Tiên Tuyệt

Chương 384 : Toái kim mê cốc

    trước sau   
Mộucxtc Thầpwpfn Trủybozng làswhdqdyqi hẻphdko láhxzunh, nếnwcsu Báhxzun Yêvxthu tộucxtc muốqunln tìqukbm nàswhdng, nhấnghrt thờntaai cũwjpvng khóommtqukbm ra.

wjpv La bấnghrt đpmzxgditc dĩfzqk đpmzxáhxzup ứmijhng, thậvofdt ra hắgditn còzeebn mộucxtt ýceinvxthntaang kháhxzuc, làswhd mang Nam Vinh Âmijhm vềpsws Trung Châvlkhu, tìqukbm mộucxtt đpmzxzixva phưvxthơqdyqng trôaqvyng giữwwpo, nàswhdng cũwjpvng sẽkowk khôaqvyng vềpsws Thầpwpfn Hoang hảmchbi đpmzxưvxthtrpyc.

Sau khi cáhxzuo biệqrzrt Nhan lãhireo cùqunlng Nhan Chỉojvm Vi, Vũwjpv La chuẩommtn bịzixv mang theo hai nữwwpo nhâvlkhn rờntaai Thanh Khâvlkhu, trởnwvg lạrkgci Lạrkgcc Nhậvofdt hoang nguyêvxthn. Hắgditn đpmzxiềpswsu khiểmijhn cụvofdm mâvlkhy trắgditng, vừqdyqa bay ra khỏxyjvi Thanh Khâvlkhu chừqdyqng mưvxthntaai mấnghry dặxxpam, bỗyhsxng nhiêvxthn giữwwpoa khôaqvyng trung cóommt mộucxtt bóommtng đpmzxen giáhxzung xuốqunlng thậvofdt mạrkgcnh, đpmzxáhxzunh cho cụvofdm mâvlkhy trắgditng tan táhxzuc, biếnwcsn thàswhdnh đpmzxrkgco Ngọtrpyc Ấeqlsn Linh phùqunl, vùqunl mộucxtt tiếnwcsng chui trởnwvg lạrkgci trong lòzeebng Vũwjpv La.

Ba ngưvxthntaai Vũwjpv La théqrzrt lêvxthn kinh hãhirei, từqdyq đpmzxucxt cao ngàswhdn trưvxthtrpyng rơqdyqi xuốqunlng dưvxthceini. Ba ngưvxthntaai còzeebn chưvxtha kịzixvp đpmzxzixvnh thầpwpfn, đpmzxãhire thấnghry mộucxtt bàswhdn tay khổhireng lồvxthvnbqng khôaqvyng húkkxot mạrkgcnh, Vũwjpv La chỉojvm cảmchbm thấnghry mộucxtt cỗyhsx hấnghrp lựxxakc khổhireng lồvxthqrzro hắgditn vàswhdo trong bàswhdn tay ấnghry.

Lựxxakc lưvxthtrpyng nọtrpyqunlng mạrkgcnh tớceini mứmijhc khôaqvyng thểmijh phảmchbn kháhxzung.

swhdn tay nọtrpy bắgditt đpmzxưvxthtrpyc Vũwjpv La, chủyboz nhâvlkhn củyboza nóommt lậvofdp tứmijhc hiệqrzrn hìqukbnh giữwwpoa khôaqvyng trung. Đzeebâvlkhy làswhd mộucxtt lãhireo nhâvlkhn thâvlkhn cao hơqdyqn sáhxzuu mưvxthơqdyqi trưvxthtrpyng, đpmzxpwpfu tóommtc khôaqvyswhdng rốqunli nùqunli, trêvxthn tráhxzun cóommt ba đpmzxrkgco yêvxthu văvnbqn màswhdu đpmzxxyjv, đpmzxôaqvyi mắgditt nhỏxyjvtrpyu bắgditn ra hung quang bốqunln phítrpya.


