Tiên Tuyệt

Chương 412 : Thú Thủ Châu Liên (Trung)

    trước sau   
Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng sau khi sắmwylp xếgatap tốhjpkt cho Vũoafh La, cázlono lỗbmkxi mộacdvt tiếgatang:

- Vũoafh La tiêpskon sinh, ta còkszjn phảhnvyi đzloni thu xếgatap cho mưnufwwzdyi lăhnvym vạgodnn đzlongodni quâryven kia, khôhnvyng cóolrs ta tọhwiea trấmsjan, sợnquj rằsazbng nhữpdgcng quâryven sĩzfrd kiệpsfjt ngạgodno bấmsjat tuâryven kia sẽrtfiryvey ra chuyệpsfjn, chiêpskou đzlonãjtxdi khôhnvyng chu toàzbmjn, xin ngàzbmji thôhnvyng cảhnvym.

oafh La cũoafhng khôhnvyng đzlonxond ýcquf:

- Trấmsjan Hảhnvyi Vưnufwơsiubng xin cứupaf tựkgha nhiêpskon.

Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng đzloni ra từbqal chỗbmkxoafh La khôhnvyng đzloni quâryven doanh gìzvhw, đzlonóolrs tựkgha nhiêpskon làzbmj lấmsjay cớbqalzbmj trựkghac tiếgatap đzloni gặmsjap hoàzbmjng tỷjxrf.

Nam Vinh Ngọhwiec Mịaumx khôhnvyng cóolrs nghỉoovn ngơsiubi, chẳbwyung qua thậbzxtt sựkgha cảhnvy ngưnufwwzdyi đzlonbtiou mỏpsfji. Nàzbmjng tựkghaa lưnufwng trêpskon mộacdvt chiếgatac ghếgata rộacdvng rãjtxdi, tóolrsc mâryvey thảhnvy xuốhjpkng, tóolrsc dàzbmji rủnufw trêpskon vai. Hiểxondn nhiêpskon làzbmj biếgatat Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng trởwizg lạgodni, nàzbmjng giơsiub tay chỉoovn chiếgatac ghếgata đzlonãjtxd sớbqalm bàzbmjy xong:


- Ngồbzxti đzloni.

Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng tạgodn ơsiubn ngồbzxti xuốhjpkng, đzloni thẳbwyung vàzbmjo vấmsjan đzlonbtio hỏpsfji:

- Bệpsfj hạgodn, rốhjpkt cuộacdvc đzlonãjtxd xảhnvyy ra chuyệpsfjn gìzvhw?

zlonn Yêpskou Nữpdgc Hoàzbmjng vung tay lêpskon, nhữpdgcng thịaumx nữpdgc hầpdgcu hạgodnpskon cạgodnnh khẽrtfi khom ngưnufwwzdyi rốhjpki rítwigt lui ra, bêpskon trong hàzbmjnh cung lớbqaln nhưnufw vậbzxty chỉoovnolrs tỷjxrf đzlonpsfj hai ngưnufwwzdyi. Nam Vinh Ngọhwiec Mịaumxbyjbc nàzbmjy mớbqali hữpdgcu khítwighnvy lựkghac kểxond lạgodni chuyệpsfjn đzlonãjtxd xảhnvyy ra, cuốhjpki cùwizgng cưnufwwzdyi khốhjpkolrsi:

- Trẫwdibm đzlonâryvey cóolrs thểxond xem làzbmj đzlonãjtxd lấmsjay đzlonázlon đzlonbzxtp châryven mìzvhwnh hay khôhnvyng?

Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng lắmwylc đzlonpdgcu:

- Bệpsfj hạgodn, mặmsjac dùwizgkszjn khôhnvyng đzlongodnt đzlonưnufwnqujc mụnufwc đzlonítwigch, nhưnufwng dùwizg sao vẫwdibn còkszjn cóolrs mộacdvt tia hy vọhwieng.

Nam Vinh Ngọhwiec Mịaumx gậbzxtt đzlonpdgcu nóolrsi:

- Đzlonưnufwơsiubng nhiêpskon trẫwdibm hiểxondu đzloniềbtiou nàzbmjy, bởwizgi vậbzxty trẫwdibm mớbqali bảhnvyo ngưnufwơsiubi đzloni tiếgatap đzlonóolrsn Vũoafh La.

Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng cũoafhng gậbzxtt đzlonpdgcu, tuy hắmwyln khôhnvyng cưnufwwzdyng thếgata nhưnufw bệpsfj hạgodn nhưnufwng lạgodni rấmsjat biếgatat mìzvhwnh biếgatat ta, khôhnvyng nhưnufw Nam Vinh Ngọhwiec Mịaumx, biếgatat rõdbzr phảhnvyi quan hệpsfj tốhjpkt vớbqali Vũoafh La nhưnufwng trong lòkszjng thủnufwy chung khôhnvyng đzlonưnufwnqujc tựkgha nhiêpskon.

Từbqal đzloniểxondm nàzbmjy cóolrs thểxond thấmsjay đzlonưnufwnqujc, Nam Vinh Ngọhwiec Mịaumx coi nhưnufwzbmjoafhng biếgatat cázlonch dùwizgng ngưnufwwzdyi.

Nữpdgc hoàzbmjng bệpsfj hạgodn vung tay lêpskon:

- Ngưnufwơsiubi hiểxondu đzlonưnufwnqujc ýcquf tứupaf củnufwa trẫwdibm thìzvhw tốhjpkt rồbzxti, hôhnvym nay trưnufwbqalc tiêpskon ngưnufwơsiubi làzbmjm quen vớbqali hắmwyln mộacdvt chúbyjbt, cóolrs chuyệpsfjn gìzvhw... Ngưnufwơsiubi làzbmjm chủnufwwizgy cơsiubzbmjzbmjnh sựkgha.


- Thầpdgcn tuâryven chỉoovn, thầpdgcn xin cázlono lui...

Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng từbqalzbmjnh cung củnufwa bệpsfj hạgodn đzloni ra, thậbzxtt ra târyvem tìzvhwnh nhẹsazb nhõdbzrm hơsiubn Nam Vinh Ngọhwiec Mịaumx rấmsjat nhiềbtiou. Từbqalbyjbc bắmwylt đzlonpdgcu, hắmwyln thựkghac ra đzlonãjtxd khôhnvyng quázlon tin tưnufwwizgng phong ấmsjan củnufwa Bázlonn Yêpskou tộacdvc đzlonưnufwnqujc giảhnvyi trừbqal dễyyltzbmjng nhưnufw vậbzxty.

Phong ấmsjan củnufwa Bázlonn Yêpskou tộacdvc đzlonãjtxd mấmsjay vạgodnn năhnvym cũoafhng chưnufwa giảhnvyi trừbqal, Nam Vinh Ngọhwiec Mịaumx chỉoovn đzloni Đzlonôhnvyng Thổzrxv mộacdvt chuyếgatan, nhặmsjat đzlonưnufwnqujc mộacdvt nam tửwdctolrs huyếgatat mạgodnch Viêpskom Hoàzbmjng, thìzvhwolrs thểxond dễyyltzbmjng giảhnvyi trừbqal đzlonưnufwnqujc sao?

Tuy nóolrsi đzloniềbtiou kiệpsfjn đzlonbtiou đzlonãjtxd đzlonpdgcy đzlonnufw, nhưnufwng việpsfjc trọhwieng đzlongodni nhưnufw thếgatazbmjy, làzbmjm sao cóolrs thểxond trázlonnh khỏpsfji trắmwylc trờwzdy?

Cho dùwizgolrs trắmwylc trởwizg nhưnufwng cũoafhng đzlonãjtxdolrs hi vọhwieng- Chỉoovn cầpdgcn cóolrs hi vọhwieng, đzlonóolrs chítwignh làzbmj chuyệpsfjn tốhjpkt.

Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng vừbqala đzloni vừbqala suy nghĩzfrd, Bázlonn Yêpskou tộacdvc quyềbtion thếgata ngấmsjat trờwzdyi, Trấmsjan Hảhnvyi Vưnufwơsiubng dưnufwbqali mộacdvt ngưnufwwzdyi trêpskon vạgodnn ngưnufwwzdyi, vậbzxty màzbmjbyjbc nàzbmjy phảhnvyi vắmwylt óolrsc suy títwignh làzbmjm cázlonch nàzbmjo giao hảhnvyo vớbqali Vũoafh La.

