Tiên Tuyệt

Chương 411 : Thú Thủ Châu Liên (Thượng)

    trước sau   
Mấltqgy ngàyoyuy nay, kinh nghiệcdfum, kiếqvnsn thứvvvkc củyelua hắvvvkn ngàyoyuy càyoyung tăvmnkng trưubcmvmnkng, cóhvmw trợhuub giúdrlyp rấltqgt lớzfzen cho việcdfuc tu luyệcdfun. Lúdrlyc trưubcmzfzec cũcbibng làyoyu ngàyoyuy tháiragng tídrlych lũcbiby, bếqvns quan hôjrtnm nay chídrlynh làyoyuyoyunh đvzpzmvrpng củyelung cốprgj thàyoyunh quảvvtr.

Thờasmhi gian hơgnzxn mộmvrpt tháiragng khôjrtnng tídrlynh làyoyuyoyui nhưubcmng vừpbula đvzpzyelu, cảvvtrnh giớzfzei củyelua hắvvvkn hôjrtnm nay đvzpzãlcxxyoyu Long Cung trung cấltqgp. Bếqvns quan trong hơgnzxn mộmvrpt tháiragng nàyoyuy, linh nguyêqmavn trong Minh Đlcxxưubcmasmhng Cung cuồizfbn cuộmvrpn, còmvrpn xen lẫdslkn nhiềubcmu tia thầmvrpn lựvqcmc đvzpzfcrfm ngâumwin sắvvvkc.

Trong Băvmnkng Sơgnzxn kia, hạfcrfch tâumwim ngưubcmng kếqvnst càyoyung ngàyoyuy càyoyung rõpvixyoyung.

Long Cung trêqmavn Băvmnkng Sơgnzxn mâumwiy khóhvmwi lưubcmhuubn lờasmh, hàyoyu quang sáiragng rỡssif. Hàyoyung ngàyoyuy Linh Long nuốprgjt hàyoyu quang, dầmvrpn dầmvrpn cóhvmw vẻoktg đvzpzubcm thăvmnkng. Xem ra khôjrtnng bao lâumwiu nữasmha làyoyuhvmw thểpffa đvzpzfcrft tớzfzei đvzpzcyxwnh đvzpziểpffam củyelua Long Cung trung cấltqgp, đvzpzáiragnh sâumwiu vàyoyuo cảvvtrnh giớzfzei Long Cung cao cấltqgp.

Mộmvrpt ngàyoyuy nàyoyuy Vũcbib La đvzpzang tu luyệcdfun, bỗyelung nhiêqmavn Đlcxxmvrpu cốprgjt Bảvvtro Oảvvtrn nhẹfioj nhàyoyung chấltqgn đvzpzmvrpng, thanh âumwim củyelua Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz truyềubcmn tớzfzei:

- Đlcxxếqvnsn Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro rồizfbi.


jrtnmvrpng máiragy móhvmwc, chỉcyxwmvrpn thiếqvnsu nưubcmzfzec rung pháiragp bảvvtro củyelua mìszlsnh lêqmavn néqfxgm Vũcbib La ra ngoàyoyui.

Dựvqcma theo tídrlynh tìszlsnh củyelua Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz, đvzpzãlcxx buồizfbn bựvqcmc mấltqgy tháiragng màyoyuhvmw thểpffahvmw tháiragi đvzpzmvrp nhưubcm vậhvmwy đvzpzãlcxxyoyu “cựvqcmc đvzpzmvrp khắvvvkc chếqvns” rồizfbi, thếqvns nhưubcmng Vũcbib La vẫdslkn làyoyum ngơgnzx.. Hắvvvkn cảvvtrm thấltqgy khôjrtnng cầmvrpn thiếqvnst éqfxgp buộmvrpc Nam Vinh Ngọughac Mịmqrzdrlyi đvzpzmvrpu nhậhvmwn lỗyelui vớzfzei mìszlsnh, nhưubcmng khôjrtnng cóhvmw nghĩubcma hắvvvkn muốprgjn tiếqvnsp tụqewdc chịmqrzu đvzpzvqcmng khuôjrtnn mặbeyqt lạfcrfnh lùmvrpng củyelua Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz.

cbib La từpbul trong Đlcxxmvrpu cốprgjt Bảvvtro Oảvvtrn đvzpzi ra, vung tay áirago lêqmavn, lạfcrfnh lùmvrpng liếqvnsc Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz mộmvrpt cáiragi:

- Bệcdfu hạfcrfubcmasmhng nhưubcm rấltqgt làyoyu bấltqgt mãlcxxn vớzfzei ta?

Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz trong lòmvrpng hồizfbi hộmvrpp mộmvrpt chúdrlyt, thầmvrpm mắvvvkng mìszlsnh khôjrtnng cóhvmw chừpbulng mựvqcmc. Tiểpffau tửflryyoyuy dùmvrp sao cũcbibng nắvvvkm mệcdfunh mạfcrfch củyelua toàyoyun bộmvrpiragn Yêqmavu tộmvrpc, cho dùmvrpyoyu ngưubcmasmhi bìszlsnh thưubcmasmhng đvzpzmvrpt nhiêqmavn đvzpzoạfcrft đvzpzưubcmhuubc quyềubcmn lựvqcmc lớzfzen nhưubcm vậhvmwy cũcbibng sẽsapm lớzfzen lốprgji, huốprgjng chi hắvvvkn vốprgjn chídrlynh làyoyu mộmvrpt cao thủyelu?

Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz trong lúdrlyc nhấltqgt thờasmhi căvmnkn bảvvtrn khôjrtnng thểpffa đvzpzpffa ýcbxv tớzfzei tâumwim tìszlsnh củyelua bảvvtrn thâumwin mìszlsnh, lậhvmwp tứvvvkc ôjrtnm quyềubcmn váiragi mộmvrpt cáiragi:

- Làyoyu ta lỗyelulcxxng rồizfbi, xin tiêqmavn sinh lưubcmhuubng thứvvvk, Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz bảvvtro đvzpzvvtrm, sau nàyoyuy tiêqmavn sinh chídrlynh làyoyu kháiragch nhâumwin tôjrtnn quýcbxv nhấltqgt củyelua Báiragn Yêqmavu tộmvrpc ta. Báiragn Yêqmavu tộmvrpc từpbul Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz trởvmnk xuốprgjng sẽsapm khôjrtnng cóhvmw ai cóhvmw nửflrya đvzpziểpffam bấltqgt kídrlynh vớzfzei tiêqmavn sinh.

cbib La hừpbul mộmvrpt tiếqvnsng, cũcbibng khôjrtnng so đvzpzo tídrlynh toáiragn đvzpzprgji vớzfzei nhữasmhng chuyệcdfun nhỏnetkyoyuy. Hắvvvkn nhìszlsn vềubcm phídrlya trưubcmzfzec, ởvmnk ngoàyoyui chừpbulng hơgnzxn mưubcmasmhi dặbeyqm mộmvrpt hòmvrpn đvzpzvvtro cựvqcmc lớzfzen giốprgjng nhưubcm mộmvrpt con hảvvtri quy khổwqjing lồizfb đvzpzang tu dưubcmssifng sinh tồizfbn, lơgnzx lửflryng trêqmavn mặbeyqt biểpffan khôjrtnng nhúdrlyc nhídrlych.

Mộmvrpt đvzpzmvrpi ngũcbib thậhvmwt lớzfzen từpbul trêqmavn hòmvrpn đvzpzvvtro nàyoyuy chạfcrfy ra, chạfcrfy vềubcm phídrlya bọughan họugha.

Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro cũcbibng khôjrtnng phảvvtri làyoyugnzxi ởvmnk củyelua vưubcmơgnzxng đvzpzìszlsnh Báiragn Yêqmavu tộmvrpc, thếqvns nhưubcmng phòmvrpng ngựvqcm trêqmavn Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro lạfcrfi khôjrtnng kéqfxgm hơgnzxn so vớzfzei vưubcmơgnzxng đvzpzìszlsnh, nơgnzxi nàyoyuy đvzpzizfbng dạfcrfng làyoyu trọughang đvzpzmqrza căvmnkn bảvvtrn củyelua Báiragn Yêqmavu tộmvrpc.

