Tiên Tuyệt

Chương 402 : Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phù

    trước sau   
mgwwn tay đxbfhen khôftysffsxo kia lạscnpi từhwyb trong đxbfházakgm mâeznyy đxbfhen vưvqmdơprtmn ra, Đyfrjfkoung Đyfrjfkoung nóslxkng nảzzpgy rồhsqpi, đxbfhãikoamgwwm ra đxbfhfkoung tázakgc liềhemzu mạscnpng, khôftysng cóslxk chúzpsct lùhjcri bưvqmdikoac đxbfhblkong trêudcwn đxbfhvhsau Vũmgww La.

mgww La cưvqmdcwzri khổcluw mộfkout chúzpsct, biếvqmdt lầvhsan nàmgwwy chỉrcfa sợpnuymgww khóslxk trázakgnh khỏfkoui mộfkout kiếvqmdp. Mộfkout tay hắotzdn túzpscm Đyfrjfkoung Đyfrjfkoung xuốzjyeng:

- Tiểoovdu gia hỏfkoua, đxbfhi đxbfhi thôftysi, ta biếvqmdt ngưvqmdơprtmi thâeznyn phậpinrn khôftysng bìikoanh thưvqmdcwzrng, têudcwn khốzjyen kia khôftysng dázakgm làmgwwm gìikoa ngưvqmdơprtmi. Đyfrji đxbfhi, nếvqmdu cóslxkutving, tưvqmdơprtmng lai khi trưvqmdbacyng thàmgwwnh, nhớikoazakgo thùhjcr cho ta!

Đyfrjfkoung Đyfrjfkoung liêudcwn tụcluwc vung tay, vẻqlwy mặloxtt phẫydyhn nộfkou, giốzjyeng nhưvqmd muốzjyen nóslxki ta khôftysng phảzzpgi loạscnpi thúzpsc khôftysng hiểoovdu nghĩmexja khíurlt!

mgww La lắotzdc đxbfhvhsau, thởbacymgwwi néffsxm Đyfrjfkoung Đyfrjfkoung ra. Tiểoovdu gia hỏfkoua nàmgwwy lạscnpi cuộfkoun mộfkout vòutving trêudcwn khôftysng, rồhsqpi lạscnpi rơprtmi xuốzjyeng trêudcwn vai Vũmgww La.

mgww La trong lòutving cảzzpgm đxbfhfkoung, lạscnpi chỉrcfaslxk thểoovd hung ázakgc túzpscm lấblkoy nóslxk, đxbfhang đxbfhudwknh néffsxm đxbfhi, bỗzakgng nhiêudcwn bàmgwwn tay đxbfhen khôftysffsxo trêudcwn bầvhsau trờcwzri kia bấblkot đxbfhfkoung, sau đxbfhóslxk chậpinrm rãikoai thu trởbacy vềhemz.


- Vịudwkmgwwo đxbfhãikoa đxbfhếvqmdn đxbfhâeznyy, sao khôftysng hiệcyogn thâeznyn?

Trêudcwn mộfkout gòutvi đxbfhblkot cázakgch Vũmgww La mấblkoy trăcluwm trưvqmdpnuyng vôftys thanh vôftys tứblkoc hiệcyogn ra mộfkout bóslxkng ngưvqmdcwzri màmgwwu đxbfhfkou chóslxki mắotzdt. Khôftysng hợpnuyp vớikoai mộfkout mảzzpgnh âeznym u củzymla thiêudcwn đxbfhudwka nàmgwwy, màmgwwu đxbfhfkoumgwwy giốzjyeng nhưvqmd miệcyogng mộfkout vếvqmdt thưvqmdơprtmng bắotzdt mắotzdt ởbacy trêudcwn ngưvqmdcwzri mộfkout cựmcqg thúzpscftysng xázakgm.

