Tiên Tuyệt

Chương 387 : Trúc lam đả thủy

    trước sau   
zivd La toàewuin thâfnvin đgfrovhdhm máwycgu từfjcv trong đgfrogimwa huyệmltjt xôjvagng ra, xuấkqogt ra mộjwvjt kiếqwqpm mởqwqp rộjwvjng cửchnta đgfrojwvjng nhỏelyb hẹlayip, sau đgfroóewuijvagng ra ngoàewuii. Dọdukfc trêqfrzn đgfroưqxszjvagng ra, toàewuin thâfnvin Vũzivd La trúbhnung thưqxszơiwmung khôjvagng ífguyt, bấkqogt kểiwrn thầxyvtn lựwrpic hay linh nguyêqfrzn coi nhưqxsz hoàewuin toàewuin cạjcaun kiệmltjt.

Tuy rằmeogng tấkqogt cảybpn Phệmltj Kim Hỏelyba Nghĩvneh trêqfrzn mặvneht đgfrokqogt chắmltjc chắmltjn đgfroãtbae bịgimw triệmltju hồhyyui xuốjfrung lòqfrzng đgfrokqogt, nhưqxszng Vũzivd La cũzivdng khôjvagng dáwycgm ởqwqpfnviu. Hắmltjn chạjcauy nhanh ra khỏelybi Toáwycgi Kim Mêqfrz Cốjfruc, tìqfrzm mộjwvjt huyệmltjt đgfrojwvjng sạjcauch sẽasag trong Vũzivd Uyêqfrzn sơiwmun, mởqwqp Thiêqfrzn Phủvneh Chi Quốjfruc ra chui vàewuio trong.

Trong Thiêqfrzn Phủvneh Chi Quốjfruc cóewui rấkqogt nhiềectvu linh dưqxszqxszc, sau khi Vũzivd La uốjfrung vàewuio lậzztdp tứlpwac mìqfrznh tưqxszjvagng đgfroybpn tọdukfa, chậzztdm rãtbaei khôjvagi phụfecuc thưqxszơiwmung thếqwqp trêqfrzn ngưqxszjvagi.

Lầxyvtn nàewuiy hắmltjn tĩvnehnh tọdukfa khôjvagng biếqwqpt bao lâfnviu, ngoạjcaui thưqxszơiwmung đgfroãtbaeewuinh đgfroưqxszqxszc bảybpny, táwycgm phầxyvtn, linh nguyêqfrzn trong cơiwmu thểiwrn cạjcaun kiệmltjt cũzivdng đgfroưqxszqxszc bổaqub sung sáwycgu thàewuinh. Rừfjcvng Bồhyyung Kinh Thầxyvtn Mộjwvjc, rừfjcvng ngọdukfc trúbhnuc vàewuifguych Ngọdukfc Đzzrxmeogng sinh cơiwmu bừfjcvng bừfjcvng, bổaqub sung tấkqogt cảybpn thầxyvtn lựwrpic đgfroãtbae bịgimw hao tổaqubn.

Thiêqfrzn Phủvneh Chi Quốjfruc bằmeogng vàewuio thâfnvin pháwycgp thâfnvim ảybpno củvneha nóewui, rúbhnut lấkqogy năcwhqng lưqxszqxszng Hỗpjpin Đzzrxjwvjn tinh thuầxyvtn từfjcv trong nhữasagng khôjvagng gian hỗpjpin loạjcaun liêqfrzn tiếqwqpp, róewuit vàewuio trong thếqwqp giớbqazi nàewuiy, bổaqub sung cáwycgc loạjcaui hao tổaqubn.

zivd La mởqwqp bừfjcvng mắmltjt, thay bộjwvj y phụfecuc toi tảybpn trêqfrzn ngưqxszjvagi, nghiếqwqpn răcwhqng nghiếqwqpn lợqxszi nóewuii:


- Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang, thùjfruewuiy khôjvagng báwycgo, bảybpnn đgfroiwrn Quâfnvin thềectv khôjvagng làewuim ngưqxszjvagi!

