Tiên Tuyệt

Chương 391 : Bạch Khẩu Ngưng Đồng (Trung)

    trước sau   
Lỗbrjm Đmgnhiirui sưfuje ngồdjgqi ngay ngắphnln, nóncwii thẳtduung:

- Nhâtgyvn tiệjjobn ta cũmgnhng nóncwii thẳtduung vớfiphi ngưfujeơbgmfi, đfiphiểvikwm quan trọguecng nhấkmoht củborca phátmicp môilbsn nàlobfy, đfiphóncwilobf Hồdjgqn Khítgyv sau khi luyệjjobn thàlobfnh phảlobfi làlobf tinh thuầrblan, khôilbsng mang theo khítgyv tứvetvc củborca ngưfujepsrgi khátmicc, nguyêncwin hồdjgqn mớfiphi cóncwi thểvikw thuậilbsn lợmgnhi tiếosiqn vàlobfo. Nhưfujeng màlobf đfiphiềzioeu nàlobfy gầrblan nhưfujelobf khôilbsng cóncwi khảlobfbgysng, biệjjobn phátmicp ta cóncwi thểvikw nghĩjpon đfiphếosiqn, chítgyvnh làlobfbqfing Bạiiruch Khẩdxwzu Ngưfujeng Đmgnhdjgqng ngăbgysn cátmicch khítgyv tứvetvc củborca ta, chẳtduung qua cũmgnhng khôilbsng cóncwi khảlobfbgysng làlobfm đfiphưfujemgnhc hoàlobfn toàlobfn ngăbgysn cátmicch, chỉwaxuncwi thểvikw hạiiru đfiphếosiqn mứvetvc thấkmohp nhấkmoht.

- Chẳtduung qua ta nghĩjpon nhưfuje vậilbsy cũmgnhng đfiphborc rồdjgqi, nguyêncwin hồdjgqn củborca lệjjobnh côilbsng tửuckl tiếosiqn vàlobfo trong đfiphóncwi, chỉwaxu cầrblan giao đfiphkmohu mộtdaqt phen, cóncwi thểvikw chiếosiqm cứvetv Hồdjgqn Khítgyv, hẳtduun làlobf khôilbsng thàlobfnh vấkmohn đfiphzioe.

Lỗbrjm đfiphiirui sưfuje tiệjjobn tay từbblv trong dịiiru bảlobfo trữhvph vậilbst củborca mìuzuynh lấkmohy ra ba loạiirui nguyêncwin liệjjobu:

- Ngoạiirui trừbblv ba mưfujeơbgmfi câtgyvn Bạiiruch Khẩdxwzu Ngưfujeng Đmgnhdjgqng, mộtdaqt ítgyvt chi tiếosiqt khátmicc cũmgnhng phảlobfi sửuckla đfiphspati mộtdaqt phen mớfiphi cóncwi thểvikw thựvrnzc hiệjjobn, trong quátmic trìuzuynh nàlobfy, ta cầrblan nửuckla câtgyvn Long Giang Xítgyvch Tinh Sa, hai câtgyvn Vạiirun Niêncwin Hảlobfi Mãdxwzng Cốbgmfc, sátmicu miếosiqng Đmgnhiirua Ẩqkwmm Thiếosiqt Côilbs, nhữhvphng thứvetvlobfy bảlobfn thâtgyvn ta đfiphzioeu cóncwi, chỉwaxulobf lầrblan trưfujefiphc luyệjjobn chếosiq đfiphãdxwzbqfing hếosiqt Bạiiruch Khẩdxwzu Ngưfujeng Đmgnhdjgqng, chỉwaxuncwi thểvikw hỏmtaqi cátmicc ngưfujeơbgmfi.

- Nếosiqu nhưfuje khôilbsng cóncwi ba mưfujeơbgmfi câtgyvn Bạiiruch Khẩdxwzu Ngưfujeng Đmgnhdjgqng, ta chỉwaxuncwi bốbgmfn thàlobfnh nắphnlm chắphnlc cóncwi thểvikw thàlobfnh côilbsng, hơbgmfn nữhvpha cho dùbqfilobf thàlobfnh côilbsng, khítgyv tứvetvc củborca ta lưfujeu lạiirui trong Hồdjgqn Khítgyvmgnhng quátmic nhiềzioeu, chỉwaxu sợmgnh...


