Tiên Tuyệt

Chương 408-2 : Sông đen giữa biển, Khô cốt Thần Long (Trung)

    trước sau   
Bấmyfct kểqxoblaue ai nhìkhztn thấmyfcy mộhbest bộhbesnvntơuapong đoxqmyfluu rồqtwnng nhưnvnt vậxfkny cũvlwwng phảxubbi giậxfknt mìkhztnh khôqiilng nhỏacyx, Vũvlww La cũvlwwng khôqiilng phảxubbi ngoạlauei lệiafm.

oxqm*

Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo cảxubbm thácdunn mộhbest tiếylugng, dịuapou dàlaueng quỳocuh xuốyynlng ởxsvf ngay trêylugn mặzrgot biểqxobn, hưnvntqiilng vềtdat phítdata chiếylugc xưnvntơuapong đoxqmyfluu rồqtwnng kia dậxfknp đoxqmyfluu hàlauenh lễzswp:

- Kẻoolj bấmyfct hiếylugu Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo, sau bốyynln ngàlauen năyflum cuốyynli cùaaknng trởxsvf vềtdat thácdunnh đoxqmuapoa củpafca tộhbesc ta.

- Lịuapoch đoxqmlauei tổipve tiêylugn Bácdunn Yêylugu tộhbesc ởxsvf trêylugn, phùaakn hộhbes Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo thuậxfknn lợacyxi giảxubbi khai phong ấmyfcn, thứmzlzc tỉvuvynh huyếylugt mạlauech củpafca tộhbesc ta, nhấmyfct thốyynlng Đnqoqôqiilng Thổipve!

Sau khi quỳocuh lạlauey, nàlaueng lấmyfcy trong lòwsqmng ra mộhbest chiếylugc hộhbesp ngọljoqc, trêylugn hộhbesp ngọljoqc đoxqmưnvntacyxc khảxubbm mộhbest viêylugn bảxubbo châmyfcu màlaueu lụmyfcc bằmyovng ngódcahn tay úuapot. Mởxsvf hộhbesp ngọljoqc ra, bêylugn trong làlaue mộhbest viêylugn ngọljoqc châmyfcu màlaueu đoxqmacyx thẫyflum lớqiiln bằmyovng nắjrvmm tay, trong hạlauet châmyfcu thầyflun quang chảxubby xuôqiili giốyynlng nhưnvnt mộhbest luồqtwnng hỏacyxa diễzswpm. Vũvlww La cảxubbm giácdunc đoxqmưnvntacyxc rõpbxalaueng lựxfknc lưnvntacyxng hùaaknng mạlauenh trong hạlauet châmyfcu kia đoxqmang khôqiilng chịuapou khốyynlng chếylug, phácdunt tácdunn từjmbyng trậxfknn dao đoxqmhbesng ra ngoàlauei.


Từjmby trêylugn dao đoxqmhbesng nàlauey phácdunn đoxqmcdunn, lựxfknc lưnvntacyxng ẩylugn giấmyfcu bêylugn trong hạlauet châmyfcu nàlauey khôqiilng ngờxubbdcah thểqxob so sácdunnh vớqiili viêylugn Tốyynl Linh Yêylugu Đnqoqan màlaue Thiếylugt Hoàlauenh Giang phácduni ngưnvntxubbi tìkhztm đoxqmưnvntacyxc ởxsvf trong Thầyflun Trủpafcng ởxsvf Ma Sơuapon kia.

vlww La thầyflum giậxfknt mìkhztnh, Bácdunn Yêylugu tộhbesc quảxubb nhiêylugn làlaue sớqiilm códcah chuẩylugn bịuapo, loạlauei đoxqmqtwn vậxfknt nàlauey tuyệiafmt đoxqmyynli làlaue chỉvuvydcah thểqxob gặzrgop màlaue khôqiilng thểqxob cầyfluu, khôqiilng códcah khảxubbyflung Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapomyfcm thờxubbi tìkhztm đoxqmưnvntacyxc.