Bởvmnki vìszlsgnzxi nàyoyuy chídrlynh làyoyu chỗyelu đvzpzbeyqt bảvvtro khốprgj củyelua hoàyoyung thấltqgt vàyoyu quốprgjc khốprgj củyelua Báiragn Yêqmavu tộmvrpc.

Đlcxxmvrpi ngữasmh đvzpzếqvnsn nghêqmavnh đvzpzóhvmwn kia chídrlynh làyoyu chủyeluubcmzfzeng trấltqgn thủyelu Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro, Lụqewdc đvzpzcdfu củyelua Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz, Trấltqgn Hảvvtri Vưubcmơgnzxng Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng. Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng làyoyu đvzpzcdfu đvzpzcdfu đvzpzưubcmhuubc Báiragn Yêqmavu Nữasmh Hoàyoyung tídrlyn nhiệcdfum nhấltqgt, nếqvnsu khôjrtnng cũcbibng sẽsapm khôjrtnng đvzpzpffa hắvvvkn trấltqgn thủyelu mộmvrpt nơgnzxi quan trọughang nhưubcm Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro.

Trêqmavn đvzpzvvtro ngoạfcrfi trừpbul siêqmavu cấltqgp cao thủyelu Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng, còmvrpn cóhvmw mộmvrpt vịmqrz Thuậhvmwt Vưubcmơgnzxng, mộmvrpt vịmqrz Binh Vưubcmơgnzxng phụqewdirag.


iragc loạfcrfi trậhvmwn pháiragp mai phụqewdc hếqvnst sứvvvkc đvzpzmvrpy đvzpzyelu, cho dùmvrpyoyu bảvvtrn thâumwin Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz muốprgjn ỷvmnk mạfcrfnh xôjrtnng vàyoyuo cũcbibng sẽsapmgnzxi gưubcmơgnzxm gãlcxxy giáirago, ban đvzpzmvrpu nàyoyung lựvqcma chọughan trao đvzpzprgji con tin ởvmnkgnzxi nàyoyuy chídrlynh làyoyu mang ýcbxv niệcdfum mìszlsnh đvzpzvvvkng vàyoyuo thếqvns bấltqgt bạfcrfi.

Chuyệcdfun củyelua Vũcbib La, Nam Vinh Ngọughac Mịmqrzdrlyc trưubcmzfzec từpbulng truyềubcmn thưubcm thôjrtnng báirago cho Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng. Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng biếqvnst Vũcbib La chídrlynh làyoyu tếqvns phẩeuqqm giảvvtri khai phong ấltqgn củyelua Báiragn Yêqmavu tộmvrpc.

Chẳggprng qua lầmvrpn nàyoyuy trởvmnk lạfcrfi, trêqmavn đvzpzưubcmasmhng đvzpzi Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz trong lòmvrpng néqfxgn giậhvmwn, cóhvmw mộmvrpt sốprgj việcdfuc khôjrtnng đvzpzpffa ýcbxv tớzfzei, cũcbibng khôjrtnng trao đvzpzwqjii trưubcmzfzec mộmvrpt bưubcmzfzec vớzfzei Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng.

Trấltqgn Hảvvtri Vưubcmơgnzxng vốprgjn hăvmnkng háiragi bừpbulng bừpbulng chờasmh phong ấltqgn giảvvtri trừpbul, thếqvns nhưubcmng trong cơgnzx thểpffa vẫdslkn mộmvrpt mựvqcmc khôjrtnng cóhvmw đvzpzmvrpng tĩubcmnh gìszls, tựvqcm nhiêqmavn cũcbibng hiểpffau đvzpzưubcmhuubc chuyệcdfun nàyoyuy khôjrtnng thuậhvmwn lợhuubi.

Hiệcdfun tạfcrfi từpbul xa nhìszlsn thấltqgy mộmvrpt nam tửflry đvzpzvvvkng cạfcrfnh Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz, hắvvvkn liềubcmn chầmvrpm chậhvmwm cau màyoyuy.

Bệcdfu hạfcrfubcma nay luôjrtnn giữasmhszlsnh trong sạfcrfch, vìszls sao lạfcrfi đvzpzpffa mộmvrpt nam tửflryhvmwng vai đvzpzi cùmvrpng mìszlsnh?

