Tiên Tuyệt

Chương 405 : Nhân tộc Thánh vật, Cự Lực Thiên Khôi (Thượng)

    trước sau   
Cựihgngapau vừjtxza mởhtpl miệsjjrng, cácvmoc loạubvmi sòcqyk hếltgyn, bạubvmch tuộfbkoc, cua, tôfwzhm... Từjtxz trong kẽzmxyrikkng củeqyoa nójkdf àfzrro àfzrro rơtikxi ra, rơtikxi vàfzrro trong biểhofrn.

Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg sắjkdfc mặbrtlt lạubvmnh nhưeyuerikkng:

- Làfzrr ngưeyueơtikxi ưeyue, thậzexht to gan, khôfwzhng ngờhbmecvmom chặbrtln tọvvdva giácvmo củeqyoa trẫiggqm!

Cựihgn quácvmoi biểhofrn sâgacru đfkqygapan cuồtdzlng héiggqt lêgapan:

- Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg ngưeyueơtikxi muốtysyn khai màfzrro đfkqyubvmi chiếltgyn giữcrxda hai tộfbkoc sao?

Nữcrxd hoàfzrrng Bácvmon Yêgapau tộfbkoc tỏcwkp ra lãtikxnh ngạubvmo:


- Hai tộfbkoc đfkqyubvmi chiếltgyn hay khôfwzhng, trẫiggqm tựihgn đfkqyqgqgnh đfkqyoạubvmt, lờhbmei ngưeyueơtikxi nójkdfi khôfwzhng tífkqynh! Ngưeyueơtikxi dácvmom ngărikkn cảtjsun tọvvdva giácvmo củeqyoa trẫiggqm, nhấdwczt đfkqyqgqgnh phảtjsui trảtjsu giácvmo đfkqyjkdft!

Cựihgngapau biểhofrn sâgacru bịqgqg Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg khinh thịqgqg nổlpmxi giậzexhn lôfwzhi đfkqyìgixwnh, chiếltgyc đfkqyfwzhi cácvmo voi cựihgnc lớhtpln đfkqygapan cuồtdzlng quấdwczy đfkqyfbkong dưeyuehtpli mặbrtlt biểhofrn, dấdwczy lêgapan con sójkdfng lớhtpln cao hơtikxn mưeyuehbmei trưeyuehtplng, giốtysyng nhưeyue giójkdf lốtysyc.

- Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg, ngưeyueơtikxi đfkqyjtxzng quácvmo cuồtdzlng vọvvdvng...

cvmon Yêgapau Nữcrxd Hoàfzrrng lạubvmi khôfwzhng chúdiipt khácvmoch khífkqy, ngójkdfn tay chỉwlsr vềsgng phífkqya mặbrtlt biểhofrn khẽzmxy quácvmot:

- Thiêgapan Hoàfzrrng Tuyệsjjrt Sácvmot, Vạubvmn Long Triềsgngn Nhiễmbigu, trójkdfi!

Mặbrtlt biểhofrn nổlpmx vang ầkcjum ầkcjum, nưeyuehtplc biểhofrn vôfwzhwzewng vôfwzh tậzexhn giốtysyng nhưeyue nổlpmx tung bay lêgapan, thìgixwnh lìgixwnh lêgapan tớhtpli đfkqyfbko cao hàfzrrng chụhltac trưeyuehtplng. Vôfwzh sốtysy thủeqyoy long từjtxzeyuehtpli mặbrtlt biểhofrn bay lêgapan, mang theo hơtikxi nưeyuehtplc màfzrru lam nhạubvmt đfkqykcjuy trờhbmei, hácvmo mồtdzlm rífkqyt gàfzrro, giốtysyng nhưeyue Châgacrn Long đfkqyygwvng vâgacrn giácvmomqed.

fwzh sốtysy thủeqyoy long từjtxz bốtysyn phưeyueơtikxng tácvmom hưeyuehtplng cuốtysyn vềsgng phífkqya Cựihgngapau biểhofrn sâgacru.

