Tiên Tuyệt

Chương 401 : Kim Mục Vân Bằng (Hạ)

    trước sau   
rbjki Tiêueufn Đacpvhawjt hégybqt thảpyccm mộueuft tiếiwnpng, nguyêueufn hồajwsn đswgiang đswgitemvnh bay ra, trong mi tâjnbhm củgybqa Vũgbab La đswgiueuft nhiêueufn bắjnbhn ra mộueuft đswgihawjo ngâjnbhn quang, Linh Long lậhumwp tứnlqyc cắjnbhn vàwkdlo yếiwnpt hầgbabu củgybqa hắjnbhn, chỉhlcxlldbt mộueuft cátmuwi, mộueuft thâjnbhn thầgbabn lựlldbc củgybqa Lôrbjki Tiêueufn Đacpvhawjt, lạhawji thêueufm nguyêueufn hồajwsn củgybqa hắjnbhn đswgiwkdlu bịtemv Linh Long nuốypant vàwkdlo trong bụdepwng.

Cỗyjek lựlldbc lưyuepfzaong nàwkdly thậhumwt sựlldbwkdl quátmuw mứnlqyc khổtmuwng lồajws, Cửjnbhu Long Thôrbjkn Nhậhumwt Đacpvhawji Phátmuwp trong lúlldbc nhấorget thờgpmgi cũgbabng khóogob tiêueufu hóogoba, Linh Long lui vềwkdl trong Minh Đacpvưyuepgpmgng Cung củgybqa Vũgbab La, an tâjnbhm tĩlmgqnh dưyuepiesdng.

Đacpvajwsng tửjnbh củgybqa Lôrbjki Tiêueufn Đacpvhawjt phóogobng đswgihawji, trong mắjnbht lộueuf vẻidda khóogobogob thểaaqt tin. Hắjnbhn đswgiưyuepgpmgng đswgiưyuepgpmgng làwkdl tộueufc trưyueprbjhng thịtemv tộueufc cổtmuwyuepa, lạhawji chếiwnpt ởrbjh trong tay mộueuft thiếiwnpu niêueufn.

Trong cổtmuw họaqbgng hắjnbhn kêueufu lêueufn ôrbjkng ọaqbgc hai tiếiwnpng, dưyuepgpmgng nhưyuep muốypann nóogobi cátmuwi gìimfh, nhưyuepng cuốypani cùlahkng khívimu lựlldbc tiếiwnpt hếiwnpt, trợfzaon trừqkubng hai mắjnbht chếiwnpt đswgii!

gbab La thởrbjh hổtmuwn hểaaqtn, lửjnbha giậhumwn trong mắjnbht đswgiãwkuf thốypani lui mộueuft chúlldbt, xoay ngưyuepgpmgi lạhawji, chỉhlcx thấorgey trêueufn hoang nguyêueufn cóogob mộueuft ngưyuepgpmgi khátmuwc đswgiang đswginlqyng:

- Lôrbjki Tiêueufn Đacpvhawjt chếiwnpt khôrbjkng nhắjnbhm mắjnbht, chívimunh làwkdlimfh khôrbjkng ngờgpmg rằwkdlng ngưyuepơcnwzi khôrbjkng ra tay cứnlqyu hắjnbhn?


Khoátmuwi Tôrbjkng tiệokxmn tay vừqkuba lậhumwt, mộueuft thanh chủgybqy thủgybqwkdlu lam trong suốypant nhưyuep bảpycco thạhawjch xuấorget hiệokxmn trong lòedwing bàwkdln tay.

- Vìimfh sao ta phảpycci cứnlqyu hắjnbhn?

gbab La âjnbhm trầgbabm nóogobi:

- Chuyệokxmn Mộueufc Thầgbabn Trủgybqng, ngưyuepơcnwzi cũgbabng cóogob phầgbabn?

Khoátmuwi Tôrbjkng thừqkuba nhậhumwn lạhawji rấorget dứnlqyt khoátmuwt:

- Khôrbjkng sai, ta vàwkdlrbjki Tiêueufn Đacpvhawjt liêueufn thủgybqwkdlm. Hai ngưyuepgpmgi chúlldbng ta ra tay huyếiwnpt tẩzntoy Mộueufc Thầgbabn Trủgybqng, thậhumwt làwkdlogob vẻiddalahkng dao mổtmuw trâjnbhu giếiwnpt gàwkdl.

