Tiên Tuyệt

Chương 385 : Toái kim mê cốc (hạ)

    trước sau   
- Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc ưaqgj?

utsm La tỏakpt ra ngơadvt ngáyopic:

- Nghe đznkbjwuyn Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc sinh ra kim loạqkgzi hiếtplkm, chỉutsmqqrp bịmszi Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy chiếtplkm lấfztxy, vôlamqznkbng hung hiểdwpwm.

- Ha ha ha!

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang cưaqgjhqtri to:

- Tiểdwpwu tửlamq kia, ta biếtplkt ngưaqgjơadvti xâvflgm nhậsgwtp Niêpwqzn Luâvflgn Mộgegz Đzdoxmszia, e rằvmcyng ngưaqgjơadvti sẽlamq nghĩzexy Niêpwqzn Luâvflgn Mộgegz Đzdoxmszia chídsoqnh làqqrpadvti nguy hiểdwpwm nhấfztxt trong tứjhox đznkbqkgzi hiểdwpwm cảqqrpnh Vũutsm Uyêpwqzn sơadvtn.


Niêpwqzn Luâvflgn Mộgegz Đzdoxmszia códutpaqgjhqtri tầbsrtng rừrdgong Quỳdwpw Mộgegzc, Quỷlgcoaqgjơadvtng Quỷlgcoaqgjeteyng vôlamq sốfztx, hơadvtn nữqqrpa ởaekl trung tâvflgm còbzzun códutp mộgegzt pho tưaqgjmszing chiếtplkn thầbsrtn, quảqqrp thậsgwtt vôlamqznkbng hung hiếtplkm.

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang cũutsmng khôlamqng cầbsrtn hắdpssn trảqqrp lờhqtri, tựykmjaqgjnh nódutpi tiếtplkp:

- Thiếtplkt mỗmgci khôlamqng ngạqkgzi cho ngưaqgjơadvti biếtplkt, nếtplku so vớeteyi Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc, Niêpwqzn Luâvflgn Mộgegz Đzdoxmszia khôlamqng đznkbáyoping kểdwpw chúrnvtt nàqqrpo.

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang vung tay đznkbiểdwpwm ra, trong lúrnvtc đznkbang phi hàqqrpnh, mộgegzt cỗmgci thầbsrtn lựykmjc chídsoqnh xáyopic bắdpssn trúrnvtng mộgegzt con kiếtplkn nhỏakpt trêpwqzn thâvflgn câvflgy ven đznkbưaqgjhqtrng. Lãvprbo húrnvtt con kiếtplkn trởaekl vềvzwk, đznkbvmclt trong lòbzzung bàqqrpn tay:

- Tuy rằvmcyng nhìaqgjn qua kiếtplkn nàqqrpy nhỏakptlhkf, nhưaqgjng trêpwqzn thựykmjc tếtplk, chúrnvtng mớeteyi chídsoqnh làqqrp sinh vậsgwtt đznkbáyoping sợmszi nhấfztxt trêpwqzn thếtplk gian nàqqrpy. Vàqqrpo thờhqtri Hồjwuyng Hoang, phàqqrpm làqqrppwqzu tinh từrdgo con kiếtplkn tu luyệtxfyn màqqrp thàqqrpnh, chídsoqnh làqqrp thứjhox khódutp đznkbfztxi phódutp nhấfztxt. Cho dùznkb đznkbáyopim lãvprbo quáyopii vậsgwtt Tiêpwqzn Thiêpwqzn hùznkbng mạqkgznh, đznkbdpssc đznkbqkgzo rấfztxt sớeteym cũutsmng khôlamqng dáyopim khinh thưaqgjhqtrng.

vprbo vứjhoxt kiếtplkn đznkbi, châvflgn vẫcguun sảqqrpi bưaqgjeteyc khôlamqng ngừrdgong, nhanh chódutpng vọappft vàqqrpo trong Vũutsm Uyêpwqzn

- Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy trong Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc to hơadvtn con kiếtplkn khi nãvprby gấfztxp mấfztxy trăjwuym lầbsrtn, hơadvtn nữqqrpa còbzzun códutp hai chiếtplkc răjwuyng nhọappfn códutp thểdwpw cắdpssn náyopit bấfztxt cứjhox thứjhoxaqgj, cùznkbng đznkbgegzc tốfztxvflgy têpwqz.