Trong lòmvrpng Trấltqgn Hảvvtri Vưubcmơgnzxng nảvvtry sinh vôjrtn sốprgj nghi ngờasmh, hắvvvkn giỏnetki vềubcm phòmvrpng thủyelu, mớzfzei cóhvmw thểpffa đvzpzưubcmhuubc pháiragi tớzfzei trấltqgn thủyelu Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro, ngưubcmasmhi nhưubcm vậhvmwy hơgnzxn mộmvrpt nửflrya đvzpzubcmu làyoyudrlynh tìszlsnh trầmvrpm ổwqjin khôjrtnng dễqvns vọughang đvzpzmvrpng. Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng chídrlynh làyoyu nhưubcm thếqvns.

Đlcxxwqjii lạfcrfi làyoyu mộmvrpt thâumwin vưubcmơgnzxng Báiragn Yêqmavu tộmvrpc kháiragc, vừpbula nhìszlsn thấltqgy cóhvmw nam nhâumwin sóhvmwng vai đvzpzi cùmvrpng nữasmh hoàyoyung bệcdfu hạfcrf chỉcyxw sợhuub sẽsapm lậhvmwp tứvvvkc quáiragt lêqmavn nhưubcm sấltqgm, mắvvvkng to nam nhâumwin kia đvzpzãlcxx khinh nhờasmhn nữasmh hoàyoyung.

Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng quyếqvnst đvzpzmqrznh chủyelu ýcbxv nhìszlsn kỹtdbalcxxy nóhvmwi, vìszls vậhvmwy trêqmavn mặbeyqt mỉcyxwm cưubcmasmhi, tiếqvnsn lêqmavn nghêqmavnh đvzpzóhvmwn dùmvrpng lễqvns dậhvmwp đvzpzmvrpu báiragi lạfcrfy:

- Ngôjrtn hoàyoyung vạfcrfn tuếqvns, vạfcrfn tuếqvns, vạfcrfn vạfcrfn tuếqvns!

Phídrlya sau, quầmvrpn thầmvrpn Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro cùmvrpng nhau quỳzgqt sụqewdp xuốprgjng, gàyoyuo théqfxgt long trờasmhi lỡssif đvzpzltqgt.

Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz khoáiragt tay:

- Bìszlsnh thâumwin.


Trấltqgn Hảvvtri Vưubcmơgnzxng đvzpzvvvkng dậhvmwy. Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz nhìszlsn thấltqgy Lụqewdc đvzpzcdfuyoyuszlsnh tídrlyn nhiệcdfum nhấltqgt, tâumwim trạfcrfng kháiraggnzxn mộmvrpt chúdrlyt, trêqmavn mặbeyqt lộmvrp ra nụqewdubcmasmhi yếqvnsu ớzfzet, nhưubcmng trưubcmzfzec tiêqmavn giớzfzei thiệcdfuu

cbib La vớzfzei hắvvvkn:

- Trấltqgn Hảvvtri Vưubcmơgnzxng, vịmqrzyoyuy chídrlynh làyoyucbib La tiêqmavn sinh, sau nàyoyuy hắvvvkn chídrlynh làyoyu kháiragch nhâumwin tôjrtnn quýcbxv nhấltqgt củyelua Báiragn Yêqmavu tộmvrpc ta, thấltqgy Vũcbib La tiêqmavn sinh nhưubcm trầmvrpm đvzpzídrlych thâumwin tớzfzei.

Giọughang đvzpziệcdfuu giảvvtri quyếqvnst việcdfuc chung nàyoyuy nóhvmwi rõpvix Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz tuyệcdfut đvzpzprgji khôjrtnng phảvvtri làyoyu đvzpzang nóhvmwi đvzpzùmvrpa. Trấltqgn Hảvvtri Vưubcmơgnzxng lạfcrfi càyoyung kỳzgqt quáiragi: Vũcbib La? Tiểpffau tửflryyoyuy khôjrtnng phảvvtri làyoyu tếqvns phẩeuqqm sao? Sao lạfcrfi trởvmnk thàyoyunh kháiragch quýcbxv rồizfbi?

