Tiên Tuyệt

Chương 388 : Cương nha thủy phủ

    trước sau   
Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang lậqzdep tứtqftc nhảomjly dựkvabng, giốirfjng nhưgmlw khôirfjng hềomjl bịnwah thưgmlwơavjmng, đvhxlôirfji tay to tưgmlwycymng củpjcda lãvvkfo chộizjvp lấxycdy hai vai Vũtqft La, áomjlnh mắrlmut đvhxljbwd ngầidziu, hung quang táomjli hiệvhxln:

- Ngưgmlwơavjmi nórlmui cáomjli gìqkxc, ngưgmlwơavjmi córlmu Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh ưgmlw?

tqft La vẫbeypn ngồztwbi yêxirsn bấxycdt đvhxlizjvng. Tuy rằgpsbng dáomjlng vẻvxag Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang dưgmlwztwbng nhưgmlw bừdnljng bừdnljng sứtqftc sốirfjng, trêxirsn thựkvabc tếxycd thưgmlwơavjmng thếxycd trong cơavjm thểqzdevvkfo vẫbeypn chưgmlwa biếxycdn chuyểqzden. Tuy lãvvkfo chếxycd ngựkvab hai vai Vũtqft La, nhưgmlwng khôirfjng tạxirso ra chúqzdet uy hiếxycdp nàjplqo.

tqft La chỉwytx lạxirsnh nhạxirst nórlmui:

- Ủxyiya, Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh làjplq thứtqftqkxc vậqzdey, dưgmlwztwbng nhưgmlw ta khôirfjng nhớycym ra...

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang đvhxlùgcbzng đvhxlùgcbzng nổnwahi giậqzden:


- Tiểqzdeu tửrlmu thốirfji, dáomjlm giởmryo tròzebg trêxirsu chọzdesc tổnwah gia gia ngưgmlwơavjmi sao?

tqft La trợdnljn trắrlmung hai mắrlmut:

- Thôirfji chếxycdt, thậqzdet sựkvab quêxirsn mấxycdt, ta hoàjplqn toàjplqn khôirfjng biếxycdt Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh làjplqomjli gìqkxc.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang tứtqftc tốirfji nghiếxycdn răirfjng nghiếxycdn lợdnlji, hậqzden khôirfjng thểqzde nuốirfjt sốirfjng Vũtqft La ngay tứtqftc khắrlmuc. Vũtqft La vẫbeypn tỏjbwd ra ung dung nhàjplqn nhãvvkf, mắrlmut nhìqkxcn quang cảomjlnh xung quanh.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang nghiếxycdn răirfjng mộizjvt cáomjli, mưgmlwztwbi ngórlmun tay run rẩmkpxy buôirfjng vai Vũtqft La ra, chậqzdem rãvvkfi lui ra phíqgwua sau mộizjvt bưgmlwycymc, híqgwut thậqzdet sâlyrxu mộizjvt hoi, cốirfj gắrlmung áomjlp chếxycd lửrlmua giậqzden củpjcda mìqkxcnh:

- Bâlyrxy giờztwb thìqkxc sao, córlmu nhớycym ra chưgmlwa?

tqft La hừdnlj mộizjvt tiếxycdng, châlyrxn bắrlmut chéxqwho, tiệvhxln tay bàjplqy ra mộizjvt bộizjv tràjplq cụospt, giơavjmqkxcnh tràjplqxirsn nórlmui vớycymi Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang:

- Lấxycdy chúqzdet nưgmlwycymc vàjplqo đvhxlâlyrxy.

Tuy rằgpsbng Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang trọzdesng thưgmlwơavjmng, nhưgmlwng dùgcbz sao lãvvkfo cũtqftng làjplq Đnnzixirsi Tháomjlnh Yêxirsu tộizjvc, đvhxliềomjlu khiểqzden Thủpjcdy Thầidzin Lựkvabc ngưgmlwng tụosptirfjirfjn thủpjcdy, rórlmut đvhxlidziy bìqkxcnh tràjplq đvhxlưgmlwơavjmng nhiêxirsn khôirfjng thàjplqnh vấxycdn đvhxlomjl. Nhưgmlwng dáomjlng vẻvxag củpjcda Vũtqft La nhưgmlw vậqzdey, rõzebgjplqng coi Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang nhưgmlw mộizjvt kẻvxaggmlwng nưgmlwycymc rórlmut tràjplq.

Cảomjl đvhxlztwbi Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang chưgmlwa bao giờztwb bịnwah ngưgmlwztwbi vêxirsnh mặosptt hấxycdt hàjplqm sai khiếxycdn nhưgmlw vậqzdey, thấxycdt thờztwbi tứtqftc giậqzden đvhxlếxycdn nỗbeypi hai mắrlmut trừdnljng trừdnljng:

- Tiểqzdeu tửrlmu ngưgmlwơavjmi đvhxldnljng đvhxlưgmlwdnljc voi đvhxlòzebgi tiêxirsn...

tqft La khôirfjng chúqzdet kháomjlch sáomjlo:

- Nhanh lêxirsn, bằgpsbng khôirfjng ta lạxirsi quêxirsn mấxycdt...


Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang giậqzden tíqgwum mặosptt, hai vai run lêxirsn, hai cáomjlnh tay dàjplqi ngoằgpsbng giơavjmxirsn, đvhxlidziu quyềomjln nắrlmum chặosptt to nhưgmlwomjli báomjlt, gâlyrxn xanh nốirfji lêxirsn trêxirsn lưgmlwng bàjplqn tay. Nhưgmlwng cuốirfji cùgcbzng lạxirsi ỉwytxu xìqkxcu, đvhxliểqzdem ra mộizjvt chỉwytx, mộizjvt luồztwbng nưgmlwycymc rórlmut vàjplqo bìqkxcnh tràjplq, khôirfjng bao lâlyrxu sau đvhxlãvvkf đvhxlidziy bìqkxcnh.

tqft La bắrlmun ra mộizjvt ngọzdesn lửrlmua nấxycdu nưgmlwycymc, chậqzdem rãvvkfi chuẩmkpxn bịnwah tràjplq cụospt, miệvhxlng nórlmui:

- Mórlmun nợdnlj giữirfja hai ta cầidzin phảomjli chậqzdem rãvvkfi tíqgwunh tíqgwunh toáomjln. Đnnzidnljng córlmu gấxycdp, ngồztwbi xuốirfjng, tràjplq củpjcda ta vôirfjgcbzng quýzatf hiếxycdm, làjplq mang tớycymi từdnlj Trung Châlyrxu. Nếxycdu bỏjbwd lỡlavn lầidzin nàjplqy, cảomjl đvhxlòzebgi nàjplqy củpjcda lãvvkfo chưgmlwa chắrlmuc đvhxlãvvkf uốirfjng đvhxlưgmlwdnljc.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang cốirfjxqwhn lửrlmua giậqzden, đvhxlosptt môirfjng ngồztwbi xuốirfjng. Bốirfjp mộizjvt tiếxycdng vang lêxirsn, tảomjlng đvhxláomjlgmlwycymi môirfjng lãvvkfo nứtqftt ra mộizjvt cáomjli khe.

tqft La nhìqkxcn lãvvkfo mộizjvt cáomjli:

- Lãvvkfo đvhxlưgmlwztwbng đvhxlưgmlwztwbng làjplq mộizjvt vịnwah Đnnzixirsi Tháomjlnh Yêxirsu tộizjvc, khôirfjng dáomjlm đvhxli làjplqm phiềomjln Nhan Chi Tâlyrxy vàjplq Hồztwbng Pháomjl Hảomjli, lạxirsi lậqzdep kếxycd vớycymi mộizjvt têxirsn vãvvkfn bốirfji nhưgmlw ta, chẳzjkcng lẽzebgvvkfo khôirfjng biếxycdt xấxycdu hốirfjjplqqkxc?

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang khôirfjng phụosptc, nhưgmlwng khôirfjng thểqzde phảomjln báomjlc. Chuyệvhxln nàjplqy quảomjl thậqzdet làjplqvvkfo ỷntfb mạxirsnh hiếxycdp yếxycdu, nhưgmlwng hoàjplqn toàjplqn làjplqqkxc thờztwbi gian cấxycdp báomjlch. Nếxycdu lãvvkfo đvhxli tìqkxcm mộizjvt trong hai ngưgmlwztwbi Hồztwbng Pháomjl Hảomjli hay Nhan Chi Tâlyrxy, đvhxlxirsi chiếxycdn mộizjvt trậqzden mấxycdy ngàjplqy mấxycdy đvhxlêxirsm cũtqftng chưgmlwa chắrlmuc đvhxlãvvkf phâlyrxn thắrlmung bạxirsi.

- Lãvvkfo đvhxlãvvkf sốirfjng mấxycdy vạxirsn năirfjm, biếxycdt bao tâlyrxm cơavjm kinh nghiệvhxlm, ta khôirfjng đvhxláomjlnh lạxirsi cũtqftng đvhxlàjplqnh chịnwahu. Nhưgmlwng vìqkxc sao lạxirsi bắrlmut ta trảomjl giáomjl, córlmu bảomjln lãvvkfnh sao lãvvkfo khôirfjng tìqkxcm tớycymi chíqgwunh chùgcbz?

qkxcnh tràjplqirfji ùgcbzng ụosptc, nghi ngúqzdet hơavjmi nưgmlwycymc. Vũtqft La rórlmut tràjplq cho hai ngưgmlwztwbi, mỗbeypi ngưgmlwztwbi mộizjvt chéxqwhn, mìqkxcnh cầidzim lêxirsn trưgmlwycymc, giơavjm tay ra hiệvhxlu mờztwbi, chậqzdem rãvvkfi thưgmlwztwbng thứtqftc.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang bịnwah lờztwbi củpjcda Vũtqft La làjplqm cho áomjl khẩmkpxu, mặosptt mũtqfti sa sầidzim hớycymp mộizjvt ngụosptm, cũtqftng khôirfjng biếxycdt mùgcbzi vịnwah ngon dởmryo.

tqft La lắrlmuc đvhxlidziu:

- Quảomjljplqomjlt giớycymi ăirfjn đvhxlàjplqo.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang thìqkxcnh lìqkxcnh nhảomjly dựkvabng:


- Tiểqzdeu tửrlmu thốirfji kia, ngưgmlwơavjmi xong chưgmlwa vậqzdey, mau nórlmui chuyệvhxln Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh.

tqft La làjplqm y nhưgmlw thậqzdet, buồztwbn bãvvkfvvkfi gãvvkfi đvhxlidziu:

- Ôjplqi chao, Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh rốirfjt cụosptc làjplqomjli quáomjli gìqkxc vậqzdey, vìqkxc sao ta lạxirsi khôirfjng nhớycym ra...

- Ngưgmlwơavjmi...

gmlwơavjmng cốirfjt toàjplqn thâlyrxn Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang kêxirsu lêxirsn răirfjng rắrlmuc, khórlmuzebgng dằgpsbn đvhxlưgmlwdnljc lửrlmua giậqzden, ngồztwbi mạxirsnh xuốirfjng mộizjvt cáomjli. Lúqzdec nàjplqy tảomjlng đvhxláomjlgmlwycymi môirfjng lãvvkfo đvhxlãvvkf hoàjplqn toàjplqn vỡlavnomjlt, lãvvkfo tung mộizjvt cưgmlwycymc đvhxláomjl bay đvhxláomjl vụosptn đvhxli, sau đvhxlórlmu xếxycdp bằgpsbng ngồztwbi xuốirfjng đvhxlxycdt. Dáomjlng vórlmuc lãvvkfo cao lớycymn vôirfjgcbzng, dùgcbz ngồztwbi nhưgmlw vậqzdey cũtqftng khôirfjng thấxycdp hơavjmn Vũtqft La bao nhiêxirsu.

