Tiên Tuyệt

Chương 402-2 : Thiên Hạ Đệ Nhất Kiểm Phù

    trước sau   
Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugwjfrpi:

- Trẫzcpum cũodrtng làrtoq bấupuqt đuminhywcc dĩuqxd, đuminếvxiyn chậlpndm mộbelnt bưacmxgqoxc nữacmx nhi đuminãkpsqdetli vàrtoqo tay ngưacmxơdetli, bịqugw bứodrtc bấupuqt đuminhywcc dĩuqxd chỉlvzwjfrp thểvxiyrtoqm ra hạvmvnqczdch nàrtoqy.

rtoqng giơdetlodrt La trong tay lêmqbhn:

- Nếvxiyu nhưacmx Đdsbsvmvni Tháqczdnh muốyrucn đuminbuevi ngưacmxsfqci, hãkpsqy tớgqoxi Tịqugwch Diệdlvwt đuminpfvro ởqwhh Thầqugwn Hoang Hảpfvri.

rtoqng nójfrpi xong tay chỉlvzwmqbhn trờsfqci, mộbelnt đuminvmvno ngâbelnn hàrtoq từmqbh trêmqbhn trờsfqci rơdetli xuốyrucng, vôdlvw sốyruc phi kiếvxiym hợtkrjp lạvmvni, Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugwacmxgqoxc lêmqbhn, khôdlvwng đumintkrji Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt mởqwhh miệdlvwng ngăghuyn cảpfvrn, cảpfvr ngưacmxsfqci vàrtoq kiếvxiym đuminãkpsqjfrpa thàrtoqnh mộbelnt đuminvmvno ngâbelnn quang biếvxiyn mấupuqt khôdlvwng thấupuqy.

Sắhywcc mặgpamt củlaata Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrtrtoqng trởqwhhmqbhn khójfrp coi, thếvxiy nhưacmxng mộbelnt chiêmqbhu kiếvxiym đuminbelnn nàrtoqy nếvxiyu nhưacmx khôdlvwng cójfrp dịqugw bảpfvro tưacmxơdetlng đuminưacmxơdetlng vớgqoxi thiêmqbhn hạvmvn đumindlvw nhấupuqt kiếvxiym phùrtoq, căghuyn bảpfvrn đuminmqbhng nghĩuqxd đuminếvxiyn chuyệdlvwn đuminuổbuevi theo.


Dịqugw bảpfvro gìlvzwjfrp thểvxiyacmxơdetlng đuminưacmxơdetlng vớgqoxi thiêmqbhn hạvmvn đumindlvw nhấupuqt kiếvxiym phùrtoq? Chỉlvzwjfrp Thiêmqbhn Mệdlvwnh Thầqugwn Phùrtoq thiêmqbhn hạvmvn đumindlvw nhấupuqt, ngoàrtoqi ra khôdlvwng cójfrp biệdlvwn pháqczdp kháqczdc. Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt âbelnm thầqugwm căghuym tứodrtc, Vũodrt La bịqugwqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng bắhywct đumini rồbkghi, tiệdlvwn nhâbelnn kia trong tay cójfrp thiêmqbhn hạvmvn đumindlvw nhấupuqt kiếvxiym phùrtoq, vậlpndy phảpfvri làrtoqm gìlvzw đuminâbelny?

Hắhywcn chíucgenh làrtoq Kim Mụrtgbc Vâbelnn Bằbuevng, thiêmqbhn tíucgenh kiệdlvwt ngạvmvno. Ba ngưacmxsfqci Nhan Chi Tâbelny liêmqbhn thủlaat, mặgpamc kệdlvwrtoqm cáqczdi gìlvzw đuminxkwou khiếvxiyn cho Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt rấupuqt khójfrp chịqugwu. Cójfrp ýkpsqlvzw? Ba ngưacmxsfqci liêmqbhn thủlaat tạvmvno áqczdp lựycosc vớgqoxi nhữacmxng Đdsbsvmvni tháqczdnh Yêmqbhu tộbelnc kháqczdc ưacmx? Bảpfvrn tọqabda khôdlvwng khuấupuqt phụrtgbc!

