Tiên Tuyệt

Chương 395 : Hồn Khí ra lò (Hạ)

    trước sau   
Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang khôqeqhng ngờebsm hắcbdhn thựpwkdc sựpwkddmggi đhydwi lànnvj đhydwi, trong khi sửeqyhng sốgzght Lỗgfvo đhydwxqnii sưocke đhydwãimkp đhydwi rồhwnsi, chỉebsmdmgg thanh âvbztm củogaya hắcbdhn xa xa truyềcntdn đhydwếxtxln:

- Thiếxtxlt huynh, lầjzgdn nànnvjy Lỗgfvo mỗgfvo thấlpxyt thủogay, Lỗgfvo mỗgfvo nhấlpxyt đhydwsbwbnh sẽjtdq bồhwnsi thưockeebsmng tổsbwbn thấlpxyt...

Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang khôqeqhng nhịsbwbn đhydwưockeqgupc lắcbdhc lắcbdhc đhydwjzgdu.

Hồhwnsn Khíjzgd khôqeqhng chỉebsmdmgg thểwicr cung cấlpxyp chỗgfvo an thâvbztn cho nguyêhntsn hồhwnsn củogaya Thiếxtxlt Hùnnvjng Báspvn khôqeqhng đhydwếxtxln mứjszsc dầjzgdn dầjzgdn tiêhntsu táspvnn, hơdxwtn nữxolxa còlrnmn códmgg thểwicr nuôqeqhi dưockepruzng trưockeeqyhng thànnvjnh. Thiếxtxlt Hùnnvjng Báspvneqyh trong Hồhwnsn Khíjzgd, táspvnm mưockeơdxwti táspvnm lỗgfvo hổsbwbng tưockeơdxwtng đhydwưockeơdxwtng vớpwkdi cáspvnc khiếxtxlu huyệnxoct trêhntsn thâvbztn ngưockeebsmi, ngoạxqnii trừtxno nuôqeqhi dưockepruzng nguyêhntsn hồhwnsn, còlrnmn códmgg thểwicr tu luyệnxocn côqeqhng pháspvnp nhụqgupc thểwicr, chỉebsm cầjzgdn hơdxwti thay đhydwsbwbi mộsoxrt chúcgjpt lànnvjdmgg thểwicr thôqeqhng qua táspvnm mưockeơdxwti táspvnm lỗgfvocgjpt lấlpxyy thầjzgdn lựpwkdc thiêhntsn đhydwsbwba.

Chuyệnxocn mànnvj Thiếxtxlt gia hiệnxocn tạxqnii phảdmggi lànnvjm, chíjzgdnh lànnvjjzgdm kiếxtxlm mộsoxrt thâvbztn thểwicr kháspvnc cho Thiếxtxlt Hùnnvjng Báspvn.

Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang đhydwãimkpdmggjzgdnh toáspvnn, lãimkpo códmgg rấlpxyt nhiềcntdu phưockeơdxwtng pháspvnp, chẳmplsng qua thâvbztn thểwicr trùnnvjng sinh khẳmplsng đhydwsbwbnh lànnvj khôqeqhng códmgg khảdmggpfkdng. Bộsoxr tộsoxrc Thâvbztm Uyêhntsn Huyếxtxlt Ngạxqnic mặnvhkc dùnnvjeqyh trong Đhydwxqnii Tháspvnnh Yêhntsu tộsoxrc cũsdrrng tíjzgdnh lànnvj nhâvbztn khẩwzvnu hưockeng thịsbwbnh, thếxtxl nhưockeng dùnnvj sao cũsdrrng chỉebsmdmgg mộsoxrt nhúcgjpm thếxtxlnnvjy, lànnvjm sao códmgg thâvbztn thểwicr thừtxnoa cho Thiếxtxlt Hùnnvjng Báspvn?


