Tiên Tuyệt

Chương 398 : Không gì không làm được (Thượng)

    trước sau   
Nhan Chi Tâclhvy bêcgttn cạbpwynh nhìkxcmn ra hắnmhqn đhvgdang nghi hoặlnsvc, thấusbgp giọkflang giảqzlai thípsfoch:

- Cổgstg Trùffusng Sơffusn Lôikzei gia chípsfonh làysjpikzei Têcgtt nhấusbgt mạbpwych, khi lãvxnoo tổgstgikzeng củhrula bọkflan họkfla ngãvxno xuốdxhrng từahhpng lưwrhxu lạbpwyi mộrzjzt viêcgttn yêcgttu đhvgdan, chípsfonh làysjpffus Nguyêcgttn Lôikzei Têcgtt Đghpnan. Viêcgttn yêcgttu đhvgdan nàysjpy cóxwon mộrzjzt côikzeng hiệuobeu đhvgdlnsvc thùffus, cóxwon thểssya giảqzlai đhvgdưwrhxdvioc tấusbgt cảqzla kỳhrul đhvgdrzjzc trong thiêcgttn hạbpwy.

kfla La lậecxdp tứyodvc hiểssyau đhvgdưwrhxdvioc.

Mặlnsvc dùffus hiệuoben tạbpwyi Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang cảqzlam thấusbgy thẹnniln vớdvmdi lãvxnoo Nhịahhp, nhưwrhxng sựhdug coi trọkflang đhvgddxhri vớdvmdi lãvxnoo Đghpnbpwyi Thiếbtmzt Hùffusng Hồgstgn cũkflang khôikzeng giảqzlam đhvgdi, dùffus sao Thiếbtmzt Hùffusng Hồgstgn cũkflang làysjp đhvgduobe nhấusbgt cao thủhrul củhrula Thiếbtmzt gia ngoàysjpi lãvxnoo, Thiếbtmzt gia tưwrhxơffusng lai khẳjtnkng đhvgdahhpnh cũkflang sẽbwav truyềfmsen vàysjpo tay lãvxnoo Đghpnbpwyi.

Thiếbtmzt Hùffusng Hồgstgn thâclhvn trúsicang kỳhrul đhvgdrzjzc, thủhrul đhvgdoạbpwyn củhrula Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang cũkflang chỉcnjiysjp tạbpwym thờdvioi giữxneb lạbpwyi mộrzjzt mạbpwyng, trưwrhxdvmdc mắnmhqt giảqzlai đhvgdrzjzc hoàysjpn toàysjpn căernkn bảqzlan vôikze vọkflang. Thếbtmz nhưwrhxng đhvgdãvxnoxwonffus Nguyêcgttn Lôikzei Têcgtt Đghpnan sẽbwav kháyroxc, Thiếbtmzt Hùffusng Hồgstgn lậecxdp tứyodvc cóxwon thểssya khôikzei phụhexrc nhưwrhx ban đhvgdfugyu.

ikzei Thiêcgttn Quáyrox lạbpwyi quỳhrul xuốdxhrng đhvgdusbgt báyroxi, cung kípsfonh nóxwoni:


- Tiềfmsen bốdxhri, vãvxnon bốdxhri thựhdugc sựhdugysjp ngưwrhxdvmdng mộrzjz Thiếbtmzt côikzewrhxơffusng, cầfugyu tiềfmsen bốdxhri thàysjpnh toàysjpn. Gia phụhexrkflang đhvgdãvxnoxwoni, nếbtmzu hai nhàysjpysjpm thôikzeng gia, sau nàysjpy Lôikzei gia ta do tiềfmsen bốdxhri làysjpm chủhrul sai đhvgdâclhvu đhvgdáyroxnh đhvgdóxwon, hai nhàysjpkinmnh viễvjamn giao hảqzlao, tuyệuobet khôikzeng phảqzlan bộrzjzi!

Đghpnâclhvy làysjp hếbtmzt sứyodvc nểssya mặlnsvt Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang, bềfmse ngoàysjpi thoạbpwyt nhìkxcmn làysjpikzei gia muốdxhrn nưwrhxơffusng nhờdvio, cho mưwrhxdvion Tổgstg Linh Yêcgttu Đghpnan, đhvgdưwrhxa lêcgttn hai loạbpwyi khoáyroxng vậecxdt hiếbtmzm chỉcnji cầfugyu mộrzjzt cháyroxu gáyroxi củhrula Thiếbtmzt gia.

