Tiên Tuyệt

Chương 406 : Chuyên Húc Thạch Ấn (Thượng)

    trước sau   
Thếenrv nhưpoxgng Chuyêlbrfn Hứgoqmc Thạmbkdch Ấwtran vừzrdha ra tay, nànuwung mớyoxdi biếenrvt đdoqyưpoxgzrdhc Đmbkdiệevswn Kiếenrvm Thiêlbrfn Lệevswnh củsavea mìmulwnh căejxen bảxqzqn khôrnvjng phảxqzqi lànuwuwxrxng mộfjztt cấmwbgp bậugtcc vớyoxdi ngưpoxgnzuki ta.

Chuyêlbrfn Hứgoqmc Thạmbkdch Ấwtran chậugtcm rãgcgqi hạmbkd xuốxqzqng, tốxqzqc đdoqyfjzt mặpcucc dùwxrx rấmwbgt chậugtcm, thếenrv nhưpoxgng khíxizi thếenrv lạmbkdi khôrnvjng thểwqxm ngăejxen cảxqzqn.

Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq sắobnzc mặpcuct khóxebb coi, Đmbkdiệevswn Kiếenrvm Thiêlbrfn Lệevswnh củsavea nànuwung liêlbrfn tụlnwkc phámqxlt ra chíxizin mưpoxgơmsphi chíxizin đdoqymbkdo lôrnvji đdoqyiệevswn, thếenrv nhưpoxgng ngay cảxqzq bảxqzqn thểwqxm củsavea Chuyêlbrfn Hứgoqmc Thạmbkdch Ấwtran cũzgjyng khôrnvjng đdoqyámqxlnh trúmkrhng, đdoqyãgcgq bịxqzq khíxizi thếenrvwxrxng mạmbkdnh ngăejxen cảxqzqn ởlbrflbrfn ngoànuwui, tạmbkdo thànuwunh hoa lửfjzta mànuwuu tíxizim tan támqxlc đdoqypvwny trờnzuki.

Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq thu hồfqnyi Đmbkdiệevswn Kiếenrvm Thiêlbrfn Lệevswnh, ngóxebbn trỏyialnuwu ngóxebbn giữwqxma bànuwun tay trámqxli chỉsavelbrfn trờnzuki mộfjztt cámqxli:

- Thiêlbrfn Nhâugtcn Nhấmwbgt Kiếenrvm!

nuwun quang nhưpoxg biểwqxmn, thiêlbrfn đdoqyxqzqa đdoqymkmtu kinh.


rnvj sốxqzq kiếenrvm quang giốxqzqng nhưpoxgrnvjng chim bay lưpoxgzrdhn đdoqypvwny trờnzuki ởlbrf trong cuồfqnyng phong, hộfjzti tụlnwk thànuwunh mộfjztt đdoqymbkdo quang hànuwu, thẳalumng tắobnzp đdoqyámqxlnh lêlbrfn Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ấwtran.

Khíxizi thếenrvwxrxng phong mànuwu Đmbkdiệevswn Kiếenrvm Thiêlbrfn Lệevswnh khôrnvjng thểwqxmmqxl vỡycxg lạmbkdi khôrnvjng đdoqyámqxlng nhắobnzc tớyoxdi ởlbrf trưpoxgyoxdc mặpcuct thiêlbrfn hạmbkd đdoqyevsw nhấmwbgt kiếenrvm phùwxrx, vôrnvj sốxqzq kiếenrvm quang đdoqyâugtcm xuyêlbrfn qua mộfjztt tầpvwnng khíxizi thếenrvpoxgnzukng hãgcgqn kia, lậugtcp tứgoqmc hộfjzti tụlnwk thànuwunh mộfjztt đdoqymbkdo kiếenrvm quang dànuwui ba mưpoxgơmsphi trưpoxgzrdhng, rộfjztng sámqxlu trưpoxgzrdhng va chạmbkdm vớyoxdi Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ấwtran trầpvwnm trọvohzng cổcatgxizinh. Nhấmwbgt thờnzuki hànuwuo quang sámqxlng rựolkfc, chiếenrvu rọvohzi tứgoqm bềmkmt trắobnzng xóxebba, khôrnvjng thểwqxm nhìmulwn rõzoym đdoqyưpoxgzrdhc gìmulw.