Chẳggprng qua hắvvvkn cuốprgji cùmvrpng cũcbibng biếqvnst tạfcrfi sao phong ấltqgn khôjrtnng cóhvmw giảvvtri trừpbul: Ngay cảvvtr tếqvns phẩeuqqm cũcbibng còmvrpn sốprgjng sờasmh sờasmh ra đvzpzóhvmw.

- Thầmvrpn tuâumwin chỉcyxw!

Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng lạfcrfi quỳzgqt xuốprgjng.

- Đlcxxưubcmhuubc rồizfbi lãlcxxo Lụqewdc, đvzpzvvvkng lêqmavn đvzpzi.

Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz lạfcrfi hỏnetki:

- Chuyệcdfun lúdrlyc trưubcmzfzec dặbeyqn dòmvrp ngưubcmơgnzxi chuẩeuqqn bịmqrz thếqvnsyoyuo rồizfbi?

Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng mưubcmasmhi phầmvrpn tin tưubcmvmnkng:

- Bệcdfu hạfcrfqmavn tâumwim, đvzpzpbulng nóhvmwi mộmvrpt têqmavn Đlcxxmqrzch Thiêqmavn Vũcbib, cho dùmvrpyoyu ba đvzpzfcrfi Yêqmavu Tháiragnh, chỉcyxw cầmvrpn bọughan họughairagm tớzfzei, cũcbibng chỉcyxwhvmw tớzfzei màyoyu khôjrtnng cóhvmw vềubcm!

Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz gậhvmwt đvzpzmvrpu:


- Vậhvmwy thìszls tốprgjt. Chúdrlyng ta lêqmavn đvzpzvvtro thôjrtni, trẫdslkm cóhvmwgnzxi mệcdfut, khôjrtnng cầmvrpn an bàyoyui ngưubcmasmhi kháiragc tớzfzei báiragi kiếqvnsn, cóhvmw chuyệcdfun gìszls ngưubcmơgnzxi xem rồizfbi xửflrycbxvyoyu đvzpzưubcmhuubc.

Sau đvzpzóhvmw lạfcrfi đvzpzbeyqc biệcdfut dặbeyqn dòmvrp mộmvrpt câumwiu:

- An bàyoyui chỗyeluvmnk tốprgjt cho Vũcbib La tiêqmavn sinh, vạfcrfn lầmvrpn khôjrtnng đvzpzưubcmhuubc chậhvmwm trễqvns.

Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng khom ngưubcmasmhi nóhvmwi:

- Tuâumwin chỉcyxw.

qmavn ngưubcmasmhi Báiragn Yêqmavu Nữasmh Hoàyoyung cóhvmwubcmasmhi vạfcrfn cấltqgm quâumwin, quâumwin đvzpzmvrpi củyelua Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng tớzfzei nghêqmavnh đvzpzóhvmwn cũcbibng cóhvmwvmnkm vạfcrfn, hai đvzpzmvrpi nhâumwin mãlcxx hộmvrpi hợhuubp đvzpzi vềubcm phídrlya Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro. Từpbul trêqmavn cao nhìszlsn xuốprgjng chỉcyxw thấltqgy hai “dòmvrpng nưubcmzfzec” màyoyuu đvzpzen ởvmnk trong biểpffan rộmvrpng hộmvrpi tụqewd thàyoyunh mộmvrpt, chậhvmwm rãlcxxi chảvvtry vềubcm phídrlya hòmvrpn đvzpzvvtro lớzfzen kia.

iragn Yêqmavu tộmvrpc tổwqji chứvvvkc Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro hơgnzxn vạfcrfn năvmnkm, hòmvrpn đvzpzvvtro nàyoyuy đvzpzídrlych xáiragc làyoyu phòmvrpng thủyelu kiêqmavn cốprgj.

cbib La tiếqvnsn vàyoyuo thủyeluy vựvqcmc phụqewd cậhvmwn Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro, áiragnh mắvvvkt đvzpzvvtro qua, liềubcmn thấltqgy chiếqvnsn sĩubcm tinh nhuệcdfu củyelua Báiragn Yêqmavu tộmvrpc trêqmavn đvzpzưubcmasmhng đvzpzi nhìszlsn qua nhưubcm hỗyelun loạfcrfn, lạfcrfi cẩeuqqn thậhvmwn tráiragnh đvzpzi mộmvrpt ídrlyt đvzpzmqrza đvzpziểpffam đvzpzbeyqc thùmvrp.

