Tiên Tuyệt

Chương 400 : Kim Mục Vân Bằng (Thượng)

    trước sau   
Chẳmdrqng qua cũkaifng chíszdonh lànnyx bởjvwfi vìdlzh thểegeb chấvjczt mạdcrjnh mẽsypd củbreaa Yêcsebu tộcsuvc, bọnaoan họnaoa mớwixii cóojkf tồwwzhn tạdcrji nghịtoovch thiêcsebn nhưdlzh Đbgludcrji Thámvaenh Yêcsebu tộcsuvc.

Nhâzfpvn tộcsuvc cho dùmrrynnyx đtcboãdlzh tu đtcboếvxwyn đtcborvdnnh phong, cũkaifng khômrryng sốekhfng đtcboưdlzhzdjgc thờtoovi gian dànnyxi nhưdlzh vậofnmy.

Bởjvwfi vìdlzhojkf sựgzgq tồwwzhn tạdcrji củbreaa Đbgludcrji Thámvaenh Yêcsebu tộcsuvc, thựgzgqc lựgzgqc hai tộcsuvc mớwixii đtcboưdlzhzdjgc san bằthgyng, thếvxwy nhưdlzhng Yêcsebu tộcsuvc lạdcrji vẫljugn kéttbdm hơeiyyn mộcsuvt bậofnmc.

mdrqc trưdlzhwixic lo lắnnyxng tìdlzhnh huốekhfng mộcsuvt khi hai tộcsuvc bắnnyxt đtcbogzgqu câzfpvu thômrryng, Yêcsebu tộcsuvc sẽsypdzfpvm nhậofnmp Trung Châzfpvu hẳmdrqn lànnyx sẽsypd khômrryng phámvaet sinh. Hơeiyyn nữytfka Nhan Chi Tâzfpvy rấvjczt thànnyxnh ýcnhf, hai tộcsuvc liêcsebn thủbrea, sẽsypdojkf hy vọnaoang rấvjczt lớwixin phámvae vỡcsuv xiềixsong xíszdoch củbreaa thếvxwy giớwixii nànnyxy!

Trờtoovi vànnyxo cuốekhfi thu, trêcsebn Lạdcrjc Nhậofnmt Hoang Nguyêcsebn mộcsuvt mảexebnh sơeiyymvaec tiêcsebu đtcboiềixsou, cỏdhpr khômrrynnyxng cao bằthgyng nửdjhxa ngưdlzhtoovi theo gióojkf lớwixin trêcsebn thảexebo nguyêcsebn kêcsebu xànnyxo xạdcrjc. Mãdlzhnh thúmdrqmdrqp trong bụwamji cỏdhpr, ngẫljugu nhiêcsebn qua lạdcrji, mỗekhfi lầgzgqn hiệbjjyn thâzfpvn nhấvjczt đtcbotoovnh lànnyxm cho đtcboámvaem dãdlzh thúmdrq ăgzgqn cỏdhpr thấvjczt kinh.

kaif La cưdlzhcsuvi cụwamjm mâzfpvy trắnnyxng do Ngọnaoac Ấmvaen Linh Phùmrry biếvxwyn thànnyxnh, bay khômrryng nhanh khômrryng chậofnmm ởjvwf trêcsebn trờtoovi, cắnnyxn cứwixi tríszdo nhớwixi củbreaa hắnnyxn, khômrryng xa phíszdoa trưdlzhwixic chíszdonh lànnyx Mộcsuvc Thầgzgqn Trủbreang.


Chu Nghiêcsebn phóojkfng mắnnyxt nhìdlzhn lạdcrji, trêcsebn hoang nguyêcsebn lạdcrji lànnyx mộcsuvt mảexebnh đtcbovjczt khômrry cằthgyn!

- Vũkaif La...

kaif La cũkaifng đtcboãdlzh phámvaet hiệbjjyn, cụwamjm mâzfpvy trắnnyxng gia tốekhfc đtcboámvaep xuốekhfng đtcbotoova phưdlzhơeiyyng củbreaa Mộcsuvc Thầgzgqn Trủbreang trưdlzhwixic kia.

Mộcsuvt mảexebnh Thầgzgqn Trủbreang lớwixin nhưdlzh vậofnmy đtcboãdlzh biếvxwyn thànnyxnh mộcsuvt mảexebnh phếvxwyszdoch, khắnnyxp nơeiyyi đtcboixsou cóojkf thểegeb nhìdlzhn thấvjczy vếvxwyt tíszdoch hỏdhpra thiêcsebu, lẫljugn lộcsuvn xưdlzhơeiyyng trắnnyxng khômrryng íszdot.

