Tiên Tuyệt

Chương 407 : Chuyên Húc Thạch Ấn (Hạ)

    trước sau   
Kếhbmtt luậimfgn nàspgdy vừfgeka đofqlưpftiubjnc đofqlưpftia ra, trong lòqmjung Vũjuae La lậimfgp tứttwsc toábthmt ra mộtbnrt đofqliểrhycm nghi ngờssdu khábthmc.

Ban đofqlxahmu vừfgeka mớnufki đofqloạnvost xábthm trọgrkmng sinh, trong đofqlxahmu củuvhna Vũjuae La đofqlxahmy côuznung phábthmp ma đofqlnvoso, vốfegfn nghĩirvp rằtfxeng chiếhbmtu theo con đofqlưpftissdung kiếhbmtp trưpftinufkc tu luyệssdun mộtbnrt phen, thuậimfgn lợubjni trábthmnh đofqli đofqlưpftissdung vòqmjung trong việssduc tu luyệssdun kiếhbmtp trưpftinufkc, cóuvhn thểrhyc khôuznui phụvxjzc thựfgekc lựfgekc củuvhna Đpnfvếhbmt Quâpnfvn sớnufkm mộtbnrt bưpftinufkc, lạnvosi khôuznung ngờssdu rằtfxeng thâpnfvn thểrhycspgdy khôuznung thểrhyc tu luyệssdun côuznung phábthmp Ma đofqlnvoso, làspgdm cho Vũjuae La rấssdut căxzopm tứttwsc, đofqlàspgdnh phảpdxfi đofqli tìfgekm phábthmp quyếhbmtt phe Chígecknh đofqlnvoso. Thâpnfvn thểrhycspgdy khôuznung thểrhyc tu luyệssdun côuznung phábthmp Ma đofqlnvoso, chẳzhhwng lẽtxcq thâpnfvn thểrhycspgdy thậimfgt sựfgek vốfegfn đofqlãofqluvhn vấssdun đofqlzapx?

Trong lúacgzc nhấssdut thờssdui nghi ngờssdu trong lòqmjung Vũjuae La bộtbnrc phábthmt.

Hắgeckn cũjuaeng đofqlãofql từfgekng hỏbrwii qua thâpnfvn thếhbmt củuvhna mìfgeknh ởbqua trong Nhưpftiubjnc Lôuznu Ngụvxjzc, thếhbmt nhưpfting ngay cảpdxf Thábthmc Bạnvost Thao Thiêfqcmn cũjuaeng khôuznung rõyrlu, chỉacgz biếhbmtt Vũjuae La tựfgekbqua Nhưpftiubjnc Lôuznu Ngụvxjzc, còqmjun xuấssdut hiệssdun khi nàspgdo, làspgdm sao xuấssdut hiệssdun, tấssdut cảpdxf mọgrkmi ngưpftissdui khôuznung cóuvhn ai biếhbmtt.

juae La âpnfvm thầxahmm hạnvos quyếhbmtt tâpnfvm, lầxahmn nàspgdy sau khi trởbqua vềzapx nhấssdut đofqlivocnh phảpdxfi tìfgekm Diệssdup Niệssdum Am hỏbrwii cho rõyrlu.

Thếhbmt nhưpfting mộtbnrt móuvhnn chígeck bảpdxfo Nhâpnfvn tộtbnrc trưpftinufkc mắgeckt, tuy rằtfxeng chưpftia thểrhyc phábthmt huy toàspgdn bộtbnr lựfgekc lưpftiubjnng, nhưpfting đofqlãofqluvhn thểrhyc miễubjnn cưpftiowozng đofqlfegfi khábthmng Thiêfqcmn Hạnvos Đpnfvssdu Nhấssdut Kiếhbmtm Phùuyge. Bảpdxfo bốfegfi nhưpfti vậimfgy Vũjuae La lạnvosi chỉacgzuvhn thểrhyc nhìfgekn màspgd khôuznung thểrhycuygeng, thậimfgm chígeck ngay cảpdxf thu cũjuaeng khôuznung đofqlưpftiubjnc, đofqliềzapxu nàspgdy đofqlfegfi vớnufki bấssdut luậimfgn kẻgeckspgdo màspgduvhni cũjuaeng làspgd mộtbnrt hàspgdnh hạnvos thốfegfng khổmrxf.


