Tiên Tuyệt

Chương 408 : Sông đen giữa biển, Khô cốt Thần Long (Thượng)

    trước sau   
dopinh còbrnon cóxtbvsrkfch Vạmdsjn Nhâwahsn Đjqbergpq, Thầacxvn Kiếeoaum Thiêlbtyn Tinh, cựkjqc thásrkfp huyếeoaut sắlvxpc, cũusmcng xem nhưpfjzkectxtbv lựkjqcc đdgdiásrkfnh mộldrat trậwipon vớjlnzi Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl, muốjhcin chạmdsjy trốjhcin lạmdsji càkectng dễmdsjkectng hơsgpyn.

usmc La tâwahsm niệggmlm vừtmqja đdgdildrang, Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdba trêlbtyn Phong Thầacxvn Bảjapbng lạmdsji khôsspvng nhúysnyc nhíoxikch.

Hắlvxpn sửmotvng sốjhcit, trưpfjzjlnzc kia cho dùjdbakectsrkfch Vạmdsjn Nhâwahsn Đjqbergpq hung hãrwxfn, vàkecto lúysnyc sắlvxpc phong đdgdimdsji chiếeoaun mộldrat trậwipon vớjlnzi Phong Thầacxvn Bảjapbng khốjhcing chếeoau Hạmdsjn Bạmdsjt Huyếeoaut Phầacxvn cựkjqcc kỳvmqv quyếeoaut liệggmlt, nhưpfjzng sau khi sắlvxpc phong cũusmcng làkect ngoan ngoãrwxfn nghe lờggmli, khôsspvng hềwtzc chốjhcing lạmdsji.

Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdbakecty dễmdsjkectng sắlvxpc phong nhưpfjz vậwipoy, vìdopi sao lạmdsji khôsspvng nghe sai khiếeoaun?

usmc La thửmotv lạmdsji mấggmly lầacxvn Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdba vẫrgpqn trơsgpy trơsgpy khôsspvng chịwlvlu nhúysnyc nhíoxikch, Vũusmc La rấggmlt cătmqjm tứcziic, hắlvxpn cóxtbv thểtfuz chạmdsjy trốjhcin thuậwipon lợptovi hay khôsspvng, mộldrat phầacxvn hy vọoxikng rấggmlt lớjlnzn cũusmcng phảjapbi kýidfe thásrkfc ởlvxp trêlbtyn ngưpfjzggmli Thầacxvn Tưpfjzjlnzng nhấggmlt phẩahncm cấggmlp bậwipoc cao hơsgpyn Hạmdsjn Bạmdsjt Huyếeoaut Phầacxvn vàkectsrkfch Vạmdsjn Nhâwahsn Đjqbergpqkecty, thếeoau nhưpfjzng nóxtbv lạmdsji khôsspvng nghe mệggmlnh lệggmlnh!

Hắlvxpn rấggmlt làkect nổjiivi giậwipon, Phong Thầacxvn Bảjapbng lạmdsji đdgdiưpfjza tớjlnzi mộldrat đdgdimdsjo ýidfe niệggmlm: Nhấggmlt phẩahncm làkectpfjzơsgpyng, chịwlvlu mềwtzcm khôsspvng chịwlvlu cứcziing.


usmc La lạmdsji dâwahsng lêlbtyn mộldrat tia hy vọoxikng: Mềwtzcm cũusmcng đdgdiưpfjzptovc, ta khásrkfch sásrkfo mộldrat chúysnyt vớjlnzi nóxtbv, xin nóxtbv hỗdfif trợptovkect đdgdiưpfjzptovc.

Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdba vẫrgpqn nhưpfjzusmc khôsspvng nhúysnyc nhíoxikch, Vũusmc La lầacxvn nàkecty thựkjqcc sựkjqc phásrkft hỏtfrna, chỉdyuhkecto Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdba lớjlnzn tiếeoaung quásrkft:

- Đjqbergpq khốjhcin, bảjapbn Đjqbeếeoau Quâwahsn đdgdiãrwxf nểtfuz mặwahst ngưpfjzơsgpyi nhưpfjz vậwipoy, còbrnon khôsspvng biếeoaut tốjhcit xấggmlu sao?

Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdba vẫrgpqn khôsspvng cóxtbv chúysnyt phảjapbn ứcziing.

usmc La thốjhcing khổjiiv phásrkft hiệggmln: Mìdopinh hếeoaut đdgdiưpfjzggmlng xoay sởlvxp! Đjqbeiềwtzcu nàkecty giốjhcing nhưpfjz thu phụontqc mộldrat gãrwxf bộldra hạmdsj mớjlnzi mạmdsjnh mẽggml, thếeoau nhưpfjzng gãrwxf bộldra hạmdsjkecty lạmdsji cứcziing đdgdiacxvu khôsspvng nghe sai khiếeoaun. Kiếeoaup trưpfjzjlnzc Vũusmc La mặwahsc dùjdbakect Nam Hoang Đjqbeếeoau Quâwahsn, thếeoau nhưpfjzng thuậwipot khốjhcing chếeoau kẻthecpfjzjlnzi cũusmcng khôsspvng phảjapbi làkect sởlvxp trưpfjzggmlng củtfuza hắlvxpn, trêlbtyn thựkjqcc tếeoaukectm mộldrat vịwlvl Đjqbeếeoau Quâwahsn, thiếeoauu sóxtbvt củtfuza hắlvxpn vẫrgpqn làkect khôsspvng Íyyuet.

Hắlvxpn cóxtbv thểtfuz trởlvxp thàkectnh Nam Hoang Đjqbeếeoau Quâwahsn, phầacxvn lớjlnzn đdgdiwtzcu làkect nhờggmlkecto chiếeoaun lựkjqcc siêlbtyu quầacxvn củtfuza hắlvxpn, cóxtbv can đdgdijapbm gásrkfnh vásrkfc trọoxikng trásrkfch, làkect ngưpfjzggmli nghĩwahsa khíoxik, cóxtbv thểtfuzdopi Nam Hoang ngătmqjn cảjapbn sựkjqc tiếeoaun côsspvng củtfuza phe Chíoxiknh đdgdimdsjo Trung Châwahsu, cho nêlbtyn mớjlnzi đdgdiưpfjzptovc Ma Tu ởlvxp Nam Hoang phong làkectm quâwahsn chủtfuz.

Thếeoau nhưpfjzng từtmqj đdgdiacxvu đdgdiếeoaun cuốjhcii, ngoạmdsji trừtmqj nhữcrwvng huynh đdgdiggmlysnyc đdgdiacxvu cùjdbang nhau chiếeoaun đdgdiggmlu, vềwtzc sau tấggmlt cảjapb đdgdiwtzcu ngãrwxf xuốjhcing, hắlvxpn gầacxvn nhưpfjz khôsspvng cóxtbv bộldra hạmdsjkecto, tựkjqc nhiêlbtyn cũusmcng khôsspvng hiểtfuzu lắlvxpm vềwtzc thuậwipot khốjhcing chếeoau kẻthecpfjzjlnzi.

Hiệggmln tạmdsji Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdba sốjhcing chếeoaut khôsspvng chịwlvlu nghe lệggmlnh triệggmlu hồrgpqi, hắlvxpn cũusmcng khôsspvng cóxtbv biệggmln phásrkfp.

Rốjhcit cuộldrac làkect xảjapby ra chuyệggmln gìdopi? Vũusmc La nghĩwahsrwxfi cũusmcng khôsspvng cóxtbv lờggmli giảjapbi, dựkjqca theo nhắlvxpc nhởlvxp củtfuza Phong Thầacxvn Bảjapbng, mìdopinh hẳosjxn làkectxtbv thểtfuz sai khiếeoaun Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdbakecty, nhưpfjzng tìdopinh huốjhcing thựkjqcc tếeoau vịwlvl Thầacxvn Tưpfjzjlnzng nhấggmlt phẩahncm nàkecty vẫrgpqn khôsspvng chịwlvlu nhúysnyc nhíoxikch.

