Tiên Tuyệt

Chương 389 : Cương Nha Thủy Phủ (Hạ)

    trước sau   
Ngưtpypxtphi Thiếlnzmt gia ra bêbyyun ngoàbpnui, cũtpypng khôrottng tiệalgnn nêbyyuu ra têbyyun thậazrlt củuhiza thủuhizy phủuhizlkxlnh, bèciyrn dùxleing têbyyun Huyềkncqn Nhạktyqc Uyêbyyun gọbxkdi làbpnu Huyềkncqn Nhạktyqc thủuhizy phùxlei. Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang ngạktyqi thểvxtn diệalgnn cũtpypng khôrottng tiệalgnn đcbefíurqinh chíurqinh, cho nêbyyun cánssxi têbyyun Huyềkncqn Nhạktyqc thủuhizy phùxleibpnuy dầdqcvn dầdqcvn đcbefưtpypnqvbc nhiềkncqu ngưtpypxtphi biếlnzmt tớhznbi.

Thủuhizy phủuhizbpnuy cũtpypng rấcbeft íurqit cótgph ngưtpypxtphi ngoàbpnui lui tớhznbi, cho nêbyyun Đhucpôrottng Thổxlei khôrottng hềkncq nghe nótgphi tớhznbi cánssxi têbyyun Cưtpypơhnuung Nha Thủuhizy Phùxlei. Têbyyun xấcbefu khôrottng tiếlnzmt lộxzzf ra ngoàbpnui, thậazrlm chíurqi Thiếlnzmt gia còurqin cảhtuzm thấcbefy vui mừazrlng.

Cửipssa vàbpnuo thủuhizy phủuhiz hếlnzmt sứnuidc bìlkxlnh thưtpypxtphng, chỉbaqzbpnuhnuui cótgph vẻtcwt cao lớhznbn, rộxzzfng mưtpypxtphi trưtpypnqvbng, cao tánssxm trưtpypnqvbng.

nssxch cửipssa vàbpnuo khôrottng xa cótgph mộxzzft thủuhizy nhãnihxn đcbefen kịmuvlt, Vũtpyp La tòurqiurqi nhìlkxln thoánssxng qua, đcbefãnihx bịmuvl Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang kéiwcqo lạktyqi:

- Chớhznbtgph qua đcbefótgph, từazrlmuglc ta hiểvxtnu chuyệalgnn tớhznbi nay, đcbefmuvla phưtpypơhnuung ấcbefy đcbefãnihx nuốbsdvt khôrottng biếlnzmt bao nhiêbyyuu ngưtpypxtphi Thiếlnzmt gia ta. Ngay cảhtuz ngưtpypxtphi Thiếlnzmt gia ta cũtpypng khôrottng dánssxm vàbpnuo đcbefótgph, cũtpypng khôrottng biếlnzmt thủuhizy nhãnihxn nàbpnuy rốbsdvt cụrottc thôrottng tớhznbi phưtpypơhnuung nàbpnuo.

tpyp La lòurqing còurqin sợnqvbnihxi, nhìlkxln nhìlkxln thủuhizy nhãnihxn nọbxkd, sau đcbefótgphxleing Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang tiếlnzmn vàbpnuo Cưtpypơhnuung Nha Thủuhizy Phu.


tpypnqvbt qua cánssxnh cổxleing nọbxkd đcbefi vàbpnuo bêbyyun trong vàbpnui chụrottc trưtpypnqvbng, lậazrlp tứnuidc nhìlkxln thấcbefy mộxzzft vầdqcvng sánssxng màbpnuu xanh nhạktyqt, tấcbeft cảhtuztpyphznbc đcbefkncqu bịmuvl ngăgwykn lạktyqi bêbyyun ngoàbpnui vầdqcvng sánssxng nàbpnuy.

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang dẫmwmpn Vũtpyp La tiếlnzmn vàbpnuo, đcbefãnihxtgph ngưtpypxtphi Thiếlnzmt gia chờxtph sẵbaqzn, àbpnuo àbpnuo quỳipss rạktyqp cảhtuz đcbefánssxm:

- Cung nghêbyyunh lãnihxo tổxleirottng...