Trêcgttn thựhdugc tếbtmzikzei gia thôikzeng gia vớdvmdi Thiếbtmzt gia, vậecxdy sẽbwavxwon thểssya dựhduga thếbtmz. Lôikzei gia hôikzem nay đhvgdãvxnoysjp mộrzjzt cổgstg tộrzjzc hùffusng mạbpwynh nhấusbgt ngoàysjpi Đghpnbpwyi Tháyroxnh Yêcgttu tộrzjzc rồgstgi, chỉcnjiysjp trong nhàysjp khôikzeng cóxwonwrhxdviong giảqzla nhưwrhx Đghpnbpwyi Tháyroxnh Yêcgttu tộrzjzc tọkflaa trấusbgn. Nếbtmzu việuobec hôikzen nhâclhvn nàysjpy thàysjpnh, tưwrhxơffusng đhvgdưwrhxơffusng vớdvmdi cóxwon mộrzjzt vịahhp Đghpnbpwyi Tháyroxnh Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang làysjpm chỗksbu dựhduga, sau nàysjpy cóxwon thểssya dầfugyn dầfugyn ngồgstgi ngang hàysjpng vớdvmdi thịahhp tộrzjzc củhrula Đghpnbpwyi Tháyroxnh Yêcgttu tộrzjzc.

Nhữxnebng thủhrul đhvgdoạbpwyn nàysjpy Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox hiểssyan nhiêcgttn làysjp khôikzeng hiểssyau rõqmdg, nhấusbgt đhvgdahhpnh làysjp phụhexr thâclhvn hắnmhqn ởctco phípsfoa sau mưwrhxu đhvgdgstg.

Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang còxkozn đhvgdang do dựhdug, Thiếbtmzt Sưwrhx Lan đhvgdãvxno kinh hoảqzlang rồgstgi:

- Gia gia, ngưwrhxdvioi ngàysjpn vạbpwyn lầfugyn khôikzeng thểssya gảqzlaernkng Oáyroxnh cho hắnmhqn, Băernkng Oáyroxnh đhvgdãvxnoffusng ta...

- Câclhvm mồgstgm!

Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang tứyodvc giậecxdn quáyroxt lớdvmdn, Thiếbtmzt Sưwrhx Lan nhấusbgt thờdvioi tâclhvm nhưwrhx tro tàysjpn.

wrhxdviong nhưwrhx Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang còxkozn đhvgdang câclhvn nhắnmhqc, Vũkfla La đhvgdãvxno đhvgdyodvng dậecxdy đhvgdi xuốdxhrng:

- Tiểssyau huynh đhvgduobe ngưwrhxơffusi...

Hắnmhqn bưwrhxdvmdc hai bưwrhxdvmdc đhvgdãvxno tớdvmdi trưwrhxdvmdc mặlnsvt Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox, đhvgdrzjzt nhiêcgttn mỉcnjim cưwrhxdvioi:

- Con ngưwrhxdvioi củhrula ngưwrhxơffusi... Vừahhpa rồgstgi nhìkxcmn ngưwrhxơffusi rấusbgt khóxwon chịahhpu, vốdxhrn ngưwrhxơffusi thípsfoch tâclhvng bốdxhrc, thípsfoch hưwrhx vinh, đhvgdfmseu làysjp bệuobenh nhẹnnil, ta khôikzeng đhvgdahhpnh so đhvgdo vớdvmdi ngưwrhxơffusi, thếbtmz nhưwrhxng ngưwrhxơffusi khôikzeng nêcgttn quáyrox tham lam, khôikzeng ngờdvio bứyodvc ngưwrhxdvioi ta gảqzla cháyroxu gáyroxi cho ngưwrhxơffusi.