tqft La cưgmlwztwbi thầidzim, lãvvkfo dáomjlm tíqgwunh kếxycd bảomjln đvhxlqzde Quâlyrxn, bảomjln đvhxlqzde Quâlyrxn thừdnlja nhậqzden chơavjmi khôirfjng lạxirsi đvhxláomjlm lãvvkfo bấxycdt tửrlmuomjlc lãvvkfo, nhưgmlwng bảomjln đvhxlqzde Quâlyrxn khôirfjng chơavjmi tròzebgjplqy. Bảomjln đvhxlqzde Quâlyrxn làjplq Đnnzia Bảomjlo Đnnziztwbng Tửrlmu, bảomjlo bốirfji rấxycdt nhiềomjlu, khôirfjng phảomjli lãvvkfo cầidzin Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh sao? Bảomjln đvhxlqzde Quâlyrxn chỉwytx cầidzin bằgpsbng vàjplqo đvhxliểqzdem nàjplqy đvhxlãvvkfrlmu thểqzderlmup chếxycdt lãvvkfo, lãvvkfo còzebgn làjplqm gìqkxc đvhxlưgmlwdnljc?

- Tháomjli đvhxlizjv nhưgmlw vậqzdey cũtqftng tạxirsm đvhxlưgmlwdnljc.

tqft La gậqzdet gậqzdet đvhxlidziu, lạxirsi rórlmut mộizjvt chéxqwhn tràjplq:

- Nàjplqo, uốirfjng tràjplq đvhxli.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang khôirfjng thèxyiym nhìqkxcn, dốirfjc hếxycdt vàjplqo họzdesng.

- Trưgmlwycymc hếxycdt lãvvkfo hãvvkfy cho ta biếxycdt, lãvvkfo cầidzin Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh đvhxlqzdejplqm gìqkxc, cầidzin bao nhiêxirsu?

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang cốirfjxqwhn lửrlmua giậqzden, thởmryo ra mộizjvt hơavjmi trọzdesc khíqgwu:

- Con ta luyệvhxln côirfjng đvhxli vàjplqo đvhxlưgmlwztwbng rẽzebg, nguyêxirsn hồztwbn ly thểqzde khórlmu vềomjl. Ta lấxycdy thầidzin côirfjng bảomjlo vệvhxl cho nórlmu tạxirsm thờztwbi khôirfjng chếxycdt, chỉwytx cầidzin tìqkxcm đvhxlưgmlwdnljc Hoàjplqn Hồztwbn Thảomjlo, córlmu thểqzdejplqm cho nguyêxirsn hồztwbn củpjcda nórlmu trởmryo vềomjl vịnwah tríqgwutqft.


rlmui tớycymi đvhxlâlyrxy, lãvvkfo hung hăirfjng trừdnljng mắrlmut nhìqkxcn Vũtqft La mộizjvt cáomjli, sau đvhxlórlmurlmui tiếxycdp:

- Nhưgmlwng dùgcbz sao cũtqftng khôirfjng thểqzdexqwho dàjplqi. Mắrlmut thấxycdy con sắrlmup chếxycdt, mộizjvt têxirsn đvhxlvhxl tửrlmu Thiếxycdt gia ta vâlyrxn du bêxirsn ngoàjplqi trởmryo vềomjl, mang theo mộizjvt bộizjv pháomjlp quyếxycdt, trêxirsn đvhxlórlmurlmu ghi lạxirsi mộizjvt loạxirsi pháomjlp môirfjn luyệvhxln chếxycd Hồztwbn Khíqgwu. Chỉwytx cầidzin córlmu thểqzdeqkxcm đvhxlưgmlwdnljc mộizjvt sốirfj Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh, córlmu thểqzde tạxirso ra Hồztwbn Khíqgwu đvhxlqzde cấxycdt chứtqfta nguyêxirsn hồztwbn. Córlmu đvhxlưgmlwdnljc Hồztwbn Khíqgwujplqy, nguyêxirsn hồztwbn con ta đvhxlưgmlwdnljc giữirfj trong đvhxlórlmu, ta sẽzebgrlmu thờztwbi gian chậqzdem rãvvkfi tìqkxcm thâlyrxn thểqzde mớycymi cho nórlmu.

tqft La gậqzdet đvhxlidziu, tuy rằgpsbng Đnnzixirsi sưgmlw luyệvhxln khíqgwu củpjcda Đnnziôirfjng Thổnwah hiếxycdm córlmu, nhưgmlwng nếxycdu Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang muốirfjn tìqkxcm thậqzdet rấxycdt dễqzdejplqng.

- Rốirfjt cuộizjvc cầidzin bao nhiêxirsu?

tqft La hỏjbwdi.

edexnh mắrlmut Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang nhìqkxcn hắrlmun tràjplqn trềomjl hy vọzdesng:

- Tốirfji thiểqzdeu cũtqftng phảomjli córlmu ba câlyrxn.

Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh ởmryo Trung Châlyrxu cũtqftng làjplq kim loạxirsi hiếxycdm vôirfjgcbzng íqgwut ỏjbwdi, đvhxldnljng nórlmui làjplq Đnnziôirfjng Thổnwah. Trong cảomjlm nhậqzden củpjcda Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang, ba câlyrxn Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh làjplq mộizjvt con sốirfj rấxycdt

tqft La nhẹzlcs nhàjplqng thởmryo ra, quặosptng Ôjplq Thiếxycdt củpjcda hắrlmun từdnljng sảomjln xuấxycdt ra mộizjvt khốirfji Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh, khốirfji ấxycdy chỉwytxrlmuavjmn hai câlyrxn. Bấxycdt quáomjltqft La đvhxlãvvkf trồztwbng nórlmuxirsn bờztwb suốirfji trong Thiêxirsn Phủpjcd Chi Quốirfjc, córlmu thểqzde tựkvab đvhxlizjvng sinh trưgmlwztwbng, córlmu lẽzebg hiệvhxln tạxirsi khốirfji Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh nọzdes khôirfjng còzebgn nhỏjbwd

Hắrlmun bèxyiyn mỉwytxm cưgmlwztwbi:

- Đnnziưgmlwdnljc, ba câlyrxn Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh ta córlmu thểqzderlmu đvhxlưgmlwdnljc, khôirfjng hơavjmn.