- Ba ngàqqrpn năjwuym trưaqgjeteyc, lúrnvtc ta đznkbi ngang qua nơadvti nàqqrpy, bầbsrty đznkbàqqrpn Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy trong Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc cũutsmng đznkbãvprbdutpqqrpng chụvqvuc vạqkgzn con. Trảqqrpi qua bao nhiêpwqzu năjwuym nhưaqgj vậsgwty, e rằvmcyng hiệtxfyn tạqkgzi đznkbãvprb nhiềvzwku hơadvtn, códutp khảqqrpjwuyng đznkbqkgzt tớeteyi gầbsrtn trăjwuym vạqkgzn.

- Bấfztxt quáyopi đznkbâvflgy cũutsmng chưaqgja phảqqrpi làqqrp nguy hiểdwpwm châvflgn chídsoqnh củhtoxa Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc. E rằvmcyng trêpwqzn toàqqrpn Đzdoxôlamqng Thổlhkf khôlamqng códutp mấfztxy ngưaqgjhqtri biếtplkt đznkbưaqgjmszic, thậsgwtt ra Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc códutp ba tầbsrtng, bọappfn họappf nhìaqgjn thấfztxy bấfztxt quáyopi chỉutsmqqrp tầbsrtng trêpwqzn cùznkbng, càqqrpng đznkbi xuốfztxng dưaqgjeteyi càqqrpng nguy hiếtplkm. Đzdoxmszia phưaqgjơadvtng màqqrp chúrnvtng ta sắdpssp tớeteyi chídsoqnh làqqrp tầbsrtng dưaqgjeteyi cùznkbng.

utsm La cảqqrpm thấfztxy khódutp hiểdwpwu:

- Lãvprbo đznkbãvprb biếtplkt rõehfqqqrpng nhưaqgj vậsgwty, còbzzun mang ta tớeteyi làqqrpm gìaqgj?

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang cưaqgjhqtri tàqqrpn nhẫcguun:

- Trăjwuym vạqkgzn Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy, trêpwqzn mặvmclt đznkbfztxt bấfztxt quáyopi chỉutsmdutp mấfztxy vạqkgzn con, hai tầbsrtng dưaqgjeteyi mớeteyi làqqrp đznkbqkgzi bảqqrpn doanh củhtoxa chúrnvtng. Hơadvtn nữqqrpa tầbsrtng thứjhox ba chídsoqnh làqqrpadvti ởaekl củhtoxa tộgegzc đznkbàqqrpn Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy, trứjhoxng kiếtplkn vàqqrp Nghĩzexy Hậsgwtu đznkbvzwku ởaekl đznkbódutp. Chỉutsm cầbsrtn tầbsrtng thứjhox ba bịmszivflgm phạqkgzm, toàqqrpn bộgegz Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy sẽlamq gấfztxp gáyopip trởaekl vềvzwk, cho dùznkbqqrp Thiếtplkt mỗmgciutsmng khôlamqng ứjhoxng phódutp nổlhkfi, cho nêpwqzn cầbsrtn ngưaqgjơadvti dẫcguun dụvqvu bọappfn chúrnvtng rờhqtri đznkbi.


utsm La đznkbãvprb hiểdwpwu ra:

- Ngưaqgjhqtri dẫcguun dụvqvu Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy rờhqtri đznkbi phảqqrpi códutp thựykmjc lựykmjc khôlamqng quáyopi yếtplku, đznkbhtox tranh thùznkb cho lãvprbo mộgegzt thờhqtri gian. Nhưaqgjng ngưaqgjhqtri nàqqrpy chắdpssc chắdpssn phảqqrpi chếtplkt khôlamqng sai, cho nêpwqzn lãvprbo tìaqgjm ta.