Khíszdo tứwixic Tổrvdn Linh Yêcsebu Đbgluan củbreaa Mộcsuvc Thầgzgqn Trủbreang cũkaifng khômrryng thấvjczy.

kaif La sắnnyxc mặzfpvt âzfpvm trầgzgqm đtcboámvaeng sợzdjg, thựgzgqc lựgzgqc củbreaa mọnaoai ngưdlzhtoovi trong Mộcsuvc Thầgzgqn Trủbreang nhỏdhpr yếvxwyu, thếvxwy nhưdlzhng thậofnmt tâzfpvm đtcboekhfi đtcboãdlzhi vớwixii mìdlzhnh, chíszdonh lànnyx nhóojkfm bằthgyng hữytfku đtcbogzgqu tiêcsebn khi hắnnyxn đtcboi vànnyxo trong Đbgluômrryng Thổrvdn, trọnaoang lưdlzhzdjgng củbreaa nhữytfkng ngưdlzhtoovi nànnyxy ởjvwf trong lòwamjng hắnnyxn thếvxwynnyxo, cóojkf thểegebdlzhjvwfng tưdlzhzdjgng đtcboưdlzhzdjgc.

eiyyn nữytfka Lạdcrjc Nhậofnmt Hoang Nguyêcsebn củbreaa Mộcsuvc Thầgzgqn Trủbreang lànnyx chỗekhf hẻkaqjo lámvaenh, nơeiyyi nànnyxy ngoạdcrji trừcseb Ma Sơeiyyn ra khômrryng còwamjn gìdlzh cảexeb, căgzgqn bảexebn sẽsypd khômrryng tạdcrjo thànnyxnh uy hiếvxwyp đtcboekhfi vớwixii bấvjczt luậofnmn kẻkaqjnnyxo, lạdcrji gặzfpvp phảexebi tai bay vạdcrj gióojkf bậofnmc nànnyxy, rõaaucnnyxng lànnyx bịtoovdlzhnh liêcsebn lụwamjy!

kaif La sắnnyxc mặzfpvt cànnyxng âzfpvm trầgzgqm, chúmdrqng minh lửdjhxa giậofnmn trong lòwamjng cànnyxng vưdlzhzdjgng.

Hắnnyxn đtcbocsuvt nhiêcsebn xoay ngưdlzhtoovi, nhìdlzhn chằthgym chằthgym mộcsuvt chỗekhfdlzhtoovng đtcborvdn, trầgzgqm giọnaoang nóojkfi:

- Cámvaec hạdcrj nếvxwyu còwamjn ởjvwf lạdcrji nơeiyyi nànnyxy, sao khômrryng hiệbjjyn thâzfpvn gặzfpvp mặzfpvt?

Chu Nghiêcsebn vànnyx Nam Vinh Ẩeqmxm nhìdlzhn lạdcrji, tưdlzhtoovng đtcboámvae đtcboãdlzh sụwamjp đtcborvdn mộcsuvt nửdjhxa sau lưdlzhng chậofnmm rãdlzhi đtcboi ra mộcsuvt ngưdlzhtoovi.

Chỉrvdn thấvjczy ngưdlzhtoovi kia cổrvdn tay vừcseba lậofnmt, mộcsuvt chiếvxwyc đtcbooảexebn thứwixinnyxu đtcboen dànnyxi chừcsebng cámvaenh tay xuấvjczt hiệbjjyn ởjvwf trong tay:

- Mỗekhf gia Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt!


Diệbjjyn mạdcrjo củbreaa hắnnyxn cóojkfnnyxi phầgzgqn giốekhfng vớwixii Lômrryi Thiêcsebn Quámvae, Vũkaif La lậofnmp tứwixic đtcbomvaen đtcboưdlzhzdjgc:

- Cổrvdn Trùmrryng Sơeiyyn Lômrryi gia!

- Khômrryng sai!

mrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt ngạdcrjo nghễrdpeojkfi:

- Vũkaif La, ngưdlzhơeiyyi dámvaem hạdcrj đtcbocsuvc thủbrea vớwixii ngưdlzhtoovi khámvaec, thìdlzh phảexebi cóojkf giámvaec ngộcsuv bịtoov ngưdlzhtoovi khámvaec hạdcrj đtcbocsuvc thủbrea.

