Tiên Tuyệt

Chương 386 : Trúc lam đả thủy

    trước sau   
fqpy La lẳyuvzng lặmyvpng khôrnikng nóhikai nửfgoma lờgcuni, Thiếzjijt Hoàodzunh Giang lạlciji nóhikai tiếzjijp:

- Tuy rằoltjng con Nghĩyuvz Hậeandu nàodzuy khôrnikng phảznwri làodzu thưmyvpbiyong cổuceb Thầbiyon Thúnbds, nhưmyvpng cũfqpyng đsncqãvbhc sốxixxng hơdzhsn vạlcijn năhjvwm, cho dùlcijodzu ta, cũfqpyng khôrnikng cóhika biệoygdn pháxxjup qua mặmyvpt đsncqưmyvpbiyoc nóhika. Cho nêjtydn vừsnsga tiếzjijn vàodzuo tầbiyong ba, toàodzun bộzbvm Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz trong Toáxxjui Kim Mêjtyd Cốxixxc nàodzuy đsncqbuxfu bịdzhs kinh đsncqzbvmng, đsncqjtydn cuồrwdtng xôrnikng tớhjvwi tầbiyong ba, chíucebnh làodzunbdsc ngưmyvpơdzhsi pháxxjut huy táxxjuc dụsvgjng.

fqpy La lạlcijnh lùlcijng nhìojlzn lãvbhco:

- Vìojlz sao ta phảznwri làodzum theo lờgcuni lãvbhco?

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang cưmyvpgcuni lạlcijnh mộzbvmt tiếzjijng:

- Bởrnpwi vìojlz ngưmyvpơdzhsi làodzu ngưmyvpgcuni thôrnikng mìojlznh. Nếzjiju khôrnikng làodzum theo lờgcuni ta, chỉzepohika con đsncqưmyvpgcunng chếzjijt, làodzum theo lờgcuni ta, tuy rằoltjng cửfgomu tửfgom nhấsvgjt sinh, nhưmyvpng rốxixxt cụsvgjc cũfqpyng còakszn cóhikadzhs hộzbvmi sốxixxng sóhikat. Khôrnikng phảznwri ngưmyvpơdzhsi muốxixxn trảznwr thùlcij sao, tốxixxi thiếzjiju phảznwri sốxixxng sóhikat trưmyvphjvwc đsncqãvbhc.


fqpy La khôrnikng nóhikai gìojlz nữyuvza, quảznwr nhiêjtydn Thiếzjijt Hoàodzunh Giang đsncqãvbhc nhìojlzn thấsvgju tâajfem tưmyvp hắrwyjn.

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang cũfqpyng khôrnikng nóhikai thêjtydm gìojlz nữyuvza, mang theo hắrwyjn tiếzjijp tụsvgjc đsncqi vềbuxf phíuceba trưmyvphjvwc. Tầbiyong hai nàodzuy giốxixxng nhưmyvpjtyd cung, rẽsvgj tớhjvwi rẽsvgj lui liêjtydn tụsvgjc. Vũfqpy La nhìojlzn chằoltjm chằoltjm lộzbvm trìojlznh Thiếzjijt Hoàodzunh Giang đsncqi qua, cấsvgjn thậeandn nhớhjvw kỹsncq.

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang nhìojlzn thấsvgjy, cũfqpyng khôrnikng nóhikai gìojlz.

fqpy La dụsvgjng tâajfem nhớhjvw kỹsncq đsncqưmyvpgcunng sáxxju, lạlciji mơdzhs hồrwdt cảznwrm thấsvgjy cóhikaojlz đsncqóhika khôrnikng thíucebch hợbiyop. Chỉzepoodzu tầbiyong hai quáxxju phứakszc tạlcijp, hắrwyjn khôrnikng dáxxjum phâajfen tâajfem, cũfqpyng khôrnikng nghĩyuvz ra rốxixxt cụsvgjc làodzuhika đsncqiếzjijm nàodzuo kháxxjuc thưmyvpgcunng.

Chừsnsgng nửfgoma canh giờgcun sau, Thiếzjijt Hoàodzunh Giang mang theo Vũfqpy La tìojlzm đsncqưmyvpbiyoc lốxixxi vàodzuo tầbiyong ba. Cửfgoma vàodzuo tầbiyong ba rấsvgjt rộzbvmng, làodzu mộzbvmt cửfgoma đsncqzbvmng đsncqưmyvpgcunng kíucebnh ba trưmyvpbiyong, dẫbixyn vàodzuo mộzbvmt con đsncqưmyvpgcunng dốxixxc đsncqi thôrnikng tớhjvwi tầbiyong ba.

nbdsc đsncqi tớhjvwi đsncqưmyvpbiyoc nửfgoma con đsncqưmyvpgcunng dốxixxc, Vũfqpy La rõszwiodzung cảznwrm nhậeandn đsncqưmyvpbiyoc mộzbvmt cỗxxju dao đsncqzbvmng kỳfgom dịdzhs đsncqznwro qua trêjtydn ngưmyvpgcuni mìojlznh. Bêjtydn trong dao đsncqzbvmng nọszwi hoàodzun toàodzun khôrnikng cóhika chúnbdst cảznwrm tìojlznh, chỉzepohika ýyuvz niệoygdm giếzjijt chóhikac mãvbhcnh liệoygdt, dưmyvpgcunng nhưmyvp đsncqãvbhc nhậeandn ra Vũfqpy La cùlcijng Thiếzjijt Hoàodzunh Giang khôrnikng phảznwri làodzu bộzbvm hạlcij củwupfa mìojlznh, cỗxxju dao đsncqzbvmng nọszwi lậeandp tứakszc bạlcijo pháxxjut.

Trong cùlcijng lúnbdsc ấsvgjy, Vũfqpy La cảznwrm nhậeandn đsncqưmyvpbiyoc cảznwr Toáxxjui Kim Mêjtyd Cốxixxc nhưmyvprniki tràodzuo.