Hắjnbhn ra vẻidda khôrbjkng thèofyxm đswgiaaqt ýwkuf nhìimfhn Vũgbab La:

- Vốypann chúlldbng ta hẳnkkxn làwkdlogob quan hệokxm tốypant, đswgii đswgiếiwnpn mộueuft bưyueptmuwc nàwkdly thựlldbc sựlldbwkdlm cho ngưyuepgpmgi ta tiếiwnpc nuốypani. Đacpvátmuwng tiếiwnpc, rấorget nhiềwkdlu chuyệokxmn chúlldbng ta đswgiwkdlu khôrbjkng cóogob lựlldba chọaqbgn.

- Thốypani lắjnbhm!

gbab La đswgiueuft nhiêueufn nổtmuwi giậhumwn:

- Mọaqbgi ngưyuepgpmgi ởrbjh Mộueufc Thầgbabn Trủgybqng cóogobtmuwn cừqkubu gìimfh vớtmuwi ngưyuepơcnwzi? Vìimfh sao đswgiuổtmuwi tậhumwn giếiwnpt tuyệokxmt? Khôrbjkng cóogob lựlldba chọaqbgn? Làwkdl bứnlqyc bọaqbgn họaqbg khôrbjkng cóogob lựlldba chọaqbgn!

Khoátmuwi Tôrbjkng khôrbjkng chúlldbt đswgiaaqt ýwkuf lắjnbhc đswgigbabu:

- Bọaqbgn họaqbgwkdlimfh ngưyuepơcnwzi màwkdl chếiwnpt. Bởrbjhi vìimfh, ta khôrbjkng thểaaqt khôrbjkng giếiwnpt bọaqbgn họaqbg.


- Âofyxn oátmuwn giữutxva ta vàwkdl Thanh Nguyệokxmt Thầgbabn Trủgybqng cátmuwc ngưyuepơcnwzi đswgiãwkuf chấorgem dứnlqyt!

- Thậhumwt nghĩlmgq nhưyuep vậhumwy? Ta cũgbabng sẽiesd khôrbjkng hồajwsn nhiêueufn nhưyuep vậhumwy, đswgiypani vớtmuwi ta lòedwing đswgiãwkuf mang khúlldbc mắjnbhc, xung đswgiueuft chỉhlcxwkdl chuyệokxmn sớtmuwm hay muộueufn, ta đswgiâjnbhy khôrbjkng bằwkdlng tiêueufn hạhawj thủgybq vi cưyuepgpmgng!

Hắjnbhn đswgiưyuepa tay vàwkdlo lòedwing lấorgey ra mộueuft thanh chủgybqy thủgybqtmuwng chóogobi:

- Giếiwnpt Lôrbjki Tiêueufn Đacpvhawjt rồajwsi, hẳnkkxn ngưyuepơcnwzi cũgbabng đswgiãwkuf hảpycc. Mặdepwc kệokxmwkdl ngưyuepgpmgi nàwkdlo, trêueufn ngưyuepgpmgi cóogob nhiềwkdlu dịtemv bảpycco nhưyuep vậhumwy, gátmuwnh vátmuwc hếiwnpt sứnlqyc nặdepwng nềwkdl, cũgbabng kiêueufn trìimfh khôrbjkng đswgiưyuepfzaoc bao lâjnbhu?

gbab La hừqkub lạhawjnh mộueuft tiếiwnpng:

- Quảpycc thựlldbc kiêueufn trìimfh khôrbjkng đswgiưyuepfzaoc bao lâjnbhu, thếiwnp nhưyuepng giếiwnpt ngưyuepơcnwzi cũgbabng đswgigybq rồajwsi!

Thầgbabn kiếiwnpm vung lêueufn, mộueuft đswgihawjo thanh quang bátmuwn nguyệokxmt trảpyccm đswgiưyuepgpmgng kívimunh năimfhm trưyuepfzaong cắjnbht mặdepwt đswgiorget bay vềwkdl phívimua Khoátmuwi Tôrbjkng, trêueufn mặdepwt đswgiorget lậhumwp tứnlqyc hiệokxmn ra mộueuft cátmuwi rãwkufnh sâjnbhu đswgiếiwnpn ba thưyueptmuwc!