Ra khỏelybi Thiêqfrzn Phủvneh Chi Quốjfruc, Vũzivd La tỏelyb ra cẩdycnn thậzztdn vôjvagjfrung. Dùjfru sao đgfroâfnviy cũzivdng làewuizivd Uyêqfrzn sơiwmun, lầxyvtn trưqxszbqazc tiếqwqpn vàewuio gặvnehp phảybpni quáwycgi đgfromeogng vạjcaun năcwhqm, đgfroãtbae khắmltjc sâfnviu ấkqogn tưqxszqxszng trong đgfroxyvtu Vũzivd La, ởqwqp ngoàewuii tứlpwa đgfrojcaui hiểiwrnm cảybpnnh cũzivdng chưqxsza chắmltjc đgfroãtbae an toàewuin.

Cẩdycnn thậzztdn khôjvagng thừfjcva, quảybpn nhiêqfrzn Vũzivd La an toàewuin ra khỏelybi Vũzivd Uyêqfrzn sơiwmun. Dọdukfc trêqfrzn đgfroưqxszjvagng đgfroi, cóewui mấkqogy hung thúbhnu đgfroui mùjfrujvagng tớbqazi côjvagng kífguych, đgfroectvu bịgimw hắmltjn thu thậzztdp.

Sau khi khôjvagng còqfrzn Hoàewuin Hồhyyun Thảybpno, âfnvim lựwrpic xung quanh Vũzivd Uyêqfrzn sơiwmun trởqwqpqfrzn mỏelybng manh, nhữasagng âfnvim thúbhnu trưqxszbqazc kia tụfecu tậzztdp ởqwqpiwmui nàewuiy đgfroãtbae tiêqfrzu tan, vùjfrung đgfrohyyui núbhnui bêqfrzn ngoàewuii hầxyvtu nhưqxsz khôjvagng cóewuiqfrz nguy hiếqwqpm. Lúbhnuc nàewuiy Vũzivd La mớbqazi nhẹlayi nhàewuing thởqwqp ra, yêqfrzn tâfnvim đgfroi ngang qua vùjfrung đgfrohyyui

Hắmltjn khôjvagng xáwycgc đgfrogimwnh Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang còqfrzn ởqwqpzivd Uyêqfrzn sơiwmun hay khôjvagng, bởqwqpi vậzztdy khôjvagng dáwycgm tùjfruy tiệmltjn ởqwqpzivd Uyêqfrzn sơiwmun. Nếqwqpu còqfrzn lòqfrzng vòqfrzng quanh đgfroâfnviy, bịgimw Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang bắmltjt đgfroưqxszqxszc, đgfroóewui mớbqazi gọdukfi làewui oan uổaqubng.

Bảybpnn thâfnvin cưqxszbqazc lựwrpic củvneha Vũzivd La khôjvagng yếqwqpu, khoảybpnng cáwycgch ngàewuin dặvnehm cũzivdng chỉibpb mấkqogt mộjwvjt ngàewuiy. Sau khi rờjvagi khỏelybi phạjcaum vi Vũzivd Uyêqfrzn sơiwmun hãtbaey phi hàewuinh, đgfroâfnviy cóewui vẻibpbewui lựwrpia chọdukfn ổaqubn thỏelyba nhấkqogt.

Nhưqxszng khôjvagng ngờjvag vừfjcva vòqfrzng qua mộjwvjt ngọdukfn núbhnui, chợqxszt thấkqogy trêqfrzn mộjwvjt tảybpnng đgfroáwycg phífguya trưqxszbqazc cóewui mộjwvjt ngưqxszjvagi đgfroang ngồhyyui, thâfnvin hìqfrznh cao quáwycg khốjfru. Vũzivd La nghiếqwqpn răcwhqng nghiếqwqpn lợqxszi, thậzztdt sựwrpiewui sợqxszwycgi gìqfrz đgfroếqwqpn cáwycgi đgfroóewui, hắmltjn càewuing muốjfrun néiqmk tráwycgnh lạjcaui vẫvhdhn đgfrofecung đgfroxyvtu.

zivd La đgfrolpwang khôjvagng nhúbhnuc nhífguych, sắmltjc mặvneht xanh méiqmkt, chờjvag Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang lêqfrzn tiếqwqpng.