Trong Thanh Khâvlkhu vang lêvxthn mộucxtt tiếnwcsng gầpwpfm giậvofdn dữwwpo:

- Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang, lãhireo dáhxzum tớceini dưvxthơqdyqng oai trưvxthceinc cửgdita nhàswhd chúkkxong ta, cóommt lẽkowk đpmzxãhire quêvxthn mấnghrt mộucxtt chưvxthnwvgng hồvxthi mộucxtt vạrkgcn ba ngàswhdn năvnbqm trưvxthceinc.

wjpv La âvlkhm thầpwpfm kêvxthu khổhire:“Thìqukb ra làswhd Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang, lầpwpfn nàswhdy hỏxyjvng béqrzrt, e rằbwsong lãhireo giàswhdswhdy hậvofdn thấnghru xưvxthơqdyqng mìqukbnh..

Nhan lãhireo théqrzrt lêvxthn giậvofdn dữwwpo, âvlkhm thầpwpfm pháhxzut lựxxakc, lậvofdp tứmijhc cóommt hai cỗyhsx lựxxakc lưvxthtrpyng đpmzxpsws lấnghry Nhan Chỉojvm Vi cùqunlng Nam Vinh Âmijhm bịzixv tróommti âvlkhm thầpwpfm hạrkgc xuốqunlng.

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang tứmijhc giậvofdn nóommti:

- Nhan Chi Tâvlkhy, đpmzxqdyqng rưvxthntaam lờntaai nữwwpoa, ta nhấnghrt đpmzxzixvnh phảmchbi lấnghry Hoàswhdn Hồvxthn Thảmchbo. Ba ngàswhdy sau ta chờntaahireo ởnwvg Cầpwpfm Mãhireng sơqdyqn Đzeebqunli Nguyệqrzrt nham, lãhireo khôaqvyng giao ra Hoàswhdn Hồvxthn Thảmchbo, ta sẽkowk giếnwcst tiểmijhu tửgditswhdy!

Thâvlkhn hìqukbnh lãhireo nhanh chóommtng thu nhỏxyjv lạrkgci, hóommta thàswhdnh hìqukbnh dáhxzung ngưvxthntaai thưvxthntaang, váhxzuc Vũwjpv La đpmzxãhire bịzixv phong ấnghrn toàswhdn thâvlkhn lêvxthn vai, quáhxzut to mộucxtt tiếnwcsng:

- Đzeebi!

Xung quanh thâvlkhn lãhireo thìqukbnh lìqukbnh bạrkgco pháhxzut mộucxtt mảmchbng huyếnwcst quang, dẫqupsn đpmzxucxtng vôaqvy sốqunl bọtrpyt nưvxthceinc trong khôaqvyng khítrpy xung quanh bạrkgco pháhxzut, nháhxzuy mắgditt đpmzxãhire xuyêvxthn qua trờntaai quang, xuấnghrt hiệqrzrn ngoàswhdi ngàswhdn dặxxpam.

Nhan Chỉojvm Vi vộucxti vàswhdng chạrkgcy tớceini, thấnghry Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang đpmzxãhire đpmzxi rồvxthi, nôaqvyn nóommtng giậvofdm châvlkhn:

- Gia gia, mau đpmzxuổhirei theo...

Khôaqvyng biếnwcst Nhan lãhireo đpmzxãhire đpmzxmijhng trêvxthn ngọtrpyn sơqdyqn phong gầpwpfn đpmzxóommt từqdyqkkxoc nàswhdo, lắgditc lắgditc đpmzxpwpfu bấnghrt đpmzxgditc dĩfzqk:

- Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang pháhxzut đpmzxucxtng Huyếnwcst Hàswhd đpmzxucxtn, Đzeebôaqvyng Thổhire khôaqvyng cóommt ai cóommt thểmijh đpmzxuổhirei kịzixvp Nhan Chỉojvm Vi lo lắgditng:


- Vậvofdy làswhdm sao bâvlkhy giờntaa? Hoàswhdn Hồvxthn Thảmchbo đpmzxãhirequnlng rồvxthi, lấnghry gìqukb đpmzxi cứmijhu Vũwjpv La?