Khoátmuwi Tôrbjkng thégybqt dàwkdli mộueuft tiếiwnpng, chủgybqy thủgybq trong tay cátmuwch khôrbjkng đswgiiểaaqtm mộueuft cátmuwi, mộueuft đswgihawjo lam quang lóogobe ra đswgiátmuwnh tớtmuwi, đswgiátmuwnh lêueufn thanh quang bátmuwn nguyệokxmt trảpyccm củgybqa Vũgbab La, mộueuft tiếiwnpng nổtmuw lớtmuwn vang lêueufn, nổtmuw thàwkdlnh quang mang đswgigbaby trờgpmgi.

Thâjnbhn hìimfhnh Vũgbab La vừqkuba đswgiueufng, tấorget cảpycc bảpycco bốypani cùlahkng xuấorget đswgiueufng tấorgen côrbjkng.

Khoátmuwi Tôrbjkng thậhumwt sựlldb khôrbjkng ngờgpmg rằwkdlng, Vũgbab La khôrbjkng ngờgpmgedwin cóogob thểaaqt kiêueufn trìimfhjnbhu nhưyuep vậhumwy! Thầgbabn Kiếiwnpm Thiêueufn Tinh, cựlldb thátmuwp huyếiwnpt sắjnbhc, Bátmuwch Vạhawjn Nhâjnbhn Đacpvajws thay nhau oanh tạhawjc, mỗyjeki mộueuft kívimuch đswgiwkdlu vôrbjklahkng trầgbabm trọaqbgng, cho dùlahk mộueuft ngọaqbgn núlldbi cũgbabng phảpycci bịtemv đswgiátmuwnh tứnlqy phâjnbhn ngũgbab liệokxmt.

Khoátmuwi Tôrbjkng cắjnbhn chặdepwt răimfhng, bảpyccn mệokxmnh phátmuwp bảpycco trong tay đswgiãwkuf xuấorget hiệokxmn mộueuft vếiwnpt rátmuwch. Khoátmuwi Tôrbjkng đswgiang đswgiátmuwnh cưyuepfzaoc, xem rốypant cuộueufc làwkdl ai khôrbjkng chốypanng đswgiiesd đswgiưyuepfzaoc trưyueptmuwc!

Hai ngưyuepgpmgi đswgiátmuwnh nhau chếiwnpt sốypanng, lôrbjki đswgiiệokxmn đswgian xen phong vâjnbhn biếiwnpn sắjnbhc, trêueufn bầgbabu trờgpmgi quang đswgiãwkufng mâjnbhy đswgien cuồajwsn cuộueufn. Dưyueptmuwi sátmuwt mặdepwt đswgiorget cuồajwsng phong thổtmuwi quégybqt, Chu Nghiêueufn che chởrbjh cho Nam Vinh Ẩlmgqm bịtemv phong ấorgen lựlldbc lưyuepfzaong, hai nàwkdlng sắjnbhc mặdepwt hoảpyccng sợfzao trátmuwnh ởrbjh mộueuft bêueufn quan chiếiwnpn.

gbab La lạhawji xuấorget ra mộueuft kiếiwnpm, Khoátmuwi Tôrbjkng vung dịtemv bảpycco chặdepwn lạhawji, trêueufn trủgybqy thủgybq vếiwnpt rạhawjn lạhawji tăimfhng lêueufn vàwkdli phầgbabn! Khoátmuwi Tôrbjkng lảpycco đswgipycco lui vềwkdl phívimua sau, Vũgbab La lúlldbc nàwkdly khôrbjkng thểaaqt ngăimfhn cảpyccn.


Oa... Vũgbab La phun ra mộueuft ngụdepwm mátmuwu tưyuepơcnwzi, thếiwnp nhưyuepng hung tívimunh khôrbjkng giảpyccm, Kỳjnbhjnbhn Týwkuf phátmuwt đswgiueufng, mộueuft tia hỏqwpea diễswgim kim sắjnbhc đswgiưyuepfzaoc mátmuwu tưyuepơcnwzi củgybqa Vũgbab La làwkdlm chấorget dẫlldbn, ầgbabm mộueuft tiếiwnpng hóogoba thàwkdlnh mộueuft đswgihawjo hỏqwpea long kim sắjnbhc, hỏqwpea long quấorgen quanh Thầgbabn Kiếiwnpm Thiêueufn Tinh hàwkdln quang lẫlldbm liệokxmt, thếiwnp nhưyuep ngàwkdln quâjnbhn lạhawji làwkdl mộueuft kiếiwnpm chégybqm xuốypanng.

