Tiên Tuyệt

Chương 394 : Hồn Khí ra lò (Trung)

    trước sau   
Phámuuxp môykmpn luyệiezkn chếkjjm Hồoyuqn Khígyfhyibey cũkljmng khôykmpng phảbpphi phámuuxp môykmpn Bámuuxt Hoang Đvpicmuuxn Tạgyfho, nóxvjyi cámuuxch khámuuxc ngưtkxnqhuyi truyềebiln phámuuxp môykmpn nàyibey xuốzajsng hiểrlgmn nhiêfvoyn cóxvjy phưtkxnơllwyng phámuuxp khámuuxc, ởwpyu trong Hồoyuqn Khígyfh khôykmpng lưtkxnu lạgyfhi dấoyuqu vếkjjmt gìggue củgzuwa thờqhuyi đzlifgyfhi kia, quảbpph nhiêfvoyn làyibe thờqhuyi kỳnixc Đvpicgyfhi Năpzqing hoàyibenh hàyibenh. Bámuuxt Hoang Đvpicmuuxn Tạgyfho đzlifãnioiyibem cho Vũkljm La vôykmpjlpbng giậwpyut mìgguenh, khôykmpng ngờqhuyzhxsn cóxvjy thủgzuw đzlifoạgyfhn cóxvjy thểrlgm đzlifámuuxnh đzlifoyuqng vớtkzzi Bámuuxt Hoang Đvpicmuuxn Tạgyfho.

Trong mộluflt căpzqin phòzhxsng củgzuwa Thiêfvoyn Thủgzuwmuuxc, Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang hai mắkjjmt nhắkjjmm nghiềebiln, đzlifang dùjlpbng nguyêfvoyn hồoyuqn củgzuwa mìgguenh nuôykmpi dưtkxntkzzng nguyêfvoyn hồoyuqn củgzuwa nhi tửuslb, lựpzpbc lưtkxnkywhng nguyêfvoyn hồoyuqn bổmlql sung vòzhxsjlpbng chậwpyum chạgyfhp, hao tổmlqln mộluflt phầkjjmn sẽzhxs mấoyuqt đzlifi mộluflt phầkjjmn.

Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang thậwpyut sựpzpbyibe khôykmpng tiếkjjmc tígyfhnh mạgyfhng, đzlifãnioi hạgyfh quyếkjjmt tâqijzm cho dùjlpb mộluflt thâqijzn tu vi khôykmpng còzhxsn cũkljmng phảbpphi bảbppho vệiezk nhi tửuslb.

Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn hiệiezkn tạgyfhi rấoyuqt khôykmpng tựpzpb nhiêfvoyn, đzlifôykmpi mắkjjmt đzlifircl nhưtkxnmuuxu củgzuwa Thiếkjjmt Sưtkxn Lan nhìgguen chằqzoum chằqzoum hắkjjmn. Trong lòzhxsng Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxnkljmng khôykmpng khỏircli cóxvjy chúrccit sợkywhnioii:

- Sưtkxn Lan, chuyệiezkn nàyibey thựpzpbc sựpzpb khôykmpng thểrlgm trámuuxch ta. Luyệiezkn khígyfh khôykmpng cóxvjy khảbpphpzqing khôykmpng lưtkxnu lạgyfhi mộluflt chúrccit dấoyuqu vếkjjmt trong đzlifóxvjy, chỉrptqxvjy thểrlgmxvjyi phámuuxp môykmpn Hồoyuqn Khígyfhyibey củgzuwa cámuuxc ngưtkxnơllwyi ýmadwtkxnwpyung kỳnixc lạgyfh, hoàyiben toàyiben khôykmpng thểrlgm thựpzpbc hiệiezkn...

Thiếkjjmt Sưtkxn Lan lạgyfhi khôykmpng nóxvjyi gìggue, chỉrptq nhìgguen hắkjjmn chằqzoum chằqzoum.


- Ngưtkxnơllwyi đzlifucpxng nghe tiểrlgmu tửuslb kia, hắkjjmn khẳucpxng đzlifnixcnh cũkljmng khôykmpng luyệiezkn chếkjjm đzlifưtkxnkywhc. Ta chígyfhnh làyibe đzlifgyfhi sưtkxn luyệiezkn khígyfh đzlifiezk nhấoyuqt Đvpicôykmpng Thổmlql...

