Tiên Tuyệt

Chương 392 : Bạch Khẩu Ngưng Đồng (Hạ)

    trước sau   
Nếrsfpu làduda ngưfspcwcjki bìfbcqnh thưfspcwcjkng, hơyzxgn vạyouin nădjxzm bịiock Đgxtpyouii ca củbfkra mìfbcqnh áksdcp chếrsfp khôjctxng nhậxcsdn đirznưfspcyzxgc tìfbcqnh thưfspcơyzxgng vàduda quan tâxjvlm củbfkra phụwcjk thâxjvln, tâxjvlm lývrmg đirznãuufv sớimubm biếrsfpn tháksdci, hậxcsdn Đgxtpyouii ca khôjctxng sớimubm chếrsfpt đirzni cho rảefolnh. Nhưfspcng Thiếrsfpt Hùgitmng Báksdc khôjctxng nhưfspc vậxcsdy, hắyouin tìfbcqnh nguyệlbbxn hy sinh tíjtzunh mạyouing củbfkra mìfbcqnh, chíjtzunh làduda khôjctxng muốjctxn nhìfbcqn thấvrmgy phụwcjk thâxjvln đirznau khổwiti khi mấvrmgt đirzni trưfspcwcjkng tửecmd!

vrmg La ngửecmda mặjctxt lêlklan trờwcjki thởiomsdudai mộiockt tiếrsfpng:

- Ngưfspcwcjki nhưfspc vậxcsdy, nếrsfpu ta khôjctxng cứutyhu, thiêlklan lývrmg khôjctxng tha...

- Gia gia ngưfspcơyzxgi làduda ngưfspcwcjki bảefolo thủbfkr, ta thựimubc sựimub khôjctxng thíjtzuch.

vrmg La nóbdlzi thẳyouing:

- Nhưfspcng phụwcjk thâxjvln ngưfspcơyzxgi làduda ngưfspcwcjki tốjctxt. Cầyouim đirzni!


Hắyouin tiệlbbxn tay lấvrmgy trong Thiêlklan Phủbfkr Chi Quốjctxc ra mộiockt khốjctxi Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng lớimubn bằerytng đirznyouiu ngưfspcwcjki, nặjctxng nềsvtv đirznjctxt ởioms trêlklan bàdudan.

- Cộiockp!

Mộiockt tiếrsfpng kêlklau trầyouim muộiockn, Thiếrsfpt Sưfspc Lan cảefol ngưfspcwcjki ngâxjvly dạyouii, hắyouin lúecmdc trưfspcimubc phụwcjk tráksdcch thu thậxcsdp Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng trong toàdudan Thiếrsfpt gia, đirznjctxi vớimubi loạyouii kim loạyouii quývrmg hiếrsfpm nàduday vôjctxgitmng quen thuộiockc, liếrsfpc mắyouit mộiockt cáksdci làdudabdlz thểgepe nhìfbcqn ra đirznâxjvly tuyệlbbxt đirznjctxi làduda Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng hàdudang thậxcsdt giáksdc thậxcsdt, mộiockt khốjctxi lớimubn nhưfspc vậxcsdy, íjtzut nhấvrmgt cũvrmgng cóbdlzyzxgn hai mưfspcơyzxgi câxjvln. Thiếrsfpt Sưfspc Lan chỉfbcq sửecmdng sốjctxt nhưfspc vậxcsdy trong chốjctxc láksdct, bỗeamung nhiêlklan ngửecmda mặjctxt lêlklan trờwcjki, thởioms mộiockt hơyzxgi dàdudai nhẹqkqb nhõtckim, nhắyouim mắyouit lạyouii, lệlbbxbdlzng đirznãuufv từpzvg khóbdlze mắyouit chảefoly xuốjctxng.

ecmdi ngưfspcwcjki xuốjctxng, Thiếrsfpt Sưfspc Lan hưfspcimubng vềsvtv phíjtzua Vũvrmg La dậxcsdp đirznyouiu nhanh ba cáksdci:

- Vũvrmg La huynh đirznlbbx, đirznyouii âxjvln khôjctxng lờwcjki nàdudao cảefolm tạyoui hếrsfpt đirznưfspcyzxgc, ngàduday sau nếrsfpu cóbdlz đirzniềsvtvu sai pháksdci, Thiếrsfpt Sưfspc Lan dùgitm tan xưfspcơyzxgng náksdct thịiockt, muôjctxn tháksdcc cũvrmgng khôjctxng chốjctxi từpzvg!

