Tiên Tuyệt

Chương 383 : Ngọc ấn linh phù (trung)

    trước sau   
Nhan Chỉilvw Vi hágtxk hốloktc mồnnzim, Tam Chuyểnpjpn yêjobnu đarlran cónpjp ýnprb nghĩptyia thếyuhpfmwuo, nàfmwung hiểnpjpu rấhbglt rõeuawfmwung.

dzfz La cónpjp phágtxkp môezezn Cửbhlpu Chuyểnpjpn Luyệfczbn Phùbemb, đarlrưzmqiơunqmng nhiêjobnn hiểnpjpu rõeuawfmwung hơunqmn, hắsvlqn nhìbabrn viêjobnn yêjobnu đarlran nọbwmt vớrmlhi vẻrmlh bấhbglt ngờrvzm, cưzmqirvzmi nónpjpi:

- Khôezezng ngờrvzm thứngmkfmwuy chỉilvwfmwu tiệfczbn tay nhặrqnot đarlrưzmqidzfzc, lạzplwi trâkbuvn quýnprb tớrmlhi mứngmkc nhưzmqi vậhyzhy.

Ngay cảlbka Nhan Chỉilvw Vi cũdzfzng liếyuhpc nhìbabrn bìbabrnh đarlrhbglt nọbwmt vớrmlhi ágtxknh mắsvlqt tham lam.

Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai nónpjpi:

- Ta đarlrãzplwnpjpi rõeuawfmwung, nếyuhpu ngưzmqiơunqmi khẳabhkng khágtxki tặrqnong viêjobnn yêjobnu đarlran nàfmwuy cho Hồnnzing Ngạzplwo, sau khi y dung hợdzfzp, chắsvlqc chắsvlqn thựngmkc lựngmkc sẽqykfbhlpng tiếyuhpn hơunqmn trưzmqirmlhc gấhbglp đarlrôezezi. Nếyuhpu ngưzmqiơunqmi muốloktn thu hồnnzii, ta cũdzfzng sẽqykf khôezezng trágtxkch ngưzmqiơunqmi, nónpjpi thậhyzht, ta lấhbgly bảlbkao bốlokti trâkbuvn quýnprb nhưzmqi vậhyzhy, trong lòrqnong cũdzfzng cảlbkam thấhbgly ágtxky nágtxky.


dzfz La khoágtxkt tay ngăbhlpn lạzplwi, cưzmqirvzmi nónpjpi:

- Tiềhbgln bốlokti cũdzfzng biếyuhpt thâkbuvn phậhyzhn ta, ta chínnptnh làfmwu Nhâkbuvn tộqykfc, giữnnzijobnu đarlran nàfmwuy thìbabrnpjp ínnptch gìbabr?

Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai ngậhyzhp ngừkbuvng:

- Nónpjpi nhưzmqi vậhyzhy...

dzfz La cắsvlqt ngang lờrvzmi lãzplwo:

- Nếyuhpu ta đarlrãzplw lấhbgly ra, tuyệfczbt đarlrlokti sẽqykf khôezezng thu vềhbgl. Tiềhbgln bốlokti, khôezezng dágtxkm giấhbglu ngàfmwui, sởcynsptyi ta lấhbgly ra làfmwubabrnnptnh trọbwmtng ngàfmwui vìbabr ngưzmqirvzmi khágtxkc đarlrem thâkbuvn mạzplwo hiểnpjpm, đarlrhyzhp vỡptyijobnu đarlran củanfda mìbabrnh, cho nêjobnn xin tiềhbgln bốlokti đarlrkbuvng khágtxkch ságtxko.

Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai sữnnzing sờrvzm mộqykft chúbkaat, thấhbgly dágtxkng vẻrmlhdzfz La vôezezbembng kiêjobnn quyếyuhpt, cấhbglt tiếyuhpng thởcynsfmwui, gậhyzht gậhyzht đarlrisjyu:

- Lãzplwo giàfmwu ta cảlbkam tạzplw.

zplwo đarlrãzplw quyếyuhpt đarlryestnh nhậhyzhn lấhbgly, khôezezng nónpjpi thêjobnm gìbabr nữnnzia, thu lấhbgly bìbabrnh đarlrhbglt. Lãzplwo ngẫrvzmm nghĩptyi mộqykft chúbkaat, lạzplwi nónpjpi:

- Khôezezng đarlrưzmqidzfzc, lãzplwo nhâkbuvn gia ta khôezezng thểnpjp lấhbgly khôezezng thứngmkfmwuy...

dzfz La nởcyns mộqykft nụabhkzmqirvzmi khổbkaa, hắsvlqn hiểnpjpu loạzplwi ngưzmqirvzmi mặrqnot lạzplwnh lòrqnong nónpjpng nhưzmqi Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai, e rằgtxkng cảlbka đarlròrqnoi toàfmwun làfmwu ngưzmqirvzmi khágtxkc chiếyuhpm phầisjyn hơunqmn củanfda lãzplwo. Nay lãzplwo chiếyuhpm phầisjyn hơunqmn củanfda mìbabrnh, mìbabrnh lạzplwi khôezezng lấhbgly gìbabr củanfda lãzplwo, e rằgtxkng vềhbgl sau lãzplwo khónpjpjobnn lòrqnong.

Cho nêjobnn Vũdzfz La khôezezng chốlokti từkbuv, cưzmqirvzmi hìbabrbabrnpjpi:

- Đerdwưzmqidzfzc rồnnzii, lãzplwo nhâkbuvn gia ngàfmwui cónpjp bảlbkao bốlokti gìbabr khôezezng cầisjyn tớrmlhi, vứngmkt cho ta vàfmwui mónpjpn làfmwu đarlrưzmqidzfzc.


Thấhbgly Vũdzfz La khôezezng khágtxkch ságtxko vớrmlhi lãzplwo, tâkbuvm trạzplwng Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai trởcynsjobnn tốloktt hơunqmn, bậhyzht cưzmqirvzmi sảlbkang khoágtxki:

- Ha ha ha, quảlbka thậhyzht cónpjp thứngmkfmwuy cónpjp thểnpjp cho ngưzmqiơunqmi.

Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai vẫrvzmy tay, mộqykft đarlrzplwo hàfmwuo quang từkbuvzmqirmlhng bảlbkao khốlokt củanfda lãzplwo bay tớrmlhi.

Nhan Chỉilvw Vi ởcynsjobnn cạzplwnh trêjobnu chọbwmtc:

- Hồnnzing gia gia, ngàfmwui nhậhyzhn vậhyzht trâkbuvn quýnprb nhưzmqi vậhyzhy củanfda ngưzmqirvzmi ta, bảlbkao bốlokti nàfmwuy phảlbkai cao cấhbglp hơunqmn mớrmlhi đarlrưzmqidzfzc, khôezezng thếyuhpfmwum hạzplw thấhbglp thâkbuvn phậhyzhn lãzplwo nhâkbuvn gia ngàfmwui...

Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai cưzmqirvzmi nónpjpi:

- Khôezezng cầisjyn tiểnpjpu hồnnzi ly ngưzmqiơunqmi khínnptch tưzmqirmlhng, Hồnnzing gia gia ta phảlbkai đarlrâkbuvu làfmwu ngưzmqirvzmi keo kiệfczbt.

Đerdwzplwo hàfmwuo quang trong tay Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai khẽqykf chuyểnpjpn, hónpjpa thàfmwunh tágtxkm đarlriểnpjpm bạzplwch quang. Chỉilvw thấhbgly Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai giơunqm tay ra xếyuhpp lạzplwi, xếyuhpp tágtxkm đarlriểnpjpm bạzplwch quang thàfmwunh hìbabrnh mộqykft cágtxki chặrqnon giấhbgly.

zplwo đarlrưzmqia chặrqnon giấhbgly nọbwmt cho Vũdzfz La, ngẫrvzmm nghĩptyi mộqykft chúbkaat, lạzplwi lấhbgly trong lòrqnong ra mộqykft chiếyuhpc ngọbwmtc giảlbkan đarlrưzmqia cho Vũdzfz La.