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang cưaqgjhqtri ha hảqqrp:

- Tiểdwpwu tửlamq ngưaqgjơadvti coi nhưaqgj thôlamqng mìaqgjnh.

utsm La buồjwuyn bựykmjc khôlamqng thôlamqi, cưaqgjhqtri lạqkgznh nódutpi:

- Quảqqrp nhiêpwqzn cửlamqu tửlamq nhấfztxt sinh. Nhưaqgjng lãvprbo khôlamqng lo rằvmcyng ta códutp thểdwpw ra đznkbưaqgjmszic, nhấfztxt đznkbmszinh sẽlamqaqgjm lãvprbo trảqqrp thùznkb sao?

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang ngạqkgzo nghễayfz:

- Nếtplku ngưaqgjơadvti códutp thểdwpw sốfztxng đznkbi ra, đznkbódutpqqrp mạqkgzng ngưaqgjơadvti khôlamqng nêpwqzn tuyệtxfyt. Thiếtplkt mỗmgci từrdgo thờhqtri Hồjwuyng Hoang tớeteyi nay, tídsoqnh tĩzexynh vẫcguun làqqrp nhưaqgj vậsgwty. Mấfztxy vạqkgzn năjwuym qua, kẻmszi qua uy hiếtplkp chúrnvtng ta vôlamq sốfztx,

Thiếtplkt gia vẫcguun nhưaqgj trưaqgjeteyc sừrdgong sữqqrpng khôlamqng ngãvprb!

utsm La khôlamqng nódutpi cáyopii gìaqgj nữqqrpa, nhưaqgjng màqqrp trong lòbzzung đznkbãvprb nhậsgwtn đznkbmszinh, chắdpssc chắdpssn mìaqgjnh đznkbãvprb kếtplkt thùznkbznkbng Thiếtplkt gia.

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang khôlamqng phảqqrpi nhưaqgj bọappfn Hỏakpta Sưaqgj Đzdoxàqqrp, lãvprbo tớeteyi Vũutsm Uyêpwqzn sơadvtn cũutsmng nhưaqgj ngựykmja quen đznkbưaqgjhqtrng cũutsm. Mang theo Vũutsm La chỉutsm cầbsrtn rẽlamqqqrpi lầbsrtn đznkbãvprb đznkbi tớeteyi Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc.

advtn cốfztxc nàqqrpy khiếtplkn cho ngưaqgjhqtri ta vừrdgoa nhìaqgjn thấfztxy lậsgwtp tứjhoxc biếtplkt làqqrpadvti hung hiểdwpwm. Nhữqqrpng ngọappfn núrnvti xung quanh đznkbvzwku đznkbưaqgjmszic bao trùznkbm dưaqgjeteyi mộgegzt mảqqrpng thựykmjc vậsgwtt xanh tốfztxt, chỉutsmdutp Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc nàqqrpy lộgegz ra nham thạqkgzch trầbsrtn trụvqvui màqqrpu đznkbakpt sẫcguum mộgegzt mảqqrpng, giốfztxng nhưaqgj bịmsziyopiu tưaqgjơadvti nhuộgegzm qua mộgegzt lầbsrtn.

Trong Vũutsm Uyêpwqzn sơadvtn, cáyopic ngọappfn sơadvtn phong rấfztxt kỳdwpw lạqkgz, suôlamqng đznkbuộgegzt từrdgo trêpwqzn xuốfztxng dưaqgjeteyi giốfztxng nhưaqgj nhữqqrpng câvflgy trụvqvu chốfztxng trờhqtri. Màqqrp trụvqvu trờhqtri bêpwqzn trong Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc to hơadvtn nhữqqrpng nơadvti kháyopic rấfztxt nhiềvzwku, hơadvtn nữqqrpa cũutsmng códutpyopich đznkbáyopiaqgjnh phong giốfztxng nhưaqgjpwqzn ngoàqqrpi Vũutsm Uyêpwqzn sơadvtn, bao vâvflgy xung quanh Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc mộgegzt vòbzzung.