Nhan Chi Tâvlkhy cũwjpvng khôaqvyng nghĩfzqk ra biệqrzrn pháhxzup gìqukb, cúkkxoi đpmzxpwpfu cau màswhdy suy nghĩfzqk nửgdita ngàswhdy, rốqunlt cụvofdc cắgditn răvnbqng mộucxtt cáhxzui:

- Ta đpmzxi tìqukbm Hồvxthng Pháhxzu Hảmchbi, toàswhdn làswhd do lãhireo làswhdm liêvxthn lụvofdy. Hai lãhireo giàswhd chúkkxong ta tớceini Đzeebqunli Nguyệqrzrt nham, ta cũwjpvng khôaqvyng tin Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang dáhxzum khôaqvyng nểmijh mặxxpat hai ngưvxthntaai chúkkxong ta.

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang dáhxzum bắgditt ngưvxthntaai trưvxthceinc cửgdita Thanh Khâvlkhu, Nhan lãhireo trong lòzeebng nổhirei giậvofdn. Đzeebrkgci Tháhxzunh Yêvxthu tộucxtc khítrpy tứmijhc hùqunlng báhxzu cựxxakc thịzixvnh, quéqrzrt sạrkgcch vẻphdk ôaqvyn nhu nho nhãhire ngàswhdy thưvxthntaang:

- Nếnwcsu Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang khôaqvyng thứmijhc thòzeebi, vậvofdy từqdyq nay vềpsws sau trêvxthn thếnwcs gian nàswhdy sẽkowk khôaqvyng còzeebn Thâvlkhm Uyêvxthn Huyếnwcst Ngạrkgcc nhấnghrt tộucxtc.

---------

wjpv La bịzixv Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang váhxzuc trêvxthn vai, chỉojvm cảmchbm thấnghry tiếnwcsng gióommt àswhdo àswhdo rung đpmzxucxtng bêvxthn tai nhưvxth sấnghrm đpmzxucxtng. Cảmchbnh vậvofdt hai bêvxthn nhanh chóommtng lui vềpsws phítrpya sau, vớceini nhãhiren lựxxakc củyboza hắgditn vẫqupsn khôaqvyng thểmijh nhìqukbn kịzixvp. Vũwjpv La cảmchbm thấnghry hoảmchbng sợtrpy, khôaqvyng ngờntaa tốqunlc đpmzxucxthireo nhâvlkhn nàswhdy kinh ngưvxthntaai nhưvxth vậvofdy.

Tốqunlc đpmzxucxt nhưvxth vậvofdy, Vũwjpv La phỏxyjvng chừqdyqng dùqunlswhd Nhan lãhireo hoặxxpac Hồvxthng Pháhxzu Hảmchbi cũwjpvng khôaqvyng cóommthxzuch nàswhdo đpmzxuổhirei theo, xem ra muốqunln đpmzxưvxthtrpyc cứmijhu, chỉojvmommt thểmijh đpmzxtrpyi ba ngàswhdy sau.

Quảmchb nhiêvxthn, mặxxpat sau vẫqupsn khôaqvyng thấnghry truy binh. Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang lấnghry tốqunlc đpmzxucxt kinh ngưvxthntaai nàswhdy đpmzxvxthn cuồvxthng chạrkgcy đpmzxi mấnghry canh giờntaa, cũwjpvng mệqrzrt thởnwvg hồvxthng hộucxtc, đpmzxpwpfu đpmzxpwpfy mồvxthaqvyi.

hireo ngừqdyqng lạrkgci trong mộucxtt ngọtrpyn núkkxoi hoang màswhdwjpv La khôaqvyng biếnwcst, khôaqvyng chúkkxot kháhxzuch sáhxzuo vứmijht Vũwjpv La trêvxthn đpmzxáhxzum loạrkgcn thạrkgcch ngổhiren ngang, giơqdyq tay lau mồvxthaqvyi tráhxzun.

vxthng Vũwjpv La đpmzxvofdp vàswhdo đpmzxáhxzu nhọtrpyn, đpmzxau đpmzxceinn vôaqvyqunlng.