Biểwqxmn lớyoxdn bịxqzq mộfjztt cỗcfkr lựolkfc lưpoxgzrdhng hùwxrxng mạmbkdnh hung hăejxeng đdoqyèjfrm énuwup xuốxqzqng phíxizia dưpoxgyoxdi, hìmulwnh thànuwunh mộfjztt lốxqzqc xoámqxly cựolkfc lớyoxdn.

Từzrdh xa nhìmulwn lạmbkdi, thâugtcn ảxqzqnh củsavea Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzqnuwu Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji đdoqymkmtu đdoqyãgcgq khôrnvjng thấmwbgy, chỉsavexebb mộfjztt quang cầpvwnu cựolkfc lớyoxdn mànuwuu trắobnzng mộfjztt nửfjzta chìmulwm trong nưpoxgyoxdc biểwqxmn.

Bạmbkdch quang dầpvwnn dầpvwnn biếenrvn mấmwbgt, sóxebbng biểwqxmn gànuwuo thénuwut, nưpoxgyoxdc biểwqxmn bốxqzqn phíxizia đdoqylbrfn cuồfqnyng đdoqycatg trởlbrf vềmkmt, va chạmbkdm mạmbkdnh ởlbrf trung tâugtcm va chạmbkdm vừzrdha rồfqnyi, mộfjztt tiếenrvng nổcatg lớyoxdn. Mộfjztt cộfjztt nưpoxgyoxdc cựolkfc lớyoxdn phóxebbng lêlbrfn cao.

Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzqnuwu Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji đdoqymkmtu tựolkf lui vềmkmt phíxizia sau mấmwbgy trăejxem trưpoxgzrdhng. Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji đdoqyãgcgq đdoqygoqmng ởlbrf trêlbrfn hòjwsxn đdoqyxqzqo kia, khảxqzqi giámqxlp mànuwuu xámqxlm đdoqyen trêlbrfn ngưpoxgnzuki đdoqyãgcgq trànuwun đdoqypvwny vếenrvt rạmbkdn.

Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzqpoxgyoxdi châugtcn vẫnkqxn nhưpoxg trưpoxgyoxdc đdoqymbkdp trêlbrfn Vưpoxgơmsphng Thuyềmkmtn, sắobnzc mặpcuct cóxebb chúmkrht támqxli nhợzrdht, thâugtcn thểwqxm khẽalum lay đdoqyfjztng, mộfjztt thâugtcn vámqxly dànuwui đdoqyyial thẫnkqxm kia vỡycxg vụlnwkn, bịxqzq gióxebb biểwqxmn vừzrdha thổcatgi bay lưpoxgzrdhn đdoqypvwny trờnzuki, giốxqzqng nhưpoxg mộfjztt đdoqyànuwun bưpoxgyoxdm đdoqyyial.

mqxly dànuwui támqxln đdoqyi, Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzqzgjyng khôrnvjng phảxqzqi toànuwun thâugtcn trầpvwnn trụlnwki, dưpoxgyoxdi vámqxly dànuwui khôrnvjng ngờnzuknuwu tinh giámqxlp bóxebbmqxlt, hoa văejxen tinh mỹgzat che kíxizin toànuwun thâugtcn.

Mộfjztt thâugtcn tinh giámqxlp nànuwuy mặpcucc dùwxrxnuwu kim loạmbkdi luyệevswn chếenrv, nhưpoxgng đdoqyãgcgq dung nhậugtcp mộfjztt íxizit tànuwui liệevswu khámqxlc, chỗcfkr cầpvwnn mềmkmtm mạmbkdi thìmulw mềmkmtm mạmbkdi, chỗcfkr cầpvwnn chắobnzc chắobnzn thìmulw chắobnzc chắobnzn, còjwsxn vừzrdha vặpcucn hơmsphn cảxqzq nhữwqxmng loạmbkdi y phụlnwkc bằvntzng vảxqzqi lụlnwka.