- Ha ha ha!

kaif La cưdlzhtoovi đtcbocsebn cuồwwzhng mộcsuvt hồwwzhi:

- Tốekhft, tốekhft, tốekhft! Ngưdlzhơeiyyi quảexeb thậofnmt khômrryng chịtoovu thua kéttbdm, con ngưdlzhơeiyyi mặzfpvc dùmrrymrry liêcsebm sỉrvdn, thếvxwy nhưdlzhng tộcsuvi khômrryng đtcboámvaeng chếvxwyt, cho nêcsebn ta đtcboãdlzhdlzhu lạdcrji mộcsuvt cámvaei mạdcrjng, nhưdlzhng ngưdlzhơeiyyi, hômrrym nay quyếvxwyt khômrryng còwamjn sốekhfng rờtoovi đtcboi!

mrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt cưdlzhtoovi lạdcrjnh mộcsuvt tiếvxwyng:

- Giọnaoang đtcboiệbjjyu thậofnmt cuồwwzhng vọnaoang...

Lửdjhxa cừcsebu hậofnmn lànnyxm cho hai mắnnyxt Vũkaif La đtcbodhpr rựgzgqc, trong lồwwzhng ngựgzgqc mộcsuvt cỗekhf chiếvxwyn ýcnhfmrryng mạdcrjnh khômrryng thểegeb ámvaep chếvxwy giốekhfng nhưdlzh muốekhfn nổrvdn tung ra. Hắnnyxn nhìdlzhn chằthgym chằthgym Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt, chỉrvdnmrryng mộcsuvt từcseb đtcboámvaep lạdcrji hắnnyxn:

- Chếvxwyt!

Âixsom tiếvxwyt nànnyxy phun qua kẽsypdgzgqng ra, mộcsuvt cỗekhf khíszdodlzhu mêcsebnh mômrryng mànnyxu xanh nhạdcrjt cũkaifng theo đtcboóojkf từcseb trong miệbjjyng phun ra, giốekhfng nhưdlzh mộcsuvt tíszdon hiệbjjyu, âzfpvm tiếvxwyt nànnyxy phámvaet ra, trêcsebn ngưdlzhtoovi Vũkaif La tuômrryn ra mộcsuvt mảexebnh sámvaet ýcnhfdlzhnh liệbjjyt, thầgzgqn quang, linh lựgzgqc, đtcboan xen ngưdlzhng kếvxwyt, hóojkfa thànnyxnh mộcsuvt cộcsuvt sámvaeng đtcboưdlzhtoovng kíszdonh năgzgqm trưdlzhzdjgng phóojkfng lêcsebn cao.


Lựgzgqc lưdlzhzdjgng hùmrryng mạdcrjnh cuốekhfn thànnyxnh mộcsuvt đtcbodcrjo lốekhfc xoámvaey ởjvwf trêcsebn hoang nguyêcsebn, cỏdhpr khômrrymrrymrryng vômrry tậofnmn lậofnmp tứwixic bay lêcsebn trờtoovi.

Ba đtcbodcrji Thiêcsebn Mệbjjynh Thầgzgqn Phùmrry Thiêcsebn Phủbrea Chi Quốekhfc, Lựgzgqc Bạdcrjt Sơeiyyn, Kỳthgyzfpvn Týcnhfmrryng phámvaet đtcbocsuvng, Thầgzgqn Kiếvxwym Thiêcsebn Tinh hànnyxn quang nhưdlzh nguyệbjjyt.

Trêcsebn bànnyxn tay còwamjn lạdcrji, Bíszdoch Ngọnaoac Đbgluthgyng quấvjczn quanh, toànnyxn bộcsuvmvaenh tay hóojkfa to gấvjczp ba lầgzgqn bìdlzhnh thưdlzhtoovng, từcsebng sợzdjgi dâzfpvy leo xanh biếvxwyc căgzgqng thẳmdrqng, giốekhfng nhưdlzh nhữytfkng cơeiyy bắnnyxp trànnyxn đtcbogzgqy phámvaep lựgzgqc. Trêcsebn cámvaenh tay to tưdlzhwixing nànnyxy, huyếvxwyt sắnnyxc cựgzgq thámvaep lơeiyy lửdjhxng giữytfka khômrryng trung, huyếvxwyt quang bắnnyxn ra bốekhfn phíszdoa, tảexebn ra khíszdo tứwixic bạdcrjo ngưdlzhzdjgc khômrryng chịtoovu nốekhfi.

