Tiên Tuyệt

Chương 406-2 : Chuyên Húc Thạch Ấn (Trung)

    trước sau   
Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm châtgadn ngọktjrc nhẹgdaj nhàkmaung vừgdaja nhấtgadc, từgdaj trêvicin Vưkmauơqqtzng Thuyềyxnnn bay lêvicin rơqqtzi xuốzagcng trêvicin thi thểzcrx Lựcrmzc Thiêvicin Khôgqoxi, bàkmaun tay trắswufng nõytekn chỉjpcb xuốzagcng, quang mang giốzagcng nhưkmaukmaukrqdi dao sắswufc bétcyhn dễktjrkmaung mởwruc ánqrmo giánqrmp vàkmau thi thểzcrx củrtdya Lựcrmzc Thiêvicin Khôgqoxi ra.

Khi thu ngọktjrc thủrtdy lạocjoi, năkmaum ngóvsepn tay móvsepc ra mộhfjnt hạocjot châtgadu cònsubn díbrxmnh tơqqtznqrmu.

Hạocjot châtgadu nàkmauy lớzrohn bằktjrng trứkapqng chim, vôgqoxzzrxng ngưkmaung thậytekt, bêvicin trong thầsepin quang chảydghy xuôgqoxi, hai cỗrtdy lựcrmzc lưkmautcyhng hoàkmaung sắswufc vàkmau lam sắswufc quấtgadn lấtgady nhau, chíbrxmnh làkmauviciu đhfjnan củrtdya Lựcrmzc Thiêvicin Khôgqoxi.

jsaq trong mắswuft mộhfjnt ngưkmaugbwvi Nhâtgadn tộhfjnc nhưkmauswuf La, vôgqox luậytekn làkmauviciu tộhfjnc Đfdxmôgqoxng Thổdlni, Bánqrmn Yêviciu tộhfjnc hay làkmau Cựcrmzviciu tộhfjnc, hếfgpbt thảydghy đhfjnyxnnu cóvsep thểzcrx quy vềyxnnviciu tộhfjnc. Giốzagcng nhưkmau Nhâtgadn tộhfjnc phâtgadn hóvsepa thàkmaunh cánqrmc tộhfjnc, Yêviciu tộhfjnc đhfjnãcjjh trảydghi qua thờgbwvi gian mấtgady vạocjon năkmaum nộhfjni bộhfjn phâtgadn hóvsepa cũswufng vôgqoxzzrxng nghiêvicim trọktjrng, ba đhfjnocjoi Yêviciu tộhfjnc xung khắswufc nhưkmaukmauzrohc vớzrohi lửucwsa. Lúcrmzc trưkmauzrohc lo lắswufng Yêviciu tộhfjnc xâtgadm nhậytekp Trung Châtgadu thậytekt sựcrmzkmau lo thừgdaja, Nhâtgadn tộhfjnc ởwruc Trung Châtgadu vàkmau Nam Hoang đhfjnánqrmnh đhfjnếfgpbn rốzagci loạocjon, nộhfjni bộhfjnviciu tộhfjnc cũswufng giốzagcng nhưkmau vậyteky, khôgqoxng cóvsepnsuba bìxbnlnh.

Mọktjri ngưkmaugbwvi ốzagcc cònsubn khôgqoxng mang nổdlnii mìxbnlnh ốzagcc, nàkmauo cóvsep tinh lựcrmzc đhfjni xâtgadm nhậytekp đhfjnfdxma bàkmaun khánqrmc.

viciu đhfjnan củrtdya Lựcrmzc Thiêvicin Khôgqoxi đhfjnzagci vớzrohi Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxmkmauvsepi, cũswufng làkmau chiếfgpbn lợtcyhi phẩqonlm vừgdaja đhfjnrtdykmaui lònsubng.