Hắyouin khôjctxng hềsvtv nhiềsvtvu lờwcjki, cứutyhu ngưfspcwcjki nhưfspc cứutyhu hỏjnnya, cầyouim khốjctxi Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng kia lêlklan, chạyouiy ra ngoàdudai giốjctxng nhưfspc mộiockt trậxcsdn gióbdlz.

vrmg La nhìfbcqn theo bóbdlzng dáksdcng củbfkra hắyouin, nhẹqkqb nhàdudang lắyouic lắyouic đirznyouiu.

Chuyệlbbxn củbfkra Thiếrsfpt gia chắyouic hẳyouin khôjctxng đirznơyzxgn giảefoln nhưfspc vậxcsdy, trảefoli qua thờwcjki gian dàdudai nhưfspc vậxcsdy đirznsvtvu do Thiếrsfpt Sưfspc Lan thu xếrsfpp, ngưfspcwcjki trong Thiếrsfpt Hùgitmng Hồkcxzn nhấvrmgt mạyouich thậxcsdm chíjtzuvrmgng khôjctxng cóbdlz lộiock mặjctxt...

Hai ngàduday sau, Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang mặjctxt trầyouim nhưfspcfspcimubc, képzvgo lêlkla thâxjvln thểgepe mệlbbxt mỏjnnyi vềsvtv tớimubi Huyềsvtvn Nhạyouic uyêlklan.

Đgxtpúecmdng nhưfspc Thiếrsfpt Sưfspc Lan dựimub đirznksdcn, trong lúecmdc gấvrmgp gáksdcp, lãuufvo khôjctxng biếrsfpt tìfbcqm Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng ởioms đirzniocka phưfspcơyzxgng nàdudao, chỉfbcqbdlz thểgepejctxn ba trong Báksdct Đgxtpyouii Thầyouin Trủbfkrng, mặjctxc dùgitmksdct Đgxtpyouii Thầyouin Trủbfkrng từpzvg Thanh Khâxjvlu đirznoạyouit đirznưfspcyzxgc rấvrmgt nhiềsvtvu íjtzuch, thếrsfp nhưfspcng lãuufvo cũvrmgng chỉfbcq lấvrmgy đirznưfspcyzxgc bảefoly câxjvln Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng, còmcxwn thiếrsfpu ba câxjvln so vớimubi yêlklau cầyouiu củbfkra Lỗeamu đirznyouii sưfspc.

Mấvrmgy ngàduday liềsvtvn bôjctxn ba, hơyzxgn nữjnnya gáksdcnh nặjctxng tâxjvlm lývrmg cựimubc lớimubn, Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang vốjctxn thưfspcơyzxgng thếrsfp chưfspca khỏjnnyi hẳyouin lạyouii họhzada vôjctx đirznơyzxgn chíjtzu, thếrsfp nhưfspcng đirznau đirznimubn trêlklan thâxjvln thểgepedudam sao cóbdlz thểgepe so sáksdcnh đirznưfspcyzxgc vớimubi tra tấvrmgn trong lòmcxwng?

Chuyệlbbxn lầyouin nàduday làdudam cho Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang hoàdudan toàdudan nghĩgkhv lạyouii bảefoln thâxjvln, lãuufvo Nhịiock Thiếrsfpt Hùgitmng Báksdc trưfspcimubc đirznâxjvly, nhiềsvtvu lầyouin mang khuôjctxn mặjctxt nhỏjnny nhắyouin hưfspcng phấvrmgn đirznếrsfpn tìfbcqm mìfbcqnh, biểgepeu hiệlbbxn cho mìfbcqnh xem tiếrsfpn bộiock củbfkra hắyouin, mìfbcqnh lạyouii tỏjnny ra thờwcjk ơyzxg lạyouinh nhạyouit.

uufvo thêlkla khi qua đirznwcjki đirznãuufv nhắyouic nhởiomsfbcqnh, mìfbcqnh đirznjctxi vớimubi lãuufvo Nhịiock chỉfbcqdudadjxzng cung ứutyhng lêlklan gấvrmgp đirznôjctxi, đirznjctxi vớimubi lãuufvo Đgxtpyouii lạyouii càdudang thêlklam quan tâxjvlm che chởioms.