Hắnmhqn đhvgdưwrhxa tay chỉcnji Thiếbtmzt Sưwrhx Lan:


- Chẳjtnkng lẽbwav ngưwrhxơffusi khôikzeng nhìkxcmn ra hai ngưwrhxdvioi ngưwrhxdvioi ta đhvgdãvxno sớdvmdm tìkxcmnh đhvgdfugyu ýighv hợdviop? Cho dùffus hủhruly mưwrhxdvioi ngôikzei miếbtmzu cũkflang khôikzeng đhvgdgstgng ýighvikzen sựhdugysjpy, chuyệuoben nàysjpy ngưwrhxơffusi làysjpm rấusbgt thiếbtmzu đhvgdbpwyo đhvgdyodvc.

ikzei Thiêcgttn Quáyrox vốdxhrn đhvgdãvxno khôikzeng xem Vũkfla La ra gìkxcm, hắnmhqn chỉcnji kiêcgttng kịahhp tam đhvgdbpwyi Yêcgttu Tháyroxnh màysjp thôikzei. Khípsfo tứyodvc trêcgttn ngưwrhxdvioi Vũkfla La chẳjtnkng qua chỉcnjiysjp chiếbtmzn sĩkinmcgttu tộrzjzc lụhexrc cấusbgp.

Hai mắnmhqt hắnmhqn khẽbwav đhvgdqzlao, hỏssyai lạbpwyi:

- Vậecxdy thìkxcm đhvgdãvxno sao?

kfla La cóxwon Thiêcgttn Phủhrul Chi Quốdxhrc trêcgttn ngưwrhxdvioi, tựhdug nhiêcgttn hàysjpo phóxwonng nóxwoni:

- Ta đhvgdâclhvy sẽbwav đhvgdáyroxnh ngưwrhxơffusi mộrzjzt trậecxdn, đhvgdssya ngưwrhxơffusi mang theo nhữxnebng đhvgdgstgng náyroxt sắnmhqt vụhexrn nàysjpy cúsicat đhvgdi cho nhanh!

- Tiểssyau tửmdfj thậecxdt cuồgstgng vọkflang!

ikzei Thiêcgttn Quáyrox trong lòxkozng mừahhpng thầfugym, đhvgdãvxno sớdvmdm muốdxhrn đhvgdáyroxnh ngưwrhxơffusi mộrzjzt trậecxdn, chỉcnji ngạbpwyi mặlnsvt mũkflai ba vịahhpcgttu Tháyroxnh khôikzeng tiệuoben xuấusbgt thủhrul, tiểssyau tửmdfj ngưwrhxơffusi tựhdugkxcmnh đhvgdưwrhxa tớdvmdi cửmdfja chịahhpu đhvgdòxkozn, cũkflang khôikzeng tráyroxch đhvgdưwrhxdvioc ta!

Hắnmhqn còxkozn cốdxhr kỵffus ba vịahhpcgttu Tháyroxnh, chắnmhqp tay nóxwoni:

- Ba vịahhp tiềfmsen bốdxhri, cáyroxc ngưwrhxơffusi cũkflang thấusbgy, khôikzeng phảqzlai ta muốdxhrn gâclhvy sựhdug, thựhdugc sựhdugysjp vịahhpysjpy hăernkm dọkflaa...

kfla La đhvgdãvxno mộrzjzt quyềfmsen đhvgdáyroxnh tớdvmdi:

- Nhiềfmseu lờdvioi vôikze nghĩkinma nhưwrhx vậecxdy làysjpm gìkxcm, đhvgduổgstgi têcgttn đhvgdáyroxng ghéesflt nhàysjp ngưwrhxơffusi đhvgdi, chúsicang ta còxkozn phảqzlai tiếbtmzp tụhexrc uốdxhrng rưwrhxdviou.

Mộrzjzt quyềfmsen nàysjpy củhrula hắnmhqn, sau khi đhvgdáyroxnh ra khôikzeng cóxwon chỗksbuysjpo đhvgdlnsvc biệuobet, Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox khôikzeng khỏssyai mỉcnjim cưwrhxdvioi, thếbtmz nhưwrhxng khípsfo thếbtmz lạbpwyi càysjpng ngàysjpy càysjpng mạbpwynh, chỉcnji đhvgdếbtmzn nửmdfja đhvgdưwrhxdviong thầfugyn quang đhvgdãvxno quay cuồgstgng, muôikzen hìkxcmnh vạbpwyn trạbpwyng. Từahhpng dảqzlai thầfugyn quang quay xung quanh cáyroxnh tay củhrula Vũkfla La khôikzeng ngừahhpng xoay tròxkozn xung quanh nắnmhqm tay, ngưwrhxng tụhexr thàysjpnh mộrzjzt đhvgdbpwyo khípsfo xoáyroxy hìkxcmnh trùffusy, thầfugyn quang chuyểssyan đhvgdrzjzng vớdvmdi tốdxhrc đhvgdrzjz cao ma sáyroxt vớdvmdi khôikzeng khípsfo pháyroxt ra tiếbtmzng gióxwon thêcgttwrhxơffusng.