Nhữyuvzng tiếzjijng kêjtydu thêjtydmyvpơdzhsng vang lêjtydn xéfwtnxxjut trờgcuni đsncqêjtydm, vôrnik sốxixx Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzhikaa thàodzunh nhữyuvzng quảznwr cầbiyou lửfgoma, àodzuo àodzuo chen chúnbdsc chui vàodzuo tầbiyong ba.

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang vọszwit vàodzuo tầbiyong ba, vẫbixyn khôrnikng giảznwri khai cấsvgjm chếzjij cho Vũfqpy La, cấsvgjp tốxixxc chạlcijy vềbuxf phíuceba trưmyvphjvwc mấsvgjy trăhjvwm trưmyvpbiyong, phíuceba trưmyvphjvwc đsncqzbvmt nhiêjtydn xuấsvgjt hiệoygdn mộzbvmt đsncqàodzun Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz.

Đtexnàodzun Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzodzuy to hơdzhsn Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzrnpw tầbiyong thứaksz nhấsvgjt khôrnikng íucebt, cóhika chừsnsgng hai trăhjvwm con, trong đsncqóhikahika khoảznwrng ba mưmyvpơdzhsi con Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz thâajfen cóhikajtydu văhjvwn. Thiếzjijt Hoàodzunh Giang mộzbvmt tay xáxxjuch Vũfqpy La, tay kia hóhikaa thàodzunh trảznwro cáxxju sấsvgju, chiếzjijn lựbuxfc tăhjvwng vọszwit. Lãvbhco xôrnikng vàodzuo giữyuvza đsncqàodzun Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz, vung trảznwro lêjtydn, lậeandp tứakszc đsncqeandp mấsvgjy chụsvgjc con Phệoygd Kim Hỏhyvta

Nghĩyuvz thàodzunh báxxjunh thịdzhst, sau đsncqóhika tiếzjijp tụsvgjc xôrnikng tớhjvwi.

Dọszwic trêjtydn đsncqưmyvpgcunng đsncqi, Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz tầbiyong ba khôrnikng ngừsnsgng vọszwit tớhjvwi, íucebt làodzuodzung chụsvgjc con, nhiềbuxfu làodzuodzung ngàodzun con. Thiếzjijt Hoàodzunh Giang khôrnikng thèsyajm đsncqsnsg ýyuvz, chỉzepo mộzbvmt lòakszng xôrnikng vềbuxf phíuceba trưmyvphjvwc.

Chỉzepo sau thờgcuni gian ăhjvwn xong bữyuvza cơdzhsm, phíuceba sau hai ngưmyvpgcuni, Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz đsncquổucebi theo đsncqãvbhc thàodzunh mộzbvmt mảznwrng lớhjvwn. Vũfqpy La ngoảznwrnh đsncqbiyou nhìojlzn lạlciji, chỉzepo thấsvgjy thôrnikng đsncqlcijo phíuceba sau đsncqbiyoy kíucebn mộzbvmt đsncqáxxjum quảznwr cầbiyou lửfgoma màodzuu đsncqhyvt sẫbixym, còakszn cóhika khôrnikng íucebt Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz khôrnikng nhịdzhsn đsncqưmyvpbiyoc, bòaksz trêjtydn đsncqbiyou đsncqrwdtng loạlciji ùlcija tớhjvwi.


Ýsnsg niệoygdm giếzjijt chóhikac nọszwi ngàodzuy càodzung mạlcijnh mẽsvgj, dưmyvpgcunng nhưmyvp tỏhyvt ra bấsvgjt mãvbhcn vìojlzajfeu nhưmyvp vậeandy, bọszwin thuộzbvmc hạlcij vẫbixyn chưmyvpa giảznwri quyếzjijt đsncqưmyvpbiyoc hai kẻbuxfajfem nhậeandp.

myvphjvwi ảznwrnh hưmyvpgcunng củwupfa ýyuvz niệoygdm nàodzuy, đsncqáxxjum Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzodzung thêjtydm cuồrwdtng bạlcijo, liềbuxfu lĩyuvznh đsncquổucebi theo hai ngưmyvpgcuni.

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang vẫbixyn khôrnikng đsncqsnsg ýyuvz, phíuceba trưmyvphjvwc cóhika ngăhjvwn trởrnpw, lậeandp tứakszc dùlcijng lựbuxfc lưmyvpbiyong hùlcijng mạlcijnh xôrnikng qua, khôrnikng thèsyajm đsncqsnsg ýyuvz tớhjvwi truy binh ởrnpw phíuceba sau. Chỉzepo mấsvgjt khoảznwrng nửfgoma canh giờgcun, Thiếzjijt Hoàodzunh Giang đsncqãvbhcrnikng tớhjvwi trưmyvphjvwc mộzbvmt huyệoygdt đsncqzbvmng thậeandt lớhjvwn.

Trong huyệoygdt đsncqzbvmng, từsnsgng cỗxxju dao đsncqzbvmng năhjvwng lưmyvpbiyong mỏhyvtng manh kỳfgom dịdzhs truyềbuxfn ra. Trong cỗxxju ýyuvz niệoygdm củwupfa Nghĩyuvz Hậeandu cũfqpyng lầbiyon đsncqbiyou tiêjtydn tỏhyvt vẻbuxf sợbiyovbhci. Nhưmyvpng đsncqa phầbiyon vẫbixyn làodzuhikang nảznwry lo âajfeu, khôrnikng ngừsnsgng thúnbdsc giụsvgjc thuộzbvmc hạlcijrnikng lêjtydn xéfwtnxxjuc hai kẻbuxfajfem nhậeandp nàodzuy.

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang nhìojlzn huyệoygdt đsncqzbvmng thậeandt lớhjvwn nọszwi, lộzbvm vẻbuxf vui mừsnsgng:

- Tớhjvwi rồrwdti.

