Tiên Tuyệt

Chương 396 : Hoan yến cầu thân (Thượng)

    trước sau   
Long Cung trêzalan Băsikeng Sơyhzen nhanh chóslpyng mởyuze rộgyveng, bao trùhqewm chừrgjxng mộgyvet phầbmaxn ba diệbirqn tínccjch đouibhjdznh Băsikeng Sơyhzen.

Long Cung lúzvigc nàcdywy huy hoàcdywng hùhqewng trásikeng, lầbmaxu cao mấpvxoy chụbswxc trưyrtnieudng, cung đouibiệbirqn trảudvii rộgyveng, tuyệbirqt đouibhtkgi khôdpomng phảudvii lúzvigc trưyrtnxrcuc cóslpy thểxrcu so sásikenh.

Mộgyvet viêzalan yêzalau đouiban giúzvigp Vũsike La thàcdywnh côdpomng đouibgyvet phásike tớxrcui Long Cung trung kỳcxbr!

Bếzxdp quan đouibi ra đouibãiovw sắhqewp tớxrcui buổsikei tốhtkgi, Nam Vinh Âmgphm đouibang ởyuze trong việbirqn nhàcdywm chásiken vớxrcut lásike sen, toàcdywn thâfqicn nàcdywng đouibhtkgu bịrgjxsike La cấpvxom cốhtkg, cũsikeng khôdpomng cóslpy biệbirqn phásikep tu luyệbirqn, chu Nghiêzalan ngưyrtnieudc lạtyiri ởyuze trong phòydrxng mìclutnh, chắhqewc hẳfrwen cũsikeng đouibang tu luyệbirqn buổsikei tốhtkgi.

Nam Vinh Âmgphm thấpvxoy hắhqewn đouibi ra, tứyuzec giậzuqvn liếzxdpc mắhqewt khinh thưyrtnnubeng:

- Rốhtkgt cụbswxc ngưyrtnơyhzei muốhtkgn làcdywm gìclut ngưyrtnnubei ta?


sike La sờnube sờnube cằcdywm, cảudvim thấpvxoy nhữbffkng lờnubei nàcdywy nghe ra cóslpy vẻgtzl khôdpomng bìclutnh thưyrtnnubeng. Nóslpyi thậzuqvt, hậzuqvn cũsikeng chưyrtna nghĩixqn ra cásikech xửxoikgygn Nam Vinh Âmgphm nhưyrtn thếzxdpcdywo, chẳfrweng lẽhtkg cứyuze thảudvi đouibi nhưyrtn vậzuqvy? Đudviiềhtkgu đouibóslpy khôdpomng cóslpy khảudvisikeng, Hoang tộgyvec du mụbswxc bắhqewt ngưyrtnnubei còydrxn đouibòydrxi tiềhtkgn chuộgyvec... Đudviúzvigng, tiềhtkgn chuộgyvec!

Ábmaxnh mắhqewt củnbwqa Vũsike La sásikeng lêzalan!

Nam Vinh Âmgphm nhìclutn thấpvxoy mắhqewt Vũsike La phóslpyng dâfqicm quang đouibi vềhtkg phínccja mìclutnh, sợieud tớxrcui mứyuzec cảudvi ngưyrtnnubei run rẩcrafy:

- Ngưyrtnơyhzei, ngưyrtnơyhzei têzalan dâfqicm tặykawc thốhtkgi tha, ngưyrtnơyhzei muốhtkgn làcdywm gìclut? Ngưyrtnơyhzei đouibrgjxng lạtyiri đouibâfqicy...

hqewm!

Nam Vinh Âmgphm vừrgjxa lui vềhtkg phínccja sau, khôdpomng chúzvigt đouibhtkg phòydrxng ngãiovw lộgyven cổsike xuốhtkgng ao, Vũsike La hásike hốhtkgc mồoaqim: Đudviếzxdpn mứyuzec nhưyrtn vậzuqvy sao, chẳfrweng lẽhtkg ta đouibásikeng sợieud nhưyrtn vậzuqvy?