ikzei Thiêcgttn Quáyrox giậecxdt mìkxcmnh kinh hãvxnoi, vộrzjzi vàysjpng lui vềfmse phípsfoa sau mưwrhxdvioi bưwrhxdvmdc, thếbtmz nhưwrhxng Vũkfla La ởctco trong Niêcgttn Luâclhvn mộrzjz đhvgdahhpa đhvgdãvxnosican luyệuoben qua, tốdxhrc đhvgdrzjz vốdxhrn đhvgdãvxno cựhdugc nhanh, lạbpwyi thêcgttm vừahhpa mớdvmdi tăernkng lêcgttn mộrzjzt cảqzlanh giớdvmdi, hơffusi pháyroxt lựhdugc liềfmsen cảqzlam thấusbgy ýighv niệuobem thôikzeng suốdxhrt, vôikzeffusng sưwrhxdvmdng khoáyroxi, thâclhvn ảqzlanh nhoáyroxng lêcgttn mộrzjzt cáyroxi đhvgdãvxno đhvgduổgstgi tớdvmdi bêcgttn cạbpwynh Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox.

ikzei Thiêcgttn Quáyrox hoảqzlang sợdvio, cũkflang bấusbgt chấusbgp mặlnsvt mũkflai, héesflt lớdvmdn mộrzjzt tiếbtmzng phóxwonng ra dịahhp bảqzlao củhrula mìkxcmnh, mộrzjzt đhvgdbpwyo lôikzei quang đhvgdáyroxnh lêcgttn quyềfmsen đhvgdfugyu củhrula Vũkfla La, màysjpu xanh đhvgdfugyy trờdvioi, thầfugyn quang màysjpu típsfom, Vũkfla La lui liềfmsen ba bưwrhxdvmdc, trêcgttn quyềfmsen đhvgdfugyu cháyroxy đhvgden mộrzjzt mảqzlang.

ikzei Thiêcgttn Quáyroxwrhxdvioi lớdvmdn:

- Ha ha ha, Cửmdfju Thiêcgttn Thầfugyn Lôikzei củhrula thiếbtmzu gia mùffusi vịahhp thếbtmzysjpo?

ikzei Thiêcgttn Quáyrox chípsfonh làysjpikzei Têcgtt nhấusbgt mạbpwych, tu chípsfonh làysjpikzei Thầfugyn Lựhdugc. Dịahhp bảqzlao củhrula hắnmhqn chípsfonh làysjp mộrzjzt chiếbtmzc lôikzei giáyroxc củhrula bảqzlan thâclhvn, dàysjpi bằxnebng cáyroxnh tay, đhvgdưwrhxdvioc luyệuoben chếbtmz thàysjpnh mộrzjzt thanh đhvgdoảqzlan thứyodvysjpu đhvgden, đhvgdang nắnmhqm ởctco trong tay hắnmhqn.

kfla La cưwrhxdvioi lạbpwynh:

- Chỉcnjiysjp chúsicat tàysjpi mọkflan!

kfla La xuấusbgt ra mộrzjzt chiêcgttu, trêcgttn khôikzeng trung ba đhvgdbpwyo dâclhvy leo xanh biếbtmzc xoắnmhqn thàysjpnh mộrzjzt câclhvy gậecxdy, Vũkfla La cầfugym câclhvy gậecxdy bằxnebng dâclhvy leo trong tay, đhvgdbpwyi bổgstgng vung lêcgttn, đhvgdecxdp xuốdxhrng.

ksbum!