Đyfrjóslxkmgww mộfkout nữgiur nhâeznyn, vòutving eo yểoovdu đxbfhiệcyogu, tóslxkc búzpsci cao nhưvqmdeznyy, phíurlta trêudcwn cắotzdm mộfkout ngọblfqc trâeznym màmgwwu xanh hìikoanh dázakgng kỳvhsa lạscnp, mộfkout thâeznyn vázakgy dàmgwwi màmgwwu đxbfhfkou trêudcwn cóslxk hoa văcluwn màmgwwu vàmgwwng nhạscnpt, nổcluwi bậpinrt giữgiura núzpsci đxbfhhsqpi.

zakgy dàmgwwi củzymla nàmgwwng trảzzpgi hếvqmdt nửjqeea ngọblfqn đxbfhhsqpi, từhwyb xa nhìikoan lạscnpi cóslxk thểoovd thấblkoy đxbfhưvqmdpnuyc khíurlt chấblkot thanh nhãikoamgww cao quývpli.

Nhưvqmdng khi nhìikoan kỹmgww lạscnpi làmgwwm cho ngưvqmdcwzri ta cảzzpgm thấblkoy cổcluw quázakgi, mộfkout nữgiur tửjqee khíurlt chấblkot cao tuyệcyogt nhưvqmd vậpinry lạscnpi đxbfheo mộfkout miếvqmdng che mắotzdt màmgwwu vàmgwwng nhạscnpt, che mắotzdt trázakgi củzymla nàmgwwng lạscnpi.

zakgy dàmgwwi ung dung, miếvqmdng che mắotzdt màmgwwu vàmgwwng nhạscnpt, khíurlt thếvqmd bễzjye nghễzjye thiêudcwn hạscnp, tấblkot cảzzpg tổcluwng hợpnuyp lạscnpi khôftysng khỏfkoui ra vẻqlwyftyshjcrng quỷhexd dịudwk.

Ngưvqmdcwzri trong đxbfházakgm mâeznyy đxbfhen dưvqmdcwzrng nhưvqmdftyshjcrng kiêudcwng kịudwk nữgiur tửjqeemgwwy:

- Túzpscc hạscnpmgww ai? Tớikoai đxbfhâeznyy làmgwwm gìikoa?

Đyfrjôftysi môftysi đxbfhfkou thắotzdm củzymla nữgiur tửjqee kia khẽvqmd mởbacy, răcluwng ngọblfqc đxbfhhemzu tăcluwm tắotzdp, thanh âeznym giốzjyeng nhưvqmd tiêudcwn nhạscnpc trêudcwn chíurltn tầvhsang trờcwzri:

- Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww, làmgwwm gìikoa phảzzpgi giấblkou đxbfhvhsau hởbacy đxbfhftysi, cho dùhjcr trázakgnh ởbacy trong Bázakgch Mẫydyhu Ôhsqpeznyn, hôftysm nay đxbfhãikoa xuấblkot thủzyml, vớikoai tríurlt kếvqmd củzymla Nhan Chi Tâeznyy nhấblkot đxbfhudwknh cóslxk thểoovd đxbfhzakgn ra.

Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgwwbacy trong mâeznyy đxbfhen bịudwkmgwwng đxbfhzakgn trúzpscng tâeznym sựmcqg, vẫydyhn còutvin mạscnpnh miệcyogng, hừhwyb mộfkout tiếvqmdng nóslxki:

- Hừhwyb, bảzzpgn tọblfqa chỉrcfa cảzzpgm thấblkoy tiểoovdu tửjqeemgwwy khôftysng đxbfházakgng đxbfhoovd bảzzpgn tọblfqa lộfkou ra châeznyn diệcyogn mụcluwc.

Chỉrcfa thấblkoy trăcluwm mẫydyhu mâeznyy đxbfhen kia nhanh chóslxkng co rúzpsct lạscnpi, hóslxka thàmgwwnh mộfkout miếvqmdng hắotzdc ngọblfqc nhưvqmd ývpli, rơprtmi vàmgwwo trong tay mộfkout lãikoao giảzzpgslxkc ngưvqmdcwzri trung binh, thâeznyn thểoovdprtmi gầvhsay.


vqmdikoai hàmgwwm lãikoao giảzzpgslxkzpscm râeznyu dêudcw, hai mắotzdt lạscnpi lóslxke ra kim quang, vôftyshjcrng linh đxbfhfkoung.

Hắotzdn nhìikoan chằotzdm chằotzdm nữgiur nhâeznyn vázakgy đxbfhfkou hỏfkoui:

- Ngưvqmdơprtmi làmgww ai? Làmgwwm sao biếvqmdt bảzzpgn tọblfqa?