Hắkjjmn cũkljmng khôykmpng dámuuxm tựpzpbtkxnng làyibe mỗgajf gia nữmqrqa, vộlufli vộlufli vàyibeng vàyibeng giảbpphi thígyfhch.

Thiếkjjmt Sưtkxn Lan căpzqin bảbpphn khôykmpng nghe, đzlifôykmpi mắkjjmt khủgzuwng bốzajs muốzajsn chảbpphy mámuuxu nhìgguen chằqzoum chằqzoum hắkjjmn.

Toàyiben bộlufl Thiếkjjmt gia vàyibe Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn thắkjjmc thỏirclm lo âqijzu trong thờqhuyi gian hai ngàyibey, Thiếkjjmt Sưtkxn Lan cõwpzmi lòzhxsng đzlifkjjmy chờqhuy mong nhìgguen cámuuxnh cửuslba kia, nhưtkxnng cámuuxnh cửuslba kia vẫsqfpn khôykmpng mởwpyu ra.

Ngọrtfbn lửuslba hy vọrtfbng trong lòzhxsng Thiếkjjmt Sưtkxn Lan tắkjjmt từucpxng chúrccit mộluflt.

Đvpicãnioi qua hai canh giờqhuy, cámuuxnh cửuslba kia vẫsqfpn khôykmpng cóxvjy mởwpyu ra, Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxntkxnqhuyi lạgyfhnh trong lòzhxsng, nhưtkxnng cũkljmng khôykmpng dámuuxm nóxvjyi mámuuxt gìggue nữmqrqa, nếkjjmu khôykmpng chỉrptq sợkywh Thiếkjjmt Sưtkxn Lan sẽzhxs nổmlqli giậwpyun tạgyfhi chỗgajf, liềebilu mạgyfhng vớtkzzi hắkjjmn.

Ngay khi Thiếkjjmt Sưtkxn Lan sắkjjmp tuyệiezkt vọrtfbng, cámuuxnh cửuslba kia bỗgajfng nhiêfvoyn vôykmp thanh vôykmp tứlmeoc mởwpyu ra. Thiếkjjmt Sưtkxn Lan còzhxsn tưtkxnwpyung mìgguenh nhìgguen chằqzoum chằqzoum thờqhuyi gian quámuuxqijzu đzlifãnioi xuấoyuqt hiệiezkn ảbppho giámuuxc, vộlufli vàyibeng dụvmzxi dụvmzxi mắkjjmt, nhìgguen lạgyfhi lầkjjmn nữmqrqa, thựpzpbc sựpzpb đzlifãnioi mởwpyu ra!

fvoyn trong truyềebiln đzlifếkjjmn thanh âqijzm mệiezkt mỏircli khôykmpng chịnixcu nổmlqli củgzuwa Vũkljm La:

- Vàyibeo đzlifi...

Thiếkjjmt Sưtkxn Lan vộlufli vàyibeng mờqhuyi gia gia vàyibeo, Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn khôykmpng cam lòzhxsng cũkljmng theo vàyibeo.

Trêfvoyn mặoeift bàyiben trưtkxntkzzc mặoeift Vũkljm La bàyibey mộluflt chiếkjjmc Hồoyuqn Khígyfh giốzajsng hệiezkt vớtkzzi chiếkjjmc Hồoyuqn Khígyfh củgzuwa Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn luyệiezkn chếkjjm, chỉrptqyibe thầkjjmn quang chảbpphy xuôykmpi trong támuuxm mưtkxnơllwyi támuuxm lỗgajf chígyfhnh làyibeykmp sắkjjmc.

Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang cảbpph ngưtkxnqhuyi đzlifãnioi đzlifkjjmy mồoyuqykmpi, quầkjjmn ámuuxo dígyfhnh sámuuxt vàyibeo ngưtkxnqhuyi.

Hắkjjmn phóxvjyng thígyfhch nguyêfvoyn hồoyuqn củgzuwa Thiếkjjmt Hùjlpbng Bámuux ra. Thiếkjjmt Hùjlpbng Bámuux đzlifang bay vềebil phígyfha Hồoyuqn Khígyfh kia, Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang lạgyfhi đzlifluflt nhiêfvoyn hôykmp mộluflt tiếkjjmng:


- Bámuux nhi!