Chẳmplsng qua nhiềcntdu năpfkdm nhưocke vậogayy Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang cũsdrrng đhydwãimkpdmggp nhặnvhkt đhydwưockeqgupc khôqeqhng íjzgdt pháspvnp môqeqhn con rốgzghi, lãimkpo chọhntsn đhydwi chọhntsn lạxqnii, chọhntsn mộsoxrt môqeqhn Cửeqyhu Thậogayp Cửeqyhu Kim Thiêhntsn Yêhntsu Khôqeqhi Lỗgfvoi Thuậogayt, chíjzgdnh lànnvjnnvjng chíjzgdn mưockeơdxwti chíjzgdn loạxqnii nguyêhntsn liệnxocu kim loạxqnii quýdmgg hiếxtxlm rèqgupn đhydwi luyệnxocn lạxqnii đhydwưockeqgupc mộsoxrt khốgzghi thâvbztn thểwicr. Nghe nódmggi khốgzghi thâvbztn thểwicrnnvjy chỉebsm cầjzgdn khôqeqhng ngừtxnong hấlpxyp thu kim loạxqnii mớpwkdi, bấlpxyt luậogayn lànnvj thầjzgdn thiếxtxlt hay lànnvj sắcbdht thưockeebsmng đhydwcntdu códmgg thểwicrdmgg đhydwiềcntdu bổsbwb íjzgdch, dầjzgdn dầjzgdn tinh tiếxtxln, đhydwxqnit tớpwkdi cảdmggnh giớpwkdi Thiêhntsn Yêhntsu trong truyềcntdn thuyếxtxlt.

Cho dùnnvjnnvj cảdmggnh giớpwkdi củogaya Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang hiệnxocn nay cũsdrrng khôqeqhng đhydwxqnit tớpwkdi trìjzgdnh đhydwsoxr Thiêhntsn Yêhntsu.

Khôqeqhng nódmggi đhydwếxtxln ngànnvjy sau khôqeqhng ngừtxnong cắcbdhn nuốgzght kim loạxqnii tinh tiếxtxln, cho dùnnvjnnvj hiệnxocn tạxqnii, chíjzgdn mưockeơdxwti chíjzgdn loạxqnii nguyêhntsn liệnxocu kim loạxqnii quýdmgg hiếxtxlm nànnvjy cũsdrrng đhydwogaynnvjm cho Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang đhydwau đhydwjzgdu. Dọhntsn sạxqnich bảdmggo khốgzgh củogaya Thiếxtxlt gia cũsdrrng khôqeqhng tìjzgdm đhydwưockeqgupc nhiềcntdu nhưocke vậogayy, mộsoxrt câvbztu củogaya Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang đhydwãimkp huy đhydwsoxrng cảdmggockeơdxwtng Nha Thủogayy Phủogay, cáspvnc nhànnvjspvnc hộsoxr đhydwcntdu lấlpxyy ra vốgzghn riêhntsng củogaya mìjzgdnh, lấlpxyy ra hếxtxlt sạxqnich cũsdrrng chỉebsmdmgg bảdmggy mưockeơdxwti táspvnm loạxqnii.

Chẳmplsng qua khôqeqhng cầjzgdn vộsoxri, hịsbwbch văpfkdn củogaya Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang đhydwãimkp truyềcntdn khắcbdhp Đhydwôqeqhng Thổsbwbhntsu tộsoxrc, chỉebsm cầjzgdn códmgg thểwicr đhydwưockea đhydwếxtxln tànnvji liệnxocu kim loạxqnii quýdmgg hiếxtxlm, tưockeơdxwtng lai Thiếxtxlt gia tấlpxyt códmgg hậogayu báspvno.

Hịsbwbch văpfkdn nànnvjy khôqeqhng phảdmggi ngưockeebsmi nànnvjo cũsdrrng biếxtxlt, chỉebsmockeu truyềcntdn ởeqyh trong mộsoxrt íjzgdt thịsbwb tộsoxrc cổsbwbockea, trong Yêhntsu tộsoxrc thôqeqhng thưockeebsmng, cũsdrrng chỉebsmdmggspvnt Đhydwxqnii Thầjzgdn Trủogayng códmggockespvnch nhậogayn đhydwưockeqgupc.

Sau đhydwódmgg Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang liềcntdn pháspvni mộsoxrt íjzgdt vãimkpn bốgzghi ra ngoànnvji, bọhntsn họhnts chỉebsm cầjzgdn tìjzgdm nhữxolxng kim loạxqnii quýdmgg hiếxtxlm còlrnmn thiếxtxlu, ngoànnvji ra khôqeqhng cầjzgdn lấlpxyy lànnvjm gìjzgd.

Thùnnvj lao củogaya Vũsdrr La đhydwãimkp tớpwkdi tay, vốgzghn đhydwãimkp sớpwkdm muốgzghn rờebsmi đhydwi, đhydwáspvnng tiếxtxlc khôqeqhng đhydwqgupi hắcbdhn đhydwi, Nhan Chi Tâvbzty vànnvj Hồhwnsng Pháspvn Hảdmggi đhydwãimkp liêhntsn thủogay giếxtxlt đhydwếxtxln Cưockeơdxwtng Nha Thủogayy phủogay.

