Tiên Tuyệt

Chương 409 : Sông đen giữa biển, Khô cốt Thần Long (Hạ)

    trước sau   
Toàuhvxn bộfkkkqdyaơnffqng khôennbuhvxy chỉblgtnh tềysre, thậpuxat giốdyesng nhưqdyavcud ngưqdyamtoci sau khi giếfrzst chếfrzst, gỡlvgl hếfrzst xưqdyaơnffqng cốdyest toàuhvxn thâfkxyn bàuhvxy chỉblgtnh chỉblgtnh tềysre tềysreojzanffqi nàuhvxy.

blgt La phóvcudng mắqdyat nhìhzhgn lạupubi, thởojzauhvxi mộfkkkt tiếfrzsng:

- Đupubâfkxyy làuhvx... Mộfkkkt con rồpjlfng!

Lạupubi thêrxtmm chiếfrzsc xưqdyaơnffqng đqwvojiseu rồpjlfng làuhvx đqwvojiseu nguồpjlfn củfkxya sôennbng đqwvoen, đqwvoáujsbm xưqdyaơnffqng khôennb bịysre ngưqdyamtoci ta coi nhưqdya đqwvopjlf chơnffqi bàuhvxy chỉblgtnh tềysre trêrxtmn bãqifqi bùojrpn nàuhvxy hoàuhvxn toàuhvxn làuhvx mộfkkkt Thầjisen Long hoàuhvxn chỉblgtnh.

Thầjisen Long làuhvx tồpjlfn tạupubi hùojrpng mạupubnh bậpuxac nàuhvxo? Lạupubi cóvcud ngưqdyamtoci cóvcud thểusbe chéysrem giếfrzst Thầjisen Long nàuhvxy, sau đqwvoóvcud lấonkty thi cốdyest bàuhvxy ởojza hai bêrxtmn bờmtocennbng đqwvoen!

blgt La suy nghĩnffq mộfkkkt chúurnrt liềysren cảfaygm thấonkty nổfaygi da gàuhvx: Tàuhvxn nhẫcnypn, hùojrpng mạupubnh.


Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre quỳfkkk lạupuby mộfkkkt lầjisen, sau đqwvoóvcud hai cáujsbnh tay trắqdyang nhưqdya tuyếfrzst từanpj trong cáujsbnh tay áujsbo rộfkkkng thùojrpng thìhzhgnh vưqdyaơnffqn ra đqwvoưqdyaa lêrxtmn cao, mộfkkkt hạupubt châfkxyu trong suốdyest xuấonktt hiệidvvn ởojza trêrxtmn hai tay.

Hai tay củfkxya nàuhvxng vừanpja đqwvoưqdyaa, hạupubt châfkxyu kia liềysren lơnffq lửqdyang trêrxtmn khôennbng trung. Nàuhvxng lạupubi lấonkty mộfkkkt thanh ngọxlsjc phùojrp (búurnra ngọxlsjc) mộfkkkt phùojrp nhẹnivt nhàuhvxng đqwvopuxap náujsbt tinh châfkxyu. Trong hạupubt châfkxyu bay lêrxtmn mộfkkkt tia hỏojzaa diễulfem màuhvxu tífkxym đqwvopuxam, chậpuxam rãqifqi trầjisem vàuhvxo trong hắqdyac thủfkxyy.

blgt La kinh ngạupubc: Hỏojzaa diễulfem màuhvxu tífkxym đqwvopuxam kia nhìhzhgn cóvcud chúurnrt quen mắqdyat.

Trong nháujsby mắqdyat hỏojzaa diễulfem kia rơnffqi vàuhvxo trong hắqdyac thủfkxyy, Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre lạupubi thàuhvxnh kífkxynh quỳfkkk lạupuby, phủfkxy phụysrec trêrxtmn mặymkft đqwvoonktt:

- Mệidvvnh Tùojrpy nhấonktt phẩahfvm làuhvxm tổfayg hồpjlfn...

Quảfayg nhiêrxtmn làuhvx Mệidvvnh Tủfkxyy.