Hiệssdun tạnvosi còqmjun cóuvhn mộtbnrt biệssdun phábthmp cóuvhn thểrhyc hiểrhycu rõyrlugeck mậimfgt củuvhna Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn, đofqlóuvhn chígecknh làspgd Phu Cổmrxf.

Phùuyge Cổmrxfqmjun đofqlang tiềzapxm phụvxjzc trong Vưpftiơohring Thuyềzapxn, nếhbmtu nhưpfti thứttwsspgdy khôuznung đofqltbnrng, cứttws lẳzhhwng lặvxjzng ẩekdqn núacgzp nhưpfti vậimfgy, cho dùuyge Nam Vinh Ngọgrkmc Mịivocuygeng nguyêfqcmn hồviapn quéslzgt cảpdxfpftiơohring Thuyềzapxn cũjuaeng khôuznung phábthmt hiệssdun đofqlưpftiubjnc.

Thếhbmt nhưpfting nếhbmtu nhưpftijuae La thu hồviapi Phùuyge Cổmrxf đofqlrhycqmjuslzgt Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn cũjuaeng cóuvhn chúacgzt mạnvoso hiểrhycm. Dùuyge sao đofqli nữfgeka Nam Vinh Ngọgrkmc Mịivocjuaeng làspgd nhâpnfvn vậimfgt cóuvhn thểrhyc ngang hàspgdng vớnufki Đpnfvnvosi Thábthmnh Yêfqcmu tộtbnrc, màspgdpftiơohring Thuyềzapxn lạnvosi làspgd bảpdxfo vậimfgt củuvhna nàspgdng.

Trong lòqmjung đofqlssduu tranh mộtbnrt lúacgzc lâpnfvu, Vũjuae La vẫaabvn thầxahmm than mộtbnrt tiếhbmtng, ábthmp chếhbmtqmjuqmju trong lòqmjung xuốfegfng. Hắgeckn khôuznung thểrhyc mạnvoso hiểrhycm, Phùuyge Cổmrxf tiềzapxm phụvxjzc ởbqua trong Vưpftiơohring Thuyềzapxn chígecknh làspgd mộtbnrt chiêfqcmu kỳzjlc binh củuvhna hắgeckn, hếhbmtt sứttwsc quan trọgrkmng đofqlfegfi vớnufki kếhbmt hoạnvosch chạnvosy trốfegfn củuvhna hắgeckn.

Bỏbrwi qua ýnvos niệssdum dùuygeng Phùuyge Cổmrxfqmjuslzgt, Vũjuae La đofqlpdxfo mắgeckt vàspgdi vòqmjung, chợubjnt đofqlâpnfvm rábthmch ngóuvhnn tay củuvhna mìfgeknh, nặvxjzn ra mộtbnrt giọgrkmt mábthmu tưpftiơohrii muốfegfn nhỏbrwifqcmn Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn xem cóuvhn chúacgzt hiệssduu quảpdxffgek khôuznung. Khôuznung nghĩirvp tớnufki giọgrkmt mábthmu nhỏbrwi xuốfegfng, mắgeckt thấssduy rơohrii trêfqcmn Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn, huyếhbmtt dịivocch lạnvosi đofqltbnrt nhiêfqcmn tựfgek đofqltbnrng tảpdxfn ra, vòqmjung qua Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn rơohrii xuốfegfng.

juae La thởbquaspgdi mộtbnrt tiếhbmtng, trong lòqmjung đofqlãofqluznuuygeng khẳzhhwng đofqlivocnh, thâpnfvn thểrhyc củuvhna mìfgeknh bàspgdi xígeckch Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ẩbfxtn!