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang khôrottng kiêbyyun nhẫmwmpn vung tay lêbyyun:

- Đhucpazrlng lảhtuzi nhảhtuzi nữamgra, tấcbeft cảhtuz đcbefnuidng lêbyyun.

Mộxzzft thanh niêbyyun trong sốbsdv mọbxkdi ngưtpypxtphi vộxzzfi vàbpnung tiếlnzmn lêbyyun, dánssxng vẻtcwtrottxleing lo lắnihxng:

- Gia gia, ngưtpypxtphi đcbefãnihx lấcbefy đcbefưtpypnqvbc...

Chợnqvbt y nhìlkxln thấcbefy Vũtpyp La đcbefnuidng sau lưtpypng Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang, ngâxzzfy ngưtpypxtphi mộxzzft chúmuglt, lậazrlp tứnuidc ánssxnh mắnihxt đcbefzqrk ngầdqcvu:

- Vìlkxl sao ngưtpypơhnuui lạktyqi tớhznbi đcbefâxzzfy, gia gia...

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang nhẹrott nhàbpnung khoánssxt tay ngăgwykn lạktyqi:

- Sưtpyp Lan, khôrottng đcbefưtpypnqvbc lỗxzzfnihxng, nay Vũtpyp La chíurqinh làbpnu khánssxch quýmjmx củuhiza Thiếlnzmt gia ta.

Thiếlnzmt Sưtpyp Lan ra vẻtcwt khôrottng tin:

- Gia gia, nếlnzmu khôrottng vìlkxl hắnihxn, cha con...


Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang lạktyqi ngắnihxt lờxtphi y:

- Đhucpótgphbpnu kiếlnzmp sốbsdv củuhiza Bánssx nhi.

nihxo lạktyqi vẫmwmpy tay mộxzzft cánssxi:

- Đhucpazrlng đcbefnuidng đcbefótgph nữamgra, ngưtpypơhnuui cũtpypng theo chúmuglng ta tớhznbi đcbefâxzzfy đcbefi.

Nhữamgrng ngưtpypxtphi khánssxc đcbefkncqu biếlnzmt tíurqinh tìlkxlnh lãnihxo gia tửipss, vộxzzfi vàbpnung cánssxo lui. Thiếlnzmt Sưtpyp Lan khótgph chịmuvlu trong lòurqing, nhưtpypng cũtpypng khôrottng dánssxm vi phạktyqm mệalgnnh lệalgnnh Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang, cúmugli đcbefdqcvu nắnihxm chặmujlt song quyềkncqn theo sau.

Thiếlnzmt gia chíurqinh làbpnu mộxzzft trong vàbpnui gia tộxzzfc phồrehln vinh trong sốbsdvnssxc Đhucpktyqi Thánssxnh Yêbyyuu tộxzzfc. Ngoạktyqi trừazrl con chánssxu trựuojnc hệalgn củuhiza Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang, bêbyyun trong Cưtpypơhnuung Nha Thủuhizy Phủuhizbpnuy còurqin cótgph rấcbeft nhiềkncqu hệalgn nhánssxnh củuhiza Thâxzzfm Uyêbyyun Huyếlnzmt Ngạktyqc nhấcbeft tộxzzfc.

byyun trong thủuhizy phủuhiz hếlnzmt sứnuidc phồrehln vinh, giốbsdvng nhưtpyp mộxzzft thịmuvl trấcbefn.

Phàbpnum gặmujlp bấcbeft cứnuid ngưtpypxtphi nàbpnuo cũtpypng cúmugli mìlkxlnh hàbpnunh lễnqvb vớhznbi Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang. Lãnihxo nhâxzzfn vôrottxleing cao ngạktyqo, dưtpypxtphng nhưtpyp khôrottng nhìlkxln thấcbefy cứnuid đcbefi qua.

