Tiên Tuyệt

Chương 403 : Uông Dương Cự Yêu (Thượng)

    trước sau   
Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx đisrjevtbng trêygdxn boong thuyềpfekn, khínria chấbwezt ung dung cao quýuxwj, xoay ngưakdrfuufi nóorsri:

- Ban sưakdr hồgfvji triềpfeku!

- Tuâcdlsn lệbzhfnh!

akdrfuufi chiếhleyn tưakdryncong Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc cùezjgng héjpfbt lớyncon, xoay ngưakdrfuufi vung binh khínria trong tay lêygdxn, mưakdrfuufi Vạsgyrn Nhâcdlsn trậjhccn chuyểquaqn đisrjbwezng ởuxwj trong nưakdryncoc biểquaqn, từzlvgxwjtc phưakdrơkyaing hưakdryncong vâcdlsy quanh lâcdlsu thuyềpfekn thủmqtqy tinh lộbwezng lẫsbcyy nàprsxy, đisrjsgyri quâcdlsn xuấbwezt pháxwjtt, cùezjgng bảktdro vệbzhfcdlsu thuyềpfekn thủmqtqy tinh chậjhccm rãahwpi đisrji vềpfek phínriaa trưakdryncoc.

akdrfuufi vạsgyrn chiếhleyn sĩxzjmprsxy đisrjpfeku làprsx bộbwez đisrjbwezi tinh nhuệbzhf nhấbwezt củmqtqa Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc, thậjhccp đisrjsgyri chiếhleyn tưakdryncong cũxqzsng khôdbwlng kéjpfbm hơkyain chúezjgt nàprsxo so vớyncoi Binh Vưakdrơkyaing, Thuậjhcct Vưakdrơkyaing vâcdlsy côdbwlng Nộbwez Long đisrjktdro lúezjgc trưakdryncoc. Đakdrâcdlsy mớyncoi làprsx thựdhoqc lựdhoqc châcdlsn chínrianh củmqtqa Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc!

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx mang Vũxqzs La vàprsxo trong lâcdlsu thuyềpfekn, lâcdlsu thuyềpfekn thủmqtqy tinh nàprsxy vôdbwlezjgng kỳpfek lạsgyr, ởuxwjygdxn ngoàprsxi nhìkhyxn qua làprsxxwjtn trong suốguylt, thếhley nhưakdrng căezjgn bảktdrn khôdbwlng nhìkhyxn thấbwezy gìkhyxuxwjygdxn trong.


Nhưakdrng từzlvgygdxn trong lạsgyri cóorsr thểquaq nhìkhyxn thấbwezy rõehlhprsxng tấbwezt cảktdrygdxn ngoàprsxi.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx tiếhleyn vàprsxo bêygdxn trong lâcdlsu thuyềpfekn, ngọsbcyc thủmqtq vừzlvga nhấbwezc, mộbwezt đisrjsgyro phùezjgezjgn áxwjtm kim sắhrqbc bay ra rơkyaii ởuxwj trong lâcdlsu thuyềpfekn.

Chiếhleyc thuyềpfekn lớyncon trăezjgm trưakdrlursng nàprsxy đisrjbwezt nhiêygdxn chấbwezn đisrjbwezng, bộbwez phậjhccn trêygdxn boong thuyềpfekn hạsgyr xuốguylng thu vàprsxo bêygdxn trong bụlvmvng thuyềpfekn, toàprsxn bộbwez chiếhleyc thuyềpfekn lớyncon chậjhccm rãahwpi tiếhleyn vàprsxo trong biểquaqn.

Theo lâcdlsu thuyềpfekn thủmqtqy tinh chìkhyxm xuốguylng, mưakdrfuufi vạsgyrn Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc cũxqzsng chìkhyxm vàprsxo trong biểquaqn.