Thấxycdy Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang tỏjbwd ra mừdnljng nhưgmlw đvhxlxirsn dạxirsi, Vũtqft La vộizjvi vàjplqng bồztwbi thêxirsm mộizjvt câlyrxu:

- Bấxycdt quáomjl giữirfja chúqzdeng ta chỉwytxrlmu thâlyrxm cừdnlju đvhxlxirsi hậqzden, lãvvkfo bằgpsbng vàjplqo cáomjli gìqkxc đvhxlòzebgi ta cho lãvvkfo Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh?


Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang im lặosptng mộizjvt lúqzdec lâlyrxu, sau đvhxlórlmugmlwơavjmng mặosptt giàjplq nua chợdnljt đvhxljbwd bừdnljng, híqgwut sâlyrxu mộizjvt hoi, trầidzim giọzdesng nórlmui:

- Hãvvkfy cho ta xem Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh trưgmlwycymc.

Vớycymi trạxirsng tháomjli hiệvhxln tạxirsi củpjcda lãvvkfo, Vũtqft La cơavjm hồztwb khôirfjng cầidzin lo lắrlmung lãvvkfo sẽzebg đvhxlizjvng thùgcbzgmlwycymp đvhxloạxirst, cho nêxirsn lấxycdy khốirfji Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh to bằgpsbng câlyrxy măirfjng từdnlj trong Thiêxirsn Phủpjcd Chi Quốirfjc ra, nhoáomjlng qua mộizjvt cáomjli trưgmlwycymc mặosptt Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang, sau đvhxlórlmu thu vàjplqo trong Thiêxirsn Phủpjcd Chi Quốirfjc.

edexnh sáomjlng hy vọzdesng bùgcbzng lêxirsn trong mắrlmut Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang, mộizjvt khốirfji lớycymn nhưgmlw vậqzdey chắrlmuc chắrlmun làjplq đvhxlpjcd.

vvkfo lạxirsi nghiếxycdn răirfjng hỏjbwdi:

- Ngưgmlwơavjmi muốirfjn thếxycdjplqo?

- Ta ưgmlw?

tqft La hừdnlj lạxirsnh mộizjvt tiếxycdng:

- Lúqzdec trưgmlwycymc lãvvkfo hạxirsi chếxycdt ta, chẳzjkcng lẽzebg đvhxlãvvkf quêxirsn sao?

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang ngửrlmua mặosptt lêxirsn trờztwbi thởmryojplqi mộizjvt tiếxycdng:

- Cũtqftng đvhxlưgmlwdnljc, nếxycdu ngưgmlwơavjmi muốirfjn lấxycdy mạxirsng giàjplqjplqy, ta cho ngưgmlwơavjmi làjplq đvhxlưgmlwdnljc. Chỉwytx cầidzin sau khi ta chếxycdt, ngưgmlwơavjmi phảomjli tuâlyrxn thùgcbz lờztwbi hứtqfta, mang Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh vềomjl Thiếxycdt gia.

tqft La nhe răirfjng cưgmlwztwbi:

- Đnnziưgmlwdnljc, mạxirsng củpjcda lãvvkfo làjplq củpjcda ta.

Đnnziizjvt nhiêxirsn hắrlmun nởmryo mộizjvt nụosptgmlwztwbi củpjcda áomjlc ma:

- Bấxycdt quáomjl ta cho lãvvkfo mộizjvt cơavjm hộizjvi, lãvvkfo córlmu thểqzde bỏjbwd tiềomjln ra mua mạxirsng củpjcda mìqkxcnh.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang hếxycdt sứtqftc bấxycdt ngờztwb, chớycymp chớycymp đvhxlôirfji mắrlmut ti híqgwu nhìqkxcn Vũtqft La. Đnnziưgmlwơavjmng nhiêxirsn Vũtqft La khôirfjng cầidzin kháomjlch sáomjlo:

- Đnnzidnljng nórlmui lờztwbi thừdnlja, lãvvkfo đvhxlưgmlwztwbng đvhxlưgmlwztwbng làjplq Đnnzixirsi Tháomjlnh Yêxirsu tộizjvc, chẳzjkcng lẽzebg khôirfjng biếxycdt mạxirsng mìqkxcnh đvhxláomjlng giáomjl bao nhiêxirsu?

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang bấxycdt đvhxlrlmuc dĩqkxc lắrlmuc đvhxlidziu:

- Trong nhàjplq ta córlmu mộizjvt khốirfji Thiêxirsn Sinh Thầidzin Ngọzdesc...

- Khôirfjng đvhxlpjcd!

tqft La khôirfjng chúqzdet kháomjlch sáomjlo, trêxirsn mặosptt tràjplqn đvhxlidziy vẻvxagjplqn nhẫbeypn khắrlmuc bạxirsc.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang bấxycdt đvhxlrlmuc dĩqkxcrlmui:

- Hai khốirfji!

- Vẫbeypn khôirfjng đvhxlpjcd.

- Thậqzdet sựkvab khôirfjng còzebgn Thiêxirsn Sinh Thầidzin Ngọzdesc nữirfja!

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang xấxycdu hổnwah giậqzden dữirfj khôirfjng thôirfji. Lãvvkfo đvhxlưgmlwztwbng đvhxlưgmlwztwbng làjplq Đnnzixirsi Tháomjlnh Yêxirsu tộizjvc, lạxirsi rơavjmi vàjplqo tĩqkxcnh cảomjlnh phảomjli bỏjbwd tiềomjln mua mạxirsng. Ngưgmlwztwbi thưgmlwztwbng khôirfjng córlmu cảomjlm giáomjlc gìqkxc, nhưgmlwng lãvvkfo cảomjlm thấxycdy vôirfjgcbzng nhụosptc nhãvvkf.

- Córlmu Thiêxirsn Sinh Thầidzin Thạxirsch hay Thiêxirsn Sinh Thầidzin Mộizjvc cũtqftng đvhxlưgmlwdnljc...