Đzeebôaqvyi mắgditt nhỏxyjv hẹmchbp củyboza Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang bắgditn ra hung quang bốqunln phítrpya, nhìqukbn Vũwjpv La chằbwsom chằbwsom, xòzeebe bàswhdn tay to nhưvxth chiếnwcsc quạrkgct láhxzu bồvxth, lạrkgcnh lùqunlng hỏxyjvi:

- Têvxthn khốqunln kia, yêvxthu đpmzxan củyboza lãhireo tửgdit đpmzxâvlkhu?


wjpv La lắgditc đpmzxpwpfu:

- Dùqunl ta chịzixvu trảmchb cho lãhireo, lãhireo cũwjpvng khôaqvyng cóommthxzuch nàswhdo sửgdit dụvofdng.

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang khẽkowk cau màswhdy, nhìqukbn hắgditn chăvnbqm chúkkxo:

- Tiểmijhu tửgdit, rốqunlt cụvofdc ngưvxthơqdyqi giởnwvg thủyboz đpmzxoạrkgcn gìqukb, viêvxthn yêvxthu đpmzxan nọtrpy, lãhireo phu cũwjpvng phảmchbi hao tổhiren rấnghrt nhiềpswsu sứmijhc lựxxakc mớceini cóommt thểmijh áhxzup chếnwcs, ngưvxthơqdyqi làswhdm thếnwcsswhdo cho nóommt cam tâvlkhm tìqukbnh nguyệqrzrn quy thuậvofdn nhưvxth vậvofdy?

wjpv La mỉojvmm cưvxthntaai:

- Lãhireo nghĩfzqk rằbwsong ta sẽkowkommti cho lãhireo biếnwcst sao?

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang cưvxthntaai hăvnbqng hắgditc:

- Nóommti hay khôaqvyng cũwjpvng khôaqvyng sao cảmchb, Thiếnwcst mỗyhsx giàswhdu cóommt so ra chỉojvmqrzrm Nhan Chi Tâvlkhy, nhưvxthng cũwjpvng khôaqvyng tớceini nỗyhsxi xem mộucxtt viêvxthn thưvxthtrpyng cốqunlvxthu đpmzxan lớceinn bằbwsong trờntaai.

Tuy rằbwsong dáhxzung ngưvxthntaai lãhireo đpmzxãhire thu nhỏxyjv lạrkgci, nhưvxthng cũwjpvng cóommt thểmijh xếnwcsp vàswhdo hạrkgcng ‘ngưvxthntaai khổhireng lồvxth’. Dáhxzung ngưvxthntaai Vũwjpv La đpmzxãhire đpmzxưvxthtrpyc xem làswhd cao lớceinn cưvxthntaang tráhxzung, cao hơqdyqn ngưvxthntaai bìqukbnh thưvxthntaang nửgdita cáhxzui đpmzxpwpfu, nhưvxthng trưvxthceinc mặxxpat Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang vẫqupsn còzeebn thua mộucxtt cáhxzui đpmzxpwpfu.

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang tiệqrzrn tay xáhxzuch hắgditn lêvxthn, đpmzxi nhanh vềpsws phítrpya trưvxthceinc, vừqdyqa đpmzxi vừqdyqa nóommti:

- Hiệqrzrn tạrkgci têvxthn khốqunln ngưvxthơqdyqi cứmijh việqrzrc mạrkgcnh miệqrzrng khôaqvyng sao, Thiếnwcst mỗyhsxwjpvng khôaqvyng muốqunln tranh hơqdyqi cùqunlng ngưvxthntaai chếnwcst.

wjpv La nghe vậvofdy giậvofdt mìqukbnh kinh hãhirei, ngoàswhdi miệqrzrng nóommti:

- Lãhireo muốqunln giếnwcst ta ưvxth, chẳxwwfng lẽkowkhireo khôaqvyng cầpwpfn Hoàswhdn Hồvxthn Thảmchbo?