Mệidvvnh Tủfkxyy ởojza thếfrzs giớqwvoi nàuhvxy thưqdyaa thớqwvot bậpuxac nàuhvxo cóvcud thểusbeqdyaojzang tưqdyaqiwqng, Mệidvvnh Tủfkxyy nhấonktt phẩahfvm trâfkxyn quýlxwwnffqn xa so vớqwvoi Tổfayg Linh Yêrxtmu Đupuban.

Đupubupubo Mệidvvnh Tủfkxyy nhấonktt phẩahfvm chìhzhgm vàuhvxo trong hắqdyac thủfkxyy, nhẹnivt nhàuhvxng phiêrxtmu đqwvoãqifqng chui vàuhvxo trong lỗblgtblgti trêrxtmn xưqdyaơnffqng đqwvojiseu rồpjlfng kia. Mộfkkkt láujsbt sau, trong hai hốdyesc mắqdyat vốdyesn trốdyesng rỗblgtng chậpuxam rãqifqi cháujsby sáujsbng lêrxtmn hai đqwvoiểusbem hỏojzaa diễulfem màuhvxu tífkxym đqwvopuxam.

kxyem!

Khífkxy thếfrzs vốdyesn đqwvoãqifqojrpng mạupubnh đqwvoáujsbng sợqiwq lạupubi dâfkxyng lêrxtmn đqwvoếfrzsn mộfkkkt đqwvoblgtnh đqwvoiểusbem mớqwvoi, Vũblgt La nhấonktt thờmtoci khôennbng chuẩahfvn bịysre, thâfkxyn thểusbe đqwvofkkkt nhiêrxtmn trầjisem xuốdyesng ngãqifq trêrxtmn mộfkkkt chiếfrzsc xưqdyaơnffqng sưqdyamtocn, chậpuxat vậpuxat khôennbng chịysreu nổfaygi, lăuhvxn hai vòaikang trêrxtmn mặymkft đqwvoonktt mớqwvoi đqwvofrzsng dậpuxay đqwvoưqdyaqiwqc.

Rốdyesng!

Mộfkkkt tiếfrzsng long ngâfkxym đqwvoáujsbng sợqiwq, hảfaygi thúurnr trong mấonkty vạupubn dặymkfm xung quanh trong nháujsby mắqdyat trốdyesn hếfrzst sạupubch, chạupuby khôennbng đqwvoưqdyaqiwqc cũblgtng liềysreu mạupubng chui vàuhvxo trong bùojrpn đqwvoonktt dưqdyaqwvoi đqwvoáujsby biểusben. Mấonkty vạupubn dặymkfm biểusben rộfkkkng đqwvoang sinh cơnffq bừanpjng bừanpjng, trong nháujsby mắqdyat đqwvoãqifq biếfrzsn thàuhvxnh mộfkkkt mảfaygnh tĩnffqnh mịysrech.

Theo mộfkkkt tiếfrzsng long ngâfkxym kia bãqifqi bùojrpn rung đqwvofkkkng trởojzarxtmn kịysrech liệidvvt, sôennbng đqwvoen mãqifqi mãqifqi chảfaygy xuôennbi kia bỗblgtng nhiêrxtmn đqwvoanpjng khôennbng bay lêrxtmn, dưqdyaqwvoi mộfkkkt mảfaygnh ôennb quang, ngâfkxyn quang luâfkxyn phiêrxtmn lóvcude lêrxtmn làuhvxm ngưqdyamtoci ta hoa mắqdyat, hóvcuda thàuhvxnh mộfkkkt thanh hắqdyac đqwvoao lớqwvon vôennbojrpng!


Hắqdyac đqwvoao khôennbng ngừanpjng côennb đqwvoxlsjng, cuốdyesi cùojrpng dừanpjng lạupubi ởojza đqwvofkkkuhvxi chừanpjng ba trưqdyaqiwqng.

hzhgnh dáujsbng củfkxya nóvcudvcud phong cáujsbch cổfaygqdyaa khôennbng hềysre hoa mỹpcce, đqwvopuxau đqwvoao rấonktt nặymkfng, chuôennbi đqwvoao chấonktt pháujsbc, lưqdyalvgli đqwvoao lạupubnh thấonktu xưqdyaơnffqng, tràuhvxn ngậpuxap khífkxy tứfrzsc thưqdyaqiwqng cốdyes, ngay cảfayg toàuhvxn bộfkkkqifqi bùojrpn đqwvoysreu nhiễulfem mấonkty phầjisen ýlxww vịysre thêrxtmqdyaơnffqng dâfkxyu bểusbe.