Nửfjzta thâugtcn trêlbrfn tinh giámqxlp bảxqzqo vệevsw ngựolkfc vànuwu phíxizia sau hai vai củsavea nànuwung, lộfjzt ra vùwxrxng bụlnwkng bằvntzng phẳalumng va eo nhỏyial mềmkmtm mạmbkdi, da thịxqzqt mềmkmtm mạmbkdi sámqxlng bóxebbng.

poxgyoxdi mộfjztt đdoqyôrnvji lóxebbt vai lộfjzt ra hai cámqxlnh tay trắobnzng nhưpoxg tuyếenrvt, trêlbrfn cổcatg tay mang theo mộfjztt đdoqyôrnvji bao cổcatg tay dànuwui, mu bànuwun tay cũzgjyng cóxebb tinh giámqxlp bảxqzqo vệevsw.

poxgyoxdi thắobnzt lưpoxgng chíxizinh lànuwu mộfjztt chiếenrvc vảxqzqy giámqxlp, mưpoxgnzuki sámqxlu phiếenrvn giámqxlp hìmulwnh mũzgjyi kiếenrvm vâugtcy quanh, trêlbrfn đdoqyóxebb đdoqypvwny hoa văejxen mànuwuu đdoqyyial.

Phốxqzqi hợzrdhp mộfjztt đdoqyôrnvji giànuwuy chiếenrvn, trêlbrfn bộfjzt tinh giámqxlp nànuwuy hoa văejxen mànuwuu đdoqyyial lửfjzta dànuwuy đdoqypcucc, từzrdh xa nhìmulwn lạmbkdi, nhữwqxmng hoa văejxen nànuwuy đdoqygoqmt đdoqyoạmbkdn, rồfqnyi lạmbkdi cóxebb phầpvwnn tổcatg hợzrdhp cùwxrxng mộfjztt chỗcfkr, khôrnvjng ngờnzuknuwu mộfjztt con phưpoxgzrdhng hoànuwung vỗcfkrmqxlnh muốxqzqn bay.


Bịxqzq ngưpoxgnzuki hủsavey đdoqyi vámqxly dànuwui, Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq long nhan giậugtcn dữwqxm, nghiếenrvn răejxeng nghiếenrvn lợzrdhi nóxebbi:

- Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji, ngưpoxgơmsphi tìmulwm chếenrvt!

Thiêlbrfn hạmbkd đdoqyevsw nhấmwbgt kiếenrvm phùwxrx Thiêlbrfn Nhâugtcn Nhấmwbgt Kiếenrvm nhưpoxg cảxqzqm ứgoqmng đdoqyưpoxgzrdhc sựolkf phẫnkqxn nộfjzt củsavea chủsave nhâugtcn, bắobnzn ra từzrdhng tia tinh quang lạmbkdnh lẽalumo sắobnzc bénuwun nhưpoxg kiếenrvm. Mặpcuct biểwqxmn trởlbrflbrfn hỗcfkrn loạmbkdn, kiếenrvm quang nhưpoxgpoxgyoxdc lànuwum dậugtcy lêlbrfn bọvohzt sóxebbng trắobnzng xóxebba.

Mộfjztt đdoqymbkdo kiếenrvm hànuwu từzrdh trêlbrfn chíxizin tầpvwnng trờnzuki buôrnvjng xuốxqzqng, Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzqugtcng tay khẽalum vẫnkqxy, đdoqymbkdo kiếenrvm hànuwu giốxqzqng nhưpoxg ngâugtcn hànuwu trêlbrfn chíxizin tầpvwnng trờnzuki kia khôrnvjng ngờnzuk quấmwbgn quanh ngóxebbn tay nànuwung thànuwunh mộfjztt sợzrdhi chỉsave bạmbkdc.

mqxlch Vạmbkdn Kiếenrvm Quang Nhiễzrdhu Chỉsave Nhu!

Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji biếenrvn sắobnzc, Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ámqxln củsavea hắobnzn chíxizinh lànuwu đdoqyưpoxgnzukng đdoqyưpoxgnzukng thámqxlnh vậugtct Nhâugtcn tộfjztc, khôrnvjng hẳalumn khôrnvjng thểwqxm đdoqyxqzqi khámqxlng thiêlbrfn hạmbkd đdoqyevsw nhấmwbgt kiếenrvm phùwxrx Thiêlbrfn Nhâugtcn Nhấmwbgt Kiếenrvm. Thếenrv nhưpoxgng hắobnzn chíxizinh lànuwu Cựolkflbrfu tộfjztc, chỉsavenuwu dựolkfa vànuwuo mộfjztt íxizit thủsave đdoqyoạmbkdn đdoqypcucc thùwxrx mớyoxdi miễzrdhn cưpoxgycxgng khốxqzqng chếenrv Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ấwtran, nhiềmkmtu nhấmwbgt cũzgjyng chỉsavexebb thểwqxm phámqxlt huy đdoqyưpoxgzrdhc ba phầpvwnn uy lựolkfc củsavea Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ẩwazen. Hơmsphn nữwqxma mỗcfkri lầpvwnn vậugtcn dụlnwkng đdoqymkmtu sẽalum tạmbkdo thànuwunh tổcatgn thưpoxgơmsphng lớyoxdn đdoqyxqzqi vớyoxdi bảxqzqn thâugtcn hắobnzn.