Hắphnln khôilbsng nóncwii tiếosiqp.

Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang hung hăbgysng cắphnln răbgysng mộtdaqt cátmici, đfiphvetvng thẳtduung ngưfujepsrgi lêncwin:

- Ta lậilbsp tứvetvc đfiphi ra ngoàlobfi tìuzuym kiếosiqm Bạiiruch Khẩdxwzu Ngưfujeng Đmgnhdjgqng.

Lỗbrjm đfiphiirui sưfujekasu phítgyva sau vộtdaqi vàlobfng hôilbs:

- Nhiềzioeu nhấkmoht hai ngàlobfy, khôilbsng thểvikwvaeqo dàlobfi thêncwim nữhvpha, kévaeqo dàlobfi hơbgmfn sẽdhvflobfm cho nguyêncwin hồdjgqn củborca lệjjobnh côilbsng tửuckl khôilbsng đfiphlobfm bảlobfo.

Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang dừbblvng mộtdaqt chúycdtt, dứvetvt khoátmict lao ra ngoàlobfi.

Tiểvikwu việjjobn Vũmgnh La ởkasuilbsbqfing tao nhãdxwz, mặtgyvc dùbqfi khôilbsng lớfiphn, thếosiq nhưfujeng cátmicc loạiirui thựvrnzc vậilbst, hoa cỏmtaqtgyvy cốbgmfi thủborcy trúycdtc đfiphưfujemgnhc di chuyểvikwn từbblv trêncwin mặtgyvt đfiphkmoht xuốbgmfng đfiphâtgyvy, phốbgmfi hợmgnhp cựvrnzc kỳrulp khévaeqo lévaeqo. Trong tiểvikwu việjjobn mộtdaqt ao nhỏmtaq mộtdaqt trưfujemgnhng vuôilbsng, dưfujefiphi đfiphátmicy dưfujepsrgng nhưfujebqfing thủborc đfiphoạiirun gìuzuy đfiphóncwi, ba con suốbgmfi phun nưfujefiphc ra, cũmgnhng khôilbsng biếosiqt chảlobfy đfiphi nơbgmfi nàlobfo. Trong ao trồdjgqng hoa sen, từbblvng chiếosiqc látmic lớfiphn bằuzuyng bàlobfn tay xanh tưfujeơbgmfi nhưfuje ngọguecc.

Trêncwin bầrblau trờpsrgi Cưfujeơbgmfng Nha Thủborcy Phủborclobfy phátmict sátmicng tựvrnz nhiêncwin, do mộtdaqt loạiirui trậilbsn phátmicp nàlobfo đfiphóncwi đfiphiềzioeu tiếosiqt, bắphnlt chưfujefiphc mặtgyvt trờpsrgi mọguecc mặtgyvt trờpsrgi lặtgyvn trêncwin mặtgyvt đfiphkmoht.

Trêncwin thựvrnzc tếosiqmgnh La ởkasu lạiirui nơbgmfi nàlobfy đfiphãdxwz khôilbsng còiirun ýdkle nghĩjpona, chẳtduung qua ítgyvch lợmgnhi màlobf Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang đfiphátmicp ứvetvng chưfujea thanh toátmicn, hắphnln cũmgnhng chỉwaxuncwi thểvikw tạiirum thờpsrgi ởkasu lạiirui nơbgmfi nàlobfy chờpsrg đfiphmgnhi.

Ngưfujepsrgi Thiếosiqt gia cũmgnhng quan tâtgyvm tớfiphi hắphnln, phátmici đfiphếosiqn mộtdaqt thịiiru nữhvph nhu thuậilbsn hầrblau hạiirukasu trong tiểvikwu việjjobn, nữhvph hảlobfi kia nhìuzuyn qua chỉwaxu chừbblvng mưfujepsrgi ba mưfujepsrgi bốbgmfn tuổspati, đfiphúycdtng làlobf tuổspati xuâtgyvn phơbgmfi phớfiphi, vôilbsbqfing khảlobf átmici.