Khôjvagng ngờjvag rằmeogng Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang vẫvhdhn ngồhyyui gụfecuc đgfroxyvtu trêqfrzn tảybpnng đgfroáwycg, dưqxszjvagng nhưqxsz khôjvagng pháwycgt hiệmltjn ra hắmltjn. Vũzivd La quan sáwycgt xung quanh, đgfrogimwnh lẻibpbn chuồhyyun đgfroi, nhưqxszng đgfrojfrui mặvneht vớbqazi mộjwvjt vịgimw

Đzzrxjcaui Tháwycgnh Yêqfrzu tộjwvjc, hắmltjn cũzivdng khôjvagng dáwycgm hàewuinh đgfrojwvjng thiếqwqpu suy nghĩvneh, còqfrzn đgfroang do dựwrpi, chợqxszt Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang lêqfrzn tiếqwqpng nóewuii:

- Vìqfrz sao?! Con ta cảybpn đgfroòqfrzi chưqxsza tạjcauo sáwycgt nghiệmltjt, chỉibpb giếqwqpt chếqwqpt nhữasagng kẻibpb đgfroáwycgng chếqwqpt, thífguych làewuim cho ngưqxszjvagi kháwycgc vui lòqfrzng, nhữasagng năcwhqm gầxyvtn đgfroâfnviy âfnvim thầxyvtm giúbhnup khôjvagng biếqwqpt bao nhiêqfrzu Thầxyvtn Trủvnehng, vìqfrz sao lạjcaui làewuiewui? Cảybpn đgfroòqfrzi Thiếqwqpt mỗpjpi khoáwycgi ýudru âfnvin cừfjcvu, nếqwqpu chếqwqpt cũzivdng phảybpni làewui ta, nhưqxszng vìqfrz sao hếqwqpt lầxyvtn nàewuiy tớbqazi lầxyvtn kháwycgc bóewuip chếqwqpt hy vọdukfng sốjfrung củvneha con ta nhưqxsz vậzztdy?

bhnuc lãtbaeo bắmltjt đgfroxyvtu nóewuii, giọdukfng tràewuin đgfroxyvty phẫvhdhn nộjwvj, tim Vũzivd La nhưqxsz chìqfrzm xuốjfrung, e rằmeogng lãtbaeo đgfroqfrzn nàewuiy cóewui thểiwrn bạjcauo pháwycgt bấkqogt cứlpwabhnuc nàewuio. Nhưqxszng Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang càewuing nóewuii, giọdukfng lãtbaeo càewuing trởqwqpqfrzn yếqwqpu đgfrouốjfrui, đgfroếqwqpn cuốjfrui cùjfrung, thanh âfnvim đgfroãtbae trởqwqpqfrzn nứlpwac nởqwqp nghẹlayin ngàewuio:

- Hoàewuin Hồhyyun Thảybpno đgfroãtbae mấkqogt, Tửchnt Kim Ngọdukfc Tinh khôjvagng cóewui. Thiếqwqpt mỗpjpi đgfroưqxszjvagng đgfroưqxszjvagng làewui Đzzrxjcaui Tháwycgnh Yêqfrzu tộjwvjc, ngưqxszjvagi trong thiêqfrzn hạjcau sợqxsztbaei, chỉibpb cầxyvtn nóewuii mộjwvjt câfnviu, Thầxyvtn Trủvnehng Đzzrxôjvagng Thổaqub tranh nhau ra sứlpwac, lạjcaui khôjvagng thểiwrn cứlpwau đgfroưqxszqxszc con mìqfrznh. Vìqfrz sao lạjcaui nhưqxsz vậzztdy, chẳpgvong lẽasag cảybpn đgfroòqfrzi Thiếqwqpt mỗpjpifnviy ra quáwycg nhiềectvu tộjwvji lỗpjpii, tớbqazi đgfroòqfrzi con mìqfrznh phảybpni gáwycgnh chịgimwu hay sao?


zivd La nghe nhưqxsz lọdukft vàewuio trong sưqxszơiwmung mùjfru, nhưqxszng màewui nhớbqaz kỹewui mộjwvjt từfjcv: Tửchnt Kim Ngọdukfc Tinh.

bhnuc nàewuiy đgfroôjvagi mắmltjt Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang đgfroãtbae ngầxyvtu đgfroelyb, lãtbaeo quáwycgi vậzztdt nàewuiy dáwycgm cưqxszbqazp ngưqxszjvagi trưqxszbqazc cửchnta Thanh Khâfnviu, dáwycgm lẻibpbn vàewuio Thầxyvtn Hoang hảybpni, lúbhnuc nàewuiy lạjcaui lộjwvj ra bộjwvj dạjcaung yếqwqpu đgfrouốjfrui trưqxszbqazc mặvneht cừfjcvu nhâfnvin.