Khôuznung thểrhyc mởbqua Thiêfqcmn Phủuvhn Chi Quốfegfc ra, Vũjuae La khôuznung thểrhycspgdm gìfgek khábthmc hơohrin làspgd đofqlrhyc Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Áaabvn vàspgdo trong lòqmjung. Hiệssdun tạnvosi lựfgekc lưpftiubjnng đofqlãofql khôuznui phụvxjzc, Vũjuae La liềzapxn bỏbrwi qua cábthmc loạnvosi tạnvosp niệssdum, tranh thủuvhn thờssdui gian tu luyệssdun.

Mộtbnrt trậimfgn đofqlnvosi chiếhbmtn củuvhna Nam Vinh Ngọgrkmc Mịivocspgd Lựfgekc Thiêfqcmn Khôuznui, sau khi đofqlábthmnh chếhbmtt Lựfgekc Thiêfqcmn Khôuznui cũjuaeng đofqlãofql gầxahmn tốfegfi rồviapi. Vũjuae La khổmrxf tu mộtbnrt phen, mởbqua mắgeckt ra, bêfqcmn ngoàspgdi Vưpftiơohring Thuyềzapxn thủuvhny tinh đofqlãofqlspgd mộtbnrt mảpdxfnh hắgeckc ábthmm. Tinh khôuznung trong biểrhycn cảpdxfbthmng rựfgekc khábthmc thưpftissdung, đofqliểrhycm đofqliểrhycm tinh quang nhưpfti khảpdxfm trêfqcmn bầxahmu trờssdui đofqlêfqcmm, giốfegfng nhưpftiuznu sốfegf viêfqcmn bảpdxfo thạnvosch.

juae La đofqlrhyc nguyêfqcmn y phụvxjzc nằtfxem xuốfegfng, mơohrispgdng ngủuvhn thiếhbmtp đofqli.

Trêfqcmn chígeckn tầxahmng mâpnfvy mộtbnrt đofqlnvoso Thiêfqcmn môuznun ẩekdqn hiệssdun, mâpnfvy mùuygepftiubjnn lờssdu, kim quang chiếhbmtu rọgrkmi, làspgdm cho ngưpftissdui ta nhìfgekn khôuznung rõyrlufgeknh dạnvosng vàspgdgeckch thưpftinufkc, cũjuaeng sinh ra mộtbnrt cảpdxfm giábthmc mờssdupdxfo khôuznung thểrhycfgekm kiếhbmtm. Nhưpfting cốfegffgeknh lạnvosi làspgdm cho ngưpftissdui ta cảpdxfm thấssduy, cábthmnh cửjrcta kia chígecknh làspgdbqua đofqlóuvhn, bưpftinufkc qua cábthmnh cửjrcta kia chígecknh làspgd tiêfqcmn phàspgdm chia cábthmch, thiêfqcmn nhâpnfvn vĩirvpnh tuyệssdut.

juae La châpnfvn đofqlnvosp mộtbnrt đofqlábthmm mâpnfvy trắgeckng, bồviapng bềzapxnh dao đofqltbnrng, ởbqua xa xa nhìfgekn cábthmnh cửjrcta kia, cốfegf gắgeckng mởbqua to hai mắgeckt đofqlrhyc nhìfgekn cho rõyrlu, lạnvosi nhưpfting lạnvosi khôuznung thểrhycspgdo nhìfgekn rõyrlu.

Hắgeckn đofqlang cóuvhn chúacgzt cấssdup bábthmch, bỗlpupng nhiêfqcmn trêfqcmn đofqlacgznh đofqlxahmu vang lêfqcmn mộtbnrt tiếhbmtng sấssdum, bầxahmu trờssdui giốfegfng nhưpfti bịivocslzg ra mộtbnrt lỗlpup hổmrxfng, mộtbnrt con ngâpnfvn long khổmrxfng lồviap miệssdung ngậimfgm bảpdxfo châpnfvu, giưpftiơohring nanh múacgza vuốfegft lao ra, toàspgdn thâpnfvn ngâpnfvn quang chóuvhni sábthmng, che lấssdup khiếhbmtn cho khôuznung thểrhyc trôuznung rõyrlubthmnh cửjrcta kia.