Nữgiur nhâeznyn kia dưvqmdcwzrng nhưvqmdcluwn bảzzpgn khôftysng nhìikoan thấblkoy còutvin cóslxkmgww La ởbacyudcwn cạscnpnh, thảzzpgn nhiêudcwn nóslxki:

- Kim Mụcluwc Vâeznyn Bằotzdng Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww, danh chấblkon Đyfrjôftysng Thổcluw, ai khôftysng biếvqmdt, ai khôftysng hiểoovdu? Cũmgwwng khôftysng cầvhsan cảzzpgm thấblkoy mấblkot mặloxtt, Nhan Chi Tâeznyy ba đxbfhscnpi Yêudcwu Tházakgnh liêudcwn thủzyml, bấblkot luậpinrn làmgww ai làmgwwm ra hàmgwwnh đxbfhfkoung giốzjyeng nhưvqmd vậpinry đxbfhhemzu thàmgwwnh giấblkou đxbfhvhsau hởbacy đxbfhftysi.

Tuy rằotzdng nàmgwwng nóslxki Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww khôftysng cầvhsan cảzzpgm thấblkoy mấblkot mặloxtt, thếvqmd nhưvqmdng “hàmgwwnh đxbfhfkoung”, rồhsqpi “giấblkou đxbfhvhsau hởbacy đxbfhftysi” làmgwwm cho khuôftysn mặloxtt giàmgww nua củzymla Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgwwslxkng lêudcwn, tứblkoc giậpinrn nóslxki:

- Ngưvqmdơprtmi rốzjyet cuộfkouc làmgww ai? Ta thấblkoy cũmgwwng cóslxkmgwwi phầvhsan bảzzpgn lĩmexjnh, chắotzdc hẳzlsan khôftysng phảzzpgi làmgww dạscnpng vôftys danh, thếvqmdmgwwo, khôftysng dázakgm bázakgo ra danh hiệcyogu, chẳzlsang lẽvqmd sợpnuy bảzzpgn tọblfqa làmgwwm khóslxk?

Nữgiur nhâeznyn kia phi thâeznyn lêudcwn, cázakgnh tay vung lêudcwn, vázakgy dàmgwwi phiêudcwu đxbfhãikoang giốzjyeng nhưvqmd mộfkout đxbfházakgm mâeznyy đxbfhfkou xinh đxbfhprtmp:

- Khôftysng cầvhsan Đyfrjscnpi Tházakgnh làmgwwm khóslxk, ta đxbfhâeznyy cũmgwwng muốzjyen nóslxki chuyệcyogn cùhjcrng Đyfrjscnpi Tházakgnh.

Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww nổcluwi giậpinrn, màmgwwy nhưvqmdikoang lêudcwn tựmcqga nhưvqmd lợpnuyi kiếvqmdm, đxbfhôftysi mắotzdt lậpinrp lòutvie kim quang càmgwwng thêudcwm hung hiểoovdm:

- Tốzjyet! Thậpinrt can đxbfhzzpgm, đxbfhãikoa mấblkoy vạscnpn năcluwm khôftysng cóslxk nữgiur nhâeznyn nàmgwwo dázakgm nóslxki nhưvqmd vậpinry vớikoai bảzzpgn tọblfqa!

Từhwybudcwn trong ốzjyeng tay ázakgo rộfkoung thùhjcrng thìikoanh củzymla nữgiur nhâeznyn kia, mộfkout bàmgwwn tay trắotzdng nõloxtn mềhemzm mạscnpi nhẹprtm nhàmgwwng gỡhsqp chiếvqmdc trâeznym ngọblfqc màmgwwu xanh trêudcwn đxbfhvhsau xuốzjyeng, giơprtm chiếvqmdc trâeznym chỉrcfa Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww lắotzdc lắotzdc:

- Đyfrjscnpi tházakgnh nóslxki vậpinry khôftysng xem tiểoovdu nhâeznyn vậpinrt nhưvqmd tiểoovdu nữgiur ra gìikoa, chẳzlsang qua...


Ngóslxkn tay trong sázakgng giốzjyeng nhưvqmd bạscnpch ngọblfqc nhẹprtm nhàmgwwng bắotzdn ra, chiếvqmdc trâeznym càmgwwi đxbfhvhsau bắotzdn ra.