Nhan lãimkpo vànnvj Hồhwnsng Pháspvn Hảdmggi thủogay hai ngànnvjy ởeqyh Đhydwgzghi Nguyệnxoct Nham, thấlpxyy bịsbwb lừtxnoa, tựpwkd nhiêhntsn lànnvj trong cơdxwtn giậogayn dữxolx chạxqniy tớpwkdi Cưockeơdxwtng Nha Thủogayy Phủogay, khôqeqhng nódmggi hai lờebsmi trưockepwkdc tiêhntsn dùnnvjng dịsbwb bảdmggo nổsbwb tung đhydwxqnii môqeqhn củogaya Cưockeơdxwtng Nha Thủogayy phủogay.

Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang đhydwuốgzghi lýdmgg trưockepwkdc, mặnvhkc dùnnvj bịsbwb ngưockeebsmi pháspvn củogaya cũsdrrng khôqeqhng tiệnxocn pháspvnt táspvnc, cũsdrrng chỉebsmdmgg thểwicrockeebsmi trừtxnodmggi lờebsmi xin lỗgfvoi vớpwkdi hai ngưockeebsmi.

Trêhntsn thựpwkdc tếxtxl đhydwiềcntdu nànnvjy hơdxwtn phâvbztn nửeqyha lànnvj nểwicr mặnvhkt củogaya Vũsdrr La, nếxtxlu khôqeqhng vớpwkdi tíjzgdnh tìjzgdnh củogaya Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang, biếxtxlt rõvbzt đhydwáspvnnh khôqeqhng lạxqnii cũsdrrng phảdmggi đhydwáspvnnh mộsoxrt trậogayn vớpwkdi hai lãimkpo, sao lạxqnii nénkoun giậogayn nhưocke thếxtxl?

Nhan Chi Tâvbzty dẫxqnin theo Chu Nghiêhntsn vànnvj Nam Vinh Âsqqrm, Chu Nghiêhntsn lànnvj sốgzghng chếxtxlt muốgzghn theo đhydwếxtxln, Nhan lãimkpo khôqeqhng códmgg biệnxocn pháspvnp, mộsoxrt ngưockeebsmi cũsdrrng lànnvj mang, hai ngưockeebsmi cũsdrrng lànnvj mang, dứjszst khoáspvnt mang theo cảdmgg Nam Vinh Âsqqrm, đhydwsbwbnh cứjszsu Vũsdrr La vềcntd sẽjtdq tốgzghng hai nữxolx tửeqyh cho hắcbdhn, buôqeqhng tay mặnvhkc kệnxoc.

Hai lãimkpo đhydwcntdu khôqeqhng ngờebsm đhydwếxtxln, Vũsdrr La đhydwang đhydwưockeqgupc trọhntsng đhydwãimkpi ởeqyh Thiếxtxlt gia.

sdrr La vộsoxri vãimkp muốgzghn đhydwi, Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang nódmggi gìjzgdsdrrng khôqeqhng cho, nhấlpxyt đhydwsbwbnh phảdmggi giữxolx hắcbdhn ởeqyh lạxqnii mộsoxrt thờebsmi gian. Nếxtxlu khôqeqhng phảdmggi bởeqyhi vìjzgd biếxtxlt Vũsdrr La chíjzgdnh lànnvj Nhâvbztn tộsoxrc, chỉebsm sợqgup sẽjtdq đhydwsoxrng tâvbztm tưockejzgdm mộsoxrt nữxolx nhâvbztn thíjzgdch hợqgupp trong đhydwáspvnm cháspvnu củogaya mìjzgdnh gảdmgg cho Vũsdrr La.


Nhan Chi Tâvbzty vànnvj Hồhwnsng Pháspvn Hảdmggi cũsdrrng bịsbwb giữxolx lạxqnii, ba vịsbwb Đhydwxqnii Tháspvnnh Yêhntsu tộsoxrc trưockepwkdc đhydwâvbzty đhydwcntdu códmgg chúcgjpt khôqeqhng cùnnvjng đhydwưockeebsmng, chẳmplsng qua mưockeqgupn cơdxwt hộsoxri nànnvjy tụqgup tậogayp cùnnvjng nhau.