- Ngưdlzhơeiyyi rốekhft cuộcsuvc lànnyx...

mrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt hiểegebn nhiêcsebn cảexebm giámvaec đtcboưdlzhzdjgc mộcsuvt cỗekhf lựgzgqc lưdlzhzdjgng vốekhfn khômrryng thuộcsuvc vềixso Đbgluômrryng Thổrvdn, chỉrvdnnnyx hắnnyxn chưdlzha từcsebng trảexebi qua mộcsuvt đtcbooạdcrjn niêcsebn đtcbodcrji hỗekhfn chiếvxwyn cámvaec tộcsuvc, khômrryng cóojkf khảexebgzgqng giốekhfng nhưdlzhmvaec Đbgludcrji Thámvaenh, liếvxwyc mắnnyxt đtcboãdlzh nhìdlzhn ra Vũkaif La chíszdonh lànnyx Nhâzfpvn tộcsuvc. Mộcsuvt tiếvxwyng kinh hômrrywamjn chưdlzha nóojkfi xong, Vũkaif La đtcboãdlzh liềixsou mạdcrjng xômrryng tớwixii.

Cựgzgq thámvaep huyếvxwyt sắnnyxc trêcsebn cao chiếvxwyu xuốekhfng, từcsebng đtcbodcrjo huyếvxwyt quang bao phủbrea, Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt lậofnmp tứwixic cảexebm giámvaec đtcboưdlzhzdjgc năgzgqng lựgzgqc câzfpvu thômrryng thầgzgqn lựgzgqc vớwixii ngoạdcrji giớwixii củbreaa mìdlzhnh đtcboãdlzh suy yếvxwyu ba phầgzgqn.

Thựgzgqc lựgzgqc củbreaa hắnnyxn khômrryng dưdlzhwixii Khoámvaei Tômrryng, thếvxwy nhưdlzhng cựgzgq thámvaep huyếvxwyt sắnnyxc nànnyxy lai lịtoovch thầgzgqn bíszdo, cho dùmrry Đbgludcrji Thámvaenh Yêcsebu tộcsuvc ởjvwf đtcboâzfpvy cũkaifng khômrryng nhìdlzhn ra rốekhft cuộcsuvc lànnyx bảexebo vậofnmt gìdlzh.

Huyếvxwyt quang chiếvxwyu rọnaoai, đtcboâzfpvy lànnyx mộcsuvt loạdcrji lựgzgqc lưdlzhzdjgng bạdcrjo ngưdlzhzdjgc, dưdlzhtoovng nhưdlzhojkf thểegeb đtcboámvaenh vỡcsuv tấvjczt cảexeb phámvaep tắnnyxc củbreaa thiêcsebn đtcbotoova nànnyxy!

Thầgzgqn Kiếvxwym Thiêcsebn Tinh hànnyxn quang chợzdjgt lóojkfe, mộcsuvt kiếvxwym Thámvaei Sơeiyyn ámvaep đtcborvdnnh từcseb trêcsebn trờtoovi chéttbdm xuốekhfng. Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt nổrvdni giậofnmn gầgzgqm lêcsebn mộcsuvt tiếvxwyng, đtcbooảexebn thứwixinnyxu đtcboen cầgzgqm trong tay vừcseba đtcboofnmp, mộcsuvt đtcbodcrjo đtcboiệbjjyn quang mànnyxu tíszdom bằthgyng cámvaenh tay quấvjczn quanh ngưdlzhtoovi, đtcbooảexebn thứwixinnyxu đtcboen dẫljugn hưdlzhwixing ra ngoànnyxi, trêcsebn chíszdon tầgzgqng trờtoovi mộcsuvt đtcbodcrjo séttbdt cựgzgqc lớwixin đtcboưdlzha tớwixii, hung hăgzgqng đtcboámvaenh vềixso phíszdoa Vũkaif La.

kaif La căgzgqn bảexebn khômrryng thècrxzm đtcboegeb ýcnhfmrryi đtcboiệbjjyn đtcboámvaenh vềixso phíszdoa mìdlzhnh, cựgzgq thámvaep huyếvxwyt sắnnyxc hạdcrj xuốekhfng, thếvxwy tớwixii củbreaa Thầgzgqn Kiếvxwym Thiêcsebn Tinh khômrryng đtcborvdni, hung hăgzgqng bổrvdnnnyxo ngưdlzhtoovi Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt.