Chỉrcfa thấblkoy trêudcwn chíurltn tầvhsang trờcwzri giốzjyeng nhưvqmd bịudwk ngưvqmdcwzri ra xéffsx ra, ngâeznyn hàmgwwprtmi xuốzjyeng.

prtmi đxbfhếvqmdn đxbfhrcfanh đxbfhvhsau Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww mớikoai cóslxk thểoovd nhìikoan ra đxbfhưvqmdpnuyc, ngâeznyn hàmgww kia khôftysng ngờcwzrmgwwftys sốzjye phi kiếvqmdm ngâeznyn quang!

Từhwyb quy môftys củzymla ngâeznyn hàmgww, chỉrcfa sợpnuyslxk mấblkoy chụcluwc vạscnpn phi kiếvqmdm hộfkoui tụcluw trong đxbfhóslxk, từhwyb trêudcwn trờcwzri cao rơprtmi xuốzjyeng, mỗzakgi mộfkout thanh phi kiếvqmdm đxbfhhemzu mang theo lựmcqgc côftysng kíurltch cựmcqgc lớikoan, “rơprtmi xuốzjyeng” trêudcwn ngưvqmdcwzri Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww.

mgww La ởbacyudcwn cạscnpnh khiếvqmdp sợpnuy kinh hôftys thấblkot thanh:

- Thiêudcwn hạscnp đxbfhcyog nhấblkot kiếvqmdm phùhjcr: Thiêudcwn Nhâeznyn Nhấblkot Kiếvqmdm!

Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww quảzzpg thậpinrt nhìikoan ra đxbfhưvqmdpnuyc, nữgiur nhâeznyn nàmgwwy mặloxtc dùhjcrhjcrng mạscnpnh, thếvqmd nhưvqmdng dùhjcr sao so vớikoai mìikoanh vẫydyhn kéffsxm hơprtmn mộfkout bậpinrc. Chỉrcfamgww chêudcwnh lệcyogch nàmgwwy bởbacyi vìikoa thiêudcwn hạscnp đxbfhcyog nhấblkot kiếvqmdm phùhjcr Thiêudcwn Nhâeznyn Nhấblkot Kiếvqmdm màmgww dễzjyemgwwng bịudwk san bằotzdng, chẳzlsang nhữgiurng san bằotzdng, nữgiur nhâeznyn nàmgwwy dưvqmdcwzrng nhưvqmdutvin cao hơprtmn Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww mộfkout bậpinrc!

Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww nhấblkot thờcwzri luốzjyeng cuốzjyeng châeznyn tay, cázakgc loạscnpi pházakgp thuậpinrt, dịudwk bảzzpgo bay múzpsca đxbfhvhsay trờcwzri, ngăcluwn chặloxtn tấblkot cảzzpgvqmda kiếvqmdm.

cluwm ngóslxkn tay củzymla bàmgwwn tay trắotzdng nõloxtn giốzjyeng nhưvqmd bạscnpch ngọblfqc kia bỗzakgng nhiêudcwn thu lạscnpi, nắotzdm thàmgwwnh nắotzdm đxbfhblkom.

vqmda kiếvqmdm đxbfhvhsay trờcwzri ngưvqmdng tụcluw thàmgwwnh mộfkout bóslxk, ngâeznyn quang lóslxke lêudcwn hóslxka thàmgwwnh mộfkout thanh phi kiếvqmdm cựmcqgc lớikoan dàmgwwi ba trưvqmdpnuyng, đxbfhơprtmn giảzzpgn tựmcqg nhiêudcwn, mộfkout kiếvqmdm bổcluw vềhemz phíurlta Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww. Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgwwzpscudcwn quázakgi dịudwk, sau lưvqmdng bỗzakgng nhiêudcwn mọblfqc ra mộfkout đxbfhôftysi cázakgnh chim màmgwwu đxbfhen vôftyshjcrng lớikoan, bao bọblfqc bảzzpgn thâeznyn ởbacyudcwn trong.

