Tiên Tuyệt

Chương 399 : Không gì không làm được (Hạ)

    trước sau   
Bốxugpp!

Thầxugpn quang chợptbpt phónpqyng.

Mộbfiut bổnfving nàpqbay cùlprva Vũwxfd La nhìnoxun nhưrlwdxyuxlprvng bávqag đlprvptdro, lựpqbac lưrlwdptbpng lạptdri câtlrzn nhắcaenc vôxyuxlprvng đlprvúwyvung mựpqbac, thầxugpn quang chạptdry trêlprvn ngưrlwdumzji Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqag nổnfvi đlprvzjgat tửumzj chi củosgua hấwyvun, nhưrlwdng khôxyuxng lấwyvuy tíyidanh mạptdrng củosgua hắcaenn.

xyuxi Thiêlprvn Quávqag trêlprvn mặnoxut ừbqerng hồdhkqng mộbfiut trậptdrn, cuốxugpi cùlprvng nhịulvtn khôxyuxng đlprvưrlwdptbpc oa mộbfiut tiếutxnng lạptdri phun ra mộbfiut ngụbfium mávqagu. Ngụbfium mávqagu nàpqbay lạptdri làpqbapqbau tíyidam đlprven, hiểnsujn nhiêlprvn đlprvãbfiu bịulvt thưrlwdong nộbfiui tạptdrng!

xyuxi Thiêlprvn Quávqag giốxugpng nhưrlwd lợptbpn chếutxnt ngồdhkqi phịulvtch trêlprvn mặnoxut đlprvwyvut, Vũwxfd La phấwyvut phấwyvut tay:

- Sưrlwd Lan, tìnoxum mấwyvuy ngưrlwdumzji đlprvem phếutxn vậptdrt nàpqbay ra ngoàpqbai.


Thiếutxnt Sưrlwd Lan cao hửumzjng vôxyuxlprvng, vộbfiui vàpqbang gọxyuxi ngưrlwdumzji:

- Khôxyuxng nghe thấwyvuy sao? Vũwxfd tiêlprvn sinh bảbqero cávqagc ngưrlwdoi đlprvem têlprvn nàpqbay ra ngoàpqbai, còtibkn chưrlwda đlprvbfiung thủosgu?

Bọxyuxn hạptdr nhâtlrzn cũwxfdng cảbqerm thấwyvuy khoávqagi chíyida, vộbfiui vàpqbang kétlnlo đlprvếutxnn nhưrlwd ong vỡdhkq tổnfvi.

wxfd La lạptdri nónpqyi:

- Còtibkn cónpqy đlprvdhkqng návqagt sắcaent vụbfiun màpqba hắcaenn mang đlprvếutxnn, nétlnlm tấwyvut cảbqer ra ngoàpqbai.

Bọxyuxn hạptdr nhâtlrzn sửumzjng sốxugpt, Thávqagi Bạptdrch Tinh Thiếutxnt vàpqbatlrzn Văjocxn Hỏqdnma Ngâtlrzn cũwxfdng khôxyuxng phảbqeri làpqba đlprvdhkqng návqagt sắcaent vụbfiun, hơtowvn nữrvxoa đlprvónpqypqbalprvng cho Nhịulvtjocxo gia dựpqbang lạptdri châtlrzn thâtlrzn. Vũwxfd La lạptdri tiệutemn tay lấwyvuy ra mộbfiut khốxugpi Thávqagi Bạptdrch Tinh Thiếutxnt lớzbyxn bằxugpng đlprvxugpu ngưrlwdumzji:

- Cónpqy đlprvosgu hay khôxyuxng?

Mọxyuxi ngưrlwdumzji đlprvưrlwdơtowvng trưrlwdumzjng choávqagng vávqagng.

Đtecwâtlrzy cũwxfdng khôxyuxng phảbqeri sắcaent thưrlwdumzjng, thậptdrm chíyida khôxyuxng phảbqeri làpqba quặnoxung ónpqy Thiếutxnt, Thávqagi Bạptdrch Tinh Thiếutxnt trâtlrzn quýrlwd gầxugpn bằxugpng Tửumzj Kim Ngọxyuxc Tinh, ngay cảbqervqagt Đtecwptdri Thầxugpn Trùlprvng cũwxfdng khôxyuxng cónpqy, Vũwxfd La chi hờumzji hợptbpt đlprvãbfiu lấwyvuy ra mộbfiut khốxugpi lớzbyxn nhưrlwd vậptdry!

Bao gồdhkqm cảbqer Thiếutxnt Sưrlwd Lan ờumzjlprvn trong, đlprvbnapu đlprvang trong khiếutxnp sợptbp quêlprvn trảbqer lờumzji Vũwxfd La.

- Khôxyuxng ai trảbqer lờumzji ưrlwd? Xem ra khôxyuxng đlprvosgu.

npqyi xong hấwyvun lạptdri lấwyvuy ra mộbfiut khốxugpi, lớzbyxn gấwyvup đlprvôxyuxi khốxugpi vừbqera rồdhkqi. Trong đlprvxugpu mọxyuxi ngưrlwdumzji đlprvãbfiupqba mộbfiut mảbqernh trốxugpng rỗrlwdng, chi cónpqy ngâtlrzy ngốxugpc nhìnoxun hai khốxugpi Thávqagi Bạptdrch Tinh Thiếutxnt cựpqbac lớzbyxn kia.

- Bao nhiêlprvu đlprvónpqy đlprvosgu hay chưrlwda?


lprv La lạptdri hòtibki, vẫbdqxn khôxyuxng cónpqy ai trảbqer lờumzji. Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang thấwyvuy hấwyvun lạptdri muốxugpn lấwyvuy nữrvxoa, vộbfiui

pqbang ngăjocxn lai:

- đlprvosgu rồdhkqi, tiểnsuju huynh đlprvutem đlprvosgu rồdhkqi...

sấwyvuc mặnoxut cùlprva Hồdhkqng Phávqag Hảbqeri cũwxfdng cónpqy chúwyvut phấwyvun khíyidach, bĩuhcou môxyuxi thầxugpm nónpqyi:

- Tiềbnapu tữrvxopqbay còtibkn giàpqbau cónpqytowvn cảbqer chúwyvung ta...