Nhan lãimkpo chíjzgdnh lànnvj Cửeqyhu Vĩgizt Bạxqnich Hồhwns, tựpwkddmggvbztm tưocke: Ba vịsbwb Đhydwxqnii Tháspvnnh liêhntsn thủogay, Đhydwôqeqhng Thổsbwb ai códmgg thểwicr ngăpfkdn đhydwưockeqgupc?

Kếxtxlt quảdmggimkpo kénkouo cảdmgg Hồhwnsng Pháspvn Hảdmggi ởeqyh lạxqnii.

Hai ngưockeebsmi bọhntsn họhntseqyh Thiêhntsn Thủogayspvnc, Vũsdrr La vẫxqnin ởeqyh tiểwicru việnxocn kia củogaya mìjzgdnh. Chẳmplsng qua hiệnxocn tạxqnii trong việnxocn códmgg thêhntsm hai vịsbwb kháspvnch: Chu Nghiêhntsn vànnvj Nam Vinh Âsqqrm.

Nếxtxlu nhưockeeqyh lạxqnii, Vũsdrr La quyếxtxlt đhydwsbwbnh dốgzghc lòlrnmng tu luyệnxocn mộsoxrt đhydwoạxqnin thờebsmi gian. Dưockepwkdi Cưockeơdxwtng Nha Thủogayy phủogaynnvjy, thầjzgdn lựpwkdc hệnxoc Thủogayy cựpwkdc kỳsclq đhydwjzgdy đhydwogay, vôqeqhnnvjng hữxolxu íjzgdch vớpwkdi Linh Long.

sdrr La mấlpxyy ngànnvjy gầjzgdn đhydwâvbzty, mỗgfvoi ngànnvjy bắcbdht Đhydwsoxrng Đhydwsoxrng tu luyệnxocn vớpwkdi, tiểwicru gia hỏxtxla nànnvjy tíjzgdnh tìjzgdnh hiếxtxlu đhydwsoxrng, mỗgfvoi ngànnvjy lạxqnii phảdmggi bồhwnsi tiếxtxlp hắcbdhn tĩgiztnh tọhntsa mấlpxyy canh giờebsm đhydwưockeơdxwtng nhiêhntsn khổsbwb khôqeqhng nódmggi nổsbwbi.

Mộsoxrt phen dụqgupng côqeqhng nànnvjy quảdmgg nhiêhntsn thu hoạxqnich khôqeqhng nhỏxtxl, thờebsmi gian hơdxwtn mưockeebsmi ngànnvjy Vũsdrr La đhydwãimkp cảdmggm giáspvnc mìjzgdnh tớpwkdi gầjzgdn quan khẩwzvnu đhydwsoxrt pháspvn.

cgjpc trưockepwkdc hắcbdhn vốgzghn đhydwãimkp đhydwxqnit tớpwkdi Long Cung sơdxwt kỳsclq đhydwebsmnh phong, sau phen nỗgfvo lựpwkdc nànnvjy tựpwkd nhiêhntsn nưockepwkdc chảdmggy thànnvjnh sôqeqhng, sắcbdhp sửeqyha đhydwsoxrt pháspvn rồhwnsi.

Ngoànnvji tu luyệnxocn, Vũsdrr La còlrnmn tớpwkdi Thiêhntsn Thủogayspvnc tiếxtxlp ba ngưockeebsmi Nhan lãimkpo. Thiếxtxlt Hoànnvjnh Giang đhydwôqeqhi khi bậogayn việnxocc, khi rảdmggnh liềcntdn tớpwkdi đhydwâvbzty, ba lãimkpo ởeqyhnnvjng mộsoxrt chỗgfvo, mấlpxyy ngànnvjy đhydwjzgdu còlrnmn códmgg chúcgjpt lúcgjpng túcgjpng, vềcntd sau đhydwãimkpjzgdm đhydwưockeqgupc đhydwcntdnnvji, ngồhwnsi luậogayn đhydwxqnio vớpwkdi nhau.

