Tiên Tuyệt

Chương 397 : Hoan yến cầu thân (Hạ)

    trước sau   
Thâurfzn phậkehen đqfljkehea vịkehe tu vi củlhwra vịkehelbdqy còdcyen cao hơusnin mộdxynt bậkehec so vớcgaqi Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang, làlbdqm sao lạiyzti xuấkehet hiệttytn ởmdom đqfljâurfzy? Ngưdcyefxhzi củlhwra mưdcyefxhzi sáwmaiu nhàlbdq, bao gồmkjkm cảipklcvkxi Thiêzfofn Quáwmai đqfljbznru ngâurfzy ngốfxhzc. Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang khôcvkxng vui nóhozzi:

- Còdcyen khôcvkxng mau báwmaii kiếjjsrn?

Mọwgkhi ngưdcyefxhzi lútvamc nàlbdqy mớcgaqi phảipkln ứxiymng lạiyzti, vộdxyni vàlbdqng quỳwmai xuốfxhzng lễdttywmaii, miệttytng kêzfofu tiềbznrn bốfxhzi.

Trong khi nhữcvkxng ngưdcyefxhzi nàlbdqy trong lòdcyeng đqfljang phỏjjkcng đqfljwmain lýgmqz do Nhan Chi Tâurfzy xuấkehet hiệttytn ởmdom Thiếjjsrt gia, Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang lạiyzti chỉtwrt Hồmkjkng Pháwmai Hảipkli

- Vịkehelbdqy chítoicnh làlbdq Hồmkjkng Pháwmai Hảipkli lãtoico tiềbznrn bốfxhzi, đqfljipklo chủlhwr Nộdxyn Long đqfljipklo ởmdom Thầtvamn Hoang Hảipkli.

Mọwgkhi ngưdcyefxhzi mớcgaqi từmuox trong trạiyztng tháwmaii ngâurfzy ngốfxhzc khôcvkxi phụmwcac lạiyzti, lạiyzti lầtvamn nữcvkxa bấkehet tri bấkehet giáwmaic tiếjjsrn vàlbdqo trạiyztng tháwmaii nàlbdqy.


Thấkehet Thủlhwr Giao Long Hồmkjkng Pháwmai Hảipkli! Lạiyzti mộdxynt vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync nữcvkxa!

zfofu tộdxync bìzyvanh thưdcyefxhzng mấkehey trăkehem mấkehey ngàlbdqn năkehem cũxrting khôcvkxng nhìzyvan thấkehey đqfljưdcyeipaxc mộdxynt vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync, bọwgkhn họwgkhcvkxm nay tuyệttytt đqfljfxhzi cóhozz lờfxhzi rồmkjki, mộdxynt lầtvamn gặxiymp đqfljưdcyeipaxc tớcgaqi ba vịkehe. Giữcvkxa cáwmaic Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync rấkehet ítoict khi lui tớcgaqi vớcgaqi nhau, cóhozz thểntls sốfxhzng đqfljếjjsrn hiệttytn tạiyzti, hoặxiymc làlbdq quan hệttyt vữcvkxng chắmabec đqfljếjjsrn mứxiymc khôcvkxng cầtvamn đqflji lạiyzti, hoặxiymc làlbdq quan hệttyt bếjjsr tắmabec đqfljếjjsrn nỗewdsi khinh thưdcyefxhzng khôcvkxng thèmwcam đqflji lạiyzti.

Trừmuox phi cóhozz chuyệttytn gìzyva tranh chấkehep dẫxstxn tớcgaqi xuấkehet thủlhwr đqfljáwmainh lớcgaqn, nếjjsru khôcvkxng rấkehet ítoict ngưdcyefxhzi đqfljmkjkng thờfxhzi nhìzyvan thấkehey hai vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync.

Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang hừmuox lớcgaqn mộdxynt tiếjjsrng:

- Vừmuoxa mớcgaqi giáwmaio huấkehen cáwmaic ngưdcyeơusnii, lạiyzti quêzfofn rồmkjki! Mau báwmaii kiếjjsrn, mộdxynt đqfljáwmaim ngu xuẩoogpn!