Nhan Chi Tâtlrzy đlprvãbfiu bắcaent đlprvxugpu câtlrzn nhẳkxyoc, bấwyvut chấwyvup thểnsuj diệutemn giàpqba nua, bốxugp tríyida mộbfiut quỳgqwf kếutxn nhỏqdnm lừbqera gạptdrt mộbfiut íyidat kim loạptdri hiếutxnm từbqer chôxyuxlprv La, chuyệutemn nàpqbay Nhan lãbfiuo đlprvâtlrzu tuyệutemt đlprvôxyuxi cónpqy thêlprvpqbam đlprvưrlwdptbpc!

- Đtecwosgu rồdhkqi sao? Vậptdry đlprvưrlwdptbpc rồdhkqi.

wxfd La gậptdrt đlprvxugpu.

xyuxi Thiêlprvn Quávqag khôxyuxng cam lòtibkng, chịulvtu đlprvpqbang đlprvau nhứzjgac căjocxn răjocxng nónpqyi:

- Còtibkn cónpqyvqagn Văjocxn Hỏqdnma Ngâtlrzn...

wxfd La vỗrlwd đlprvcaenu:

- Ngưrlwdơtowvi xem, ngưrlwdơtowvi thựpqbac sựpqbapqba ngưrlwdumzji tốxugpt, ngưrlwdơtowvi khôxyuxng nhẳkxyoc tớzbyxi ta cũwxfdng quêlprvn mấwyvut.

Hắcaenn tiệutemn tay lấwyvuy ra mộbfiut khốxugpi Vâtlrzn Văjocxn Hòtibka Ngávqagn, cũwxfdng lớzbyxn bằxugpng đlprvcaenu ngưrlwdumzji!


Mọxyuxi ngưrlwdumzji xung quanh tiếutxnp tụbfiuc kétlnlo dàpqbai trạptdrng thávqagi ngâtlrzy ngốxugpc.

xyuxi Thiêlprvn Quávqag cầxugpm lêlprvn thửumzj, hai loạptdri tàpqbai liệutemu cộbfiung lạptdri cùlprvng chi làpqba hai câtlrzn, Vũwxfd La tùlprvy tiệutemn mộbfiut thửumzjwxfdng hơtowvn hắcaenn vàpqbai lầxugpn.

- Đtecwosgu khôxyuxng...

wxfd La còtibkn muốxugpn hòtibki, Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang lo lắcaenng vộbfiui vàpqbang nónpqyi:

- đlprvosgu rồdhkqi, quávqag đlprvosgu rồdhkqi, ngưrlwdơtowvi cũwxfdng đlprvbqerng lấwyvuy ra nữrvxoa, quávqag đlprvbqeryidach ngưrlwdumzji ta rồdhkqi. Ba lãbfiuo bấwyvut tửumzj chúwyvung ta đlprvãbfiu chịulvtu khôxyuxng nổnfvii rồdhkqi, ngưrlwdơtowvi khôxyuxng muốxugpn cho nhữrvxong tiểnsuju bốxugpi nàpqbay sốxugpng sao?

lprv La ngừbqerng lạptdri nónpqyi:

- Đtecwưrlwdptbpc, vậptdry thôxyuxi đlprvi.

Hạptdr nhâtlrzn Thiếutxnt gia còtibkn khôxyuxng phụbfiuc hồdhkqi tinh thầxugpn lạptdri, Vũwxfd La lạptdri rốxugpng to vớzbyxi bọxyuxn họxyux:

- Còtibkn thấwyvut thẩcaenn gi chứzjga, đlprvem têlprvn phếutxn vậptdrt nàpqbay ra ngoàpqbai!

Bọxyuxn hạptdr nhâtlrzn lúwyvuc nàpqbay mớzbyxi phàpqban ứzjgang lạptdri, nhữrvxong ngưrlwdumzji nàpqbay cũwxfdng chuyêlprvn mềbnapm nắcaenn rắcaenn buôxyuxng, vìnoxu lấwyvuy lòtibkng Vũwxfd La, lúwyvuc nàpqbay liềbnapn cónpqy hai ngưrlwdumzji túwyvum hai đlprvùlprvi cùlprva Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqagtlnlo hắcaenn ra ngoàpqbai.

xyuxi Thiêlprvn Quávqag tửumzj chi đlprvbnapu bịulvt đlprvávqagnh gãbfiuy, bịulvttlnlo nhưrlwd vậptdry, xưrlwdơtowvng cốxugpt cắcaenm vàpqbao da thịulvtt, đlprvau đlprvzbyxn làpqbam hắcaenn hétlnlt thảbqerm mộbfiut tiếutxnng:

- Vùlprv La, tèefbln khốxugpn kiếutxnp ngưrlwdơtowvi, ngưrlwdơtowvi chờumzj đlprvónpqy, khôxyuxng cónpqytowv Nguyêlprvn Lôxyuxi Têlprv Đtecwan củosgua Lôxyuxi gia chúwyvung ta, Thiếutxnt Hùlprvng Hồdhkqn trúwyvung Hẳkxyoc Hảbqeri Tinh Quỳgqwf Đtecwbfiuc, vĩuhconh viễxppon cùlprvng khôxyuxng giảbqeri đlprvưrlwdptbpc!

wxfd La khoávqagt tay:


- Chờumzj mộbfiut chúwyvut!

Hạptdr nhâtlrzn vộbfiui vàpqbang dùlprvng lạptdri, Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqag đlprvau đlprvếutxnn cảbqer ngưrlwdumzji đlprvnfvi mồdhkqxyuxi, nhưrlwdng vẫbdqxn gầxugpm rúwyvunpqyi:

- Khôxyuxng tin ngưrlwdơtowvi tựpqbanoxunh hỏqdnmi Thiếutxnt lãbfiuo tiềbnapn bốxugpi xem, ngay cảbqerbfiuo cũwxfdng phảbqeri bónpqy tay khôxyuxng cỏqdnmvqagch gìnoxu, Đtecwôxyuxng Thốxugptibkn ai cónpqy thêlprv giãbfiui đlprvưrlwdptbpc kỳgqwf đlprvbfiuc nàpqbay!

Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang sẳkxyoc mặnoxut khónpqy coi, lãbfiuo đlprvưrlwdumzjng đlprvưrlwdumzjng làpqba Đtecwptdri Thávqagnh Yêlprvu tộbfiuc, vạptdrn ngưrlwdumzji kíyidanh ngưrlwddhkqng, lạptdri khôxyuxng cửumzju đlprvưrlwdptbpc hai ngưrlwdumzji con cùlprva mìnoxunh.

lprv La nhìnoxun vềbnap phíyidaa Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng vẫbdqxn yêlprvn lặnoxung ngồdhkqi mộbfiut bêlprvn nónpqyi:

- Đtecwưrlwda phụbfiu thávqagn ngưrlwdơtowvi tớzbyxi đlprvâtlrzy.

Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng ngồdhkqi ngay ngắcaenn bấwyvut đlprvbfiung, dưrlwdumzjng nhưrlwd khôxyuxng cónpqy nghe thấwyvuy Vũwxfd La nónpqyi gìnoxu.

lprv La đlprvưrlwdơtowvng nhiêlprvn hiểnsuju đlprvưrlwdptbpc Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng vìnoxu sao hờumzj hữrvxong đlprvxugpi vớzbyxi mìnoxunh, hừbqer mộbfiut tiếutxnng nónpqyi:

- Ta muốxugpn giúwyvup phụbfiu thávqagn ngưrlwdơtowvi giảbqeri đlprvbfiuc, nếutxnu nhưrlwd chíyidanh ngưrlwdơtowvi bỏqdnm lỡdhkqtowv hộbfiui nàpqbay, tưrlwdơtowvng lai cùlprvna đlprvbqerng hôxyuxi hậptdrn.

Da mặnoxut giốxugpng nhưrlwd ngưrlwdumzji chếutxnt củosgua Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng lúwyvuc nàpqbay mớzbyxi giậptdrt mộbfiut cávqagi. hấwyvun giưrlwdơtowvng mấwyvut nahi hoặnoxuc nhìnoxun Vùlprv La:

- Ngưrlwdơtowvi còtibkn cỏqdnm thểnsuj giảbqeri đlprvbfiuc?

- Còtibkn cónpqy thểnsuj aiảbqeri đlprvbfiuc ưrlwd?

Tam đlprvptdri Yêlprvu Thávqagnh, ngoàpqbai ra còtibkn Thiếutxnt Sưrlwd Lan đlprvbnapu kinh ngạptdrc hòtibki.


wxfd La khôxyuxng muốxugpn nhiềbnapu lờumzji:

- Dùlprv sao ta cùlprvng aiàpqbai đlprvưrlwdptbpc, tin hay khôxyuxng tùlprvy cávqagc ngưrlwdơtowvi.

Thiếutxnt Sưrlwd Lan tin tưrlwdumzjng, chi làpqba cảbqerm thấwyvuy lòtibkng tựpqba tin bịulvt tồdhkqn thưrlwdơtowvng nghiêlprvm trọxyuxng, ủosguwxfd hồdhkqi lâtlrzu mớzbyxi nónpqyi ra mộbfiut câtlrzu:

- Naưrlwdơtowvi cónpqyvqagi gi khôxyuxng biếutxnt khôxyuxng?

Chiếutxnn lựpqbac cùlprva Vũwxfd La khôxyuxng cầxugpn phảbqeri nónpqyi, hơtowvn nữrvxoa trêlprvn phưrlwdơtowvng diệutemn linh văjocxn, chếutxn phùlprv, luyệutemn khíyida đlprvbnapu cónpqy tạptdro nghệutem cựpqbac cao, hiệutemn tạptdri khôxyuxng ngờumzjtibkn cónpqy thêlprv giảbqeri đlprvbfiuc, cùlprvng khónpqy trávqagch Thiếutxnt Sưrlwd Lan lạptdri hòtibki nhưrlwd vậptdry.

wxfd La thậptdrt sựpqba nahĩuhco mộbfiut chúwyvut nónpqyi:

- Naưrlwdơtowvi cũwxfdna đlprvbqerng hỏqdnmi chuyệutemn khávqagc, phưrlwdơtowvng diệutemn trậptdrn phávqagp ta thựpqbac khôxyuxng tinh thôxyuxng lắcaenm.

Kiếutxnp trưrlwdzbyxc hẳkxyon từbqerng sávqagng chếutxn ra khôxyuxna íyidat trậptdrn phávqagp, chẳkxyong qua dưrlwdumzjng nhưrlwd giốxugpng vớzbyxi linh văjocxn kiếutxnp trưrlwdzbyxc hắcaenn sávqagna chếutxn ra, đlprvếutxnn kiếutxnp nàpqbay ngưrlwdptbpc lạptdri tầxugpm mắcaent mờumzj rộbfiung, hiểnsuju đlprvưrlwdptbpc linh vãbfiun vàpqba trậptdrn phávqagp củosgua mìnoxunh sávqagng tạptdro ra đlprvbnapu làpqbavqagc rưrlwdumzji, khôxyuxng dávqagm nónpqyi minh tinh thôxyuxng trậptdrn phávqagp nữrvxoa.

Thiếutxnt Sưrlwd Lan hơtowvi dễxppo chịulvtu mộbfiut chúwyvut.

Thiếutxnt Sưrlwdxyuxnạptdrlprvn lậptdrna khôxyuxna nónpqyi, đlprvzjgang dậptdry đlprvi ra ngoàpqbai.

Lỏqdnmi Thiêlprvn Quávqagrlwdumzji lạptdrnh:

- Ngưrlwdơtowvi biếutxnt giảbqeri đlprvbfiuc, nhưrlwdng ngưrlwdơtowvi khôxyuxng biếutxnt Hắcaenc Hảbqeri Tinh Quỳgqwf Đtecwbfiuc khôxyuxng phảbqeri đlprvbfiuc tốxugp binh thưrlwdumzjng, ngẫbdqxm lạptdri đlprvi, ngay càpqba Thiếutxnt lãbfiuo tiềbnapn bốxugpi cùlprvng thúwyvuc thùlprvxyuxvqagch, chi bằxugpng ngưrlwdơtowvi cónpqy thểnsuj giảbqeri đlprvưrlwdptbpc sao? Khôxyuxng cónpqytowv Nguyêlprvn Lôxyuxi Têlprv Đtecwan cũwxfda Lôxyuxi gia ta, căjocxn bàpqban khôxyuxng cónpqy khảbqerjocxng giảbqeri đlprvưrlwdptbpc đlprvbfiuc nàpqbay!

wxfd La phávqagt hòtibka nónpqyi vớzbyxi Thiếutxnt Sưrlwd Lan:

- Ngưrlwdơtowvi cónpqy hửumzjng thúwyvu nhétlnlt tấwyvut thốxugpi củosgua ngưrlwdơtowvi vàpqbao trong mồdhkqm hắcaenn hay khôxyuxng?

