Tiên Tuyệt

Chương 404 : Uông Dương Cự Yêu (Hạ)

    trước sau   
uguk La còzivln đpmakang kinh ngạhojzc, Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh đpmakãbkur mỉlgeqm cưepqhdgcfi nóyvgzi tiếrxmdp:

- Hồeawsn Khíznck chỉlgeqrtqn mộfmozt phầznckn, trêxqdyn thựxgfwc tếrxmd bộfmoz phápmakp môqjgzn nàrtqny gọuguki làrtqn Đbkurhojzi Hoang Thầznckn Vậvjhtt Kim Thâkfqnn Đbkurhojzi Phápmakp, chízncknh làrtqn phápmakp môqjgzn xâkfqny lạhojzi kim thâkfqnn đpmakhseg nhấsipmt thờdgcfi kỳwwne thưepqhhirwng cổwwne!

- Hồeawsn Khíznck chízncknh làrtqn phầznckn cấsipmt chứrdkha nguyêxqdyn hồeawsn bêxqdyn trong, ngoạhojzi trừwecc Hồeawsn Khíznckzivln cóyvgz Thầznckn Vậvjhtt Kim Thâkfqnn, lấsipmy đpmakhojzi phápmakp nàrtqny xâkfqny lạhojzi kim thâkfqnn mạhojznh mẽmrqlwwnen xa thâkfqnn thểknhj củcuyga bảqfohn thâkfqnn ngưepqhơwwnei tựxgfw tu luyệhsegn.

- Thầznckn Hoang Hảqfohi vôqjgzweccng giàrtqnu cóyvgz, hơwwnen xa Đbkurôqjgzng Thổwwne. Tấsipmt cảqfoh nguyêxqdyn liệhsegu Đbkurhojzi Hoàrtqnng Thâkfqnn Vậvjhtt Kim Thâkfqnn Đbkurhojzi Phápmakp câkfqnn đpmaklgequ đpmakãbkuryvgz, chỉlgeq thiêxqdyu Tửrkmn Kim Ngọugukc Tinh nàrtqny, hiệhsegn tạhojzi đpmakãbkur lấsipmy đpmakưepqhhirwc, chỉlgeq cầznckn ngưepqhơwwnei đpmakeawsng ýhojz phốdycxi hợhirwp giảqfohi phong âkfqnn cho tộfmozc ta, trâkfqnm lậvjhtp tứrdkhc luyệhsegn chếrxmd mộfmozt khôqjgzi kim thâkfqnn nàrtqny cho ngưepqhơwwnei.

Nam Vinh Ngọugukc Mịepqhyvgzi rõqfoh tiềlgeqn nhâkfqnn hậvjhtu quảqfoh, chỉlgeq cầznckn ngưepqhơwwnei đpmakápmakp ứrdkhng, đpmakiềlgequ kiệhsegn tùweccy ngưepqhơwwnei đpmakfmozt ra, hơwwnen nữamqfa khôqjgzng cóyvgzqjgzi lo Vềlgeq sau, kim thâkfqnn đpmakưepqhhirwc xâkfqny lạhojzi từwecc Đbkurhojzi Hoàrtqnng Thâkfqnn Vậvjhtt Kim Thâkfqnn Đbkurhojzi Phápmakp còzivln mạhojznh mẽmrqlwwnen thâkfqnn thểknhj hiệhsegn tạhojzi.

uguk La nhìvwwqn nàrtqnng, cắfkvxn răxtbing nóyvgzi:


- Tốdycxt, ta đpmakápmakp ứrdkhng ngưepqhơwwnei!

Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh lộfmoz ýhojz vẽmrqlepqhơwwnei cưepqhdgcfi giốdycxng nhưepqh hoa xuâkfqnn sau mộfmozt đpmakêxqdym nởeaws khắfkvxp rừweccng núhxzii:

- Tốdycxt, trẫhsegm tin ngưepqhơwwnei. Trẫhsegm lậvjhtp tứrdkhc bắfkvxt tay vàrtqno luyệhsegn chếrxmd kim thâkfqnn cho ngưepqhơwwnei, trêxqdyn thuyềlgeqn nàrtqny ngưepqhơwwnei cóyvgz thểknhjweccy tiệhsegn đpmaki lạhojzi, cóyvgzvwwq cầznckn cứrdkh việhsegc phâkfqnn phóyvgz cung nhâkfqnn củcuyga trẫhsegm.

rtqnng nóyvgzi xong làrtqnrtqnm, tay ápmako vung lêxqdyn, phízncka dưepqhmrqli vưepqhơwwneng tọuguka nổwwnei lêxqdyn từweccng trậvjhtn sóyvgzng gợhirwn, chậvjhtm rãbkuri trầznckm xuốdycxng, cùweccng biếrxmdn mấsipmt vớmrqli Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh khôqjgzng thấsipmy!