Bốypanp!

Mộueuft tiếiwnpng giòedwin tan, bảpyccn mệokxmnh phátmuwp bảpycco củgybqa Khoátmuwi Tôrbjkng gãwkufy mộueuft nửjnbha trưyueptmuwc, chủgybqy thủgybq chỉhlcxedwin lạhawji nửjnbha thanh.

Hắjnbhn cũgbabng phun ra mộueuft ngụdepwm mátmuwu tưyuepơcnwzi, thếiwnp nhưyuepng vẫlldbn nhưyuep trưyueptmuwc cắjnbhn chặdepwt răimfhng tiếiwnpp tụdepwc quấorgen lấorgey Vũgbab La.

Mộueuft ngụdepwm mátmuwu kia củgybqa Vũgbab La cho Khoátmuwi Tôrbjkng hy vọaqbgng: Hắjnbhn sắjnbhp chốypanng đswgiiesd khôrbjkng đswgiưyuepfzaoc!

Hai ngưyuepgpmgi đswgiwkdlu sắjnbhp đswgihawjt tớtmuwi cựlldbc hạhawjn, phảpycci xem ai cóogob thểaaqt kiêueufn trìimfh đswgiếiwnpn cuốypani cùlahkng.

gbab La gầgbabn nhưyuep mỗyjeki mộueuft kívimuch đswgiwkdlu trảpycc giátmuw bằwkdlng mátmuwu, vừqkuba nhấorgec kiếiwnpm đswgiãwkuf thấorgey nộueufi tạhawjng cuồajwsn cuộueufn, nhấorget đswgitemvnh cóogob mộueuft ngụdepwm mátmuwu tưyuepơcnwzi phun ra rơcnwzi xuốypanng cựlldb thátmuwp huyếiwnpt sắjnbhc.

Đacpvtemva Hỏqwpea Kim Kìimfhjnbhn trong Kỳjnbhjnbhn Týwkuf đswgiưyuepfzaoc tinh huyếiwnpt củgybqa Vũgbab La trợfzao giúlldbp, Thầgbabn Hỏqwpea Kỳjnbhjnbhn chátmuwy bùlahkng bừqkubng, hỏqwpea long kia khôrbjkng nhữutxvng khôrbjkng cóogob yếiwnpu bớtmuwt, ngưyuepfzaoc lạhawji càwkdlng phátmuwt ra hùlahkng trátmuwng.

Trưyueptmuwc ngựlldbc Vũgbab La mộueuft mảpyccnh đswgiqwpeyuepơcnwzi, nhưyuepng vẫlldbn nhưyuep trưyueptmuwc giốypanng nhưyuep đswgiueufn rồajwsi khôrbjkng ngưyuepng côrbjkng kívimuch vềwkdl phívimua Khoátmuwi Tôrbjkng.

Bốypanp!

Liêueufn tụdepwc mấorgey chiêueufu, Khoátmuwi Tôrbjkng đswgiãwkuf lui trăimfhm bưyueptmuwc, nửjnbha thanh chủgybqy thủgybq trong tay cuốypani cùlahkng khôrbjkng chịtemvu nổtmuwi lựlldbc lưyuepfzaong va chạhawjm khủgybqng bốypan nhưyuep vậhumwy, hoàwkdln toàwkdln vỡiesdtmuwt, toàwkdln bộueufwkdln tay củgybqa Khoátmuwi Tôrbjkng huyếiwnpt nhụdepwc mơcnwz hồajws!

- Đacpviềwkdlu nàwkdly khôrbjkng cóogob khảpyccimfhng, ta khôrbjkng cam lòedwing!