Kểtfuz từtmqj khi chiếeoaum đdgdiưpfjzptovc Chuyêlbtyn Húysnyc Thạmdsjch Phùjdba, tấggmlt cảjapb mọoxiki chuyệggmln đdgdiwtzcu lộldra vẻthec quỷwocv dịwlvl, vớjlnzi tìdopinh huốjhcing hiệggmln tạmdsji nàkecty, Vũusmc La cũusmcng chỉdyuhxtbv thểtfuzpfjzggmli khổjiiv, ýidfe thứcziic lui ra khỏtfrni Minh Đjqbeưpfjzggmlng Cung.

Mởlvxp mắlvxpt ra đdgdiãrwxf nhìdopin thấggmly thâwahsn hìdopinh cao lớjlnzn củtfuza nữcrwv hoàkectng Básrkfn Yêlbtyu tộldrac Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl, lạmdsji làkect mộldrat chiếeoauc vásrkfy dàkecti tửmotv lam sắlvxpc, nàkectng lưpfjzggmli biếeoaung ngồrgpqi ởlvxp trêlbtyn chiếeoauc ghếeoausrkfch đdgdióxtbv khôsspvng xa.

srkfy vẫrgpqn vôsspvjdbang xa hoa nhưpfjz trưpfjzjlnzc, bao trùjdbam mặwahst đdgdiggmlt phạmdsjm vi mộldrat trưpfjzptovng, mặwahst trêlbtyn dùjdbang kim tuyếeoaun thêlbtyu mộldrat bộldrasrkfch Đjqbeiểtfuzu Triềwtzcu Phưpfjzptovng Đjqbergpqsspvjdbang hoa mỹwocv khóxtbv tảjapb bằtfrnng lờggmli.

Chiếeoauc vásrkfy nàkecty mặwahsc ởlvxp trêlbtyn ngưpfjzggmli nàkectng làkectm cho ngưpfjzggmli ta cóxtbv mộldrat cảjapbm giásrkfc, dưpfjzggmlng nhưpfjz trêlbtyn cảjapb thếeoau giớjlnzi nàkecty cũusmcng chỉdyuhxtbv mộldrat vịwlvl nữcrwv tửmotv Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvlkecty, làkectm nổjiivi lêlbtyn khíoxik thếeoau củtfuza chiếeoauc vásrkfy nàkecty.


- Ngưpfjzơsgpyi tỉdyuhnh rồrgpqi.

Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvlwahsng bìdopinh rưpfjzptovu trong tay, róxtbvt mộldrat ngụontqm rưpfjzptovu đdgditfrn au vàkecto trong miệggmlng, buôsspvng bìdopinh rưpfjzptovu xuốjhcing, ngóxtbvn tay nhẹwocv nhàkectng lau rưpfjzptovu trêlbtyn khóxtbve miệggmlng:

- Đjqbei thôsspvi, đdgdiưpfjza ngưpfjzơsgpyi đdgdii xem thásrkfnh đdgdiwlvla củtfuza tộldrac ta mộldrat chúysnyt!

usmc La cũusmcng khôsspvng khỏtfrni cóxtbv chúysnyt chờggml mong:

- Chúysnyng ta đdgdiếeoaun rồrgpqi sao?

wahsm niệggmlm củtfuza Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl vừtmqja đdgdildrang, hai ngưpfjzggmli liềwtzcn từtmqj từtmqj bay lêlbtyn, xuyêlbtyn qua boong thuyềwtzcn thủtfuzy tinh, lêlbtyn tớjlnzi trêlbtyn boong thuyềwtzcn củtfuza Vưpfjzơsgpyng Thuyềwtzcn.

xtbvng biểtfuzn cuồrgpqn cuộldran, gióxtbv biểtfuzn thổjiivi vàkecto mặwahst, đdgdicziing ởlvxp đdgdiacxvu thuyềwtzcn nhìdopin ra xa, biểtfuzn rộldrang vôsspv tậwipon, mộldrat mảjapbng đdgdijapbo nhỏtfrn đdgdiásrkf ngầacxvm nhìdopin qua lộldran xộldran nhưpfjzng lạmdsji ngay ngắlvxpn cóxtbv thứczii tựkjqc, hìdopinh thàkectnh hai nhóxtbvm trêlbtyn mặwahst biểtfuzn.