Trêrxtmn chuôennbi đqwvoao quấonktn quanh mộfkkkt tia quang ti màuhvxu bạupubc, trêrxtmn lưqdyalvgli đqwvoao cóvcud ba giọxlsjt thầjisen huyếfrzst ngưqdyang tụysreuhvx khôennbng tiêrxtmu táujsbn, cóvcuduhvxu đqwvoojza sẫcnypm lăuhvxn qua lăuhvxn lạupubi ởojza trêrxtmn lưqdyalvgli đqwvoao.

ennbng đqwvoen khôennbng ngờmtocuhvx mộfkkkt thanh hung đqwvoao tuyệidvvt thếfrzs!

blgt La nhìhzhgn màuhvx trợqiwqn mắqdyat háujsb mồpjlfm. Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre lạupubi giốdyesng nhưqdya quỷpbwc mịysre xuấonktt hiệidvvn ởojzarxtmn ngưqdyamtoci Vũblgt La, túurnrm lấonkty Vũblgt La bưqdyaqwvoc nhanh tớqwvoi bêrxtmn cạupubnh đqwvojiseu rồpjlfng, từanpjng đqwvoupubo linh văuhvxn màuhvxu vàuhvxng phong ấonktn lựwamdc lưqdyaqiwqng củfkxya Vũblgt La lạupubi, tấonktt cảfayg nhanh tớqwvoi mứfrzsc Vũblgt La căuhvxn bảfaygn khôennbng kịysrep phảfaygn ứfrzsng.

blgt La khôennbng chúurnrt kháujsbch khífkxy lậpuxap tứfrzsc lệidvvnh Phùojrp Cổfayg pháujsb giảfaygi linh văuhvxn hạupubch tâfkxym trong Vưqdyaơnffqng Thuyềysren, sau đqwvoóvcud đqwvoiềysreu khiểusben Vưqdyaơnffqng Thuyềysren chạupuby vềysre phífkxya Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre.

Chỉblgtuhvxqdyaơnffqng Thuyềysren khoảfaygng cáujsbch quáujsb xa, trong thờmtoci gian ngắqdyan khôennbng kịysrep tớqwvoi.

Cho dùojrpuhvx vậpuxay, Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysreblgtng đqwvoãqifq cảfaygm giáujsbc đqwvoưqdyaqiwqc Vưqdyaơnffqng Thuyềysren thoáujsbt ly khốdyesng chếfrzs củfkxya mìhzhgnh, nàuhvxng giậpuxan dữidvv trừanpjng mắqdyat nhìhzhgn Vũblgt La. Vũblgt La cũblgtng khôennbng đqwvousbe ýlxww:

- Ngưqdyaơnffqi nàuhvxo cóvcud thàuhvxnh ýlxww? Đupubupubi Hoang Thầjisen Vậpuxat Kim Thâfkxyn Đupubupubi Pháujsbp gìhzhg chứfrzs, đqwvoysreu làuhvx lừanpja dốdyesi ta? Hồpjlfn Khífkxy đqwvoâfkxyu? Kim thâfkxyn đqwvoâfkxyu?

Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre khôennbng dáujsbm tùojrpy tiệidvvn nóvcudi chuyệidvvn, đqwvoâfkxyy làuhvx nghi thứfrzsc hiếfrzsn tếfrzs, tùojrpy ýlxww mởojza miệidvvng chífkxynh làuhvx bấonktt kífkxynh lớqwvon đqwvodyesi vớqwvoi tổfayg tiêrxtmn.

uhvxng hung tợqiwqn trừanpjng mắqdyat nhìhzhgn Vũblgt La, hai tay vung lêrxtmn néysrem Vũblgt La khôennbng thểusbe đqwvofkkkng đqwvopuxay bay vềysre phífkxya miệidvvng rồpjlfng kia.

Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre lạupubi phủfkxy phụysrec xuốdyesng:

- Viêrxtmm Hoàuhvxng huyếfrzst mạupubch làuhvxm tổfayg thâfkxyn!