Khoátmuwi Tôrbjkng khàwkdln giọaqbgng rốypanng giậhumwn:


- Vìimfh sao ta lạhawji thấorget bạhawji, ta sẽiesd khôrbjkng thua...

tqsqwkdlng làwkdlimfhnh chiếiwnpm ưyuepu thếiwnp, vìimfh sao ngưyuepgpmgi thắjnbhng lợfzaoi cuốypani cùlahkng lạhawji làwkdlgbab La? Khoátmuwi Tôrbjkng nghĩlmgq thếiwnpwkdlo cũgbabng khôrbjkng hiểaaqtu đswgiưyuepfzaoc.

gbab La giơcnwz thầgbabn kiếiwnpm lêueufn, hàwkdln quang từqkub trêueufn thâjnbhn kiếiwnpm chiếiwnpu xuốypanng khuôrbjkn mặdepwt dữutxv tợfzaon hung átmuwc củgybqa Khoátmuwi Tôrbjkng.

- Mộueuft kiếiwnpm nàwkdly làwkdl mấorgey trăimfhm tívimunh mạhawjng củgybqa Mộueufc Thầgbabn Trủgybqng!

- Hung hăimfhng ngang ngưyuepfzaoc!

Mộueuft tiếiwnpng gầgbabm giậhumwn dữutxv từqkub trêueufn chívimun tầgbabng trờgpmgi truyềwkdln đswgiếiwnpn, bầgbabu trờgpmgi vốypann đswgiãwkuf khôrbjkng trong sátmuwng lạhawji phong vâjnbhn tụdepw hộueufi, mộueuft đswgiátmuwm mâjnbhy đswgien nhưyuep mựlldbc rộueufng trăimfhm mẫlldbu cuồajwsn cuộueufn kégybqo đswgiếiwnpn, trong nhátmuwy mắjnbht đswgiãwkuf đswgii tớtmuwi đswgihlcxnh đswgigbabu Vũgbab La. Bêueufn rìimfha đswgiátmuwm mâjnbhy đswgien vưyuepơcnwzn ra mộueuft bàwkdln tay đswgien nhưyuep mựlldbc nhăimfhn nheo nhưyuep châjnbhn chim, mộueuft trảpycco chụdepwp vềwkdl phívimua Vũgbab La:

- Trưyueptmuwc mặdepwt bảpyccn tọaqbga còedwin dátmuwm xuấorget thủgybq!

Ngưyuepgpmgi bêueufn trong đswgiátmuwm mâjnbhy đswgien kia, khívimu tứnlqyc trêueufn ngưyuepgpmgi khôrbjkng kégybqm gìimfh Hồajwsng Phátmuw Hảpycci, Vũgbab La lậhumwp tứnlqyc hiểaaqtu đswgiưyuepfzaoc:

- Khóogob trátmuwch bọaqbgn chúlldbng cóogob gan lớtmuwn nhưyuep vậhumwy, thìimfh ra sau lưyuepng cóogob ngưyuepơcnwzi làwkdlm chỗyjek dựlldba.

- Nếiwnpu đswgiãwkuf biếiwnpt thâjnbhn phậhumwn củgybqa bảpyccn tọaqbga, còedwin khôrbjkng mau mau dừqkubng tay!

ueufn trong mâjnbhy đswgien truyềwkdln ra mộueuft tiếiwnpng gầgbabm giậhumwn dữutxv, bàwkdln tay đswgien nhưyuep mựlldbc kia lăimfhng khôrbjkng chụdepwp xuốypanng.

gbab La ngạhawjo nghễswgi nhìimfhn trờgpmgi:

- Ta nhổtmuwwkdlo! Ngưyuepơcnwzi đswgiátmuwng làwkdlimfh chứnlqy, cũgbabng dátmuwm ra lệokxmnh cho ta!

Thầgbabn Kiếiwnpm Thiêueufn Tinh khôrbjkng chúlldbt do dựlldb chégybqm xuốypanng. Bàwkdln tay đswgien kia còedwin cátmuwch quátmuw xa khôrbjkng kịtemvp cứnlqyu, thủgybq cấorgep củgybqa Khoátmuwi Tôrbjkng lậhumwp tứnlqyc lăimfhn lôrbjkng lốypanc ra xa.

gbab La vậhumwn khởrbjhi Cửjnbhu Long Thôrbjkn Nhậhumwt, lăimfhng khôrbjkng khẽiesdlldbt, mộueuft thâjnbhn thầgbabn lựlldbc vàwkdl nguyêueufn hồajwsn củgybqa Khoátmuwi Tôrbjkng đswgiwkdlu nạhawjp vàwkdlo trong cơcnwz thểaaqt Linh Long. Linh Long rõtqsqwkdlng cóogob chúlldbt gátmuwnh vátmuwc quátmuw nặdepwng, cóogob chúlldbt ỉhlcxu xìimfhu thu vềwkdl trong Minh Đacpvưyuepgpmgng Cung.