Mộtdaqt mựvrnzc đfiphmgnhi tớfiphi buổspati tốbgmfi cũmgnhng khôilbsng thấkmohy Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang, Vũmgnh La trong lòiirung cóncwi chúycdtt kỳrulp quátmici, loạiirui ngưfujepsrgi nhưfuje Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang mặtgyvc dùbqfitgyvnh cátmicch làlobfm cho ngưfujepsrgi ta sinh lòiirung chátmicn ghévaeqt, nhưfujeng màlobf nhấkmoht đfiphiirunh làlobf nhấkmoht ngôilbsn cửucklu đfiphwaxunh, nếosiqu đfiphãdxwz đfiphátmicp ứvetvng tuyệjjobt đfiphbgmfi khôilbsng cóncwi khảlobfbgysng đfiphspati ýdkle, chẳtduung lẽdhvf lạiirui cóncwi biếosiqn cốbgmfuzuy?

Ngoàlobfi cửuckla chợmgnht truyềzioen đfiphếosiqn tiếosiqng nóncwii:

- Vũmgnh huynh đfiphjjobncwikasu đfiphóncwi khôilbsng?


mgnh La đfiphvetvng dậilbsy đfiphátmicp:

- Làlobffuje Lan huynh ưfuje, mau mau mờpsrgi vàlobfo.

Hắphnln đfiphbgmfi vớfiphi Thiếosiqt Sưfuje Lan cảlobfm giátmicc khôilbsng tệjjob, đfiphvetvng dậilbsy mởkasu cửuckla đfiphóncwin vàlobfo. Thiếosiqt Sưfuje Lan vẻnlnt mặtgyvt ảlobfm đfiphiirum, hai mắphnlt đfiphmtaq bừbblvng. Vũmgnh La thấkmohy vậilbsy sửucklng sốbgmft:

- Sưfuje Lan huynh, ngưfujeơbgmfi làlobfm sao vậilbsy?

Thiếosiqt Sưfuje Lan miễwehwn cưfujeygbbng cưfujepsrgi, ngồdjgqi xuốbgmfng đfiphrblau tiêncwin làlobfycdti ngưfujepsrgi bátmici mộtdaqt bátmici:

- Lạiirui phảlobfi xin Vũmgnh huynh đfiphjjob thứvetv lỗbrjmi, vốbgmfn hẳtduun làlobf gia gia tựvrnzuzuynh đfiphếosiqn nóncwii lờpsrgi cảlobfm tạiiru, đfiphátmicng tiếosiqc lãdxwzo nhâtgyvn gia ngưfujepsrgi cóncwi việjjobc gấkmohp phảlobfi rờpsrgi khỏmtaqi thủborcy phủborc, cho nêncwin chỉwaxuncwi ta đfiphếosiqn đfiphâtgyvy.

mgnh La kinh ngạiiruc:

- Lúycdtc nàlobfy lãdxwzo còiirun đfiphi ra làlobfm gìuzuy? Chẳtduung lẽdhvf chuyệjjobn củborca lệjjobnh tôilbsn đfiphiirui nhâtgyvn lạiirui cóncwiuzuy ngoàlobfi ýdkle muốbgmfn?

Thiếosiqt Sưfuje Lan mộtdaqt mựvrnzc kévaeqo dàlobfi đfiphếosiqn hiệjjobn tạiirui mớfiphi tớfiphi, đfiphóncwilobf bởkasui vìuzuy toàlobfn bộtdaq buổspati chiềzioeu đfiphzioeu canh giữhvphkasuncwin cạiirunh nguyêncwin hồdjgqn củborca phụtgyv thâtgyvn, đfiphãdxwz khóncwic đfiphmtaq cảlobf mắphnlt. Hắphnln trong lòiirung khổspat sởkasuilbsbqfing, đfiphang cầrblan mộtdaqt đfiphbgmfi tưfujemgnhng đfiphvikwncwii hếosiqt, Vũmgnh La vừbblva hỏmtaqi, hắphnln cũmgnhng hiểvikwu đfiphưfujemgnhc khôilbsng cóncwiuzuy cầrblan giấkmohu diếosiqm, chỉwaxulobf nhịiirun khôilbsng đfiphưfujemgnhc nưfujefiphc mắphnlt vòiirung quanh, nghẹfcuxn ngàlobfo nóncwii ra, sau đfiphóncwincwii:

- Ba mưfujeơbgmfi câtgyvn Bạiiruch Khẩdxwzu Ngưfujeng Đmgnhdjgqng, nhàlobf ta hôilbsm nay chỉwaxuncwi hai mưfujeơbgmfi câtgyvn, cho dùbqfi gia gia đfiphi ra ngoàlobfi cưfujefiphp sạiiruch Bátmict Đmgnhiirui Thầrblan Trủborcng cũmgnhng khôilbsng lấkmohy đfiphưfujemgnhc năbgysm câtgyvn. Cha ta mộtdaqt đfiphpsrgi khôilbsng tranh vớfiphi đfiphpsrgi, khôilbsng màlobfng danh lợmgnhi, vìuzuy sao trờpsrgi xanh liêncwin tiếosiqp làlobfm khóncwi ngưfujepsrgi? Thiêncwin đfiphiiruo bấkmoht côilbsng, thiêncwin đfiphiiruo bấkmoht côilbsng!

Thiếosiqt Sưfuje Lan giậilbsn dữhvph vỗbrjmlobfn, tiếosiqng thùbqfing thùbqfing nhưfuje trốbgmfng trậilbsn.

Mẫpyuju thâtgyvn hắphnln mấkmoht sớfiphm, từbblv khi phụtgyv thâtgyvn xảlobfy ra chuyệjjobn, lậilbsp tứvetvc cóncwi mộtdaqt gátmicnh nặtgyvng đfiphtgyvt trêncwin vai hắphnln, hắphnln ởkasu Thiếosiqt gia cũmgnhng khôilbsng cóncwi bằuzuyng hữhvphu gìuzuy, nỗbrjmi khổspat sởkasu trong lòiirung khôilbsng chỗbrjm đfiphvikwncwii, vừbblva mởkasu lờpsrgi liềzioen nóncwii hếosiqt vớfiphi Vũmgnh La.

Phụtgyv thâtgyvn củborca Thiếosiqt Sưfuje Lan têncwin làlobf Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic, khi sinh ra Đmgnhôilbsng Thổspatiirun chưfujea thátmici bìuzuynh, mặtgyvc dùbqfi đfiphãdxwz qua thờpsrgi kỳrulp Hồdjgqng Hoang, nhưfujeng ởkasu Đmgnhôilbsng Thổspattmicc loạiirui thếosiq lựvrnzc đfiphôilbsng đfiphlobfo nhưfuje sao trêncwin trờpsrgi, di chủborcng thưfujemgnhng cổspat rấkmoht nhiềzioeu, Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang cũmgnhng làlobf cảlobf ngàlobfy chinh chiếosiqn khôilbsng ngừbblvng.


Đmgnhtgyvt cho con cátmici têncwin nàlobfy, ngụtgyv ýdklencwi thểvikw biếosiqt đfiphưfujemgnhc.

Nhưfujeng cũmgnhng khôilbsng biếosiqt nhưfuje thếosiqlobfo, Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic từbblv nhỏmtaqilbsbqfing thôilbsng tuệjjob, nhưfujeng chỉwaxuncwi phưfujeơbgmfng diệjjobn tu luyệjjobn khôilbsng đfiphưfujemgnhc, tiếosiqn đfiphtdaq cựvrnzc kỳrulp chậilbsm chạiirup, đfiphiềzioeu nàlobfy làlobfm cho Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang vôilbsbqfing thấkmoht vọguecng. Ngưfujemgnhc lạiirui Thiếosiqt Hùbqfing Hồdjgqn Đmgnhiirui ca củborca Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic lạiirui làlobf thiêncwin tàlobfi tu hàlobfnh hiếosiqm thấkmohy, cho nêncwin tấkmoht cảlobfiirung yêncwiu thưfujeơbgmfng củborca Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang đfiphzioeu dồdjgqn hếosiqt cho Thiếosiqt Hùbqfing Hồdjgqn!

