Tiên Tuyệt

Chương 410-2 : Thiên Hạ Đệ Nhất Đao Phù

    trước sau   
Thầyspdn Long nósqdxi ngàrndny thầyspdn côczyxng củrzwma Vũddpz La đbkitglxri thàrndnnh chígusfnh làrndnujmxc phong ấczyxn củrzwma Bábqjin Yêdtumu tộeregc đbkitưsqdxfhnec giảnrgdi trừcxtu, nhưsqdxng khôczyxng cósqdxsqdxi rốzdglt cuộeregc làrndn ai sẽdegs giảnrgdi trừcxtu. Nếcaauu nhưsqdxrndnddpz La, mìgqftnh nghĩcmke biệsjfln phábqjip khốzdglng chếcaau hắczyxn, vậoxvuy hếcaaut thảnrgdy khôczyxng thàrndnnh vấczyxn đbkitddpz. Nhưsqdxng nếcaauu nhưsqdx Thầyspdn Long lưsqdxu lạglxri loạglxri ấczyxn kỹguparndno đbkitósqdxeaqz trong cơbqji thểaftzddpz La, sau khi thầyspdn côczyxng củrzwma Vũddpz La đbkitglxri thàrndnnh, Thầyspdn Long cósqdx thểaftzsqdx cảnrgdm ứcdjgng, chạglxry trởeaqz vềddpz tựdtumgqftnh giảnrgdi trừcxtu phong ấczyxn cho Bábqjin Yêdtumu tộeregc, vậoxvuy thìgqft phiềddpzn toábqjii rồaftzi.

Nếcaauu Thầyspdn Long biếcaaut nhữhgnnng năkwzvm qua Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusfrndnng cầyspdm tùmwklddpz La, đbkitcxtung nósqdxi làrndn giảnrgdi trừcxtu phong ấczyxn, chỉxfmx sợfhnesqdxsjfli cơbqjin nósqdxng giậoxvun sẽdegs tru diệsjflt toàrndnn bộeregbqjin Yêdtumu tộeregc cũddpzng khôczyxng chừcxtung.

rndnng khôczyxng cảnrgdm thấczyxy Thiêdtumn Nhâcxtun Nhấczyxt Kiếcaaum củrzwma mìgqftnh cósqdx thểaftz đbkitzdgli phósqdx đbkitưsqdxfhnec thanh tuyệsjflt thếcaau hung đbkitao kia củrzwma Thầyspdn Long.

Thếcaau nhưsqdxng nàrndnng đbkitãfjpj trởeaqz mặpzvwt vớsjfli Vũddpz La, nàrndnng đbkitưsqdxwveong đbkitưsqdxwveong làrndn nữhgnn hoàrndnng Bábqjin Yêdtumu tộeregc, hiệsjfln tạglxri bảnrgdo nàrndnng lôczyxi kéksmmo quan hệsjfl, ăkwzvn nósqdxi khéksmmp néksmmp tựdtum nhiêdtumn làrndn cựdtumc kỳrzwm khósqdx chịgusfu.

ddpz La từcxtu trong hưsqdxng phấczyxn khôczyxi phụuoync lạglxri, lýhxog trígusf quay vềddpz, vấczyxn đbkitddpz nghĩcmke đbkitếcaaun đbkityspdu tiêdtumn khôczyxng phảnrgdi làrndn Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf. Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf đbkitãfjpj khôczyxng phảnrgdi làrndn uy hiếcaaup vớsjfli hắczyxn nữhgnna, Vũddpz La đbkitãfjpj sớsjflm đbkitbqjin đbkitưsqdxfhnec nhữhgnnng suy nghĩcmke đbkitósqdx củrzwma nàrndnng, cũddpzng tígusfnh ra đbkitưsqdxfhnec Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf khôczyxng dábqjim làrndnm gìgqftgqftnh. Hắczyxn chỉxfmx nghĩcmke đbkitếcaaun câcxtuu nósqdxi kia củrzwma Thầyspdn Long, Thầyspdn Long nósqdxi mìgqftnh to gan lớsjfln mậoxvut, còeaqzn nósqdxi mìgqftnh phábqji vỡtgueczyxng xiềddpzng giúujmxp hắczyxn.

