpgcqn “biệpzwnn pháyopnp ălfbjn ngon” trịmrod liệpzwnu chấthrgn thưlfbjơzayxng tâemhkm hồkkebn củkocba mìakalnh.

Giấthrgc ngủkocbwgjjy Vũfhae La ngủkocb rấthrgt say, khi cảmmavm giáyopnc trêlihvn mặqrejt ngứbkwwa ngứbkwwa mớsryui từekpt từekpt tỉcnmonh dậrsiuy. Cảmmavm giáyopnc ngứbkwwa ngứbkwwa nàwgjjy Vũfhae La cóqiya chúnavtt quen thuộqiyac, ởoobc trong Thiêlihvn Phủkocb Chi Quốjzcac ngoạumbvi trừekpt Đpgcqqiyang Đpgcqqiyang ra còfjxyn cóqiya thểcrsxwgjj ai?

Hắpzwnn còfjxyn cóqiya chúnavtt mơzayx hồkkeb, tiệpzwnn tay vung lêlihvn:

- Đpgcqqiyang Đpgcqqiyang, đfhaeekptng ồkkebn àwgjjo...

Thếagpy nhưlfbjng khi mởoobc mắpzwnt ra hắpzwnn lạumbvi cóqiya chúnavtt bấthrgt ngờjlrw, Đpgcqqiyang Đpgcqqiyang cũfhaeng khôrurxng ởoobclihvn cạumbvnh mìakalnh. Hắpzwnn kỳavng quáyopni mộqiyat hồkkebi, khôrurxng ngờjlrw lạumbvi nhìakaln thấthrgy mộqiyat con côrurxn trùnaqlng giốjzcang nhưlfbj kiếagpyn từekpt trêlihvn ngưlfbjjlrwi mìakalnh ngãumbv xuốjzcang.

fhae La thoáyopnng cáyopni đfhaeãumbv ngâemhky ngưlfbjjlrwi.

Thiêlihvn Phủkocb Chi Quốjzcac đfhaeãumbvwgjj Thầsombn Tưlfbjsryung thấthrgt phẩagyam, sau khi hắpzwnn đfhaeưlfbja cáyopnc loạumbvi bảmmavo vậrsiut vàwgjjo trong Thiêlihvn Phủkocb Chi Quốjzcac, quy tắpzwnc củkocba thếagpy giớsryui nàwgjjy dầsombn dầsombn hoàwgjjn thiệpzwnn, sau khi cóqiya nhữbdgung sinh mạumbvng kia, sinh cơzayx trong Thiêlihvn Phủkocb Chi Quốjzcac càwgjjng dạumbvt dàwgjjo.

Hắpzwnn biếagpyt đfhaethrgt đfhaeai trong Thiêlihvn Phủkocb Chi Quốjzcac sinh ra sinh linh chỉcnmowgjj vấthrgn đfhaeluiv thờjlrwi gian. Trêlihvn thựfhaec tếagpy trưlfbjsryuc đfhaeóqiya hắpzwnn đfhaeãumbv cảmmavm giáyopnc đfhaeưlfbjvtvuc, trong khe suốjzcai đfhaeãumbvqiya dấthrgu hiệpzwnu củkocba sinh mệpzwnnh. Chẳpzwnng qua nhữbdgung sinh mệpzwnnh kia cựfhaec kỳavng nhỏhtyhagpy, cho dùnaqlwgjjfhae La cũfhaeng khôrurxng nhìakaln thấthrgy.

Thếagpy nhưlfbjng con côrurxn trùnaqlng vừekpta mớsryui bỏhtyh qua trêlihvn ngưlfbjjlrwi mìakalnh chíekptnh làwgjj sinh linh hàwgjjng thậrsiut giáyopn thậrsiut!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.