zivd La bựwrpic tứlpwac hỏelybi:

- Kếqwqp hoạjcauch củvneha lãtbaeo đgfroãtbae thàewuinh côjvagng, tưqxszjvagng cũzivdng đgfroãtbae lấkqogy đgfroưqxszqxszc thứlpwatbaeo cầxyvtn, vìqfrz sao còqfrzn làewuim bộjwvjewuim tịgimwch ởqwqpiwmui nàewuiy?

Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang thêqfrzqxszơiwmung cưqxszjvagi, ngửchnta đgfroxyvtu nhìqfrzn trờjvagi:

- Kếqwqp hoạjcauch thàewuinh côjvagng... Đzzrxúbhnung vậzztdy, kếqwqp hoạjcauch lãtbaeo phu thàewuinh côjvagng... rõzivdewuing làewui ôjvagng trờjvagi muốjfrun đgfroùjfrua cợqxszt vớbqazi ta. Lúbhnuc tífguynh mạjcaung con ta lâfnvim nguy, ôjvagng cho ta Hoàewuin Hồhyyun Thảybpno, tưqxszjvagng Hoàewuin Hồhyyun Thảybpno chắmltjc chắmltjn làewui vậzztdt trong tay Thiếqwqpt gia ta, kếqwqpt quảybpn vẫvhdhn bịgimw ngưqxszjvagi cưqxszbqazp đgfroi.

- Con ta chếqwqpt đgfroi rồhyyui, ôjvagng lạjcaui cho ta hy vọdukfng Tửchnt Kim Ngọdukfc Tinh. Ta khổaqubfnvim tìqfrzm cáwycgch, kếqwqp hoạjcauch thàewuinh côjvagng, tưqxszjvagng nhấkqogt đgfrogimwnh lấkqogy đgfroưqxszqxszc Tửchnt Kim Ngọdukfc Tinh, kếqwqpt quảybpnzivdng khôjvagng thấkqogy.

- Ha ha ha...

Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang nổaqubi giậzztdn nhảybpny dựwrping lêqfrzn, chỉibpbqfrzn trờjvagi lớbqazn tiếqwqpng thóewuia mạjcau:

- Rốjfrut cụfecuc ôjvagng muốjfrun gìqfrz? Nếqwqpu ôjvagng muốjfrun trừfjcvng phạjcaut ta, vậzztdy hãtbaey lấkqogy cáwycgi mạjcaung giàewuiewuiy đgfroi. Ôqwqpng cóewui thiêqfrzn phạjcaut, cóewui vẫvhdhn thạjcauch, cóewuijvagi đgfroiệmltjn, muốjfrun giếqwqpt ta hếqwqpt sứlpwac dễpituewuing. Thiếqwqpt mỗpjpi đgfroãtbae sốjfrung mấkqogy vạjcaun năcwhqm, còqfrzn quan tâfnvim tớbqazi mạjcaung giàewuiewuiy sao? Vìqfrz sao ôjvagng muốjfrun hạjcaui Báwycg nhi, nóewui thiêqfrzn tífguynh thuầxyvtn lưqxszơiwmung, chífguynh làewui đgfrolpwaa con màewui phu thêqfrz ta cảybpnm thấkqogy hổaqub thẹlayin vôjvagjfrung. Nóewui đgfroãtbae chịgimwu nhiềectvu đgfroau khốjfru, vìqfrz sao ôjvagng lạjcaui đgfrojfrui xửchnt vớbqazi nóewui nhưqxsz vậzztdy chứlpwa?

- Nàewuio, giếqwqpt ta, giếqwqpt ta đgfroi!

Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang rífguyt gàewuio rốjfrung giậzztdn, hai mắmltjt nhanh chóewuing đgfroelyb ngầxyvtu. Thủvnehy Thầxyvtn Lựwrpic ngậzztdp trờjvagi bắmltjt đgfroxyvtu khởqwqpi đgfrojwvjng, từfjcvng tiếqwqpng sấkqogm ùjfrung oàewuing nổaqubi lêqfrzn, mưqxsza to trúbhnut xuốjfrung.

Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang khôjvagng quan tâfnvim, đgfrolpwang giữasaga mưqxsza to chỉibpb trờjvagi thóewuia mạjcau, thanh âfnvim nhưqxsz sấkqogm đgfrojwvjng. đgfrovnehwycgc ngôjvagn từfjcv áwycgc đgfrojwvjc màewuizivd La hiểiwrnu lẫvhdhn khôjvagng hiểiwrnu, tuôjvagn ra àewuio ạjcaut chẳpgvong kéiqmkm gìqfrz


Thủvnehy Thầxyvtn Lựwrpic liềectvu mạjcaung bạjcauo pháwycgt, mưqxsza to càewuing rơiwmui xuốjfrung càewuing lớbqazn, tựwrpia nhưqxsz bầxyvtu trờjvagi vừfjcva mởqwqp ra mộjwvjt lỗpjpi hổaqubng, cóewui ngưqxszjvagi từfjcv trêqfrzn đgfroóewui trúbhnut nưqxszbqazc xuốjfrung vậzztdy.

Phạjcaum vi mưqxsza dầxyvtn dầxyvtn lan ra bao trùjfrum khắmltjp Vũzivd Uyêqfrzn sơiwmun, Vũzivd La thầxyvtm cảybpnm thấkqogy khôjvagng

Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang hếqwqpt sứlpwac đgfroau lòqfrzng giữasaga mưqxsza to, pháwycgt đgfrojwvjng Thủvnehy Thầxyvtn Lựwrpic khôjvagng hềectv giữasag lạjcaui. Da thịgimwt lãtbaeo vốjfrun làewuinh lặvnehn dầxyvtn dầxyvtn xuấkqogt hiệmltjn vếqwqpt nứlpwat, mưqxsza to vẫvhdhn rơiwmui xuốjfrung khôjvagng ngừfjcvng. Sau mấkqogy canh giờjvag, lũzivd lớbqazn bấkqogt ngờjvag bạjcauo pháwycgt trong Vũzivd Uyêqfrzn sơiwmun, đgfroáwycgm đgfrohyyui núbhnui bêqfrzn ngoàewuii Vũzivd Uyêqfrzn sơiwmun nay đgfroãtbae trởqwqp thàewuinh mộjwvjt đgfrojcaui dưqxszơiwmung mêqfrznh môjvagng trắmltjng xóewuia.

Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang phẫvhdhn nộjwvj chỉibpbqfrzn trờjvagi, toàewuin thâfnvin run lêqfrzn lẩdycny bẩdycny. Rốjfrut cụfecuc lãtbaeo khôjvagng chịgimwu đgfroưqxszqxszc nữasaga, hộjwvjc ra mộjwvjt ngụfecum máwycgu tưqxszơiwmui, ngãtbaecwhqn xuốjfrung nưqxszbqazc làewuim văcwhqng bọdukft nưqxszbqazc lêqfrzn tung tóewuie.

wycgu tưqxszơiwmui từfjcv trong cơiwmu thểiwrntbaeo chảybpny ra, nhanh chóewuing nhuộjwvjm đgfroelybqxszbqazc xung quanh.

zivd La đgfrolpwang trêqfrzn đgfroibpbnh núbhnui cạjcaunh đgfroóewui, nưqxszbqazc lũzivd đgfroãtbaeqfrzn tớbqazi mắmltjt cáwycg châfnvin. Hắmltjn đgfroưqxsza mắmltjt nhìqfrzn Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang theo nưqxszbqazc trôjvagi vềectv phífguya mìqfrznh, buôjvagng tiếqwqpng than dàewuii, lắmltjc lắmltjc đgfroxyvtu:

- Nếqwqpu làewui tiềectvn kiếqwqpp, bảybpnn đgfroiwrn Quâfnvin chắmltjc chắmltjn sẽasag khôjvagng cứlpwau lãtbaeo!

bhnuc còqfrzn đgfroang nóewuii, thìqfrznh lìqfrznh hắmltjn nghiếqwqpn răcwhqng vung tay lêqfrzn, mộjwvjt đgfrojcauo linh lựwrpic kéiqmko Thiếqwqpt

Hoàewuinh Giang lúbhnuc nàewuiy đgfroãtbaejvagn mêqfrzqfrzn khỏelybi nưqxszbqazc.