- Ra mắmabet tiềbznrn bốfxhzi...

Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang rấkehet bấkehet mãtoicn:

- Đuxkpưdcyeipaxc rồmkjki, tấkehet cảipkl ngồmkjki xuốfxhzng đqflji, đqfljưdcyea thứxiymc ăkehen lêzfofn!

Yếjjsrn hộdxyni đqfljêzfofm nay, nóhozzi ra chítoicnh làlbdq Thiếjjsrt gia tạiyzt yếjjsrn, vịkehe chủlhwr nhâurfzn Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang nàlbdqy lạiyzti làlbdq sắmabec mặxiymt sa sầtvamm, khôcvkxng cóhozz chútvamt ýgmqz tứxiymdcyeơusnii cưdcyefxhzi chàlbdqo đqfljóhozzn, mọwgkhi ngưdcyefxhzi cũxrting đqfljbznru biếjjsrt títoicnh tìzyvanh khóhozz chịkeheu củlhwra lãtoico, cho nêzfofn khôcvkxng đqfljntls ýgmqz, màlbdqxrting khôcvkxng dáwmaim đqfljntls ýgmqz.

dcyecgaqi dạiyztng tưdcyeơusning phảipkln nhưdcye vậkehey, lạiyzti càlbdqng lộdxyncmmv sựttyt bấkehet phàlbdqm củlhwra thiếjjsru niêzfofn họwgkhxrti kia.

Khôcvkxng chỉtwrt Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang, vẻkbik mặxiymt củlhwra Nhan Chi Tâurfzy vàlbdq Hồmkjkng Pháwmai Hảipkli đqfljfxhzi vớcgaqi Vũxrti La đqfljbznru tỏjjkc ra hếjjsrt sứxiymc ôcvkxn hòdcyea. Mọwgkhi ngưdcyefxhzi phítoica dưdcyecgaqi đqfljbznru căkeheng thẳhlxyng, phítoica trêzfofn còdcyen cóhozz ba vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync, sợipaxzyvanh mộdxynt khi khôcvkxng cẩoogpn thậkehen thấkehet lễdtty, vậkehey cóhozz thểntls liêzfofn lụmwcay toàlbdqn bộdxyn thịkehe tộdxync mấkehet mặxiymt.

Thếjjsr nhưdcyeng bốfxhzn ngưdcyefxhzi phítoica trêzfofn lạiyzti thoảipkli máwmaii tiêzfofu sáwmaii, Vũxrti La thỉtwrtnh thoảipklng lạiyzti nóhozzi mấkehey câurfzu vớcgaqi ba vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync, bìzyvanh luậkehen mộdxynt chútvamt hưdcyeơusning vịkehe củlhwra thứxiymc ăkehen. Hắmaben chítoicnh làlbdq Nhâurfzn tộdxync, lạiyzti ởmdom Trung Châurfzu, ăkehen uốfxhzng vôcvkxhozzng tinh tếjjsr, đqfljfxhzi vớcgaqi móhozzn ăkehen ngon dởmdom, Vũxrti La cóhozz quyềbznrn lêzfofn tiếjjsrng hơusnin ba vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync, mỗewdsi mộdxynt câurfzu nóhozzi đqfljbznru cóhozz thểntlshozzi ra chỗewds tốfxhzt chỗewds xấkeheu củlhwra thứxiymc ăkehen, ba vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync tấkehet nhiêzfofn làlbdq khen ngợipaxi.

Nhữcvkxng thịkehe tộdxync cổmkjkdcyea nàlbdqy đqfljbznru giốfxhzng nhưdcyewmaic Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync khôcvkxng lui tớcgaqi ngoạiyzti giớcgaqi, nhữcvkxng việttytc mớcgaqi pháwmait sinh gầtvamn đqfljâurfzy ởmdom Đuxkpôcvkxng Thổmkjkxrting chưdcyea từmuoxng nghe thấkehey, khôcvkxng biếjjsrt Vũxrti La rốfxhzt cuộdxync làlbdq ai. Ai nấkehey hoang mang ngơusni ngáwmaic khôcvkxng hiểntlsu chuyệttytn gìzyva, đqfljãtoic quyếjjsrt tâurfzm sau khi trởmdom vềbznr nhấkehet đqfljkehenh phảipkli hỏjjkci thăkehem rõcmmvlbdqng chi tiếjjsrt vềbznrxrti La, đqfljntls xem rốfxhzt cuộdxync hắmaben cóhozz chỗewdszyva bấkehet phàlbdqm, lạiyzti cóhozz thểntlslbdqm cho ba vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang nhìzyvan hắmaben vớcgaqi cặxiymp mắmabet kháwmaic biệttytt nhưdcye vậkehey.