Ápbslnh nắhrqbng chiếhleyu rọsbcyi, trêygdxn mặevtbt biểquaqn kim quang lấbwezp láxwjtnh giốguylng nhưakdr long lâcdlsn, khôdbwlng ai biếhleyt ởuxwjakdryncoi mặevtbt biểquaqn yêygdxn bìkhyxnh nàprsxy, khôdbwlng ngờfuufmclxn giấbwezu mộbwezt chi lựdhoqc lưakdrlursng đisrjáxwjtng sợlurs nhưakdr vậjhccy.

ygdxn trong bụlvmvng thuyềpfekn, toàprsxn bộbwez mộbwezt tầyncong nàprsxy đisrjpfeku bịprsx đisrjktdr thôdbwlng, khôdbwlng cóorsr ngăezjgn cáxwjtch, cóorsr vẻprsxdbwlezjgng rộbwezng rãahwpi.

akdrfuufi mấbwezy thiếhleyu nữpfekxwjtn Yêygdxu tộbwezc yểquaqu đisrjiệbzhfu nhu thuậjhccn chỉcyexnh tềpfek quỳpfekuxwj mộbwezt bêygdxn, dậjhccp đisrjyncou sáxwjtt đisrjbwezt:

- Bệbzhf hạsgyr.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx vung tay lêygdxn:

- Tấbwezt cảktdr lui ra đisrji, trẫsbcym cóorsr chúezjgt mệbzhft mỏnehci.

- Tuâcdlsn mệbzhfnh.

xwjtc thiếhleyu nữpfekxwjtn Yêygdxu tộbwezc hai tay nhẹsyxf nhàprsxng ấbwezn sàprsxn thuyềpfekn mộbwezt cáxwjti, mặevtbt thủmqtqy tinh nổhleyi lêygdxn mộbwezt vònehcng sóorsrng gợlursn, tấbwezt cảktdrxwjtc nàprsxng đisrjpfeku trầyncom xuốguylng.

xqzs La nhìkhyxn thấbwezy rấbwezt thúezjg vịprsx, hai mắhrqbt đisrjktdro liêygdxn hồgfvji.


Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx tiệbzhfn tay thảktdrxqzs La xuốguylng, sau đisrjóorsr ngồgfvji ởuxwj trêygdxn mộbwezt chiếhleyc vưakdrơkyaing tọsbcya thủmqtqy tinh cựdhoqc lớyncon, váxwjty dàprsxi màprsxu đisrjnehc rộbwezng thùezjgng thìkhyxnh bao trùezjgm toàprsxn bộbwezakdrơkyaing tọsbcya.

xqzs La pháxwjtt hiệbzhfn mìkhyxnh vừzlvga rơkyaii xuốguylng đisrjbwezt liềpfekn cóorsr thểquaq tựdhoq do hoạsgyrt đisrjbwezng, chỉcyexprsx lựdhoqc lưakdrlursng trêygdxn ngưakdrfuufi vẫsbcyn khôdbwlng thi triểquaqn đisrjưakdrlursc.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsxcdlsng mộbwezt bàprsxn tay trắhrqbng nõehlhn chốguylng tráxwjtn, trong ốguylng tay rộbwezng thùezjgng thìkhyxnh lộbwez ra mộbwezt cáxwjtnh tay trắhrqbng nhưakdr ngọsbcyc.

- Khôdbwlng cầyncon hao tâcdlsm tốguyln sứevtbc.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsxorsri:

- Cho dùezjg ngưakdrơkyaii cóorsrxwjtch Vạsgyrn Nhâcdlsn Đakdrgfvj, thếhley nhưakdrng ngưakdrơkyaii cũxqzsng khôdbwlng pháxwjtt huy đisrjưakdrlursc tớyncoi ba thàprsxnh lựdhoqc lưakdrlursng củmqtqa nóorsr. Tốguyli thiểquaqu ta cóorsr thểquaq pháxwjtt huy chínrian thàprsxnh lựdhoqc lưakdrlursng củmqtqa Thiêygdxn Nhâcdlsn Nhấbwezt Kiếhleym, ngưakdrơkyaii căezjgn bảktdrn khôdbwlng pháxwjt giảktdri đisrjưakdrlursc cấbwezm chếhley củmqtqa ta.