Trưnufwbqalc khi Đzlonaumxch Thiêpskon Vũoafh đzlonếgatan, hắmwyln nhấmsjat đzlonaumxnh phảhnvyi lôhnvyi kévveuo quan hệpsfj vớbqali Vũoafh La.

Hiệpsfjn tạgodni xem ra vấmsjan đzlonbtio duy nhấmsjat chítwignh làzbmj trưnufwbqalc kia nữpdgc hoàzbmjng bệpsfj hạgodn đzlonãjtxd từbqalng bắmwylt giữpdgc ngưnufwwzdyi ta làzbmjm tùwizg binh, đzlonãjtxd vậbzxty còkszjn giờwzdy mộacdvt tròkszj lừbqala gạgodnt chẳbwyung lấmsjay gìzvhwzbmj cao minh.

Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng cázloni gìzvhwoafhng tốhjpkt, duy chỉoovnolrs mộacdvt khuyếgatat đzloniểxondm: Házlono sắmwylc.

Cho nêpskon suy bụnufwng ta ra bụnufwng ngưnufwwzdyi, ngưnufwwzdyi hắmwyln muốhjpkn tiếgatap đzlonãjtxdi đzlonpdgcu tiêpskon đzlonưnufwơsiubng nhiêpskon phảhnvyi cóolrs sắmwylc đzlonsazbp. Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng thựkghac làzbmj đzlonãjtxd gặmsjap qua đzlonupafa cházlonu gázloni kia củnufwa mìzvhwnh, Nam Vinh Âkszjm mặmsjac dùwizgkszjn chưnufwa trưnufwwizgng thàzbmjnh nhưnufwng đzlonãjtxdolrszlonng dấmsjap củnufwa mỹmwyl nhâryven bạgodni hoạgodni, thêpskom vàzbmji năhnvym nữpdgca, nếgatau nóolrsi nàzbmjng làzbmj hạgodni nưnufwbqalc hạgodni dâryven cũoafhng khôhnvyng quázlon đzlonázlonng.

Nghĩzfrd đzlonếgatan đzlonâryvey, hắmwyln chợnqujt cóolrs chúbyjbt lo sợnquj bấmsjat an, cóolrs lẽrtfi việpsfjc hắmwyln sắmwylp xếgatap mưnufwwzdyi ảhnvy mỹmwyl tỳyylt thiếgatap thâryven trong phòkszjng củnufwa Vũoafh La khôhnvyng phảhnvyi làzbmjzbmjnh đzlonacdvng sázlonng suốhjpkt, Vũoafh La xem ra đzlonãjtxd vừbqala ýcquf Nam Vinh Âkszjm.

Nam Vinh Ngọhwiec Hồbzxtng cảhnvym thấmsjay gảhnvy Nam Vinh Âkszjm cho Vũoafh La chẳbwyung cóolrszvhwzbmj khôhnvyng ổzrxvn, dùwizg sao nàzbmjng cũoafhng khôhnvyng phảhnvyi ngưnufwwzdyi thừbqala kếgata hoàzbmjng vịaumx đzlonpdgcu tiêpskon. Nếgatau nhưnufwolrs thểxond hi sinh mộacdvt Nam Vinh Âkszjm đzlonxond đzlonzrxvi lấmsjay giảhnvyi trừbqal phong ấmsjan củnufwa Bázlonn Yêpskou tộacdvc, đzlonóolrs tuyệpsfjt đzlonhjpki làzbmj mộacdvt cuộacdvc mua bázlonn cóolrs lờwzdyi.

Nếgatau nhưnufwzvhwnh cóolrs thểxond giao hảhnvyo vớbqali Vũoafh La, đzlonnquji tưnufwơsiubng lai thầpdgcn côhnvyng củnufwa Vũoafh La đzlongodni thàzbmjnh, thuậbzxtn lợnquji thuyếgatat phụnufwc hắmwyln giúbyjbp Bázlonn Yêpskou tộacdvc giảhnvyi trừbqal phong ấmsjan, vậbzxty mìzvhwnh chítwignh làzbmj đzlonpsfj nhấmsjat côhnvyng thầpdgcn củnufwa Bázlonn Yêpskou tộacdvc.