Bốypanp!

wkdln tay đswgien lăimfhng khôrbjkng hạhawj xuốypanng, hung hăimfhng vỗyjekueufn lưyuepng Vũgbab La, đswgiátmuwnh Vũgbab La bay ra ngoàwkdli mấorgey trăimfhm trưyuepfzaong, càwkdly trêueufn mặdepwt đswgiorget hàwkdlng chụdepwc trưyuepfzaong, lưyuepu lạhawji mộueuft cátmuwi rãwkufnh thậhumwt sâjnbhu, lúlldbc nàwkdly mớtmuwi ngừqkubng lạhawji.

gbab La vốypann cũgbabng đswgiãwkufwkdl nỏqwpe mạhawjnh hếiwnpt đswgiàwkdl, cốypan gắjnbhng chịtemvu đswgilldbng giếiwnpt Khoátmuwi Tôrbjkng chívimunh làwkdl phátmuwt tiếiwnpt lửjnbha giậhumwn. Hiệokxmn tạhawji hai têueufn cừqkubu nhâjnbhn đswgiãwkuf chếiwnpt, phátmuwt tiếiwnpt lửjnbha giậhumwn xong, lạhawji càwkdlng khôrbjkng phảpycci làwkdl đswgitemvch thủgybq củgybqa ngưyuepgpmgi trong đswgiátmuwm mâjnbhy đswgien.

wkdln tay khổtmuwng lồajws kia giátmuwng xuốypanng lầgbabn nữutxva, hung tívimunh củgybqa Vũgbab La lạhawji nổtmuwi lêueufn, cho dùlahk đswgiátmuwnh khôrbjkng lạhawji cũgbabng phảpycci đswgiátmuwnh!

Cựlldb thátmuwp huyếiwnpt sắjnbhc đswgiãwkuf khôrbjkng nghe đswgiiềwkdlu đswgiueufng, lui vềwkdl trong Thiêueufn Phủgybq Chi Quốypanc, hai tay Vũgbab La nắjnbhm Thầgbabn Kiếiwnpm Thiêueufn Tinh, mộueuft kiếiwnpm hung hăimfhng chégybqm vềwkdl phívimua bàwkdln tay đswgien kia.

wkdln tay đswgien co ngóogobn tay búlldbng ra, đswgiinh mộueuft tiếiwnpng ngăimfhn Thầgbabn Kiếiwnpm Thiêueufn Tinh lạhawji.

Đacpvueufng Đacpvueufng bỗyjekng nhiêueufn nhảpyccy ra, đswginlqyng trêueufn đswgigbabu Vũgbab La, giưyuepơcnwzng nanh múlldba vuốypant vớtmuwi đswgiátmuwm mâjnbhy đswgien kia, kêueufu loạhawjn mộueuft trậhumwn.

wkdln tay đswgien kia lậhumwp tứnlqyc do dựlldb, thu lạhawji nhưyuepng nhâjnbhn tiệokxmn bắjnbht đswgii Chu Nghiêueufn vàwkdl Nam Vinh Âofyxm. Vũgbab La đswgiãwkufrbjk lựlldbc ngăimfhn cảpyccn.

Đacpvueufng Đacpvueufng hai tay chốypanng cạhawjnh sưyuepgpmgn, phùlahkng mátmuw trợfzaon mắjnbht, nổtmuwi giậhumwn đswgiùlahkng đswgiùlahkng vớtmuwi đswgiátmuwm mâjnbhy đswgien trăimfhm mẫlldbu kia. Bêueufn trong đswgiátmuwm mâjnbhy đswgien bỗyjekng nhiêueufn truyềwkdln đswgiếiwnpn mộueuft tiếiwnpng cưyuepgpmgi khẽiesd:

- Thìimfh ra còedwin chưyuepa trưyueprbjhng thàwkdlnh, bảpyccn tọaqbga sợfzaoimfh?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.