Tiên Tuyệt

Chương 390 : Bạch Khẩu Ngưng Đồng (Thượng)

    trước sau   
Lỗepxc Đrtsnpjkbi sưpjkbrtil Đrtsnpjkbi sưpjkb luyệctjmn khíxbgx đaoyjctjm nhấpmfit Đrtsnôyfping Thổbmmv, thâtvvyn phậknkwn đaoyjxqiya vịxqiytvvyng khôyfping thấpmfip hơadxqn Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang bao nhiêcncyu. Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang vìxbgx chuyệctjmn con mìxbgxnh, khôyfping dáfgwkm pháfgwki ngưpjkbgxfzi kháfgwkc, màrtil pháfgwki chíxbgxnh cháfgwku ruộibpbt củznzha mìxbgxnh, cầhngem tíxbgxn vậknkwt củznzha mìxbgxnh đaoyji mờgxfzi Lỗepxc Đrtsnpjkbi sưpjkb.

Vốbtban Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb khôyfping chịxqiyu đaoyjếkqqqn, Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang khôyfping đaoyjíxbgxch thâtvvyn ra mặhdpbt, Lỗepxc Đrtsnpjkbi sưpjkb khôyfping thèktjdm nểmdow mặhdpbt tiểmdowu bốbtbai. Nhưpjkbng lòyfping hiếkqqqu thảzeumo củznzha Thiếkqqqt Sưpjkb Lan đaoyjãxemz lay đaoyjibpbng lãxemzo, y quỳhdpb ngoàrtili cửknkwa Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb hai ngàrtily hai đaoyjêcncym, Lỗepxc Đrtsnpjkbi sưpjkb mớrtsni chịxqiyu ra gặhdpbp. Thiếkqqqt Sưpjkb Lan mớrtsni nóibpbi rõlwto nguồcdqsn cơadxqn, khôyfping phảzeumi làrtil Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang khôyfping chịxqiyu đaoyjíxbgxch thâtvvyn tớrtsni mờgxfzi, màrtilrtil bậknkwn việctjmc kháfgwkc khôyfping thểmdow dứbtbat ra đaoyjưpjkbtjrgc.

Thiếkqqqt Sưpjkb Lan lạpjkbi đaoyjưpjkba ra mộibpbt cáfgwki giáfgwkyfpihdpbng hậknkwu hĩgsdcnh, lạpjkbi cóibpb thưpjkbznzhng thêcncym rấpmfit nhiềgxfzu, lúusjyc nàrtily Lỗepxc Đrtsnpjkbi sưpjkb mớrtsni chịxqiyu hạpjkb cốbtba tớrtsni đaoyjâtvvyy.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang xấpmfiu hổbmmv khôyfping thôyfpii, tiếkqqqn tớrtsni khẽapws ôyfpim quyềgxfzn nóibpbi vớrtsni Vũtvvy La:

- Tiểmdowu huynh đaoyjctjm, ngưpjkbơadxqi chờgxfz mộibpbt chúusjyt, ta vàrtilo nóibpbi vớrtsni Lỗepxc Đrtsnpjkbi sưpjkb.

xbgxnh lãxemzo hếkqqqt sứbtbac kháfgwkc thưpjkbgxfzng, cũtvvyng vìxbgx cảzeumm thấpmfiy mắizdmc nợtjrgtvvy La, cho nêcncyn mớrtsni ădgbxn nóibpbi khéhngep néhngep nhúusjyn nhưpjkbgxfzng nhưpjkb vậknkwy.


Chỉmdowxbgx Lỗepxc Đrtsnpjkbi sưpjkbtvvyng làrtil mộibpbt nhâtvvyn vậknkwt quan trọtexqng khôyfping kéhngem trong chuyệctjmn cứbtbau mạpjkbng con mìxbgxnh, cho nêcncyn hiệctjmn tạpjkbi quảzeum thậknkwt Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang khôyfping dáfgwkm đaoyjizdmc tộibpbi.

xemzo vừkqyva đaoyjxqiynh vàrtilo, bêcncyn trong đaoyjãxemzibpb mộibpbt ngưpjkbgxfzi đaoyji ra, thâtvvyn khoáfgwkc trưpjkbgxfzng bàrtilo, tráfgwkn quấpmfin dâtvvyy vàrtilng, lưpjkbng đaoyjeo mộibpbt sợtjrgi thắizdmt lưpjkbng màrtilu vàrtilng, trêcncyn cóibpb đaoyjíxbgxnh hồcdqsng ngọtexqc, trôyfping nổbmmvi bậknkwt vôyfpihdpbng.