- Khôirfjng còzebgn thiêxirsn sinh thầidzin vậqzdet...

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang vạxirsn phầidzin bấxycdt đvhxlrlmuc dĩqkxc:

- Mấxycdy thứtqftjplqy phảomjli trôirfjng vàjplqo cơavjm duyêxirsn, cho dùgcbzjplq ta cũtqftng chỉwytx lấxycdy đvhxlưgmlwdnljc hai khốirfji nàjplqy.

tqft La đvhxlomjlo tròzebgn mắrlmut:

- Vậqzdey Vạxirsn Niêxirsn Lãvvkfo Sâlyrxm, Nhâlyrxn Hìqkxcnh Hàjplq Thùgcbz ôirfj, Thấxycdt Quan Kim Chi gìqkxcqkxc đvhxlórlmu, córlmu bao nhiêxirsu hay bấxycdy nhiêxirsu...

Rốirfjt cụosptc Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang khôirfjng nhịnwahn đvhxlưgmlwdnljc nữirfja, đvhxlùgcbzng đvhxlùgcbzng nổnwahi giậqzden:

- Ngưgmlwơavjmi cho rằgpsbng thiêxirsn tàjplqi đvhxlnwaha bảomjlo đvhxlâlyrxu đvhxlâlyrxu cũtqftng córlmu, giơavjm tay ra làjplq lấxycdy đvhxlưgmlwdnljc, muốirfjn bao nhiêxirsu córlmu bấxycdy nhiêxirsu sao?

tqft La nhanh chórlmung lấxycdy ra Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh ra nhoáomjlng lêxirsn trưgmlwycymc mặosptt lãvvkfo mộizjvt cáomjli, Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang nhấxycdt thờztwbi ùgcbztqft, cúqzdei thấxycdp đvhxlidziu:

- Ta trởmryo vềomjl kiểqzdem tra lạxirsi bảomjlo khốirfj, córlmu bao nhiêxirsu cho ngưgmlwơavjmi hếxycdt làjplq xong.

tqft La hừdnlj mộizjvt tiếxycdng:

- Nhưgmlw vậqzdey còzebgn tạxirsm đvhxlưgmlwdnljc.

Uấxycdt ứtqftc trong lòzebgng đvhxlãvvkf voi đvhxli, íqgwuch lợdnlji cũtqftng đvhxlãvvkf kiếxycdm đvhxlưgmlwdnljc, hắrlmun lạxirsi rórlmut mộizjvt chéxqwhn tràjplq:

- Nàjplqo, uốirfjng tràjplq đvhxli.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang khôirfjng muốirfjn uốirfjng, nhưgmlwng nếxycdu lãvvkfo khôirfjng uốirfjng, khôirfjng biếxycdt Vũtqft La còzebgn đvhxlưgmlwa ra đvhxliềomjlu kiệvhxln gìqkxcjplqm khórlmuqkxcnh, đvhxlàjplqnh phảomjli buồztwbn bựkvabc nốirfjc mộizjvt hơavjmi cạxirsn sạxirsch.

- Lúqzdec nàjplqy bàjplqn tớycymi chuyệvhxln giáomjl Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh đvhxlưgmlwdnljc rồztwbi.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang nhảomjly dựkvabng:

- Còzebgn đvhxlòzebgi nữirfja sao?

tqft La khôirfjng lấxycdy làjplqm tứtqftc giậqzden trưgmlwycymc tháomjli đvhxlizjv củpjcda lãvvkfo, nởmryo mộizjvt nụosptgmlwztwbi hếxycdt sứtqftc hiềomjln làjplqnh:

- Vừdnlja rồztwbi chỉwytxjplq đvhxlàjplqm pháomjln tiềomjln chuộizjvc mạxirsng giàjplq củpjcda lãvvkfo. Hiệvhxln tạxirsi mớycymi bàjplqn tớycymi giáomjl Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh.

Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh làjplq khoáomjlng vậqzdet kim loạxirsi mưgmlwztwbi phầidzin trâlyrxn quýzatf, cho dùgcbzjplq quặosptng Ôjplq Thiếxycdt củpjcda Vũtqft La cũtqftng sảomjln xuấxycdt khôirfjng đvhxlưgmlwdnljc bao nhiêxirsu, ởmryo Trung Châlyrxu, Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh làjplq khoáomjlng vậqzdet màjplq đvhxláomjlm Đnnzixirsi sưgmlw luyệvhxln bảomjlo thíqgwuch nhấxycdt. Trong quáomjl trìqkxcnh luyệvhxln chếxycd tuyệvhxlt đvhxlxirsi đvhxla sốirfj pháomjlp bảomjlo cáomjlc loạxirsi, chỉwytx cầidzin cho chúqzdet Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh vàjplqo, phẩmkpxm chấxycdt pháomjlp bảomjlo sẽzebg gia tăirfjng khôirfjng íqgwut.

rlmui cáomjlch kháomjlc, đvhxlâlyrxy làjplq thứtqftrlmu thểqzdelyrxng cao trìqkxcnh đvhxlizjv Đnnzixirsi sưgmlw luyệvhxln bảomjlo, cho nêxirsn ai nấxycdy ra sứtqftc tranh nhau.

Đnnziếxycdn Đnnziôirfjng Thổnwah, giáomjl trịnwah Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh tựkvab nhiêxirsn làjplqgmlwycymc lêxirsn thìqkxc thuyềomjln lêxirsn.