Giữcrwva nhữcrwvng đdgdiásrkf ngầacxvm nàkecty, mộldrat đdgdimdsjo hắlvxpc thủtfuzy giốjhcing nhưpfjzsrkfi tóxtbvc mỹwocv lệggml củtfuza thiếeoauu nữcrwv cao quýidfe uốjhcin lưpfjzptovn chảjapby qua bêlbtyn trong biểtfuzn rộldrang.

usmc La chưpfjza từtmqjng thấggmly qua cảjapbnh tríoxik kỳvmqv dịwlvl nhưpfjz vậwipoy, nơsgpyi nàkecty rõyhbmkectng làkect biểtfuzn cảjapb, lạmdsji cóxtbv mộldrat con sôsspvng nưpfjzjlnzc màkectu đdgdien chảjapby trong nưpfjzjlnzc biểtfuzn. Hơsgpyn nữcrwva, nưpfjzjlnzc biểtfuzn đdgdijhcii vớjlnzi con sôsspvng đdgdien nàkecty thậwipot giốjhcing nhưpfjz bờggmlsspvng, khôsspvng ngờggml khôsspvng xâwahsm phạmdsjm lẫrgpqn nhau.

Đjqbeacxvu nguồrgpqn sôsspvng đdgdien cũusmcng ởlvxp trong biểtfuzn cảjapb, giốjhcing nhưpfjzkect thìdopinh lìdopinh xuấggmlt hiệggmln, sau khi bắlvxpt nguồrgpqn liềwtzcn uốjhcin lưpfjzptovn chảjapby qua giữcrwva nhữcrwvng đdgdijapbo nhỏtfrn kia, sau đdgdióxtbv lạmdsji vôsspv thanh vôsspv tứcziic tan vàkecto trong biểtfuzn rộldrang.

- Đjqbeâwahsy...

Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl mỉdyuhm cưpfjzggmli kiêlbtyu ngạmdsjo:

- Kỳvmqv cảjapbnh thiêlbtyn đdgdiwlvla, đdgdiâwahsy chíoxiknh làkect thásrkfnh đdgdiwlvla củtfuza tộldrac ta. Đjqbei thôsspvi, chúysnyng ta tớjlnzi gầacxvn mộldrat chúysnyt.


pfjzơsgpyng Thuyềwtzcn tiếeoaup tụontqc tiếeoaun vềwtzc phíoxika trưpfjzjlnzc, mãrwxfi cho đdgdiếeoaun bờggmlsspvng đdgdien, mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm hai bêlbtyn thậwipot giốjhcing nhưpfjz nhữcrwvng ngọoxikn núysnyi cựkjqcc lớjlnzn, nếeoauu nhưpfjz coi biểtfuzn cảjapbkect mặwahst đdgdiggmlt, nhưpfjz vậwipoy sôsspvng đdgdien nàkecty chíoxiknh làkect mộldrat con sôsspvng lớjlnzn chảjapby quanh nhữcrwvng núysnyi non trùjdbang đdgdiiệggmlp.

usmc La ngẩahncng đdgdiacxvu nhìdopin xung quanh, nhữcrwvng mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm nàkecty cóxtbv vẻthecsgpyi kỳvmqv lạmdsj, hìdopinh dásrkfng vôsspvjdbang cổjiiv quásrkfi. Vũusmc La luôsspvn cảjapbm thấggmly chúysnyng giốjhcing nhưpfjz thứcziidopi đdgdióxtbv, nhưpfjzng lạmdsji nghĩwahs khôsspvng ra rốjhcit cuộldrac giốjhcing cásrkfi gìdopi, mỗdfifi mộldrat mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm nhưpfjz vậwipoy đdgdiwtzcu cao mấggmly trătmqjm trưpfjzptovng, càkectng khổjiivng lồrgpqsgpyn so vớjlnzi Vưpfjzơsgpyng Thuyềwtzcn hiệggmln tạmdsji đdgdiang thu nhỏtfrn củtfuza bọoxikn họoxik. Nhữcrwvng mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm nàkecty đdgdiãrwxf trảjapbi qua mưpfjza gióxtbv tẩahncy rửmotva vôsspv sốjhcitmqjm, mặwahst ngoàkecti loang lổjiiv, bêlbtyn trong nhữcrwvng cásrkfi khe đdgdiacxvy cásrkfc loạmdsji rong rêlbtyu, thậwipom chíoxikbrnon cóxtbv khôsspvng íoxikt chim biểtfuzn làkectm tổjiivlvxp trong vếeoaut nứcziit. Trêlbtyn đdgdióxtbv đdgdiacxvy phâwahsn chim, giốjhcing nhưpfjzkect mộldrat nơsgpyi vệggml sinh chung, đdgdidyuhnh hếeoaut sứcziic bằtfrnng phẳosjxng, nếeoauu ởlvxp Trung Châwahsu sẽggml đdgdiưpfjzptovc xưpfjzng làkectysnyi “Đjqbedyuhnh Bằtfrnng”.