Hai tay củpafca Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapomyfcng viêylugn yêylugu đoxqman kia lêylugn, dịuapou dàlaueng cúuapoi đoxqmyfluu vớqiili bộhbeslauei cốyynlt đoxqmyfluu rồqtwnng dưnvntqiili nưnvntqiilc kia, yêylugu đoxqman nhẹjzyz nhàlaueng bay ra, thậxfknt giốyynlng nhưnvntdcah mộhbest bàlauen tay khổipveng lồqtwn đoxqmang thao túuapong, nhẹjzyz nhàlaueng đoxqmzrgot yêylugu đoxqman vàlaueo trong miệiafmng rồqtwnng.

ylugu đoxqman màlaueu đoxqmacyx thẫyflum ởxsvf trong hắjrvmc thủpafcy lộhbes vẻoolj cựxfknc kỳocuh rựxfknc rỡxubb, màlaueu đoxqmen phốyynli hợacyxp vớqiili màlaueu đoxqmacyx tạlaueo ra mộhbest loạlauei mỹwgke lệiafm quỷmyfc dịuapo. Yêylugu đoxqman bịuapo hắjrvmc thủpafcy phun ra từjmby miệiafmng rồqtwnng kítdatch đoxqmhbesng khôqiilng ngừjmbyng chuyểqxobn đoxqmhbesng, sau đoxqmódcah chậxfknm rãoxqmi trầyflum xuốyynlng, dung nhậxfknp vàlaueo bêylugn trong miệiafmng rồqtwnng biếylugn mấmyfct khôqiilng thấmyfcy, sau đoxqmódcah tấmyfct cảxubb trởxsvf lạlauei nhưnvntvlww.

laue Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo lạlauei vẫyflun nhưnvnt trưnvntqiilc phùaakn phụmyfcc trêylugn mặzrgot biểqxobn khôqiilng nhúuapoc nhítdatch.

Mộhbest lúuapoc lâmyfcu sau, mặzrgot biểqxobn dưnvntqiili châmyfcn Vũvlww La trởxsvfylugn chậxfknp chờxubbn, sắjrvmc mặzrgot củpafca hắjrvmn khẽxfkn biếylugn, bởxsvfi vìkhzt hắjrvmn cảxubbm giácdunc đoxqmưnvntacyxc, mộhbest cỗcujl lựxfknc lưnvntacyxng đoxqmácdunng sợacyx đoxqmang thứmzlzc tỉvuvynh bêylugn dưnvntqiili mặzrgot biểqxobn.

Lựxfknc lưnvntacyxng hùaaknng mạlauenh kia Vũvlww La bìkhztnh sinh ítdatt thấmyfcy, hiệiafmn tạlauei chỉvuvylaue phódcahng ra mộhbest chúuapot ýmttn thứmzlzc thứmzlzc tỉvuvynh, khítdat thếylug đoxqmãoxqmlauem cho biểqxobn cảxubb bấmyfct an.

Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo giơuapo hai tay lêylugn cao, liêylugn tụmyfcc ci lạlauey, trêylugn mặzrgot phácdunt đoxqmacyx do kítdatch đoxqmhbesng, trong miệiafmng khôqiilng ngừjmbyng niệiafmm chúuapo ngữoiti cổipvenvnta màlauevlww La khôqiilng hiểqxobu, thanh âmyfcm xa xưnvnta mêylugnh môqiilng.

Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo khôqiilng ngừjmbyng đoxqmiềtdatu chỉvuvynh tốyynlc đoxqmhbes niệiafmm vàlaue âmyfcm đoxqmiệiafmu củpafca mìkhztnh, dầyflun dầyflun tiếylugt tấmyfcu củpafca chúuapo ngữoiti ăyflun khớqiilp vớqiili dao đoxqmhbesng củpafca biểqxobn cảxubb.

mzemm...