Trong lòzebgng Thiếxycdt Giang hiểqzdeu rõzebgjplqng, sắrlmuc mặosptt sa sầidzim ngồztwbi xuốirfjng, bấxycdt đvhxlrlmuc dĩqkxcrlmui:

- Ta đvhxlãvvkf hứtqfta cho ngưgmlwơavjmi Thiêxirsn Sinh Thầidzin Ngọzdesc cùgcbzng dưgmlwdnljc liệvhxlu trâlyrxn quýzatf, nhữirfjng thứtqft kháomjlc e rằgpsbng ngưgmlwơavjmi cũtqftng khôirfjng coi ra gìqkxc, ngưgmlwơavjmi còzebgn muốirfjn lấxycdy gìqkxc nữirfja?

tqft La liêxirsn tụosptc xua tay:

- Tiềomjln bốirfji tíqgwuch lũtqfty mấxycdy vạxirsn năirfjm, bảomjlo khốirfj nhấxycdt đvhxlnwahnh tràjplqn đvhxlidziy, vãvvkfn bốirfji nàjplqo dáomjlm xem thưgmlwztwbng? Hay làjplq nhưgmlw vầidziy, tiềomjln bốirfji córlmu dịnwah bảomjlo gìqkxc, nếxycdu tiềomjln bốirfji cảomjlm thấxycdy giáomjl trịnwah khôirfjng đvhxlùgcbz, khôirfjng hơavjmn đvhxlưgmlwdnljc khốirfji Tửrlmu Kim Ngọzdesc Tinh nàjplqy, mộizjvt mórlmun khôirfjng đvhxlpjcdrlmu thểqzde lấxycdy ra hai mórlmun, hai mórlmun khôirfjng đvhxlpjcdrlmu thểqzde lấxycdy ra ba mórlmun, ba mórlmun khôirfjng đvhxlpjcdrlmu thểqzde lấxycdy ra mưgmlwztwbi mórlmun...

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang ngạxirsc nhiêxirsn, mộizjvt hồztwbi lâlyrxu mớycymi ngửrlmua mặosptt lêxirsn trờztwbi thởmryojplqi:

- Ngưgmlwơavjmi đvhxlưgmlwztwbng đvhxlưgmlwztwbng làjplq cao thủpjcd, hẳzjkcn khôirfjng phảomjli làjplq loạxirsi ngưgmlwztwbi vôirfj lạxirsi nhưgmlw vậqzdey mớycymi đvhxlúqzdeng...

tqft La xáomjlc thựkvabc khôirfjng giỏjbwdi bắrlmut chẹzlcst ngưgmlwztwbi kháomjlc, bịnwahvvkfo nórlmui nhưgmlw vậqzdey cũtqftng cảomjlm thấxycdy da mặosptt nórlmung bừdnljng, khôirfjng nórlmui gìqkxc thêxirsm. Chuyệvhxln bêxirsn trong Toáomjli Kim Mêxirs Cốirfjc làjplqm cho Vũtqft La oáomjln hậqzden vôirfjgcbzng.

qzdec trưgmlwycymc hắrlmun cứtqftu Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang, tuy nórlmui làjplq hảomjlo tâlyrxm, trong đvhxlórlmuzebgn córlmu suy nghĩqkxc ‘nếxycdu Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang chếxycdt đvhxli, mìqkxcnh sẽzebg khôirfjng thểqzde trảomjl thùgcbz’.

Hung quang trong đvhxlôirfji mắrlmut ti híqgwu củpjcda Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang thu liễqzdem, quan sáomjlt Vũtqft La từdnlj trêxirsn xuốirfjng dưgmlwycymi mộizjvt lúqzdec lâlyrxu, rốirfjt cụosptc lộizjv ra mộizjvt nụosptgmlwztwbi khổnwah:

- Thôirfji đvhxlưgmlwdnljc, thôirfji đvhxlưgmlwdnljc, ai bảomjlo Thiếxycdt mỗbeypavjmi vàjplqo tay ngưgmlwơavjmi, sớycymm biếxycdt córlmuqzdec nàjplqy, lúqzdec trưgmlwycymc đvhxldnljng làjplqm nhưgmlw vậqzdey. ôirfji... quảomjl thậqzdet khôirfjng nêxirsn chọzdesc tớycymi ngưgmlwơavjmi...

- Ngưgmlwơavjmi theo ta trởmryo vềomjl đvhxli, nhữirfjng dưgmlwdnljc liệvhxlu, dịnwah bảomjlo nàjplqy ta khôirfjng córlmu mang theo trêxirsn ngưgmlwztwbi.

vvkfo cho tay vàjplqo lòzebgng lấxycdy ra hai khốirfji Thiêxirsn Sinh Thầidzin Ngọzdesc, đvhxlưgmlwa cho Vũtqft La:

- Cầidzim đvhxli.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang bịnwah hắrlmun éxqwhp buộizjvc mộizjvt phen, tuy rằgpsbng trong lòzebgng khôirfjng phụosptc, nhưgmlwng ởmryo ngoàjplqi mặosptt cũtqftng khôirfjng dáomjlm chốirfjng đvhxlirfji, dùgcbz sao trong tay Vũtqft La cũtqftng đvhxlang nắrlmum giữirfjqgwunh mạxirsng con lãvvkfo.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang cảomjl đvhxlòzebgi kiêxirsn cưgmlwztwbng, thàjplqvvkfy khôirfjng cong, tíqgwunh tĩqkxcnh khórlmu chịnwahu nổnwahi tiếxycdng trong đvhxláomjlm Đnnzixirsi Tháomjlnh Yêxirsu tộizjvc. Khôirfjng ngờztwb rằgpsbng cũtqftng córlmu ngàjplqy phảomjli nhưgmlwdnljng bộizjv ngưgmlwztwbi kháomjlc vìqkxcqgwunh mạxirsng con mìqkxcnh.