Hắhqewn ngồoaqii ởyuze bờnube ao, cóslpy chúzvigt buồoaqin bựieudc chờnube Nam Vinh Âmgphm bơyhzei lêzalan. Nhưyrtnng khôdpomng ngờnube rằcdywng Nam Vinh Âmgphm ởyuze trong ao, càcdywng vùhqewng vẫvrevy càcdywng chìclutm xuốhtkgng, dầbmaxn dầbmaxn cảudvi tay châfqicn đouibhtkgu chìclutm xuốhtkgng.

sike La kinh ngạtyirc: Tìclutnh huốhtkgng quásikei quýgygnclut vậzuqvy? Côdpomyrtnơyhzeng ngưyrtnơyhzei chínccjnh làcdywsiken Yêzalau tộgyvec, Básiken Yêzalau tộgyvec thốhtkgng trịrgjx Thầbmaxn Hoang Hảudvii, khôdpomng ngờnube lạtyiri khôdpomng biếzxdpt bơyhzei!

sike La lắhqewc lắhqewc đouibbmaxu, lăsikeng khôdpomng bay ra, ởyuze trêzalan mặykawt nưyrtnxrcuc xoay ngưyrtnnubei mộgyvet cásikei, đouibásikey biểxrcun mòydrx kim, nắhqewm lấpvxoy cổsike tay củnbwqa Nam Vâfqicn sắhqewp chìclutm nghỉhjdzm, àcdywo àcdywo mộgyvet tiếzxdpng késlpyo nàcdywng từrgjx trong nưyrtnxrcuc ra.

Nam Vinh Âmgphm đouibãiovw uốhtkgng khôdpomng ínccjt nưyrtnxrcuc, ngãiovw xuốhtkgng mộgyvet bêzalan óslpyi ra.

sike La nhìclutn nàcdywng giốhtkgng nhưyrtn nhìclutn quásikei vậzuqvt:

- Nàcdywng thậzuqvt sựieud khôdpomng biếzxdpt bơyhzei, hay chuẩcrafn bịrgjx tựieudsiket dưyrtnxrcui đouibóslpy?

Nam Vâfqicn tứyuzec giậzuqvn nghiếzxdpn răsikeng:


- Hừrgjx! Bảudvin cung hoa dung nguyệbirqt mạtyiro, tuổsikei xuâfqicn phơyhzei phớxrcui, sao cóslpy khảudvisikeng muốhtkgn tựieudsiket! Đudvihtkgu tạtyiri têzalan dâfqicm tặykawc thốhtkgi tha nhàcdyw ngưyrtnơyhzei, làcdywm hạtyiri bàcdywn cung ngãiovw xuốhtkgng nưyrtnxrcuc.

sike La khôdpomng dâfqicy dưyrtna vấpvxon đouibhtkgfqicm tặykawc vớxrcui nàcdywng, vấpvxon đouibhtkgcdywy càcdywng tranh cãiovwi sẽhtkgcdywng làcdywm cho mìclutnh bịrgjx chụbswxp mũsikefqicm tặykawc.

- Nàcdywng làcdywsiken Yêzalau tộgyvec, vìclut sao lạtyiri khôdpomng biếzxdpt bơyhzei?

- Ai nóslpyi Básiken Yêzalau tộgyvec nhấpvxot đouibrgjxnh phảudvii biếzxdpt bơyhzei?

- Nhưyrtnng cásikec ngưyrtnơyhzei...

- Bảudvin cung chínccjnh làcdyw loạtyiri Básiken Yêzalau tộgyvec khásikec!

sike La quan sásiket Nam Vinh Âmgphm từrgjx đouibbmaxu tớxrcui châfqicn mộgyvet phen. Vớxrcui thâfqicn nàcdywng nhưyrtn vậzuqvy, quảudvi thậzuqvt làcdyw loàcdywi khásikec.

sike La chờnubecdywng nôdpomn xong xuôdpomi, lạtyiri vắhqewt khôdpomslpyc, lúzvigc nàcdywy mớxrcui chậzuqvm rãiovwi nóslpyi:

- Ta vốhtkgn làcdyw muốhtkgn thưyrtnơyhzeng lưyrtnieudng vớxrcui nàcdywng mộgyvet chúzvigt, bảudvin thâfqicn nàcdywng cảudvim thấpvxoy mìclutnh đouibásikeng giásike bao nhiêzalau tiềhtkgn?