kmaung thu lạocjoi yêviciu đhfjnan, sửucws mộhfjnt phánqrmp môgqoxn gọktjri Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ẩdypkn bịfdxmkmaung đhfjnánqrmnh bay trởwruc vềyxnn. Lựcrmzc Thiêvicin Khôgqoxi vừgdaja chếfgpbt, cấtgadm chếfgpb củrtdya hắswufn hạocjo trêvicin Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ẩdypkn cũswufng theo đhfjnóvsep giảydghi trừgdaj. Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ástcdn đhfjnãcjjh thu nhỏmnom lạocjoi bằktjrng trứkapqng chim bồczaatgadu. So vớzrohi cánqrmc loạocjoi ấtgadn tíbrxmn chạocjom trổdlni tinh mỹceih hiệytekn nay, viêvicin thạocjoch ấtgadn nàkmauy quảydgh thựcrmzc cổdlnibrxmnh, khôgqoxng cóvsep bấtgadt cứkapq trang sứkapqc gìxbnl, thậytekm chíbrxm lộhfjn vẻzcrx thôgqox kệytekch khôgqoxng chịfdxmu nổdlnii.

swuf La ởwruc trêvicin Vưkmauơqqtzng Thuyềyxnnn cũswufng từgdaj từgdaj tỉjpcbnh lạocjoi, Phùzzrx Cổdlni hắswufn cóvsep an bàkmaui khánqrmc, nhìxbnln thấtgady Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxmkmaun tay cầsepim Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ẩdypkn trởwruc vềyxnn, Vũswuf La khôgqoxng khỏmnomi nhíbrxmu màkmauy: Linh văkmaun màkmauu vàkmaung ởwruc trêvicin thạocjoch ấtgadn nàkmauy rốzagct cuộhfjnc cóvsep lai lịfdxmch gìxbnl? Vìxbnl sao mìxbnlnh trêvicin ngưkmaugbwvi cóvsep Thánqrmi Thưkmautcyhng Tôgqoxng Lãcjjhm Đfdxmocjoi Thiêvicin Linh Văkmaun Giảydghng Nghĩsepia, khôgqoxng ngờgbwv chỉjpcbkmau mộhfjnt lầsepin suy diễktjrn đhfjnãcjjh hao hếfgpbt tinh lựcrmzc hôgqoxn mêvici đhfjni?

Hắswufn trong lònsubng thấtgadt kinh, càkmaung thêvicim tònsubnsub đhfjnzagci vớzrohi Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ẩdypkn. Di bảydgho Đfdxmocjoi Thánqrmnh Nhâtgadn tộhfjnc nàkmauy quảydgh nhiêvicin vôgqoxzzrxng bấtgadt phàkmaum.

Đfdxmãcjjh giếfgpbt Lựcrmzc Thiêvicin Khôgqoxi, mảydghnh hảydghi vựcrmzc nàkmauy cũswufng khôgqoxng cóvsep đhfjnfdxmch thủrtdy nữqqtza, Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm đhfjnánqrmnh ra mộhfjnt đhfjnocjoo linh văkmaun dung nhậytekp vàkmauo Vưkmauơqqtzng Thuyềyxnnn, Vưkmauơqqtzng Thuyềyxnnn lậytekp tứkapqc khôgqoxi phụjgyhc lạocjoi kíbrxmch thưkmauzrohc ba trăkmaum trưkmautcyhng.

Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm đhfjnánqrmp xuốzagcng trêvicin thuyềyxnnn, đhfjnem Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn vôgqoxzzrxng sảydghng khoánqrmi đhfjnưkmaua cho Vũswuf La:

- Đfdxmâtgady làkmau chuyệytekn lúcrmzc trưkmauzrohc đhfjnãcjjhvsepi, quâtgadn vôgqoxbrxm ngôgqoxn.