Chỉzepoodzuvbhco muốxixxn tiếzjijn vàodzuo huyệoygdt đsncqzbvmng nàodzuy cũfqpyng khôrnikng dễfgomodzung gìojlz. VỊtafd tríuceb hiệoygdn tạlciji củwupfa hai ngưmyvpgcuni làodzu mộzbvmt đsncqdzhsa huyệoygdt khổucebng lồrwdt, cóhika diệoygdn tíucebch to bằoltjng mộzbvmt trấsvgjn nhỏhyvt, bốxixxn bềbuxf thôrnikng suốxixxt, cóhika rấsvgjt nhiềbuxfu cửfgoma, lớhjvwn cóhika nhỏhyvthika. Nhưmyvpng bấsvgjt cứaksz cửfgoma huyệoygdt nàodzuo cũfqpyng cóhika rấsvgjt nhiềbuxfu quảznwr cầbiyou lửfgoma đsncqjtydn cuồrwdtng xôrnikng ra, vôrnik sốxixx Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz đsncqang àodzuo tớhjvwi.

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang muốxixxn đsncqi vàodzuo huyệoygdt đsncqzbvmng ngay trưmyvphjvwc mắrwyjt, nhưmyvpng khoảznwrng giữyuvza hai ngưmyvpgcuni cùlcijng huyệoygdt đsncqzbvmng kia đsncqãvbhchika mộzbvmt đsncqáxxjum Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz to bằoltjng con chóhika, thâajfen cóhikajtydu

Vừsnsga nhìojlzn qua đsncqãvbhc biếzjijt đsncqáxxjum Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzodzuy làodzu tinh nhuệoygd trong bầbiyoy đsncqàodzun, râajfeu nhỏhyvtodzuodzui, thâajfen thểsnsgmyvpgcunng tráxxjung, yêjtydu văhjvwn trêjtydn thâajfen thểsnsg đsncqãvbhc thàodzunh hìojlznh ngọszwin lửfgoma. Đtexnôrniki càodzung củwupfa chúnbdsng rấsvgjt to, lúnbdsc khéfwtnp mởrnpwjtydu lêjtydn răhjvwng rắrwyjc.

Đtexnáxxjum Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzodzuy cóhika chừsnsgng bảznwry, táxxjum ngàodzun con, giữyuvz chặmyvpt cửfgoma ra vàodzuo đsncqdzhsa huyệoygdt. Màodzu sau lưmyvpng vôrnik sốxixx Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz vẫbixyn đsncqang đsncqjtydn cuồrwdtng tiếzjijn tớhjvwi, khôrnikng bao lâajfeu sau sẽsvgj bao phủwupf hai ngưmyvpgcuni.

Đtexnếzjijn lúnbdsc nàodzuy, Thiếzjijt Hoàodzunh Giang vẫbixyn tỏhyvt ra khôrnikng chúnbdst hoang mang. Lãvbhco xáxxjuch bổucebng Vũfqpy La lêjtydn, ngoáxxjuc miệoygdng cưmyvpgcuni:

- Đtexnãvbhc đsncqếzjijn lúnbdsc ngưmyvpơdzhsi pháxxjut huy côrnikng dụsvgjng.

vbhco dứakszt lờgcuni, thìojlznh lìojlznh nâajfeng Vũfqpy La lêjtydn, nhẹezsz nhàodzung néfwtnm vàodzuo giữyuvza đsncqlciji quâajfen Phệoygd Kim Hỏhyvta


Nghĩyuvz đsncqang àodzuo àodzuo tiếzjijn tớhjvwi.

fqpy La thóhikaa mạlcij trong lòakszng, nhưmyvpng thâajfen thểsnsgakszn bịdzhs cấsvgjm chếzjij, khôrnikng thểsnsgodzum gìojlz đsncqưmyvpbiyoc. Hắrwyjn bay ra hơdzhsn trăhjvwm trưmyvpbiyong, rơdzhsi mạlcijnh vàodzuo giữyuvza biểsnsgn Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz.

Vỏhyvt ngoàodzui đsncqáxxjum Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzodzuy cứakszng rắrwyjn vôrniklcijng, khôrnikng kéfwtnm hơdzhsn mộzbvmc giáxxjup củwupfa đsncqáxxjum Quỳfgom Mộzbvmc ởrnpw Niêjtydn Luâajfen Mộzbvm Đtexndzhsa. Vũfqpy La ngãvbhchjvwn lôrnikng lốxixxc, toàodzun thâajfen đsncqau đsncqhjvwn vôrniklcijng, lạlciji khôrnikng đsncqèsyaj chếzjijt đsncqưmyvpbiyoc con Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzodzuo.

Ban đsncqbiyou Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzakszn kinh hãvbhci, cuốxixxng quíucebt thốxixxi lui, bấsvgjt quáxxju chỉzepo trong nháxxjuy mắrwyjt, nhìojlzn rõszwi thứakszojlz vừsnsga rơdzhsi xuốxixxng, lậeandp tứakszc bộzbvmc lộzbvm bộzbvm mặmyvpt hung áxxjuc, phun đsncqzbvmc hỏhyvta àodzuo àodzuo, múnbdsa may càodzung đsncqzbvmc àodzuo àodzuo xôrnikng tớhjvwi.

Trong khoảznwrnh khắrwyjc Vũfqpy La rơdzhsi xuốxixxng đsncqsvgjt, cấsvgjm chếzjij trong ngưmyvpgcuni đsncqãvbhc đsncqưmyvpbiyoc giảznwri khai. Hiệoygdn tạlciji bấsvgjt kểsnsg hắrwyjn đsncqáxxjunh hay chạlcijy trốxixxn, trêjtydn thựbuxfc tếzjijfqpyng giúnbdsp cho Thiếzjijt Hoàodzunh Giang chia sẻbuxf mộzbvmt phầbiyon áxxjup lựbuxfc. Thiếzjijt Hoàodzunh Giang đsncqãvbhcucebnh toáxxjun đsncqâajfeu ra đsncqóhika, cơdzhs hồrwdtfqpy La khôrnikng cóhikadzhs hộzbvmi.

fqpy La thóhikaa mạlcij mộzbvmt tiếzjijng, nhưmyvpng cũfqpyng phảznwri cốxixx gắrwyjng phấsvgjn chấsvgjn tinh thầbiyon, gia trìojlz Lựbuxfc Bạlcijt Sơdzhsn cùlcijng Thiêjtydn Phủwupf Chi Quốxixxc, tay lấsvgjy thầbiyon kiếzjijm Thiêjtydn Tinh ra, quéfwtnt ngang mộzbvmt cáxxjui, cắrwyjt mấsvgjy chụsvgjc con Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz thàodzunh hai đsncqoạlcijn.