Mộhbest tiếylugng sấmyfcm nặzrgong nềtdat từjmbymyfcu dưnvntqiili đoxqmácduny biểqxobn truyềtdatn đoxqmếylugn, khítdat thếylug khủpafcng bốyynl phódcahng lêylugn cao, mộhbest đoxqmlaueo thầyflun quang màlaueu vàlaueng đoxqmen lộhbes ra khỏacyxi mặzrgot nưnvntqiilc, trong nhácduny mắjrvmt québqpit qua mấmyfcy ngàlauen dặzrgom khôqiilng trung.

vlww La theo bảxubbn năyflung bay lêylugn khôqiilng, lạlauei nhìkhztn thấmyfcy Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo vẫyflun nhưnvnt trưnvntqiilc thàlauenh kítdatnh quỳocuh gốyynli trêylugn mặzrgot biểqxobn, hoàlauen toàlauen khôqiilng phácdunt giácdunc chiếylugc vácduny dàlauei màlaueu títdatm đoxqmãoxqm bịuaponvntqiilc biểqxobn làlauem ưnvntqiilt hếylugt, chúuapo ngữoiti trong miệiafmng càlaueng lúuapoc càlaueng nhanh, mặzrgot biểqxobn rung đoxqmhbesng cũvlwwng càlaueng trởxsvfylugn kịuapoch liệiafmt.

mzemm ầyflum ầyflum!


Trêylugn mặzrgot biểqxobn tiếylugng nưnvntqiilc dồqtwnn dậxfknp, vôqiil sốyynl bọljoqt nưnvntqiilc lớqiiln bằmyovng nắjrvmm tay khôqiilng ngừjmbyng bắjrvmn lêylugn.

lauenh! Lạlauei làlaue mộhbest tiếylugng nổipve, trêylugn mặzrgot biểqxobn xung quanh sôqiilng đoxqmen dâmyfcng lêylugn mộhbest cộhbest nưnvntqiilc cựxfknc lớqiiln đoxqmưnvntxubbng kítdatnh mưnvntxubbi trưnvntacyxng. Màlaue bấmyfct luậxfknn mặzrgot biểqxobn nổipvei sódcahng nhưnvnt thếyluglaueo, sôqiilng đoxqmen kia vẫyflun làlaue mộhbest mảxubbnh bìkhztnh tĩapscnh nhưnvnt trưnvntqiilc, âmyfcm thầyflum lặzrgong lẽxfknoxqmi mãoxqmi chảxubby dàlauei.

Àmyfco àlaueo, mặzrgot biểqxobn xung quanh sôqiilng đoxqmen dầyflun dầyflun bốyynlc lêylugn, nưnvntqiilc biểqxobn nhanh chódcahng chảxubby ra xung quanh. Hôqiil hấmyfcp củpafca Vũvlww La bịuapokhztm hãoxqmm, bởxsvfi vìkhzt cỗcujl lựxfknc lưnvntacyxng kia đoxqmãoxqm châmyfcn chítdatnh thứmzlzc tỉvuvynh rồqtwni, nódcah đoxqmang quậxfknt khởxsvfi, mặzrgot biểqxobn cũvlwwng dâmyfcng lêylugn theo sựxfkn quậxfknt khởxsvfi củpafca nódcah.

Lựxfknc lưnvntacyxng càlaueng ngàlauey càlaueng mạlauenh, cho dùaaknlauevlww La cũvlwwng cảxubbm giácdunc toàlauen thâmyfcn khódcah chịuapou, lựxfknc lưnvntacyxng kia sau khi thứmzlzc tỉvuvynh vôqiilaaknng bácdun đoxqmlaueo, mặzrgoc dùaakn khôqiilng cốyynl ýmttn đoxqmyynli phódcahvlww La, thếylug nhưnvntng mộhbest loạlauei uy thếylug tựxfkn nhiêylugn ácdunp bácdunch Vũvlww La thốyynlng khổipve khôqiilng chịuapou nổipvei, đoxqmiềtdatu đoxqmhbesng thầyflun lựxfknc vàlaue linh nguyêylugn cũvlwwng trởxsvfylugn vôqiilaaknng khódcah khăyflun.

Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo quỳocuhxsvfylugn cạlauenh đoxqmyfluu nguồqtwnn sôqiilng đoxqmen, nưnvntqiilc biểqxobn bêylugn ngưnvntxubbi đoxqmylugn cuồqtwnng thỉvuvynh thoảxubbng hoàlauen toàlauen bao phủpafc lấmyfcy nàlaueng, cho dùaaknnvntqiili tìkhztnh huốyynlng nàlauey, Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapovlwwng khôqiilng códcah đoxqmìkhztnh chỉvuvy chúuapo ngữoiti trong miệiafmng.

Cảxubbnh tưnvntacyxng vôqiilaaknng hoàlauenh trácdunng, mặzrgot biểqxobn phạlauem vi mấmyfcy chụmyfcc dặzrgom dâmyfcng lêylugn, rấmyfct nhiềtdatu nưnvntqiilc biểqxobn chảxubby cuồqtwnn cuộhbesn ra ngoàlauei. Nưnvntqiilc biểqxobn màlaueu xanh, bọljoqt nưnvntqiilc màlaueu trắjrvmng, dấmyfcy lêylugn nhữoiting ngọljoqn sódcahng cao hàlaueng chụmyfcc trưnvntacyxng.

qiil luậxfknn làlaue Nhâmyfcn tộhbesc hay làlaueylugu tộhbesc ởxsvf trưnvntqiilc mặzrgot lựxfknc lưnvntacyxng hùaaknng mạlauenh nhưnvnt vậxfkny, đoxqmtdatu lộhbes vẻooljqiilaaknng nhỏacyxbqpi.

Cuốyynli cùaaknng, toàlauen bộhbes đoxqmácduny biểqxobn đoxqmãoxqm lộhbes ra khỏacyxi mặzrgot nưnvntqiilc, mộhbest mảxubbnh bùaaknn vàlaueng lạlauei bằmyovng phẳlcxkng, còwsqmn códcah mộhbest chúuapot tôqiilm cua, sao biểqxobn, sòwsqm hếylugn sódcaht lạlauei đoxqmang giãoxqmy dụmyfca.

Mảxubbnh đoxqmácduny biểqxobn nàlauey còwsqmn đoxqmang tiếylugp tụmyfcc dâmyfcng cao lêylugn, đoxqmếylugn khi cao hơuapon mặzrgot biểqxobn mộhbest trưnvntacyxng mớqiili ngừjmbyng lạlauei, trêylugn mặzrgot biểqxobn xuấmyfct hiệiafmn mộhbest binh đoxqmàlauei cựxfknc lớqiiln.

Cỗcujl khítdat thếylug kia bao phủpafc toàlauen bộhbes binh đoxqmàlauei, ngoạlauei trừjmby Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo ra, tấmyfct cảxubb sinh linh ởxsvf trêylugn đoxqmódcah đoxqmtdatu khôqiilng chịuapou nổipvei, nhanh chódcahng diệiafmt vong.

vlww La chỉvuvy cảxubbm thấmyfcy hôqiil hấmyfcp khódcah khăyflun, giốyynlng nhưnvnt bảxubbn thâmyfcn đoxqmang ởxsvfylugn trong bùaaknn lầyfluy. Muốyynln cửqiil đoxqmhbesng cácdunnh tay cũvlwwng phảxubbi phítdat sứmzlzc hơuapon mấmyfcy lầyflun so vớqiili bìkhztnh thưnvntxubbng.

Phítdata trêylugn bìkhztnh đoxqmàlauei, nhữoiting mỏacyxm đoxqmácdun ngầyflum kia giốyynlng nhưnvnt nhữoiting thanh chủpafcy thủpafc cắjrvmm ởxsvf trêylugn bãoxqmi bùaaknn màlaueu vàlaueng.

qiilng đoxqmen vẫyflun lẳlcxkng lặzrgong chảxubby phítdata trêylugn bãoxqmi bùaaknn nhưnvnt trưnvntqiilc, mãoxqmi mãoxqmi khôqiilng thay đoxqmipvei.


lauei cốyynlt đoxqmyfluu rồqtwnng cựxfknc lớqiiln kia vẫyflun ởxsvf đoxqmyfluu nguồqtwnn sôqiilng đoxqmen, khôqiilng biếylugt mệiafmt mỏacyxi phun ra hắjrvmc thủpafcy.

Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo quỳocuh đoxqmi tớqiili bêylugn cạlauenh đoxqmyfluu nguồqtwnn sôqiilng đoxqmen, ngódcahn tay rạlauech mộhbest cácduni ởxsvf trêylugn cổipve tay mìkhztnh, mácdunu tưnvntơuapoi chảxubby ra ồqtwnqtwnuapoi vàlaueo trong sôqiilng đoxqmen.

Theo mácdunu tưnvntơuapoi chảxubby ra, Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo khôqiilng ngừjmbyng lấmyfcy ra từjmbyng módcahn bảxubbo vậxfknt nébqpim vàlaueo trong sôqiilng đoxqmen. Nhữoiting bảxubbo vậxfknt nàlauey, bấmyfct cứmzlzdcahn nàlaueo cũvlwwng khôqiilng kébqpim hơuapon so vớqiili viêylugn yêylugu đoxqman đoxqmacyx thâmyfcm lúuapoc trưnvntqiilc, mỗcujli mộhbest módcahn bảxubbo vậxfknt rơuapoi vàlaueo trong sôqiilng đoxqmen đoxqmyfluu tiêylugn dung hợacyxp vớqiili mácdunu tưnvntơuapoi củpafca Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapo, sau đoxqmódcah lậxfknp tứmzlzc chìkhztm vàlaueo trong miệiafmng rồqtwnng.

Miệiafmng rồqtwnng kia giốyynlng nhưnvnt mộhbest cácduni đoxqmhbesng khôqiilng đoxqmácduny, códcah thểqxob thoảxubbi mácduni nuốyynlt hếylugt đoxqmqtwn vậxfknt hiếylugn tếylug khôqiilng ngừjmbyng, ngay cảxubb bọljoqt nưnvntqiilc cũvlwwng khôqiilng códcah.

Liêylugn tụmyfcc mưnvntxubbi tácdunm módcahn bảxubbo vậxfknt, Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapovlwwng chảxubby mấmyfct chừjmbyng mưnvntxubbi tácdunm chébqpin mácdunu, toàlauen bộhbesoxqmi bùaaknn cuốyynli cùaaknng vang lêylugn mộhbest tiếylugng nốyynl, chấmyfcn đoxqmhbesng nhèhgcj nhẹjzyz mộhbest chúuapot.

vlww La vốyynln tưnvntxsvfng rằmyovng, cỗcujl lựxfknc lưnvntacyxng ởxsvfmyfcu trong đoxqmácduny biểqxobn đoxqmãoxqm hoàlauen toàlauen thứmzlzc tỉvuvynh, mãoxqmi đoxqmếylugn lúuapoc nàlauey mớqiili phácdunt hiệiafmn mìkhztnh đoxqmãoxqm sai lầyflum rồqtwni. Sau khi mưnvntxubbi tácdunm módcahn bảxubbo vậxfknt đoxqmưnvntacyxc nébqpim vàlaueo, sôqiilng đoxqmen trêylugn bãoxqmi bùaaknn thầyflun quang màlaueu vàlaueng đoxqmen phun ra mãoxqmnh liệiafmt, cỗcujl lựxfknc lưnvntacyxng kia đoxqmhbest nhiêylugn lạlauei tăyflung cưnvntxubbng ba phầyflun!

Đnqoqếylugn lúuapoc nàlauey Vũvlww La căyflun bảxubbn vôqiil lựxfknc lơuapo lửqiilng trêylugn khôqiilng trung, dưnvntqiili khítdat thếylug củpafca cỗcujl lựxfknc lưnvntacyxng kia ácdunp chếylug, thâmyfcn thểqxob hắjrvmn càlaueng ngàlauey càlaueng nặzrgong, cuốyynli cùaaknng rơuapoi xuốyynlng mặzrgot đoxqmmyfct.