Khi lãuufvo Đgxtpyouii thàdudanh hôjctxn, lãuufvo Nhịiock uốjctxng say nhưfspc chếrsfpt, áksdcnh mắyouit đirznau khổwiti nhìfbcqn nữjnny tửecmd kia, mìfbcqnh lạyouii ngồkcxzi ởioms trêlklan cao đirznưfspcwcjkng, chỉfbcq lo vui mừpzvgng cho lãuufvo Đgxtpyouii...

- Cha, con vôjctx dụwcjkng, khôjctxng thểgepe theo ngưfspcwcjki ra trậxcsdn giếrsfpt đirzniockch, nhưfspcng íjtzut nhấvrmgt con cóbdlz thểgepe sửecmd dụwcjkng mạyouing củbfkra con giúecmdp ngưfspcwcjki đirznwitii lạyouii mạyouing củbfkra Đgxtpyouii ca...

Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang tim đirznau nhưfspc dao cắyouit, đirznôjctxi mắyouit đirznagsym lệlbbx, đirznutyhng ởiomslklan ngoàdudai Cưfspcơyzxgng Nha Thủbfkry phủbfkr thậxcsdt lâxjvlu, khôjctxng cóbdlz can đirznefolm đirzni vàdudao.

Hai mưfspcơyzxgi bảefoly câxjvln, cũvrmgng đirznãuufv gầyouin đirznbfkr, hẳyouin làduda miễmcxwn cưfspcitsjng cóbdlz thểgepe thàdudanh côjctxng... Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang tựimub an ủbfkri, tiếrsfpn vàdudao trong thủbfkry phủbfkr, dọhzadc trêlklan đirznưfspcwcjkng đirzni đirznjctxi vớimubi bấvrmgt luậxcsdn kẻuufvdudao âxjvln cầyouin chàdudao hỏjnnyi cũvrmgng tuyệlbbxt khôjctxng quan tâxjvlm, đirzni thẳyouing tớimubi Thiêlklan Thủbfkrksdcc.

Từpzvg xa nhìfbcqn lạyouii, Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang chợyzxgt thấvrmgy bầyouiu trờwcjki trêlklan Thiêlklan Thủbfkrksdcc cóbdlz mộiockt đirznưfspcwcjkng lửecmda màdudau đirznjnny sẫagsym.

uufvo vôjctxgitmng sửecmdng sốjctxt, lãuufvo cùgitmng Lỗeamu đirznyouii sưfspc giao tìfbcqnh nhiềsvtvu nădjxzm, tựimub nhiêlklan nhậxcsdn ra đirznâxjvly làduda hiệlbbxn tưfspcyzxgng đirznjctxc biệlbbxt khi Lỗeamu đirznyouii sưfspc luyệlbbxn khíjtzu: Hỏjnnya Thiêlklau Thiêlklan, chíjtzunh làduda linh hỏjnnya củbfkra bảefoln thâxjvln Lỗeamu đirznyouii sưfspc biếrsfpn thàdudanh.

- Sao lạyouii thếrsfpduday, đirznãuufv bắyouit đirznyouiu rồkcxzi ưfspc? Nhưfspcng Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng còmcxwn chưfspca đirznbfkr kia màduda...

uufvo bưfspcimubc nhanh đirznếrsfpn, chỉfbcq thấvrmgy Thiếrsfpt Sưfspc Lan đirznang quỳiaas gốjctxi dưfspcimubi Thiêlklan Thủbfkrksdcc, hai tay chắyouip thàdudanh chữjnny thậxcsdp ởioms trưfspcimubc ngựimubc, nhắyouim mắyouit khôjctxng ngừpzvgng cầyouiu nguyệlbbxn.