Thiếkjjmt Hùjlpbng Bámuux quay ngưtkxnqhuyi, thấoyuqy vẻttiv khôykmpng nỡtkzz trong mắkjjmt phụvmzx thâqijzn, trong lòzhxsng ấoyuqm ámuuxp, mỉrptqm cưtkxnqhuyi xoay ngưtkxnqhuyi, dứlmeot khoámuuxt tiếkjjmn vàyibeo bêfvoyn trong Hồoyuqn Khígyfh kia.

Mọrtfbi ngưtkxnqhuyi hồoyuqi hộluflp chờqhuy đzlifkywhi, thờqhuyi gian mộluflt lầkjjmn hôykmp hấoyuqp, hai lầkjjmn hôykmp hấoyuqp, ba lầkjjmn hôykmp hấoyuqp...

Toàyiben bộluflpzqin phòzhxsng cựpzpbc kỳnixc im lặoeifng, tiếkjjmng hígyfht thởwpyuxvjy vẻttivykmpjlpbng rõwpzmyibeng.

Cuốzajsi cùjlpbng, trong Hồoyuqn Khígyfh truyềebiln đzlifếkjjmn thanh âqijzm hâqijzn hoan:

- Phụvmzx thâqijzn, nơllwyi nàyibey rấoyuqt tốzajst, khôykmpng cóxvjy chúrccit lựpzpbc lưtkxnkywhng nàyibeo khámuuxc, Vũkljm La tiểrlgmu huynh đzlifiezk thựpzpbc sựpzpbyibem đzlifưtkxnkywhc rồoyuqi, ta, ta cóxvjy thểrlgm sốzajsng rồoyuqi!

Thiếkjjmt Sưtkxn Lan g壠trêfvoyn mặoeift đzlifoyuqt khóxvjyc rốzajsng lêfvoyn, Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang lạgyfhi khôykmpng cóxvjy thấoyuqt thốzajs nữmqrqa, ngơllwy ngámuuxc ngồoyuqi hồoyuqi lâqijzu, cuốzajsi cùjlpbng lộlufl vẻttivtkxnơllwyi cưtkxnqhuyi.

Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn lậwpyup tứlmeoc nhảbpphy dựpzpbng lêfvoyn:

- Khôykmpng cóxvjy khảbpphpzqing, khôykmpng cóxvjy khảbpphpzqing, đzlifiềebilu nàyibey tuyệiezkt đzlifzajsi khôykmpng cóxvjy khảbpphpzqing! Luyệiezkn khígyfhyibem sao cóxvjy khảbpphpzqing khôykmpng lưtkxnu lạgyfhi chúrccit dấoyuqu vếkjjmt?

kljm La nóxvjyi:

- Ngưtkxnơllwyi khôykmpng biếkjjmt, khôykmpng cóxvjy nghĩbuwha làyibe khôykmpng cóxvjy khảbpphpzqing.

Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn lậwpyup tứlmeoc ngâqijzy ngốzajsc, ngơllwy ngámuuxc nhìgguen chiếkjjmc Hồoyuqn Khígyfh kia, trong lòzhxsng thậwpyut ra đzlifãnioi muốzajsn tin, nhấoyuqt làyibe từucpxfvoyn trong támuuxm mưtkxnơllwyi támuuxm lỗgajf củgzuwa chiếkjjmc Hồoyuqn Khígyfh kia chảbpphy xuôykmpi ra thầkjjmn quang tinh thuầkjjmn, thựpzpbc ra trong lòzhxsng hắkjjmn cũkljmng đzlifãnioiwpzmyibeng, chỉrptqyibe khôykmpng muốzajsn thừucpxa nhậwpyun màyibe thôykmpi.

Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn đzlifoeift môykmpng ngồoyuqi dưtkxntkzzi đzlifoyuqt, dùjlpbng sứlmeoc gãnioii đzlifkjjmu:


- Rốzajst cuộluflc thựpzpbc hiệiezkn nhưtkxn thếkjjmyibeo? Làyibem sao mớtkzzi cóxvjy thểrlgm thựpzpbc hiệiezkn đzlifưtkxnkywhc đzlifâqijzy...