- Lờmtoci nguyềysren mưqdyamtoci vạupubn năuhvxm củfkxya Báujsbn Yêrxtmu tộfkkkc dùojrpng thàuhvxnh kífkxynh đqwvousbe rửqdyaa sạupubch. Trăuhvxm vạupubn Báujsbn Yêrxtmu dâfkxyng lêrxtmn linh hồpjlfn, khẩahfvn cầjiseu tổfayg tiêrxtmn khai âfkxyn, giảfaygi phong ấonktn củfkxya tộfkkkc ta...

Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre thìhzhg thàuhvxo khẩahfvn cầjiseu.

blgt La rơnffqi vàuhvxo trong miệidvvng rồpjlfng kia, đqwvojiseu rồpjlfng vốdyesn đqwvoãqifquhvxqdyaơnffqng khôennb khôennbng ngờmtoc đqwvoãqifq đqwvofkkkng, miệidvvng rộfkkkng ngậpuxam lạupubi, răuhvxng sắqdyac béysren đqwvoâfkxym vàuhvxo thâfkxyn thểusbeblgt La.

blgt La kêrxtmu lêrxtmn mộfkkkt tiếfrzsng, hắqdyan cảfaygm giáujsbc đqwvoưqdyaqiwqc tinh huyếfrzst củfkxya mìhzhgnh đqwvoang nhanh chóvcudng bịysreuhvxng rồpjlfng húurnrt đqwvoi.

kxyem...

Từanpjng thanh âfkxym trầjisem đqwvoysrec vang lêrxtmn, long cốdyest bàuhvxy trêrxtmn bãqifqi bùojrpn nọxlsj tựwamd đqwvofkkkng hợqiwqp thàuhvxnh mộfkkkt bộfkkkqdyaơnffqng rồpjlfng. Sau đqwvoóvcud đqwvojiseu rồpjlfng khổfaygng lồpjlf lắqdyac qua lắqdyac lạupubi, thìhzhgnh lìhzhgnh nhảfaygy vọxlsjt ra khỏojzai bãqifqi bùojrpn. Giốdyesng nhưqdya vầjiseng dưqdyaơnffqng đqwvoang dâfkxyng lêrxtmn, trởojza vềysre vịysre trífkxy thâfkxyn rồpjlfng khi trưqdyaqwvoc.

Trong khoảfaygnh khắqdyac đqwvojiseu rồpjlfng vàuhvx thâfkxyn rồpjlfng hợqiwqp lạupubi, mấonkty trăuhvxm tia chớqwvop đqwvoojzafkxya xéysreujsbch bầjiseu trờmtoci, tiếfrzsng sấonktm ầjisem ầjisem, biểusben rộfkkkng dâfkxyng lêrxtmn sóvcudng lớqwvon mấonkty trăuhvxm trưqdyaqiwqng, phong vâfkxyn tụysre hộfkkki thiêrxtmn đqwvoysrea biếfrzsn sắqdyac!

pbwcm.

Mộfkkkt tiếfrzsng ừanpjm trầjisem thấonktp quanh quẩahfvn trong thiêrxtmn đqwvoysrea, Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre phủfkxy phụysrec ởojza trêrxtmn bãqifqi bùojrpn, ngay cảfayg đqwvojiseu cũblgtng khôennbng dáujsbm ngẩahfvng lêrxtmn nhìhzhgn mộfkkkt chúurnrt.

Khôennb cốdyest Thầjisen Long kia cửqdya đqwvofkkkng thâfkxyn hìhzhgnh, dưqdyamtocng nhưqdyaaikan chưqdyaa thífkxych ứfrzsng vớqwvoi hiệidvvn tạupubi. Mộfkkkt láujsbt sau, nóvcud đqwvofkkkt nhiêrxtmn hưqdyaqwvong ra biểusben rộfkkkng gầjisem lêrxtmn giậpuxan dữidvv, mộfkkkt đqwvoupubo sóvcudng âfkxym màuhvxu trắqdyang nhạupubt cóvcud thểusbe nhìhzhgn thấonkty đqwvoưqdyaqiwqc đqwvoáujsbnh vàuhvxo trong biểusben.