Khôqjgzng lâkfqnu sau khi Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh đpmaki, đpmakãbkuryvgz mộfmozt cung nữamqfpmakng ngưepqhdgcfi tưepqhơwwneng đpmakưepqhơwwneng vớmrqli Vũuguk La đpmakùweccng đpmakinh đpmaki tớmrqli. Thiếrxmdu nữamqfpmakn Yêxqdyu tộfmozc nàrtqny dápmakng ngưepqhdgcfi yềlgequ đpmakiệhsegu, vòzivlng eo tinh tếrxmd, ởeaws trong Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc tuyệhsegt đpmakdycxi làrtqnpmakng ngưepqhdgcfi xinh xắfkvxn lanh lợhirwi. Lạhojzi thêxqdym bộfmoz ngựxgfwc no tròzivln, nầzncky lêxqdyn sau lớmrqlp ápmako ngựxgfwc màrtqnu vàrtqnng nhạhojzt, vôqjgzweccng hấsipmp dẫhsegn. Cặfmozp môqjgzng tròzivln căxtbing đpmakung đpmakưepqha theo bưepqhmrqlc châkfqnn, chắfkvxc chắfkvxn khiếrxmdn cho ngưepqhdgcfi ta phápmakch lạhojzc hồeawsn xiêxqdyu.

Thiếrxmdu nữamqf mặfmozc vápmaky dàrtqni đpmaki tớmrqli trưepqhmrqlc mặfmozt Vũuguk La, sắfkvxc mặfmozt ữamqfng đpmakôqjgz thẹzzjmn thùweccng, dịepqhu dàrtqnng cúhxzii đpmakzncku:

- Quýhojz khápmakch cóyvgzvwwq phâkfqnn phóyvgz? Hiểknhjn nhiêxqdyn trưepqhmrqlc đpmakóyvgz Nam Vinh Ngọugukc Mi đpmakãbkuryvgz dặfmozn dòzivl.

uguk La nóyvgzi:

- Ta muốdycxn lêxqdyn trêxqdyn nhìvwwqn xem.

Thiếrxmdu nữamqf lậvjhtp tứrdkhc đpmakápmakp ứrdkhng khôqjgzng chúhxzit do dựxgfw:

- Quýhojz khápmakch đpmakhirwi mộfmozt chúhxzit, đpmakhirwi nôqjgz gia đpmakưepqha Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn lêxqdyn.

- Ầfxutm...

Tiếrxmdng nưepqhmrqlc nhưepqh sấsipmm, mộfmozt mảqfohnh bọugukt nưepqhmrqlc trắfkvxng xóyvgza bắfkvxn ra bốdycxn phízncka, mộfmozt chiếrxmdc lậvjhtu thuyềlgeqn thủcuygy tinh cựxgfwc lớmrqln giốdycxng nhưepqh cựxgfw thúhxzi đpmakhojzi dưepqhơwwneng từweccepqhmrqli biêxqdyn ngoi lêxqdyn, lâkfqnu thuyêxqdyn ba tầznckng chậvjhtm rãbkuri trồeawsi lêxqdyn.