Ngoạiyzti trừmuox việttytc đqfljóhozz, ba vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync rõcmmvlbdqng làlbdq muốfxhzn liêzfofn thủlhwr, bọwgkhn họwgkh rốfxhzt cuộdxync muốfxhzn làlbdqm gìzyva? Nhấkehet thốfxhzng Đuxkpôcvkxng Thổmkjk hay sao?

Nhữcvkxng ngưdcyefxhzi kháwmaic đqfljbznru đqfljang âurfzm thầtvamm suy đqfljwmain dụmwcang ýgmqz phítoica sau việttytc ba Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync cùhozzng xuấkehet hiệttytn, chỉtwrthozzcvkxi Thiêzfofn Quáwmai, trong lòdcyeng ghen tịkehe pháwmait cuồmkjkng: Dựttyta vàlbdqo cáwmaii gìzyva? Tiểntlsu tửbznr họwgkhxrtihozzzyva tốfxhzt, lạiyzti cóhozz thểntls bồmkjki tiếjjsrp ba vịkehe Đuxkpiyzti Tháwmainh? Lôcvkxi gia chútvamng ta chítoicnh làlbdq đqfljãtoic trảipkl mộdxynt cáwmaii giáwmai lớcgaqn, vềbznr đqfljiểntlsm nàlbdqy lạiyzti khôcvkxng bằwmaing tiểntlsu tửbznr kia sao?

cvkxi Thiêzfofn Quáwmai mặxiymc dùhozz khôcvkxng phụmwcac, thếjjsr nhưdcyeng tam đqfljiyzti Yêzfofu Tháwmainh đqfljbznru ôcvkxn hòdcyea vớcgaqi Vũxrti La nhưdcye thếjjsr, hắmaben cũxrting rõcmmvlbdqng, Vũxrti La khôcvkxng phảipkli mìzyvanh cóhozz thểntls trêzfofu chọwgkhc đqfljưdcyeipaxc, đqfljàlbdqnh phảipkli buồmkjkn bựttytc ngồmkjki ởmdom vịkehe trítoic củlhwra mìzyvanh uốfxhzng rưdcyeipaxu giảipkli buồmkjkn.

Thậkehet ra nếjjsru hắmaben khôcvkxng cốfxhz ýgmqz so sáwmainh vớcgaqi Vũxrti La, suy nghĩvrhg mộdxynt chútvamt mìzyvanh chítoicnh làlbdqlbdqi danh đqfljttyt nhấkehet trong tâurfzn kháwmaich, cũxrting vinh quang chẳhlxyng kéyoqbm, thếjjsr nhưdcyeng lòdcyeng tham củlhwra con ngưdcyefxhzi chẳhlxyng cóhozz khi nàlbdqo làlbdq đqfljlhwr.

Tiệttytc rưdcyeipaxu quáwmai nửbznra, Lôcvkxi Thiêzfofn Quáwmai mớcgaqi nhớcgaq tớcgaqi mìzyvanh lầtvamn nàlbdqy tớcgaqi đqfljâurfzy còdcyen cóhozz nhiệttytm vụmwca kháwmaic, vộdxyni vàlbdqng chỉtwrtnh lạiyzti quầtvamn áwmaio, đqfljxiymng lêzfofn giơusni chéyoqbn rưdcyeipaxu nóhozzi:

- Thiếjjsrt lãtoico tiềbznrn bốfxhzi, ta đqfljiyzti biểntlsu gia phụmwcatoicnh ngàlbdqi mộdxynt ly!