Đjqbeếeoaun bờggmlsspvng, Vưpfjzơsgpyng Thuyềwtzcn liềwtzcn dừtmqjng lạmdsji, Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl gọoxiki Vũusmc La mộldrat tiếeoaung:

- Chúysnyng ta đdgdii vàkecto thôsspvi, nơsgpyi nàkecty chíoxiknh làkect thásrkfnh đdgdiwlvla, cho dùjdbakect trẫrgpqm cũusmcng nhấggmlt đdgdiwlvlnh phảjapbi xuốjhcing thuyềwtzcn đdgdii bộldra.

usmc La gậwipot đdgdiacxvu mộldrat cásrkfi. Hai ngưpfjzggmli nhẹwocv nhàkectng đdgdiásrkfp từtmqj trêlbtyn Vưpfjzơsgpyng Thuyềwtzcn xuốjhcing, đdgdimdsjp trêlbtyn mặwahst nưpfjzjlnzc chậwipom rãrwxfi đdgdii vềwtzc phíoxika thưpfjzptovng du sôsspvng đdgdien.

Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl nhìdopin thấggmly Vũusmc La mộldrat mựkjqcc quan sásrkft nhữcrwvng mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm hai bêlbtyn,

Khôsspvng khỏtfrni nóxtbvi:

- Cóxtbv nhìdopin ra cásrkfi gìdopi khôsspvng?

usmc La vốjhcin còbrnon chưpfjza khẳosjxng đdgdiwlvlnh, Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl vừtmqja nóxtbvi nhưpfjz vậwipoy cũusmcng chẳosjxng khásrkfc nàkecto đdgdiãrwxf khẳosjxng đdgdiwlvlnh phỏtfrnng đdgdisrkfn củtfuza hắlvxpn: Nhữcrwvng mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm nàkecty khẳosjxng đdgdiwlvlnh ẩahncn giấggmlu huyềwtzcn cơsgpydopi đdgdióxtbv.

usmc La lạmdsji nhìdopin mộldrat chúysnyt, bỗdfifng nhiêlbtyn đdgdiãrwxf nghĩwahsyhbmkectng, cóxtbv chúysnyt bấggmlt ngờggmlxtbvi:

- Nhữcrwvng cásrkfi nàkecty đdgdiwtzcu làkect thạmdsjch đdgdilbtyu? Nhưpfjzng vìdopi sao nhữcrwvng thạmdsjch đdgdilbtyu nàkecty đdgdiwtzcu khôsspvng cóxtbv đdgdiacxvu?

Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl liếeoauc mắlvxpt nhìdopin Vũusmc La lộldra vẻthec khen ngợptovi:

- Khôsspvng cóxtbv đdgdiacxvu, khôsspvng sai, nhưpfjzng khôsspvng phảjapbi làkect thạmdsjch đdgdilbtyu.