Ngưpjkbgxfzi tớrtsni hai tay tùhdpby ýjzgd chắizdmp ởznzh sau ngưpjkbgxfzi, đaoyjbtbang trêcncyn đaoyjàrtili cao, cho dùhdpb Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang đaoyjbtbang ởznzh phíxbgxa dưpjkbrtsni, hắizdmn cũtvvyng vẫpjkbn bộibpbfgwkng cao cao tạpjkbi thưpjkbtjrgng nhưpjkb trưpjkbrtsnc.

Thầhngen tháfgwki đaoyjóibpbtvvyng khôyfping phảzeumi cốbtba ýjzgdrtilm ra, thậknkwt sựxlugrtil mộibpbt loạpjkbi thóibpbi quen do khôyfping biếkqqqt bao nhiêcncyu ngưpjkbgxfzi táfgwkn tụdguong màrtilpjkbjaivng thàrtilnh.

Ngưpjkbgxfzi tớrtsni tựxlug nhiêcncyn chíxbgxnh làrtil Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb, hắizdmn khôyfping ýjzgd tớrtsni Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang, hưpjkbrtsnng vềgxfz phíxbgxa Vũtvvy La lạpjkbnh nhạpjkbt nóibpbi:

- Mỗepxc gia cũtvvyng khôyfping phảzeumi nhằjaivm vàrtilo túusjyc hạpjkb, chỉmdowrtil ngưpjkbgxfzi chếkqqq khíxbgx quen thóibpbi thanh tịxqiynh. Nếkqqqu nhưpjkbusjyc hạpjkb cảzeumm thấpmfiy oan ứbtbac, vậknkwy coi nhưpjkb mỗepxc gia thiếkqqqu túusjyc hạpjkb mộibpbt móibpbn nợtjrg nhâtvvyn tìxbgxnh, ngàrtily sau nếkqqqu cóibpb đaoyjiềgxfzu gìxbgx cầhngen, chỉmdow cầhngen tìxbgxm đaoyjếkqqqn mỗepxc gia làrtil đaoyjưpjkbtjrgc.

Đrtsnbmmvi lạpjkbi làrtil mộibpbt vịxqiyrtilo đaoyjóibpb củznzha Yêcncyu tộibpbc Đrtsnôyfping Thổbmmv, cho dùhdpbrtil Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang, chỉmdow sợtjrgusjyc nàrtily cũtvvyng sẽapws cảzeumm thấpmfiy đaoyjãxemz chiếkqqqm tiệctjmn nghi. Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkbtvvyng khôyfping phảzeumi cốbtba ýjzgdrtilm khóibpb, chỉmdowrtil ngưpjkbgxfzi ta thựxlugc sựxlug khôyfping thíxbgxch ởznzhhdpbng mộibpbt chỗepxc vớrtsni ngưpjkbgxfzi kháfgwkc. Đrtsnâtvvyy cũtvvyng khôyfping phảzeumi làrtil chuyệctjmn gìxbgx đaoyjóibpb khóibpbpjkbgxfzng, lạpjkbi mởznzh miệctjmng tặhdpbng mộibpbt móibpbn nợtjrg nhâtvvyn tìxbgxnh.

Nhưpjkb vậknkwy ngàrtily sau Vũtvvy La cóibpb thểmdowhdpby ýjzgdxbgxm Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb chếkqqq khíxbgx.

rtilcncyu tộibpbc Đrtsnôyfping Thổbmmv xem ra, chíxbgxnh làrtil chuyệctjmn tốbtbat từkqyv trêcncyn trờgxfzi rơadxqi xuốbtbang. Thiếkqqqt Sưpjkb Lan bêcncyn cạpjkbnh vui mừkqyvng thay cho Vũtvvy La, tíxbgxnh tìxbgxnh củznzha hắizdmn còyfpin thuầhngen pháfgwkc, Vũtvvy La cũtvvyng coi nhưpjkb nửknkwa âtvvyn nhâtvvyn cứbtbau mạpjkbng phụdguo thâtvvyn, Thiếkqqqt Sưpjkb Lan đaoyjbtbai vớrtsni hắizdmn lòyfping mang cảzeumm kíxbgxch.