juae La khẩekdqn trưpftiơohring, muốfegfn tiếhbmtn lêfqcmn lạnvosi phábthmt hiệssdun mìfgeknh căxzopn bảpdxfn khôuznung thểrhyc nhúacgzc nhígeckch. Vôuznu luậimfgn hắgeckn giãofqly dụvxjza nhưpfti thếhbmtspgdo, thâpnfvn thểrhyc vẫaabvn giốfegfng nhưpfti bịivoc đofqlóuvhnng đofqlinh ởbqua trêfqcmn đofqlábthmm mâpnfvy nàspgdy.


Ngâpnfvn long kia phábthmt ra mộtbnrt tiếhbmtng long ngâpnfvm đofqlábthmnh tớnufki, Vũjuae La lạnvosi kinh hãofqli theo bảpdxfn năxzopng giơohri tay lêfqcmn ngăxzopn cảpdxfn, nhưpfting cábthmnh tay lạnvosi khôuznung thểrhyc nhúacgzc nhígeckch.

Mắgeckt thấssduy ngâpnfvn long nhàspgdo tớnufki trưpftinufkc mặvxjzt, bỗlpupng nhiêfqcmn mộtbnrt thanh âpnfvm hùuygeng hồviapn màspgd uy nghiêfqcmm từfgek sau Thiêfqcmn môuznun kia truyềzapxn đofqlếhbmtn:

- Thiêfqcmn đofqlnvoso phong thầxahmn, nhấssdut phẩekdqm vi vưpftiơohring!

Mộtbnrt đofqlnvoso đofqliệssdun quang nhanh chóuvhnng bay đofqlếhbmtn, đofqlâpnfvm thẳzhhwng tớnufki ngựfgekc Vũjuae La. Vũjuae La cảpdxf kinh kêfqcmu to mộtbnrt tiếhbmtng, đofqltbnrt nhiêfqcmn nhảpdxfy dựfgekng lêfqcmn, chỉacgz mộtbnrt thoábthmng hếhbmtt thảpdxfy cảpdxfnh vậimfgt trưpftinufkc mắgeckt biếhbmtn mấssdut khôuznung thấssduy gìfgek nữfgeka, hắgeckn vẫaabvn nhưpftijuae nằtfxem ởbqua trong Vưpftiơohring Thuyềzapxn thủuvhny tinh.

juae La nhớnufk lạnvosi mộtbnrt phen vẫaabvn cảpdxfm thấssduy tim đofqlimfgp thìfgeknh thịivocch, trêfqcmn trábthmn mồviapuznui nhỏbrwi giọgrkmt, thuậimfgn tay gạnvost đofqli mộtbnrt cábthmi. Vũjuae La lạnvosi cóuvhn chúacgzt nghi hoặvxjzc: Trong mộtbnrng cảpdxfnh kia, cảpdxfm giábthmc Thiêfqcmn môuznun châpnfvn thậimfgt nhưpfti vậimfgy, còqmjun cóuvhn thầxahmn long thủuvhn hộtbnr, rốfegft cuộtbnrc làspgd đofqliềzapxm bábthmo gìfgek?

Hắgeckn ngồviapi trêfqcmn đofqlssdut suy nghĩirvp, thuậimfgn tay sờssdu soạnvosng trong ngựfgekc mộtbnrt cábthmi, chợubjnt khựfgekng lạnvosi, sau đofqlóuvhn lậimfgp tứttwsc khôuznui phụvxjzc sứttwsc sốfegfng, sờssdu soạnvosng trong ngựfgekc mộtbnrt phen thậimfgt nhanh, sắgeckc mặvxjzt thoábthmng chốfegfc trởbquafqcmn cựfgekc kỳzjlc khóuvhn coi: Khôuznung thấssduy Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn đofqlâpnfvu cảpdxf!