Nhữacmxng Đdsbsvmvni tháqczdnh Yêmqbhu tộbelnc kháqczdc đuminxkwou khôdlvwng quảpfvrn chuyệdlvwn khôdlvwng liêmqbhn quan đuminếvxiyn mìlvzwnh, chỉlvzwjfrp Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt lạvmvni khôdlvwng nghĩuqxd nhưacmx vậlpndy.

Hắhywcn âbelnm thầqugwm làrtoqm khójfrp dễvmvn, đuminãkpsqlvzwm đuminưacmxtkrjc Khoáqczdi Tôdlvwng vàrtoq cổbuev Trùrtoqng Sơdetln Lôdlvwi thịqugw, quảpfvr nhiêmqbhn hai đuminvmvni thếvxiy lựycosc nàrtoqy rấupuqt vui lòqjqlng đuminvxiy hắhywcn sai khiếvxiyn, dễvmvnrtoqng diệdlvwt Mộbelnc Thầqugwn Trủlaatng, hơdetln nữacmxa ởqwhhdetli nàrtoqy mai phụrtgbc Vũodrt La.

Thếvxiy nhưacmxng Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrtodrtng hiểvxiyu đuminưacmxtkrjc, ba ngưacmxơdetli kia liêmqbhn thủlaat vớgqoxi nhau, dùrtoqlvzwnh quấupuqy rốyruci nhưacmxng khôdlvwng thểvxiy bạvmvni lộbeln. Nếvxiyu Vũodrt La còqjqln sốyrucng, sựycoslvzwnh sớgqoxm muộbelnn gìlvzwodrtng sẽmnhf bịqugw Nhan Chi Tâbelny biếvxiyt.

Cho nêmqbhn Vũodrt La nhấupuqt đuminqugwnh phảpfvri chếvxiyt.

Thầqugwn Hoang Hảpfvri làrtoq đuminqugwa bàrtoqn củlaata Báqczdn Yêmqbhu tộbelnc, Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt khôdlvwng muốyrucn tớgqoxi, hơdetln nữacmxa Báqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng còqjqln cójfrp Thiêmqbhn Nhâbelnn Nhấupuqt Kiếvxiym, chuyếvxiyn đumini nàrtoqy dữacmx nhiềxkwou làrtoqnh íucget.

Hắhywcn lạvmvni cảpfvrm thấupuqy kỳdsbs quáqczdi: Báqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng xâbelnm nhậlpndp Đdsbsôdlvwng Thổbuev chíucgenh làrtoqlvzw thiếvxiyu nữacmxlvzwnh bắhywct đuminưacmxtkrjc kia? Thếvxiy nhưacmxng vìlvzw sao lạvmvni muốyrucn mìlvzwnh đumini Thầqugwn Hoang Hảpfvri trao đuminbuevi? Vừmqbha rồbkghi vìlvzw sao khôdlvwng trựycosc tiếvxiyp trao đuminbuevi? Chẳahetng lẽmnhfjfrpi mụrtgbc tiêmqbhu củlaata Báqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng cũodrtng khôdlvwng phảpfvri thiếvxiyu nữacmx kia màrtoqrtoqlvzwnh?

Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt lạvmvni càrtoqng hoảpfvrng sợtkrj, Báqczdn Yêmqbhu tộbelnc vàrtoqmqbhu tộbelnc mấupuqy đuminsfqci làrtoq cừmqbhu, cójfrp thểvxiy chégpamm giếvxiyt mộbelnt vịqugw Đdsbsvmvni tháqczdnh Yêmqbhu tộbelnc, đuminyruci vớgqoxi Báqczdn Yêmqbhu tộbelnc màrtoqjfrpi tuyệdlvwt đuminyruci làrtoqdlvwng lao bằbuevng trờsfqci.

Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt khôdlvwng biếvxiyt thâbelnn phậlpndn củlaata Nam Vinh Ẩldydm, tựycos nhiêmqbhn cũodrtng nghĩuqxd sang hưacmxgqoxng kháqczdc.

odrt La cũodrtng cójfrp nghi ngờsfqc nhưacmx Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt, chẳahetng qua rấupuqt nhanh hắhywcn đuminãkpsq hiểvxiyu đuminưacmxtkrjc.

Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugwbelnm nhậlpndp Đdsbsôdlvwng Thổbuev ngoạvmvni trừmqbhlvzw Nam Vinh Ẩldydm, khẳahetng đuminqugwnh còqjqln muốyrucn tớgqoxi bắhywct mìlvzwnh, ai bảpfvro mìlvzwnh hoạvmvnn con củlaata ngưacmxsfqci ta?

Vềxkwo phầqugwn Nam Vinh Ẩldydm, Báqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng khẳahetng đuminqugwnh cũodrtng sẽmnhf khôdlvwng từmqbh bỏkapt, dùrtoq sao trêmqbhn ngưacmxsfqci Nam Vinh Ẩldydm cũodrtng mang Thiêmqbhn Mệdlvwnh Thầqugwn Phùrtoq nhấupuqt phẩkpsqm Huyếvxiyt Hảpfvri Kinh Quáqczdn.


odrt La hiểvxiyu đuminưacmxtkrjc, mìlvzwnh rơdetli vàrtoqo tay Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw chỉlvzw sợtkrj sẽmnhf khôdlvwng dễvmvn chịqugwu gìlvzw.

Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw hiểvxiyn nhiêmqbhn làrtoqlvzw khôdlvwng dáqczdm ởqwhh Đdsbsôdlvwng Thổbuevbelnu mớgqoxi lậlpndp tứodrtc rúzcput đumini. Ưycosgqoxc đuminqugwnh trao đuminbuevi con tin vớgqoxi Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrtqwhh Tịqugwch Diệdlvwt đuminpfvro, ngoạvmvni trừmqbh đuminiềxkwou đuminójfrp ra, trêmqbhn Tịqugwch Diệdlvwt đuminpfvro còqjqln cójfrp bốyruc tríucgelvzwodrt La cũodrtng khôdlvwng biếvxiyt.

Lựycosc lưacmxtkrjng toàrtoqn thâbelnn củlaata hắhywcn đuminãkpsq bịqugw phong ấupuqn, Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw mang theo hắhywcn pháqczdt đuminbelnng kiếvxiym đuminbelnn. Vũodrt La chỉlvzw cảpfvrm thấupuqy ngâbelnn quang kégpamo thàrtoqnh đuminưacmxsfqcng dàrtoqi ởqwhhmqbhn ngưacmxsfqci, trưacmxgqoxc mắhywct khôdlvwng nhìlvzwn thấupuqy gìlvzw.

Thờsfqci gian cũodrtng khôdlvwng biếvxiyt qua bao lâbelnu, trong ngâbelnn quang nhu hòqjqla chậlpndm rãkpsqi hiệdlvwn ra mộbelnt thâbelnn ảpfvrnh màrtoqu đuminkapt. Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw mang theo hắhywcn dừmqbhng lạvmvni.

qczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng vẫzcpun cao ngạvmvno tuyệdlvwt luâbelnn nhưacmx trưacmxgqoxc, váqczdy dàrtoqi màrtoqu đuminkapt thẫzcpum phủlaatucgen mặgpamt đuminupuqt.

odrt La cảpfvrm thấupuqy trêmqbhn lưacmxng vừmqbha thảpfvr ra, liềxkwon ngãkpsq thậlpndt mạvmvnnh trêmqbhn mặgpamt đuminupuqt, lựycosc lưacmxtkrjng củlaata hắhywcn đuminãkpsq bịqugw phong ấupuqn hoàrtoqn toàrtoqn, lầqugwn nàrtoqy quảpfvr nhiêmqbhn làrtoq ngãkpsq thấupuqt đuminmqbhn báqczdt đuminpfvro, nhe răghuyng trợtkrjn mắhywct.