ddpz La lúujmxc trưsqdxsjflc chỉxfmx biếcaaut Cửksmmu Long Thôczyxn Nhậoxvut Đwofqglxri Phábqjip chígusfnh làrndn Tiêdtumn quyếcaaut, phàrndnm nhâcxtun


Tu luyệsjfln Tiêdtumn quyếcaaut vôczyxmwklng khósqdx khăkwzvn, hung hiểaftzm vôczyx hạglxrn, lạglxri khôczyxng nghĩcmke đbkitếcaaun còeaqzn làrndn “gôczyxng xiềddpzng” gìgqft.

Trong lòeaqzng hắczyxn nghi hoặpzvwc: Bộereg Tiêdtumn quyếcaaut nàrndny rốzdglt cuộeregc cósqdx lai lịgusfch gìgqft?

hxogm ầyspdm ầyspdm...

sqdxsjfli châcxtun hai ngưsqdxwveoi thoábqjing đbkiteregng, bãfjpji bùmwkln đbkitãfjpj khôczyxng cósqdx lựdtumc lưsqdxfhneng củrzwma Thầyspdn Long chốzdglng đbkittgue bắczyxt đbkityspdu chậoxvum rãfjpji trầyspdm xuốzdglng.

ddpz La vàrndn Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf vộeregi vàrndnng bay lêdtumn khôczyxng, hai ngưsqdxwveoi nhìgqftn nhau mộeregt cábqjii. Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf biếcaaut mìgqftnh thủrzwmy chung làrndn khôczyxng trábqjinh thoábqjit đbkitàrndnnh phảnrgdi kiêdtumn trìgqft tiếcaaun lêdtumn:

- Vũddpz tiêdtumn sinh...

ddpz La khoábqjit tay:

- Bệsjfl hạglxr khôczyxng cầyspdn khábqjich khígusf vớsjfli ta, trong lòeaqzng ngưsqdxơbqjii khôczyxng cam, lòeaqzng ta tứcdjgc tốzdgli cũddpzng khósqdx dẹhxogp. Đwofqábqjing tiếcaauc tìgqftnh thếcaau nghịgusfch chuyểaftzn, cũddpzng khôczyxng phảnrgdi ngưsqdxơbqjii kiêdtumn trìgqft nhậoxvun lỗmasoi, nósqdxi mấczyxy lờwveoi dễfhne nghe làrndnsqdx thểaftz giảnrgdi quyếcaaut.

ddpz La cũddpzng khôczyxng quan tâcxtum thábqjii đbkitereg củrzwma ngưsqdxwveoi khábqjic đbkitzdgli vớsjfli mìgqftnh, kiếcaaup trưsqdxsjflc hắczyxn cao cao tạglxri thưsqdxfhneng, nhữhgnnng cảnrgdnh cúujmxi đbkityspdu quỳrzwm gốzdgli nàrndny đbkitãfjpj thấczyxy quábqji nhiềddpzu rồaftzi, cho dùmwklrndn trong lòeaqzng Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf khôczyxng cósqdx chúujmxt khúujmxc mắczyxc gìgqft cốzdgl ýhxog tậoxvun lựdtumc nịgusfnh nọmqzzt, hắczyxn cũddpzng khôczyxng cósqdx bao nhiêdtumu cảnrgdm giábqjic sảnrgdng khoábqjii.

Trêdtumn thựdtumc tếcaau, Vũddpz La bịgusf Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf bắczyxt nhưsqdx vậoxvuy, hắczyxn cũddpzng khôczyxng trábqjich cứcdjg đbkitzdgli phưsqdxơbqjing, đbkitixqni lạglxri làrndn hắczyxn cũddpzng phảnrgdi làrndnm nhưsqdx vậoxvuy.

Nhưsqdxng đbkitiềddpzu nàrndny cũddpzng khôczyxng đbkitglxri biểaftzu Vũddpz La sẽdegs khôczyxng làrndnm cho đbkitzdgli phưsqdxơbqjing trảnrgd giábqji thậoxvut nhiềddpzu.

Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusfddpzng hiểaftzu đbkitưsqdxfhnec, gậoxvut đbkityspdu nósqdxi:

- Nhưsqdx vậoxvuy làrndn tốzdglt nhấczyxt, ngưsqdxơbqjii cósqdxdtumu cầyspdu gìgqft?


ddpz La hỏquadi ngưsqdxfhnec lạglxri:

- Bábqjin Yêdtumu tộeregc cósqdx thểaftz trảnrgd giábqji bao nhiêdtumu?

Ýbibo niệsjflm đbkityspdu tiêdtumn củrzwma Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf chígusfnh làrndn than nghèklzko, lấczyxy cớsjflddpzng làrndnsqdx sẵzdbsn: Vừcxtua rồaftzi tếcaau tựdtum đbkitãfjpj hao tổixqnn rấczyxt nhiềddpzu vậoxvut quýhxog giábqjigusfch trữhgnn xua nay, bảnrgdo khốzdgl củrzwma Bábqjin Yêdtumu tộeregc đbkitãfjpj bịgusf lấczyxy sạglxrch.

Thếcaau nhưsqdxng ýhxog niệsjflm nàrndny cũddpzng chỉxfmx quay mộeregt vòeaqzng ởeaqz trong đbkityspdu củrzwma nàrndnng màrndn thôczyxi, lậoxvup tứcdjgc đbkitãfjpj bịgusf phùmwkl quyếcaaut rồaftzi.

Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf hiệsjfln tạglxri đbkitãfjpjsqdx thểaftz nắczyxm bắczyxt đbkitưsqdxfhnec tígusfnh cábqjich củrzwma Vũddpz La khôczyxng sai biệsjflt lắczyxm, quan hệsjfl hai bêdtumn căkwzvng thẳcupkng nhưsqdx vậoxvuy, Vũddpz La giờwveoczyxng phu sưsqdx tửksmm ngoạglxrm khôczyxng hềddpz ábqjiy nábqjiy trong lòeaqzng. Nếcaauu còeaqzn còeaqzklzk mặpzvwc cảnrgd, chắczyxc chắczyxn sẽdegsrndnm cho Vũddpz La khôczyxng hàrndni lòeaqzng, trảnrgd giábqjirndnng cao hơbqjin nữhgnna.

Khôczyxng bằcdjgng sảnrgdng khoábqjii mộeregt chúujmxt, ngưsqdxfhnec lạglxri cósqdx thểaftz cứcdjgu vãfjpjn mộeregt chúujmxt hìgqftnh ảnrgdnh củrzwma mìgqftnh ởeaqz trong lòeaqzng Vũddpz La.

czyxng màrndny củrzwma nàrndnng nhígusfu lạglxri:

- Theo ta đbkiti Tịgusfch Diệsjflt đbkitnrgdo đbkiti, ta sẽdegs mởeaqz bảnrgdo khốzdgl củrzwma Bábqjin Yêdtumu tộeregc ta, ngưsqdxơbqjii cósqdx thểaftzmwkly ýhxog lựdtuma chọmqzzn ba mósqdxn.

ddpz La hừcxtu mộeregt tiếcaaung, tỏquad vẻlbih khôczyxng hàrndni lòeaqzng:

- Ba mósqdxn thôczyxi ưsqdx?

Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf cắczyxn răkwzvng mộeregt cábqjii:

- Năkwzvm mósqdxn! Thậoxvut khôczyxng thểaftz nhiềddpzu hơbqjin đbkitưsqdxfhnec nữhgnna, ngưsqdxơbqjii khôczyxng biếcaaut trong bảnrgdo khốzdgl củrzwma tộeregc ta, véksmmt hếcaaut tấczyxt cảnrgd chỉxfmxsqdxsqdxwveoi mấczyxy mósqdxn.

ddpz La tròeaqzng mắczyxt quéksmmt đbkiti quéksmmt lạglxri:


- Ngưsqdxơbqjii sẽdegs khôczyxng đbkiteregng thủrzwm trưsqdxsjflc chuyểaftzn nhữhgnnng thứcdjg trâcxtun quýhxog đbkiti chứcdjg?

Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf nổixqni cábqjiu:

- Trưsqdxsjflc tiêdtumn ngưsqdxơbqjii cósqdx thểaftz đbkiti xem mộeregt chúujmxt, nếcaauu nhưsqdx khôczyxng cósqdx thứcdjg vừcxtua ýhxogsqdx thểaftz đbkitixqni đbkitiềddpzu kiệsjfln khábqjic.

ddpz La cưsqdxwveoi nósqdxi:

- Thàrndnnh giao!

Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf hếcaaut sứcdjgc néksmmn giậoxvun, nữhgnn hoàrndnng bệsjfl hạglxrczyxmwklng mạglxrnh mẽdegs, mấczyxy ngàrndnn năkwzvm nay, Bábqjin Yêdtumu tộeregc ởeaqzsqdxsjfli sựdtum dẫworjn dắczyxt củrzwma nàrndnng tábqjic chiếcaaun vớsjfli Yêdtumu tộeregc Đwofqôczyxng Thổixqn liêdtumn tụuoync thắczyxng lợfhnei, đbkitãfjpjrndnm cho Yêdtumu tộeregc khôczyxng dábqjim xâcxtum nhậoxvup Thầyspdn Hoang Hảnrgdi, nếcaauu khôczyxng phảnrgdi Hồaftzng Phábqji Hảnrgdi giốzdglng nhưsqdxbqjii đbkitinh cắczyxm ởeaqz trong Thầyspdn Hoang Hảnrgdi, chỉxfmx sợfhnebqjin Yêdtumu tộeregc đbkitãfjpjcxtum nhậoxvup Đwofqôczyxng Thổixqn rồaftzi.

sqdx thểaftzsqdxi kểaftz từcxtu khi đbkităkwzvng cơbqji, Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf chưsqdxa từcxtung cúujmxi đbkityspdu thỏquada hiệsjflp trưsqdxsjflc bấczyxt kỳrzwm ai.

Đwofqzdgli ngoạglxri nàrndnng thàrndn rằcdjgng chiếcaaun đbkitczyxu trêdtumn hai mặpzvwt trậoxvun, chứcdjg khôczyxng chịgusfu thỏquada hiệsjflp vớsjfli Yêdtumu tộeregc Đwofqôczyxng Thổixqn hay làrndn Cựdtumdtumu tộeregc ngoàrndni đbkitglxri dưsqdxơbqjing.

Đwofqzdgli nộeregi, dùmwklng thủrzwm đbkitoạglxrn mạglxrnh mẽdegs, cứcdjgng rắczyxn bósqdxp chếcaaut tấczyxt cảnrgd nhâcxtun tốzdgl khôczyxng ổixqnn đbkitgusfnh củrzwma Bábqjin Yêdtumu tộeregc. Ngay cảnrgd đbkitglxri sựdtum sinh thábqjii tửksmm, Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusfddpzng khôczyxng thỏquada hiệsjflp, nàrndnng khôczyxng cósqdx lựdtuma chọmqzzn nam phi củrzwma bấczyxt kỳrzwm thếcaau lựdtumc nàrndno chuẩvexon bịgusf cho nàrndnng, màrndnmwklng mộeregt loạglxri bígusf phábqjip mộeregt mìgqftnh mang thai cựdtumc kỳrzwm đbkitau đbkitsjfln củrzwma Bábqjin Yêdtumu tộeregc truyềddpzn thừcxtua.

Nhưsqdxng lầyspdn nàrndny, dùmwklrndnng khôczyxng muốzdgln thỏquada hiệsjflp cũddpzng phảnrgdi thỏquada hiệsjflp.

sqdxơbqjing Thuyềddpzn đbkitãfjpj tan nábqjit, Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf đbkitàrndnnh lấczyxy ra mộeregt mósqdxn phábqjip bảnrgdo phi hàrndnnh têdtumn làrndn Đwofqyspdu Cốzdglt Bảnrgdo Oảnrgdn. Vũddpz La khôczyxng nósqdxi nửksmma lờwveoi lậoxvup tứcdjgc chui vàrndno trong, Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusf

Đwofqiềddpzu khiểaftzn bay đbkiti Tịgusfch Diệsjflt đbkitnrgdo.

ddpz La rảnrgdnh rỗmasoi bèklzkn chui vàrndno trong Thiêdtumn Phủrzwm Chi Quốzdglc, lấczyxy Thúujmx Thủrzwm Châcxtuu Liêdtumn màrndn Thầyspdn Long vừcxtua tặpzvwng ra quan sábqjit mộeregt phen.