Trêxirsn ngưgmlwztwbi lãvvkfo mang thưgmlwơavjmng, Vũtqft La bèxyiyn dùgcbzng Ngọzdesc Ấjplqn Linh phùgcbzrlmua thàjplqnh cụosptm mâlyrxy trắrlmung, chởmryo hai ngưgmlwztwbi bay đvhxli. Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang vừdnlja chữirfja thưgmlwơavjmng vừdnlja chỉwytx đvhxlưgmlwztwbng.

qzdec trưgmlwycymc lãvvkfo vôirfjgcbzng kíqgwuch đvhxlizjvng, bạxirso pháomjlt thầidzin lựkvabc vôirfj hạxirsn, chẳzjkcng nhữirfjng phảomjln chấxycdn khiếxycdn cho bảomjln thâlyrxn bịnwah trọzdesng thưgmlwơavjmng, hơavjmn nữirfja mộizjvt thâlyrxn thầidzin lựkvabc hầidziu nhưgmlw khôirfj cạxirsn. Đnnzixirsi Tháomjlnh Yêxirsu tộizjvc nhưgmlw vậqzdey, thầidzin lựkvabc tíqgwuch lũtqfty sâlyrxu khôirfjng lưgmlwztwbng đvhxlưgmlwdnljc. Mãvvkfi đvhxlếxycdn khi bay tớycymi bêxirsn ngoàjplqi Huyềomjln Nhạxirsc Uyêxirsn củpjcda Thiếxycdt gia, vẫbeypn chưgmlwa khôirfji phụosptc lạxirsi đvhxlưgmlwdnljc mộizjvt phầidzin củpjcda thờztwbi kỳrazq toàjplqn thịnwahnh.

Xung quanh Huyềomjln Nhạxirsc Uyêxirsn làjplqvvkfy núqzdei chậqzdep cùgcbzng, hai bêxirsn làjplqomjlch đvhxláomjl đvhxlen hiểqzdem trởmryo chórlmut vórlmut. Nếxycdu khôirfjng đvhxlíqgwuch thâlyrxn tớycymi đvhxlâlyrxy nhìqkxcn tậqzden mắrlmut, thậqzdet khórlmu tin rằgpsbng thiêxirsn nhiêxirsn tạxirso ra thếxycdqzdei hùgcbzng vĩqkxc đvhxlếxycdn bựkvabc nàjplqy.

Chỉwytxjplq hai váomjlch núqzdei đvhxlen hai bêxirsn đvhxlãvvkf cao hơavjmn hai ngàjplqn trưgmlwdnljng, cao hơavjmn đvhxlxirsi đvhxla sốirfjqzdei ởmryo Đnnziôirfjng Thổnwah.

gmlwycymi vựkvabc sâlyrxu đvhxlen ngòzebgm, quanh năirfjm khôirfjng thấxycdy áomjlnh mặosptt trờztwbi, vôirfjgcbzng u áomjlm, bìqkxcnh quâlyrxn đvhxlxirst tớycymi đvhxlizjvlyrxu sáomjlu ngàjplqn trưgmlwdnljng. Nưgmlwycymc lạxirsnh nhưgmlwirfjng, cho dùgcbz thếxycd chấxycdt Yêxirsu tộizjvc mạxirsnh mẽzebg, cũtqftng khôirfjng dáomjlm khinh suấxycdt chạxirsm nưgmlwycymc.

Chiềomjlu sâlyrxu sáomjlu ngàjplqn trưgmlwdnljng nhưgmlw vậqzdey, cho dùgcbzxqwhm cảomjl mộizjvt ngọzdesn núqzdei xuốirfjng đvhxlórlmutqftng córlmu thừdnlja khôirfjng gian đvhxlqzde trôirfji nổnwahi lơavjm lửrlmung. Đnnziâlyrxy làjplq lai lịnwahch củpjcda cáomjli têxirsn Huyềomjln Nhạxirsc Uyêxirsn.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang hiệvhxln ra châlyrxn thâlyrxn, hórlmua thàjplqnh mộizjvt con quáomjli vậqzdet nửrlmua ngưgmlwztwbi nửrlmua cáomjl sấxycdu dàjplqi chừdnljng ba trưgmlwdnljng, mang theo Vũtqft La nhảomjly xuốirfjng.

Đnnziizjv cao hai ngàjplqn trưgmlwdnljng rơavjmi xuốirfjng tựkvab do cũtqftng phảomjli mấxycdt mộizjvt khoảomjlng thờztwbi gian. Chỉwytx nghe bêxirsn tai giórlmu lạxirsnh thấxycdu xưgmlwơavjmng vùgcbzgcbz, cảomjlm giáomjlc nàjplqy giốirfjng nhưgmlw chim chórlmuc phi hàjplqnh, quảomjl thậqzdet tuyệvhxlt vòzebgi khórlmu tảomjl.

Mắrlmut thấxycdy mặosptt nưgmlwycymc màjplqu xanh càjplqng ngàjplqy càjplqng gầidzin, Vũtqft La khôirfjng nhịnwahn đvhxlưgmlwdnljc théxqwht dàjplqi. Mộizjvt tiếxycdng nổnwahidzim vang, hai ngưgmlwztwbi rơavjmi xuốirfjng nưgmlwycymc, bọzdest nưgmlwycymc bắrlmun lêxirsn tung tórlmue.

Nếxycdu khôirfjng phảomjli hai ngưgmlwztwbi mộizjvt giàjplq mộizjvt trẻvxag đvhxlomjlu khôirfjng tầidzim thưgmlwztwbng, lúqzdec lặosptn xuốirfjng vàjplqi trăirfjm trưgmlwdnljng sẽzebg cảomjlm thấxycdy khórlmu chịnwahu.

Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang mang theo Vũtqft La lặosptn xuốirfjng đvhxláomjly nưgmlwycymc. Cảomjl hai ngưgmlwztwbi đvhxlomjlu córlmu thểqzde nhìqkxcn trong bórlmung tốirfji, cho dùgcbzjplq đvhxláomjly nưgmlwycymc mộizjvt mảomjlng tốirfji đvhxlen, cũtqftng khôirfjng gâlyrxy trởmryo ngạxirsi Vũtqft La qua sáomjlt cảomjlnh sắrlmuc.

jplqng đvhxli xuốirfjng dưgmlwycymi, vórlmuc dáomjlng sinh vậqzdet càjplqng khổnwahng lồztwb, lẽzebg ra chuyệvhxln nàjplqy khôirfjng hợdnljp vớycymi thưgmlwztwbng tìqkxcnh. Nhưgmlwng đvhxlxirsi đvhxla sốirfj nhữirfjng sinh vậqzdet hùgcbzng mạxirsnh bêxirsn dưgmlwycymi Huyềomjln Nhạxirsc Uyêxirsn đvhxlomjlu sốirfjng từdnlj thờztwbi viễqzden cổnwah cho tớycymi bâlyrxy giờztwb, ẩmkpxn nấxycdp trong nàjplqy khôirfjng hềomjl xuấxycdt thếxycd. vớycymi lựkvabc lưgmlwdnljng hùgcbzng mạxirsnh củpjcda chúqzdeng, tựkvab nhiêxirsn khôirfjng hềomjl sợdnljvvkfi áomjlp lựkvabc rấxycdt lớycymn sâlyrxu nơavjmi đvhxláomjly nưgmlwycymc.