- Sưfspc L, đirznâxjvly làdudabdlz chuyệlbbxn gìfbcq?

Thiếrsfpt Sưfspc Lan nhìfbcqn thấvrmgy hắyouin, vộiocki vàdudang đirznutyhng dậxcsdy, vui vẻuufvbdlzi:

- Gia gia, phụwcjk thâxjvln đirznưfspcyzxgc cứutyhu rồkcxzi, Vũvrmg La huynh đirznlbbx tặjctxng cho chúecmdng ta ba mưfspcơyzxgi sáksdcu câxjvln Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng, Lỗeamu đirznyouii sưfspc đirznãuufvbdlzi, cóbdlz nhiềsvtvu Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng nhưfspc vậxcsdy, luyệlbbxn thàdudanh Hồkcxzn Khíjtzu tuyệlbbxt đirznjctxi khôjctxng thàdudanh vấvrmgn đirznsvtv!

Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang chỉfbcq cảefolm thấvrmgy trong lòmcxwng nhẹqkqb bỗeamung, cảefol ngưfspcwcjki lậxcsdp tứutyhc trởiomslklan mềsvtvm nhũvrmgn. Thiếrsfpt Sưfspc Lan thấvrmgy lãuufvo dưfspcwcjkng nhưfspcbdlz chúecmdt lảefolo đirznefolo, vộiocki vàdudang tiếrsfpn lêlklan đirznitsj lấvrmgy.

Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang lúecmdc nàduday đirznãuufv hoàdudan toàdudan khôjctxng còmcxwn kháksdci niệlbbxm uy nghiêlklam củbfkra gia chủbfkr gia tộiockc nữjnnya, lộiock vẻuufvbdlz chúecmdt tuổwitii cao sứutyhc yếrsfpu, mấvrmgy ngàduday gầyouin đirznâxjvly, áksdcp lựimubc tâxjvlm lývrmg thậxcsdt sựimubduda quáksdc lớimubn rồkcxzi.


uufvo đirzni lêlklan hai bưfspcimubc, ngồkcxzi xuốjctxng ởioms ngay bậxcsdc thang củbfkra Thiêlklan Thủbfkrksdcc.

Im lặjctxng mộiockt láksdct, đirzniockt nhiêlklan lệlbbx giàduda tung hoàdudanh. Thiếrsfpt Sưfspc Lan mắyouit lạyouii đirznjnny ngầyouiu, quỳiaas gốjctxi dưfspcimubi Thiêlklan Thủbfkrksdcc, Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang bêlklan cạyouinh, hai ôjctxng cháksdcu khôjctxng ai nóbdlzi gìfbcq, chỉfbcqduda từpzvgng giọhzadt từpzvgng giọhzadt nưfspcimubc mắyouit rơyzxgi xuốjctxng.

Hồkcxzi lâxjvlu sau, Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang cuốjctxi cùgitmng ổwitin đirzniocknh cảefolm xúecmdc, híjtzut sâxjvlu mộiockt hơyzxgi:

- Lầyouin nàduday, thểgepe diệlbbxn giàduda nua củbfkra ta xem nhưfspc mấvrmgt hếrsfpt. Bắyouit ngưfspcwcjki ta đirznếrsfpn, ngưfspcwcjki ta cũvrmgng khôjctxng tíjtzunh toáksdcn hiềsvtvm khíjtzuch lúecmdc trưfspcimubc, lấvrmgy vậxcsdt quývrmg trọhzadng nhưfspc vậxcsdy ra cứutyhu con ta. Sưfspc Lan, nhớimub kỹhjbz đirznyouii âxjvln củbfkra ngưfspcwcjki ta, Thiếrsfpt gia chúecmdng ta từpzvg trưfspcimubc tớimubi nay làdudabdlz cừpzvgu trảefol gấvrmgp mưfspcwcjki, cóbdlz âxjvln cũvrmgng báksdco gấvrmgp mưfspcwcjki!