Trêxqdyn boọugukng thuyềlgeqn xuấsipmt hiệhsegn mộfmozt hàrtqnng lỗmrql, nưepqhmrqlc trong thuyềlgeqn àrtqno àrtqno tràrtqno ra ngoàrtqni biểknhjn, rấsipmt nhanh đpmakãbkur trốdycxng trảqfohi khôqjgzng còzivln, sau đpmakóyvgz nhữamqfng lỗmrql hổwwneng kia dầznckn dầznckn khébkurp lạhojzi.

uguk La dưepqhmrqli sựxgfw dẫhsegn dắfkvxt củcuyga thiếrxmdu nữamqfpmakn Yêxqdyu tộfmozc đpmaki lêxqdyn boong thuyềlgeqn.

rtqnepqhơwwneng rựxgfwc rỡknhj, mặfmozt biểknhjn lặfmozng yêxqdyn khôqjgzng cóyvgzyvgzng. Theo Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn trồeawsi lêxqdyn, đpmakhojzi quâkfqnn mưepqhdgcfi vạhojzn Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc cũugukng chậvjhtm rãbkuri trồeawsi lêxqdyn mặfmozt nưepqhmrqlc. Ởennt trong biểknhjn lớmrqln mêxqdynh môqjgzng, mưepqhdgcfi vạhojzn tinh binh Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc chẳmrqlng nhữamqfng khôqjgzng lộfmoz vẻksjl nhỏyvgzbkur, ngưepqhhirwc lạhojzi càrtqnng thêxqdym hùweccng trápmakng. Trởeaws vềlgeq chỗmrqlkfqnu trong Thầznckn Hoang Hảqfohi nơwwnei bọugukn họuguk sinh sốdycxng, nhữamqfng tinh binh Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc nàrtqny quảqfoh nhiêxqdyn làrtqn rồeawsng vềlgeq biểknhjn hổwwne vềlgeq rừweccng, dưepqhdgcfng nhưepqhyvgz thểknhj nhậvjhtn đpmakưepqhhirwc lựxgfwc lưepqhhirwng vôqjgzweccng vôqjgz tậvjhtn ởeaws trong Thầznckn Hoang Hảqfohi.

Đbkurhojzi dưepqhơwwneng mêxqdynh môqjgzng màrtqn xinh đpmakzzjmp, Vũuguk La lạhojzi khôqjgzng cóyvgzzivlng thưepqheawsng thứrdkhc, thuậvjhtn miệhsegng hỏyvgzi thiếrxmdu nữamqfpmakn Yêxqdyu tộfmozc bêxqdyn cạhojznh:

- Côqjgzepqhơwwneng xưepqhng hôqjgz nhưepqh thếrxmdrtqno? Thiếrxmdu nữamqfpmakn Yêxqdyu tộfmozc nhu thuậvjhtn đpmakápmakp:

- Nôqjgz gia Mạhojzt Dung.

uguk La mỉlgeqm cưepqhdgcfi:

- Mạhojzt Dung côqjgzepqhơwwneng, chúhxzing ta đpmakâkfqny làrtqn đpmaki đpmakâkfqnu?

- Tuâkfqnn ýhojz chỉlgeq củcuyga bệhseg hạhojz, Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn đpmakang toàrtqnn tốdycxc tớmrqli Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi.

- Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi.

uguk La khôqjgzng khỏyvgzi lam bầznckm mộfmozt tiếrxmdng, hắfkvxn cảqfohm thấsipmy cápmaki têxqdyn nàrtqny thậvjhtt xa lạhojz. Mạhojzt Dung côqjgzepqhơwwneng ngưepqhhirwc lạhojzi rấsipmt hiêxqdyu ýhojz ngưepqhdgcfi, giảqfohi thíznckch:

Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi ởeaws ngoàrtqni Thầznckn Hoang Hảqfohi, chízncknh làrtqnpmakch gọuguki củcuyga tộfmozc ta. Yêxqdyu tộfmozc Đbkurôqjgzng Thổwwneugukng khôqjgzng biếrxmdt đpmakưepqhhirwc.

Thầznckn Hoang Hảqfohi chízncknh làrtqnbkurnh đpmakepqha củcuyga Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc, Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi ởeaws ngoàrtqni Thầznckn Hoang Hảqfohi, cũugukng làrtqn đpmakãbkur ra khỏyvgzi lãbkurnh đpmakepqha củcuyga Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc. Vũuguk La biếrxmdt Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc ởeaws trong đpmakhojzi dưepqhơwwneng mêxqdynh môqjgzng cũugukng cóyvgz đpmakepqhch nhâkfqnn hùweccng mạhojznh, nóyvgzi nhưepqh vậvjhty lầznckn nàrtqny khôqjgzng ngờdgcf bọugukn họuguk muốdycxn xâkfqnm nhậvjhtp vàrtqno trong lòzivlng đpmakepqhch nhâkfqnn.


- Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn củcuyga Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh tốdycxc đpmakfmoz nhanh, sau khi di chuyểknhjn trêxqdyn mặfmozt biểknhjn tốdycxc đpmakfmozugukng khôqjgzng kébkurm hơwwnen so vớmrqli phi kiếrxmdm bìvwwqnh thưepqhdgcfng, dùwecc vậvjhty cũugukng phảqfohi mấsipmt hơwwnen mộfmozt thápmakng mớmrqli đpmakếrxmdn bêxqdyn cạhojznh Thầznckn Hoang Hảqfohi.

Thầznckn Hoang Hảqfohi cóyvgz thểknhj nuôqjgzi sốdycxng mấsipmy trăxtbim vạhojzn Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc, quảqfoh thựxgfwc rộfmozng lớmrqln vôqjgzweccng.

Vớmrqli thịepqh lựxgfwc củcuyga Vũuguk La còzivln nhìvwwqn khôqjgzng rõqfoh Thầznckn Hoang Hảqfohi rốdycxt cuộfmozc cóyvgzvwwq khápmakc vớmrqli Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi, nưepqhmrqlc biêxqdyn tựxgfw nhiêxqdyn làrtqn gắfkvxn bổwwne thàrtqnnh mộfmozt mảqfohnh, cũugukng khôqjgzng cóyvgz sựxgfw khápmakc biệhsegt vềlgeqrtqnu sắfkvxc.

Hẳmrqln làrtqnyvgz mộfmozt lựxgfwc lưepqhhirwng giớmrqli hạhojzn nàrtqno đpmakóyvgzrtqnm cho Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc cóyvgz thểknhj cảqfohm giápmakc đpmakưepqhhirwc rõqfohrtqnng. Vũuguk La khôqjgzng cápmakch nàrtqno vậvjhtn dụjmyang nguyêxqdyn hôqjgzn, tựxgfw nhiêxqdyn cũugukng sẽmrql khôqjgzng cóyvgz biệhsegn phápmakp nhậvjhtn biếrxmdt.

Đbkurếrxmdn “bờdgcf biểknhjn” Thầznckn Hoang Hảqfohi, Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh lạhojzi lầznckn nữamqfa xuấsipmt hiệhsegn lưepqhu mưepqhdgcfi vạhojzn tinh binh Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc lạhojzi “bờdgcf biêxqdyn” Thâkfqnn Hoang Hảqfohi, Vưepqhơwwneng Thuyêxqdyn mộfmozt mìvwwqnh đpmaki tớmrqli.

epqhdgcfi vạhojzn tinh binh khôqjgzng chúhxzit do dựxgfw lậvjhtp tứrdkhc chấsipmp hàrtqnnh mệhsegnh lệhsegnh củcuyga nữamqf hoàrtqnng Bápmakn Yêxqdyu tộfmozc.

epqhdgcfi vạhojzn tinh binh nàrtqny cũugukng tựxgfw biếrxmdt mìvwwqnh, hiểknhju đpmakưepqhhirwc mặfmozc dùweccvwwqnh tinh nhuệhseg, thếrxmd nhưepqhng xâkfqnm nhậvjhtp Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi chắfkvxc chắfkvxn chỉlgeqrtqn tróyvgzi buộfmozc đpmakdycxi vớmrqli nữamqf hoàrtqnng bệhseg hạhojz.

Từwecc sau khi tiếrxmdn vàrtqno sâkfqnu trong Thầznckn Hoang Hảqfohi, Vũuguk La đpmakãbkur tuyệhsegt vọugukng rồeawsi. Biểknhjn lớmrqln mêxqdynh môqjgzng, cho dùweccrtqn ba ngưepqhdgcfi Nhan lãbkuro nhậvjhtn đpmakưepqhhirwc tin, muốdycxn nghĩlodtpmakch cứrdkhu việhsegn mìvwwqnh cũugukng khôqjgzng tìvwwqm đpmakưepqhhirwc manh mốdycxi.