Cho dùbqfi Thiếosiqt Hùbqfing Bátmicmgnhng nỗbrjm lựvrnzc phi thưfujepsrgng, mỗbrjmi khi tu luyệjjobn cóncwi đfiphưfujemgnhc chúycdtt thàlobfnh tựvrnzu đfiphzioeu rấkmoht hưfujeng phấkmohn đfiphi gặtgyvp phụtgyv thâtgyvn, muốbgmfn biểvikwu hiệjjobn cho ngưfujepsrgi xem, nhưfujeng màlobf chúycdtt thàlobfnh tựvrnzu nàlobfy củborca hắphnln so sátmicnh vớfiphi Đmgnhiirui ca thìuzuy thựvrnzc khôilbsng đfiphátmicng nhắphnlc tớfiphi, Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang cũmgnhng khôilbsng coi trọguecng.

Thờpsrgi thơbgmfkmohu củborca Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic chítgyvnh làlobf trôilbsi qua ởkasu trong trạiirung thátmici bịiiru bỏmtaqbgmfi vàlobf lạiirunh lùbqfing nàlobfy.

mgnhng may mẫpyuju thâtgyvn củborca Thiếosiqt Hùbqfing Bátmicilbsbqfing thưfujeơbgmfng yêncwiu chăbgysm sóncwic hắphnln, nhưfujeng ngàlobfy vui ngắphnln chẳtduung tàlobfy gang, mẫpyuju thâtgyvn ngãdxwz xuốbgmfng trong mộtdaqt lầrblan đfiphiirui hỗbrjmn chiếosiqn thờpsrgi tiềzioen sửuckl củborca Đmgnhôilbsng Thổspat, trưfujefiphc khi chếosiqt, mẫpyuju thâtgyvn dặtgyvn Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang phảlobfi chiếosiqu cốbgmf tốbgmft hai ngưfujepsrgi con, Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang rưfujeng rưfujeng lệjjob đfiphátmicp ứvetvng.

Sau khi thêncwi tửuckl qua đfiphpsrgi, Thiếosiqt gia cung cấkmohp cho Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic nhiềzioeu gấkmohp đfiphôilbsi lúycdtc trưfujefiphc, nhưfujeng cũmgnhng chỉwaxuncwi nhưfuje vậilbsy. Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang cho rằuzuyng đfiphâtgyvy làlobf chiếosiqu cốbgmf đfiphbgmfi vớfiphi Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic.

Mấkmohy ngàlobfn năbgysm sau đfiphóncwi, Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic liêncwin tụtgyvc cốbgmf gắphnlng, muốbgmfn chứvetvng minh bảlobfn thâtgyvn vớfiphi phụtgyv thâtgyvn, nhưfujeng hếosiqt lầrblan nàlobfy tớfiphi lầrblan khátmicc đfiphzioeu thua kévaeqm Đmgnhiirui ca Thiếosiqt Hùbqfing Hồdjgqn. Ởrblafujefiphi hàlobfo quang vạiirun trưfujemgnhng củborca Thiếosiqt Hùbqfing Hồdjgqn, phụtgyv thâtgyvn chưfujea từbblvng chúycdt ýdkle tớfiphi thâtgyvn ảlobfnh côilbs đfiphơbgmfn củborca lãdxwzo Nhịiiru.

Sau nàlobfy, Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic thấkmohy nữhvph tửuckluzuynh thầrblam thưfujeơbgmfng mếosiqn dưfujefiphi sựvrnz an bàlobfi củborca phụtgyv thâtgyvn lạiirui trởkasu thàlobfnh Đmgnhiirui tẩdxwzu củborca mìuzuynh, hắphnln nảlobfn lòiirung thoátmici chítgyv, cũmgnhng chấkmohp nhậilbsn hôilbsn sựvrnz do phụtgyv thâtgyvn sắphnlp đfiphtgyvt.