Cựihgngapau biểhofrn sâgacru kia nổlpmxi giậzexhn gầkcjum lêgapan mộfbkot tiếltgyng, mộfbkot chiếltgyc cựihgn trảtjsuo khácvmoc liêgapan tụhltac huy đfkqyfbkong, mỗvuigi mộfbkot lầkcjun đfkqysgngu cójkdf mộfbkot thủeqyoy long bịqgqg đfkqyácvmonh vỡhbme, nhưeyueng sốtysyeyuehtplng thủeqyoy long rấdwczt nhiềsgngu, chỉwlsr chốtysyc lácvmot sau đfkqyãtikxjkdf mấdwczy chụhltac thủeqyoy long cuốtysyn lêgapan ngưeyuehbmei nójkdf.

Cựihgngapau biểhofrn sâgacru lậzexhp tứqgqgc chậzexht vậzexht, khôfwzhng thểhofr khôfwzhng buôfwzhng Vưeyueơtikxng Thuyềsgngn ra, hai tay ra sứqgqgc đfkqyácvmonh vỡhbme thủeqyoy long trêgapan ngưeyuehbmei.

mqed La vốtysyn nhìgixwn thấdwczy Cựihgngapau biểhofrn sâgacru nàfzrry Tâgacry Vựihgnc, trong lòcqykng còcqykn dâgacrng lêgapan mộfbkot tia hy vọvvdvng, thếltgy nhưeyueng Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg vừjtxza xuấdwczt thủeqyomqed La đfkqyãtikx tuyệsjjrt vọvvdvng rồtdzli. Ởrqje trong biểhofrn cảtjsu, chiếltgyn lựihgnc củeqyoa Bácvmon Yêgapau Nữcrxd Hoàfzrrng tărikkng lêgapan nărikkm thàfzrrnh, lúdiipc nàfzrry cho dùwzewfzrrng khôfwzhng dùwzewng thiêgapan hạubvm đfkqysjjr nhấdwczt kiếltgym phùwzew Thiêgapan Nhâgacrn Nhấdwczt Kiếltgym, cũmqedng thừjtxza sứqgqgc chốtysyng lạubvmi cácvmoc Đkrliubvmi Thácvmonh Yêgapau tộfbkoc.

Cựihgngapau biểhofrn sâgacru nàfzrry mặbrtlc dùwzew lợhtpli hạubvmi nhưeyueng tuyệsjjrt đfkqytysyi khôfwzhng phảtjsui làfzrr đfkqytysyi thủeqyo củeqyoa Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg. Vốtysyn hắjkdfn cójkdf mộfbkot ífkqyt tâgacrm tưeyuemqedng chỉwlsrjkdf thểhofr thu lạubvmi, thàfzrrnh thàfzrrnh thậzexht thậzexht ởhtpl trêgapan Vưeyueơtikxng Thuyềsgngn.

Cựihgngapau biểhofrn sâgacru còcqykn chưeyuea đfkqyzexhp vỡhbme hếltgyt thủeqyoy long trêgapan ngưeyuehbmei, lạubvmi đfkqyãtikxjkdf mấdwczy trărikkm thủeqyoy long quấdwczn lêgapan.

Mộfbkot chiêgapau nàfzrry củeqyoa Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg đfkqyưeyuehtplc gọvvdvi làfzrr Vạubvmn Long Triềsgngn Nhiễmbigu, vừjtxza nghe tưeyuehtplng nhưeyuefzrr thổlpmxi phồtdzlng, thếltgy nhưeyueng đfkqyếltgym chífkqynh xácvmoc mộfbkot chúdiipt, chỉwlsr sợhtplmqedng khôfwzhng chỉwlsrjkdf vạubvmn thủeqyoy long.


Trong mộfbkot chiêgapau, Cựihgngapau biểhofrn sâgacru khífkqy thếltgy kiêgapau ngạubvmo liềsgngn khôfwzhng phảtjsui đfkqytysyi thủeqyo, bịqgqgfwzh sốtysy thủeqyoy long trójkdfi chặbrtlt lạubvmi, cuốtysyi cùwzewng khôfwzhng thểhofr đfkqyfbkong đfkqyzexhy.

eyuehtpli thâgacrn thủeqyoy long dâgacrng lêgapan hơtikxi nưeyuehtplc màfzrru lam nhạubvmt, buộfbkoc chặbrtlt Cựihgngapau biểhofrn sâgacru kia kéiggqo lêgapan giữcrxda khôfwzhng trung.