Nam Vinh Âmgphm kiêzalau ngạtyiro ngẩcrafng cao đouibbmaxu:

- Bảudvin cung chínccjnh làcdywsikeu vậzuqvt vôdpom giásike.

- Vậzuqvy khôdpomng dễgcuxcdywng rồoaqii...

sike La cốhtkg ýgygncdywy chau mặykawt ủnbwqslpyi:


- Vốhtkgn muốhtkgn cho trong nhàcdywcdywng xuấpvxot tiềhtkgn chuộgyvec ngưyrtnơyhzei trởyuze vềhtkg, nhưyrtnng nàcdywng làcdyw vậzuqvt básikeu vôdpom giásike, ta nêzalan đouibòydrxi bao nhiêzalau tiềhtkgn?

Ábmaxnh mắhqewt củnbwqa Nam Vinh Âmgphm sásikeng lêzalan:

- Ngưyrtnơyhzei thựieudc sựieud muốhtkgn thảudvi bảudvin cung vềhtkg?

- Tấpvxot nhiêzalan, nhưyrtnng nàcdywng cũsikeng nóslpyi mìclutnh làcdywsikeu vậzuqvt vôdpom giásike, khôdpomng cóslpy biệbirqn phásikep bàcdywn giásike, ta thấpvxoy hay làcdyw thôdpomi đouibi, dùhqew sao nàcdywng ăsiken cũsikeng khôdpomng nhiềhtkgu, ta coi nhưyrtn nuôdpomi mộgyvet con... Con mèrgfvo làcdyw đouibưyrtnieudc.

Thanh âfqicm củnbwqa Nam Vinh Âmgphm cóslpy chúzvigt ngọjwxxt ngàcdywo:

- Đudvirgjxng màcdyw, ngưyrtnơyhzei nuôdpomi bảudvin cung ởyuzezalan ngưyrtnnubei cũsikeng khôdpomng cóslpysikec dụbswxng gìclut, khôdpomng bằcdywng đouibòydrxi tiềhtkgn chuộgyvec đouibi.

cdywng làcdywm bộgyve hiêzalan ngang lẫvrevm liệbirqt:

- Cứyuzecdywm theo ýgygn củnbwqa ngưyrtnơyhzei đouibi, básiken bảudvin cung đouibi.

Mộgyvet phen đouibhtkgi thoạtyiri nhưyrtn vậzuqvy, nếzxdpu nhưyrtn bịrgjx ngưyrtnnubei qua đouibưyrtnnubeng nghe đouibưyrtnieudc chỉhjdz sợieud phảudvii ngãiovw nhàcdywo.

sike La làcdywm ra vẻgtzl khóslpy xửxoik:

- Mộgyvet khi đouibãiovw nhưyrtn vậzuqvy, ta đouibâfqicy chịrgjxu thiệbirqt thòydrxi mộgyvet chúzvigt, ba mưyrtnơyhzei khốhtkgi Thiêzalan Sinh Thầbmaxn Ngọjwxxc làcdyw đouibưyrtnieudc.

- Ngưyrtnơyhzei nóslpyi cásikei gìclut!

Nam Vinh Âmgphm giậzuqvn dữbffk. Vũsike La lạtyiri chỉhjdz chỉhjdz ngóslpyn tay, nhấpvxon mạtyirnh lầbmaxn nữbffka:


- Vậzuqvt básikeu vôdpom giásike, vậzuqvt básikeu vôdpom giásike đouibóslpy...

Nam Vinh Ẩieudm lúzvigc trưyrtnxrcuc tựieudfqicng bốhtkgc mìclutnh cóslpyyhzei quásike, bịrgjx hắhqewn dùhqewng câfqicu nóslpyi nàcdywy tróslpyi buộgyvec, cắhqewn răsikeng oásiken hậzuqvn nóslpyi:

- Bảudvin cung mặykawc dùhqewcdywsikeu vậzuqvt vôdpom giásike, nhưyrtnng tộgyvec ta khôdpomng cóslpy nhiềhtkgu Thiêzalan Sinh Thầbmaxn Ngọjwxxc nhưyrtn vậzuqvy, ngưyrtnơyhzei nếzxdpu khôdpomng muốhtkgn thảudvi bảudvin cung vềhtkg thìclut thôdpomi đouibi.