Hắmwyln chưnufwa từbqalng cóolrsjtxdryvem lậbzxtt đzlonzrxv hoàzbmjng tỷjxrf, nhưnufwng sựkgha quang vinh củnufwa đzlonpsfj nhấmsjat côhnvyng thầpdgcn vẫwdibn làzbmjm cho hắmwyln hăhnvyng házloni, hắmwyln tràzbmjn đzlonpdgcy hàzbmjo hứupafng đzloni vềbtio phítwiga nơsiubi ởwizg củnufwa Vũoafh La.

Đzlonázlonng tiếgatac, Trấmsjan Hảhnvyi Vưnufwơsiubng đzlonang “tràzbmjn đzlonpdgcy nhiệpsfjt huyếgatat” tạgodni chỗbmkxwizg củnufwa Vũoafh La lạgodni phảhnvyi đzlonupafng bêpskon ngoàzbmji cửwdcta, thịaumx nữpdgczlono tin, Vũoafh La tiêpskon sinh đzlonãjtxd nghỉoovn ngơsiubi. Trấmsjan Hảhnvyi Vưnufwơsiubng giàzbmj khôhnvyng đzlonupafng đzlonmwyln, đzlonhnvyo mắmwylt hỏpsfji:

- Vậbzxty mưnufwwzdyi ảhnvy mỹmwyl tỳyylt đzlonãjtxd từbqalng thịaumx tẩkymam chưnufwa?

Thịaumx nữpdgc nhu thuậbzxtn đzlonázlonp:

- Chưnufwa từbqalng.

Trấmsjan Hảhnvyi Vưnufwơsiubng bĩzfrdu môhnvyi mộacdvt cázloni, trong lòkszjng cóolrs chúbyjbt khinh thưnufwwzdyng hàzbmjnh vi củnufwa Vũoafh La: Quảhnvy nhiêpskon làzbmj mộacdvt kẻcquf chuyêpskon tĩzfrdnh.

Loạgodni khinh thưnufwwzdyng nàzbmjy cũoafhng khôhnvyng phảhnvyi xem thưnufwwzdyng thậbzxtt, màzbmjzbmj sựkgha khinh bỉoovn củnufwa hoa hoa côhnvyng tửwdct đzlonhjpki vớbqali đzlongodno đzlonupafc củnufwa mộacdvt tìzvhwnh tházlonnh si tìzvhwnh.

Trấmsjan Hảhnvyi Vưnufwơsiubng bấmsjat mãjtxdn hồbzxti cung, liềbtion gọhwiei sázlonu thiếgatau nữpdgczlonn Yêpskou xinh đzlonsazbp tớbqali thịaumx tầpdgcm, đzlonùwizga giỡoovnn mộacdvt lúbyjbc đzlonãjtxd ngủnufw say.

oafh La kỳyylt thựkghac khôhnvyng đzloni nghi, mưnufwwzdyi ảhnvy mỹmwyl tỳyylt chuẩkyman bịaumxnufwbqalc tắmwylm cho hắmwyln xong liềbtion bịaumx hắmwyln đzlonuổzrxvi ra ngoàzbmji. Vũoafh La làzbmj ai? Chítwignh làzbmj kházlonch nhâryven tôhnvyn quýcquf nhấmsjat củnufwa Bázlonn Yêpskou tộacdvc, Trấmsjan Hảhnvyi Vưnufwơsiubng trưnufwbqalc đzlonóolrs đzlonãjtxd dặmsjan dòkszj, khôhnvyng đzlonưnufwnqujc ngỗbmkx ngưnufwnqujc vớbqali quýcquf kházlonch, bằsazbng khôhnvyng giếgatat chếgatat cảhnvy nhàzbmj.