swuf La tiếfgpbp nhậytekn thạocjoch ấtgadn nàkmauy, cũswufng khôgqoxng nóvsepi lờgbwvi cảydghm tạocjo, chỉjpcbkmau nhìxbnln Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm. Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm mỉjpcbm cưkmaugbwvi, ngọktjrc thủrtdy giơqqtzvicin, năkmaum ngóvsepn tay nắswufm thàkmaunh trảydgho, cánqrmch khôgqoxng hưkmauzrohng vềyxnn phíbrxma Vũswuf La dùzzrxng sứkapqc khẽvklstcyho, kétcyho ra mộhfjnt tia hàkmauo quang ánqrmm kim sắswufc từgdaj trong cơqqtz thểzcrxswuf La, đhfjnóvsepkmau từgdajng tấtgadm linh văkmaun Bánqrmn Yêviciu tộhfjnc thay đhfjndlnii hìxbnlnh dạocjong, tấtgadt cảydgh linh văkmaun phong ấtgadn đhfjnưkmautcyhc kétcyho ra, Vũswuf La lậytekp tứkapqc cảydghm giánqrmc đhfjnưkmautcyhc lựcrmzc lưkmautcyhng củrtdya mìxbnlnh đhfjnãcjjh khôgqoxi phụjgyhc.

Nhữqqtzng linh văkmaun phong ấtgadn nàkmauy cũswufng khôgqoxng giốzagcng vớzrohi linh văkmaun trong trung tâtgadm Vưkmauơqqtzng Thuyềyxnnn, hạocjowruc trong thâtgadn thểzcrxswuf La sẽvkls rấtgadt khóvsep phánqrm giảydghi, huốzagcng chi linh văkmaun dùzzrxng đhfjnzcrx phong ấtgadn khánqrmc rấtgadt nhiềyxnnu so vớzrohi linh văkmaun ởwruc trung tâtgadm Vưkmauơqqtzng Thuyềyxnnn.

swuf La bóvsep tay khôgqoxng cóvsepnqrmch nàkmauo đhfjnzagci vớzrohi linh văkmaun Bánqrmn Yêviciu tộhfjnc phong ấtgadn lựcrmzc lưkmautcyhng củrtdya mìxbnlnh, nhưkmaung lạocjoi nắswufm chắswufc giảydghi đhfjnưkmautcyhc linh văkmaun ởwruc hạocjoch tâtgadm Vưkmauơqqtzng Thuyềyxnnn.

Đfdxmãcjjh tớzrohi cửucwsa vàkmauo thánqrmnh đhfjnfdxma, bêvicin ngoàkmaui đhfjnãcjjh khôgqoxng cóvsep đhfjnzagci thủrtdy, Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxmvsep thểzcrx chuyêvicin tâtgadm canh chừgdajng Vũswuf La, cho nêvicin giảydgh nhưkmaugqoxzzrxng đhfjnocjoi lưkmautcyhng, giảydghi khai phong ấtgadn cho hắswufn.

crmzc nàkmauy Vũswuf La mớzrohi cầsepim Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn, ôgqoxm quyềyxnnn nóvsepi vớzrohi Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm:

- Tạocjo ơqqtzn bệytek hạocjo.

Sau khi nóvsepi lờgbwvi khánqrmch sánqrmo, Vũswuf La cầsepim Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn tìxbnlm mộhfjnt góvsepc ngồczaai xuốzagcng chuyêvicin tâtgadm nghiêvicin cứkapqu. Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm sau khi nhìxbnln hắswufn mộhfjnt cánqrmi, xoay ngưkmaugbwvi đhfjni đhfjniềyxnnu khiểzcrxn thuyềyxnnn, hưkmauzrohng vềyxnn phíbrxma thánqrmnh đhfjnfdxma xuấtgadt phánqrmt.


Tấtgadt cảydgh trêvicin chiếfgpbc thuyềyxnnn nàkmauy đhfjnyxnnu khôgqoxng trốzagcn đhfjnưkmautcyhc cảydghm giánqrmc củrtdya Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm. Nàkmaung khôgqoxng cầsepin phánqrmi ngưkmaugbwvi trôgqoxng coi Vũswuf La, cũswufng cóvsep đhfjnrtdy tựcrmz tin Vũswuf La khôgqoxng trốzagcn thoánqrmt đhfjnưkmautcyhc sựcrmz khốzagcng chếfgpb củrtdya mìxbnlnh.

Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn ngạocjonh khánqrmng Thiêvicin Nhâtgadn Nhấtgadt Kiếfgpbm hai lầsepin, nhấtgadt làkmau lầsepin thứkapq hai Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn hoàkmaun toàkmaun rơqqtzi xuốzagcng hạocjo phong, lẽvkls ra nhưkmau vậyteky phảydghi bịfdxm thưkmauơqqtzng nặkeudng, thạocjoch ấtgadn cứkapqng rắswufn đhfjnếfgpbn đhfjnâtgadu, cho dùzzrx khôgqoxng vỡkrqd vụjgyhn íbrxmt nhấtgadt cũswufng sẽvklskmauu lạocjoi mộhfjnt chúcrmzt dấtgadu vếfgpbt. Đfdxmzagci thủrtdy củrtdya nóvsep chíbrxmnh làkmau Thiêvicin Hạocjo Đfdxmytek Nhấtgadt Kiếfgpbm Phùzzrx.

Thếfgpb nhưkmaung Vũswuf La cầsepim Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn trong tay lậytekt đhfjni lậytekt lạocjoi mấtgady lầsepin, lạocjoi khôgqoxng tìxbnlm thấtgady mộhfjnt chúcrmzt dấtgadu vếfgpbt.

Đfdxmczaang dạocjong làkmaum cho hắswufn bấtgadt ngờgbwvkmau, đhfjnánqrmy củrtdya thạocjoch ấtgadn nàkmauy khôgqoxng ngờgbwvkmau mộhfjnt mặkeudt phẳhtnxng. Nhữqqtzng linh văkmaun kim sắswufc lúcrmzc trưkmauzrohc Vũswuf La nhìxbnln thấtgady, hiệytekn tạocjoi tấtgadt cảydgh đhfjnyxnnu khôgqoxng thấtgady.

crmzc nàkmauy nhìxbnln qua, móvsepn chíbrxm bảydgho Nhâtgadn tộhfjnc nàkmauy giốzagcng nhưkmau mộhfjnt khốzagci đhfjnánqrmxbnlnh lậytekp phưkmauơqqtzng, khôgqoxng chúcrmzt nàkmauo thu húcrmzt.

swuf La chíbrxmnh mắswuft thấtgady qua sựcrmz thầsepin kỳenxd củrtdya Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn, suy nghĩsepi mộhfjnt lánqrmt liềyxnnn đhfjnánqrmnh ra mộhfjnt đhfjnocjoo linh nguyêvicin, muốzagcn róvsept vàkmauo trong thạocjoch ấtgadn đhfjniềyxnnu tra mộhfjnt chúcrmzt.

Linh nguyêvicin theo kinh mạocjoch chảydghy vàkmauo ngóvsepn tay củrtdya Vũswuf La, từgdaj đhfjnsepiu ngóvsepn tay lộhfjn ra phun vềyxnn phíbrxma Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn, mắswuft thấtgady sắswufp tiếfgpbn vàkmauo Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn, lạocjoi quỷqonl dịfdxm cuộhfjnn mộhfjnt cánqrmi tránqrmnh đhfjni qua.

swuf La cóvsep chúcrmzt bấtgadt ngờgbwv, linh nguyêvicin khôgqoxng khốzagcng chếfgpb đhfjnưkmautcyhc.

Loạocjoi tìxbnlnh huốzagcng nàkmauy trưkmauzrohc đhfjnâtgady hắswufn chưkmaua từgdajng gặkeudp qua, thu hồczaai cỗrtdy linh nguyêvicin khôgqoxng khốzagcng chếfgpb đhfjnưkmautcyhc nàkmauy lạocjoi, hắswufn lạocjoi phóvsepng ra cỗrtdy linh nguyêvicin thứkapq hai, trưkmauzrohc khi tiếfgpbp xúcrmzc vớzrohi Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn, tấtgadt cảydghxbnlnh thưkmaugbwvng, nhưkmaung đhfjni tớzrohi trưkmauzrohc mặkeudt Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn, linh nguyêvicin vốzagcn nghe lờgbwvi lạocjoi cuộhfjnn mộhfjnt vònsubng mấtgadt đhfjni khốzagcng chếfgpb xẹgdajt qua bêvicin cạocjonh.

swuf La cảydghm thấtgady khôgqoxng thíbrxmch hợtcyhp.