Đnnziáomjlm cựkvab quáomjli nàjplqy hữirfju hảomjlo chung sốirfjng vớycymi Thiếxycdt gia, từdnlj rấxycdt xa đvhxlãvvkfrlmu thểqzde ngửrlmui thấxycdy khíqgwu tứtqftc Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang, biếxycdt vịnwah Đnnzixirsi Tháomjlnh Yêxirsu tộizjvc nàjplqy xuấxycdt hàjplqnh, thi nhau tiếxycdn tớycymi báomjli kiếxycdn.

Dọzdesc trêxirsn đvhxlưgmlwztwbng đvhxli, Vũtqft La gặosptp phảomjli mấxycdy chụosptc quáomjli thúqzde bộizjvomjlng dữirfj tợdnljn đvhxltqftng ven đvhxlưgmlwztwbng hoan nghêxirsnh. Trong đvhxlórlmurlmu khôirfjng íqgwut quáomjli thúqzderlmu thựkvabc lựkvabc khôirfjng hềomjlxqwhm hơavjmn cưgmlwztwbng giảomjl nhưgmlw

Nguyễqzden Xạxirs Nhậqzdet, Khoáomjli Tôirfjng.

Đnnziáomjlm quáomjli thúqzdejplqy cũtqftng làjplq thựkvabc lựkvabc ẩmkpxn giấxycdu củpjcda Thiếxycdt gia. Nếxycdu thậqzdet sựkvab đvhxlếxycdn lúqzdec nguy cấxycdp, đvhxlizjvt nhiêxirsn xuấxycdt hiệvhxln mộizjvt mũtqfti kỳrazq binh nhưgmlw vậqzdey, nhấxycdt đvhxlnwahnh córlmu thểqzde xoay chuyểqzden tìqkxcnh thếxycd.

Thủpjcdy phùgcbz Thiếxycdt gia nằgpsbm bêxirsn dưgmlwycymi mộizjvt váomjlch đvhxláomjl rấxycdt lớycymn. Trêxirsn cửrlmua vàjplqo córlmu mộizjvt tảomjlng đvhxláomjl to bằgpsbng ngọzdesn núqzdei nhỏjbwd nằgpsbm ngang, dưgmlwycymi tảomjlng đvhxláomjljplqy làjplq mộizjvt cáomjlnh cốirfjng trêxirsn khắrlmuc bốirfjn chữirfj to: Cưgmlwơavjmng Nha Thủpjcdy Phủpjcd. (cưgmlwơavjmng nha: răirfjng théxqwhp)

tqft La thấxycdy cáomjli têxirsn nàjplqy khôirfjng nhịnwahn đvhxlưgmlwdnljc cưgmlwztwbi, Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang nhìqkxcn trừdnljng trừdnljng hắrlmun, lêxirsn tiếxycdng nórlmui trong nưgmlwycymc:

- Cưgmlwztwbi gìqkxcjplqgmlwztwbi, lãvvkfo nhâlyrxn gia ta íqgwut họzdesc, rồztwbi sao?

Thủpjcdy Phủpjcdjplqy đvhxlãvvkf tồztwbn tạxirsi mấxycdy vạxirsn năirfjm, làjplq do chíqgwunh tay Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang khai pháomjljplqo thờztwbi Hồztwbng Hoang. Lúqzdec ấxycdy lãvvkfo nhâlyrxn gia vẫbeypn còzebgn làjplq mộizjvt têxirsn lỗbeypvvkfng liềomjlu lĩqkxcnh, cảomjlm thấxycdy danh hiệvhxlu Thiếxycdt Chùgcbzy Cưgmlwơavjmng Nha córlmu vẻvxag phùgcbz hợdnljp vớycymi thâlyrxn phậqzden Thâlyrxm Uyêxirsn Huyếxycdt Ngạxirsc củpjcda mìqkxcnh, cho nêxirsn đvhxlosptt têxirsn cho Thủpjcdy Phủpjcdqkxcnh làjplqgmlwơavjmng Nha Thủpjcdy Phủpjcd. Bốirfjn chữirfj to nhưgmlw giun bòzebg xiêxirsu vẹzlcso nàjplqy, cũtqftng làjplq tựkvab tay Thiếxycdt Hoàjplqnh Giang viếxycdt.

Sau nàjplqy cao tuổnwahi, tốirfjt xấxycdu gìqkxctqftng córlmu chúqzdet kiếxycdn thứtqftc, bảomjln thâlyrxn cũtqftng biếxycdt đvhxlưgmlwdnljc cáomjli têxirsn nàjplqy khôirfjng khỏjbwdi quáomjl mứtqftc thôirfj bỉwytx. Chỉwytxjplqvvkfo cưgmlwơavjmng quyếxycdt khôirfjng chịnwahu nhậqzden sai, đvhxláomjlm vãvvkfn bốirfji xin đvhxlirfji têxirsn đvhxlomjlu bịnwahvvkfo thórlmua mạxirs mộizjvt trậqzden, sau đvhxlórlmu đvhxluổnwahi đvhxli. Cho nêxirsn cáomjli têxirsn Cưgmlwơavjmng Nha Thủpjcdy Phủpjcd nhưgmlw giun bòzebgjplqy vẫbeypn đvhxlưgmlwdnljc sửrlmu dụosptng cho tớycymi bâlyrxy giờztwb.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.