Ngơohri ngábthmc sữfgekng sờssdu chỉacgz chốfegfc lábthmt, Vũjuae La trong lòqmjung chấssdun đofqltbnrng: Chẳzhhwng lẽtxcqspgd...

Mộtbnrng cảpdxfnh, Thiêfqcmn môuznun, ngâpnfvn long, phong thầxahmn, Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn!

Từfgekng cábthmi xâpnfvu chuỗlpupi lạnvosi, Vũjuae La nhắgeckm mắgeckt lạnvosi, khoanh châpnfvn ngồviapi xuốfegfng. Trong Minh Đpnfvưpftissdung Cung nơohrii mi tâpnfvm, đofqlnvoso Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuyge Phong Thầxahmn Bảpdxfng bằtfxeng giấssduy vàspgdng kia treo cao lơohri lửjrctng.

juae La lấssduy ýnvos thứttwsc hóuvhna hìfgeknh thểrhyc, hiệssdun hìfgeknh trong thếhbmt giớnufki Minh Đpnfvưpftissdung Cung, giơohri tay lấssduy Phong Thầxahmn Bảpdxfng xuốfegfng, chậimfgm rãofqli lậimfgt qua.

Phígecka sau Phong Thầxahmn Bảpdxfng, trong hàspgdng ôuznu vuôuznung Thầxahmn Tưpftinufkng nhấssdut phẩekdqm, khôuznung ngờssdu đofqlãofqluvhn thêfqcmm mộtbnrt tiêfqcmu chígeck!

Mộtbnrt khốfegfi vuôuznung vứttwsc màspgdu xábthmm, khôuznung phảpdxfi làspgd Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn còqmjun cóuvhn thểrhycspgdbthmi gìfgek?

juae La đofqlãofql sớnufkm đofqlbthmn Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn cóuvhn lẽtxcqjuaeng làspgd mộtbnrt hìfgeknh thábthmi khábthmc củuvhna Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuyge, trong mộtbnrng cảpdxfnh đofqlưpftiubjnc Phong Thầxahmn Bảpdxfng sắgeckc phong. Thếhbmt nhưpfting sau khi nhìfgekn thấssduy vẫaabvn khôuznung nhịivocn đofqlưpftiubjnc cóuvhn chúacgzt kinh ngạnvosc, ngay cảpdxf Hạnvosn Bạnvost Huyếhbmtt Phầxahmn vàspgdbthmch Vạnvosn Nhâpnfvn Đpnfvviap trong danh sábthmch thiêfqcmn hạnvos đofqlssdu nhấssdut cũjuaeng chỉacgzspgd Thầxahmn Tưpftinufkng nhịivoc phẩekdqm, màspgd Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn còqmjun chưpftia biếhbmtt sửjrct dụvxjzng thếhbmtspgdo lạnvosi làspgd Thầxahmn Tưpftinufkng nhấssdut phẩekdqm.

Thiêfqcmn hạnvosspgdy còqmjun cóuvhn Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuygeuygeng mạnvosnh hơohrin so vớnufki Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuygespgdi danh thiêfqcmn hạnvos đofqlssdu nhấssdut, đofqliềzapxu nàspgdy đofqlãofql hoàspgdn toàspgdn phábthm vỡowoz nhậimfgn thứttwsc củuvhna Vũjuae La lúacgzc trưpftinufkc.

Trưpftinufkc kia nếhbmtu muốfegfn đofqlfegfi phóuvhn Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuygespgdi danh thiêfqcmn hạnvos đofqlssdu nhấssdut, cũjuaeng chỉacgzuvhn thểrhycfgekm kiếhbmtm mộtbnrt đofqlnvoso Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuygespgdi danh thiêfqcmn hạnvos đofqlssdu nhấssdut khábthmc. Thếhbmt nhưpfting hiệssdun tạnvosi, lạnvosi cóuvhn mộtbnrt đofqlnvoso Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuyge khábthmc cóuvhn thểrhyc ábthmp chếhbmt Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuyge thiêfqcmn hạnvos đofqlssdu nhấssdut.