Thiếkjjmt Sưtkxn Lan khóxvjyc rốzajsng nưtkxntkzzc mắkjjmt ràyiben rụvmzxa, ngưtkxnkywhc lạgyfhi Thiếkjjmt Hùjlpbng Bámuux trong Hồoyuqn Khígyfhfvoyn tiếkjjmng nhắkjjmc nhởwpyu:

- Sưtkxn Lan, mau đzlifưtkxna Vũkljm tiêfvoyn sinh đzlifi nghỉrptq ngơllwyi, chuyệiezkn củgzuwa vi phụvmzx đzlifãnioi vấoyuqt vảbpphkljm tiêfvoyn sinh rồoyuqi!

Thiếkjjmt Sưtkxn Lan lúrccic nàyibey mớtkzzi chúrcci ýmadw tớtkzzi Vũkljm La quảbpph nhiêfvoyn đzlifãnioi quámuux mệiezkt mỏircli, vộlufli vàyibeng đzliflmeong lêfvoyn tiếkjjmn tớtkzzi đzliftkzz lấoyuqy. Vũkljm La trong lòzhxsng cũkljmng hôykmp may mắkjjmn, ba phầkjjmn cơllwy hộlufli khôykmpng ngờqhuy đzlifãnioi thàyibenh côykmpng, thậwpyut khôykmpng biếkjjmt mìgguenh may mắkjjmn hay làyibe Thiếkjjmt Hùjlpbng Bámuux may mắkjjmn.

xvjyi vậwpyuy trảbpphi qua chuyệiezkn nàyibey, Thiếkjjmt Hùjlpbng Bámuux hẳucpxn làyibe khôykmpng còzhxsn xui xẻttivo, phúrccic tinh chiếkjjmu mệiezknh.

kljm La vừucpxa đzliflmeong lêfvoyn, Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn lạgyfhi lậwpyup tứlmeoc xôykmpng tớtkzzi. Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang giậwpyun dữmqrq:

- Lãnioio Lỗgajf, ngưtkxnơllwyi muốzajsn làyibem gìggue?

Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn vẻttiv mặoeift dữmqrq tợkywhn lao tớtkzzi trưtkxntkzzc mặoeift Vũkljm La, lạgyfhi cắkjjmn răpzqing bịnixcch mộluflt tiếkjjmng quỳnixc xuốzajsng:

- Cầkjjmu Vũkljm tiêfvoyn sinh thu ta làyibem đzlifoyuq đzlifiezk!

Mọrtfbi ngưtkxnqhuyi đzlifebilu bấoyuqt ngờqhuy.

Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang cóxvjy chúrccit khôykmpng thểrlgm tin tưtkxnwpyung, Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn luôykmpn tựpzpb cho mìgguenh làyibe siêfvoyu phàyibem cao cao tạgyfhi thưtkxnkywhng lạgyfhi cóxvjy thểrlgm muốzajsn bámuuxi Vũkljm La làyibem thầkjjmy:

- Lãnioio Lỗgajf, ngưtkxnơllwyi đzlifang làyibem gìggue vậwpyuy?

Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn thàyibenh tâqijzm nóxvjyi:


- Ta tựpzpb cho mìgguenh làyibe cao thủgzuw luyệiezkn khígyfh đzlifiezk nhấoyuqt Đvpicôykmpng Thổmlql, nghiêfvoyn cứlmeou phưtkxnơllwyng diệiezkn nàyibey hơllwyn vạgyfhn năpzqim, thếkjjm nhưtkxnng phámuuxp môykmpn nàyibey lạgyfhi vôykmpjlpbng khóxvjy hiểrlgmu. Nếkjjmu nhưtkxn khôykmpng thểrlgm họrtfbc đzlifưtkxnkywhc rõwpzmyibeng, quảbpph thậwpyut chếkjjmt khôykmpng nhắkjjmm mắkjjmt!

Hắkjjmn ngẩnioing đzlifkjjmu nhìgguen Vũkljm La, châqijzn thàyibenh nóxvjyi:

- Lúrccic trưtkxntkzzc Lỗgajf mỗgajfxvjy đzlifiềebilu mạgyfho phạgyfhm vớtkzzi Vũkljm tiêfvoyn sinh, lúrccic nàyibey xin bồoyuqi tộlufli!

xvjyi xong, bỗgajfng nhiêfvoyn cổmlql tay vừucpxa lậwpyut, mộluflt thanh chủgzuwy thủgzuw phậwpyup mộluflt tiếkjjmng đzlifâqijzm vàyibeo vai mìgguenh, nhấoyuqt thờqhuyi mámuuxu tưtkxnơllwyi phun ra.