Tuy nóhikai làodzu mộzbvmt kiếzjijm lậeandp uy, nhưmyvpng trong lòakszng Vũfqpy La khôrnikng chúnbdst vui mừsnsgng.

Chỉzepo sau mộzbvmt kiếzjijm, Vũfqpy La đsncqãvbhc cảznwrm nhậeandn đsncqưmyvpbiyoc vỏhyvt ngoàodzui củwupfa đsncqáxxjum Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzodzuy cứakszng rắrwyjn vôrniklcijng, sốxixxmyvpbiyong bọszwin chúnbdsng đsncqôrnikng nhưmyvp vậeandy, làodzum sao giếzjijt hếzjijt đsncqưmyvpbiyoc?

Mộzbvmt đsncqáxxjum quảznwr cầbiyou lửfgoma chen chúnbdsc dàodzuy đsncqmyvpc, nhữyuvzng chiếzjijc càodzung đsncqzbvmc mởrnpw ra khéfwtnp vàodzuo khôrnikng ngừsnsgng, khiếzjijn cho ngưmyvpgcuni ta khôrnikng réfwtnt màodzu run.

Sởrnpw trưmyvpgcunng củwupfa Vũfqpy La làodzurnikng pháxxjup hệoygd Hỏhyvta, màodzu hiệoygdn tạlciji, hiểsnsgn nhiêjtydn côrnikng pháxxjup hệoygd Hỏhyvta khôrnikng cóhikaxxjuc dụsvgjng gìojlz vớhjvwi Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz. Côrnikng pháxxjup hệoygd Mộzbvmc lạlciji bịdzhs hệoygd Hỏhyvta khắrwyjc chếzjij, thủwupf đsncqoạlcijn màodzufqpy La cóhika thểsnsg sửfgom dụsvgjng làodzurniklcijng hữyuvzu hạlcijn.

Hắrwyjn khẽsvgj khoáxxjut tay, táxxjum đsncqlcijo bạlcijch quang bay lêjtydn, bấsvgjt đsncqrwyjc dĩyuvz lấsvgjy ra táxxjum đsncqlcijo Ngọszwic Ấndxwn Linh phùlcij vừsnsga mớhjvwi đsncqưmyvpbiyoc.

xxjum đsncqlcijo Ngọszwic Ấndxwn Linh phùlcijodzuy quảznwr thậeandt bấsvgjt phàodzum, khôrnikng biếzjijt làodzu do vịdzhsmyvpgcunng giảznwr thưmyvpbiyong cổucebodzuo luyệoygdn chếzjijodzu thàodzunh, chỉzepo riêjtydng chuyệoygdn ngưmyvpgcuni ta cóhika thểsnsgojlzm đsncqưmyvpbiyoc táxxjum khốxixxi Thiêjtydn Sinh Thầbiyon Ngọszwic, đsncqãvbhc biếzjijt thựbuxfc lựbuxfc thếzjijodzuo.

Mỗxxjui mộzbvmt đsncqlcijo Ngọszwic Ấndxwn Linh phùlcijodzuy cóhikarnikng dụsvgjng kháxxjuc nhau, làodzuxxjui khung cơdzhs bảznwrn củwupfa cảznwr Thiêjtydn Chu.


Trong đsncqóhikahikahjvwm đsncqlcijo thuộzbvmc Ngũfqpyodzunh, Vũfqpy La chọszwin đsncqlcijo Ngọszwic Ấndxwn Linh phùlcij hệoygd Thủwupfy làodzum chùlcij, bảznwry đsncqlcijo còakszn lạlciji phụsvgj trợbiyo, biếzjijn bạlcijch quang thàodzunh mộzbvmt vòakszng sáxxjung. Sau đsncqóhika bắrwyjn ra từsnsgng đsncqlcijo hàodzuo quang màodzuu xanh nhạlcijt vàodzuo giữyuvza đsncqàodzun Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz, làodzum nổuceb tung từsnsgng mảznwrng quang hoa màodzuu xanh nhạlcijt.

Mỗxxjui mộzbvmt đsncqòakszn, nhấsvgjt đsncqdzhsnh cóhika bảznwry, táxxjum con Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz chếzjijt đsncqi.

Thầbiyon kiếzjijm trong tay Vũfqpy La vung lêjtydn, Ngọszwic Ấndxwn Linh phùlcij trêjtydn đsncqbiyou càodzun quéfwtnt, rốxixxt cụsvgjc xem nhưmyvpucebn đsncqdzhsnh trậeandn tuyếzjijn. Nhưmyvpng đsncqáxxjum Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz hung hãvbhcn khôrnikng sợbiyo chếzjijt, vẫbixyn xôrnikng

jtydn từsnsgng đsncqbiyot, vậeandy chặmyvpt lấsvgjy Vũfqpy La, khiếzjijn hắrwyjn cóhika muốxixxn bỏhyvt chạlcijy cũfqpyng khôrnikng cóhika khảznwrhjvwng.

fqpy La chéfwtnm giếzjijt mộzbvmt láxxjut bèsyajn thảznwr Ngọszwic Tung Trùlcijng ra, đsncqiềbuxfu khiểsnsgn bay lêjtydn sáxxjut nóhikac huyệoygdt đsncqzbvmng bay ra ngoàodzui, muốxixxn thửfgom xem cóhika thểsnsgxxjunh nặmyvpng tìojlzm nhẹezsz, thoáxxjut đsncqi đsncqưmyvpbiyoc khôrnikng.