Mộfjztt kíxizich vừzrdha rồfqnyi, lụlnwkc phủsave ngũzgjy tạmbkdng củsavea Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji giốxqzqng nhưpoxg bịxqzq khuấmwbgy đdoqyxqzqo mộfjztt phen, vôrnvjwxrxng thốxqzqng khổcatg, đdoqyếenrvn hiệevswn tạmbkdi còjwsxn chưpoxga cóxebb hồfqnyi phụlnwkc.

Hắobnzn nhìmulwn Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzqxebba trăejxem vạmbkdn kiếenrvm quang thànuwunh sợzrdhi chỉsave mềmkmtm, sợzrdhi chỉsave bạmbkdc kia mànuwuu sắobnzc cànuwung ngànuwuy cànuwung sámqxlng, giốxqzqng nhưpoxg mộfjztt vầpvwnng trăejxeng sámqxlng treo ởlbrf trêlbrfn ngóxebbn tay nànuwung.

Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji cắobnzn răejxeng mộfjztt cámqxli, mộfjztt lầpvwnn nữwqxma niệevswm chúmkrh ngữwqxm, mộfjztt đdoqymbkdo chúmkrh ngữwqxm chưpoxga xong đdoqyãgcgq phun ra ba ngụlnwkm mámqxlu tưpoxgơmsphi. Cho dùwxrxnuwu vậugtcy, hắobnzn vẫnkqxn liềmkmtu mạmbkdng giànuwu hoànuwun thànuwunh chúmkrh ngữwqxm, mộfjztt lầpvwnn nữwqxma thúmkrhc dụlnwkc Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ấwtran.

Thiêlbrfn hạmbkd đdoqyevsw nhấmwbgt kiếenrvm phùwxrx Thiêlbrfn Nhâugtcn Nhấmwbgt Kiếenrvm vànuwu thámqxlnh vậugtct Nhâugtcn tộfjztc Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ámqxln, hai cỗcfkr khíxizi thếenrvwxrxng mạmbkdnh giao phong ởlbrf trêlbrfn mặpcuct biểwqxmn, giốxqzqng nhưpoxg hai cámqxli cốxqzqi xay lựolkfc lưpoxgzrdhng cựolkfc lớyoxdn, khôrnvjng ngừzrdhng ma sámqxlt lẫnkqxn nhau, tiếenrvng gióxebbnuwuo thénuwut, tiếenrvng sấmwbgm ùwxrx ùwxrx, nưpoxgyoxdc biểwqxmn bịxqzq cuốxqzqn lêlbrfn cao tạmbkdo thànuwunh mộfjztt vòjwsxng thủsavey long cựolkfc lớyoxdn.

lbrfn trong Vưpoxgơmsphng Thuyềmkmtn, trong đdoqypvwnu Vũzgjy La hỗcfkrn loạmbkdn, thếenrv nhưpoxgng đdoqyãgcgq khôrnvji phụlnwkc mộfjztt chúmkrht thầpvwnn tríxizi, nhưpoxgng hắobnzn khôrnvjng cóxebb tỉsavenh lạmbkdi, bởlbrfi vìmulw hắobnzn cảxqzqm giámqxlc đdoqyưpoxgzrdhc chiếenrvn đdoqymwbgu bêlbrfn ngoànuwui đdoqyãgcgq tớyoxdi thờnzuki khắobnzc mấmwbgu chốxqzqt, cho dùwxrxnuwu Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzqzgjyng khôrnvjng cóxebb khảxqzqejxeng phâugtcn tâugtcm lúmkrhc nànuwuy.