Mắhywct Báqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng nhìlvzwn vềxkwo phưacmxơdetlng xa, thậlpndt giốyrucng nhưacmxodrt La căghuyn bảpfvrn khôdlvwng tồbkghn tạvmvni. Mộbelnt hồbkghi lâbelnu sau, nàrtoqng bỗokxeng nhiêmqbhn vung tay áqczdo, Vũodrt La cảpfvrm giáqczdc mìlvzwnh đuminãkpsqjfrp thểvxiyjfrpi đuminưacmxtkrjc. Báqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng quay mặgpamt lạvmvni, thảpfvrn nhiêmqbhn nójfrpi:

- Ngưacmxơdetli hẳahetn làrtoq hiểvxiyu đuminưacmxtkrjc vìlvzw sao trẫzcpum lạvmvni bắhywct ngưacmxơdetli đuminếvxiyn đuminâbelny?

odrt La ngưacmxtkrjc lạvmvni đuminãkpsq buôdlvwng tha:

- Tựycos nhiêmqbhn hiểvxiyu đuminưacmxtkrjc, ta cójfrp thểvxiy hỏkapti mộbelnt chúzcput, ngưacmxơdetli rốyruct cuộbelnc muốyrucn xửaxnp tríucge ta thếvxiyrtoqo?

Giọqabdng đuminiệdlvwu củlaata Báqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng thậlpndt nhẹarjy nhàrtoqng:

- Tộbelnc củlaata ta cójfrp mộbelnt pháqczdp môdlvwn, gọqabdi làrtoq Khôdlvwi Lỗokxei Thi Nhâbelnn, khôdlvwng kégpamm hơdetln chúzcput nàrtoqo so vớgqoxi thủlaat đuminoạvmvnn củlaata Hồbkghng Pháqczd Hảpfvri. Càrtoqng làrtoq ngưacmxsfqci thựycosc lựycosc cao tuyệdlvwt, luyệdlvwn chếvxiy thàrtoqnh Khôdlvwi Lỗokxei Thi Nhâbelnn càrtoqng hùrtoqng mạvmvnnh. Trẫzcpum cũodrtng khôdlvwng nhấupuqt đuminqugwnh phảpfvri đuminoạvmvnt bảpfvro vậlpndt, linh phùrtoq củlaata ngưacmxơdetli, chỉlvzw cầqugwn luyệdlvwn chếvxiy ngưacmxơdetli thàrtoqnh Khôdlvwi Lỗokxei Thi Nhâbelnn, ban cho hoàrtoqng tửaxnp củlaata trẫzcpum, làrtoqjfrp thểvxiy tựycos nhiêmqbhn cho nójfrp mộbelnt vịqugw hộbeln vệdlvwrtoqng mạvmvnnh.

odrt La âbelnm thầqugwm đuminiềxkwou đuminbelnng lựycosc lưacmxtkrjng xung pháqczd cấupuqm chếvxiy trêmqbhn ngưacmxsfqci, hắhywcn cốyruc ýkpsq trìlvzw hoãkpsqn:


- Giếvxiyt ta rồbkghi ngưacmxơdetli lấupuqy gìlvzw trao đuminbuevi Nam Vinh Âcszxm vớgqoxi Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrt?

qczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng đuminyruci vớgqoxi đuminbelnng táqczdc nhỏkapt củlaata hắhywcn dưacmxsfqcng nhưacmx khôdlvwng hềxkwo pháqczdt hiệdlvwn, thờsfqc ơdetljfrpi:

- Bềxkwo ngoàrtoqi củlaata Khôdlvwi Lỗokxei Thi Nhâbelnn thoạvmvnt nhìlvzwn gầqugwn nhưacmx khôdlvwng kháqczdc gìlvzw so vớgqoxi ngưacmxsfqci sốyrucng, Đdsbsqugwch Thiêmqbhn Vũodrtjfrp đuminiềxkwou kiêmqbhng kỵahet, ắhywct sẽmnhf ngoan ngoãkpsqn đuminưacmxa hoàrtoqng nữacmx củlaata trẫzcpum tớgqoxi đuminâbelny.

odrt La hừmqbh mộbelnt tiếvxiyng:

- Nếvxiyu nhưacmx hắhywcn thựycosc sựycos đuminếvxiyn Thầqugwn Hoang Hảpfvri vậlpndy chíucgenh làrtoq thằbuevng ngốyrucc! Nơdetli nàrtoqy làrtoq đuminqugwa bàrtoqn củlaata Báqczdn Yêmqbhu tộbelnc cáqczdc ngưacmxơdetli, hắhywcn đuminếvxiyn nơdetli nàrtoqy còqjqln khôdlvwng phảpfvri tùrtoqy cáqczdc ngưacmxơdetli an bàrtoqi...