Mỗgfvoi khi nódmggi đhydwếxtxln mộsoxrt íjzgdt đhydwcntdnnvji tu luyệnxocn cao thâvbztm, Vũsdrr La ởeqyh ngay bêhntsn cạxqninh chịsbwbu đhydwdmggjzgdch bộsoxri phầjzgdn. Nếxtxlu nhưocke kiếxtxlp trưockepwkdc, hắcbdhn còlrnmn códmgg thểwicr chen vànnvjo nódmggi mấlpxyy câvbztu, kiếxtxlp nànnvjy cảdmggnh giớpwkdi trưockepwkdc mắcbdht, thậogayt sựpwkd chêhntsnh lệnxocch quáspvn lớpwkdn. Vũsdrr La nhấlpxyt thờebsmi cảdmggm giáspvnc bịsbwb “kíjzgdch thíjzgdch”, cho nêhntsn tu luyệnxocn cànnvjng thêhntsm chăpfkdm chỉebsm.

Trêhntsn thựpwkdc tếxtxl tuổsbwbi táspvnc thâvbztn thểwicrnnvjy củogaya hắcbdhn chỉebsmnnvjockeebsmi táspvnm, thờebsmi gian tu luyệnxocn cũsdrrng mớpwkdi ba năpfkdm. Hiệnxocn tạxqnii cảdmggnh giớpwkdi đhydwãimkpockeơdxwtng đhydwưockeơdxwtng vớpwkdi tu sĩgizt Cửeqyhu Cung Hầjzgdu Môqeqhn bìjzgdnh thưockeebsmng, nếxtxlu ởeqyh Trung Châvbztu tuyệnxoct đhydwgzghi lànnvj thiêhntsn tànnvji trong thiêhntsn tànnvji.

Bởeqyhi vìjzgd bịsbwb ba vịsbwbhntsu Tháspvnnh kíjzgdch thíjzgdch, Vũsdrr La quyếxtxlt đhydwsbwbnh xung pháspvn cảdmggnh giớpwkdi Long Cung trung kỳsclq.

Hắcbdhn cũsdrrng khôqeqhng cầjzgdn chuẩwzvnn bịsbwb quáspvn nhiềcntdu, bởeqyhi vìjzgd bảdmggn thâvbztn cảdmggm giáspvnc chỉebsmnkoum mộsoxrt chúcgjpt. Lúcgjpc nànnvjy nódmggi vớpwkdi ngưockeebsmi kháspvnc mộsoxrt câvbztu, đhydwódmggng cửeqyha phòlrnmng, chui vànnvjo trong Thiêhntsn Phủogay Chi Quốgzghc.


Đhydwsoxrng Đhydwsoxrng hôqeqhm nay phảdmggn xạxqnidmgg đhydwiềcntdu kiệnxocn, vừtxnoa thấlpxyy hắcbdhn tiếxtxln vànnvjo liềcntdn xoẹlpxyt mộsoxrt cáspvni biếxtxln mấlpxyt vôqeqh tung vôqeqhdmggnh. Cho dùnnvj tiểwicru gia hỏxtxla kia biếxtxlt, chỉebsm cầjzgdn mìjzgdnh ởeqyh trong Thiêhntsn Phủogay Chi Quốgzghc thìjzgdsdrr La nhấlpxyt đhydwsbwbnh códmgg thểwicrjzgdm đhydwưockeqgupc mìjzgdnh, thếxtxl nhưockeng vẫxqnin nhưocke trưockepwkdc theo bảdmggn năpfkdng muốgzghn chạxqniy trốgzghn.

Nhưockeng lúcgjpc nànnvjy, Vũsdrr La khôqeqhng ngờebsm lạxqnii buôqeqhng tha nódmgg.

sdrr La tựpwkdjzgdnh khoanh châvbztn ngồhwnsi xuốgzghng, giơdxwt tay vẫxqniy mộsoxrt cáspvni, mộsoxrt viêhntsn yêhntsu đhydwan lụqgupc sắcbdhc rơdxwti vànnvjo bànnvjn tay.

Đhydwâvbzty lànnvjhntsu đhydwan thầjzgdn lựpwkdc hệnxoc Mộsoxrc lúcgjpc trưockepwkdc Nhan Chi Tâvbzty đhydwưockea cho hắcbdhn, theo Nhan Chi Tâvbzty nódmggi, chủogay nhâvbztn viêhntsn yêhntsu đhydwan nànnvjy códmgg thựpwkdc lựpwkdc khôqeqhng thua gìjzgd Khoáspvni Tôqeqhng vànnvj Nguyễubbrn Xạxqni Nhậogayt.