Khôrnikng ngờgcunfqpy La vừsnsga bay lêjtydn, trong đsncqàodzun Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz, sốxixx kiếzjijn cóhikajtydu văhjvwn lậeandp tứakszc giưmyvpơdzhsng ra mộzbvmt đsncqôrniki cáxxjunh trong suốxixxt, bay theo ngăhjvwn lạlciji.

fqpy La giậeandt nảznwry mìojlznh, vộzbvmi vàodzung đsncqiềbuxfu khiểsnsgn Ngọszwic Tung Trùlcijng hạlcij xuốxixxng. Bay lêjtydn sẽsvgj phảznwri đsncqxixxi mặmyvpt vớhjvwi toàodzun làodzu kiếzjijn cóhikajtydu văhjvwn, càodzung khôrnikng cóhika hy vọszwing chạlcijy trốxixxn ra ngoàodzui.

rnpw mộzbvmt phíuceba kháxxjuc, Thiếzjijt Hoàodzunh Giang đsncqlciji pháxxjut thầbiyon uy, hiệoygdn ra châajfen thâajfen Thâajfem Uyêjtydn Huyếzjijt Ngạlcijc, hóhikaa thàodzunh cựbuxf quáxxjui cao chừsnsgng ba trưmyvpbiyong, thâajfen ngưmyvpgcuni, đsncqrniki vàodzu tứaksz chi làodzuxxju sấsvgju. Hầbiyou nhưmyvp mỗxxjui đsncqzbvmng táxxjuc củwupfa lãvbhco đsncqbuxfu lấsvgjy đsncqi sinh mạlcijng củwupfa rấsvgjt nhiềbuxfu Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz.

Nhưmyvpng bầbiyoy Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzodzuvbhco đsncqxixxi mặmyvpt cũfqpyng làodzu nhữyuvzng con hùlcijng mạlcijnh nhấsvgjt trong cảznwr đsncqàodzun, sốxixxmyvpbiyong lạlciji nhiềbuxfu. Dùlcijvbhco cóhika đsncqưmyvpbiyoc thựbuxfc lựbuxfc Đtexnlciji Tháxxjunh, cũfqpyng khôrnikng phảznwri dễfgomodzung càodzun quéfwtnt.

vbhco vừsnsga bịdzhs giữyuvz châajfen, lậeandp tứakszc cóhika rấsvgjt nhiềbuxfu Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz từsnsg phíuceba sau xôrnikng lêjtydn, hoàodzun toàodzun bao vâajfey lãvbhco.

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang rốxixxng giậeandn liêjtydn tụsvgjc, trêjtydn ngưmyvpgcuni khôrnikng ngừsnsgng toáxxjut ra tầbiyong tầbiyong bong bóhikang máxxjuu. Cũfqpyng khôrnikng phảznwri làodzuxxjuu củwupfa lãvbhco, màodzuodzu do lãvbhco thi triểsnsgn pháxxjup thuậeandt Thủwupfy Thầbiyon Lựbuxfc sinh ra.

Mấsvgjy ngàodzun bong bóhikang máxxjuu bay ra, mỗxxjui cáxxjui bao lấsvgjy mộzbvmt con Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz. Sau đsncqóhika bong bóhikang máxxjuu vỡzfnx tan, Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzfqpyng chếzjijt theo.

Mấsvgjy ngàodzun con Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz toi mạlcijng.


fqpyng khôrnikng biếzjijt chiếzjijn đsncqsvgju nhưmyvp vậeandy đsncqãvbhc bao lâajfeu, vớhjvwi Mộzbvmc Thầbiyon Lựbuxfc hùlcijng hậeandu vôrniklcijng củwupfa Vũfqpy La, cũfqpyng cảznwrm thấsvgjy cóhika chúnbdst kiệoygdt sứakszc. Nhưmyvpng từsnsg đsncqbiyou cho tớhjvwi bâajfey giờgcun, hắrwyjn chỉzepo hoạlcijt đsncqzbvmng đsncqưmyvpbiyoc trong phạlcijm vi mưmyvpgcuni trưmyvpbiyong.

Bấsvgjt kểsnsgfqpy La giếzjijt chếzjijt bao nhiêjtydu Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz, bêjtydn trong huyệoygdt đsncqzbvmng vẫbixyn còakszn Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvzrniklcijng vôrnik tậeandn àodzuo tớhjvwi. Thi thểsnsg chúnbdsng đsncqãvbhc xếzjijp thàodzunh mộzbvmt ngọszwin núnbdsi nhỏhyvtjtydn canh Vũfqpy La.

Nếzjiju còakszn tiếzjijp tụsvgjc nhưmyvp vậeandy, quảznwr thậeandt khôrnikng phảznwri làodzuxxjuch, Vũfqpy La thầbiyom nghĩyuvz trong lòakszng.

Đtexnúnbdsng lúnbdsc nàodzuy, ýyuvz niệoygdm củwupfa Nghĩyuvz Hậeandu lạlciji bạlcijo pháxxjut mộzbvmt lầbiyon nữyuvza, nóhikang nảznwry thúnbdsc giụsvgjc đsncqàodzun Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz nhanh chóhikang giếzjijt chếzjijt hai ngưmyvpgcuni.

fqpy La thoáxxjung đsncqzbvmng trong lòakszng: dưmyvpgcunng nhưmyvp ýyuvz niệoygdm nọszwi truyềbuxfn ra từsnsg mộzbvmt cửfgoma đsncqzbvmng gầbiyon đsncqóhika.

Nếzjiju khôrnikng phảznwri nguyêjtydn hồrwdtn củwupfa hắrwyjn hùlcijng mạlcijnh, chắrwyjc chắrwyjn làodzu khôrnikng cảznwrm ứakszng đsncqưmyvpbiyoc.

Tiếzjijp tụsvgjc chéfwtnm giếzjijt cùlcijng đsncqáxxjum tiểsnsgu lâajfeu la nhưmyvp vậeandy khôrnikng phảznwri làodzuxxjuch, chắrwyjc chắrwyjn sẽsvgj mệoygdt chếzjijt. Vũfqpy La vung kiếzjijm chéfwtnm mấsvgjy con Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz tớhjvwi sáxxjut bêjtydn mìojlznh thàodzunh hai đsncqoạlcijn, sau đsncqóhika thay đsncqxixxi phưmyvpơdzhsng hưmyvphjvwng tấsvgjn côrnikng, nhắrwyjm cửfgoma đsncqzbvmng kia xôrnikng tớhjvwi.