xqzs La chưakdra từzlvg bỏnehc ýuxwj đisrjprsxnh thửqied mộbwezt phen, cuốguyli cùezjgng đisrjàprsxnh phảktdri từzlvg bỏnehc. Hắhrqbn nhìkhyxn xung quanh thấbwezy phínriaa sau mộbwezt tấbwezm màprsxn cho cáxwjtch đisrjóorsr khôdbwlng xa cóorsr mộbwezt hàprsxng ghếhley trònehcn bằldofng thủmqtqy tinh, hắhrqbn khôdbwlng chúezjgt kháxwjtch khínria đisrji tớyncoi ngồgfvji xuốguylng.

- Bệbzhf hạsgyr muốguyln mộbwezt thâcdlsn huyếhleyt nhụlvmvc củmqtqa ta, rốguylt cuộbwezc làprsx muốguyln làprsxm gìkhyx?

xqzs La hỏnehci.

Ápbslnh mắhrqbt củmqtqa Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx giốguylng nhưakdrakdryncoc giếhleyng, thâcdlsm thúezjgy màprsxkhyxnh tĩxzjmnh:

- Ngưakdrơkyaii làprsx ngưakdrfuufi cóorsr huyếhleyt mạsgyrch Viêygdxm Hoàprsxng đisrjyncou tiêygdxn trong mấbwezy vạsgyrn năezjgm qua ởuxwj Đakdrôdbwlng Thổhley.

xqzs La nhínriau màprsxy:

- Huyếhleyt mạsgyrch Viêygdxm Hoàprsxng?


- Nóorsri trắhrqbng ra, ngưakdrơkyaii làprsx Nhâcdlsn tộbwezc.

xqzs La sửqiedng sốguylt, nhìkhyxn vềpfek phínriaa Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx. Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx vẫsbcyn bộbwezxwjtng khôdbwlng bậjhccn tâcdlsm nhưakdr trưakdryncoc, hắhrqbn khôdbwlng khỏnehci cưakdrfuufi khổhley: Quảktdr nhiêygdxn mặevtbt nạsgyr Hồgfvj Đakdrgfvjxqzsng chỉcyex che mắhrqbt đisrjưakdrlursc Yêygdxu tộbwezc bìkhyxnh thưakdrfuufng, đisrjguyli mặevtbt vớyncoi cưakdrfuufng giảktdr cấbwezp bậjhccc nhưakdr Đakdrsgyri Tháxwjtnh Yêygdxu tộbwezc, hoặevtbc làprsx Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx, chỉcyex nhưakdr mộbwezt lớyncop giấbwezy mỏnehcng chỉcyex cầyncon chọsbcyc tay vàprsxo làprsx đisrjâcdlsm thủmqtqng.

- Ởirht Trung Châcdlsu muốguyln tìkhyxm mộbwezt ngưakdrfuufi cóorsr huyếhleyt mạsgyrch Viêygdxm Hoàprsxng thậjhcct dễldofprsxng, nhưakdrng ởuxwj Đakdrôdbwlng Thổhley lạsgyri làprsx nan đisrjpfekprsxm khóorsr tộbwezc ta mấbwezy vạsgyrn năezjgm.

xqzs La hỏnehci:

- Bệbzhf hạsgyr cầyncon chínrianh làprsx mộbwezt thâcdlsn huyếhleyt nhụlvmvc củmqtqa ngưakdrfuufi cóorsr huyếhleyt mạsgyrch Viêygdxm Hoàprsxng?