- Ta đouibãiovw rấpvxot chịrgjxu thiệbirqt!

sike La kêzalau oan:

- Ba mưyrtnơyhzei khốhtkgi cásikec ngưyrtnơyhzei còydrxn ngạtyiri nhiềhtkgu?

Nam Vinh Âmgphm bĩixqnu môdpomi:

- Ba mưyrtnơyhzei khốhtkgi khẳfrweng đouibrgjxnh khôdpomng cóslpy, têzalan dâfqicm tặykawc ngưyrtnơyhzei rốhtkgt cuộgyvec làcdywslpyfqicm tưyrtnclut? Chẳfrweng lẽhtkg cốhtkg ýgygn nhưyrtn thếzxdp, muốhtkgn lưyrtnu bảudvin cung ởyuze lạtyiri cạtyirnh ngưyrtnơyhzei suốhtkgt cảudvi đouibnubei?

Ábmaxnh mắhqewt củnbwqa nàcdywng trởyuzezalan cảudvinh giásikec, rõzfvycdywng làcdywyrtn thếzxdp nhìclutn dâfqicm tặykawc.

sike La nhìclutn thấpvxoy ásikenh mắhqewt nàcdywy liềhtkgn cóslpy cảudvim giásikec cásikeu kỉhjdznh đouibèrgfvslpyn khôdpomng đouibưyrtnieudc, thậzuqvt sựieud muốhtkgn đouibásikenh ngưyrtnnubei!

- Hai mưyrtnơyhzei khốhtkgi.

sike La cắhqewn răsikeng:

- Ta sẽhtkg bảudvio Hồoaqing Phásike Hảudvii tiềhtkgn bốhtkgi thôdpomng tri cho Básiken Yêzalau tộgyvec, khôdpomng cóslpy hai mưyrtnơyhzei khốhtkgi Thiêzalan Sinh Thầbmaxn Ngọjwxxc, vậzuqvy bọjwxxn họjwxxiovwy chờnube xem Básiken Yêzalau côdpomng chúzviga củnbwqa bọjwxxn họjwxx sinh con nốhtkgi dõzfvyi cho Yêzalau tộgyvec đouibi!


slpyi xong, Vũsike La xoay ngưyrtnnubei bưyrtnxrcuc đouibi.

- Ngưyrtnơyhzei!

Nam Vinh Âmgphm tứyuzec giậzuqvn:

- Ngưyrtnơyhzei mau quay lạtyiri đouibâfqicy cho bảudvin cung, hai mưyrtnơyhzei khốhtkgi cũsikeng khôdpomng cóslpy, dùhqewng thứyuze khásikec khôdpomng đouibưyrtnieudc sao? Básiken Yêzalau tộgyvec cóslpy rấpvxot nhiềhtkgu vậzuqvt quýgygn...

sike La cũsikeng khôdpomng quay đouibbmaxu lạtyiri đouibi ra khỏouibi tiểxrcuu việbirqn.

Vừrgjxa mớxrcui đouibi ra, trưyrtnxrcuc mặykawt liềhtkgn thấpvxoy mộgyvet ngưyrtnnubei vộgyvei vãiovw đouibi đouibếzxdpn, nhìclutn thấpvxoy Vũsike La vộgyvei vàcdywng hỏouibi:

- Đudvityiri sảudvinh yếzxdpn hộgyvei ởyuze đouibâfqicu?

sike La sửxoikng sốhtkgt, hắhqewn cũsikeng khôdpomng biếzxdpt sásikenh yếzxdpn hộgyvei ởyuze đouibâfqicu, mấpvxoy ngàcdywy nay nếzxdpu muốhtkgn ăsiken cơyhzem, tiểxrcuu nha hoàcdywn kia sẽhtkg đouibi lệbirqnh phòydrxng bếzxdpp làcdywm rồoaqii đouibưyrtna đouibếzxdpn tiểxrcuu việbirqn.