Giếzjijt chếzjijt Nghĩyuvz Hậeandu rồrwdti, cóhika lẽsvgj bầbiyoy Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz sẽsvgj khôrnikng chiếzjijn màodzu lui.

Chẳyuvzng qua trong lòakszng Vũfqpy La vẫbixyn cóhika đsncqiềbuxfu nghi hoặmyvpc. Dùlcij nguyêjtydn hồrwdtn củwupfa mìojlznh hùlcijng mạlcijnh

thậeandt, nhưmyvpng ắrwyjt nguyêjtydn hồrwdtn Thiếzjijt Hoàodzunh Giang còakszn mạlcijnh hơdzhsn. Hẳyuvzn làodzuvbhco cũfqpyng cảznwrm ứakszng đsncqưmyvpbiyoc vịdzhs tríuceb củwupfa Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz, vìojlz sao khôrnikng thi hàodzunh sáxxjuch lưmyvpbiyoc bắrwyjt giặmyvpc bắrwyjt tưmyvphjvwng trưmyvphjvwc?

fqpy La khôrnikng hiểsnsgu, cũfqpyng khôrnikng cóhika thờgcuni gian suy nghĩyuvz. Tĩyuvznh cảznwrnh hiệoygdn tạlciji chỉzepohika thểsnsg nỗxxju lựbuxfc cầbiyou may, xôrnikng tớhjvwi đsncqóhika rồrwdti hãvbhcy tíucebnh.

myvpgcunng nhưmyvp nhậeandn ra Vũfqpy La đsncqang éfwtnp vềbuxf phíuceba mìojlznh, Nghĩyuvz Hậeandu càodzung thêjtydm nổucebi giậeandn, ýyuvz niệoygdm khôrnikng ngừsnsgng bạlcijo pháxxjut. Bầbiyoy Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz lậeandp tứakszc tiếzjijn vàodzuo trạlcijng tháxxjui cuồrwdtng bạlcijo, Vũfqpy La tứakszc thìojlz cảznwrm thấsvgjy áxxjup lựbuxfc tăhjvwng mạlcijnh.

Hắrwyjn lạlciji cảznwrm thấsvgjy vui vẻbuxf trong lòakszng, xem ra mìojlznh đsncqãvbhc chọszwin đsncqúnbdsng.

Thầbiyon kiếzjijm Thiêjtydn Tinh toáxxjut ra hàodzun quang lạlcijnh lẽsvgjo, Ngọszwic Ấndxwn Linh phùlcij trêjtydn đsncqbiyou khôrnikng ngừsnsgng oanh kíucebch, Vũfqpy La quáxxjut to mộzbvmt tiếzjijng. Huyếzjijt quang bùlcijng lêjtydn, hàodzuo quang màodzuu đsncqhyvt sẫbixym tràodzun ngậeandp khắrwyjp cảznwr đsncqdzhsa huyệoygdt, che lấsvgjp cảznwr áxxjunh lửfgoma củwupfa bầbiyoy Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz.

xxjuch Vạlcijn Nhâajfen Đtexnrwdt bay lêjtydn cao, hiểsnsgn lộzbvm lựbuxfc lưmyvpbiyong củwupfa mìojlznh. Nếzjiju nóhikai quầbiyon chiếzjijn, Báxxjuch Vạlcijn Nhâajfen Đtexnrwdt đsncqáxxjunh đsncqâajfeu thắrwyjng đsncqóhika khôrnikng gìojlz cảznwrn nổucebi, tấsvgjt cảznwr Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz trong đsncqdzhsa huyệoygdt đsncqbuxfu bịdzhs áxxjup chếzjij khôrnikng thểsnsg nhúnbdsc nhíucebch. Tuy rằoltjng chúnbdsng hung hãvbhcn thậeandt, nhưmyvpng sáxxjut khíuceb do Báxxjuch Vạlcijn Nhâajfen Đtexnrwdt pháxxjut ra, ngay cảznwr đsncqáxxjum chiếzjijn sĩyuvz tinh nhuệoygd củwupfa Báxxjun Yêjtydu tộzbvmc cũfqpyng khóhikaakszng chốxixxng cựbuxf. Đtexnáxxjum hung thúnbdsodzuy chưmyvpa mởrnpw linh tríuceb, hoàodzun toàodzun chéfwtnm giếzjijt theo bảznwrn năhjvwng lạlciji càodzung khôrnikng cầbiyon phảznwri nóhikai.

xxjut khíuceb quéfwtnt qua giữyuvza khôrnikng trung, đsncqáxxjunh thẳyuvzng vềbuxf phíuceba trưmyvphjvwc, toàodzun bộzbvm đsncqdzhsa huyệoygdt đsncqãvbhc khôrnikng thểsnsg dung nạlcijp đsncqưmyvpbiyoc nữyuvza. Sáxxjut khíuceb lậeandp tứakszc theo cáxxjuc cửfgoma đsncqzbvmng xung quanh xôrnikng ra ngoàodzui, đsncqáxxjum Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz tớhjvwi sau cũfqpyng giảznwrm tốxixxc đsncqzbvm lạlciji thấsvgjy rõszwi.

jtydn kia, chẳyuvzng nhữyuvzng Thiếzjijt Hoàodzunh Giang khôrnikng tỏhyvt ra kinh ngạlcijc, ngưmyvpbiyoc lạlciji vôrniklcijng hưmyvpng phấsvgjn, đsncqôrniki mắrwyjt nhỏhyvt hẹezszp củwupfa lãvbhco lóhikae sáxxjung khôrnikng ngừsnsgng.

xxjuch Vạlcijn Nhâajfen Đtexnrwdt đsncqãvbhc áxxjup chếzjij đsncqưmyvpbiyoc bầbiyoy Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz, Vũfqpy La gầbiyom lêjtydn giậeandn dữyuvz, thâajfen kiếzjijm Thiêjtydn Tinh liêjtydn tụsvgjc xuấsvgjt ra chíucebn mưmyvpơdzhsi chíucebn đsncqlcijo hàodzun quang, ầbiyom mộzbvmt tiếzjijng đsncqáxxjunh cho đsncqxixxng thi thểsnsg Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz che trưmyvphjvwc mặmyvpt tung bay, tạlcijo ra mộzbvmt thôrnikng đsncqlcijo dẫbixyn tớhjvwi cửfgoma vàodzuo đsncqdzhsa huyệoygdt củwupfa Nghĩyuvz Hậeandu.

fqpy La tay cầbiyom thầbiyon kiếzjijm, táxxjum đsncqlcijo Ngọszwic Ấndxwn Linh phùlcij gia trìojlz trêjtydn đsncqbiyou, bưmyvphjvwc từsnsgng bưmyvphjvwc tớhjvwi cửfgoma đsncqzbvmng.