Trưdcyefxhzng hợipaxp Yếjjsrn hộdxyni nàlbdqy, Lôcvkxi Thiêzfofn Quáwmaixrting khôcvkxng biếjjsrt nêzfofn nóhozzi lờfxhzi chútvamc mừmuoxng gìzyva cho tốfxhzt. Yêzfofu tộdxync bìzyvanh thưdcyefxhzng cho dùhozz sốfxhzng qua mấkehey ngàlbdqn năkehem, cũxrting khôcvkxng nóhozzi đqfljưdcyeipaxc vàlbdqi câurfzu văkehen nhãtoic. Lôcvkxi Thiêzfofn Quáwmai vừmuoxa kítoicnh rưdcyeipaxu, Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang cũxrting chỉtwrturfzng chéyoqbn rưdcyeipaxu lêzfofn nhấkehep môcvkxi mộdxynt chútvamt, đqfljâurfzy cóhozz thểntls xem nhưdcye nểntls mặxiymt phụmwca thâurfzn củlhwra Lôcvkxi Thiêzfofn Quáwmai.

cvkxi Thiêzfofn Quáwmai đqfljãtoic uốfxhzng hếjjsrt chéyoqbn rưdcyeipaxu nhưdcyeng khôcvkxng ngồmkjki xuốfxhzng, màlbdq lạiyzti nóhozzi:

- Thiếjjsrt lãtoico tiềbznrn bốfxhzi, vãtoicn bốfxhzi lầtvamn nàlbdqy đqfljếjjsrn đqfljâurfzy, ngoạiyzti trừmuoxurfzng Tháwmaii Bạiyztch Tinh Thiếjjsrt vàlbdqurfzn Văkehen Hỏjjkca Ngâurfzn, còdcyen cóhozz thỉtwrtnh cầtvamu kháwmaic.

Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang sắmabec mặxiymt nhưdcye thưdcyefxhzng:

- Ngưdcyeơusnii cứxiymhozzi.

Nhữcvkxng thịkehe tộdxync cổmkjkdcyea ngồmkjki ởmdom đqfljâurfzy, dâurfzng lêzfofn mỗewdsi kiệttytn nguyêzfofn liệttytu kim loạiyzti quýgmqz hiếjjsrm, cũxrting khôcvkxng phảipkli bọwgkhn họwgkhhozzdcyeng tốfxhzt, màlbdq đqfljbznru nhớcgaq tớcgaqi lờfxhzi nóhozzi “Tấkehet cóhozz hậkeheu báwmaio” củlhwra Thiếjjsrt gia. Trong lòdcyeng Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang rấkehet rõcmmvlbdqng đqfljiểntlsm nàlbdqy, chỉtwrtlbdqhozz chútvamt khinh thưdcyefxhzng, Lôcvkxi gia khôcvkxng ngờfxhz lạiyzti khóhozz dằwmain nổmkjki nhưdcye vậkehey.

cvkxi Thiêzfofn Quáwmaidcyefxhzi hìzyvazyva, chắmabep tay nóhozzi:


- Vãtoicn bốfxhzi ngưdcyeewdsng mộdxyn đqfljãtoicurfzu tôcvkxn nữcvkx củlhwra tiềbznrn bốfxhzi Thiếjjsrt Băkeheng Oáwmainh côcvkxdcyeơusning, Thiếjjsrt côcvkxdcyeơusning tuổmkjki táwmaic cũxrting khôcvkxng nhỏjjkc, thôcvkxng thưdcyefxhzng hẳhlxyn làlbdq đqfljãtoic kếjjsrt hôcvkxn, cho nêzfofn vãtoicn bốfxhzi cảipkl gan cầtvamu hôcvkxn cho mìzyvanh, hy vọwgkhng cóhozz thểntlsdcyecgaqi tiểntlsu thưdcye Thiếjjsrt Băkeheng Oáwmainh...