Sau sựfgek kinh ngạnvosc ngắgeckn ngủuvhni, còqmjun lạnvosi chígecknh làspgdgeckch đofqltbnrng.

Kiếhbmtp trưpftinufkc chỉacgz bằtfxeng mộtbnrt tấssdum Hạnvosn Bạnvost Huyếhbmtt Phầxahmn, Vũjuae La đofqlãofql quéslzgt ngang Nam Hoang, đofqlfegfi khábthmng tu châpnfvn phe Chígecknh đofqlnvoso chígeckn mưpftiơohrii năxzopm. Kiếhbmtp nàspgdy hắgeckn đofqlãofqluvhn Hạnvosn Bạnvost Huyếhbmtt Phầxahmn, Bábthmch Vạnvosn Nhâpnfvn Đpnfvviapqmjun cóuvhn Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn càspgdng cao cấssdup hơohrin, vậimfgy sẽtxcquvhn thàspgdnh tựfgeku gìfgek? Bảpdxfn thâpnfvn Vũjuae La cũjuaeng đofqltbnrng tâpnfvm khôuznung dứttwst.

Khóuvhne miệssdung củuvhna hắgeckn lộtbnr vẻgeck mỉacgzm cưpftissdui, tựfgek nhủuvhn: Cóuvhn lẽtxcq hiệssdun tạnvosi nêfqcmn gọgrkmi làspgd Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Phùuyge, màspgd khôuznung phảpdxfi Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Ấkvdxn.

Tấssdum Thiêfqcmn Mệssdunh Thầxahmn Phùuyge thầxahmn bígeck khóuvhnpftissdung nàspgdy rốfegft cuộtbnrc làspgdspgdm thếhbmtspgdo vưpftiubjnt qua mâpnfvu thuẫaabvn củuvhna thâpnfvn thểrhycfgeknh, đofqlưpftiubjnc Phong Thầxahmn Bảpdxfng sắgeckc phong thàspgdnh côuznung, Vũjuae La cũjuaeng khôuznung hiểrhycu rõyrluspgdng lắgeckm, chẳzhhwng qua khôuznung sao, chỉacgz cầxahmn nóuvhnspgd củuvhna mìfgeknh làspgd đofqlưpftiubjnc.

juae La lòqmjung đofqlxahmy mong đofqlubjni, thôuznung qua Phong Thầxahmn Bảpdxfng ngựfgek sửjrct Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Phùuyge.

Chuyêfqcmn Húacgzc Thạnvosch Phùuygebqua trong tay Lựfgekc Thiêfqcmn Khôuznui chỉacgzuvhn thểrhyc phábthmt huy mộtbnrt phầxahmn uy lựfgekc rấssdut nhỏbrwi, đofqlãofqluvhn thểrhyc miễubjnn cưpftiowozng đofqlfegfi khábthmng Thiêfqcmn Nhâpnfvn Nhấssdut Kiếhbmtm, hiệssdun tạnvosi xem ra quảpdxf nhiêfqcmn làspgduvhn đofqlnvoso lýnvos.

spgd bảpdxfn thâpnfvn Vũjuae La chígecknh làspgd Nhâpnfvn tộtbnrc, lạnvosi cóuvhn Phong Thầxahmn Bảpdxfng hỗlpup trợubjn khốfegfng chếhbmt, cho dùuygespgd giớnufki hạnvosn trong thựfgekc lựfgekc củuvhna hắgeckn hiệssdun tạnvosi khôuznung thểrhyc phábthmt huy ra toàspgdn bộtbnr uy lựfgekc, cóuvhn lẽtxcq ígeckt nhấssdut cũjuaeng cóuvhn thểrhyc phábthmt huy đofqlưpftiubjnc năxzopm phầxahmn. Chỉacgz cầxahmn cóuvhn thểrhyc phábthmt huy năxzopm phầxahmn uy lựfgekc, đofqlfegfi khábthmng Thiêfqcmn Nhâpnfvn Nhấssdut Kiếhbmtm khôuznung thàspgdnh vấssdun đofqlzapx.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.