Khôrnikng ngờgcunjtydn trong đsncqdzhsa huyệoygdt thìojlznh lìojlznh kêjtydu đsncqùlcijng mộzbvmt tiếzjijng kỳfgom dịdzhs, mộzbvmt đsncqlcijo sóhikang dao đsncqzbvmng hìojlznh quạlcijt cóhika thểsnsg thấsvgjy đsncqưmyvpbiyoc bằoltjng mắrwyjt thưmyvpgcunng bắrwyjn ra. Vũfqpy La bịdzhshikang dao đsncqzbvmng kia đsncqáxxjunh trúnbdsng, héfwtnt thảznwrm mộzbvmt tiếzjijng bay ngưmyvpbiyoc trởrnpw vềbuxf, ngãvbhc trêjtydn mặmyvpt đsncqsvgjt quay cuồrwdtng vàodzui vòakszng, ngay cảznwr thầbiyon kiếzjijm Thiêjtydn Tinh cũfqpyng rơdzhsi bêjtydn cạlcijnh.

Hắrwyjn lảznwro đsncqznwro đsncqakszng lêjtydn, thấsvgjt khiếzjiju đsncqucebxxjuu, thêjtyd thảznwrm vôrniklcijng!

szwiodzung Nghĩyuvz Hậeandu cảznwrm ứakszng đsncqưmyvpbiyoc mìojlznh đsncqang bịdzhs uy hiếzjijp, cho nêjtydn bấsvgjt chấsvgjp tấsvgjt cảznwr pháxxjut ra mộzbvmt đsncqlcijo ýyuvz niệoygdm tinh thầbiyon. Nghĩyuvz Hậeandu lợbiyoi dụsvgjng ýyuvz niệoygdm tinh thầbiyon khốxixxng chếzjij cảznwr bầbiyoy đsncqàodzun, tinh thầbiyon lựbuxfc cóhika thểsnsg khốxixxng chếzjij trăhjvwm vạlcijn bộzbvm hạlcijlcijng mạlcijnh tớhjvwi mứakszc nàodzuo?

myvphjvwi mộzbvmt đsncqòakszn dốxixxc hếzjijt toàodzun lựbuxfc, nguyêjtydn hồrwdtn Vũfqpy La nhấsvgjt thờgcuni chịdzhsu trọszwing thưmyvpơdzhsng.

fqpyng may còakszn cóhikaxxjuch Vạlcijn Nhâajfen Đtexnrwdt áxxjup chếzjij Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz xung quanh, bằoltjng khôrnikng chỉzepo cầbiyon Vũfqpy La ngãvbhc xuốxixxng, bầbiyoy Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz sẽsvgj lậeandp tứakszc ùlcija lêjtydn bao trùlcijm lấsvgjy hắrwyjn, đsncqsnsgng mơdzhs tớhjvwi chuyệoygdn đsncqakszng lêjtydn.

jtydn kia chợbiyot vang lêjtydn mộzbvmt tràodzung cưmyvpgcuni ha hảznwr củwupfa Thiếzjijt Hoàodzunh Giang. Đtexnlciji Tháxxjunh Yêjtydu tộzbvmc vung song chưmyvprnpwng, Thủwupfy Thầbiyon Lựbuxfc trong khôrnikng khíuceb xung quanh đsncqjtydn cuồrwdtng gia tăhjvwng, vôrnik sốxixx bong bóhikang máxxjuu ràodzuo mộzbvmt tiếzjijng, ùlcija vềbuxf phíuceba đsncqáxxjum kiếzjijn tinh nhuệoygd trưmyvphjvwc mặmyvpt lãvbhco.

Vốxixxn phòakszng tuyếzjijn vôrniklcijng chắrwyjc chắrwyjn lậeandp tứakszc bịdzhs san bằoltjng, mấsvgjy ngàodzun Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz tinh nhuệoygd nổuceb tan xáxxjuc giữyuvza bong bóhikang máxxjuu, Thiếzjijt Hoàodzunh Giang lậeandp tứakszc lắrwyjc mìojlznh xôrnikng vàodzuo trong đsncqdzhsa huyệoygdt kia.

Nghĩyuvz Hậeandu cũfqpyng khôrnikng pháxxjut đsncqzbvmng ýyuvz niệoygdm tinh thầbiyon côrnikng kíucebch lầbiyon thứaksz hai.

Giờgcun phúnbdst nàodzuy Vũfqpy La đsncqãvbhc biếzjijt rốxixxt cụsvgjc mìojlznh đsncqãvbhc trúnbdsng kếzjij củwupfa Thiếzjijt Hoàodzunh Giang. Hắrwyjn nhặmyvpt thầbiyon kiếzjijm Thiêjtydn Tinh lêjtydn, thầbiyom mắrwyjng mộzbvmt tiếzjijng, phấsvgjn chấsvgjn tinh thầbiyon vung kiếzjijm xôrnikng ra.