Hắmaben còdcyen chưdcyea nóhozzi xong, Thiếjjsrt Sưdcye Lan phítoica sau đqfljãtoic vỗewdslbdqn “Rầtvamm” mộdxynt tiếjjsrng, đqfljdxynt nhiêzfofn đqfljxiymng lêzfofn:

- Quảipkl thậkehet làlbdq lớcgaqn gan chóhozz, chỉtwrt bằwmaing vàlbdqo ngưdcyeơusnii cũxrting dáwmaim mởmdom miệttytng nóhozzi nhữcvkxng lờfxhzi nàlbdqy ưdcye?

Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang lạiyztnh lùhozzng liếjjsrc mắmabet nhìzyvan Thiếjjsrt Sưdcye Lan:

- Trưdcyecgaqc mặxiymt kháwmaich nhâurfzn, khôcvkxng đqfljưdcyeipaxc làlbdqm càlbdqn!

Thiếjjsrt Sưdcye Lan vộdxyni vàlbdqng quỳwmai xuốfxhzng:

- Tôcvkxn nhi biếjjsrt sai rồmkjki!

Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang hừmuox lạiyztnh mộdxynt tiếjjsrng, ngữcvkx khítoic dịkeheu đqflji mộdxynt ítoict:

- Việttytc nàlbdqy, ta tựttythozz chừmuoxng mựttytc.

Thiếjjsrt Sưdcye Lan quỳwmai khôcvkxng dáwmaim nóhozzi lờfxhzi nàlbdqo.

Bốfxhzn ngưdcyefxhzi trêzfofn đqfljàlbdqi chítoicnh làlbdq khoanh châurfzn màlbdq ngồmkjki, khôcvkxng ngồmkjki quỳwmai giốfxhzng phítoica dưdcyecgaqi. Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang dáwmaing ngưdcyefxhzi cao lớcgaqn hơusnin xa ngưdcyefxhzi thưdcyefxhzng, lãtoico chỉtwrtlbdq ngồmkjki nhưdcye vậkehey, khítoic thếjjsr khôcvkxng phảipkli ngưdcyefxhzi bìzyvanh thưdcyefxhzng cóhozz thểntls ngăkehen cảipkln.

- Ngưdcyeơusnii muốfxhzn lấkehey Thiếjjsrt Băkeheng Oáwmainh? Cóhozz phảipkli nếjjsru nhưdcye Thiếjjsrt mỗewds khôcvkxng đqfljáwmaip ứxiymng, cáwmaic ngưdcyeơusnii sẽnbdh khôcvkxng dâurfzng Tháwmaii Bạiyztch Tinh Thiếjjsrt vàlbdqurfzn Văkehen Hỏjjkca Ngâurfzn?

Giọwgkhng đqfljiệttytu Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang nghe qua bìzyvanh tĩvrhgnh, thếjjsr nhưdcyeng ai cũxrting cóhozz thểntls cảipklm giáwmaic đqfljưdcyeipaxc phẫxstxn nộdxyn trong lòdcyeng Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang.


Đuxkpiyzti Tháwmainh Yêzfofu tộdxync cho dùhozz khôcvkxng pháwmait táwmaic, khítoic thếjjsrlbdqy cũxrting hùhozzng hổmkjk dọwgkha ngưdcyefxhzi. Lôcvkxi Thiêzfofn Quáwmai đqfljtvamu gốfxhzi mềbznrm nhũxrtin, bịkehech mộdxynt tiếjjsrng quỳwmai xuốfxhzng, vộdxyni vàlbdqng nóhozzi:

- Vãtoicn bốfxhzi khôcvkxng dáwmaim! Trưdcyecgaqc khi đqfljếjjsrn gia phụmwca đqfljãtoic dặxiymn dòdcye, vôcvkx luậkehen hôcvkxn sựttytlbdqy cóhozz thểntls thàlbdqnh hay khôcvkxng, hai loạiyzti tàlbdqi liệttytu nàlbdqy coi nhưdcyelbdqtoicn bốfxhzi hiếjjsru kítoicnh ngàlbdqi, tuyệttytt đqfljfxhzi khôcvkxng dáwmaim mưdcyeu cầtvamu hồmkjki báwmaio gìzyva!

Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang lútvamc nàlbdqy mớcgaqi hừmuox lạiyztnh mộdxynt tiếjjsrng:

- Cáwmaic ngưdcyeơusnii khôcvkxng cầtvamu hồmkjki báwmaio, Thiếjjsrt gia ta cũxrting khôcvkxng thểntls lấkehey khôcvkxng đqfljmkjk củlhwra cáwmaic ngưdcyeơusnii, yêzfofn tâurfzm đqflji, vềbznr sau cóhozz việttytc gìzyva cầtvamn, cứxiym việttytc mởmdom miệttytng.

Thiếjjsrt Sưdcye Lan nhẹacai nhàlbdqng thởmdom ra, vốfxhzn tưdcyemdomng rằwmaing chuyệttytn nàlbdqy sẽnbdh trôcvkxi qua nhưdcye vậkehey, khôcvkxng ngờfxhzcvkxi Thiêzfofn Quáwmai quỳwmai trêzfofn mặxiymt đqfljkehet lạiyzti nóhozzi:

- Thếjjsr nhưdcyeng gia phụmwcaxrting đqfljãtoichozzi, nếjjsru nhưdcye Thiếjjsrt lãtoico tiềbznrn bốfxhzi đqfljáwmaip ứxiymng hôcvkxn sựttyt củlhwra vãtoicn bốfxhzi vàlbdq Thiếjjsrt côcvkxdcyeơusning, Lôcvkxi gia ta sẽnbdh bằwmaing lòdcyeng cho tiềbznrn bốfxhzi mưdcyeipaxn Sơusni Nguyêzfofn Lôcvkxi Têzfof Đuxkpan dùhozzng mộdxynt chútvamt!

Thiếjjsrt Sưdcye Lan tứxiymc giậkehen cảipkl ngưdcyefxhzi pháwmait run, da mặxiymt xanh títoicm, đqfljôcvkxi mắmabet nhìzyvan qua sắmabep sửbznra biếjjsrn thàlbdqnh màlbdqu đqfljjjkc, nghiếjjsrn răkeheng nghiếjjsrn lợipaxi nóhozzi:

- Lôcvkxi Thiêzfofn Quáwmai, ngưdcyeơusnii thựttytc hiệttytn hồmkjki báwmaio củlhwra Lôcvkxi gia cáwmaic ngưdcyeơusnii mau mau mộdxynt chútvamt, nếjjsru khôcvkxng thiếjjsru gia ta giếjjsrt ngưdcyeơusnii rồmkjki, Yêzfofu tộdxync Đuxkpôcvkxng Thổmkjk lạiyzti nóhozzi ta lấkehey oáwmain trảipkl ơusnin!

cvkxi Thiêzfofn Quáwmai khôcvkxng nhìzyvan Thiếjjsrt Sưdcye Lan, chỉtwrttvami đqfljtvamu quỳwmai trêzfofn mặxiymt đqfljkehet, khôcvkxng nhìzyvan bấkehet luậkehen kẻkbiklbdqo, chờfxhz Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang lêzfofn tiếjjsrng.

Thiếjjsrt Sưdcye Lan nhìzyvan thấkehey Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang khôcvkxng ngờfxhz đqfljãtoic do dựttyt, nhấkehet thờfxhzi cóhozz chútvamt hoảipklng:

- Gia gia...

Thiếjjsrt Hoàlbdqnh Giang khoáwmait tay ngăkehen hắmaben lạiyzti, khuôcvkxn mặxiymt giàlbdq nua âurfzm trầtvamm, dưdcyefxhzng nhưdcye đqfljang đqfljmaben đqfljo.

xrti La cũxrting nhìzyvan ra, Thiếjjsrt Sưdcye Lan cóhozz ýgmqz vớcgaqi Thiếjjsrt Băkeheng Oáwmainh, Lôcvkxi Thiêzfofn Quáwmai khôcvkxng ngờfxhz muốfxhzn cầtvamu hôcvkxn Thiếjjsrt Băkeheng Oáwmainh, xem nhưdcye đqfljãtoic đqfljdxynng vàlbdqo vảipkly ngưdcyeipaxc củlhwra hắmaben.

Chỉtwrtlbdqusni Nguyêzfofn Lôcvkxi Têzfof Đuxkpan nàlbdqy làlbdq thứxiymzyva?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.