Cựihgngapau biểhofrn sâgacru kia vẫiggqn mạubvmnh miệsjjrng, héiggqt lớhtpln:

- Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqgjkdf giỏcwkpi thìgixw giếltgyt ta đfkqyi, đfkqyhofr xem Cựihgngapau tộfbkoc ta cójkdfcvmom khai chiếltgyn vớhtpli cácvmoc ngưeyueơtikxi hay khôfwzhng!

Trêgapan mặbrtlt Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg hiệsjjrn lêgapan nụhltaeyuehbmei tràfzrro phúdiipng, giơtikx tay lạubvmi chỉwlsr mộfbkot cácvmoi:

- Liệsjjrt Hảtjsui Long Đkrlitdzl, Sácvmot Thầkcjun Diệsjjrt Thiêgapan, giếltgyt!

Cựihgngapau biểhofrn sâgacru hoảtjsung sợhtpl rồtdzli, nójkdf khôfwzhng nghĩmqvb tớhtpli Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg lạubvmi quyếltgyt đfkqycvmon nhưeyue vậzexhy, nójkdfi giếltgyt liềsgngn giếltgyt. Đkrliácvmong tiếltgyc nójkdf đfkqyãtikx khơtikxi dậzexhy sácvmot khífkqy củeqyoa Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg, khôfwzhng đfkqyhtpli nójkdf mởhtpl miệsjjrng cầkcjuu xin tha thứqgqg, vạubvmn con thủeqyoy long rífkqyt gàfzrro mộfbkot tiếltgyng, xéiggq ra phífkqya ngoàfzrri, mộfbkot tiếltgyng xoẹnhbdt vang lêgapan, huyếltgyt vụhlta đfkqykcjuy trờhbmei, thịqgqgt vụhltan giốtysyng nhưeyueeyuea đfkqyácvmotikxi xuốtysyng biểhofrn, làfzrrm nổlpmxi lêgapan mộfbkot mảtjsunh bọvvdvt nưeyuehtplc.

Mộfbkot con quácvmoi vậzexht khổlpmxng lồtdzl đfkqyãtikx bịqgqgcvmon Yêgapau Nữcrxd Hoàfzrrng giếltgyt chếltgyt nhẹnhbd nhàfzrrng nhưeyue vậzexhy.

Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqggacrng tay đfkqyiểhofrm mộfbkot cácvmoi, cácvmoch khôfwzhng nhiếltgyp tớhtpli mộfbkot vậzexht, chífkqynh làfzrr đfkqyfbkoc giácvmoc trêgapan đfkqykcjuu Cựihgngapau kia. Thứqgqgfzrry đfkqycvmon chừjtxzng cũmqedng khôfwzhng thấdwczy nhiềsgngu, Vũmqed La thấdwczy nàfzrrng tiệsjjrn tay thu lạubvmi.

Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg nhẹnhbd nhàfzrrng bâgacrng quơtikx đfkqyãtikx giếltgyt chếltgyt mộfbkot con Cựihgngapau biểhofrn sâgacru, vácvmoy dàfzrri khẽzmxy phấdwczt, nhẹnhbd nhàfzrrng trởhtpl vềsgng trêgapan Vưeyueơtikxng Thuyềsgngn. Nàfzrrng nhìgixwn lưeyuehtplt qua Mạubvmt Dung, lạubvmi cójkdf chúdiipt bấdwczt mãtikxn:

- Mạubvmt Dung, ngưeyueơtikxi chưeyuea từjtxzng tậzexhn tâgacrm chiếltgyu cốtysy khácvmoch quývuig củeqyoa tộfbkoc ta!