Đzdoxếtplkn ngoàqqrpi cốfztxc, Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang bèktvkn buôlamqng Vũutsm La ra nghỉutsm tạqkgzm. Tuy rằvmcyng đznkbâvflgy làqqrputsm Uyêpwqzn sơadvtn vôlamqznkbng hung hiếtplkm, nhưaqgjng màqqrp khôlamqng códutp mộgegzt con hung thúrnvtqqrpo dáyopim đznkbếtplkn quấfztxy rầbsrty Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang. Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang khôlamqng cầbsrtn cốfztx ýrdbr phódutpng xuấfztxt khídsoq tứjhoxc, nhưaqgjng bảqqrpn thâvflgn thựykmjc lựykmjc củhtoxa Đzdoxqkgzi Tháyopinh Yêpwqzu tộgegzc đznkbãvprb khiếtplkn cho đznkbáyopim hung thúrnvt sợmszivprbi, khôlamqng dáyopim tớeteyi gầbsrtn.

Đzdoxếtplkn đznkbêpwqzm, trăjwuyng lêpwqzn giữqqrpa trờhqtri, Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang mớeteyi xáyopich Vũutsm La lêpwqzn, chạqkgzy thẳjrhrng tớeteyi Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc.

qqrpo trong cốfztxc, chỉutsm thấfztxy xung quanh toàqqrpn làqqrp nham thạqkgzch trầbsrtn trụvqvui, dưaqgjeteyi áyopinh trăjwuyng toáyopit ra đznkbiểdwpwm đznkbiểdwpwm tinh quang, đznkbódutp chídsoqnh làqqrp nhữqqrpng kim loạqkgzi hiếtplkm lộgegz ra bêpwqzn ngoàqqrpi nham thạqkgzch.

utsm La âvflgm thầbsrtm cảqqrpm tháyopin mộgegzt tiếtplkng, vừrdgoa nhắdpssc tớeteyi Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc, đznkbáyopim Yêpwqzu tộgegzc đznkbãvprbaqgjng phấfztxn tớeteyi mứjhoxc khôlamqng thểdwpw tựykmj chùznkb. ởaekl Đzdoxôlamqng Thổlhkf vốfztxn thiếtplku thốfztxn kim loạqkgzi hiếtplkm, nơadvti nàqqrpy quảqqrp thậsgwtt chídsoqnh làqqrp mộgegzt bảqqrpo tàqqrpng lộgegz thiêpwqzn.

Đzdoxáyoping tiếtplkc trêpwqzn váyopich núrnvti, dưaqgjeteyi châvflgn núrnvti, trong bùznkbn đznkbfztxt đznkbbsrty Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy, khiếtplkn cho Yêpwqzu tộgegzc cơadvt hồjwuy khôlamqng dáyopim tiếtplkn vàqqrpo.

Đzdoxúrnvtng nhưaqgj lờhqtri Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang đznkbãvprbdutpi, Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy chỉutsmqqrp con kiếtplkn bìaqgjnh thưaqgjhqtrng phódutpng đznkbqkgzi, thôlamqng thưaqgjhqtrng to nhưaqgj con thỏakpt, toàqqrpn thâvflgn đznkbakpt nhưaqgj lửlamqa. Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexyaqgjhqtrng tráyoping códutp thểdwpw to bằvmcyng hồjwuy ly, hơadvtn nữqqrpa ngoàqqrpi thâvflgn toàqqrpn làqqrp giáyopip xáyopic cứjhoxng rắdpssn, đznkbdwpw lộgegz đznkbqkgzo đznkbqkgzo yêpwqzu

utsm La đznkbyopin rằvmcyng trong bầbsrty Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy, e rằvmcyng cũutsmng sửlamq dụvqvung loạqkgzi yêpwqzu văjwuyn nàqqrpy đznkbdwpwyopic đznkbmszinh cấfztxp bậsgwtc.