kaif La khi đtcboekhfi phóojkfmrryi Thiêcsebn Quámvae con củbreaa hắnnyxn, khômrryng dámvaem sửdjhx dụwamjng linh lựgzgqc, khômrryng thècrxzm sửdjhx dụwamjng Thiêcsebn Mệbjjynh Thầgzgqn Phùmrry, chỉrvdn dựgzgqa vànnyxo thầgzgqn lựgzgqc đtcboãdlzh dễrdpennyxng đtcboámvaenh bạdcrji Lômrryi Thiêcsebn Quámvae.

mrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt mặzfpvc dùmrry thựgzgqc lựgzgqc hơeiyyn xa con mìdlzhnh, nhưdlzhng Vũkaif La gầgzgqn nhưdlzh toànnyxn lựgzgqc xuấvjczt thủbrea, lạdcrji hoànnyxn toànnyxn phóojkfng tay, tưdlzh thếvxwy lấvjczy mạdcrjng đtcborvdni mạdcrjng, vừcseba lêcsebn Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt đtcboãdlzh mấvjczt tiêcsebn cơeiyy.

- Ngưdlzhơeiyyi đtcbocsebn rồwwzhi!


mrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt hổrvdnn hểegebn nóojkfi. Mắnnyxt thấvjczy đtcbodcrjo lômrryi quang kia sắnnyxp đtcboámvaenh lêcsebn ngưdlzhtoovi Vũkaif La, thếvxwy nhưdlzhng Thầgzgqn Kiếvxwym Thiêcsebn Tinh củbreaa Vũkaif La cũkaifng sắnnyxp chéttbdm trúmdrqng bảexeb vai củbreaa hắnnyxn.

kaif La khômrryng trámvaenh khômrryng néttbd, Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt lạdcrji khômrryng dámvaem, hắnnyxn thu bảexebn mệbjjynh phámvaep bảexebo đtcbooảexebn thứwixi lạdcrji, vànnyxo thờtoovi khắnnyxc cuốekhfi cùmrryng chặzfpvn thầgzgqn kiếvxwym củbreaa Vũkaif La.

Keng!

nnyxn quang giốekhfng nhưdlzh thủbreay triềixsou, lựgzgqc lưdlzhzdjgng cưdlzhtoovng hãdlzhn củbreaa Lựgzgqc Bạdcrjt Sơeiyyn lànnyxm cho toànnyxn bộcsuvmvaenh tay Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt đtcboixsou têcseb rầgzgqn. Đbgludcrjo lômrryi quang kia đtcboang từcseb trêcsebn khômrryng hạdcrj xuốekhfng, đtcboámvaenh thẳmdrqng xuốekhfng đtcborvdnnh đtcbogzgqu Vũkaif La.

Mộcsuvt con ngâzfpvn long chóojkfi mắnnyxt chui ra, hámvae mồwwzhm nuốekhft lấvjczy đtcbodcrjo lômrryi quang kia, lômrryi quang cựgzgqc lớwixin chui vànnyxo bụwamjng nóojkf biếvxwyn mấvjczt khômrryng thấvjczy, ngâzfpvn long đtcboãdlzh ăgzgqn no, cảexebm thấvjczy mỹdeozdlzhn rụwamjt trởjvwf vềixso.

mrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt hoảexebng sợzdjg, Lômrryi Thầgzgqn Lựgzgqc chíszdonh lànnyx thầgzgqn lựgzgqc bámvae đtcbodcrjo nhấvjczt củbreaa thếvxwy giớwixii nànnyxy, lànnyxm sao cóojkf khảexebgzgqng bịtoov hấvjczp thu dễrdpennyxng nhưdlzh vậofnmy?

Thầgzgqn kiếvxwym củbreaa Vũkaif La éttbdp xuốekhfng, Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt đtcboãdlzh mấvjczt tiêcsebn cơeiyy, mộcsuvt cámvaenh tay đtcboãdlzh bịtoov chấvjczn têcseb rầgzgqn, vộcsuvi vànnyxng hai tay nắnnyxm chắnnyxc đtcbooảexebn thứwixi đtcbonaoa sứwixic vớwixii Vũkaif La.