Nhìqfrzn Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang chậzztdm rãtbaei bay vềectv phífguya mìqfrznh, Vũzivd La nởqwqp mộjwvjt nụfecuqxszjvagi áwycgc đgfrojwvjc:

- Cứlpwau lãtbaeo rồhyyui, ắmltjt phảybpni tífguynh toáwycgn móewuin nợqxsz giữasaga chúbhnung ta cho cẩdycnn thậzztdn...

---------

Ngoàewuii ba ngàewuin dặvnehm, thờjvagi tiếqwqpt sáwycgng sủvneha, áwycgnh nắmltjng ấkqogm áwycgp, mâfnviy trắmltjng lừfjcvng lữasagng trôjvagi giữasaga bầxyvtu trờjvagi, Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang đgfroang ngồhyyui tựwrpia lưqxszng vàewuio mộjwvjt tảybpnng đgfroáwycg, chợqxszt mởqwqp bừfjcvng mắmltjt.

Đzzrxôjvagi mắmltjt trưqxszbqazc kia lúbhnuc nàewuio cũzivdng bắmltjn ra hung quang, hiệmltjn tạjcaui đgfroãtbae trởqwqpqfrzn vôjvagjfrung ảybpnm đgfrojcaum.

Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang thẫvhdhn thờjvag mộjwvjt lúbhnuc lâfnviu, tròqfrzng mắmltjt mớbqazi chuyểiwrnn đgfrojwvjng vàewuii lưqxszqxszt, quan sáwycgt xung quanh, sau đgfroóewui nhìqfrzn Vũzivd La đgfroang đgfrolpwang bêqfrzn cạjcaunh:

- Ngưqxszơiwmui khôjvagng nêqfrzn cứlpwau ta. Nóewuii khôjvagng chừfjcvng ta sẽasag giếqwqpt ngưqxszơiwmui cho hảybpn giậzztdn!

zivd La xua tay:

- Lãtbaeo sẽasag khôjvagng làewuim nhưqxsz vậzztdy. Lãtbaeo đgfroãtbae quy hếqwqpt lỗpjpii vềectv cho ôjvagng trờjvagi, chứlpwang tỏelyb trong lòqfrzng lãtbaeo đgfroãtbae hiểiwrnu rấkqogt rõzivdewuing, mặvnehc dùjfru ta đgfrooạjcaut đgfroi Hoàewuin Hồhyyun Thảybpno, nhưqxszng khôjvagng phảybpni ta hạjcaui chếqwqpt thâfnvin nhâfnvin lãtbaeo.

Mặvneht Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang khẽasag giậzztdt giậzztdt vàewuii cáwycgi, hừfjcv lạjcaunh mộjwvjt tiếqwqpng, quay mặvneht đgfroi khôjvagng nóewuii gìqfrz.

zivd La xáwycgch mộjwvjt tảybpnng đgfroáwycg tớbqazi trưqxszbqazc mặvneht lãtbaeo, vứlpwat tảybpnng đgfroáwycg xuốjfrung, ngồhyyui lêqfrzn đgfroóewui:

- Nóewuii cho ta nghe, vìqfrz sao Tửchnt Kim Ngọdukfc Tinh cóewui thểiwrn cứlpwau đgfroưqxszqxszc thâfnvin nhâfnvin lãtbaeo?

Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang trợqxszn trừfjcvng mắmltjt:

- Khôjvagng liêqfrzn quan gìqfrz tớbqazi ngưqxszơiwmui!

zivd La cũzivdng khôjvagng tứlpwac giậzztdn, lúbhnuc nàewuiy hắmltjn cảybpnm thấkqogy trong lòqfrzng thoảybpni máwycgi, ung dung nhàewuin nhãtbae nhìqfrzn Thiếqwqpt Hoàewuinh Giang:

- Nóewuii cho ta biếqwqpt, Tửchnt Kim Ngọdukfc Tinh quan trọdukfng vớbqazi lãtbaeo tớbqazi mứlpwac nàewuio. Nếqwqpu báwycgn cho lãtbaeo, giáwycg cảybpn bao nhiêqfrzu làewui thífguych hợqxszp?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.