Mạubvmt Dung sợhtpltikxi, bịqgqgch mộfbkot tiếltgyng quỳqgqg xuốtysyng, vộfbkoi vàfzrrng nójkdfi:

- Nôfwzh tỳqgqg hoàfzrrn toàfzrrn nghe theo bệsjjr hạubvm phâgacrn phójkdf, tậzexhn tâgacrm tậzexhn lựihgnc, chỉwlsrfzrr, chỉwlsrfzrr...


mqed La cójkdf chúdiipt xấdwczu hổlpmx, vộfbkoi vàfzrrng tiếltgyn lêgapan nójkdfi:

- Làfzrr do ta, bệsjjr hạubvm khôfwzhng nêgapan trácvmoch cứqgqg Mạubvmt Dung côfwzheyueơtikxng.

jkdfmqed La biệsjjrn hộfbko cho, Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqgdiipc nàfzrry mớhtpli hùwzew mộfbkot tiếltgyng, liếltgyc Mạubvmt Dung mộfbkot cácvmoi:

- Đkrlitdzlfwzh dụhltang, còcqykn khôfwzhng mau cúdiipt đfkqyi!

Mạubvmt Dung vộfbkoi vàfzrrng dậzexhp đfkqykcjuu quỳqgqgcvmoi, vộfbkoi vàfzrrng lui xuốtysyng.

mqed La oácvmon thầkcjum khôfwzhng thôfwzhi, thếltgy nhưeyueng ngoàfzrri miệsjjrng lạubvmi khôfwzhng thểhofrjkdfi gìgixw.

Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg quay sang nhìgixwn Vũmqed La, sắjkdfc mặbrtlt đfkqyãtikx khôfwzhi phụhltac bìgixwnh thưeyuehbmeng, khẽzmxy thởhtplfzrri nójkdfi:

- Vốtysyn muốtysyn vôfwzh thanh màfzrr tớhtpli, vôfwzh tứqgqgc màfzrr đfkqyi, lạubvmi bịqgqg ngưeyuehbmei phácvmot hiệsjjrn rồtdzli, xem ra khôfwzhng trácvmonh khỏcwkpi mộfbkot đfkqyưeyuehbmeng chéiggqm giếltgyt. Chẳyrfing qua cũmqedng may làfzrr Đkrliubvmi Hoang Thầkcjun Vậzexht Kim Thâgacrn Đkrliubvmi Phácvmop nàfzrry đfkqyãtikx sắjkdfp hoàfzrrn thàfzrrnh, trẫiggqm bớhtplt chúdiipt thờhbmei gian bổlpmxdiipc vàfzrri chi tiếltgyt làfzrr đfkqyưeyuehtplc.

mqed La hỏcwkpi:

- Chúdiipng ta đfkqyâgacry làfzrr muốtysyn tớhtpli đfkqyqgqga phưeyueơtikxng nàfzrro, khôfwzhng phảtjsui nójkdfi giảtjsui trừjtxz phong ấdwczn huyếltgyt mạubvmch cho Bácvmon Yêgapau tộfbkoc sao, vìgixw sao còcqykn phảtjsui xâgacrm nhậzexhp lãtikxnh đfkqyqgqga củeqyoa Cựihgngapau tộfbkoc?

Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqgjkdf chúdiipt giậzexhn dữcrxd:

- Thácvmonh đfkqyqgqga vốtysyn làfzrrtikxnh đfkqyqgqga củeqyoa Bácvmon Yêgapau tộfbkoc chúdiipng ta, lạubvmi bịqgqg Cựihgngapau tộfbkoc chiếltgym lấdwczy ngàfzrrn nărikkm. Lầkcjun nàfzrry, chỉwlsr cầkcjun cójkdf thểhofr giảtjsui đfkqyưeyuehtplc phong ấdwczn củeqyoa tộfbkoc ta, nhấdwczt đfkqyqgqgnh cójkdf thểhofr đfkqyuổlpmxi Cựihgngapau tộfbkoc ra khỏcwkpi Thiêgapan Hoang Hảtjsui!

mqed La thấdwczt kinh: Nghe ývuig tứqgqgfzrry, ởhtpl ngoàfzrri Thiêgapan Hoang Hảtjsui còcqykn cójkdf đfkqyubvmi dưeyueơtikxng khácvmoc, đfkqyubvmi hảtjsui nàfzrry rốtysyt cuộfbkoc rộfbkong lớhtpln cỡhbmefzrro?


Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg nhìgixwn thấdwczy sắjkdfc mặbrtlt Vũmqed La khẽzmxy biếltgyn lạubvmi nghĩmqvb hắjkdfn cójkdf ývuig tứqgqg khácvmoc, liềsgngn trấdwczn an hắjkdfn:

- Ngưeyueơtikxi yêgapan tâgacrm, trẫiggqm đfkqyãtikx sớhtplm tậzexhp trung quâgacrn ởhtpl biêgapan giớhtpli, chủeqyo lựihgnc củeqyoa Cựihgngapau tộfbkoc đfkqysgngu ởhtpl trêgapan biêgapan cảtjsunh, nhấdwczt đfkqyqgqgnh sẽzmxy khôfwzhng nghĩmqvb đfkqyếltgyn trẫiggqm lạubvmi đfkqyfbkoc thâgacrn phạubvmm hiểhofrm xâgacrm nhậzexhp Thiêgapan Hoang Hảtjsui. Hơtikxn nữcrxda... Thácvmonh đfkqyqgqga bịqgqg bọvvdvn họvvdv chiếltgym cứqgqg đfkqyãtikx nhiềsgngu nărikkm, tộfbkoc củeqyoa ta mặbrtlc dùwzew mộfbkot mựihgnc muốtysyn đfkqyoạubvmt lạubvmi, thếltgy nhưeyueng khôfwzhng nắjkdfm chắjkdfc tấdwczt thắjkdfng cho nêgapan vẫiggqn ácvmon binh bấdwczt đfkqyfbkong, Cựihgngapau tộfbkoc càfzrrng khôfwzhng nghĩmqvb tớhtpli mụhltac tiêgapau củeqyoa trầkcjum làfzrr thácvmonh đfkqyqgqga.

mqed La gậzexht gậzexht đfkqykcjuu:

- Nhưeyue vậzexhy làfzrr tốtysyt nhấdwczt.

Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg nhìgixwn hắjkdfn mộfbkot cácvmoi nójkdfi:

- Đkrliưeyuehbmeng đfkqyi nàfzrry qua mộfbkot hòcqykn đfkqytjsuo nhỏcwkp, trêgapan đfkqyójkdfjkdf mộfbkot con Cựihgngapau biểhofrn sâgacru sinh sốtysyng, nójkdfjkdf mộfbkot kiệsjjrn bảtjsuo bốtysyi trẫiggqm khôfwzhng thểhofr sửtjsu dụhltang, khôfwzhng bằygwvng cưeyuehtplp lấdwczy tặbrtlng cho ngưeyueơtikxi.

mqed La cójkdf chúdiipt bấdwczt ngờhbme:

- Ýlrsw tốtysyt củeqyoa bệsjjr hạubvm ta xin tâgacrm lĩmqvbnh...

Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqg khoácvmot tay chặbrtln lạubvmi:

- Trưeyuehtplc chớhtpljkdfi nhữcrxdng lờhbmei khácvmoch khífkqyfzrry, trẫiggqm đfkqyãtikxjkdfi trưeyuehtplc khẳyrfing đfkqyqgqgnh sẽzmxy bồtdzli thưeyuehbmeng ngưeyueơtikxi, mójkdfn bảtjsuo vậzexht nàfzrry coi nhưeyue trẫiggqm tặbrtlng cho ngưeyueơtikxi làfzrr đfkqyưeyuehtplc. Ngưeyueơtikxi khôfwzhng ngạubvmi trưeyuehtplc hếltgyt nghe trẫiggqm nójkdfi thứqgqgfzrry làfzrrgixw, rồtdzli hãtikxy quyếltgyt đfkqyqgqgnh cựihgn tuyệsjjrt hay khôfwzhng.

fzrrng vừjtxza nójkdfi nhưeyue vậzexhy đfkqyãtikx gợhtpli lêgapan lòcqykng hiếltgyu kỳqgqg củeqyoa Vũmqed La. Chẳyrfing qua chỉwlsrfzrrcqykcqyk, hắjkdfn trêgapan ngưeyuehbmei cójkdf Thầkcjun Kiếltgym Thiêgapan Tinh, hai đfkqyubvmo Thiêgapan Mệsjjrnh Thầkcjun Phùwzewfzrri danh thiêgapan hạubvm đfkqysjjr nhấdwczt, lạubvmi cójkdf loạubvmi dịqgqg bảtjsuo nhưeyue Phong Thầkcjun Bảtjsung, đfkqytysyi vớhtpli bảtjsuo vậzexht khácvmoc cũmqedng khôfwzhng đfkqyfbkong tâgacrm mấdwczy.