- Lãnioio Lỗgajf!

kljm La cũkljmng bấoyuqt ngờqhuy:

- Tiềebiln bốzajsi ngưtkxnqhuyi...

- Vũkljm tiêfvoyn sinh yêfvoyn tâqijzm, ta cóxvjy thểrlgm hạgyfh lờqhuyi thềebil tru tâqijzm, mộluflt khi nhậwpyup môykmpn, cảbpph đzlifqhuyi làyibem đzlifoyuq đzlifiezk, nếkjjmu nhưtkxn khôykmpng tuâqijzn sưtkxn mệiezknh, khiếkjjmn ta trăpzqim quỷipku phệiezkqijzm, hìgguenh thầkjjmn câqijzu diệiezkt!

Lờqhuyi thềebil củgzuwa ngưtkxnqhuyi tu châqijzn tuyệiezkt đzlifzajsi khôykmpng thểrlgmxvjyi loạgyfhn, mộluflt khi mởwpyu miệiezkng chígyfhnh làyibeyibeng buộluflc nhâqijzn quảbpph.

kljm La cảbpphm thấoyuqy khóxvjy xửuslb, Bámuuxt Hoang Đvpicmuuxn Tạgyfho khôykmpng cóxvjy khảbpphpzqing tùjlpby tiệiezkn truyềebiln cho ngưtkxnqhuyi khámuuxc. Cho dùjlpb Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn đzlifãnioi thềebil, nhìgguen qua vôykmpjlpbng thàyibenh khấoyuqn, thếkjjm nhưtkxnng lòzhxsng ngưtkxnqhuyi khóxvjyzhxs, khôykmpng cóxvjy thờqhuyi gian dàyibei khảbppho sámuuxt tâqijzm tígyfhnh, đzlifãnioi truyềebiln thầkjjmn kỹybul quan trọrtfbng nhưtkxn vậwpyuy cho ngưtkxnqhuyi tuyệiezkt đzlifzajsi làyibeykmp trámuuxch nhiệiezkm.

Thếkjjm nhưtkxnng thâqijzn phậwpyun củgzuwa Vũkljm La nhưtkxn thếkjjm khôykmpng cóxvjy khảbpphpzqing dẫsqfpn Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxnfvoyn ngưtkxnqhuyi, hắkjjmn xua tay nóxvjyi:

- Tiềebiln bốzajsi đzliflmeong lêfvoyn đzlifi, việiezkc nàyibey thậwpyut sựpzpb khôykmpng thểrlgm.

kljm La kiêfvoyn quyếkjjmt, Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn thấoyuqt vọrtfbng, lấoyuqy lui làyibem tiếkjjmn nóxvjyi:

- Cho dùjlpb tiêfvoyn sinh khôykmpng chịnixcu thu ta làyibem đzlifoyuq đzlifiezk, mang theo bêfvoyn ngưtkxnqhuyi hầkjjmu hạgyfh tiêfvoyn sinh cũkljmng cóxvjy thểrlgm chứlmeo?

kljm La nhìgguen hắkjjmn mộluflt cámuuxi, hắkjjmn đzlifãnioi sớtkzzm cóxvjyzhxsng quảbpphng bámuuxmuuxt Hoang Đvpicmuuxn Tạgyfho ởwpyu thếkjjm giớtkzzi nàyibey. Chẳucpxng qua lựpzpba chọrtfbn truyềebiln nhâqijzn, khảbppho hạgyfhch đzlifkjjmu tiêfvoyn chígyfhnh làyibe phẩnioim cámuuxch. Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxnxvjy thểrlgm trởwpyu thàyibenh cao thủgzuw luyệiezkn khígyfh đzlifiezk nhấoyuqt Đvpicôykmpng Thổmlql, căpzqin cốzajst, thiêfvoyn phúrcci, ngộluflgyfhnh khôykmpng cóxvjy vấoyuqn đzlifebilggue. Thếkjjm nhưtkxnng phẩnioim cámuuxch... Ívddpt nhấoyuqt lúrccic trưtkxntkzzc Vũkljm La nhìgguen thấoyuqy khôykmpng đzlifưtkxnkywhc tốzajst lắkjjmm.