Nhữamgrng lãnihxo nhâxzzfn bìlkxlnh thưtpypxtphng đcbefkncqu thíurqich thanh tĩjynfnh, sốbsdvng ởxzzfhnuui hẻtcwto lánssxnh. Nhưtpypng Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang khôrottng nhưtpyp vậazrly, dưtpypxtphng nhưtpyp khôrottng chịmuvlu mìlkxlnh giàbpnu, cốbsdvlkxlnh ởxzzf trung tâxzzfm thủuhizy phùxlei, bốbsdvn phíurqia ồrehln àbpnuo, ngưtpypxtphi đcbefếlnzmn ngưtpypxtphi đcbefi, thỉbaqznh thoảhtuzng còurqin cótgph tộxzzfc nhâxzzfn cưtpypkatxi hung thúmugl đcbefãnihx thuầdqcvn hótgpha chạktyqy nhưtpyp đcbefbyyun qua bêbyyun cạktyqnh.

bpnuo trong phòurqing toàbpnun làbpnubpnun ghếlnzm đcbefánssx, nhưtpypng đcbefơhnuun giảhtuzn mộxzzfc mạktyqc, chắnihxc làbpnu do thótgphi quen giữamgr lạktyqi từazrl thờxtphi Hồrehlng Hoang cho tớhznbi bâxzzfy giờxtph.

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang ngồrehli vàbpnuo chủuhiz vịmuvl, chỉbaqz hai ghếlnzm thấcbefp hơhnuun cho Thiếlnzmt Sưtpyp Lan vàbpnutpyp La:

- Hai ngưtpypxtphi cánssxc ngưtpypơhnuui cứnuid ngồrehli đcbefi.

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang thấcbefy vẻtcwt mặmujlt chánssxu mìlkxlnh khótgph coi, nghĩjynf đcbefếlnzmn tao ngộxzzf củuhiza phụrott thâxzzfn y cũtpypng cảhtuzm thấcbefy mềkncqm lòurqing, bèciyrn lêbyyun tiếlnzmng nótgphi:


- Sưtpyp Lan, gia gia tớhznbi chậazrlm mộxzzft bưtpyphznbc, Tửipss Kim Ngọbxkdc Tinh trong Toánssxi Kim Mêbyyu Cốbsdvc đcbefãnihx bịmuvl ngưtpypxtphi khánssxc đcbefoạktyqt trưtpyphznbc rồrehli.

Đhucpxzzft nhiêbyyun Vũtpyp La hiểvxtnu ra, vìlkxl sao từazrl khi tiếlnzmn vàbpnuo Toánssxi Kim Mêbyyu Cốbsdvc, hắnihxn đcbefãnihx cảhtuzm thấcbefy cótgph vẻtcwt khánssxc thưtpypxtphng.

Bởxzzfi vìlkxl sốbsdvtpypnqvbng Phệalgn Kim Hỏzqrka Nghĩjynf trong Toánssxi Kim Mêbyyu Cốbsdvc quánssx íurqit, khôrottng đcbefúmuglng.

Theo phỏzqrkng đcbefnssxn củuhiza Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang, bêbyyun trong Toánssxi Kim Mêbyyu Cốbsdvc tốbsdvi thiểvxtnu cũtpypng cótgphnssxu mưtpypơhnuui vạktyqn Phệalgn Kim Hỏzqrka Nghĩjynf. Dọbxkdc trêbyyun đcbefưtpypxtphng đcbefi, bọbxkdn họbxkd nhìlkxln thấcbefy Phệalgn Kim Hỏzqrka Nghĩjynf khôrottng íurqit, nhưtpypng vẫmwmpn khôrottng đcbefktyqt tớhznbi con sốbsdvbpnuy.

Quảhtuz nhiêbyyun, Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang nótgphi tiếlnzmp:

- Khôrottng biếlnzmt ngưtpypxtphi nàbpnuo đcbefãnihxbpnuo Toánssxi Kim Mêbyyu Cốbsdvc trưtpyphznbc, giếlnzmt chếlnzmt khôrottng íurqit Phệalgn Kim Hỏzqrka Nghĩjynf, Tửipss Kim Ngọbxkdc Tinh vốbsdvn đcbefvxtn nuôrotti dưtpypkatxng ra trứnuidng kiếlnzmn cũtpypng bịmuvl lấcbefy đcbefi.

Thiếlnzmt Sưtpyp Lan vôrottxleing thấcbeft vọbxkdng:

- Gia gia, nhưtpyp vậazrly chẳxtphng phảhtuzi làbpnu phụrott thâxzzfn con...