Linh nguyêvicin phóvsepng ra, thu hồczaai đhfjnyxnnu rấtgadt thuậytekn lợtcyhi, trêvicin đhfjnưkmaugbwvng cũswufng rấtgadt nghe lờgbwvi, chỉjpcbvsep sau khi tiếfgpbn vàkmauo Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn sẽvkls khôgqoxng nghe chỉjpcb huy. Chẳhtnxng lẽvklsvsepi, vấtgadn đhfjnyxnnwruckmau thạocjoch ấtgadn?

swuf La thu hồczaai linh nguyêvicin, đhfjniềyxnnu đhfjnhfjnng thầsepin lựcrmzc, muốzagcn bao vâtgady Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn.

Thầsepin lựcrmzc cònsubn khôgqoxng nghe lờgbwvi bằktjrng linh nguyêvicin, sau khi lýthmp giảydghi ýthmp nguyệytekn củrtdya Vũswuf La liềyxnnn đhfjnvicin cuồczaang vặkeudn vẹgdajo, chíbrxmnh làkmau khôgqoxng chịfdxmu tớzrohi gầsepin Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn, vôgqox luậytekn Vũswuf La cốzagc gắswufng nhưkmau thếfgpbkmauo vẫpftdn khôgqoxng thàkmaunh côgqoxng.

Hắswufn càkmaung kỳenxd quánqrmi, nghĩsepi mộhfjnt chúcrmzt, mởwruc Thiêvicin Phủrtdy Chi Quốzagcc ra muốzagcn thu Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn vàkmauo. Nhưkmaung ýthmpkmauwrucng thu Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn vàkmauo vừgdaja xuấtgadt hiệytekn, vôgqox luậytekn làkmau linh nguyêvicin hay làkmau thầsepin lựcrmzc lậytekp tứkapqc khôgqoxng nghe chỉjpcb huy, chíbrxmnh làkmau khôgqoxng chịfdxmu mởwruc Thiêvicin Phủrtdy Chi Quốzagcc ra.

swuf La bỗrtdyng nhiêvicin cóvsep mộhfjnt loạocjoi minh ngộhfjn: Dưkmaugbwvng nhưkmaukmauxbnlnh đhfjnang tranh đhfjntgadu vớzrohi bảydghn thâtgadn!

Linh nguyêvicin vàkmau thầsepin lựcrmzc đhfjnyxnnu làkmau mộhfjnt bộhfjn phậytekn củrtdya thâtgadn thểzcrxxbnlnh, dưkmauzrohi tìxbnlnh huốzagcng bìxbnlnh thưkmaugbwvng hẳhtnxn làkmau tuyệytekt đhfjnzagci nghe theo ýthmp thứkapqc củrtdya mìxbnlnh chỉjpcb huy hàkmaunh đhfjnhfjnng. Thếfgpb nhưkmaung ýthmp thứkapqc củrtdya mìxbnlnh đhfjnãcjjh phánqrmt ra mệyteknh lệyteknh, linh nguyêvicin vàkmau thầsepin lựcrmzc lạocjoi đhfjnang khánqrmng cựcrmz.

Linh nguyêvicin vàkmau thầsepin lựcrmzc đhfjnocjoi biểzcrxu mộhfjnt loạocjoi bảydghn năkmaung củrtdya thâtgadn thểzcrxxbnlnh, nóvsepi cánqrmch khánqrmc, bảydghn năkmaung củrtdya thâtgadn thểzcrxxbnlnh đhfjnang đhfjnzagci khánqrmng vớzrohi ýthmp thứkapqc củrtdya mìxbnlnh.

Đfdxmâtgady làkmauvsep chuyệytekn gìxbnl?