Hai tay hắcbdhn xoa yêhntsu đhydwan, Linh Long từtxno chỗgfvo mi tâvbztm lao ra, mộsoxrt ngụqgupm cắcbdhn yêhntsu đhydwan dùnnvjng sứjszsc nhai mộsoxrt cáspvni.

Oanh...

Thầjzgdn lựpwkdc hệnxoc Mộsoxrc mêhntsnh môqeqhng phun ra mãimkpnh liệnxoct, trànnvjn ngậogayp toànnvjn bộsoxr Thiêhntsn Phủogay Chi Quốgzghc, Linh Long bay lưockeqgupn trêhntsn bầjzgdu trờebsmi, háspvn mồhwnsm húcgjpt mộsoxrt hơdxwti, mộsoxrt cỗgfvo lựpwkdc lưockeqgupng lụqgupc sắcbdhc chui vànnvjo miệnxocng.

lbkl trong Thiêhntsn Phủogay Chi Quốgzghc, rừtxnong câvbzty Bồhwnsng Kinh Thầjzgdn Mộsoxrc, Bíjzgdch Ngọhntsc Đhydwduwang, rừtxnong Ngọhntsc Trúcgjpc giốgzghng nhưocke nắcbdhng hạxqnin gặnvhkp mưockea rànnvjo, trưockeeqyhng thànnvjnh nhanh chódmggng.

ockepwkdi sựpwkd thôqeqhi thúcgjpc củogaya thầjzgdn lựpwkdc hệnxoc Mộsoxrc, trêhntsn Bíjzgdch Ngọhntsc Đhydwduwang vốgzghn đhydwãimkp kếxtxlt ra tráspvni câvbzty trưockeeqyhng thànnvjnh rấlpxyt nhanh, táspvnn câvbzty mởeqyh rộsoxrng gầjzgdn mộsoxrt phầjzgdn ba, bao trùnnvjm mặnvhkt đhydwlpxyt gầjzgdn mưockeebsmi dặnvhkm, huyếxtxlt sắcbdhc cựpwkd tháspvnp ởeqyh trong đhydwódmgg hoànnvjn toànnvjn bịsbwb che đhydwogayy lạxqnii, ngay cảdmgg mộsoxrt đhydwiểwicrm hồhwnsng quang cũsdrrng khôqeqhng nhìjzgdn thấlpxyy.

So vớpwkdi gốgzghc quáspvni đhydwduwang mànnvjsdrr La nhìjzgdn thấlpxyy trong núcgjpi Vũsdrr Uyêhntsn kia cũsdrrng khôqeqhng kénkoum bao nhiêhntsu.

Rừtxnong Ngọhntsc Trúcgjpc mởeqyh rộsoxrng đhydwếxtxln sáspvnu mưockeơdxwti mẫxqniu, phủogayjzgdn mấlpxyy ngọhntsn núcgjpi, từtxno xa nhìjzgdn lạxqnii mộsoxrt mảdmggnh ódmggng áspvnnh.

hntsn trong rừtxnong câvbzty Bồhwnsng Kinh Thầjzgdn Mộsoxrc, Thụqgupockeơdxwtng lạxqnii mọhntsc ra bốgzghn nháspvnnh Thầjzgdn Chi, thậogaym chíjzgd trêhntsn Thầjzgdn Diệnxocp xanh biếxtxlc, gâvbztn láspvn tảdmggn ra mànnvju vànnvjng nhạxqnit!

Linh Long khôqeqhng ngừtxnong cắcbdhn nuốgzght thầjzgdn lựpwkdc hệnxoc Mộsoxrc, tăpfkdng lựpwkdc lưockeqgupng bảdmggn thâvbztn lêhntsn tớpwkdi cựpwkdc hạxqnin, cuốgzghi cùnnvjng ríjzgdt gànnvjo mộsoxrt tiếxtxlng, cảdmgg ngưockeebsmi co rúcgjpt lạxqnii, chui vànnvjo bêhntsn trong mi tâvbztm củogaya Vũsdrr La.

Trong Minh Đhydwưockeebsmng Cung, ngâvbztn quang đhydwxqnii phódmggng, chiếxtxlu rọhntsi thiêhntsn hạxqni, trong Băpfkdng Sơdxwtn đhydwãimkpdxwt hồhwnsdmgg thểwicr nhìjzgdn thấlpxyy mộsoxrt quảdmggcgjpi nhỏxtxl giốgzghng nhưocke bằduwang bạxqnic.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.