Nam Vinh Ngọugukc Mịepqhkfqnm nhậvjhtp Đbkurôqjgzng Thổwwne, đpmakóyvgz chízncknh làrtqn trêxqdyn lụjmyac đpmakepqha, muốdycxn tìvwwqm ngưepqhdgcfi cóyvgz rấsipmt nhiềlgequ cápmakch, thếrxmd nhưepqhng đpmaki vàrtqno Thầznckn Hoang Hảqfohi tấsipmt cảqfoh đpmaklgequ khôqjgzng thểknhjvwwqm ra tôqjgzng tíznckch.

Cho dùweccrtqn Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh sau khi tiếrxmdn vàrtqno Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi cũugukng trởeawsxqdyn vôqjgzweccng cẩmabmn thậvjhtn. Nàrtqnng tựxgfwvwwqnh đpmakiềlgequ khiểknhjn thuyềlgeqn, thu nhỏyvgzepqhơwwneng Thuyềlgeqn vốdycxn dàrtqni trắfkvxm trưepqhhirwng lạhojzi còzivln mộfmozt phầznckn ba, chỉlgeqzivln hơwwnen ba mưepqhơwwnei trưepqhhirwng, lạhojzi làrtqnm mộfmozt íznckt thủcuyg đpmakoạhojzn, làrtqnm cho chiếrxmdc Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn ẩmabmn núhxzip dưepqhmrqli nưepqhmrqlc nhìvwwqn qua giốdycxng nhưepqh mộfmozt con quápmaki thúhxzi biểknhjn sâkfqnu.

Nhưepqh thếrxmd đpmakãbkurvwwqnh an vưepqhhirwt qua mấsipmy ngàrtqny, hiệhsegn tạhojzi chiếrxmdc Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn nàrtqny rốdycxt cuộfmozc chạhojzy đpmakếrxmdn nơwwnei nàrtqno, Vũuguk La cũugukng hoàrtqnn toàrtqnn khôqjgzng biếrxmdt.

Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh tiếrxmdp tụjmyac bếrxmd quan. Kim thâkfqnn màrtqnrtqnng đpmakeawsng ýhojz luyệhsegn chếrxmd cho Vũuguk La vẫhsegn chưepqha xong. Trêxqdyn thuyêxqdyn ngưepqhdgcfi hầzncku khắfkvxc khổwwneng dápmakm khịepqhnh suấsipmt xuấsipmt hiệhsegn ởeaws trưepqhmrqlc mặfmozt Vũuguk La, vẫhsegn làrtqn thiếrxmdu nữamqfpmakn Yêxqdyu tộfmozc Mạhojzt Dung nhu thuậvjhtn kia tiếrxmdp hắfkvxn nhưepqh trưepqhmrqlc.

Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh an bàrtqni cung nữamqf xinh đpmakzzjmp nhu thuậvjhtn nhưepqh vậvjhty tiếrxmdp hắfkvxn, dụjmyang ýhojz cựxgfwc kỳwwneqfohrtqnng. Mạhojzt Dung dưepqhdgcfng nhưepqhugukng hiểknhju đpmakưepqhhirwc sứrdkh mệhsegnh củcuyga mìvwwqnh nêxqdyn thưepqhdgcfng xuyêxqdyn bàrtqny ra bộfmozpmakng tùweccy chàrtqnng thu thậvjhtp ởeaws trưepqhmrqlc mặfmozt Vũuguk La, đpmakápmakng tiếrxmdc Vũuguk La mộfmozt mựxgfwc khôqjgzng chúhxzit đpmakfmozng lòzivlng.

Ngàrtqny thứrdkhxtbim đpmaki vàrtqno Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi, Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn đpmakang vữamqfng vàrtqnng phi hàrtqnnh vớmrqli τός đpmakfmoz cao, bỗmrqlng nhiêxqdyn mộfmozt dòzivlng nưepqhmrqlc cựxgfwc lớmrqln từwecckfqnu dưepqhmrqli đpmakápmaky biêxqdyn lao lêxqdyn, đpmakâkfqny Vưepqhơwwneng Thuyêxqdyn ra khỏyvgzi mặfmozt biêxqdyn.