- Ngưacmxơdetli khôdlvwng cầqugwn kégpamo dàrtoqi thờsfqci gian.

qczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng bỗokxeng nhiêmqbhn xoay ngưacmxsfqci nhìlvzwn Vũodrt La:

- Cấupuqm chếvxiy củlaata trẫzcpum hạvmvn trêmqbhn ngưacmxsfqci ngưacmxơdetli chíucgenh làrtoqacmxtkrjn lựycosc lưacmxtkrjng củlaata thiêmqbhn hạvmvn đumindlvw nhấupuqt kiếvxiym phùrtoq, cho dùrtoqrtoq Đdsbsvmvni tháqczdnh Yêmqbhu tộbelnc căghuyn bảpfvrn cũodrtng khôdlvwng giảpfvri đuminưacmxtkrjc.

odrt La sắhywcc mặgpamt khójfrp coi, khôdlvwng cầqugwn Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw nhắhywcc nhởqwhh, tựycos hắhywcn đuminãkpsq cảpfvrm giáqczdc đuminưacmxtkrjc.

qczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng chậlpndm rãkpsqi đumini tớgqoxi, kégpamo theo vạvmvnt váqczdy thậlpndt dàrtoqi giốyrucng nhưacmx mộbelnt vếvxiyt máqczdu lớgqoxn, nàrtoqng ngồbkghi xuốyrucng mộbelnt tảpfvrng đumináqczdmqbhn cạvmvnnh hắhywcn:

- Ngưacmxơdetli khôdlvwng muốyrucn chếvxiyt chứodrt? Câbelnu hỏkapti nàrtoqy củlaata trẫzcpum thậlpndt làrtoq thừmqbha, khôdlvwng ai lạvmvni muốyrucn chếvxiyt. Trẫzcpum cho ngưacmxơdetli mộbelnt cơdetl hộbelni, chúzcpung ta làrtoqm mộbelnt giao dịqugwch.

odrt La nhíucgeu màrtoqy:

- Trưacmxgqoxc tiêmqbhn nójfrpi xem, giao dịqugwch gìlvzw?


- Trẫzcpum muốyrucn mộbelnt thâbelnn huyếvxiyt nhụrtgbc củlaata ngưacmxơdetli, nhưacmxng khôdlvwng lấupuqy tíucgenh mạvmvnng củlaata ngưacmxơdetli!

- Cung nghêmqbhnh bệdlvw hạvmvn! Ngôdlvw hoàrtoqng vạvmvnn tuếvxiy, vạvmvnn tuếvxiy, vạvmvnn vạvmvnn tuếvxiy!

Nhưacmxzcpui lởqwhhjfrpng gầqugwm, mưacmxsfqci Vạvmvnn Nhâbelnn trậlpndn chỉlvzwnh chỉlvzwnh tềxkwo tềxkwo quỳdsbs xuốyrucng ởqwhh trêmqbhn mặgpamt biểvxiyn, trưacmxgqoxc mặgpamt mỗokxei mộbelnt Vạvmvnn Nhâbelnn trậlpndn đuminxkwou cójfrp mộbelnt đuminvmvni tưacmxgqoxng lĩuqxdnh binh, thâbelnn cao trưacmxtkrjng hai, mộbelnt thâbelnn áqczdo giáqczdp hoàrtoqn mỹarjy, lưacmxng đumineo cáqczdc loạvmvni binh khíucge to lớgqoxn, Báqczdn Yêmqbhu tộbelnc vũodrt lựycosc tráqczdc tuyệdlvwt!

odrt La vẫzcpun bịqugwqczdn Yêmqbhu Nữacmx Hoàrtoqng nắhywcm ởqwhh trong tay. Báqczdn Yêmqbhu tộbelnc dáqczdng ngưacmxsfqci đuminxkwou rấupuqt cao lớgqoxn, Nam Vinh Âcszxm ởqwhh trong Báqczdn Yêmqbhu tộbelnc xem nhưacmxrtoq thấupuqp bégpam, nhưacmxng cũodrtng khôdlvwng thấupuqp hơdetln bao nhiêmqbhu so vớgqoxi Vũodrt La. Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw thâbelnn cao gầqugwn mộbelnt trưacmxtkrjng, mang theo Vũodrt La vôdlvwrtoqng thoảpfvri máqczdi.

Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw khẽmnhf hấupuqt hàrtoqm, nhữacmxng tưacmxgqoxng lĩuqxdnh nàrtoqy lậlpndp tứodrtc hiểvxiyu ýkpsq, rúzcput binh khíucge ra chégpamm vàrtoqo hưacmx khôdlvwng cao giọqabdngquáqczdt:

- Nghêmqbhnh tiếvxiyp ngôdlvw hoàrtoqng hồbkghi triềxkwou!

- Nghêmqbhnh tiếvxiyp ngôdlvw hoàrtoqng hồbkghi triềxkwou!

Thanh âbelnm hùrtoqng hậlpndu hếvxiyt đumintkrjt nàrtoqy tớgqoxi đumintkrjt kháqczdc truyềxkwon ra xa trong biểvxiyn cảpfvr, trong làrtoqn sójfrpng xanh mưacmxsfqci Vạvmvnn Nhâbelnn đuminbelni lậlpndp tứodrtc hàrtoqnh đuminbelnng, nốyruci thàrtoqnh mộbelnt đuminưacmxsfqcng.

acmxsfqci vạvmvnn Báqczdn Yêmqbhu tộbelnc cùrtoqng hégpamt lêmqbhn:

- Cung nghêmqbhnh ngôdlvw hoàrtoqng!

Biểvxiyn lớgqoxn run rẩkpsqy, trêmqbhn mặgpamt nưacmxgqoxc dậlpndp dờsfqcn sójfrpng xanh dâbelnng lêmqbhn mấupuqy chụrtgbc con sójfrpng lớgqoxn cao ba trưacmxtkrjng.

Tấupuqt cảpfvr chiếvxiyn sĩuqxdqczdn Yêmqbhu tộbelnc ngẩkpsqng đuminqugwu, Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw ung dung bưacmxgqoxc lêmqbhn, đuminvmvnp trêmqbhn đuminqugwu nhữacmxng chiếvxiyn sĩuqxdqczdn Yêmqbhu tộbelnc nàrtoqy, tiếvxiyn vàrtoqo trong Thầqugwn Hoang hảpfvri.

qczdy dàrtoqi đuminkapt thẫzcpum kégpamo theo lạvmvni rấupuqt quỷyruc dịqugw khôdlvwng rơdetli vàrtoqo trong nưacmxgqoxc, chúzcput màrtoqu đuminkapt diễvmvnm lệdlvwrtoqy hìlvzwnh thàrtoqnh đuminyruci lậlpndp mãkpsqnh liệdlvwt vớgqoxi mưacmxsfqci vạvmvnn chiếvxiyn sĩuqxdqczdn Yêmqbhu tộbelnc da thịqugwt xáqczdm đuminen, nếvxiyu nhưacmxjfrp ngưacmxsfqci ởqwhh ngoàrtoqi quan sáqczdt chắhywcc chắhywcn cảpfvrm thấupuqy chiếvxiyc váqczdy đuminkapt đuminójfrp giốyrucng nhưacmx mộbelnt thanh lợtkrji đuminao đuminâbelnm vàrtoqo mắhywct mìlvzwnh.

Phíucgea sau mưacmxsfqci vạvmvnn chiếvxiyn sĩuqxdqczdn Yêmqbhu tộbelnc cójfrp mộbelnt chiếvxiyc lâbelnu thuyềxkwon thủlaaty tinh vôdlvwrtoqng lớgqoxn báqczdn trong suốyruct.

belnu thuyềxkwon dàrtoqi mộbelnt trăghuym trưacmxtkrjng, tổbuevng cộbelnng ba tầqugwng. Nếvxiyu nhưacmx theo đuminbeln cao thựycosc tếvxiy, íucget nhấupuqt cũodrtng tưacmxơdetlng đuminưacmxơdetlng vớgqoxi đuminbeln cao củlaata lâbelnu thuyềxkwon sáqczdu tầqugwng củlaata Nhâbelnn tộbelnc, thếvxiy nhưacmxng chỗokxeqwhh củlaata Nam Vinh Ngọqabdc Mịqugw lạvmvni chỉlvzwrtoqm đuminưacmxtkrjc ba tầqugwng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.