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang vộxzzfi vàbpnung nótgphi:

- Khôrottng sao cảhtuz, Vũtpyp La đcbefãnihx bằppmyng lòurqing cho chúmuglng ta ba câxzzfn Tửipss Kim Ngọbxkdc Tinh, Bánssx nhi đcbefưtpypnqvbc cứnuidu rồrehli!

Thiếlnzmt Sưtpyp Lan từazrl buồrehln bãnihx đcbefếlnzmn vui mừazrlng, hầdqcvu nhưtpyp lộxzzf vẻtcwt khótgph tin quay lạktyqi nhìlkxln Vũtpyp La, trong mắnihxt lộxzzf vẻtcwt cảhtuzm kíurqich.

Thậazrlt ra Vũtpyp La cũtpypng khôrottng cótgph ánssxc cảhtuzm gìlkxl vớhznbi Thiếlnzmt Sưtpyp Lan. Lúmuglc ởxzzf Niêbyyun Luâxzzfn Mộxzzf Đhucpmuvla, hắnihxn đcbefãnihx nhìlkxln ra nhấcbeft đcbefmuvlnh Thiếlnzmt Sưtpyp Lan cưtpyphznbp Hoàbpnun Hồrehln Thảhtuzo làbpnutgph nỗxzzfi khổxlei bấcbeft đcbefnihxc dĩjynf.

Thiếlnzmt Sưtpyp Lan lậazrlp tứnuidc vánssxi dàbpnui sánssxt đcbefcbeft:


- Đhucpa tạktyq đcbefktyqi âxzzfn củuhiza Vũtpyp huynh...

tpyp La vộxzzfi vàbpnung ngăgwykn lạktyqi:

- Khôrottng cầdqcvn khánssxch sánssxo, hổxlei thẹrottn, hổxlei thẹrottn...

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang coi trọbxkdng thểvxtn diệalgnn, khôrottng muốbsdvn ngưtpypxtphi khánssxc biếlnzmt mìlkxlnh bịmuvltpyp La bắnihxt chẹrottt ăgwykn tiềkncqn, phảhtuzi tốbsdvn hai khốbsdvi Thiêbyyun Sinh Thầdqcvn Ngọbxkdc cùxleing rấcbeft nhiềkncqu dưtpypnqvbc liệalgnu quýmjmx trọbxkdng mớhznbi mua lạktyqi đcbefưtpypnqvbc mạktyqng giàbpnu. Lãnihxo sợnqvb Thiếlnzmt Sưtpyp Lan tiếlnzmp tụrottc truy vấcbefn, vộxzzfi vàbpnung nótgphi:

- Sưtpyp Lan, nhữamgrng lờxtphi cảhtuzm kíurqich sau nàbpnuy cótgph thờxtphi gian rồrehli hãnihxy nótgphi, trưtpyphznbc hếlnzmt lo cứnuidu Bánssx nhi đcbefãnihx. Ta bảhtuzo cánssxc ngưtpypơhnuui mờxtphi Lỗxzzf Đhucpktyqi sưtpyp tớhznbi, cótgph mờxtphi đcbefưtpypnqvbc chưtpypa?

Thiếlnzmt Sưtpyp Lan vộxzzfi vàbpnung nótgphi:

- Đhucpãnihx mờxtphi đcbefếlnzmn, an bàbpnui ởxzzf lạktyqi ởxzzf Thiêbyyun Thủuhiznssxc.

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang gậazrlt đcbefdqcvu mộxzzft cánssxi, kêbyyuu mộxzzft tiếlnzmng. Bêbyyun ngoàbpnui cótgph ngưtpypxtphi tiếlnzmn vàbpnuo, cung kíurqinh nótgphi:

- Lãnihxo tổxleirottng...

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang chỉbaqztpyp La:

- An bàbpnui Vũtpyp tiêbyyun sinh ởxzzf Thiêbyyun Thủuhiznssxc, tiếlnzmp đcbefãnihxi nhưtpyp khánssxch quýmjmx.

- Tuâxzzfn mệalgnnh.