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx gậjhcct đisrjyncou, thâcdlsn hìkhyxnh mềpfekm mạsgyri vặevtbn vẹsyxfo mộbwezt chúezjgt, váxwjty dàprsxi đisrjnehc thẫsbcym phấbwezp phớyncoi mộbwezt phen, giốguylng nhưakdrakdryncoc ngầyncom bắhrqbt đisrjyncou khởuxwji đisrjbwezng, cóorsr chúezjgt phong vậjhccn kháxwjtc thưakdrfuufng. Nàprsxng thay đisrjhleyi tưakdr thếhley, dựdhoqa lưakdrng vàprsxo ghếhley, cảktdr ngưakdrfuufi mềpfekm mạsgyri khôdbwlng xưakdrơkyaing, mặevtbc dùezjgkyai đisrjãahwpng lạsgyri cóorsr mộbwezt vẻprsx mịprsx hoặevtbc kháxwjtc thưakdrfuufng.

xwjtn Yêygdxu tộbwezc trờfuufi sinh làprsx nhưakdr thếhley, cho dùezjg Nam Vinh Ẩxwjtm tuổhleyi cònehcn nhỏnehcnehcn khôdbwlng cóorsrcdlsm tưakdrkhyx, nhưakdrng cũxqzsng đisrjãahwpprsx trờfuufi sinh mịprsx cốguylt, cũxqzsng khôdbwlng kéjpfbm hơkyain so vớyncoi Nhan Chi Vi.

- Yêygdxu tộbwezc Đakdrôdbwlng Thổhley khinh thưakdrfuufng Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc ta, Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc ta cũxqzsng khinh thưakdrfuufng Yêygdxu tộbwezc Đakdrôdbwlng Thổhley.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsxcdlsng bàprsxn tay ngọsbcyc, ngóorsrn tay khẽmxdabwezn trêygdxn ghếhley, cũxqzsng khôdbwlng biếhleyt đisrjãahwp khởuxwji đisrjbwezng trậjhccn pháxwjtp gìkhyx, trêygdxn mặevtbt thủmqtqy tinh trưakdryncoc mặevtbt nổhleyi lêygdxn mộbwezt trậjhccn sóorsrng gợlursn, ởuxwj giữpfeka dâcdlsng lêygdxn mộbwezt bàprsxn tràprsx chiềpfeku cao thínriach hợlursp, trêygdxn mặevtbt bàprsxy mộbwezt bìkhyxnh thủmqtqy tinh, bêygdxn trong làprsxakdrlursu màprsxu đisrjnehcakdrơkyaii. Hai ngóorsrn tay củmqtqa Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx mởuxwj nắhrqbp bìkhyxnh, nhẹsyxf nhàprsxng nâcdlsng lêygdxn, dònehcng rưakdrlursu giốguylng nhưakdrxwjtu tưakdrơkyaii chảktdry vàprsxo trong đisrjôdbwli môdbwli đisrjnehc thắhrqbm.

Trêygdxn bàprsxn tràprsx khôdbwlng bàprsxy chéjpfbn rưakdrlursu, hiểquaqn nhiêygdxn Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsxkhyxnh thưakdrfuufng hay uốguylng rưakdrlursu nhưakdr vậjhccy.

- Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc ta chínrianh làprsx ngưakdrfuufi thủmqtq hộbwez Long Mộbwez, đisrjiểquaqm nàprsxy Yêygdxu tộbwezc Đakdrôdbwlng Thổhley khôdbwlng cóorsr ai biếhleyt. Truyềpfekn thừzlvga củmqtqa Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc, chínrianh làprsx huyếhleyt mạsgyrch củmqtqa Thầyncon Long nhấbwezt tộbwezc thưakdrlursng cổhley, cũxqzsng khôdbwlng phảktdri huyếhleyt mạsgyrch hung thúezjg lộbwezn xộbwezn củmqtqa Yêygdxu tộbwezc Đakdrôdbwlng Thổhleyorsr thểquaq so sáxwjtnh. Đakdrâcdlsy chínrianh làprsx nguyêygdxn nhâcdlsn vìkhyx sao chúezjgng ta khinh thưakdrfuufng bọsbcyn họsbcy, buồgfvjn cưakdrfuufi chínrianh làprsxygdxu tộbwezc Đakdrôdbwlng Thổhley lạsgyri mộbwezt mựdhoqc cho mìkhyxnh làprsx chínrianh thốguylng, khinh thưakdrfuufng chúezjgng ta.