Thiếrsfpt Sưfspc Lan còmcxwn cầyouin lãuufvo nóbdlzi sao, hắyouin liêlklan tụwcjkc gậxcsdt đirznyouiu:

- Gia gia yêlklan tâxjvlm, tôjctxn nhi nhớimub kỹhjbz.

Thiếrsfpt Sưfspc Lan yêlklan lặjctxng gậxcsdt đirznyouiu, trong lòmcxwng lạyouii cóbdlz chúecmdt khóbdlz xửecmd, Thiếrsfpt gia so vớimubi Thanh Khâxjvlu vàduda Nộiock Long Đgxtpefolo thựimubc lựimubc yếrsfpu mộiockt chúecmdt, Vũvrmg La cóbdlz hai chỗeamu dựimuba vữjnnyng chắyouic nhưfspc vậxcsdy, còmcxwn cóbdlz chuyệlbbxn gìfbcq cầyouin mìfbcqnh hỗeamu trợyzxg? Nếrsfpu nóbdlzi báksdco âxjvln, đirznpzvgng nóbdlzi gấvrmgp mưfspcwcjki, chỉfbcq sợyzxg gấvrmgp đirznôjctxi cũvrmgng khôjctxng cóbdlzyzxg hộiocki.

Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang bêlklan nàduday thởiomsdudai nhẹqkqb nhõtckim, vỗeamu đirznyouiu gốjctxi mộiockt cáksdci đirznutyhng lêlklan:

- Ngưfspcơyzxgi thủbfkriomsyzxgi nàduday, ta đirzni thădjxzm Đgxtpyouii báksdc củbfkra ngưfspcơyzxgi.

Mấvrmgy ngàduday sau, đirznưfspcwcjkng lửecmda màdudau đirznjnny sẫagsym phíjtzua trêlklan Thiêlklan Thủbfkrksdcc kia chậxcsdm rãuufvi thu hồkcxzi, cũvrmgng biểgepeu thịiock Lỗeamu đirznyouii sưfspc kếrsfpt thúecmdc luyệlbbxn khíjtzu, Hồkcxzn Khíjtzu luyệlbbxn thàdudanh!

Thiếrsfpt Sưfspc Lan phụwcjkng mệlbbxnh đirznếrsfpn mờwcjki Vũvrmg La xem lễmcxw.

vrmg La mấvrmgy ngàduday nay ởiomsfspcơyzxgng Nha Thủbfkry Phủbfkrvrmgng khôjctxng cóbdlz chuyệlbbxn gìfbcq, chỉfbcqduda mỗeamui ngàduday tu luyệlbbxn. Cưfspcơyzxgng Nha Thủbfkry Phủbfkrduday ởioms chỗeamuxjvlu dưfspcimubi nưfspcimubc, linh nguyêlklan hệlbbx Thủbfkry phong phúecmd, thậxcsdt làduda bổwiti sung lớimubn đirznjctxi vớimubi Linh Long.

Thiếrsfpt Sưfspc Lan đirznếrsfpn mờwcjki hắyouin, hắyouin vừpzvga câxjvln nhắyouic, cũvrmgng chưfspca từpzvgng thấvrmgy qua Hồkcxzn Khíjtzu, vừpzvga hay mưfspcyzxgn lầyouin nàduday kiếrsfpn thứutyhc mộiockt chúecmdt, cũvrmgng lậxcsdp tứutyhc đirzni theo.

Lẽagsy ra lầyouin nàduday chuyệlbbxn nguyêlklan hồkcxzn kývrmg sinh Hồkcxzn Khíjtzu thậxcsdt sựimubduda rấvrmgt riêlklang tưfspcjtzu mậxcsdt, nếrsfpu khôjctxng phảefoli làduda ngưfspcwcjki cóbdlz quan hệlbbx mậxcsdt thiếrsfpt vớimubi Thiếrsfpt gia khôjctxng tiệlbbxn ởioms đirznâxjvly.

vrmg La trưfspcimubc báksdcn Tửecmd Kim Ngọhzadc Tinh, sau lạyouii tặjctxng Bạyouich Khẩgepeu Ngưfspcng Đgxtpkcxzng, chíjtzunh làduda đirznyouii âxjvln nhâxjvln củbfkra Thiếrsfpt Hùgitmng Báksdc, Thiếrsfpt gia mờwcjki hắyouin xem lễmcxw thậxcsdt ra cũvrmgng khôjctxng cóbdlzfbcq bấvrmgt ngờwcjk.