Đwofqeregng Đwofqeregng hếcaaut sứcdjgc buồaftzn chábqjin, Vũddpz La bèklzkn thảnrgdsqdx ra, tiểaftzu tửksmm vẫworjn khôczyxng an phậoxvun, ngồaftzi xuốzdglng đbkitcdjgng lêdtumn, đbkitcdjgng lêdtumn lạglxri ngồaftzi xuốzdglng, mắczyxt nhìgqftn vòeaqzng châcxtuu, lạglxri nhìgqftn Vũddpz La, lộereg vẻlbih rấczyxt làrndn khinh thưsqdxwveong.

ddpz La lưsqdxwveom nósqdx mộeregt cábqjii:

- Ngưsqdxơbqjii biếcaaut cábqjich dùmwklng thứcdjgrndny đbkitúujmxng khôczyxng?

Con ngưsqdxơbqjii nhỏquad củrzwma Đwofqeregng Đwofqeregng đbkitnrgdo hai vòeaqzng, rấczyxt kiêdtumn đbkitgusfnh lắczyxc lắczyxc đbkityspdu. Vũddpz La cưsqdxwveoi nósqdxi:

- Cho dùmwkl ngưsqdxơbqjii biếcaaut thìgqft thếcaaurndno chứcdjg? Ngưsqdxơbqjii lạglxri khôczyxng nósqdxi đbkitưsqdxfhnec, khôczyxng cósqdxbqjich nósqdxi cho ta biếcaaut, thứcdjgrndny rốzdglt cuộeregc cósqdx ígusfch lợfhnei gìgqft...

Đwofqeregng Đwofqeregng nhụuoynt chígusf mộeregt hồaftzi, ủrzwmddpzujmxi đbkityspdu xuốzdglng, thàrndnnh thàrndnnh thậoxvut thậoxvut ngồaftzi mộeregt bêdtumn.

ddpz La chèklzkn éksmmp sựdtum kiêdtumu ngạglxro củrzwma Đwofqeregng Đwofqeregng thàrndnnh côczyxng, vôczyxmwklng đbkitczyxc ýhxog bắczyxt đbkityspdu kiểaftzm tra Thúujmx Thủrzwm Châcxtuu Liêdtumn trong tay, đbkitábqjing tiếcaauc sựdtum đbkitczyxc ýhxog củrzwma hắczyxn cũddpzng khôczyxng kéksmmo dàrndni bao lâcxtuu, đbkitãfjpj muốzdgln hósqdxa đbkitdtumn giốzdglng nhưsqdx Đwofqeregng Đwofqeregng.

Mớsjfli lúujmxc trưsqdxsjflc vừcxtua gặpzvwp phảnrgdi mộeregt têdtumn Chuyêdtumn Húujmxc Thạglxrch Phùmwkl thủrzwmy hỏquada bấczyxt xâcxtum, khôczyxng ngờwveo rằcdjgng xuấczyxt hiệsjfln têdtumn thứcdjg hai nhanh nhưsqdx vậoxvuy.

ddpz La đbkitãfjpj vậoxvun dụuoynng linh nguyêdtumn, thầyspdn lựdtumc, nguyêdtumn hồaftzn, nhưsqdxng khôczyxng cósqdx thứcdjgrndno cósqdx thểaftz thẩvexom thấczyxu vàrndno trong chuỗmasoi liêdtumn châcxtuu nàrndny.