Chẳucpxng qua thoạgyfht nhìgguen ngưtkxnqhuyi nàyibey thậwpyut sựpzpbyibe mộluflt ngưtkxnqhuyi say mêfvoy luyệiezkn khígyfh, khôykmpng ngạgyfhi khảbppho hạgyfhch mộluflt phen.

Hắkjjmn đzlifơllwyn giảbpphn nóxvjyi:

- Ta khôykmpng tiệiezkn dẫsqfpn ngưtkxnơllwyi theo bêfvoyn ngưtkxnqhuyi, nếkjjmu nhưtkxn tiềebiln bốzajsi thàyibenh tâqijzm, chỉrptq cầkjjmn lấoyuqy đzlifưtkxnkywhc hai mưtkxnơllwyi khốzajsi Thiêfvoyn Sinh Thầkjjmn Ngọrtfbc, lúrccic ấoyuqy hãnioiy đzlifi tớtkzzi Thanh Khâqijzu tìgguem ta.

Hai mưtkxnơllwyi khốzajsi Thiêfvoyn Sinh Thầkjjmn Ngọrtfbc chígyfhnh làyibe mộluflt nan đzlifebil khóxvjy bằqzoung trờqhuyi, ngưtkxnqhuyi tu châqijzn thưtkxnqhuyng xuyêfvoyn dùjlpbng loạgyfhi nan đzlifebil ígyfht cóxvjy khảbpphpzqing hoàyiben thàyibenh nàyibey đzlifrlgm khảbppho hạgyfhch tâqijzm tígyfhnh củgzuwa truyềebiln nhâqijzn. Vũkljm La làyibem nhưtkxn vậwpyuy xem nhưtkxn nhấoyuqt cửuslbtkxntkzzng tiệiezkn.

Nếkjjmu Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxnmuuxm riếkjjmt khôykmpng tha, thựpzpbc sựpzpbgguem đzlifưtkxnkywhc hai mưtkxnơllwyi khốzajsi Thiêfvoyn Sinh Thậwpyun Ngọrtfbc, cóxvjy nghĩbuwha làyibe trong u minh hắkjjmn cóxvjy duyêfvoyn vớtkzzi Bámuuxt Hoang Đvpicmuuxn Tạgyfho, màyibegguenh đzlifang cầkjjmn Thiêfvoyn Sinh Thầkjjmn Ngọrtfbc.

kljm La vừucpxa mởwpyu miệiezkng đzlifãnioi đzlifòzhxsi hai mưtkxnơllwyi khốzajsi Thiêfvoyn Sinh Thầkjjmn Ngọrtfbc, ngay cảbpph Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang cũkljmng biếkjjmn sắkjjmc: Đvpicâqijzy rõwpzmyibeng làyibe hắkjjmn khôykmpng muốzajsn thu đzlifoyuq đzlifiezk, cốzajs ýmadw đzlifưtkxna ra mộluflt nan đzlifebil cựpzpbc khóxvjy.

Thiếkjjmt Hoàyibenh Giang nhớtkzz lạgyfhi lúrccic trưtkxntkzzc Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxnfvoynh vámuuxo tựpzpb đzlifkjjmc vớtkzzi Vũkljm La, trong lòzhxsng cũkljmng cóxvjy thểrlgm hiểrlgmu đzlifưtkxnkywhc, đzlifmlqli lạgyfhi làyibegguenh chỉrptq sợkywhkljmng sẽzhxsyibem nhưtkxn vậwpyuy.

Khôykmpng ngờqhuy Lỗgajf đzlifgyfhi sưtkxn lạgyfhi khôykmpng chúrccit do dựpzpb đzliflmeong lêfvoyn, xoay ngưtkxnqhuyi liềebiln đzlifi ra ngoàyibei:

- Tốzajst, ta lậwpyup tứlmeoc đzlifi tìgguem, cho dùjlpb đzlifi khắkjjmp Đvpicôykmpng Thổmlql, giếkjjmt vàyibeo Thầkjjmn Hoang Hảbpphi, ta cũkljmng nhấoyuqt đzlifnixcnh tìgguem đzlifưtkxnkywhc hai mưtkxnơllwyi khốzajsi Thiêfvoyn Sinh Thầkjjmn Ngọrtfbc!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.