aqgjeteyi áyopinh trăjwuyng, đznkbáyopim hung vậsgwtt toàqqrpn thâvflgn màqqrpu đznkbakpt sẫcguum nàqqrpy đznkbang ngủhtox say, trong lúrnvtc chúrnvtng hôlamq hấfztxp códutp từrdgong cỗmgciaqgjơadvtng mùznkbqqrpu đznkbakpt phun ra, húrnvtt vàqqrpo, xinh đznkbrdbrp màqqrp đznkbáyoping sợmszi.

Dọappfc trêpwqzn đznkbưaqgjhqtrng đznkbi, vịmszi Đzdoxqkgzi Tháyopinh Yêpwqzu tộgegzc Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang vốfztxn thôlamq kệtxfych nàqqrpy cũutsmng tỏakpt ra cẩxmqrn thậsgwtn hẳjrhrn lêpwqzn. Kim loạqkgzi hiếtplkm nằvmcym ởaekl ven đznkbưaqgjhqtrng, chỉutsm cầbsrtn vớeteyi tay làqqrpdutp thểdwpw nhặvmclt đznkbưaqgjmszic, lãvprbo cũutsmng khôlamqng thèktvkm liếtplkc mắdpsst. Chỉutsm cầbsrtn khôlamqng làqqrpm kinh đznkbgegzng đznkbáyopim Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy đznkbang ngủhtox say, lãvprbo lậsgwtp tứjhoxc lưaqgjeteyt nhanh qua.

Thỉutsmnh thoảqqrpng dọappfc đznkbưaqgjhqtrng cũutsmng ngẫcguuu nhiêpwqzn gặvmclp phảqqrpi Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy vừrdgoa tỉutsmnh tạqkgzi. Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang ra tay nhanh nhưaqgj đznkbiệtxfyn chớeteyp, giếtplkt chếtplkt lặvmclng lẽlamq khôlamqng tiếtplkng đznkbgegzng.

Cứjhox nhưaqgj vậsgwty, hai ngưaqgjhqtri tiếtplkn sâvflgu vàqqrpo trung tâvflgm Toáyopii Kim Mêpwqz Cốfztxc thầbsrtn khôlamqng biếtplkt quỷlgco khôlamqng hay. Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang đznkbưaqgja Vũutsm La tớeteyi mộgegzt ngọappfn núrnvti códutpaqgjnh dáyoping cốfztx quáyopii. Xung quanh ngọappfn núrnvti nàqqrpy, sốfztxaqgjmszing Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexyehfqqqrpng nhiềvzwku hơadvtn hẳjrhrn, hơadvtn nữqqrpa loạqkgzi kiếtplkn đznkbbsrtu lãvprbnh to nhưaqgj hồjwuy ly, trêpwqzn thâvflgn thểdwpwdutppwqzu văjwuyn cũutsmng gia tăjwuyng rấfztxt nhiềvzwku.

aqnhpwqzn ngoàqqrpi, thôlamqng thưaqgjhqtrng trong mộgegzt trăjwuym con Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy thôlamqng thưaqgjhqtrng mớeteyi códutp mộgegzt con códutppwqzu văjwuyn, nhưaqgjng tớeteyi nơadvti nàqqrpy, khoảqqrpng ba mưaqgjơadvti con thôlamqng thưaqgjhqtrng lạqkgzi códutp mộgegzt con.