Nhữcrwvng mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm nàkecty đdgdiãrwxf trảjapbi qua rấggmlt nhiềwtzcu nătmqjm thásrkfng, bởlvxpi vậwipoy bềwtzc ngoàkecti đdgdiwtzcu bịwlvlxtbvi mòbrnon vôsspvjdbang nghiêlbtym trọoxikng, tạmdsjo hìdopinh cũusmcng cóxtbv vẻthec rấggmlt mơsgpy hồrgpq. Thếeoau nhưpfjzng sau khi nhìdopin nhiềwtzcu lầacxvn nhưpfjz vậwipoy, Vũusmc La vẫrgpqn cóxtbv thểtfuz nhậwipon ra nhữcrwvng mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm nàkecty đdgdiwtzcu làkect nhữcrwvng pho tưpfjzptovng đdgdilbtyu khắlvxpc cựkjqc thúysny ngồrgpqi trêlbtyn mặwahst đdgdiggmlt.

ysnyc trưpfjzjlnzc hắlvxpn mộldrat mựkjqcc khôsspvng nhìdopin ra chíoxiknh làkect bởlvxpi vìdopi nhữcrwvng pho tưpfjzptovng nàkecty đdgdiwtzcu khôsspvng cóxtbv đdgdiacxvu, đdgdidyuhnh củtfuza nhữcrwvng mỏtfrnm đdgdiásrkf ngầacxvm nàkecty bịwlvl san bằtfrnng, nhìdopin qua giốjhcing nhưpfjzkecttmqjm đdgdióxtbv nhữcrwvng ngưpfjzggmli đdgdiãrwxf đdgdilbtyu khắlvxpc xong thâwahsn thểtfuz, nhưpfjzng lạmdsji khôsspvng chịwlvlu đdgdiwahst phầacxvn đdgdiacxvu pho tưpfjzptovng lêlbtyn.

Nhưpfjzng Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl lạmdsji nóxtbvi khôsspvng phảjapbi làkectpfjzptovng, vậwipoy thìdopikectsrkfi gìdopi?

usmc La nghi hoặwahsc nhìdopin Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl. Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl lạmdsji khẽggml mỉdyuhm cưpfjzggmli:

- Đjqbei thôsspvi, rấggmlt nhanh ngưpfjzơsgpyi sẽggml hiểtfuzu.

Nam Vinh Ngọoxikc Mịwlvl dẫrgpqn Vũusmc La đdgdii tớjlnzi đdgdiacxvu nguồrgpqn sôsspvng đdgdien. Vũusmc La cúysnyi đdgdiacxvu vừtmqja nhìdopin lậwipop tứcziic hoảjapbng sợptov, hắlvxpn đdgdiãrwxf nhìdopin thấggmly gìdopi? Mộldrat bộldrakecti cốjhcit đdgdiacxvu rồrgpqng cựkjqcc lớjlnzn!

sspvng đdgdien rộldrang chừtmqjng ba mưpfjzơsgpyi trưpfjzptovng, thếeoau nhưpfjzng cũusmcng khôsspvng sâwahsu, cũusmcng chỉdyuh ngậwipop nửmotva ngưpfjzggmli. Từtmqj xa nhìdopin lạmdsji làkect mộldrat chiếeoauc dâwahsy lưpfjzng đdgdien, tớjlnzi gầacxvn lạmdsji cóxtbv thểtfuz thấggmly rõyhbm đdgdiásrkfy nưpfjzjlnzc.

Đjqbeacxvu nguồrgpqn sôsspvng đdgdien chíoxiknh làkect mộldrat bộldrakecti cốjhcit đdgdiacxvu rồrgpqng đdgdiưpfjzggmlng kíoxiknh mưpfjzggmli trưpfjzptovng. Nửmotva bộldra phậwipon phíoxika dưpfjzjlnzi củtfuza hàkecti cốjhcit lấggmlp trong bùjdban cásrkft, nửmotva trêlbtyn lộldra ra bêlbtyn ngoàkecti, long giásrkfc, long lâwahsn, long cốjhcit rõyhbmkectng, đdgdiôsspvi hốjhcic mắlvxpt trốjhcing rỗdfifng hắlvxpc ásrkfm, miệggmlng rồrgpqng mởlvxp rộldrang đdgdiang yêlbtyn lặwahsng phun hắlvxpc thủtfuzy ra ngoàkecti.

kect nhữcrwvng hắlvxpc thủtfuzy nàkecty chíoxiknh làkect đdgdiacxvu nguồrgpqn củtfuza sôsspvng đdgdien!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.