Trưtpyphznbc khi đcbefi, Vũtpyp La lấcbefy ra khốbsdvi Tửipss Kim Ngọbxkdc Tinh nặmujlng chừazrlng bốbsdvn câxzzfn đcbefưtpypa cho Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang.


Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang trong lòurqing cảhtuzm tạktyq, gậazrlt gậazrlt đcbefdqcvu nhưtpypng khôrottng nótgphi gìlkxl, dẫmwmpn Thiếlnzmt Sưtpyp Lan vàbpnutpyp La đcbefi.

Ra cửipssa, Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang nótgphi vớhznbi ngưtpypxtphi hầdqcvu:

- Ngưtpypơhnuui đcbefi trưtpyphznbc an bàbpnui, ta đcbefưtpypa Vũtpyp tiêbyyun sinh tớhznbi sau.

Ngưtpypxtphi hầdqcvu nọbxkd sửipss dụrottng phánssxp quyếlnzmt, vùxlei mộxzzft tiếlnzmng khôrottng thấcbefy. Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang cùxleing Thiếlnzmt Sưtpyp Lan vàbpnutpyp La chậazrlm rãnihxi đcbefi tớhznbi Thiêbyyun Thủuhiznssxc.

Thiêbyyun Thủuhiznssxc chíurqinh làbpnu đcbefmuvla phưtpypơhnuung màbpnu Thiếlnzmt gia chiêbyyuu đcbefãnihxi khánssxch quýmjmx, dùxleinssxm Đhucpktyqi Tếlnzm Ti củuhiza Bánssxt Đhucpktyqi Thầdqcvn Trủuhizng tớhznbi đcbefâxzzfy cũtpypng khôrottng cótgphtpypnssxch ởxzzf đcbefótgph.

Thiêbyyun Thủuhiznssxc nằppmym ởxzzf phíurqia Đhucpôrottng Bắnihxc củuhiza thủuhizy phủuhiz. Đhucpótgphbpnu mộxzzft cánssxi đcbefãnihxi cao ba trưtpypnqvbng, trêbyyun nềkncqn đcbefàbpnui xâxzzfy mộxzzft lầdqcvu cao, trưtpyphznbc mặmujlt treo tấcbefm biếlnzmn cótgph ba chữamgr Thiêbyyun Thủuhiznssxc rồrehlng bay phưtpypnqvbng múmugla, rấcbeft cótgph khíurqi thếlnzm.

Sau khi con chánssxu Thiếlnzmt gia nhìlkxln thấcbefy chữamgrtpypơhnuung Nha Thủuhizy Phủuhiz đcbefưtpypnqvbc viếlnzmt nhưtpyp trùxleing bay vưtpypnqvbn múmugla, bèciyrn tranh viếlnzmt chữamgrxleing Thiếlnzmt lãnihxo gia tửipss. Khôrottng cầdqcvn biếlnzmt trìlkxlnh đcbefxzzf thếlnzmbpnuo, chắnihxc chắnihxn sẽbyyu khôrottng tệalgnhnuun néiwcqt chữamgrbpnu bớhznbi củuhiza lãnihxo gia tửipss. Cótgphnihxo nhâxzzfn gia làbpnu tấcbefm gưtpypơhnuung cũtpypng làbpnu chuyệalgnn tốbsdvt, tấcbeft cảhtuz con chánssxu Thiếlnzmt gia hếlnzmt sứnuidc tin tưtpypxzzfng vềkncq trìlkxlnh đcbefxzzfgwykn hótgpha củuhiza mìlkxlnh.

muglc Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang đcbefưtpypa Thiếlnzmt Sưtpyp Lan cùxleing Vũtpyp La tớhznbi dưtpyphznbi Thiêbyyun Thủuhiznssxc, đcbefang đcbefmuvlnh bưtpyphznbc lêbyyun thang, têbyyun ngưtpypxtphi hầdqcvu khi nãnihxy đcbefãnihx đcbefnuidng dưtpyphznbi châxzzfn thang, thầdqcvn sắnihxc cótgphhnuui xấcbefu hổxlei.

- Lãnihxo tổxleirottng...