Đzlonázlonm mỹmwyl tỳyylt thựkghac muốhjpkn thâryven cậbzxtn Vũoafh La, nhưnufwng Vũoafh La mặmsjat lạgodnnh, bọhwien họhwieoafhng khôhnvyng cóolrs can đzlonhnvym đzlonóolrs, vềbtio phầpdgcn cázlonc loạgodni thủnufw đzlonoạgodnn đzlonpdgcu môhnvyi chóolrst lưnufwoovni nhưnufw “Bềbtio trêpskon cóolrs phâryven phóolrs, khôhnvyng nghe sẽrtfi chịaumxu phạgodnt” lạgodni càzbmjng khôhnvyng dázlonm. Khôhnvyng nóolrsi đzlonếgatan thủnufw đzlonoạgodnn bậbzxtc nàzbmjy khôhnvyng cóolrs bao nhiêpskou hiệpsfju quảhnvy đzlonhjpki vớbqali tu sĩzfrdryvem chítwig kiêpskon đzlonaumxnh, chỉoovn cầpdgcn sau sựkgha việpsfjc vừbqala hỏpsfji làzbmj lộacdv ra màzbmj thôhnvyi.

oafh La tựkghazvhwnh tắmwylm rửwdcta, trong thùwizgng gỗbmkx lớbqaln nưnufwbqalc ấmsjam vừbqala đzlonnufw, hơsiubi nưnufwbqalc lưnufwnqujn lờwzdy, trong nưnufwbqalc đzlonun thảhnvyo dưnufwnqujc nàzbmjo đzlonóolrsolrswizgi thơsiubm tưnufwơsiubi mázlont, quảhnvy nhiêpskon vôhnvywizgng dễyylt chịaumxu.

Hắmwyln nằsazbm trong thùwizgng gỗbmkx, trong đzlonpdgcu khôhnvyng khỏpsfji cóolrs nhữpdgcng suy nghĩzfrd kiềbtiou diễyyltm, nếgatau nhưnufw Chu Nghiêpskon hoặmsjac Cốhjpkc Mộacdvc Thanh ởwizg đzlonâryvey, uyêpskon ưnufwơsiubng nghịaumxch nưnufwbqalc cũoafhng làzbmj niềbtiom vui.

Vừbqala nảhnvyy sinh ýcquf nghĩzfrdzbmjy, lạgodni làzbmjm hắmwyln nhớbqal đzlonếgatan cốhjpknufwơsiubng. Rờwzdyi khỏpsfji Trung Châryveu đzlonãjtxd mộacdvt năhnvym rồbzxti, cũoafhng khôhnvyng biếgatat tìzvhwnh hìzvhwnh ởwizg đzlonóolrs nhưnufw thếgatazbmjo. Cũoafhng may vôhnvy luậbzxtn làzbmj Chu Nghiêpskon hay Cốhjpkc Mộacdvc Thanh đzlonbtiou cóolrs phụnufw thâryven cóolrs đzlonaumxa vịaumx lớbqaln, hẳbwyun làzbmj khôhnvyng ai dázlonm làzbmjm gìzvhwzlonc nàzbmjng.

Chỉoovnzbmj nỗbmkxi nhớbqal trong lòkszjng giốhjpkng nhưnufw cỏpsfj dạgodni, mộacdvt khi nảhnvyy mầpdgcm thìzvhw khôhnvyng thểxond ngăhnvyn chặmsjan.

oafh La kỳyylt cọhwie qua loa rồbzxti nhảhnvyy ra, cầpdgcn phảhnvyi nhanh chóolrsng tìzvhwm hiểxondu tìzvhwnh hìzvhwnh bêpskon nàzbmjy, đzlonxondkszjn sớbqalm ngàzbmjy trởwizg vềbtio Trung Châryveu.

Hắmwyln mởwizg Thiêpskon Phủnufw Chi Quốhjpkc ra rồbzxti chui vàzbmjo trong.

Thưnufwơsiubng thếgata củnufwa Phùwizg Cổzrxv đzlonếgatan hôhnvym nay cuốhjpki cùwizgng đzlonãjtxd khôhnvyi phụnufwc đzlonưnufwnqujc bảhnvyy tázlonm phầpdgcn, đzlonãjtxd khôhnvyng còkszjn gìzvhw đzlonázlonng ngạgodni cóolrs thểxondwizgng đzlonxondkszjvveut rồbzxti.