Mỗmasoi mộeregt viêdtumn châcxtuu vừcxtua tròeaqzn vừcxtua sábqjing, lạglxri vôczyxmwklng chắczyxc chắczyxn, trờwveoi sinh mộeregt loạglxri đbkitpzvwc tígusfnh bàrndni xígusfch ngoạglxri lựdtumc, hơbqjin nữhgnna còeaqzn làrndn cựdtumc kỳrzwmrndni xígusfch, vảnrgd lạglxri loạglxri bàrndni xígusfch nàrndny cựdtumc kỳrzwmmwklng mạglxrnh, Vũddpz La ỷczyx mạglxrnh xâcxtum nhậoxvup cũddpzng khôczyxng làrndnm đbkitưsqdxfhnec.

Nhữhgnnng thầyspdn thúujmx thưsqdxfhneng cổixqn tạglxro thàrndnnh liêdtumn châcxtuu nàrndny đbkitddpzu làrndn tồaftzn tạglxri vôczyxmwklng hùmwklng mạglxrnh, cho dùmwklrndn bịgusf Thầyspdn Long chéksmmm đbkityspdu, lựdtumc lưsqdxfhneng khi còeaqzn sốzdglng cũddpzng cósqdx bảnrgdy phầyspdn lưsqdxu lạglxri trong đbkityspdu thúujmx, đbkitưsqdxơbqjing nhiêdtumn khôczyxng phảnrgdi tu vi Vũddpz La hiệsjfln tạglxri cósqdx thểaftzczyx mạglxrnh xâcxtum nhậoxvup.

Hắczyxn cũddpzng cúujmxi đbkityspdu ủrzwmddpz, Phùmwkl Cổixqn đbkitãfjpj nghỉxfmx ngơbqjii hơbqjin mộeregt thábqjing rồaftzi, thưsqdxơbqjing thếcaau lạglxri nghiêdtumm trọmqzzng hơbqjin so vớsjfli tưsqdxeaqzng tưsqdxfhneng củrzwma hắczyxn, đbkitếcaaun bâcxtuy giờwveoddpzng chỉxfmxsqdxbqjii chúujmxt khởeaqzi sắczyxc màrndn thôczyxi. Vũddpz La vẫworjn khôczyxng dábqjim mạglxro hiểaftzm vậoxvun dụuoynng Phùmwkl Cổixqn, khôczyxng thểaftzrndnm gìgqft khábqjic hơbqjin làrndn mộeregt lầyspdn nữhgnna ábqjip chếcaau sựdtumeaqzeaqz củrzwma mìgqftnh, thu liêdtumn châcxtuu lạglxri chờwveo Phùmwkl Cổixqngqftnh phụuoync.

Từcxtu bờwveo biểaftzn Thiêdtumn Hoang Hảnrgdi chạglxry tớsjfli Tịgusfch Diệsjflt đbkitnrgdo lạglxri mấczyxt hơbqjin mộeregt thábqjing. Trong mộeregt thábqjing nàrndny Vũddpz La mộeregt mựdtumc ởeaqz trong Đwofqyspdu cốzdglt Bảnrgdo Oảnrgdn. Nam Vinh Ngọmqzzc Mịgusfeaqzdtumn ngoàrndni “kéksmmo xe”, tứcdjgc giậoxvun khôczyxng ígusft: Khôczyxng ngờwveoddpz La khôczyxng đbkiti ra ngoàrndni mộeregt lầyspdn! Chỉxfmx cầyspdn Vũddpz La đbkiti ra mộeregt lầyspdn, nàrndnng cósqdx thểaftz thuậoxvun thếcaau thu bảnrgdo vậoxvut củrzwma mìgqftnh lạglxri, lộereg trìgqftnh còeaqzn lạglxri Vũddpz La têdtumn tiểaftzu tửksmm thốzdgli nhàrndn ngưsqdxơbqjii cũddpzng giốzdglng nhưsqdx trẫworjm, thàrndnnh thàrndnnh thựdtumc thựdtumc tựdtum đbkiti đbkiti.

Thếcaau nhưsqdxng trong hơbqjin mộeregt thábqjing nàrndny Vũddpz La đbkitddpzu đbkitang bếcaau quan, ngoạglxri trừcxtu tu luyệsjfln Cửksmmu Long Thôczyxn Nhậoxvut Đwofqglxri Phábqjip thìgqftrndn trợfhne giúujmxp Phùmwkl Cổixqn trịgusf liệsjflu thưsqdxơbqjing thếcaau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.