qdyaqwvoc biểusben giốdyesng nhưqdya bịysre gióvcud mạupubnh thổfaygi bạupubt ra, mộfkkkt vòaikang ôennb quang từanpj trong mặymkft biểusben vọxlsjt ra, bay lêrxtmn trờmtoci cao, thìhzhg ra làuhvx mộfkkkt chuỗblgti hạupubt châfkxyu nhưqdya chiếfrzsc vòaikang cựwamdc lớqwvon.

aikang nàuhvxy rấonktt kỳfkkk quáujsbi, mỗblgti mộfkkkt hạupubt châfkxyu đqwvoysreu làuhvx mộfkkkt đqwvojiseu thúurnr, hai mắqdyat nhắqdyam nghiềysren, trôennbng rấonktt sốdyesng đqwvofkkkng.

aikang hạupubt châfkxyu nàuhvxy móvcudc ởojza sau chuôennbi đqwvoao củfkxya thanh tuyệidvvt thếfrzs hung đqwvoao trêrxtmn khôennbng trung kia, giốdyesng nhưqdya mộfkkkt chiếfrzsc tua đqwvoao.


- Hung đqwvoao ra, phong ấonktn vỡlvgl.

Miệidvvng rồpjlfng đqwvoóvcudng mởojza, mộfkkkt thanh âfkxym trầjisem thấonktp chậpuxam rãqifqi vang lêrxtmn.

Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre mừanpjng rỡlvgl, lạupubi mộfkkkt lầjisen nữidvva lễulfeujsbi:

- Xin tổfaygennbng khai âfkxyn!

Khôennb cốdyest Thầjisen Long vặymkfn vẹnivto thâfkxyn hìhzhgnh mộfkkkt chúurnrt:

- Đupubqiwqi thâfkxyn thểusbe ta phụysrec hồpjlfi nhưqdyablgt sẽsyns lậpuxap tứfrzsc giảfaygi phong ấonktn cho cáujsbc ngưqdyaơnffqi. Tấonktt cảfayg thếfrzs giớqwvoi nàuhvxy cũblgtng xem nhưqdyauhvxvcud mộfkkkt kếfrzst thúurnrc...

Thầjisen Long đqwvofkkkt nhiêrxtmn quay đqwvojiseu, bêrxtmn trong hốdyesc mắqdyat mộfkkkt đqwvouhvxn hỏojzaa diễulfem màuhvxu vàuhvxng tífkxym thiêrxtmu đqwvodyest hừanpjng hựwamdc, nhìhzhgn chằanpjm chằanpjm mộfkkkt chỗblgt.

qdyaơnffqng Thuyềysren thủfkxyy tinh nhanh chóvcudng bay đqwvoếfrzsn.

Thầjisen Long hừanpj lạupubnh mộfkkkt tiếfrzsng, thanh tuyệidvvt thếfrzs hung đqwvoao trêrxtmn bầjiseu trờmtoci vung lêrxtmn, chuẩahfvn xáujsbc chéysrem lêrxtmn Vưqdyaơnffqng Thuyềysren.

kxyem!

Đupubdyesm sao bay táujsbn loạupubn, Vưqdyaơnffqng Thuyềysren cưqdyamtocng hãqifqn tan xưqdyaơnffqng náujsbt thịysret.

Phùojrp Cổfayg trọxlsjng thưqdyaơnffqng, trong lúurnrc bốdyesi rốdyesi rơnffqi xuốdyesng biểusben, Vũblgt La trong lòaikang trầjisem xuốdyesng.

uhvxng rồpjlfng đqwvoâfkxym thậpuxat sâfkxyu vàuhvxo trong thâfkxyn thểusbe, khôennbng ngừanpjng húurnrt đqwvoi tỉblgtnh huyếfrzst củfkxya hắqdyan. Cóvcud tinh huyếfrzst củfkxya hắqdyan tẩahfvm bổfayg, tốdyesc đqwvofkkk khôennbi phụysrec củfkxya Thầjisen Long tăuhvxng nhanh rấonktt nhiềysreu.

Thầjisen Long pháujsbt ra mộfkkkt tiếfrzsng long ngâfkxym, mởojzaujsbi mồpjlfm to, thanh tuyệidvvt thếfrzs hung đqwvoao kia bịysre triệidvvu hồpjlfi, hóvcuda thàuhvxnh mộfkkkt đqwvoupubo ôennb quang rơnffqi vàuhvxo bêrxtmn trong miệidvvng rồpjlfng.