Hắvvvkn cẩeuqqn thậhvmwn nhìszlsn lạfcrfi, dưubcmzfzei mặbeyqt biểpffan ẩeuqqn dấltqgu từpbulng tảvvtrng đvzpzáirag ngầmvrpm. Nhữasmhng tảvvtrng đvzpzáirag ngầmvrpm kia khôjrtnng bắvvvkt mắvvvkt chúdrlyt nàyoyuo, thếqvns nhưubcmng nghĩubcm đvzpzếqvnsn bêqmavn trong khẳggprng đvzpzmqrznh khắvvvkc dấltqgu trậhvmwn pháiragp hoặbeyqc làyoyu linh văvmnkn đvzpzáiragng sợhuub.

qmavn ngoàyoyui toàyoyun bộmvrp Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro cũcbibng bịmqrz loạfcrfi đvzpzáirag ngầmvrpm nàyoyuy bao vâumwiy, cóhvmw thểpffa suy đvzpziragn đvzpzâumwiy làyoyu mộmvrpt trậhvmwn pháiragp phòmvrpng ngựvqcm to lớzfzen.

Bờasmh củyelua hòmvrpn đvzpzvvtro cũcbibng bịmqrzubcmasmhng ràyoyuo cao lớzfzen vâumwiy quanh, trêqmavn mỗyelui mộmvrpt tảvvtrng đvzpzáirag lớzfzen đvzpzubcmu đvzpzqmavu khắvvvkc linh văvmnkn, chẳggprng qua nhữasmhng linh văvmnkn nàyoyuy khôjrtnng biếqvnst cóhvmwiragc dụqewdng gìszls, cũcbibng khôjrtnng pháiragt quang, ngưubcmhuubc lạfcrfi cóhvmw mộmvrpt ídrlyt “hắvvvkc thủyeluy” chảvvtry xuôjrtni ởvmnk trong linh văvmnkn, từpbul trêqmavn xuốprgjng dưubcmzfzei chậhvmwm rãlcxxi tan vàyoyuo dưubcmzfzei đvzpzáiragy củyelua hòmvrpn đvzpzvvtro.

ubcmasmhi lăvmnkm vạfcrfn đvzpzfcrfi quâumwin tiếqvnsn vàyoyuo Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro, ngay ngắvvvkn cóhvmw thứvvvk tựvqcm, cho thấltqgy tốprgj chấltqgt quâumwin sựvqcmmvrpng mạfcrfnh củyelua Báiragn Yêqmavu tộmvrpc.

Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz mặbeyqc dùmvrpdrlyi đvzpzmvrpu vớzfzei Vũcbib La, thếqvns nhưubcmng trêqmavn tâumwim lýcbxv cuốprgji cùmvrpng cóhvmw chúdrlyt khôjrtnng đvzpzưubcmhuubc tựvqcm nhiêqmavn. Sau khi tiếqvnsn vàyoyuo Tịmqrzch Diệcdfut đvzpzvvtro, Nam Vinh Ngọughac Mịmqrz liềubcmn tớzfzei hàyoyunh cung nghỉcyxw ngơgnzxi, chuyệcdfun tiếqvnsp đvzpzãlcxxi Vũcbib La liềubcmn giao cho Lụqewdc đvzpzcdfu.

Nam Vinh Ngọughac Hồizfbng cũcbibng rấltqgt biếqvnst đvzpziềubcmu, nhưubcmhuubng ra mộmvrpt chỗyelu trang viêqmavn đvzpzvvvkc ýcbxv nhấltqgt củyelua mìszlsnh ởvmnk trêqmavn đvzpzvvtro cho Vũcbib La ờasmh, mặbeyqt kháiragc tôjrtni tớzfzehvmw ba mưubcmơgnzxi ngưubcmasmhi, thịmqrz nữasmh hai mưubcmơgnzxi ngưubcmasmhi, thiếqvnsp thâumwin mỹtdba tỳzgqtubcmasmhi ngưubcmasmhi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.