Trong vòkszjng mấmsjay tházlonng nghỉoovn ngơsiubi nàzbmjy Phùwizg Cổzrxv khôhnvyng chỉoovnnufwoovnng tốhjpkt thưnufwơsiubng thếgata, màzbmj lựkghac lưnufwnqujng trong viêpskon Tổzrxv Linh yêpskou đzlonan kia cũoafhng đzlonưnufwnqujc hấmsjap thu khôhnvyng ítwigt. Vũoafh La títwignh mộacdvt chúbyjbt, đzlonãjtxdolrs khoảhnvyng mộacdvt thàzbmjnh lựkghac lưnufwnqujng bịaumx Phùwizg Cổzrxv hấmsjap thu.

Chớbqal xem thưnufwwzdyng mộacdvt thàzbmjnh lựkghac lưnufwnqujng nàzbmjy, thửwdctnufwwizgng tưnufwnqujng di títwigch thầpdgcn đzloniệpsfjn to lớbqaln bêpskon trong Ma Sơsiubn kia thìzvhw sẽrtfi biếgatat, chủnufw nhâryven củnufwa Tốhjpk Linh yêpskou đzlonan nàzbmjy năhnvym đzlonóolrs mạgodnnh tớbqali cỡoovnzbmjo. Nếgatau nhưnufwzbmjpskou tộacdvc bìzvhwnh thưnufwwzdyng, hấmsjap thu mộacdvt thàzbmjnh lựkghac lưnufwnqujng nàzbmjy sẽrtfi lậbzxtp tứupafc trởwizg thàzbmjnh chiếgatan sĩzfrdwizgng mạgodnnh nhấmsjat, cho dùwizg đzlonhjpki mặmsjat vớbqali Hổzrxvzlono chiếgatan sĩzfrd củnufwa Bázlont Đzlongodni Thầpdgcn Trủnufwng cũoafhng cóolrs sứupafc liềbtiou mạgodnng.

Chẳbwyung qua Phùwizg Cổzrxvwizg sao cũoafhng làzbmj tồbzxtn tạgodni đzlonmsjac thùwizg, lựkghac lưnufwnqujng củnufwa Tổzrxv Linh yêpskou đzlonan đzlonhjpki vớbqali nóolrsolrszlonc dụnufwng phầpdgcn lớbqaln làzbmj mộacdvt loạgodni rèlgagn luyệpsfjn thểxond chấmsjat, châryven chítwignh cóolrs thểxond lắmwylng đzlonhwieng ởwizg trong cơsiub thếgataoafhng khôhnvyng nhiềbtiou. Đzlonâryvey còkszjn làzbmj bởwizgi vìzvhw chủnufw nhâryven củnufwa Tổzrxv Linh Yêpskou Đzlonan nàzbmjy cóolrs muôhnvyn vàzbmjn liêpskon hệpsfjPhùwizg Cổzrxv thờwzdyi kỳyylt thưnufwnqujng cốhjpk kia.

Íjxrfch lợnquji củnufwa mộacdvt thàzbmjnh lựkghac lưnufwnqujng nàzbmjy đzlonhjpki vớbqali Phùwizg Cổzrxvoafhng làzbmjdbzrzbmjng. Thâryven thểxond củnufwa Phùwizg Cổzrxv hiệpsfjn tạgodni cưnufwwzdyng hãjtxdn hơsiubn lúbyjbc trưnufwbqalc rấmsjat nhiềbtiou, cho dùwizg khôhnvyng sửwdct dụnufwng năhnvyng lựkghac củnufwa bảhnvyn thâryven chỉoovn dựkghaa vàzbmjo thâryven thểxond va chạgodnm, cũoafhng cóolrs thểxond bắmwyln thủnufwng thuẫwdibn bàzbmji giốhjpkng nhưnufwpskon nỏpsfj.

oafh La còkszjn cóolrs thểxond cảhnvym giázlonc đzlonưnufwnqujc, từbqal đzlonâryvey tớbqali lúbyjbc Phùwizg Cổzrxv thăhnvyng cấmsjap đzlonãjtxd khôhnvyng còkszjn xa, tiếgatap tụnufwc nghỉoovn ngơsiubi ởwizg trong Tổzrxv Linh Yêpskou Đzlonan thêpskom nửwdcta năhnvym nữpdgca làzbmjolrs thểxond thàzbmjnh côhnvyng đzlonbtio thăhnvyng làzbmjm Thầpdgcn Tưnufwbqalng tứupaf phẩkymam rồbzxti.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.