Tiểxrcuu việbirqn nàcdywy nhìclutn từrgjxzalan ngoàcdywi rấpvxot mộgyvec mạtyirc, cũsikeng khôdpomng cóslpy đouibrgjxa phưyrtnơyhzeng gìclut kỳcxbr lạtyir. Ngưyrtnnubei kia cóslpy vẻgtzl thựieudc sốhtkgt ruộgyvet:

- Sàcdywnh yếzxdpn hộgyvei ởyuze đouibâfqicu? Làcdywm sao ngay cảudvi hạtyir nhâfqicn Thiếzxdpt gia cásikec ngưyrtnơyhzei cũsikeng khôdpomng biếzxdpt?

sike La lạtyiri càcdywng sửxoikng sốhtkgt, nhìclutn mìclutnh từrgjx đouibbmaxu đouibếzxdpn châfqicn, hắhqewn luôdpomn ăsiken mặykawc mộgyvec mạtyirc khôdpomng giốhtkgng nhữbffkng tu sĩixqn kia, Yêzalau tộgyvec thínccjch mặykawc loạtyiri thiêzalan tàcdywm ti Thủnbwqy Hỏouiba bấpvxot xâfqicm gìclut đouibóslpy trêzalan ngưyrtnnubei, ngay cảudvi quầbmaxn vảudvii ásikeo bôdpomng trưyrtnnubeng y nhìclutn qua thậzuqvt làcdywslpy chúzvigt khôdpomng bắhqewt mắhqewt, khóslpy trásikech ngưyrtnnubei ta nhậzuqvn nhầbmaxm hắhqewn làcdyw hạtyir nhâfqicn.

Nhìclutn thấpvxoy Vũsike La nhưyrtn vậzuqvy, ngưyrtnnubei kia lạtyiri càcdywng sốhtkgt ruộgyvet:

- Thếzxdpcdywo vậzuqvy, ngay cảudvi hạtyir nhâfqicn củnbwqa Thiếzxdpt gia cũsikeng khôdpomng biếzxdpt sảudvinh yếzxdpn hộgyvei ởyuze đouibâfqicu, vậzuqvy bảudvio ta làcdywm thếzxdpcdywo tìclutm đouibâfqicy?

Phínccja trưyrtnxrcuc cóslpy ngưyrtnnubei đouibi tớxrcui, ngưyrtnnubei kia cũsikeng khôdpomng đouibxrcu ýgygn tớxrcui Vũsike La nữbffka, chạtyiry nhanh tớxrcui:

- Nàcdywy, cásikec ngưyrtnơyhzei biếzxdpt sàcdywnh yếzxdpn hộgyvei ởyuze đouibâfqicu khôdpomng?

zalan hạtyir nhâfqicn kia nóslpyi vớxrcui hắhqewn mộgyvet hồoaqii, ngưyrtnnubei kia nghe đouibếzxdpn đouibbmaxu óslpyc choásikeng vásikeng, vung tay lêzalan:

- Đudvirgjxng nóslpyi nhiềhtkgu nhưyrtn vậzuqvy, ngưyrtnơyhzei dẫvrevn ta đouibi thôdpomi.

zalan hạtyir nhâfqicn kia vôdpomhqewng khóslpy xửxoik:

- Tiểxrcuu nhâfqicn còydrxn cóslpy nhiệbirqm vụbswx...

Ngưyrtnnubei kia khôdpomng vui, trừrgjxng mắhqewt nóslpyi:

- Ngưyrtnơyhzei biếzxdpt ta làcdyw ai khôdpomng? Hôdpomm nay ta chínccjnh làcdyw quýgygn khásikech củnbwqa Thiếzxdpt gia cásikec ngưyrtnơyhzei, coi thưyrtnnubeng khásikech quýgygn, cẩcrafn thậzuqvn lãiovwo gia nhàcdyw ngưyrtnơyhzei côdpomn bổsikeng trásikech phạtyirt!

zalan hạtyir nhậzuqvn kia vừrgjxa quay mặykawt nhìclutn thấpvxoy Vũsike La, lậzuqvp tứyuzec nóslpyi:

- Ta đouibếzxdpn mờnubei Vũsike tiêzalan sinh đouibi tớxrcui đouibóslpy, nếzxdpu khôdpomng ngàcdywi đouibieudi mộgyvet chúzvigt, ta hỏouibi Vũsike tiêzalan sinh mộgyvet chúzvigt, xem xem cóslpy thểxrcu dẫvrevn ngàcdywi cùhqewng đouibi hay khôdpomng?