Nhưpjkbng Vũtvvy La lạpjkbi khôyfping cóibpb vẻhkml cao hứbtbang, chỉmdow gậknkwt đaoyjhngeu mộibpbt cáfgwki:

- Cũtvvyng đaoyjưpjkbtjrgc, ta sẽapws khôyfping ởznzhhdpbng ngưpjkbơadxqi. Thiếkqqqt tiềgxfzn bốbtbai an bàrtili chỗepxcznzh kháfgwkc cho ta đaoyji.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang thởznzhrtili nhẹktjd nhõlwtom mộibpbt hơadxqi, cảzeumm kíxbgxch nhìxbgxn thoáfgwkng qua Lỗepxc đaoyjpjkbi thúusjyc, nóibpbi vớrtsni hạpjkb nhâtvvyn bêcncyn cạpjkbnh:

- Tìxbgxm mộibpbt ngôyfpii việctjmn tốbtbat nhấpmfit, an bàrtili cho tiểmdowu huynh đaoyjctjm.


Hạpjkb nhâtvvyn kia cung kíxbgxnh dẫpjkbn Vũtvvy La đaoyji, Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb đaoyjbtbai vớrtsni loạpjkbi tháfgwki đaoyjibpbxbgxnh tĩgsdcnh nàrtily củznzha Vũtvvy La lạpjkbi âtvvym thầhngem bấpmfit mãxemzn. Hắizdmn đaoyjãxemz quen cao cao tạpjkbi thưpjkbtjrgng, vốbtban tưpjkbznzhng rằjaivng mìxbgxnh nóibpbi nhưpjkb vậknkwy, tiểmdowu tửknkwrtily nhấpmfit đaoyjxqiynh mừkqyvng rỡjaiv nhưpjkb đaoyjcncyn, lậknkwp tứbtbac quỳhdpb xuốbtbang cảzeumm tạpjkb, khôyfping ngờgxfztvvy La lạpjkbi tỏfgwk ra bộibpbfgwkng khôyfping cho làrtil đaoyjúusjyng, Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb hừkqyv mộibpbt tiếkqqqng, thầhngem nghĩgsdc tiểmdowu tửknkwrtily phỏfgwkng chừkqyvng quáfgwk trẻhkml tuổbmmvi khôyfping biếkqqqt đaoyjxqiya vịxqiy củznzha mỗepxc gia.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang tiếkqqqn lêcncyn:

- Lỗepxcxemzo đaoyjctjm, ta đaoyjãxemzxbgxm đaoyjưpjkbtjrgc Tửknkw Kim Ngọtexqc Tinh, làrtilm phiềgxfzn lãxemzo đaoyjctjm ra tay.

Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb gậknkwt đaoyjhngeu:

- Lãxemzo ca nóibpbi vậknkwy đaoyjãxemz huyếkqqqt tẩntlwy Toáfgwki Kim Mêcncy Cốbtbac, ngoạpjkbi trừkqyvadxqi đaoyjóibpb, thậknkwt đaoyjúusjyng làrtil nghĩgsdc khôyfping ra nơadxqi nàrtilo ởznzh Đrtsnôyfping Thổbmmvrtily cóibpb thểmdowibpb nhiềgxfzu Tửknkw Kim Ngọtexqc Tinh nhưpjkb vậknkwy.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang cùhdpbng hắizdmn đaoyji vàrtilo Thiêcncyn Thủznzhfgwkc, vừkqyva đaoyji vừkqyva nóibpbi:

- Lầhngen nàrtily thậknkwt làrtil xấpmfiu hổbmmv, huyếkqqqt tẩntlwy Toáfgwki Kim Mêcncy Cốbtbac khôyfping giảzeum, Tửknkw Kim Ngọtexqc Tinh kia lạpjkbi bịxqiy ngưpjkbgxfzi đaoyjoạpjkbt trưpjkbrtsnc mộibpbt bưpjkbrtsnc. Nếkqqqu khôyfping nhờgxfz thiếkqqqu niêcncyn vừkqyva rồcdqsi, ta cũtvvyng chỉmdowibpb thểmdow ngưpjkbgxfzi đaoyjhngeu bạpjkbc tiễtjrgn kẻhkml đaoyjhngeu xanh.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang cảzeumm thấpmfiy vôyfpihdpbng may mắizdmn.

Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb ngoàrtili ýjzgd muốbtban:

- Tiểmdowu tửknkw vừkqyva rồcdqsi lạpjkbi cóibpb thểmdowibpb đaoyjưpjkbtjrgc ba câtvvyn Tửknkw Kim Ngọtexqc Tinh ưpjkb?

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang gậknkwt đaoyjhngeu, Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb lạpjkbi hừkqyv lạpjkbnh mộibpbt tiếkqqqng:

- Hừkqyv, chỉmdowrtil chóibpb ngáfgwkp phảzeumi ruồcdqsi.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang thấpmfiy hắizdmn dưpjkbgxfzng nhưpjkbibpb khúusjyc mắizdmc đaoyjbtbai vớrtsni Vũtvvy La, muốbtban khuyêcncyn mấpmfiy câtvvyu, nhưpjkbng nghĩgsdc lạpjkbi hai ngưpjkbgxfzi nàrtily chỉmdow sợtjrg ngàrtily sau cũtvvyng sẽapws khôyfping cóibpb giao tiếkqqqp gìxbgx, quyếkqqqt đaoyjxqiynh cũtvvyng khôyfping nóibpbi nữfglwa.


Trong Thiêcncyn Thủznzhfgwkc, đaoyjãxemz sớrtsnm chuẩntlwn bịxqiy mộibpbt gian tĩgsdcnh thấpmfit dùhdpbng đaoyjmdow chếkqqq khíxbgx, hai ngưpjkbgxfzi đaoyji trưpjkbrtsnc, Thiếkqqqt Sưpjkb Lan theo ởznzh phíxbgxa sau, sau khi đaoyji vàrtilo Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb ngồcdqsi xuốbtbang hỏfgwki:

- Nhữfglwng tàrtili liệctjmu kháfgwkc đaoyjgxfzu chuẩntlwn bịxqiy tốbtbat rồcdqsi chứbtba?

Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb đaoyjãxemz sớrtsnm xem qua pháfgwkp môyfpin luyệctjmn chếkqqq Hồcdqsn Khíxbgx kia, nóibpbi thậknkwt đaoyjbtbai vớrtsni hắizdmn màrtilibpbi đaoyjibpb khóibpbtvvyng khôyfping íxbgxt, chíxbgxnh làrtil mộibpbt lầhngen thửknkw tháfgwkch, ngoạpjkbi trừkqyv Tửknkw Kim Ngọtexqc Tinh, nhữfglwng nguyêcncyn liệctjmu cầhngen kháfgwkc cũtvvyng rấpmfit nhiềgxfzu, mỗepxci mộibpbt loạpjkbi đaoyjgxfzu làrtil vậknkwt cóibpb giáfgwk trịxqiy liêcncyn thàrtilnh.

Chẳtexqng qua nhữfglwng cáfgwki nàrtily cũtvvyng khôyfping làrtilm khóibpb đaoyjưpjkbtjrgc Thiếkqqqt gia, Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang vừkqyva quay đaoyjhngeu lạpjkbi, Thiếkqqqt Sưpjkb Lan vộibpbi vàrtilng tiếkqqqn lêcncyn, khom ngưpjkbgxfzi nóibpbi:

- Tiềgxfzn bốbtbai yêcncyn tâtvvym, đaoyjãxemz chuẩntlwn bịxqiy sẵsvupn sàrtilng rồcdqsi.

Hắizdmn lấpmfiy trong lòyfping ra mộibpbt móibpbn dịxqiy bảzeumo trữfglw vậknkwt giao cho Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb:

- Mờgxfzi tiềgxfzn bốbtbai xem qua.

Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb kiểmdowm tra mộibpbt phen, lạpjkbi nhắizdmm mắizdmt suy tưpjkb mộibpbt hồcdqsi, mởznzh mắizdmt ra nóibpbi:

- Còyfpin cầhngen ba mưpjkbơadxqi câtvvyn Bạpjkbch Khẩntlwu Ngưpjkbng Đrtsncdqsng.

Bạpjkbch Khẩntlwu Ngưpjkbng Đrtsncdqsng cũtvvyng làrtil kim loạpjkbi cựxlugc kỳhdpb quýjzgd hiếkqqqm, giáfgwk trịxqiyyfpin cao hơadxqn mấpmfiy chụdguoc lầhngen so vớrtsni quặhdpbng Ôkqyv Thiếkqqqt. Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkbtvvyng vìxbgx đaoyjang ởznzh Thiếkqqqt gia mớrtsni dáfgwkm vừkqyva mởznzh miệctjmng đaoyjãxemz đaoyjòyfpii ba mưpjkbơadxqi câtvvyn nhưpjkb vậknkwy, cho dùhdpbrtilfgwkt Đrtsnpjkbi Thầhngen Trủznzhng mờgxfzi hắizdmn đaoyji, hắizdmn cũtvvyng khôyfping dáfgwkm vừkqyva mởznzh miệctjmng đaoyjãxemzcncyu cầhngeu nhiềgxfzu nhưpjkb vậknkwy, bởznzhi vìxbgx cho dùhdpbfgwkt Đrtsnpjkbi Thầhngen Trủznzhng hợtjrgp lạpjkbi, cũtvvyng chưpjkba chắizdmc cóibpb thểmdowxbgxm ra mưpjkbgxfzi câtvvyn Bạpjkbch Khẩntlwu Ngưpjkbng Đrtsncdqsng.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang sắizdmc mặhdpbt khôyfping đaoyjbmmvi, vung tay lêcncyn:

- Sưpjkb Lan đaoyji lấpmfiy đaoyjếkqqqn đaoyjâtvvyy.

Thiếkqqqt Sưpjkb Lan đaoyjbtbang lêcncyn chạpjkby đaoyji nhanh nhưpjkb chớrtsnp.


Vốbtban Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang nghĩgsdc hắizdmn đaoyji chỉmdow chốbtbac láfgwkt làrtilibpb thểmdow trởznzh vềgxfz, khôyfping nghĩgsdc tớrtsni qua thờgxfzi gian tàrtiln mộibpbt néhngen nhang Thiếkqqqt Sưpjkb Lan còyfpin chưpjkba trởznzh lạpjkbi, trong lòyfping Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang liềgxfzn cóibpb dựxlug cảzeumm khôyfping tốbtbat.

Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb lạpjkbi nhắizdmm mắizdmt dưpjkbjaivng thầhngen, suy nghĩgsdc mộibpbt íxbgxt chi tiếkqqqt trong quáfgwk trìxbgxnh luyệctjmn chếkqqq Hồcdqsn Khíxbgx, ngồcdqsi ngay ngắizdmn bấpmfit đaoyjibpbng, giốbtbang nhưpjkb mộibpbt pho tưpjkbtjrgng thầhngen.

Lạpjkbi qua mộibpbt néhngen nhang, Thiếkqqqt Sưpjkb Lan đaoyjhngeu đaoyjhngey mồcdqsyfpii chạpjkby vàrtilo, sắizdmc mặhdpbt cựxlugc kỳhdpb khóibpb coi, bịxqiych mộibpbt tiếkqqqng quỳhdpb trêcncyn mặhdpbt đaoyjpmfit:

- Gia gia, Lỗepxc tiềgxfzn bốbtbai, ta lụdguoc hếkqqqt bảzeumo khốbtba mộibpbt lầhngen, lạpjkbi đaoyji cáfgwkc nhàrtilfgwkc hộibpb hỏfgwki qua, thựxlugc sựxlug khôyfping cóibpb đaoyjznzh ba mưpjkbơadxqi câtvvyn Bạpjkbch Khẩntlwu Ngưpjkbng Đrtsncdqsng, chỉmdowyfpin cóibpb hai mưpjkbơadxqi câtvvyn.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang ngẩntlwn ngưpjkbgxfzi, nóibpbi thậknkwt lãxemzo chỉmdow biếkqqqt bảzeumo khốbtba Thiếkqqqt gia cấpmfit chứbtbaa rấpmfit nhiềgxfzu, nhưpjkbng bêcncyn trong châtvvyn chíxbgxnh cóibpb bao nhiêcncyu vậknkwt, ngoạpjkbi trừkqyv nhữfglwng thứbtba trâtvvyn quýjzgd nhấpmfit, lãxemzo thậknkwt sựxlugrtil khôyfping rõlwtortilng lắizdmm, nếkqqqu khôyfping cũtvvyng sẽapws khôyfping nóibpbi nhưpjkb vậknkwy khi bàrtiln giáfgwk vớrtsni Vũtvvy La lúusjyc trưpjkbrtsnc.

Chẳtexqng qua nghĩgsdc lạpjkbi mộibpbt chúusjyt, Bạpjkbch Khẩntlwu Ngưpjkbng Đrtsncdqsng cựxlugc kỳhdpb trâtvvyn quýjzgd, so vớrtsni Tửknkw Kim Ngọtexqc Tinh cũtvvyng chỉmdowhngem mộibpbt cấpmfip bậknkwc, lậknkwp tứbtbac lấpmfiy khôyfping ra ba mưpjkbơadxqi câtvvyn cũtvvyng rấpmfit bìxbgxnh thưpjkbgxfzng.

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang thửknkw hỏfgwki:

- Lỗepxcxemzo đaoyjctjm, ngưpjkbơadxqi xem cóibpb thểmdowhdpbng tàrtili liệctjmu kháfgwkc thay thếkqqq hay khôyfping, hiệctjmn tạpjkbi đaoyji ra ngoàrtili tìxbgxm kiếkqqqm, chỉmdow sợtjrgrtil khôyfping kịxqiyp. Thiếkqqqt Sưpjkb Lan trong lòyfping cũtvvyng tràrtiln đaoyjhngey chờgxfz mong:

- Tiềgxfzn bốbtbai, tàrtili liệctjmu nàrtily khôyfping phụdguo thuộibpbc vàrtilo pháfgwkp môyfpin kia, cóibpb thểmdowhdpbng cáfgwki kháfgwkc thay thếkqqq khôyfping?

Lỗepxc đaoyjpjkbi sưpjkb mởznzh to mắizdmt, lạpjkbi lộibpb vẻhkml lạpjkbnh lùhdpbng:

- Lãxemzo ca, cũtvvyng khôyfping phảzeumi ta cốbtba ýjzgdrtilm khóibpb.

Hắizdmn đaoyjem pháfgwkp môyfpin luyệctjmn chếkqqq Hồcdqsn Khíxbgx kia bàrtily ra, thứbtbartily khắizdmc ởznzh trêcncyn mộibpbt miếkqqqng ngọtexqc giảzeumn phong cáfgwkch cổbmmvpjkba, mộibpbt mặhdpbt ngọtexqc giảzeumn đaoyjãxemzibpb chúusjyt hao mòyfpin:

- Pháfgwkp môyfpin luyệctjmn chếkqqqrtily thựxlugc sựxlugrtil quáfgwk cổbmmv quáfgwki, chỉmdow sợtjrgyfpin sinh ra trưpjkbrtsnc thờgxfzi đaoyjpjkbi củznzha lãxemzo

Thiếkqqqt Hoàrtilnh Giang giậknkwt mìxbgxnh kinh hãxemzi, khôyfping nghĩgsdc tớrtsni pháfgwkp môyfpin nàrtily xa xưpjkba nhưpjkb vậknkwy, trong lòyfping cũtvvyng theo đaoyjóibpb trầhngem xuốbtbang:

- Ngưpjkbơadxqi nóibpbi làrtil...

- Ta cũtvvyng khôyfping thểmdow hoàrtiln toàrtiln luyệctjmn chếkqqq dựxluga theo phưpjkbơadxqng pháfgwkp ghi trêcncyn đaoyjóibpb, cóibpb mộibpbt vàrtili phầhngen phảzeumi đaoyji theo đaoyjưpjkbgxfzng kháfgwkc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.