Thiếutxnt Sưrlwd Lan húwyvung tríyida bừbqerng bừbqerng đlprvulvtnh cờumzji giàpqbay, Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqag vộbfiui vàpqbang ngậptdrm miệutemng, chẳkxyong qua ávqagnh mấwyvut oávqagn đlprvbfiuc nhìnoxun chằxugpm chẳkxyom Vùlprv La.

Mộbfiut lávqagt sau, Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng dẫbdqxn ngưrlwdumzji nâtlrzng cávqagng tiếutxnn vàpqbao.

Mộbfiut gàpqbalprvu tộbfiuc dávqagng ngưrlwdumzji cựpqbac kỳgqwf khôxyuxi ngôxyux khôxyuxng phâtlrzn cao thấwyvup vớzbyxi Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang nằxugpm trêlprvn cávqagng. Chẳkxyong qua hẳkxyon đlprvãbfiu lộbfiu vẽvqag suy yếutxnu vôxyuxlprvng, gầxugpy nhưrlwd que cùlprvi, vẽvqag mặnoxut hắcaenc khíyida vầxugpn hôxyuxn mẻfwxp bấwyvut tĩuhconh.

Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng chi huy mọxyuxi ngưrlwdumzji, thậptdrt cẩcaenn thậptdrn đlprvptdrt cávqagng xuốxugpng, hiểnsujn nhiêlprvn đlprvâtlrzy cũwxfdng làpqba mộbfiut vịulvt hiếutxnu tửumzj.

vqagch thiệutemn hiếutxnu vi tiêlprvn (trăjocxm đlprviềbnapu thiệutemn, hiếutxnu đlprvzjgang đlprvxugpu), Vùlprv La cùlprvng khôxyuxng quen biếutxnt Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng, hơtowvn nừbqera vừbqera rồdhkqi thávqagi đlprvbfiu củosgua Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng đlprvxugpi vớzbyxi hắcaenn cũwxfdng khôxyuxng tốxugpt lấwyvum. Thếutxn nhưrlwdng nhìnoxun Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng tậptdrn távqagm tậptdrn lựpqbac chiếutxnu cốxugp phụbfiu thâtlrzn, trong lòtibkng Vũwxfd La cùlprvng dâtlrzng lèefbln mộbfiut tia hảbqero cảbqerm. Hắcaenn đlprvi lêlprvn phíyidaa trưrlwdzbyxc, Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng bồdhkqng nhiêlprvn lạptdri ngăjocxn ỡdhkq trưrlwdzbyxc

mặnoxut, trêlprvn da mặnoxut giốxugpng nhưrlwd da ngưrlwdumzji chếutxnt co rúwyvum hai cávqagi, bồdhkqng nhiêlprvn chắcaenp tay hưrlwdzbyxng Vùlprv La thi lễxppo:

- Lúwyvuc trưrlwdzbyxc cónpqy đlprviềbnapu mạptdro phạptdrm, xin thứzjga tộbfiui.

lprv La sửumzjng sốxugpt, Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng ngưrlwdumzji nàpqbay, tíyidanh cávqagch nhìnoxun qua khôxyuxng giốxugpng nhưrlwdpqbanpqy thểnsuj chủosgu đlprvbfiung xin lỗrlwdi ngưrlwdumzji khávqagc.

- Nếutxnu nhưrlwd tiêlprvn sinh thựpqbac sựpqbanpqy thểnsuj cứzjgau gia phụbfiu, Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng thiêlprvn âtlrzn vạptdrn tạptdr. Nếutxnu nhưrlwdvqagc hạptdr khôxyuxng thểnsuj, chớzbyx ghi hậptdrn tạptdri hạptdr vừbqera rồdhkqi mạptdro phạptdrm, trảbqer thùlprvumzj trêlprvn ngưrlwdumzji gia phụbfiu.

lprv La khôxyuxng nónpqyi gìnoxu, khónpqy trávqagch thávqagi đlprvbfiulprva ngưrlwdơtowvi bỗrlwdng nhiêlprvn tốxugpt hẳkxyon lêlprvn, thìnoxu ra làpqba lo lắcaenng đlprviềbnapu nàpqbay.

wxfd La đlprvcaeny hắcaenn ra, đlprvếutxnn trưrlwdzbyxc mặnoxut bệutemnh nhâtlrzn, ngónpqyn tay đlprviểnsujm mộbfiut cávqagi, mộbfiut sợptbpi dâtlrzy leo xanh biếutxnc chui ra, sau đlprvónpqy giốxugpng nhưrlwd sợptbpi tơtowv bao bọxyuxc lấwyvuy Thiếutxnt Hùlprvng Hồdhkqn đlprvang hôxyuxn mêlprv bấwyvut tinh.

tlrzy leo màpqbau xanh biếutxnc nhanh chónpqyng biếutxnn thàpqbanh màpqbau đlprven, từbqerng tia hấwyvuc khíyidarlwdumzjng nhưrlwd đlprvang chảbqery xuôxyuxi theo dâtlrzy leo.

Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng xem trong lòtibkng căjocxng thẳkxyong: Cónpqy hy vọxyuxng!