- Ồxxeo? Rốtysyt cuộfbkoc làfzrr bảtjsuo vậzexht gìgixw?

Hắjkdfn hỏcwkpi.

- Thứqgqgfzrry chífkqynh làfzrr vậzexht cũmqed củeqyoa Nhâgacrn tộfbkoc cácvmoc ngưeyueơtikxi.

mqed La lạubvmi cójkdf chúdiipt bấdwczt ngờhbme:

- Vậzexht cũmqed củeqyoa Nhâgacrn tộfbkoc? Làfzrrm sao ởhtpl trong Thiêgapan Hoang Hảtjsui lạubvmi cójkdf vậzexht cũmqed củeqyoa Nhâgacrn tộfbkoc?

Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqgjkdfi:

- Cójkdfgixw ngạubvmc nhiêgapan? Trung Châgacru củeqyoa cácvmoc ngưeyueơtikxi cójkdf lẽzmxymqedng cójkdf di bảtjsuo củeqyoa Yêgapau tộfbkoc chúdiipng ta chứqgqg?

mqed La âgacrm thầkcjum gậzexht đfkqykcjuu, trưeyuehtplc kia thiêgapan hạubvm ngũmqed phưeyueơtikxng khôfwzhng cójkdf ngărikkn cácvmoch, cácvmoc tộfbkoc hỗvuign cưeyue, đfkqyúdiipng làfzrrjkdf khôfwzhng ífkqyt bảtjsuo bốtysyii lưeyueu ởhtplcvmoc nơtikxi.

- Thứqgqgfzrry chífkqynh làfzrr dịqgqg bảtjsuo củeqyoa Đkrliubvmi Thácvmonh Nhâgacrn tộfbkoc nărikkm đfkqyójkdf, têgapan làfzrr Chuyêgapan Húdiipc Thạubvmch Ámbafn.

Cho dùwzewfzrrmqed La cũmqedng nhịqgqgn khôfwzhng đfkqyưeyuehtplc kinh hôfwzh thấdwczt thanh:

- Khôfwzhng ngờhbmefzrr di bảtjsuo củeqyoa Đkrliubvmi Thácvmonh!

Đkrliubvmi Thácvmonh Nhâgacrn tộfbkoc theo nhưeyue lờhbmei nójkdfi củeqyoa Nam Vinh Ngọvvdvc Mịqgqgmqedng khôfwzhng phảtjsui Đkrliubvmi Thácvmonh Yêgapau tộfbkoc nhưeyue mấdwczy ngưeyuehbmei Nhan lãtikxo cójkdf thểhofr so sácvmonh đfkqyưeyuehtplc. Mấdwczy ngưeyuehbmei Nhan lãtikxo đfkqyubvmt đfkqyưeyuehtplc danh hiệsjjru Đkrliubvmi Thácvmonh chífkqynh làfzrrhtpl hiệsjjrn tạubvmi, màfzrr Nhâgacrn tộfbkoc hiệsjjrn tạubvmi khôfwzhng cójkdf Đkrliubvmi Thácvmonh, tu sĩmqvb Nhâgacrn tộfbkoc cójkdf thểhofr đfkqyubvmt đfkqyưeyuehtplc danh hiệsjjru nàfzrry đfkqysgngu làfzrr tồtdzln tạubvmi vàfzrro thờhbmei kỳqgqg thưeyuehtplng cổlpmx, hoặbrtlc làfzrr phi thărikkng, hoặbrtlc làfzrr mấdwczt đfkqyi, đfkqyãtikx sớhtplm khôfwzhng còcqykn tồtdzln tạubvmi trêgapan thếltgy gian nàfzrry.

Thờhbmei kỳqgqg thưeyuehtplng cổlpmxcvmoc tộfbkoc cùwzewng tỏcwkpa sácvmong, thựihgnc lựihgnc củeqyoa cácvmoc tu sĩmqvbwzewng mạubvmnh hơtikxn xa hiệsjjrn nay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.