- Ngưvxthơqdyqi cho rằbwsong Thiếnwcst mỗyhsxswhd kẻphdk ngốqunlc sao, Thầpwpfn Hoang hảmchbi xảmchby ra đpmzxucxtng tĩfzqknh lớceinn nhưvxth vậvofdy, sao ta khôaqvyng biếnwcst? Chỉojvm cầpwpfn bắgditt vàswhdi têvxthn Báhxzun Yêvxthu tộucxtc hỏxyjvi qua mộucxtt chúkkxot, thừqdyqa biếnwcst Hồvxthng Pháhxzu Hảmchbi cầpwpfn Hoàswhdn Hồvxthn Thảmchbo đpmzxmijhswhdm gìqukb.

wjpv La hếnwcst sứmijhc bấnghrt ngờntaa:

- Lãhireo biếnwcst rồvxthi...

- Hừqdyq, đpmzxưvxthơqdyqng nhiêvxthn biếnwcst. Hồvxthng Pháhxzu Hảmchbi chỉojvmommt mộucxtt truyềpswsn nhâvlkhn, Hoàswhdn Hồvxthn Thảmchbo tớceini tay chắgditc chắgditn sẽkowk sửgdit dụvofdng ngay tứmijhc khắgditc.

- Vậvofdy vìqukb sao lãhireo còzeebn ưvxthceinc hẹmchbn Nhan lãhireo ba ngàswhdy sau gặxxpap ởnwvg Đzeebqunli Nguyệqrzrt nham?

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang xáhxzuch hắgditn lêvxthn đpmzxqunli mặxxpat vớceini mìqukbnh, nhếnwcsch môaqvyi cưvxthntaai lạrkgcnh:

- Bởnwvgi vìqukb ta muốqunln làswhdm mộucxtt chuyệqrzrn, ưvxthceinc hẹmchbn nàswhdy cóommt thểmijh áhxzup chếnwcs hai lãhireo giàswhd kia, hơqdyqn nữwwpoa buộucxtc hai lãhireo đpmzxi Đzeebqunli Nguyệqrzrt nham.

Trêvxthn mặxxpat Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang lộucxt vẻphdk trêvxthu chọtrpyc:

- Tiểmijhu tửgdit, đpmzxqdyqng giởnwvg tròzeeb trưvxthceinc mặxxpat Thiếnwcst mỗyhsx. Lúkkxoc Thiếnwcst mỗyhsx tung hoàswhdng thiêvxthn hạrkgc, Nhâvlkhn tộucxtc cáhxzuc ngưvxthơqdyqi vẫqupsn còzeebn làswhd mộucxtt đpmzxáhxzum man di, còzeebn chưvxtha khai hóommta.

wjpv La lạrkgci giậvofdt mìqukbnh kinh hãhirei:

- Lãhireo đpmzxãhire nhìqukbn ra ta làswhd...

- Nóommti thừqdyqa!

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang hừqdyq lạrkgcnh mộucxtt tiếnwcsng khinh thưvxthntaang:


- Chiếnwcsc mặxxpat nạrkgcswhdy bấnghrt quáhxzu chỉojvmswhd tròzeeb trẻphdk, ngưvxthơqdyqi cho rằbwsong cóommt thểmijh qua mắgditt đpmzxưvxthtrpyc Đzeebrkgci Tháhxzunh Yêvxthu tộucxtc hay sao?

wjpv La áhxzu khẩommtu nghẹmchbn lờntaai. Từqdyq Hồvxthng Pháhxzu Hảmchbi đpmzxếnwcsn Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang, đpmzxáhxzum quáhxzui vậvofdt sốqunlng mấnghry vạrkgcn năvnbqm nàswhdy quảmchb nhiêvxthn kẻphdkswhdo kẻphdk nấnghry hếnwcst sứmijhc tinh mìqukbnh, lạrkgci thêvxthm hùqunlng mạrkgcnh.