Trong Thiêlklan Thủbfkrksdcc, Lỗeamu đirznyouii sưfspc ngồkcxzi ngay ngắyouin chíjtzunh giữjnnya, Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang ngồkcxzi bêlklan cạyouinh, mặjctxt kháksdcc còmcxwn cóbdlz ba cáksdci bàdudan, mộiockt chiếrsfpc bàdudan đirznãuufvbdlz mộiockt ngưfspcwcjki trẻuufv tuổwitii diệlbbxn mạyouio cóbdlz ba phầyouin giốjctxng vớimubi Thiếrsfpt Sưfspc Lan đirznang ngồkcxzi.

pbop chíjtzunh giữjnnya phòmcxwng bàduday mộiockt chiếrsfpc bàdudan vuôjctxng nưfspcimubc sơyzxgn đirznen kịiockt, mặjctxt trêlklan trảefoli mộiockt tấvrmgm lụwcjka màdudau đirznjnny sậxcsdm, bàduday mộiockt hạyouit châxjvlu kim loạyouii màdudau đirznen, trêlklan mặjctxt hạyouit châxjvlu cóbdlz tấvrmgt cảefolksdcm mưfspcơyzxgi táksdcm lỗeamu, mộiockt tia thầyouin quang kỳiaas lạyoui nhưfspcbdlz nhưfspc khôjctxng chui qua chui lạyouii trong cáksdcc lỗeamu nhỏjnny đirznóbdlz, đirznâxjvly làduda Hồkcxzn Khíjtzu củbfkra Lỗeamu đirznyouii sưfspc luyệlbbxn chếrsfp.

Lỗeamu đirznyouii sưfspc chờwcjkbdlz chúecmdt khôjctxng kiêlklan nhẫagsyn:

- Thiếrsfpt huynh, Sưfspc Lan hàdudai tửecmd kia đirzni đirznâxjvlu vậxcsdy, vìfbcq sao còmcxwn chưfspca tớimubi?

Thiếrsfpt Hoàdudanh Giang nóbdlzi:

- Ta bảefolo nóbdlz đirzni mờwcjki Vũvrmg La.

Lỗeamu đirznyouii sưfspc sửecmdng sốjctxt:

- Thiếrsfpt huynh, nguyêlklan hồkcxzn củbfkra lệlbbxnh côjctxng tửecmd tiếrsfpn vàdudao Hồkcxzn Khíjtzu, loạyouii chuyệlbbxn nàduday khôjctxng tiệlbbxn cóbdlz ngưfspcwcjki ngoàdudai ởioms đirznâxjvly...

Lỗeamu đirznyouii sưfspc bảefoln thâxjvln chíjtzunh làduda ngưfspcwcjki luyệlbbxn chếrsfp Hồkcxzn Khíjtzu, nhấvrmgt đirzniocknh phảefoli ởioms đirznâxjvly, vạyouin nhấvrmgt cóbdlz chuyệlbbxn gìfbcqvrmgng cóbdlz thểgepe chiếrsfpu ứutyhng lẫagsyn nhau. Thiếrsfpu niêlklan bêlklan cạyouinh kia chíjtzunh làduda Thiếrsfpt Sưfspcjctxng trưfspciomsng tửecmd củbfkra Thiếrsfpt Hùgitmng Hồkcxzn, ởioms đirznâxjvly cũvrmgng làduda hợyzxgp lẽagsy thưfspcwcjkng tìfbcqnh, mờwcjki Vũvrmg La tớimubi đirznâxjvly, Lỗeamu đirznyouii sưfspc lậxcsdp tứutyhc cảefolm thấvrmgy khôjctxng ổwitin.

Huốjctxng chi, Lỗeamu đirznyouii sưfspc vốjctxn khôjctxng thíjtzuch tiểgepeu tửecmd kia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.