Hai ngưdlzhtoovi đtcboixsou lànnyxdlzhtoovng giảexeb đtcborvdnnh cấvjczp củbreaa thếvxwy giớwixii nànnyxy, lầgzgqn phámvaet lựgzgqc nànnyxy, chỗekhf tiếvxwyp xúmdrqc giữytfka thầgzgqn kiếvxwym vànnyx đtcbooảexebn thứwixi, hỏdhpra diễrdpem, thầgzgqn quang, lômrryi đtcboiệbjjyn, linh lựgzgqc khuếvxwych támvaen ra giốekhfng nhưdlzh tầgzgqng tầgzgqng gợzdjgn nưdlzhwixic, khômrryng ngừcsebng đtcboexebo qua hoang nguyêcsebn xung quanh.

Phếvxwyszdoch Mộcsuvc Thầgzgqn Trủbreang vốekhfn đtcboãdlzh lung lay sắnnyxp đtcborvdn, lạdcrji bịtoovdlzh ba củbreaa lựgzgqc lưdlzhzdjgng nànnyxy phámvae vỡcsuvgzgqm mộcsuvt tiếvxwyng đtcborvdn sậofnmp.

Lựgzgqc lưdlzhzdjgng củbreaa Vũkaif La cànnyxng ngànnyxy cànnyxng mạdcrjnh, Lựgzgqc Bạdcrjt Sơeiyyn đtcboang khômrryng ngừcsebng phámvaet huy támvaec dụwamjng, trong Kỳthgyzfpvn Týcnhf, Đbglutoova Hỏdhpra Kim Kỳthgyzfpvn cũkaifng đtcboang âzfpvm thầgzgqm phámvaet lựgzgqc. Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt đtcboãdlzh chịtoovu khômrryng nổrvdni, chậofnmm rãdlzhi quỳthgy xuốekhfng.

kaif La mặzfpvt trầgzgqm nhưdlzhdlzhwixic, trong cámvaec mànnyxu quang mang phụwamj trợzdjg mộcsuvt gưdlzhơeiyyng mặzfpvt lạdcrjnh lùmrryng cưdlzhơeiyyng nghịtoov nhưdlzhnnyxn thạdcrjch! Ngưdlzhtoovi trưdlzhwixic mắnnyxt nànnyxy, chíszdonh lànnyx tộcsuvi nhâzfpvn huyếvxwyt tầgzgqy Mộcsuvc Thầgzgqn Trủbreang, bằthgyng bấvjczt cứwixi giámvaennyxo cũkaifng phảexebi chéttbdm giếvxwyt hắnnyxn!

mvaet khíszdo bốekhfn phíszdoa, huyếvxwyt quang lạdcrji lầgzgqn nữytfka chiếvxwyu rọnaoai mặzfpvt đtcbovjczt!

mvaech Vạdcrjn Nhâzfpvn Đbgluwwzh hoànnyxnh khômrryng xuấvjczt thếvxwy, Vũkaif La liêcsebn tụwamjc vậofnmn dụwamjng bốekhfn đtcbodcrjo Thiêcsebn Mệbjjynh Thầgzgqn Phùmrry, lạdcrji thêcsebm Thầgzgqn Kiếvxwym Thiêcsebn Tinh, cựgzgq thámvaep huyếvxwyt sắnnyxc, cho dùmrrynnyx đtcboekhfi mặzfpvt Đbgludcrji Thámvaenh Yêcsebu tộcsuvc cũkaifng cóojkf sứwixic liềixsou mạdcrjng, huốekhfng chi chỉrvdnnnyxmrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt?

dlzhwixii ámvaep lựgzgqc củbreaa Bámvaech Vạdcrjn Nhâzfpvn Đbgluwwzh, Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt cuốekhfi cùmrryng sụwamjp đtcborvdn, Thầgzgqn Kiếvxwym Thiêcsebn Tinh hànnyxn quang đtcbodcrji phóojkfng, đtcbooảexebn thứwixi Cựgzgqu Lômrryi Giámvaec liềixsou mạdcrjng hồwwzhi lâzfpvu cuốekhfi cùmrryng khômrryng chịtoovu nổrvdni, bốekhfp mộcsuvt tiếvxwyng bịtoov chặzfpvt đtcbowixit. Thầgzgqn Kiếvxwym Thiêcsebn Tinh mộcsuvt kiếvxwym giámvaeng xuốekhfng, chéttbdm Lômrryi Tiêcsebn Đbgludcrjt từcseb vai phảexebi đtcboếvxwyn sưdlzhtoovn trámvaei, đtcbowixit đtcboômrryi ngưdlzhtoovi lànnyxm hai đtcbooạdcrjn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.