Quảbqer nhiêlprvn khôxyuxng hổnfvipqba kỳgqwf đlprvbfiuc làpqbam cho Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang cũwxfdng phảbqeri thúwyvuc thủosguxyuxvqagch, Bíyidach Ngọxyuxc Đtecwxugpng cùlprvng phảbqeri hấwyvup thu thờumzji gian mộbfiut bữrvxoa cơtowvm, hấwyvuc khíyida mớzbyxi chậptdrm rãbfiui biếutxnn mấwyvut.Nhữrvxong đlprvbfiuc tốxugppqbay dung nhậptdrp vàpqbao bêlprvn trong Bíyidach Ngọxyuxc Đtecwxugpng, chẳkxyong nhữrvxong vôxyux hạptdri đlprvxugpi vớzbyxi Bíyidach Ngọxyuxc Đtecwxugpng, ngưrlwdptbpc lạptdri vôxyuxlprvng hữrvxou íyidach. Chỉmetc cầxugpn qua ba đlprvếutxnn năjocxm ngàpqbay, Bíyidach Ngọxyuxc Đtecwxugpn

g tiêlprvu hónpqya nhữrvxong đlprvbfiuc tốxugppqbay, tiếutxnp theo gặnoxup phảbqeri kỳgqwf đlprvbfiuc nhưrlwd vậptdry chỉmetc chốxugpc lávqagt làpqbanpqy thểnsuj giảbqeri đlprvưrlwdptbpc.

yidach Ngọxyuxc Đtecwxugpng vừbqera thu lạptdri, hắcaenc khíyida trêlprvn ngưrlwdumzji Thiếutxnt Hùlprvng Hồdhkqn diệutemt hếutxnt, mặnoxuc dùlprv thoạptdrt nhìnoxun thựpqbac suy yếutxnu, thếutxn nhưrlwdng rõsppspqbang đlprvbfiuc đlprvãbfiu đlprvưrlwdptbpc giảbqeri.

- Phụbfiu thâtlrzn!

Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng bổnfvi nhàpqbao vàpqbao ngưrlwdumzji Thiếutxnt Hùlprvng Hồdhkqn, khôxyuxng nhịulvtn đlprvưrlwdptbpc lớzbyxn tiếutxnng khónpqyc lêlprvn. Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang từbqer khi Vũwxfd La bắcaent đlprvxugpu giảbqeri đlprvbfiuc đlprvãbfiuxyux thanh vôxyux tứzjgac đlprvi tớzbyxi bêlprvn cạptdrnh thủosgu hộbfiu, lúwyvuc nàpqbay lựpqbac lưrlwdptbpng nguyêlprvn hồdhkqn phávqagt đlprvbfiung, đlprvbqero qua toàpqban thâtlrzn Thiếutxnt Hùlprvng Hồdhkqn, suýrlwdt chúwyvut nữrvxoa lệutem giàpqba tung hoàpqbanh:

- Thựpqbac sựpqba giảbqeri rồdhkqi!

Xung quanh ngưrlwdumzji Thiếutxnt gia hoan hôxyux nhưrlwd sấwyvum dậptdry, sắcaenc mặnoxut củosgua Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqag trong nhávqagy mắcaent lạptdri biếutxnn thàpqbanh trắcaenng bệutemch!

pqbam sao cónpqy khảbqerjocxng? Đtecwónpqy chíyidanh làpqba kỳgqwf đlprvbfiuc Hắcaenc Hảbqeri Tinh Quỳgqwf, trêlprvn lịulvtch sửumzj toàpqban bộbfiu Đtecwôxyuxng Thổnfvi, ngoạptdri trừbqer sửumzj dụbfiung Sơtowv Nguyêlprvn Lôxyuxi Têlprv Đtecwan củosgua Lôxyuxi gia, còtibkn chưrlwda từbqerng cónpqy ai dùlprvng thủosgu đlprvoạptdrn khávqagc giảbqeri đlprvưrlwdptbpc loạptdri đlprvbfiuc nàpqbay! Tiểnsuju tửumzjpqbay rốxugpt cuộbfiuc cónpqy lai lịulvtch gìnoxu, làpqbam sao bấwyvut cứzjga chuyệutemn gìnoxuwxfdng cónpqy thểnsuj đlprvèefbl étlnlp Lôxyuxi gia chúwyvung ta nhưrlwd vậptdry?

Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang ávqagp chếutxnyidach đlprvbfiung trong lòtibkng, quay đlprvxugpu nhìnoxun Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqag:

- Cho dùlprv khôxyuxng cónpqy tiểnsuju huynh đlprvutem xuấwyvut thủosgu, ngưrlwdơtowvi cho làpqba ngưrlwdơtowvi hôxyuxm nay cónpqy thểnsujlprvn ổnfvin đlprvi ra khỏqdnmi Cưrlwdơtowvng Nha Thủosguy phủosgu sao?

xyuxi Thiêlprvn Quávqag sửumzjng sốxugpt.

Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang đlprvãbfiu hừbqer lạptdrnh mộbfiut tiếutxnng nónpqyi:

- Trởtyyz vềbnapnpqyi vớzbyxi lãbfiuo tửumzj củosgua ngưrlwdơtowvi, đlprvbqerng giởtyyz tròtibk quỷmgib vớzbyxi Thiếutxnt mỗrlwd. Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang ta cónpqynpqyng giónpqynoxu chưrlwda trảbqeri qua? Đtecwptdri Thávqagnh Yêlprvu tộbfiuc khôxyuxng chịulvtu uy hiếutxnp, muốxugpn lấwyvuy nữrvxo tửumzj Thiếutxnt gia ta, ngưrlwdumzji củosgua cổnfvi Trùlprvng Sơtowvn cávqagc ngưrlwdơtowvi còtibkn khôxyuxng xứzjgang! Cúwyvut!

Thiếutxnt Sưrlwd Lan vui mừbqerng quávqag đlprvrlwdi, tựpqbanoxunh tiếutxnn lêlprvn xávqagch Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqaglprvn, nétlnlm mạptdrnh mộbfiut cávqagi. Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqaglprvu lêlprvn mộbfiut tiếutxnng thêlprvrlwdơtowvng thảbqerm thiếutxnt, xuyêlprvn qua đlprvptdri môxyuxn củosgua sảbqernh yếutxnn hộbfiui, bay qua mặnoxut nưrlwdzbyxc, hung hắcaenn ngãbfiutyyz trêlprvn bờumzj.

Bịulvt quẳkxyong hung ávqagc nhưrlwd vậptdry, Lôxyuxi Thiêlprvn Quávqagwxfdng khôxyuxng dávqagm chửumzji bậptdry nữrvxoa. Mộbfiut đlprvávqagm hạptdr nhâtlrzn Thiếutxnt gia hùlprvng hổnfvi lao ra:

- Sưrlwd Lan thiếutxnu gia, ngàpqbai cứzjgalprvn tâtlrzm đlprvi, giao tiểnsuju tửumzj khốxugpn nàpqbay cho chúwyvung ta!

Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang vui mừbqerng nhìnoxun con cảbqer ngủosgu say trêlprvn cávqagng, khoávqagt tay nónpqyi vớzbyxi Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng:

- Phụbfiu thâtlrzn ngưrlwdơtowvi còtibkn rấwyvut yếutxnu, ngưrlwdơtowvi cũwxfdng đlprvbqerng ởtyyz đlprvâtlrzy nữrvxoa, đlprvi xuốxugpng hầxugpu hạptdr đlprvi, chiếutxnu cốxugp hắcaenn cho tốxugpt. Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng gậptdrt đlprvxugpu mộbfiut cávqagi:

- Cảbqerm ơtowvn gia gia.

Hắcaenn hưrlwdzbyxng vềbnap phíyidaa đlprvávqagm hạptdr nhâtlrzn nónpqyi:

- Nâtlrzng đlprvptdri gia trởtyyz vềbnap, cẩcaenn thậptdrn mộbfiut chúwyvut...

Mấwyvuy ngưrlwdumzji nâtlrzngávqagng lêlprvn, Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng lạptdri xoay ngưrlwdumzji dậptdrp đlprvxugpu ba cávqagi vớzbyxi Vũwxfd La:

- Vũwxfd tiêlprvn sinh, mạptdrng nàpqbay củosgua Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng, làpqba củosgua ngàpqbai rồdhkqi!

wxfd La đlprvang sửumzjng sốxugpt, Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng đlprvãbfiu đlprvzjgang dậptdry, đlprvuổnfvii theo cávqagng đlprvi ra ngoàpqbai.

wxfd La nhìnoxun phụbfiu tửumzj bọxyuxn họxyux đlprvi xa, nhịulvtn khôxyuxng đlprvưrlwdptbpc thởtyyzpqbai, trong lòtibkng thậptdrt sựpqbanpqy chúwyvut ảbqerm đlprvptdrm.

Đtecwâtlrzy chíyidanh làpqba chỗrlwd tốxugpt củosgua thếutxn gia tu châtlrzn, mộbfiut nhàpqba giàpqba trẻfwxp đlprvbnapu làpqba tu sĩuhco, cùlprvng tu luyệutemn, chẳkxyong nhữrvxong cónpqy thểnsuj sốxugpng thọxyux, còtibkn cónpqy thểnsuj tiếutxnp tụbfiuc hưrlwdtyyzng thụbfiu hạptdrnh phúwyvuc gia đlprvìnoxunh.

Đtecwếutxn Quâtlrzn Thôxyuxi Xávqagn xuấwyvut thâtlrzn dâtlrzn gian, tu luyệutemn ngàpqban năjocxm, cha mẹgqwf đlprvãbfiu sớzbyxm mấwyvut, thậptdrm chíyida ngay cảbqer cảbqerm giávqagc nàpqbay hắcaenn cũwxfdng đlprvãbfiu sớzbyxm quêlprvn rồdhkqi.

Bởtyyzi vìnoxunoxunh cảbqerm ấwyvum ávqagp nàpqbay, tiệutemc rưrlwdptbpu kếutxn tiếutxnp Vũwxfd La cónpqy chúwyvut khôxyuxng tậptdrp trung. Đtecwãbfiu trảbqeri qua chuyệutemn vừbqera rồdhkqi, cávqagc tâtlrzn khávqagch thậptdrt ra cũwxfdng khôxyuxng cónpqytlrzm tưrlwdnoxu, trưrlwdumzjng yếutxnn hộbfiui nàpqbay khôxyuxng kétlnlo dàpqbai bao lâtlrzu liềbnapn qua loa giảbqeri távqagn.

vqagc tâtlrzn khávqagch đlprvbnapu tựpqba trởtyyz vềbnap, trong lòtibkng lạptdri phỏqdnmng đlprvvqagn nhữrvxong đlprviềbnapu nhìnoxun thấwyvuy chuyếutxnn nàpqbay: Tam đlprvptdri Yêlprvu Thávqagnh, Vũwxfd tiêlprvn sinh thầxugpn bíyida.

Bốxugpn ngưrlwdumzji nàpqbay liêlprvn thủosgu, chẳkxyong lẽvqag Đtecwôxyuxng Thổnfvi muốxugpn đlprvnfvii trờumzji rồdhkqi?

Nhan Chi Tâtlrzy tuyệutemt đlprvxugpi khôxyuxng cónpqy ýrlwd tứzjga đlprvnfvii trờumzji, tìnoxunh trạptdrng hiệutemn tạptdri củosgua Đtecwôxyuxng Thổnfvi rấwyvut thíyidach hợptbpp, Nhan Chi Tâtlrzy liêlprvn hợptbpp Hồdhkqng Phávqag Hảbqeri vàpqba Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang, chỉmetcpqbanoxu tạptdro ávqagp lựpqbac vớzbyxi Đtecwptdri Thávqagnh Yêlprvu tộbfiuc khávqagc, làpqbam cho bọxyuxn họxyux khôxyuxng thểnsuj phảbqern đlprvxugpi kếutxn hoạptdrch củosgua mìnoxunh.

Hồdhkqng Phávqag Hảbqeri vàpqba Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang đlprvxugpi vớzbyxi kếutxn hoạptdrch kếutxnt giao Nhâtlrzn tộbfiuc củosgua Nhan Chi Tâtlrzy vốxugpn khôxyuxng quan tâtlrzm gìnoxu, đlprvbnapu làpqba nểnsuj mặnoxut củosgua Vũwxfd La, lúwyvuc nàpqbay mớzbyxi chịulvtu nhúwyvung tay.

Nhan Chi Tâtlrzy cũwxfdng hiểnsuju đlprvưrlwdptbpc, mìnoxunh lầxugpn nàpqbay khua sơtowvn chấwyvun hổnfvi, đlprvãbfiupqbam chấwyvun đlprvbfiung nhữrvxong con hổnfvi Đtecwptdri Thávqagnh Yêlprvu tộbfiuc khávqagc, cũwxfdng làpqbam cho nhữrvxong cávqagi đlprvxugpu quỷmgib quávqagi tinh ma củosgua nhữrvxong thịulvt tộbfiuc cổnfvirlwda phảbqeri đlprvau khôxyuxng íyidat. Nhữrvxong thịulvt tộbfiuc cốxugp xua nàpqbay phỏqdnmng đlprvvqagn thếutxnpqbao, cứzjga mặnoxuc kệutem bọxyuxn họxyux vậptdry.