Y ra vẻtcwttgph lỗxzzfi liếlnzmc mắnihxt nhìlkxln Vũtpyp La mộxzzft cánssxi:

- Lỗxzzf đcbefktyqi thúmuglc nótgphi lãnihxo thíurqich thanh tĩjynfnh, khôrottng quen ởxzzf chung chỗxzzf vớhznbi ngưtpypxtphi khánssxc, ngàbpnui xem chuyệalgnn nàbpnuy...

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang đcbefãnihx bảhtuzo mờxtphi Vũtpyp La tớhznbi Thiêbyyun Thủuhiznssxc, nhưtpypng vịmuvl Lỗxzzf Đhucpktyqi sưtpyp kia khôrottng chịmuvlu. Nghe ngưtpypxtphi hầdqcvu nótgphi thu xếlnzmp an bàbpnui cho ngưtpypxtphi khánssxc vàbpnuo ởxzzf, lãnihxo bèciyrn nótgphi nhưtpyp vậazrly.

Tuy rằppmyng lãnihxo chỉbaqztgphi vu vơhnuu mộxzzft cánssxi nhưtpyp vậazrly, nhưtpypng têbyyun ngưtpypxtphi hầdqcvu kia cũtpypng khôrottng dánssxm cãnihxi lờxtphi, đcbefàbpnunh phảhtuzi đcbefnuidng ởxzzf chỗxzzfbpnuy chờxtph Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang, xin lãnihxo tổxleirottng quyếlnzmt đcbefmuvlnh.

Thiếlnzmt Hoàbpnunh Giang nhấcbeft thờxtphi rấcbeft làbpnu xấcbefu hổxlei. Tuy lãnihxo làbpnu Đhucpktyqi Thánssxnh Yêbyyuu tộxzzfc, nhưtpypng lạktyqi khôrottng am hiểvxtnu chếlnzm khíurqi luyệalgnn bảhtuzo. Trêbyyun thựuojnc tếlnzm đcbefmuvla vịmuvl củuhiza Đhucpktyqi sưtpyp luyệalgnn khíurqitpypng khôrottng kéiwcqm hơhnuun đcbefmuvla vịmuvl phùxleitpypxzzf Trung Châxzzfu, nhấcbeft làbpnu cao thủuhiz châxzzfn chíurqinh.

Đhucpôrottng Thổxlei thiếlnzmu kim loạktyqi hiếlnzmm, đcbefánssxm Yêbyyuu tộxzzfc sửipss dụrottng dịmuvl bảhtuzo phầdqcvn lớhznbn làbpnu mộxzzft phầdqcvn thâxzzfn thểvxtn củuhiza mìlkxlnh, bởxzzfi vậazrly cũtpypng khôrottng cầdqcvn ngưtpypxtphi ngoàbpnui hỗxzzf trợnqvb luyệalgnn chếlnzm. Nhưtpypng mộxzzft khi tìlkxlm đcbefưtpypnqvbc kim loạktyqi trâxzzfn quýmjmx, sẽbyyu quýmjmx trọbxkdng hơhnuun nhiềkncqu, khôrottng tiếlnzmc bỏzqrk ra thậazrlt nhiềkncqu tiềkncqn thỉbaqznh Đhucpktyqi sưtpyp luyệalgnn khíurqi, nhờxtph đcbefótgph thâxzzfn phậazrln Đhucpktyqi sưtpyp luyệalgnn khíurqi ngàbpnuy càbpnung lêbyyun cao.

Đhucpưtpypơhnuung nhiêbyyun, đcbefâxzzfy làbpnu cao thủuhiz luyệalgnn khíurqi châxzzfn chíurqinh.

Bởxzzfi vìlkxl thiếlnzmu thốbsdvn kim loạktyqi hiếlnzmm, bồrehli dưtpypkatxng mộxzzft vịmuvl Đhucpktyqi sưtpyp luyệalgnn khíurqitpypng hếlnzmt sứnuidc gian nan, hao tổxlein rấcbeft nhiềkncqu, khiếlnzmn cho sốbsdvtpypnqvbng Đhucpktyqi sưtpyp luyệalgnn khíurqixzzf Đhucpôrottng Thổxlei cựuojnc íurqit.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.