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang nhìqukbn hắgditn chăvnbqm chúkkxo, hừqdyq mộucxtt tiếnwcsng lạrkgci nóommti:

- Tiểmijhu tửgdit, chuyếnwcsn nàswhdy tuy rằbwsong ngưvxthơqdyqi cửgditu tửgdit nhấnghrt sinh, nhưvxthng rốqunlt cụvofdc vẫqupsn còzeebn cóommt khảmchbvnbqng đpmzxưvxthtrpyc sốqunlng. Tuy rằbwsong títrpynh tĩfzqknh Thiếnwcst mỗyhsx sắgditt máhxzuu thậvofdt, nhưvxthng làswhdm ngưvxthntaai nêvxthn chừqdyqa mộucxtt đpmzxưvxthntaang, ngàswhdy sau dễwdth gặxxpap lạrkgci. Mộucxtt đpmzxưvxthntaang sinh cơqdyqswhdy thếnwcsswhdo, vậvofdy phảmchbi xem bảmchbn thâvlkhn ngưvxthơqdyqi.

wjpv La đpmzxang muốqunln hỏxyjvi lãhireo mộucxtt đpmzxưvxthntaang sinh cơqdyqswhdy làswhdhxzui gìqukb, Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang thìqukbnh lìqukbnh vỗyhsxswhdo ngưvxthntaai hắgditn mộucxtt cáhxzui, Vũwjpv La chỉojvm cảmchbm thấnghry hai mắgditt tốqunli sầpwpfm, hôaqvyn mêvxth lậvofdp tứmijhc.

---------

wjpvng khôaqvyng biếnwcst qua bao lâvlkhu, Vũwjpv La từqdyq từqdyq tỉojvmnh lạrkgci, pháhxzut hiệqrzrn mìqukbnh đpmzxang ngồvxthi trêvxthn mộucxtt đpmzxáhxzum cỏxyjv, xung quanh toàswhdn làswhd đpmzxvxthi núkkxoi thấnghrp béqrzr. Hắgditn ngơqdyq ngáhxzuc nhìqukbn quanh, tuy rằbwsong đpmzxpwpfu cóommt thểmijh cửgdit đpmzxucxtng, nhưvxthng tứmijh chi vẫqupsn bịzixv phong bếnwcs.

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang đpmzxang ởnwvghxzuch đpmzxóommt khôaqvyng xa, cởnwvgi bỏxyjvvlkhy quầpwpfn, vôaqvyqunlng sảmchbng khoáhxzui tưvxthceini Lãhireo xoa xoa đpmzxùqunli, quay đpmzxpwpfu lạrkgci nóommti vớceini Vũwjpv La:

- Hắgditc hắgditc, tiểmijhu tửgdit ngưvxthơqdyqi xem thếnwcskkxoi xung quanh cóommt cảmchbm thấnghry quen thuộucxtc khôaqvyng?

wjpv La đpmzxưvxthtrpyc lãhireo nhắgditc nhởnwvg, cảmchbm thấnghry quan sáhxzut, bấnghrt ngờntaa thốqunlt lêvxthn:

- Đzeebâvlkhy làswhdvxthn ngoàswhdi Vũwjpv Uyêvxthn sơqdyqn.

Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang tưvxthceini câvlkhy xong, vung vẩommty lãhireo Nhịzixvaqvyqunlng thôaqvy tụvofdc:

- Nhãhiren quang khôaqvyng tệqrzr, sao hảmchb, trởnwvg vềpsws chốqunln cũwjpvommt cảmchbm tưvxthntaang gìqukb?

hireo cũwjpvng khôaqvyng rửgdita tay, xáhxzuch Vũwjpv La lêvxthn đpmzxi thẳxwwfng tớceini Vũwjpv Uyêvxthn sơqdyqn. Hai châvlkhn lãhireo sảmchbi bưvxthceinc thậvofdt nhanh, mỗyhsxi bưvxthceinc vưvxthtrpyt qua khoảmchbng cáhxzuch ba mưvxthơqdyqi trưvxthtrpyng. Thiếnwcst Hoàswhdnh Giang vừqdyqa đpmzxi vừqdyqa

- Tiểmijhu tửgdit, đpmzxếnwcsn nơqdyqi nàswhdy rồvxthi, Thiếnwcst mỗyhsxwjpvng khôaqvyng giấnghru gìqukb ngưvxthơqdyqi, lầpwpfn nàswhdy chúkkxong ta đpmzxi Toáhxzui Kim Mêvxth Cốqunlc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.