Hai châmyfcn củpafca hắjrvmn vừjmbya đoxqmlauep trêylugn bãoxqmi bùaaknn liềtdatn cảxubbm thấmyfcy códcah đoxqmiểqxobm khôqiilng thítdatch hợacyxp, mộhbest cỗcujl lựxfknc lưnvntacyxng phảxubbn tácdunc dụmyfcng hùaaknng mạlauenh từjmbynvntqiili mặzrgot đoxqmmyfct kébqpio đoxqmếylugn cuồqtwnn cuộhbesn. Vũvlww La cựxfknc kỳocuh kiêylugng kịuapo đoxqmyynli vớqiili cỗcujl lựxfknc lưnvntacyxng hùaaknng mạlauenh kia, lậxfknp tứmzlzc ra sứmzlzc nhảxubby lêylugn... Mạlauenh mẽxfkn đoxqmiềtdatu đoxqmhbesng linh nguyêylugn ổipven đoxqmuaponh thâmyfcn hìkhztnh ởxsvf trêylugn khôqiilng khoảxubbng mộhbest trưnvntacyxng, cúuapoi đoxqmyfluu nhìkhztn xuốyynlng, dấmyfcu châmyfcn củpafca mìkhztnh ởxsvf trêylugn bãoxqmi bùaaknn đoxqmang dầyflun dầyflun biếylugn dạlaueng.

Bụmyfcp... Mộhbest tiếylugng vang nhỏacyx, dấmyfcu châmyfcn vỡxubbcdunt, mộhbest thứmzlzlaueu vàlaueng nhạlauet từjmbynvntqiili mặzrgot đoxqmmyfct xôqiilng ra.

Thứmzlz kia càlaueng ngàlauey càlaueng cao, mớqiili đoxqmyfluu chỉvuvy lớqiiln bằmyovng nắjrvmm tay, vềtdat sau khôqiilng ngờxubblaueng ngàlauey càlaueng lớqiiln, càlaueng ngàlauey càlaueng thôqiil, chỉvuvy trong thờxubbi gian mộhbest chébqpin tràlaue nhỏacyx thứmzlz kia toàlauen bộhbesmyfcng lêylugn khỏacyxi mặzrgot đoxqmmyfct, Vũvlww La trợacyxn mắjrvmt hácdun mồqtwnm!

Đnqoqâmyfcy làlaue mộhbest bộhbesnvntơuapong khôqiilkhztnh cung, dàlauei tớqiili mưnvntxubbi trưnvntacyxng, đoxqmưnvntxubbng kítdatnh gầyflun mộhbest trưnvntacyxng. Lúuapoc trưnvntqiilc Vũvlww La nhìkhztn thấmyfcy chítdatnh làlauelaueu vàlaueng nhạlauet, hiệiafmn tạlauei xem ra phảxubbi nódcahi làlauelaueu vàlaueng kim nhạlauet mớqiili đoxqmúuapong.

Nam Vinh Ngọljoqc Mịuapovlwwng khôqiilng đoxqmqxob ýmttn tớqiili việiafmc cầyflum mácdunu cho mìkhztnh, sau khi bộhbesnvntơuapong khôqiil kia hoàlauen toàlauen lộhbes ra, nàlaueng tỏacyx ra thàlauenh kítdatnh quỳocuh xuốyynlng, hưnvntqiilng vềtdat phítdata bộhbesnvntơuapong khôqiil lạlauey ba lạlauey.

vlww La từjmby trêylugn khôqiilng trung nhìkhztn xuốyynlng, hai bêylugn bờxubbqiilng đoxqmen toàlauen làlaue loạlauei xưnvntơuapong khôqiillaueu vàlaueng kim nhạlauet nàlauey.

khztnh dẫyflum phảxubbi chắjrvmc chắjrvmn làlaue mộhbest chiếylugc xưnvntơuapong sưnvntxubbn, ngoạlauei trừjmby mộhbest chiếylugc đoxqmódcah, hai bêylugn bờxubbqiilng còwsqmn códcah rấmyfct nhiềtdatu. Khôqiilng chỉvuvydcahnvntơuapong sưnvntxubbn, còwsqmn códcahnvntơuapong cộhbest sốyynlng, xưnvntơuapong đoxqmùaakni, xưnvntơuapong ngódcahn tay, xưnvntơuapong đoxqmqiili...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.