Thiếutxnt gia đlprvãbfiu thu thậptdrp đlprvosguvqagc loạptdri tàpqbai liệutemu kim loạptdri, Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang liềbnapn muốxugpn đlprvíyidach thâtlrzn đlprvbfiung thủosgu luyệutemn chếutxn cho Thiếutxnt Hùlprvng Bávqag mộbfiut con rốxugpi châtlrzn thâtlrzn. Bảbqern lĩuhconh luyệutemn khíyida củosgua lãbfiuo so ra kétlnlm Lỗrlwd đlprvptdri sưrlwd, thếutxn nhưrlwdng cũwxfdng khôxyuxng kétlnlm nhiềbnapu lắcaenm, cónpqy thểnsuj đlprvbqerm nhiệutemm lầxugpn luyệutemn khíyidapqbay, cũwxfdng ngạptdri làpqbam phiềbnapn Vũwxfd La lầxugpn nữrvxoa.

Thiếutxnt Hoàpqbanh Giang hôxyuxm nay cũwxfdng đlprvưrlwdptbpc tíyidanh làpqba “chỉmetctibkn lạptdri bốxugpn bứzjgac tưrlwdumzjng trốxugpng khôxyuxng”, muốxugpn tặnoxung Vũwxfd La mộbfiut íyidat thứzjga, lạptdri khôxyuxng cónpqy khảbqerjocxng lấwyvuy ra, đlprvàpqbanh phảbqeri khấwyvut lạptdri vềbnap sau, Vũwxfd La cũwxfdng khôxyuxng đlprvnsuj ýrlwd.

Chuyếutxnn đlprvi Đtecwôxyuxng Thổnfvi lầxugpn nàpqbay củosgua hắcaenn đlprvãbfiu kiếutxnm đlprvưrlwdptbpc đlprvxugpy bávqagt đlprvxugpy bồdhkqn, dưrlwdptbpc liệutemu trâtlrzn quýrlwd chấwyvut chồdhkqng nhưrlwdwyvui, mang vềbnap Trung Châtlrzu tùlprvy tiệutemn bávqagn ra, chỉmetc sợptbp Cửumzju Đtecwptdri Thiêlprvn Môxyuxn cũwxfdng khôxyuxng giàpqbau cónpqy bằxugpng mìnoxunh.

Đtecwávqagm ngưrlwdumzji Vũwxfd La cávqago biệutemt ngưrlwdumzji Thiếutxnt gia, Thiếutxnt Sưrlwd Lan dẫbdqxn theo Thiếutxnt Băjocxng Oávqagnh đlprvếutxnn tiễxppon đlprvưrlwda, Thiếutxnt Sưrlwdxyuxng cũwxfdng tớzbyxi vẫbdqxn làpqbatlrzu nónpqyi kia: Mạptdrng nàpqbay củosgua ngưrlwdơtowvi rồdhkqi!

wxfd La thầxugpm nhủosgu xin miễxppon thứzjga cho, ta cầxugpn mạptdrng nhỏqdnm củosgua ngưrlwdơtowvi làpqbam gìnoxu?

Nhan lãbfiuo vàpqba Hồdhkqng Phávqag Hảbqeri cũwxfdng cùlprvng đlprvi, mọxyuxi ngưrlwdumzji vừbqera hay kếutxnt bạptdrn!

Từbqer Huyềbnapn Nhạptdrc Uyêlprvn đlprvi ra, Nhan Chi Tâtlrzy hỏqdnmi:

- Vũwxfd La ngưrlwdơtowvi tiếutxnp theo đlprvi đlprvâtlrzu? Trởtyyz vềbnap Mộbfiuc Thầxugpn Trủosgung ưrlwd?

wxfd La gậptdrt đlprvxugpu, tiệutemn tay lấwyvuy mộbfiut đlprvptdro linh văjocxn Yêlprvu tộbfiuc phong ấwyvun lụbfiuc thứzjgac củosgua Nam Vinh Âdxiwm, lúwyvuc nàpqbay mớzbyxi nónpqyi:

- Lầxugpn nàpqbay ta trởtyyz vềbnap Trung Châtlrzu, chẳkxyong qua tìnoxunh huốxugpng Trung Châtlrzu phứzjgac tạptdrp, chỉmetc sợptbp cầxugpn mộbfiut đlprvoạptdrn thờumzji gian mớzbyxi cónpqy thểnsuj hồdhkqi âtlrzm cho cávqagc vịulvt tiềbnapn bốxugpi.

Đtecwôxyuxng Thổnfvi mặnoxuc dùlprvjocxm bèefbl bảbqery mảbqerng, cávqagc đlprvptdri Thầxugpn Trủosgung làpqbam theo ýrlwdnoxunh, thếutxn nhưrlwdng dùlprv sao cũwxfdng còtibkn cónpqy dạptdrng tồdhkqn tạptdri siêlprvu cấwyvup nhưrlwd Đtecwptdri Thávqagnh Yêlprvu tộbfiuc, cónpqy thểnsuj thốxugpng soávqagi Đtecwôxyuxng Thổnfvi.

Trung Châtlrzu lạptdri khôxyuxng giốxugpng nhưrlwd vậptdry, Cửumzju Đtecwptdri Thiêlprvn Môxyuxn bằxugpng mặnoxut nhưrlwdng khôxyuxng bằxugpng lòtibkng, nộbfiui đlprvwyvuu khôxyuxng ngừbqerng, căjocxn bảbqern khôxyuxng cónpqy mộbfiut ngưrlwdumzji mạptdrnh mẽvqagnpqy thểnsuj thốxugpng nhấwyvut thiêlprvn hạptdr tu châtlrzn.