Mộfkout mỗzakgi chiếvqmdc lôftysng đxbfhen đxbfhhemzu vôftyshjcrng cứblkong rắotzdn, cóslxk thểoovd chéffsxm đxbfhblkot phi kiếvqmdm bìikoanh thưvqmdcwzrng, thếvqmd nhưvqmdng ởbacy trưvqmdikoac mặloxtt thiêudcwn hạscnp đxbfhcyog nhấblkot kiếvqmdm phùhjcr lạscnpi khôftysng chịudwku nổcluwi mộfkout kíurltch, lôftysng đxbfhen bịudwk chéffsxm đxbfhblkot bay múzpsca đxbfhvhsay trờcwzri, Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww chậpinrt vậpinrt khôftysng chịudwku nổcluwi.

mgww La nhìikoan xem vui vẻqlwy thoảzzpgi mázakgi, đxbfhâeznyy mớikoai làmgww thựmcqgc lựmcqgc châeznyn chíurltnh tưvqmdơprtmng xứblkong vớikoai danh hiệcyogu thiêudcwn hạscnp đxbfhcyog nhấblkot! Giốzjyeng nhưvqmdikoanh kiếvqmdp trưvqmdikoac, chỉrcfa khi cóslxk lựmcqgc lưvqmdpnuyng tưvqmdơprtmng xứblkong vớikoai thiêudcwn hạscnp đxbfhcyog nhấblkot mớikoai cóslxk thểoovd pházakgt huy ra uy lựmcqgc cựmcqgc hạscnpn củzymla danh hiệcyogu thiêudcwn hạscnp đxbfhcyog nhấblkot. Mìikoanh hiệcyogn tạscnpi vậpinrn dụcluwng Bázakgch Vạscnpn Nhâeznyn Đyfrjhsqp, căcluwn bảzzpgn chíurltnh làmgwwmgwwm nhụcluwc đxbfhzjyei vớikoai Bázakgch Vạscnpn Nhâeznyn Đyfrjhsqp!

Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww chậpinrt vậpinrt khôftysng chịudwku nổcluwi, lui ra ngoàmgwwi ba dặloxtm, dưvqmdikoai châeznyn càmgwwy thàmgwwnh mộfkout rãikoanh thậpinrt sâeznyu. Hắotzdn lớikoan tiếvqmdng quázakgt:


- Ngưvqmdơprtmi rốzjyet cuộfkouc làmgww ai?

Nữgiur nhâeznyn kia sắotzdc mặloxtt nhưvqmd thưvqmdcwzrng, nhưvqmdng khôftysng biếvqmdt từhwyb khi nàmgwwo đxbfhãikoa xuấblkot hiệcyogn ởbacyudcwn cạscnpnh Vũmgww La. Vũmgww La hoàmgwwn toàmgwwn khôftysng cóslxk phảzzpgn ứblkong đxbfhãikoa bịudwk nữgiur nhâeznyn kia bắotzdt đxbfhưvqmdpnuyc:

- Đyfrjscnpi tházakgnh, tiểoovdu tửjqeemgwwy hiệcyogn tạscnpi đxbfhãikoabacy trong tay ta.

Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww mừhwybng rỡhsqpslxki:

- Nóslxki nhưvqmd vậpinry ngưvqmdơprtmi cũmgwwng muốzjyen giếvqmdt tiểoovdu tửjqeemgwwy? Chúzpscng ta chíurltnh làmgww ngưvqmdcwzri cùhjcrng đxbfhưvqmdcwzrng!

Nữgiur tửjqee kia lạscnpi lắotzdc đxbfhvhsau:

- Đyfrjscnpi tházakgnh sai rồhsqpi, ta vàmgww ngưvqmdơprtmi vĩmexjnh viễzjyen khôftysng cóslxk khảzzpgcluwng làmgww ngưvqmdcwzri cùhjcrng đxbfhưvqmdcwzrng. Ta biếvqmdt tiểoovdu tửjqeemgwwy rấblkot quan trọblfqng đxbfhzjyei vớikoai ngưvqmdơprtmi, ta dùhjcrng hắotzdn đxbfhcluwi hai nữgiur hảzzpgi ngưvqmdơprtmi vừhwyba cưvqmdikoap đxbfhi.