Đmbkdâugtcy chíxizinh lànuwumsph hộfjzti tốxqzqt!

zgjy La mặpcucc dùwxrx khôrnvjng thểwqxm vậugtcn dụlnwkng lựolkfc lưpoxgzrdhng, thếenrv nhưpoxgng hắobnzn còjwsxn cóxebb mộfjztt chiêlbrfu: Phùwxrx Cổcatg.


Phùwxrx Cổcatgugtcm ýzrdhpoxgơmsphng thôrnvjng vớyoxdi Vũzgjy La, Vũzgjy La chỉsave cầpvwnn tâugtcm thầpvwnn vừzrdha đdoqyfjztng, Phụlnwk cổcatg liềmkmtn vôrnvj thanh vôrnvj tứgoqmc từzrdh trong Thiêlbrfn Phủsave Chi Quốxqzqc chuồfqnyn ra, trầpvwnm vànuwuo trong Vưpoxgơmsphng Thuyềmkmtn.

Khôrnvjng mấmwbgt bao lâugtcu Phùwxrx Cổcatg đdoqyãgcgq đdoqyiềmkmtu tra rõzoymnuwung Vưpoxgơmsphng Thuyềmkmtn, Vũzgjy La hiệevswn tạmbkdi đdoqyxqzqi vớyoxdi tìmulwnh huốxqzqng củsavea Vưpoxgơmsphng Thuyềmkmtn cũzgjyng rõzoym nhưpoxgjwsxng bànuwun tay. Bộfjzt phậugtcn trung tâugtcm củsavea chiếenrvc Vưpoxgơmsphng Thuyềmkmtn nànuwuy khôrnvjng phảxqzqi lànuwu trậugtcn phámqxlp, mànuwunuwu linh văejxen Bámqxln Yêlbrfu tộfjztc.

Nếenrvu lànuwu trậugtcn phámqxlp, Vũzgjy La chưpoxga chắobnzc cóxebb biệevswn phámqxlp, thếenrv nhưpoxgng hiệevswn tạmbkdi lànuwu linh văejxen, mặpcucc dùwxrx

zgjy La chưpoxga từzrdhng tiếenrvp xúmkrhc qua linh văejxen Bámqxln Yêlbrfu tộfjztc, thếenrv nhưpoxgng cóxebb Thámqxli Thưpoxgzrdhng Tôrnvjng Lãgcgqm Đmbkdmbkdi Thiêlbrfn Linh Văejxen Giảxqzqng Nghĩtnuha lànuwum trụlnwk cộfjztt, Vũzgjy La phámqxl giảxqzqi hẳalumn lànuwuzgjyng khôrnvjng khóxebb khăejxen.

Hắobnzn đdoqywqxm Phùwxrx Cổcatglbrflbrfn ngoànuwui linh văejxen hạmbkdch tâugtcm Vưpoxgơmsphng Thuyềmkmtn quan sámqxlt mộfjztt chúmkrht, cảxqzqm thấmwbgy cóxebb bảxqzqy phầpvwnn nắobnzm chắobnzc. Chẳalumng qua hắobnzn khôrnvjng cóxebb đdoqyfjztng thủsave, mànuwu đdoqywqxm Phùwxrx Cổcatgwqxmn númkrhp ởlbrf trong Vưpoxgơmsphng Thuyềmkmtn.

poxgơmsphng Thuyềmkmtn nànuwuy chíxizinh lànuwu tọvohza giámqxl củsavea Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq, tuy nóxebbi Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzqmkrhc nànuwuy khôrnvjng thểwqxm phâugtcn tâugtcm, thếenrv nhưpoxgng phámqxl giảxqzqi bảxqzqo vậugtct củsavea ngưpoxgnzuki ta trắobnzng trợzrdhn nhưpoxg thếenrv, khẳalumng đdoqyxqzqnh sẽalumnuwum cho Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq cảxqzqnh giámqxlc. Vũzgjy La hiệevswn tạmbkdi còjwsxn khôrnvjng thểwqxm vậugtcn dụlnwkng lựolkfc lưpoxgzrdhng, khôrnvjng phảxqzqi lànuwu thờnzuki cơmsph đdoqyànuwuo thoámqxlt tốxqzqt nhấmwbgt.

Trêlbrfn mặpcuct biểwqxmn, sợzrdhi chỉsave bạmbkdc quấmwbgn trêlbrfn ngóxebbn tay hànuwuo quang sámqxlng ngờnzuki chiếenrvu lêlbrfn dung nhan tuyệevswt thếenrv củsavea Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq, cànuwung lànuwum cho ngưpoxgnzuki ta cảxqzqm thấmwbgy cao quýzrdh khôrnvjng thểwqxmugtcm phạmbkdm.

Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji đdoqyãgcgq lộfjzt ra dấmwbgu hiệevswu thấmwbgt bạmbkdi, nhưpoxgng vẫnkqxn cắobnzn răejxeng kiêlbrfn trìmulw. Sau lưpoxgng hắobnzn chíxizinh lànuwu thámqxlnh đdoqyxqzqa củsavea hai tộfjztc. Cựolkflbrfu tộfjztc giao đdoqyxqzqa phưpoxgơmsphng quan trọvohzng nhưpoxg vậugtcy cho hắobnzn trấmwbgn giữwqxm, cho dùwxrxnuwu chếenrvt trậugtcn cũzgjyng khôrnvjng thểwqxmwxrxi bưpoxgyoxdc.

Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq bỗcfkrng nhiêlbrfn hénuwu miệevswng cưpoxgnzuki:

- Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji, đdoqyi gặpcucp tổcatg tiêlbrfn Cựolkflbrfu củsavea nhànuwu ngưpoxgơmsphi đdoqyi!

Ngóxebbn tay củsavea nànuwung vừzrdha đdoqyiểwqxmm, kiếenrvm quang sámqxlng ngờnzuki, trong khôrnvjng trung xuấmwbgt ra mộfjztt đdoqymbkdo trưpoxgnzukng tuyếenrvn sámqxlng ngờnzuki lànuwum cho ngưpoxgnzuki ta khôrnvjng mởlbrf đdoqyưpoxgzrdhc mắobnzt, tốxqzqc đdoqyfjztnuwung nhanh khôrnvjng thểwqxmpoxglbrfng tưpoxgzrdhng. Cho dùwxrxnuwu Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji cũzgjyng chỉsave kịxqzqp đdoqyưpoxga Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ámqxln chắobnzn ởlbrf trưpoxgyoxdc mặpcuct mìmulwnh, trong tai nghe đdoqyưpoxgzrdhc mộfjztt tiếenrvng “Đmbkdinh”, giốxqzqng nhưpoxgmqxli đdoqyinh rơmsphi trêlbrfn tảxqzqng đdoqyámqxl.

Sau đdoqyóxebb mộfjztt cỗcfkr lựolkfc lưpoxgzrdhng mêlbrfnh môrnvjng giốxqzqng nhưpoxg gióxebb lốxqzqc đdoqyámqxlnh tớyoxdi, trưpoxgyoxdc mắobnzt hắobnzn ámqxlnh sámqxlng phóxebbng lớyoxdn cho nêlbrfn cámqxli gìmulwzgjyng khôrnvjng biếenrvt.

Thiêlbrfn Nhâugtcn Nhấmwbgt Kiếenrvm vôrnvjwxrxng cưpoxgnzukng hãgcgqn đdoqyámqxlnh bay Chuyêlbrfn Húmkrhc Thạmbkdch Ámqxln, vẫnkqxn nhưpoxg trưpoxgyoxdc lànuwu mộfjztt đdoqymbkdo quang ti đdoqyãgcgq xuyêlbrfn qua mi tâugtcm củsavea Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji, lộfjzt ra ởlbrf sau gámqxly củsavea hắobnzn vòjwsxng mộfjztt vòjwsxng trêlbrfn khôrnvjng trung, trởlbrf vềmkmtlbrfn ngưpoxgnzuki Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq.

Đmbkdôrnvji môrnvji củsavea Nam Vinh Ngọvohzc Mịxqzq khẽalum mởlbrf, nuốxqzqt đdoqymbkdo quang ti kia vànuwuo trong bụlnwkng.

gcgqi đdoqyếenrvn lúmkrhc nànuwuy, thâugtcn hìmulwnh khổcatgng lồfqny củsavea Lựolkfc Thiêlbrfn Khôrnvji mớyoxdi chậugtcm rãgcgqi ngãgcgq xuốxqzqng, ngãgcgqnuwuo trong mặpcuct biểwqxmn phámqxlt ra tiếenrvng nổcatgpvwnm ầpvwnm, dấmwbgy lêlbrfn sóxebbng lớyoxdn ngậugtcp trờnzuki.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.