Long khẩahfvu, hung đqwvoao! Vũblgt La đqwvofkkkt nhiêrxtmn dâfkxyng lêrxtmn mộfkkkt tia hy vọxlsjng, cảfaygnh tưqdyaqiwqng nàuhvxy hắqdyan rấonktt quen thuộfkkkc, long khẩahfvu thạupubch đqwvoao, Vôennb Giảfaygi Thiêrxtmn Thưqdya!

fayg Nhưqdyaqiwqc Lôennb Ngụysrec trưqdyaqwvoc kia, cũblgtng chífkxynh làuhvxhzhgnh cảfaygnh nàuhvxy, hắqdyan chiếfrzsm đqwvoưqdyaqiwqc Cửqdyau Long Thôennbn Nhậpuxat đqwvoupubi pháujsbp.

Thờmtoci gian cấonktp báujsbch, gầjisen nhưqdya khôennbng kịysrep nghĩnffqblgt La đqwvoãqifqojrpng hếfrzst toàuhvxn lựwamdc pháujsbt đqwvofkkkng đqwvoupubi pháujsbp Cửqdyau Long Thôennbn Nhậpuxat. Lựwamdc phảfaygn chấonktn củfkxya phong ấonktn lậpuxap tứfrzsc làuhvxm cho hắqdyan phun ra mộfkkkt

Ngụysrem máujsbu tưqdyaơnffqi, thếfrzs nhưqdyang lựwamdc lưqdyaqiwqng kia vẫcnypn chặymkft chẽsynshzhg lợqiwqm giam cầjisem trong cơnffq thểusbe nhưqdya trưqdyaqwvoc.

blgt La đqwvorxtmn cuồpjlfng héysret lêrxtmn mộfkkkt tiếfrzsng, lạupubi xung kífkxych mộfkkkt lầjisen nữidvva, lạupubi phun ra mộfkkkt ngụysrem máujsbu tưqdyaơnffqi, phong ấonktn đqwvoupubi phóvcudng kim quang, nhưqdyang vẫcnypn lùojrpojrp bấonktt đqwvofkkkng nhưqdya trưqdyaqwvoc.

- A...

Hắqdyan rốdyesng to mộfkkkt tiếfrzsng, liềysreu mạupubng đqwvorxtmn cuồpjlfng xung kífkxych...

Liêrxtmn tụysrec năuhvxm lầjisen, lựwamdc phảfaygn chấonktn cựwamdc lớqwvon làuhvxm cho nộfkkki phủfkxy củfkxya hắqdyan bịysre thưqdyaơnffqng nặymkfng, kinh mạupubch bịysre đqwvofrzst bảfaygy phầjisen, cuốdyesi cùojrpng phong ấonktn bịysre xung kífkxych đqwvoãqifqnffqi buôennbng lỏojzang, Linh Long rífkxyt gàuhvxo mộfkkkt tiếfrzsng, từanpj trong Minh Đupubưqdyamtocng Cung vọxlsjt ra.

- Ủsepsa?

Khôennb cốdyest Thầjisen Long rõskypuhvxng cảfaygm giáujsbc đqwvoưqdyaqiwqc, xoẹnivtt! Long nha ởojza trêrxtmn ngưqdyamtoci Vũblgt La đqwvoưqdyaqiwqc rúurnrt ra, mộfkkkt cỗblgt linh lựwamdc màuhvxu vàuhvxng kim nhạupubt nâfkxyng Vũblgt La chậpuxam rãqifqi bay ra.

Nam Vinh Ngọxlsjc Mịysre nhìhzhgn thấonkty Thầjisen Long mởojza miệidvvng, sau đqwvoóvcudblgt La liềysren giốdyesng nhưqdya đqwvoom đqwvoóvcudm bay ra, nàuhvxng vôennbojrpng khóvcud hiểusbeu, lạupubi khôennbng dáujsbm lêrxtmn tiếfrzsng hỏojzai, chỉblgtvcud thểusbe ngoan ngoãqifqn quỳfkkk trêrxtmn mặymkft đqwvoonktt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.