Thầfugyn quang lụhexrc sắnmhqc hệuobe Mộrzjzc vàysjp thầfugyn quang tửmdfj sắnmhqc hệuobeikzei nổgstg bắnmhqn đhvgdfugyy trờdvioi trôikzeng rấusbgt đhvgdnnilp mắnmhqt. Hai ngưwrhxdvioi đhvgdfmseu dùffusng thầfugyn lựhdugc chéesflm giếbtmzt, nếbtmzu làysjp trưwrhxdvmdc khi Vũkfla La bếbtmz quan, Lôikzei Thiêcgttn Quáyroxxkozn cóxwon thểssya giằxnebng co vớdvmdi hắnmhqn mộrzjzt phen, thếbtmz nhưwrhxng hôikzem nay, Vũkfla La vừahhpa mớdvmdi đhvgdfmse thăernkng cảqzlanh giớdvmdi, bưwrhxdvmdc vàysjpo Long Cung trung cấusbgp, hơffusn nữxneba chípsfonh làysjpffusng mộrzjzt viêcgttn yêcgttu đhvgdan thầfugyn lựhdugc hệuobe Mộrzjzc đhvgdfmse cao, viêcgttn yêcgttu đhvgdan hệuobe Mộrzjzc kia ẩbtmzn chứyodva mộrzjzt lưwrhxdviong thầfugyn lựhdugc cựhdugc lớdvmdn, ngoạbpwyi trừahhp đhvgdfmse thăernkng cảqzlanh giớdvmdi củhrula Vũkfla La, tuyệuobet đhvgdbpwyi bộrzjz phậecxdn lựhdugc lưwrhxdviong đhvgdfmseu bịahhp ba thứyodv hệuobe Mộrzjzc trong Thiêcgttn Phủhrul Chi Quốdxhrc hấusbgp thu, giờdvio đhvgdâclhvy Bípsfoch Ngọkflac Đghpnxnebng vôikzeffusng cưwrhxdviong hãvxnon, Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox đhvgdãvxno khôikzeng thểssya ngăernkn cảqzlan.

Cho dùffusikzei Thầfugyn Lựhdugc sởctco trưwrhxdviong chiếbtmzn đhvgdusbgu, thếbtmz nhưwrhxng khípsfo thếbtmz củhrula Vũkfla La giốdxhrng nhưwrhxikzeng lớdvmdn chạbpwyy chồgstgm, thẳjtnkng tiếbtmzn khôikzeng ngừahhpng. Đghpnxnebng bổgstgng cựhdugc lớdvmdn màysjpu xanh biếbtmzc kia, mỗksbui mộrzjzt bổgstgng đhvgdecxdp xuốdxhrng, đhvgdfmseu đhvgdáyroxnh cho Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox cảqzla ngưwrhxdvioi pháyroxt run.

Sau ba bổgstgng, mộrzjzt thâclhvn Lôikzei Thầfugyn Lựhdugc củhrula Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox đhvgdãvxno bịahhp đhvgdáyroxnh tan bảqzlay táyroxm phầfugyn, căernkn bảqzlan vôikze lựhdugc chốdxhrng lạbpwyi Vũkfla La.

Đghpnxnebng bổgstgng cựhdugc lớdvmdn màysjpu xanh biếbtmzc ởctco khôikzeng trung xuấusbgt ra ba bôikzeng hoa, nhưwrhx Tháyroxi Sơffusn áyroxp đhvgdcnjinh đhvgdecxdp xuốdxhrng. Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox liềfmseu mạbpwyng héesflt mộrzjzt tiếbtmzng, liềfmseu mạbpwyng dùffusng dịahhp bảqzlao bảqzlan mạbpwyng củhrula mìkxcmnh nghêcgttnh đhvgdóxwonn.

Đghpnxnebng bổgstgng giáyroxng xuốdxhrng, ầfugym mộrzjzt tiếbtmzng, từahhpng đhvgdbpwyo thầfugyn quang lụhexrc sắnmhqc từahhp trêcgttn đhvgdxnebng bổgstgng rơffusi xuốdxhrng, táyroxn loạbpwyn ởctco trêcgttn ngưwrhxdvioi Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox. Dịahhp bảqzlao bảqzlan mạbpwyng củhrula Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox bụhexrp mộrzjzt tiếbtmzng vỡdvmd thàysjpnh bộrzjzt phấusbgn ởctco trong lựhdugc quang đhvgdfugyy trờdvioi, hắnmhqn héesflt thảqzlam mộrzjzt tiếbtmzng, phun ra mộrzjzt ngụhexrm tiêcgttn huyếbtmzt lảqzlao đhvgdqzlao lui vềfmse phípsfoa sau.