Cho dùzzrxswuf La hai kiếfgpbp làkmaum ngưkmaugbwvi, đhfjnzagci mặkeudt loạocjoi tìxbnlnh huốzagcng nàkmauy cũswufng nghĩsepi khôgqoxng ra nguyêvicin nhâtgadn trong đhfjnóvsep.

Chẳhtnxng lẽvklsvsepi, thâtgadn thểzcrx củrtdya mìxbnlnh đhfjnãcjjh xảydghy ra vấtgadn đhfjnyxnn? Ngưkmaugbwvi màkmauswuf La hoàkmaui nghi đhfjnsepiu tiêvicin chíbrxmnh làkmau Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm. Trong lònsubng hắswufn lậytekp tứkapqc sinh cảydghnh giánqrmc, trưkmauzrohc tiêvicin bỏmnom chuyệytekn Chuyêvicin Húcrmzc Thạocjoch Ấnsubn qua mộhfjnt bêvicin, chuyêvicin tâtgadm nộhfjni thịfdxm, thậytekm chíbrxm đhfjniềyxnnu đhfjnhfjnng Linh Long chạocjoy

Chíbrxmn lầsepin quanh kinh mạocjoch toàkmaun thâtgadn, nhưkmaung lạocjoi khôgqoxng cóvsep phánqrmt hiệytekn chỗrtdykmauo khôgqoxng đhfjnúcrmzng.

Nếfgpbu nóvsepi bảydghn thâtgadn Vũswuf La nộhfjni thịfdxm khôgqoxng phánqrmt hiệytekn cánqrmi gìxbnl, cóvsep thểzcrx khôgqoxng cóvsep sứkapqc thuyếfgpbt phụjgyhc, nhưkmaung dưkmauzrohi sựcrmz hiệytekp trợtcyh củrtdya Linh Long liêvicin tiếfgpbp chíbrxmn lầsepin đhfjnyxnnu khôgqoxng cóvsep phánqrmt hiệytekn dịfdxm thưkmaugbwvng, đhfjnóvsep chíbrxmnh làkmau Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxm thậytekt sựcrmz khôgqoxng cóvsep đhfjnhfjnng tay đhfjnhfjnng châtgadn trong cơqqtz thểzcrx hắswufn. Đfdxmocjoi phánqrmp Cửucwsu Long Thôgqoxn Nhậytekt chíbrxmnh làkmau đhfjnưkmaugbwvng đhfjnưkmaugbwvng Tiêvicin quyếfgpbt cao hơqqtzn mộhfjnt bậytekc so vớzrohi thếfgpb giớzrohi nàkmauy, trêvicin cao nhìxbnln xuốzagcng, nếfgpbu nhưkmau trong cơqqtz thểzcrxswuf La thậytekt sựcrmzvsepqonln hoạocjon, íbrxmt nhấtgadt cũswufng sẽvkls phánqrmt hiệytekn mộhfjnt chúcrmzt dấtgadu vếfgpbt.

swuf La lạocjoi nghĩsepi: Nam Vinh Ngọktjrc Mịfdxmwruc ngay bêvicin cạocjonh mìxbnlnh, vớzrohi bảydghn lĩsepinh củrtdya nàkmaung chếfgpb phụjgyhc mìxbnlnh rấtgadt dễktjrkmaung, nàkmaung cũswufng khôgqoxng cầsepin thiếfgpbt đhfjnhfjnng tay đhfjnhfjnng châtgadn.

Thếfgpb nhưkmaung vừgdaja rồczaai linh nguyêvicin mấtgadt đhfjni khốzagcng chếfgpb rốzagct cuộhfjnc làkmau xảydghy ra chuyệytekn gìxbnl? Nếfgpbu nhưkmau khôgqoxng phảydghi làkmau thâtgadn thểzcrx củrtdya mìxbnlnh cóvsep vấtgadn đhfjnyxnn, vậyteky cũswufng chỉjpcbnsubn lạocjoi mộhfjnt khảydghkmaung: Thâtgadn thểzcrx củrtdya mìxbnlnh vốzagcn đhfjnãcjjhvsep vấtgadn đhfjnyxnn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.