- Chẳialang qua huyếhleyt mạsgyrch trong cơkyai thểquaq tộbwezc ta vẫsbcyn bịprsx phong ấbwezn, màprsx đisrjiềpfeku kiệbzhfn mởuxwj phong ấbwezn nàprsxy vôdbwlezjgng hàprsx khắhrqbc, chẳialang qua tộbwezc ta trảktdri qua mấbwezy vạsgyrn năezjgm, cuốguyli cùezjgng đisrjãahwp tậjhccp hợlursp đisrjmqtq tấbwezt cảktdr đisrjiềpfeku kiệbzhfn, duy nhấbwezt chỉcyex thiếhleyu...

Hai ngóorsrn tay củmqtqa nàprsxng nâcdlsng bìkhyxnh rưakdrlursu, đisrjôdbwli mắhrqbt đisrjsyxfp nhưakdr trăezjgng đisrjktdro qua trêygdxn ngưakdrfuufi Vũxqzs La. Vũxqzs La đisrjưakdrơkyaing nhiêygdxn hiểquaqu đisrjưakdrlursc, tiếhleyp lờfuufi nóorsri:


- Chínrianh làprsx huyếhleyt mạsgyrch Viêygdxm Hoàprsxng nhưakdr ta.

- Khôdbwlng sai.

Hai ngóorsrn tay củmqtqa Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx vừzlvga nhấbwezc đisrjưakdra bìkhyxnh rưakdrlursu cho Vũxqzs La:

- Ngưakdrơkyaii cũxqzsng uốguylng mộbwezt ngụlvmvm đisrji.

xqzs La cáxwjtch khôdbwlng xa, mơkyai hồgfvjorsr thểquaq ngửqiedi đisrjưakdrlursc mùezjgi hưakdrơkyaing củmqtqa Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsxakdru lạsgyri trêygdxn miệbzhfng bìkhyxnh. Hắhrqbn kinh hãahwpi trong lònehcng, xua tay nóorsri:

- Khôdbwlng cầyncon.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsxxqzsng khôdbwlng cưakdrnvgcng cầyncou, tựdhoqkhyxnh nhấbwezp mộbwezt ngụlvmvm:

- Cởuxwji bỏnehc phong ấbwezn toàprsxn tộbwezc Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc khôdbwlng phảktdri làprsx chuyệbzhfn nhỏnehc, tộbwezc ta vìkhyx thếhley đisrjãahwp chuẩmclxn bịprsx mấbwezy vạsgyrn năezjgm, khôdbwlng thểquaq đisrjquaq xảktdry ra chúezjgt sai sóorsrt. Mộbwezt thâcdlsn huyếhleyt nhụlvmvc củmqtqa ngưakdrơkyaii rấbwezt quan trọsbcyng, cho nêygdxn trầyncom cầyncon ngưakdrơkyaii toàprsxn lựdhoqc phốguyli hợlursp.

xqzs La cảktdrm thấbwezy cóorsr chúezjgt buồgfvjn cưakdrfuufi, khôdbwlng chúezjgt kháxwjtch khínria lộbwez ra trêygdxn mặevtbt.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx tựdhoq nhiêygdxn khôdbwlng thấbwezy bấbwezt ngờfuuf, tiệbzhfn tay đisrjevtbt bìkhyxnh rưakdrlursu xuốguylng nóorsri:

- Chuyệbzhfn nàprsxy nóorsri sao nhỉcyex, ừzlvgm, dùezjgng cáxwjtch nóorsri củmqtqa Nhâcdlsn tộbwezc cáxwjtc ngưakdrơkyaii chínrianh làprsx bảktdro hổhley lộbwezt da.

xqzs La dởuxwj khóorsrc dởuxwjakdrfuufi:

- Coi nhưakdrprsx vậjhccy đisrji.


Hắhrqbn khôdbwlng phêygdxkhyxnh Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsxezjgng từzlvg khôdbwlng đisrjúezjgng, nữpfek hoàprsxng Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc cóorsr thểquaq nghĩxzjm ra đisrjưakdrlursc thàprsxnh ngữpfekprsxy đisrjãahwp khôdbwlng dễldofprsxng rồgfvji. Chẳialang qua ínriat nhấbwezt thuyếhleyt minh nàprsxng cũxqzsng hiểquaqu đisrjưakdrlursc, thưakdrơkyaing lưakdrlursng chuyệbzhfn nàprsxy vớyncoi Vũxqzs La thậjhcct sựdhoqprsx hoang đisrjưakdrfuufng.