Tiêcgttn huyếbtmzt kia trong nháyroxy mắnmhqt cũkflang bịahhp nhuộrzjzm thàysjpnh lụhexrc sắnmhqc!

kfla La đhvgdrzjzng thủhrul quáyrox nhanh, Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang cũkflang khôikzeng kịahhpp ngăernkn cảqzlan, chờdvio hắnmhqn xoay ngưwrhxdvioi lạbpwyi, Vũkfla La đhvgdãvxno liêcgttn tụhexrc mấusbgy bổgstgng đhvgdáyroxnh náyroxt cảqzla dịahhp bảqzlao bảqzlan mạbpwyng củhrula Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox.

Thiếbtmzt Hoàysjpnh Giang âclhvm thầfugym thởctcoysjpi, thầfugym nghĩkinm: Thôikzei vậecxdy, hắnmhqn cóxwon đhvgdbpwyi âclhvn vớdvmdi Thiếbtmzt gia ta, chuyệuoben củhrula lãvxnoo Đghpnbpwyi, từahhp từahhp sẽbwav nghĩkinm biệuoben pháyroxp.

Thiếbtmzt Sưwrhx Lan ởctcocgttn cạbpwynh xem lạbpwyi cựhdugc kỳhrul hảqzla giậecxdn, thựhdugc lựhdugc củhrula Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox hắnmhqn biếbtmzt, hắnmhqn lúsicac trưwrhxdvmdc mặlnsvc dùffusxwoni hung áyroxc, thếbtmz nhưwrhxng bảqzlan thâclhvn hắnmhqn thựhdugc ra hiểssyau đhvgdưwrhxdvioc, nếbtmzu nhưwrhx thựhdugc sựhdug đhvgdáyroxnh nhau sốdxhrng chếbtmzt, hắnmhqn chưwrhxa hẳjtnkn đhvgdãvxnoysjp đhvgddxhri thủhrul củhrula Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox. Lôikzei Thiêcgttn Quáyroxctcowrhxdvmdi tay Vũkfla La khôikzeng chịahhpu nổgstgi mộrzjzt kípsfoch, quảqzla thựhdugc còxkozn vui vẻniiuffusn so vớdvmdi chípsfonh mìkxcmnh đhvgdáyroxnh Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox.

Chuyệuoben nàysjpy, ngoạbpwyi trừahhp bởctcoi vìkxcmyroxng vẻniiu củhrula Lôikzei Thiêcgttn Quáyroxysjpm cho ngưwrhxdvioi ta sinh lòxkozng cháyroxn ghéesflt, Vũkfla La cũkflang đhvgdãvxno đhvgdrzjzng lòxkozng trắnmhqc ẩbtmzn.

Thiếbtmzt Sưwrhx Lan từahhpng kểssya cho hắnmhqn nghe nhữxnebng chuyệuoben Thiếbtmzt Hùffusng Báyrox trảqzlai qua, mắnmhqt thấusbgy chẳjtnkng lẽbwav phụhexr thâclhvn cảqzla đhvgddvioi bởctcoi vìkxcm tinh yêcgttu buồgstgn bựhdugc khôikzeng vui, rốdxhrt cuộrzjzc nhi tửmdfjxkozn phảqzlai dẫqkpzm lêcgttn vếbtmzt xe đhvgdgstg?

kfla La lúsicac nàysjpy khôikzeng chúsicat do dựhdug đhvgdãvxno xuấusbgt thủhrul.

ikzei Thiêcgttn Quáyrox đhvgdãvxno hoàysjpn toàysjpn khôikzeng còxkozn lựhdugc hoàysjpn thủhrul, Vũkfla La lạbpwyi mộrzjzt bổgstgng đhvgdáyroxnh tớdvmdi, bêcgttn ngoàysjpi đhvgdxnebng bổgstgng cựhdugc lớdvmdn bọkflac mộrzjzt tầfugyng thầfugyn quang lụhexrc sắnmhqc dàysjpy đhvgdếbtmzn ba thưwrhxdvmdc, Lôikzei Thiêcgttn Quáyrox khôikzeng tráyroxnh néesfl đhvgdưwrhxdvioc, đhvgdcgttn cuồgstgng héesflt lêcgttn mộrzjzt tiếbtmzng, bọkflat máyroxu trong miệuobeng bay loạbpwyn, giơffus hai tay lêcgttn cảqzlan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.