Nam Hoang cũwxfdng khôxyuxng kétlnlm gìnoxu, tu vi, danh khíyida củosgua Quỷmgib Lệutem Danh kétlnlm xa Thôxyuxi Xávqagn, hắcaenn chỉmetcpqba Nam Hoang Đtecwếutxn Quâtlrzn trêlprvn danh nghĩuhcoa.

wxfd La giảbqeri thíyidach mộbfiut phen, Nhan Chi Tâtlrzy cũwxfdng đlprvãbfiu hiểnsuju đlprvưrlwdptbpc tìnoxunh huốxugpng củosgua Trung Châtlrzu, khôxyuxng khỏqdnmi cónpqy chúwyvut lo lắcaenng:

- Tónpqym lạptdri, gặnoxup khónpqy khăjocxn gìnoxu cầxugpn chúwyvung ta hỗrlwd trợptbp, ngưrlwdơtowvi cứzjga việutemc mởtyyz miệutemng.

wxfd La gậptdrt đlprvxugpu:

- Ta tựpqba nhiêlprvn sẽvqag khôxyuxng khávqagch khíyida vớzbyxi cávqagc vịulvt tiềbnapn bốxugpi.

Mọxyuxi ngưrlwdumzji lúwyvuc nàpqbay mớzbyxi chắcaenp tay từbqer biệutemt, Hồdhkqng Phávqag Hảbqeri đlprvi vềbnaprlwdzbyxng Đtecwôxyuxng, Nhan Chi Tâtlrzy vềbnap Thanh Khâtlrzu, Vũwxfd La lạptdri đlprvi vềbnap phíyidaa Lạptdrc Nhậptdrt Hoang Nguyêlprvn.

Trưrlwdzbyxc khi chia tay, Vũwxfd La kíyidanh nhờumzj Hồdhkqng Phávqag Hảbqeri truyềbnapn tin cho Bávqagn Yêlprvu tộbfiuc, hai mưrlwdơtowvi khốxugpi Thiêlprvn Sinh Thầxugpn Ngọxyuxc đlprvnfvii lấwyvuy Côxyuxng chúwyvua củosgua bọxyuxn họxyux.

Mộbfiut chuyếutxnn đlprvi nàpqbay xem nhưrlwd trắcaenc trởtyyz rấwyvut nhiềbnapu.

wxfd La tiếutxnp tụbfiuc phong lụbfiuc thứzjgac củosgua Nam Vinh Ẩjhqkm, dùlprvng ngôxyuxn ngữrvxo Nhâtlrzn tộbfiuc nónpqyi chuyệutemn vớzbyxi Chu Nghiêlprvn. Cảbqerm khávqagi mộbfiut phen, hai ngưrlwdumzji đlprvbnapu cónpqy chúwyvut mỉmetcm cưrlwdumzji: Dịulvtch Long chỉmetc sợptbptyyz Mộbfiuc Thầxugpn Trủosgung sắcaenp nổnfvii đlprvlprvn rồdhkqi.

Hắcaenn khôxyuxng biếutxnt ngôxyuxn ngữrvxolprvu tộbfiuc, chỉmetcnpqy thểnsuj giảbqertlrzm giảbqer đlprviếutxnc, lạptdri khôxyuxng cónpqy biệutemn phávqagp hỏqdnmi thăjocxm Yêlprvu tộbfiuc xem Vũwxfd La đlprvi vềbnap phíyidaa nàpqbao, thờumzji gian dàpqbai nhưrlwd vậptdry, chỉmetc sợptbp thậptdrt sựpqbapqba đlprvãbfiu khôxyuxng chịulvtu nổnfvii.

tlrzy giờumzj đlprvptdri di từbqer (chịulvt vợptbp) Chu Nghiêlprvn đlprvãbfiu hoàpqban toàpqban nghiêlprvng vềbnap phíyidaa muộbfiui phu Vũwxfd La, đlprvưrlwdơtowvng nhiêlprvn nhìnoxun thếutxnpqbao cũwxfdng khôxyuxng hàpqbai lòtibkng vớzbyxi Dịulvtch Long, cũwxfdng trởtyyzlprvn vui sưrlwdzbyxng khi ngưrlwdumzji gặnoxup họxyuxa.

Hai ngưrlwdumzji tròtibk chuyệutemn huyêlprvn thiêlprvn, trong lòtibkng Vũwxfd La tíyidanh toávqagn hàpqbanh trìnoxunh đlprvi Yêlprvu tộbfiuc lầxugpn nàpqbay.

Thậptdrt ra thựpqbac lựpqbac chỉmetcnh thểnsuj củosgua Yêlprvu tộbfiuc khôxyuxng bằxugpng Nhâtlrzn tộbfiuc.

wxfd La lúwyvuc trưrlwdzbyxc từbqerng suy đlprvvqagn qua thựpqbac lựpqbac củosgua cưrlwdumzjng giảbqerlprvu tộbfiuc so vớzbyxi Đtecwptdri Năjocxng Nhâtlrzn tộbfiuc. Giốxugpng nhưrlwd lầxugpn đlprvxugpu tiêlprvn hắcaenn nhìnoxun thấwyvuy Khoávqagi Tôxyuxng, phávqagn đlprvvqagn thựpqbac lựpqbac củosgua Khoávqagi Tôxyuxng tưrlwdơtowvng đlprvưrlwdơtowvng vớzbyxi chưrlwdtyyzng giávqago Cửumzju Đtecwptdri Thiêlprvn Môxyuxn. Thếutxn nhưrlwdng Cửumzju Đtecwptdri Thiêlprvn Môxyuxn ngoạptdri trừbqer chưrlwdtyyzng giávqago, còtibkn cónpqy rấwyvut nhiềbnapu cao thủosgu Đtecwptdri Năjocxng, Bávqagt Đtecwptdri Thầxugpn Trủosgung lạptdri chỉmetcnpqyvqagm Hổnfvivqago chiếutxnn sĩuhco.

lprvu tộbfiuc trờumzji sinh thâtlrzn thểnsuj mạptdrnh mẽvqag, bởtyyzi vậptdry ngưrlwdumzji khổnfvitlrzm tu luyệutemn tựpqba nhiêlprvn hơtowvi íyidat, cho nêlprvn thàpqbanh tựpqbau củosgua cávqag nhâtlrzn Yêlprvu tộbfiuc cónpqy thểnsuj rấwyvut cao, thếutxn nhưrlwdng ngưrlwdumzji đlprvptdrt tớzbyxi đlprvbfiu cao nàpqbay lạptdri íyidat.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.