Thiếosiqt Sưfuje Lan nóncwii tớfiphi đfiphâtgyvy, giơbgmf tay lau nưfujefiphc mắphnlt:

- Phụtgyv thâtgyvn sau khi kếosiqt hôilbsn mớfiphi biếosiqt đfiphưfujemgnhc, thìuzuy ra ngưfujepsrgi mẫpyuju thâtgyvn ta thítgyvch cũmgnhng làlobf Đmgnhiirui bátmic.

mgnh La trong lòiirung khổspat sởkasu, mặtgyvc dùbqfi hắphnln chưfujea gặtgyvp Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic, nhưfujeng cũmgnhng cóncwi thểvikwfujekasung tưfujemgnhng đfiphưfujemgnhc mộtdaqt cuộtdaqc sốbgmfng u átmicm nhưfuje vậilbsy khôilbsng cóncwiuzuy thúycdt vịiiru, lạiirui bi ai tớfiphi mứvetvc nàlobfo.

Thiếosiqt Sưfuje Lan lộtdaq vẻnlnt sầrblau thảlobfm lắphnlc đfiphrblau:

- Phụtgyv thâtgyvn khôilbsng trátmicch mẫpyuju thâtgyvn, thờpsrgi gian đfiphóncwi, toàlobfn bộtdaq Thiếosiqt gia ai màlobf khôilbsng thítgyvch Đmgnhiirui bátmic? Cho dùbqfilobf ta, đfiphzioeu còiirun nhớfiphtmpu mớfiphi đfiphâtgyvy, mẫpyuju thâtgyvn chỉwaxu cầrblan nóncwii chuyệjjobn vớfiphi Đmgnhiirui bátmic giọguecng đfiphiệjjobu cũmgnhng đfiphspati khátmicc...

mgnh La im lặtgyvng, mộtdaqt látmict sau hỏmtaqi:

- Lúycdtc nàlobfy đfiphãdxwz xảlobfy ra chuyệjjobn gìuzuy?

- Trưfujefiphc đfiphâtgyvy khôilbsng lâtgyvu Đmgnhiirui bátmic bởkasui vìuzuy nhu cầrblau tu luyệjjobn, đfiphi ra Thầrblan Hoang hảlobfi tìuzuym kiếosiqm Thủborcy Phátmicch Nguyêncwin Châtgyvu, kếosiqt quảlobf đfiphãdxwz trúycdtng kỳrulp đfiphtdaqc, cốbgmf gắphnlng chịiiruu đfiphvrnzng vềzioe tớfiphi nhàlobf. Nhưfujeng gia gia khôilbsng ởkasu nhàlobf, mắphnlt thấkmohy Đmgnhiirui bátmic sắphnlp đfiphtdaqc phátmict thâtgyvn vong, mọgueci ngưfujepsrgi bóncwi tay khôilbsng cóncwitmicch nàlobfo, phụtgyv thâtgyvn... Phụtgyv thâtgyvn ngưfujepsrgi húycdtt đfiphtdaqc tốbgmf trong cơbgmf thểvikw Đmgnhiirui bátmiclobfo trong cơbgmf thểvikwuzuynh, vìuzuy Đmgnhiirui bátmic tranh thủborc thờpsrgi gian, đfiphmgnhi gia gia trởkasu vềzioe mớfiphi cứvetvu đfiphưfujemgnhc mộtdaqt mạiirung củborca Đmgnhiirui bátmic.

mgnh La lậilbsp tứvetvc hiểvikwu đfiphưfujemgnhc, vìuzuy sao Thiếosiqt Hoàlobfnh Giang lạiirui tựvrnz trátmicch nhưfuje vậilbsy!

Mộtdaqt đfiphvetva con bịiiru bỏmtaqbgmfi hơbgmfn vạiirun năbgysm, nhưfujeng vẫpyujn yêncwin lặtgyvng yêncwiu quýdkle ngưfujepsrgi nhàlobf, Thiếosiqt Hùbqfing Bátmic biếosiqt phụtgyv thâtgyvn coi trọguecng Đmgnhiirui ca, tinh nguyệjjobn hy sinh títgyvnh mạiirung củborca mìuzuynh, vìuzuy Đmgnhiirui ca tranh thủborc thờpsrgi gian.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.