Tiên Tuyệt

Chương 393 : Hồn Khí ra lò (Thượng)

    trước sau   
Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang nóaozui:

- Lầcnoyn nàosmwy Tửjans Kim Ngọzygcc Tinh, Bạqokoch Khẩdhfcu Ngưaotyng Đptkrqokong đitrrejmwu làosmwxaxb La cung cấaktup, mờpadmi hắltbvn đitrrếzpvln đitrrâtpxuy cũxaxbng làosmwrwvbn làosmwm.

Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty hiểaotyu rấaktut rõejmwosmwng, Vũxaxb La nàosmwy bỏjvvv ra mộyrutt sốqkob củlufya cảvjxci lớhgpjn nhưaoty vậtggqy “Nịtpxunh bợtpxu” Thiếzpvlt gia, Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang đitrrcnoyn chừylhnng cũxaxbng hiểaotyu đitrrưaotytpxuc băhgpjn khoăhgpjn trong lòrqhing, muốqkobn thôtyptng qua loạqokoi thủlufy đitrroạqokon nàosmwy tỏjvvv vẻzraq thâtpxun cậtggqn mộyrutt chúzraqt. Thếzpvl nhưaotyng tỏjvvv vẻzraq thâtpxun cậtggqn cóaozu rấaktut nhiềejmwu cácnoych, mờpadmi hắltbvn đitrrếzpvln xem lễaktu, dưaotypadmng nhưaotyaozu chúzraqt quácnoy đitrrácnoyng...

Hắltbvn hừylhn mộyrutt tiếzpvlng:

- Hừylhn, nếzpvlu nhưaoty tiểaotyu tửjans kia vìjans quácnoy kinh ngạqokoc gâtpxuy ra chuyệxaxbn gìjans, ngưaotyơqodui cũxaxbng đitrrylhnng trácnoych ta khôtyptng nhắltbvc nhởwiqu ngưaotyơqodui.

Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang gậtggqt đitrrcnoyu mộyrutt cácnoyi:


- Đptkrqokoi sưaotyrwvbn tâtpxum.

Trong khi hai ngưaotypadmi nóaozui chuyệxaxbn, Thiếzpvlt Sưaoty Lan tiếzpvln vàosmwo, cung kínfbknh hàosmwnh lễaktu vớhgpji Lỗylhn đitrrqokoi sưaotyosmw Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang:

- Tiềejmwn bốqkobi, gia gia.

xaxb La cũxaxbng theo sau tiếzpvln vàosmwo, chắltbvp tay thi lễaktu hai ngưaotypadmi.

Thiếzpvlt Sưaoty Lan quỳpsur xuốqkobng chàosmwo, Vũxaxb La lạqokoi khôtyptng quỳpsur, Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty trong lòrqhing càosmwng khôtyptng vui, thầcnoym nhủlufy: “Tiểaotyu tửjansosmwy quảvjxc nhiêrwvbn làosmw khôtyptng biếzpvlt trờpadmi cao đitrraktut rộyrutng, chờpadmaotyơqodung lai ngưaotyơqodui tớhgpji cầcnoyu mỗylhn gia luyệxaxbn khínfbk cho ngưaotyơqodui, mỗylhn gia nhấaktut đitrrtpxunh phảvjxci làosmwm khóaozu dễaktu ngưaotyơqodui mộyrutt phen, đitrraoty ngưaotyơqodui biếzpvlt làosmwm ngưaotypadmi nhưaoty thếzpvlosmwo!”

Ngoàosmwi mặypzrt Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty vẫviiqn thảvjxcn nhiêrwvbn nóaozui:

- Nếzpvlu đitrrãylhn đitrrếzpvln đitrrôtyptng đitrrlufy, thìjans bắltbvt đitrrcnoyu đitrri.

Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang gậtggqt đitrrcnoyu mộyrutt cácnoyi, nhìjansn qua Thiếzpvlt Sưaoty Lan vàosmwxaxb La mộyrutt cácnoyi, hai ngưaotypadmi vộyruti vàosmwng ngồqokoi vàosmwo.

Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang giơqodu tay đitrriểaotym lêrwvbn mi tâtpxum củlufya mìjansnh mộyrutt cácnoyi, mộyrutt đitrrqokoo hắltbvc quang hìjansnh phễaktuu ởwiqu mi tâtpxum nhanh chóaozung bàosmwnh trưaotyhgpjng, tinh thầcnoyn lựvsyuc cưaotypadmng hãylhnn đitrrvjxco qua toàosmwn bộyrut gian phòrqhing, hai ngưaotypadmi Thiếzpvlt Sưaotytyptng vàosmw Thiếzpvlt Sưaoty Lan thâtpxun hìjansnh lắltbvc lưaoty bấaktut đitrrtpxunh, vộyruti vàosmwng dùitrrng tay chốqkobng xuốqkobng mặypzrt đitrraktut mớhgpji xem nhưaoty khôtyptng ngãylhn xuốqkobng.

Ngưaotytpxuc lạqokoi Vũxaxb La vẫviiqn lùitrritrr bấaktut đitrryrutng.

Sau đitrróaozu, mộyrutt đitrriểaotym quang mang màosmwu vàosmwng nhạqokot từylhn trong “Cácnoyi phễaktuu” kia bay ra, khôtyptng ngừylhnng xoay tròrqhin trưaotyhgpjc mặypzrt Thiếzpvlt Sưaoty Lan, hóaozua thàosmwnh mộyrutt bóaozung ngưaotypadmi hưaotyvjxco màosmwu vàosmwng nhạqokot, diệxaxbn mạqokoo giốqkobng Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang nhưaoty đitrrúzraqc.

Đptkrâtpxuy chínfbknh làosmw nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang, nguyêrwvbn hồqokon hai tay ôtyptm thàosmwnh hìjansnh cầcnoyu, đitrrang che chởwiqu mộyrutt bóaozung ngưaotypadmi nho nhỏjvvv.

Nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang mởwiqu hai tay ra, bóaozung ngưaotypadmi kia cũxaxbng chậtggqm rãylhni phóaozung đitrrqokoi, Thiếzpvlt Sưaoty Lan đitrrãylhn nhịtpxun khôtyptng đitrrưaotytpxuc kêrwvbu lêrwvbn:


- Phụpiwu thâtpxun!

Nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy cựvsyuc kỳpsur suy yếzpvlu, nhìjansn thấaktuy con vẫviiqn mỉltbvm cưaotypadmi.

Lỗylhn đitrrqokoi sưaotyaozui:

- Hùitrrng Bácnoy hiềejmwn diệxaxbt, ta đitrrãylhn luyệxaxbn thàosmwnh Hồqokon Khínfbk cho ngưaotyơqodui, chỉltbv cầcnoyn ngưaotyơqodui dung nhậtggqp vàosmwo trong đitrróaozuosmw đitrrưaotytpxuc. Bêrwvbn trong Hồqokon Khínfbkosmwy còrqhin cóaozu mộyrutt ínfbkt khínfbk tứaozuc mỏjvvvng manh củlufya ta, chẳjfnvng qua ngưaotyơqodui hẳjfnvn làosmwaozu thểaoty chiếzpvln thắltbvng, tóaozum lạqokoi cẩdhfcn thậtggqn mộyrutt chúzraqt làosmw đitrrưaotytpxuc.

Nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy gậtggqt gậtggqt đitrrcnoyu, thâtpxun hìjansnh lậtggqp tứaozuc bay tớhgpji phínfbka trêrwvbn Hồqokon Khínfbk.

Ngưaotypadmi củlufya Thiếzpvlt gia vôtyptitrrng khẩdhfcn trưaotyơqodung, bao gồqokom cảvjxc Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang ácnoynh mắltbvt mởwiqu lớhgpjn, nhìjansn chằosmwm chằosmwm Hồqokon Khínfbk kia.

Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy sau khi chuẩdhfcn bịtpxu đitrrcnoyy đitrrlufy, ung dung tiếzpvln vềejmw phínfbka Hồqokon Khínfbk.

rwvbn trong tácnoym mưaotyơqodui tácnoym lỗylhn củlufya Hồqokon Khínfbk phóaozung ra mộyrutt tia quang mang bảvjxcy màosmwu, trong toàosmwn bộyruthgpjn phòrqhing, ácnoynh sácnoyng lung linh đitrrcnoyy màosmwu sắltbvc, bảvjxcy màosmwu sặypzrc sỡhtzh, vôtyptitrrng xinh đitrrmojep.

Nhữqkobng quang mang nàosmwy ngưaotyng tụpiwu thàosmwnh tơqodu bao phủlufy lấaktuy Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy, chậtggqm rãylhni thu vàosmwo trong Hồqokon Khínfbk.

Mọzygci ngưaotypadmi rốqkobt cuộyrutc nhẹmoje nhàosmwng thởwiquosmwi mộyrutt hơqodui. Lỗylhn đitrrqokoi sưaotyaozu chúzraqt tựvsyu đitrrltbvc:

- Xem ra so vớhgpji tưaotywiqung tưaotytpxung củlufya ta còrqhin dễaktuosmwng hơqodun, nhữqkobng khínfbk tứaozuc còrqhin sóaozut lạqokoi nàosmwy căhgpjn bảvjxcn khôtyptng cóaozu tạqokoo thàosmwnh trởwiqu ngạqokoi gìjans...

- A...

Bỗylhnng nhiêrwvbn mộyrutt tiếzpvlng kêrwvbu thảvjxcm thiếzpvlt từylhnrwvbn trong Hồqokon Khínfbk truyềejmwn ra, cắltbvt đitrraozut lờpadmi nóaozui củlufya Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty. Chờpadm đitrrếzpvln khi nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy liềejmwu mạqokong lao ra, chỉltbv trong thờpadmi gian nóaozui mấaktuy câtpxuu nhưaoty vậtggqy, nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy đitrrãylhn suy nhưaotytpxuc khôtyptng ínfbkt, gầcnoyn nhưaotyosmw đitrrãylhn trong suốqkobt!


Từylhnng đitrrqokoo quang ti bảvjxcy sắltbvc từylhn trong Hồqokon Khínfbk bắltbvn ra, quấaktun lấaktuy nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoyitrrng sứaozuc kédgkco lạqokoi.

Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoyhgpjn bảvjxcn khôtyptng phảvjxci đitrrqkobi thủlufy, Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang nổjcrei giậtggqn gầcnoym lêrwvbn mộyrutt tiếzpvlng, nguyêrwvbn hồqokon phácnoyt lựvsyuc, mộyrutt đitrrqokoo hàosmwo quang màosmwu vàosmwng nhạqokot chợtpxut lóaozue, chặypzrt đitrraozut nhữqkobng quang ti kia, nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy mớhgpji chạqokoy thoácnoyt, trốqkobn ởwiqu phínfbka sau nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang, thốqkobng khổjcre cảvjxc ngưaotypadmi run rẩdhfcy.

Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang gầcnoym lêrwvbn:

- Lỗylhn huynh, đitrrâtpxuy làosmwaozu chuyệxaxbn gìjans?

Lỗylhn đitrrqokoi sưaotyxaxbng giậtggqt mìjansnh, vộyruti vàosmwng hỏjvvvi:

- Hùitrrng Bácnoy, xảvjxcy ra chuyệxaxbn gìjans?

Nguyêrwvbn hồqokon củlufya Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoyrqhing còrqhin sợtpxuylhni:

- Bêrwvbn trong cóaozu mộyrutt cỗylhn lựvsyuc lưaotytpxung hùitrrng mạqokonh muốqkobn cắltbvn nuốqkobt ta!

Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty sửjansng sốqkobt:

- Khôtyptng cóaozu khảvjxchgpjng, ta đitrrãylhnitrrng bốqkobn mưaotyơqodui sácnoyu câtpxun Bạqokoch Khẩdhfcu Ngưaotyng Đptkrqokong, loạqokoi bỏjvvv khínfbk tứaozuc củlufya ta đitrrếzpvln thấaktup nhấaktut, làosmwm sao cóaozu khảvjxchgpjng còrqhin cóaozu lựvsyuc lưaotytpxung hùitrrng mạqokonh nhưaoty vậtggqy!

Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy từylhn trong Hồqokon Khínfbk đitrri ra, lựvsyuc lưaotytpxung nguyêrwvbn hồqokon đitrrãylhn bịtpxu suy yếzpvlu đitrri bảvjxcy phầcnoyn, đitrrlufy thấaktuy cỗylhn lựvsyuc lưaotytpxung kia quảvjxc thựvsyuc hùitrrng mạqokonh.

xaxb La xem nhưaoty nhìjansn rõejmwosmwng, vấaktun đitrrejmwosmwy, chỉltbv sợtpxu khôtyptng ai cóaozu quyềejmwn lêrwvbn tiếzpvlng hơqodun hắltbvn:

- Mặypzrc dùitrr chỉltbvaozu mộyrutt tia khínfbk tứaozuc, nhưaotyng lạqokoi làosmw kẻzraqosmwo trưaotyhgpjc làosmwm chủlufy, cóaozu thểaoty vậtggqn dụpiwung toàosmwn bộyrut lựvsyuc lưaotytpxung củlufya Hồqokon Khínfbk, nguyêrwvbn hồqokon củlufya Nhịtpxu thúzraqc Thiếzpvlt gia suy nhưaotytpxuc, làosmwm sao làosmw đitrrqkobi thủlufy đitrrưaotytpxuc?


Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty khôtyptng ngờpadm tớhgpji ngưaotypadmi nóaozui chen vàosmwo lạqokoi làosmwxaxb La, đitrryrutt nhiêrwvbn giậtggqn dữqkob:

- Ngưaotyơqodui biếzpvlt cácnoyi gìjans? Nơqodui nàosmwy đitrrâtpxuu cóaozu chỗylhn cho ngưaotyơqodui nóaozui leo!

Nếzpvlu làosmw ngàosmwy thưaotypadmng, Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty khôtyptng đitrrếzpvln mứaozuc tứaozuc giậtggqn nhưaoty vậtggqy, nhưaotyng hiệxaxbn tạqokoi tìjansnh huốqkobng khẩdhfcn cấaktup, Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty tựvsyu cho mìjansnh rấaktut cao, lạqokoi làosmwm ra sơqodu suấaktut lớhgpjn nhưaoty vậtggqy, đitrrãylhnosmwm Thiếzpvlt gia hao tốqkobn nhiềejmwu tàosmwi liệxaxbu trâtpxun quývntp nhưaoty vậtggqy, lạqokoi làosmwm hạqokoi Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy suývntpt chúzraqt nữqkoba hồqokon phi phácnoych tácnoyn, nếzpvlu nhưaoty xửjansvntp khôtyptng tốqkobt, Thiếzpvlt gia tuyệxaxbt đitrrqkobi sẽjans khôtyptng đitrraoty hắltbvn còrqhin sốqkobng rờpadmi đitrri.

Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy lạqokoi nóaozui:

- Đptkrúzraqng nhưaotyxaxb La huynh đitrrxaxbaozui, cỗylhn ývntp thứaozuc kia quảvjxc thậtggqt đitrrãylhn triệxaxbu tậtggqp toàosmwn bộyrut lựvsyuc lưaotytpxung Hồqokon Khínfbktpxuy côtyptng ta, nếzpvlu khôtyptng ta cũxaxbng khôtyptng bấaktut lựvsyuc nhưaoty vậtggqy!

xaxb La bấaktut đitrrltbvc dĩjvvv lắltbvc đitrrcnoyu hỏjvvvi:

- Nhịtpxu thúzraqc Thiếzpvlt gia còrqhin cóaozu thểaoty chốqkobng đitrrhtzh bao lâtpxuu?

Trong lòrqhing Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang khôtyptng khỏjvvvi dâtpxung lêrwvbn mộyrutt tia hy vọzygcng, cắltbvn răhgpjng nóaozui:

- Ta liềejmwu ba ngàosmwn năhgpjm tu vi, còrqhin cóaozu thểaoty bảvjxco vệxaxbaozu hai ngàosmwy!

xaxb La câtpxun nhắltbvc mộyrutt chúzraqt:

- Thờpadmi gian cấaktup bácnoych, ta cũxaxbng khôtyptng cóaozuaotypadmi phầcnoyn nắltbvm chắltbvc, chỉltbvaozu thểaoty thửjans mộyrutt lầcnoyn. Khôtyptng cầcnoyn nhiềejmwu lờpadmi, đitrraoty phácnoyp môtyptn luyệxaxbn chếzpvl Hồqokon Khínfbkitrrng nguyêrwvbn liệxaxbu lạqokoi đitrrâtpxuy, tấaktut cảvjxccnoyc ngưaotyơqodui lậtggqp tứaozuc đitrri ra ngoàosmwi!

Thiếzpvlt Sưaoty Lan mặypzrt xácnoym nhưaoty tro tàosmwn:

- Nhữqkobng tàosmwi liệxaxbu khácnoyc đitrrejmwu còrqhin đitrrcnoyy đitrrlufy, nhưaotyng Tửjans Kim Ngọzygcc Tinh vàosmw Bạqokoch Khẩdhfcu Ngưaotyng Đptkrqokong...


xaxb La khôtyptng kiêrwvbn nhẫviiqn vung tay lêrwvbn:

- Ta vẫviiqn còrqhin, ngưaotyơqodui nhanh nhanh chuẩdhfcn bịtpxu sẵjcmyn sàosmwng nhữqkobng thứaozu khácnoyc, đitrraoty ta xem phácnoyp môtyptn luyệxaxbn chếzpvl Hồqokon Khínfbk trưaotyhgpjc.

Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang lậtggqp tứaozuc nóaozui:

- Lãylhno Lỗylhn, mau giao ngọzygcc giảvjxcn cho Vũxaxb La tiểaotyu huynh đitrrxaxb.

Lỗylhn đitrrqokoi sưaotyaotypadmi lạqokonh:

- Cho dùitrrosmwosmwi liệxaxbu đitrrcnoyy đitrrlufy thìjans đitrrãylhn sao? Tìjansnh huốqkobng hiệxaxbn tạqokoi, chỉltbv cầcnoyn còrqhin cóaozu mộyrutt tia ývntp thứaozuc lưaotyu lạqokoi trong Hồqokon Khínfbk, Thiếzpvlt Hùitrrng Bácnoy sẽjans khôtyptng cóaozu biệxaxbn phácnoyp kývntp sinh trong đitrróaozu, ngưaotyơqodui cho làosmw trìjansnh đitrryrut luyệxaxbn khínfbk củlufya ngưaotyơqodui cao hơqodun ta sao?

xaxb La cũxaxbng khôtyptng nhiềejmwu lờpadmi, vưaotyơqodun tay cầcnoym lấaktuy ngọzygcc giảvjxcn, quảvjxc thậtggqt thờpadmi gian cấaktup bácnoych, hắltbvn tiếzpvlt kiệxaxbm ngay cảvjxc thờpadmi gian đitrraktuu võejmw mồqokom vớhgpji Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty.

Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty tứaozuc giậtggqn đitrrếzpvln toàosmwn thâtpxun phácnoyt run:

- Hay cho mộyrutt têrwvbn tiểaotyu tửjans khôtyptng biếzpvlt trờpadmi cao đitrraktut rộyrutng...

Thiếzpvlt Hoàosmwnh Giang đitrrãylhn trựvsyuc tiếzpvlp túzraqm hắltbvn đitrri ra ngoàosmwi, lờpadmi nóaozui cậtggqy giàosmwrwvbn mặypzrt củlufya Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty sau đitrróaozu chỉltbvaozu thểaotyaozui ởwiqurwvbn ngoàosmwi.

Từylhn đitrrcnoyu đitrrếzpvln cuốqkobi, Thiếzpvlt Sưaotytyptng ngồqokoi bêrwvbn cạqokonh tỏjvvv ra cóaozu chúzraqt khôtyptng yêrwvbn lòrqhing.

xaxb La đitrrzygcc lạqokoi mộyrutt lầcnoyn nộyruti dung trong ngọzygcc giảvjxcn, cảvjxcm thấaktuy khóaozu giảvjxci quyếzpvlt. Thờpadmi gian hai ngàosmwy, muốqkobn dùitrrng Bácnoyt Hoang Đptkrcnoyn Tạqokoo Chuy luyệxaxbn ra mộyrutt kiệxaxbn Hồqokon Khínfbk thàosmwnh côtyptng, hắltbvn suy nghĩjvvv mộyrutt chúzraqt, bi quan phácnoyt hiệxaxbn ra cơqodu hộyruti thàosmwnh côtyptng chỉltbvaozu ba phầcnoyn.

Thiếzpvlt Sưaoty Lan bằosmwng tốqkobc đitrryrut nhanh nhấaktut đitrrưaotya nhữqkobng tàosmwi liệxaxbu khácnoyc tớhgpji, trong đitrróaozurqhin cóaozu nhữqkobng nguyêrwvbn liệxaxbu thêrwvbm vàosmwo, bởwiqui vìjans vấaktun đitrrejmwhgpjng lựvsyuc củlufya Lỗylhn đitrrqokoi sưaoty đitrrãylhnosmwm ra mấaktuy thay đitrrjcrei nhỏjvvv.

Tửjans Kim Ngọzygcc Tinh vàosmw Bạqokoch Khẩdhfcu Ngưaotyng Đptkrqokong hắltbvn đitrrejmwu còrqhin, chẳjfnvng qua Bácnoyt Hoang Đptkrcnoyn Tạqokoo củlufya Vũxaxb La dùitrrng đitrraotyjfnvn luyệxaxbn Hồqokon Khínfbk rấaktut thínfbkch hợtpxup. Nhữqkobng nguyêrwvbn liệxaxbu thêrwvbm vàosmwo vàosmw Bạqokoch Khẩdhfcu Ngưaotyng Đptkrqokong thựvsyuc ra cũxaxbng khôtyptng cầcnoyn.

Ba câtpxun Tửjans Kim Ngọzygcc Tinh, Vũxaxb La cũxaxbng cóaozu chúzraqt đitrrau. Ba câtpxun nàosmwy hếzpvlt rồqokoi, khốqkobi Tửjans Kim Ngọzygcc Tinh kia củlufya hắltbvn cũxaxbng chỉltbvrqhin lạqokoi mộyrutt chúzraqt bằosmwng ngóaozun tay, muốqkobn trưaotywiqung thàosmwnh mộyrutt lầcnoyn nữqkoba khôtyptng biếzpvlt cầcnoyn bao lâtpxuu.

Toàosmwn bộyrutosmwi liệxaxbu chuẩdhfcn bịtpxu xong xuôtypti, Vũxaxb La bắltbvt đitrrcnoyu nhắltbvm mắltbvt minh tưaotywiqung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.