- Vũsike tiêzalan sinh?

Ngưyrtnnubei kia nghi hoặykawc, têzalan hạtyir nhâfqicn kia đouibãiovw đouibi thẳfrweng tớxrcui chỗcczesike La, cung kínccjnh thi lễgcux:

- Vũsike tiêzalan sinh, lãiovwo tổsikedpomng sai tiểxrcuu nhâfqicn lạtyiri đouibâfqicy nhìclutn xem ngàcdywi xuấpvxot quan chưyrtna, muốhtkgn mờnubei ngàcdywi đouibi dựieud tiệbirqc tốhtkgi.

Ngưyrtnnubei kia hơyhzei cóslpy chúzvigt xấpvxou hổsike:

- Ngạtyiri quásike, ngưyrtnơyhzei cũsikeng làcdyw khásikech nhâfqicn, ta còydrxn tưyrtnyuzeng ngưyrtnơyhzei... Ha ha ha!

sike La khoásiket tay:

- Khôdpomng việbirqc gìclut.

Hắhqewn hiệbirqn tạtyiri khôdpomng cóslpy việbirqc gìclut, liềhtkgn nóslpyi vớxrcui têzalan hạtyir nhâfqicn kia:

- Đudvii trưyrtnxrcuc dẫvrevn đouibưyrtnnubeng.

zalan hạtyir nhâfqicn kia thi lễgcux, nóslpyi:

- Mờnubei tiêzalan sinh.

Sau đouibóslpy đouibi trưyrtnxrcuc dẫvrevn đouibưyrtnnubeng, Vũsike La vàcdyw ngưyrtnnubei kia đouibi theo phínccja sau. Ngưyrtnơyhzei kia vỗccze ngựieudc, tựieud giớxrcui thiệbirqu:

- Huynh đouibbirq, ta gọjwxxi làcdywdpomi Thiêzalan Quásike, chínccjnh làcdyw ngưyrtnnubei củnbwqa Lôdpomi gia ởyuze cổsike Trùhqewng Sơyhzen, tiểxrcuu huynh đouibbirq ngưyrtnơyhzei làcdyw ngưyrtnnubei nhàcdywcdywo? Cũsikeng làcdyw tớxrcui tặykawng tàcdywi liệbirqu kim loạtyiri ưyrtn?

sike La lắhqewc đouibbmaxu:

- Nhàcdyw ta vôdpom danh vôdpomnccjnh, Lôdpomi huynh khẳfrweng đouibrgjxnh chưyrtna nghe nóslpyi qua.

dpomi Thiêzalan Quásike khôdpomng nghe thấpvxoy nhữbffkng từrgjxfqicng bốhtkgc nhưyrtn “Ngưyrtnvrevng mộgyve đouibãiovwfqicu”, “Nhưyrtn sấpvxom đouibgyveng bêzalan tai” từrgjx trong miệbirqng Vũsike La, trong lòydrxng cóslpy chúzvigt khôdpomng thỏouiba nguyệbirqn. Lôdpomi gia hắhqewn chínccjnh làcdyw mộgyvet chỉhjdzdpomhqewng nổsikei danh trong phầbmaxn đouibôdpomng nhữbffkng thịrgjx tộgyvec cổsikeyrtna củnbwqa Yêzalau tộgyvec Đudviôdpomng Thổsike, nếzxdpu khôdpomng phảudvii bởyuzei vìclutiovwo tổsikedpomng củnbwqa Lôdpomi gia ngãiovw xuốhtkgng ngoàcdywi ýgygn muốhtkgn, nóslpyi khôdpomng chừrgjxng Đudviôdpomng Thổsike hiệbirqn tạtyiri đouibãiovwslpy thêzalam mộgyvet vịrgjx Đudvityiri Thásikenh Yêzalau tộgyvec. Cóslpy thểxrcuslpyi, Lôdpomi gia chínccjnh làcdyw gầbmaxn vớxrcui thịrgjx tộgyvec Đudvityiri Thásikenh Yêzalau tộgyvec.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.