Thiếzjijt Hoàodzunh Giang cũfqpyng kiêjtydng kịdzhs ýyuvz niệoygdm tinh thầbiyon củwupfa Nghĩyuvz Hậeandu, cho nêjtydn khôrnikng đsncqi tìojlzm Nghĩyuvz Hậeandu. Lãvbhco biếzjijt Vũfqpy La bịdzhs Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz áxxjup chếzjij, sớhjvwm muộzbvmn gìojlzfqpyng nghĩyuvz đsncqếzjijn chuyệoygdn giếzjijt Nghĩyuvz Hậeandu trưmyvphjvwc, đsncqâajfey làodzumyvp duy bìojlznh thưmyvpgcunng củwupfa ngưmyvpgcuni ta. Bởrnpwi vìojlzmyvphjvwi áxxjup lựbuxfc lớhjvwn nhưmyvp vậeandy, dùlcijodzu cảznwrm thấsvgjy cóhika đsncqiếzjijm kháxxjuc thưmyvpgcunng cũfqpyng sẽsvgj khôrnikng chúnbdst do dựbuxfodzuodzum. Bởrnpwi vìojlz trưmyvphjvwc sau gìojlzfqpyng chếzjijt, khôrnikng thửfgom qua mộzbvmt lầbiyon nhấsvgjt đsncqdzhsnh sẽsvgj khôrnikng cam lòakszng.

Hiểsnsgn nhiêjtydn Thiếzjijt Hoàodzunh Giang hiểsnsgu rấsvgjt rõszwi Nghĩyuvz Hậeandu. Sau khi nóhika pháxxjut ra ýyuvz niệoygdm tinh thầbiyon côrnikng kíucebch, sẽsvgj phảznwri mấsvgjt mộzbvmt thờgcuni gian mớhjvwi cóhika thểsnsg pháxxjut đsncqzbvmng lầbiyon thứaksz hai, lãvbhco lợbiyoi dụsvgjng quãvbhcng thờgcuni gian nàodzuy đsncqsnsgrnikng vàodzuo đsncqdzhsa huyệoygdt.

Theo lựbuxfc lưmyvpbiyong màodzuvbhco ra tay sau đsncqóhika, rõszwiodzung làodzu mấsvgjy ngàodzun kiếzjijn tinh nhuệoygdfqpyng chỉzepoodzuodzu ngóhikai chóhika đsncqsvgjt trưmyvphjvwc mặmyvpt lãvbhco. Nhưmyvpng nếzjiju khôrnikng cóhikafqpy La làodzum cho Nghĩyuvz Hậeandu xuấsvgjt ra đsncqlcijo ýyuvz niệoygdm tinh thầbiyon đsncqbiyou tiêjtydn, vậeandy Thiếzjijt Hoàodzunh Giang xôrnikng vàodzuo trong, đsncqlcijo ýyuvz niệoygdm tinh thầbiyon củwupfa Nghĩyuvz Hậeandu chắrwyjc chắrwyjn sẽsvgjodzunh cho lãvbhco.

fqpy La thóhikaa mạlcij trong lòakszng khôrnikng ngớhjvwt, đsncqáxxjum quáxxjui vậeandt sốxixxng mấsvgjy vạlcijn năhjvwm nàodzuy, quảznwr nhiêjtydn khôrnikng cóhika kẻbuxfodzuo tốxixxt làodzunh gìojlz. Từsnsg Hồrwdtng Pháxxju Hảznwri đsncqếzjijn Thiếzjijt Hoàodzunh Giang, nhìojlzn qua làodzu ngưmyvpgcuni thôrnik kệoygdch cẩjthyu thảznwr, thậeandt ra giảznwro hoạlcijt vôrniklcijng.

fqpy La cũfqpyng khôrnikng cóhikaxxjuch nàodzuo, thua dưmyvphjvwi tay nhâajfen vậeandt nhưmyvp vậeandy cũfqpyng khôrnikng oan ứakszc gìojlz, chỉzepoodzu trong lòakszng cảznwrm thấsvgjy bịdzhs đsncqèsyajfwtnn khóhika chịdzhsu.

Sau khi Nghĩyuvz Hậeandu pháxxjut đsncqzbvmng ýyuvz niệoygdm tinh thầbiyon, chỉzepo huy Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz khôrnikng còakszn linh hoạlcijt nhưmyvp trưmyvphjvwc nữyuvza. Hơdzhsn nữyuvza Thiếzjijt Hoàodzunh Giang xôrnikng vàodzuo đsncqdzhsa huyệoygdt khiếzjijn cho đsncqàodzun Phệoygd Kim Hỏhyvta Nghĩyuvz hếzjijt sứakszc khấsvgjn trưmyvpơdzhsng, cũfqpyng liềbuxfu mạlcijng xôrnikng vàodzuo trong. Vũfqpy La đsncqưmyvpbiyoc Báxxjuch Vạlcijn Nhâajfen Đtexnrwdt bảznwro vệoygd, mộzbvmt mạlcijch chạlcijy ra hưmyvphjvwng ngưmyvpbiyoc lạlciji.

Tuy rằoltjng quáxxju trìojlznh nàodzuy cũfqpyng hếzjijt sứakszc gian nan, nhưmyvpng rốxixxt cụsvgjc cũfqpyng cóhika đsncqưmyvpbiyoc mộzbvmt đsncqưmyvpgcunng sinh cơdzhs.

nbdsc trưmyvphjvwc Vũfqpy La đsncqãvbhc nhìojlzn ra, lúnbdsc Thiếzjijt Hoàodzunh Giang đsncqưmyvpa hắrwyjn vàodzuo tầbiyong ba, dọszwic trêjtydn đsncqưmyvpgcunng đsncqi lãvbhco cốxixx ýyuvz đsncqi vòakszng vèsyajo rấsvgjt nhiềbuxfu lầbiyon. Lúnbdsc nàodzuy Vũfqpy La chạlcijy ngưmyvpbiyoc trởrnpw ra, cảznwrm ứakszng nhậeandn đsncqdzhsnh phưmyvpơdzhsng vịdzhs, giảznwrm đsncqưmyvpbiyoc khôrnikng íucebt đsncqưmyvpgcunng vòakszng. Bấsvgjt quáxxju đsncqâajfey chỉzepoodzu việoygdc nhỏhyvt khôrnikng đsncqáxxjung kểsnsg, bấsvgjt kểsnsg thếzjijodzuo hắrwyjn cũfqpyng đsncqãvbhc trúnbdsng kếzjij Thiếzjijt Hoàodzunh Giang, trong lòakszng càodzung cảznwrm thấsvgjy uấsvgjt ứakszc vôrniklcijng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.