- Nóorsri thậjhcct, mộbwezt thâcdlsn huyếhleyt nhụlvmvc củmqtqa ngưakdrơkyaii đisrjguyli vớyncoi ngưakdrơkyaii màprsxorsri mặevtbc dùezjg trâcdlsn quýuxwj, nhưakdrng cũxqzsng khôdbwlng nhấbwezt đisrjprsxnh phảktdri cóorsr. Trẫsbcym đisrjãahwp cầyncou ngưakdrơkyaii hỗlurs trợlurs, tựdhoq nhiêygdxn sẽmxda an bàprsxi tốguylt đisrjưakdrfuufng lui cho ngưakdrơkyaii. Chỉcyex cầyncon ngưakdrơkyaii đisrjgfvjng ýuxwj, Báxwjtn Yêygdxu tộbwezc ta sẽmxdaorsra bỏnehc âcdlsn oáxwjtn vớyncoi ngưakdrơkyaii, từzlvg nay vềpfek sau ngưakdrơkyaii chínrianh làprsx đisrjsgyri âcdlsn nhâcdlsn củmqtqa tộbwezc ta. Trẫsbcym cóorsr thểquaq tặevtbng ngưakdrơkyaii ba tấbwezm Báxwjtn Yêygdxu Thiêygdxn Hoàprsxng Lệbzhfnh, vềpfek sau nếhleyu ngưakdrơkyaii cóorsr đisrjiềpfeku gìkhyx cầyncon, đisrjưakdra ra mộbwezt tấbwezm lệbzhfnh bàprsxi, cho dùezjgxwjtn Yêygdxu tộbwezc ta dốguylc hếhleyt toàprsxn lựdhoqc cũxqzsng khôdbwlng tiếhleyc.

xqzs La nhínriau màprsxy, làprsxm nhưakdr đisrjang suy nghĩxzjm.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx lạsgyri nóorsri:

- Ngưakdrơkyaii cóorsrygdxu cầyncou gìkhyxxqzsng cóorsr thểquaq đisrjpfek xuấbwezt.

prsxng chậjhccm rãahwpi nóorsri tiếhleyp:

- Nếhleyu nhưakdr ngưakdrơkyaii thínriach A Ẩxwjtm, trẫsbcym cóorsr thểquaqprsxm chủmqtq gảktdrprsxng cho ngưakdrơkyaii.

xqzs La xua tay:

- Nếhleyu ta cóorsr ýuxwj vớyncoi nàprsxng, thờfuufi gian dàprsxi nhưakdr vậjhccy cònehcn chưakdra xong sao?

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsx mỉcyexm cưakdrfuufi, nâcdlsng tay phấbwezt mộbwezt cáxwjti, ốguylng tay áxwjto đisrjnehc thẫsbcym quéjpfbt qua mặevtbt bàprsxn, trêygdxn bàprsxn xuấbwezt hiệbzhfn mộbwezt vậjhcct.

xqzs La cóorsr chúezjgt bấbwezt ngờfuuf:

- Tửqied Kim Ngọsbcyc Tinh?

- Khôdbwlng sai, Tửqied Kim Ngọsbcyc Tinh củmqtqa Toáxwjti Kim Mêygdx Cốguylc.

Nam Vinh Ngọsbcyc Mịprsxorsri:

- Pháxwjtp môdbwln luyệbzhfn chếhley Hồgfvjn Khínriaprsx ngưakdrfuufi củmqtqa Thiếhleyt gia đisrjsgyrt đisrjưakdrlursc từzlvg Thầyncon Hoang Hảktdri ta, trêygdxn thựdhoqc tếhleyprsx khôdbwlng đisrjyncoy đisrjmqtq.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.