Nữgiur tửjqee kia nắotzdm lấblkoy Vũmgww La, năcluwm đxbfhscnpo kiếvqmdm khíurltftysng vàmgwwo trong cơprtm thểoovdmgww La, dễzjyemgwwng phong ấblkon lựmcqgc lưvqmdpnuyng toàmgwwn thâeznyn hắotzdn lạscnpi.

mgwwng ta nóslxki nhưvqmd vậpinry Vũmgww La lậpinrp tứblkoc hiểoovdu đxbfhưvqmdpnuyc lai lịudwkch củzymla nữgiur tửjqeemgwwy. Đyfrjázakgng tiếvqmdc hắotzdn hiệcyogn tạscnpi ngay cảzzpgslxki cũmgwwng khôftysng thểoovd.

Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgwwslxk chúzpsct bấblkot ngờcwzr:

- Hai nữgiur hảzzpgi kia?

Chỉrcfa sửjqeeng sốzjyet chốzjyec lázakgt, Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww lậpinrp tứblkoc phảzzpgn ứblkong lạscnpi, hơprtmi cóslxk chúzpsct giậpinrt mìikoanh:

- Ngưvqmdơprtmi cầvhsan tiểoovdu côftysvqmdơprtmng kia, nàmgwwng làmgwwzakgn Yêudcwu tộfkouc, ngưvqmdơprtmi làmgwwzakgn Yêudcwu Nữgiur Hoàmgwwng Nam Vinh Ngọblfqc Mịudwk!

Nữgiur tửjqeezakgy đxbfhfkouvqmdcwzri thảzzpgn nhiêudcwn:

- Đyfrjscnpi tházakgnh quảzzpg nhiêudcwn bấblkot phàmgwwm, trẫydyhm vừhwyba nóslxki ngưvqmdơprtmi đxbfhãikoa đxbfhzakgn đxbfhưvqmdpnuyc.

Vẻqlwy mặloxtt củzymla Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww trởbacyudcwn dữgiur tợpnuyn:

- Ngưvqmdơprtmi thậpinrt lớikoan mậpinrt, khôftysng ngờcwzrzakgm xâeznym nhậpinrp Đyfrjôftysng Thổcluw, khôftysng sợpnuy ta gọblfqi Đyfrjscnpi tházakgnh kházakgc vâeznyy côftysng ngưvqmdơprtmi?

- Đyfrjscnpi tházakgnh sẽvqmd khôftysng làmgwwm vậpinry.

Nam Vinh Ngọblfqc Mịudwk tựmcqg tin quơprtm quơprtmmgww La trong tay:

- Ngưvqmdơprtmi ázakgm toázakgn Vũmgww La đxbfhãikoamgww đxbfhudwkch vớikoai tam đxbfhscnpi yêudcwu tházakgnh Nhan Chi Tâeznyy. Trong ba ngưvqmdcwzri nàmgwwy, muốzjyen nhâeznyn thủzymlslxk Thiếvqmdt Hoàmgwwnh Giang, muốzjyen chiếvqmdn lựmcqgc cóslxk Hồhsqpng Pházakg Hảzzpgi, muốzjyen tríurltvqmdu cóslxk Nhan Chi Tâeznyy, mộfkout khi khai chiếvqmdn ngưvqmdơprtmi nhấblkot đxbfhudwknh chếvqmdt khôftysng thểoovd nghi ngờcwzr.

zakgn Yêudcwu Nữgiur Hoàmgwwng nóslxki khôftysng chúzpsct kházakgch khíurlt. Khuôftysn mặloxtt giàmgww nua củzymla Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww xanh méffsxt nhưvqmdng khôftysng thểoovd phảzzpgn bázakgc đxbfhưvqmdpnuyc nửjqeea câeznyu. Nam Vinh Ngọblfqc Mịudwkslxki rấblkot chíurltnh xázakgc, ba vịudwk Đyfrjscnpi tházakgnh Yêudcwu tộfkouc nàmgwwy liêudcwn thủzyml lạscnpi, bóslxkp chếvqmdt Đyfrjudwkch Thiêudcwn Vũmgww hắotzdn rấblkot dễzjyemgwwng.

Sắotzdc mặloxtt củzymla hắotzdn trởbacyudcwn âeznym trầvhsam:

- Thủzyml đxbfhoạscnpn củzymla bệcyog hạscnp thậpinrt hay, cốzjye ývplihjcrng Thiêudcwn Nhâeznyn Nhấblkot Kiếvqmdm dờcwzri lựmcqgc chúzpsc ývpli củzymla ta đxbfhi, nhấblkot cửjqee bắotzdt lấblkoy Vũmgww La.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.