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang cũutsmng càqqrpng trởaeklpwqzn cẩxmqrn thậsgwtn hẳjrhrn lêpwqzn. Lãvprbo khẽlamq đznkbiểdwpwm mũutsmi châvflgn, nhẹrdbr nhàqqrpng xuyêpwqzn qua bầbsrty Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy, khôlamqng gâvflgy ra chúrnvtt tiếtplkng giódutpqqrpo. Đzdoxâvflgy cũutsmng làqqrp nguyêpwqzn nhâvflgn màqqrpvprbo khôlamqng dáyopim bay trêpwqzn khôlamqng. Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy chídsoqnh làqqrp hung thúrnvt thuộgegzc tídsoqnh Hỏakpta, cựykmjc kỳdwpw nhạqkgzy cảqqrpm vớeteyi biếtplkn hódutpa nhiệtxfyt đznkbgegz, chỉutsm cầbsrtn mộgegzt chúrnvtt giódutp nhẹrdbrutsmng đznkbhtox khiếtplkn cho bọappfn chúrnvtng cảqqrpnh giáyopic.

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang vòbzzung qua rấfztxt nhiềvzwku Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexypwqzn ngoàqqrpi, đznkbếtplkn dưaqgjeteyi châvflgn ngọappfn núrnvti hìaqgjnh dáyoping kỳdwpw dịmszi nọappf, sốfztxaqgjmszing Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy lạqkgzi giảqqrpm đznkbi rấfztxt nhiềvzwku. Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang mang Vũutsm La tìaqgjm tớeteyi mộgegzt cửlamqa đznkbgegzng cao bằvmcyng nửlamqa ngưaqgjhqtri, trưaqgjeteyc hếtplkt đznkbfztxy Vũutsm La vàqqrpo, sau đznkbódutp khom ngưaqgjhqtri bòbzzuqqrpo.

aqgjeteyi châvflgn ngọappfn núrnvti nọappfdutp rấfztxt nhiềvzwku cửlamqa đznkbgegzng, dàqqrpy đznkbvmclc khắdpssp nơadvti. Cửlamqa đznkbgegzng màqqrp Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang chui vàqqrpo chídsoqnh làqqrp lớeteyn nhấfztxt.

pwqzn trong đznkbgegzng vôlamqznkbng bódutpng loáyoping, hiểdwpwn nhiêpwqzn Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexy thưaqgjhqtrng xuyêpwqzn ra vàqqrpo.

utsm La khôlamqng thểdwpw nhúrnvtc nhídsoqch, chỉutsmdutp thểdwpw nhờhqtr Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang phídsoqa sau đznkbxmqry tớeteyi. Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang lạqkgzi vôlamqznkbng thôlamq bạqkgzo, đznkbxmqry cho Vũutsm La va vàqqrpo chỗmgciqqrpy chỗmgci nọappf, đznkbau đznkbeteyn vôlamqznkbng, lòbzzung hắdpssn hậsgwtn lãvprbo khốfztxn nàqqrpy tớeteyi cựykmjc đznkbiểdwpwm.

utsmng may thôlamqng đznkbqkgzo cũutsmng khôlamqng dàqqrpi, rấfztxt nhanh đznkbãvprb tớeteyi cuốfztxi. Phídsoqa sau làqqrp mộgegzt khoảqqrpng rộgegzng lớeteyn, đznkbhtox cho bốfztxn, năjwuym chiếtplkc xe ngựykmja chạqkgzy song song. Nódutpc cũutsmng rấfztxt cao, códutp chừrdgong hai, ba trưaqgjmszing.

Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang đznkbjhoxng thẳjrhrng ngưaqgjhqtri dậsgwty, xáyopich Vũutsm La đznkbi tiếtplkp.

Xung quanh nơadvti nàqqrpy hầbsrtu nhưaqgj khôlamqng códutp con Phệtxfy Kim Hỏakpta Nghĩzexyqqrpo cảqqrp, Thiếtplkt Hoàqqrpnh Giang hạqkgz giọappfng khẽlamqdutpi:

- Tiểdwpwu tửlamq, nơadvti nàqqrpy làqqrp tầbsrtng thứjhox hai còbzzun chưaqgja códutpaqgj, đznkbếtplkn tầbsrtng ba sẽlamq tiếtplkn vàqqrpo phạqkgzm vi cảqqrpm ứjhoxng củhtoxa Nghĩzexy Hậsgwtu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.