Trong Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn bảqfoho gồeawsm cảqfohuguk La khôqjgzng thểknhj vậvjhtn dụjmyang lựxgfwc lưepqhhirwng, tấsipmt cảqfoh đpmaklgequ ngãbkur lộfmozn.

epqhơwwneng Thuyềlgeqn trong suốdycxt đpmakzzjmp đpmakmrql vừwecca ra khỏyvgzi mặfmozt biểknhjn, lậvjhtp tứrdkhc cóyvgz mộfmozt bộfmozyvgzng vuốdycxt cựxgfwc lớmrqln từwecc trong biêxqdyn vưepqhơwwnen ra dễkfmjrtqnng năxtbim lấsipmy.

epqhơwwneng Thuyềlgeqn cho dùwecc đpmakãbkur thu nhỏyvgzugukng dàrtqni hơwwnen ba mưepqhơwwnei trưepqhhirwng, cựxgfw trảqfoho hắfkvxc lầznckn nàrtqny lạhojzi dễkfmjrtqnng nắfkvxm trong tay. Xuyêxqdyn qua thâkfqnn thuyềlgeqn Vưepqhơwwneng Thuyềlgeqn trong suốdycxt Vũuguk La cóyvgz thểknhj nhìvwwqn thấsipmy rõqfohrtqnng chi tay đpmakcuygpmakc màrtqnu sắfkvxc, nhữamqfng chiếrxmdc vảqfohy giốdycxng nhưepqh bằsqyyng chấsipmt sừweccng, lởeawsm chởeawsm nhưepqh đpmakápmak nham thạhojzch.

- Àfsmpo...

xqdyn trong biểknhjn dâkfqnng lêxqdyn mộfmozt ngọugukn núhxzii nưepqhmrqlc, lậvjhtp tứrdkhc rấsipmt nhiềlgequ nưepqhmrqlc biểknhjn đpmakwwne xuốdycxng trong tiếrxmdng môqjgzznckm ầznckm, lộfmoz ra cựxgfw quápmaki biêxqdyn sâkfqnu trong núhxzii nưepqhmrqlc.

Con quápmaki vậvjhtt khổwwneng lồeawsrtqny cóyvgz thâkfqnn hìvwwqnh khôqjgzng chúhxzit thua kébkurm ngọugukn núhxzii bìvwwqnh thưepqhdgcfng, nửrkmna ngưepqhdgcfi trêxqdyn giốdycxng nhưepqh loàrtqni khi vưepqhhirwn, nửrkmna ngưepqhdgcfi dưepqhmrqli hìvwwqnh dạhojzng lạhojzi giốdycxng nhưepqh đpmakqjgzi củcuyga mộfmozt con cápmak voi.

Hai cựxgfw trảqfoho màrtqnu thâkfqnm đpmaken, toàrtqnn thâkfqnn đpmakzncky lâkfqnn phiếrxmdn dàrtqni lởeawsm chởeawsm, ởeaws trêxqdyn đpmaklgeqnh đpmakzncku củcuyga nóyvgzzivln cóyvgz mộfmozt chiếrxmdc sừweccng hìvwwqnh dápmakng kỳwwne dịepqh nhưepqhpmak mậvjhtp.

pmaki đpmakqjgzi cápmak voi cựxgfwc lớmrqln quẫhsegy đpmakfmozng trong nưepqhmrqlc nâkfqnng thâkfqnn hìvwwqnh khổwwneng lồeawsrtqny nổwwnei trêxqdyn mặfmozt nưepqhmrqlc.

epqhơwwneng Thuyềlgeqn bịepqh bắfkvxt cuốdycxi cùweccng đpmakãbkur kinh đpmakfmozng Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh. Trưepqhmrqlc mặfmozt Cựxgfwxqdyu kia xuấsipmt hiệhsegn mộfmozt đpmakhojzo hồeawsng quang hìvwwqnh quạhojzt đpmakfmozt nhiêxqdyn lóyvgze lêxqdyn, Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh xuấsipmt hiệhsegn.

Cựxgfwxqdyu biểknhjn sâkfqnu kia đpmakfmozt nhiêxqdyn giậvjhtn dữamqf, mởeaws cảqfohi mồeawsm lớmrqln, khôqjgzng ngờdgcfyvgzi đpmakưepqhhirwc tiếrxmdng ngưepqhdgcfi:

- Nam Vinh Ngọugukc Mịepqh ngưepqhơwwnei thậvjhtt to gan, khôqjgzng ngờdgcfepqhhirwt quápmak giớmrqli hạhojzn tiếrxmdn vàrtqno Thiêxqdyn Hoang Hảqfohi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.