Hai thứngmkfmwuy vàfmwuo tay Vũdzfz La, ngọbwmtc giảlbkan khôezezng nónpjpi, nhưzmqing chặrqnon giấhbgly do tágtxkm đarlriểnpjpm bạzplwch quang tạzplwo thàfmwunh khiếyuhpn cho Vũdzfz La phảlbkai giậhyzht nảlbkay mìbabrnh:

- Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc! Linh phùbemb! Tiềhbgln bốlokti, cágtxki nàfmwuy, cágtxki nàfmwuy quágtxk mứngmkc trâkbuvn quýnprb, ta khôezezng thểnpjp nhậhyzhn...

gtxkm đarlriểnpjpm bạzplwch quang kia khôezezng ngờrvzm lạzplwi làfmwugtxkm khốlokti Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc, luyệfczbn chếyuhp thàfmwunh tágtxkm ngọbwmtc phùbembnpjpbabrnh ngọbwmtc ấhbgln. Giữnnzia chúbkaang cónpjp mộqykft lựngmkc lưzmqidzfzng tưzmqiơunqmng quan nàfmwuo đarlrónpjp, cónpjp thểnpjp tổbkaang hợdzfzp lạzplwi, cũdzfzng cónpjp thểnpjp phâkbuvn tágtxkn đarlrágtxknh chếyuhpt kẻrmlh đarlryestch.

Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai trừkbuvng mắsvlqt:


- Nếyuhpu ngưzmqiơunqmi khôezezng chịyestu nhậhyzhn, vậhyzhy ta cũdzfzng khôezezng thểnpjp lấhbgly viêjobnn yêjobnu đarlran nàfmwuy.

dzfz La tỏfczb ra khónpjp xửbhlp:

- Đerdwâkbuvy... đarlrâkbuvy khôezezng phảlbkai làfmwuzplwn bốlokti chiếyuhpm phầisjyn hơunqmn sao?

Nhan Chỉilvw Vi ởcynsjobnn cạzplwnh kéjqevo ágtxko hắsvlqn:

- Vũdzfz La, Hồnnzing gia gia đarlrãzplw lấhbgly ra, sao thểnpjp thu hồnnzii?

dzfz La nghẹydirn lờrvzmi, nởcyns mộqykft nụabhkzmqirvzmi khổbkaa, cúbkaai đarlrisjyu thi lễqzch Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai:

- Nếyuhpu làfmwu nhưzmqi vậhyzhy, vãzplwn bốlokti đarlràfmwunh cảlbkam tạzplw.

Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai tưzmqiơunqmi cưzmqirvzmi:

- Nhưzmqi vậhyzhy mớrmlhi phảlbkai.

- Thứngmkfmwuy ta ngẫrvzmu nhiêjobnn lấhbgly đarlrưzmqidzfzc vàfmwuo thờrvzmi Hồnnzing Hoang, cũdzfzng khôezezng biếyuhpt làfmwu ai lưzmqiu lạzplwi. Nếyuhpu ngưzmqiơunqmi cónpjp thểnpjpbabrm đarlrưzmqidzfzc mộqykft vịyest phùbembzmqi hỗyhwv trợdzfz, cónpjp thểnpjp bảlbkao phùbembzmqihbgly dựngmka theo phưzmqiơunqmng phágtxkp bêjobnn trong ngọbwmtc giảlbkan, dùbembng Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc luyệfczbn chếyuhp ngọbwmtc phùbemb. Ngọbwmtc phùbemb mớrmlhi luyệfczbn chếyuhp ra cónpjp thểnpjp phốlokti hợdzfzp đarlrưzmqidzfzc vớrmlhi ngọbwmtc phùbembdzfz, ngọbwmtc phùbembfmwung nhiềhbglu, côezezng dụabhkng càfmwung lớrmlhn, tiềhbgln đarlrnnzi bấhbglt khảlbka hạzplwn lưzmqidzfzng!

Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai cưzmqirvzmi gưzmqidzfzng hai tiếyuhpng:

- Chỉilvwfmwu đarlriềhbglu kiệfczbn rấhbglt hàfmwu khắsvlqc, Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc cũdzfzng khôezezng phảlbkai dễqzchbabrm, tínnptnh tĩptyinh phùbembzmqidzfzng rấhbglt khónpjp gầisjyn gũdzfzi.

dzfz La nghe vậhyzhy sửbhlpng sốloktt, cágtxko lỗyhwvi mộqykft lúbkaac, lậhyzhp tứngmkc xem qua ngọbwmtc giảlbkan kia ngay tạzplwi chỗyhwv.


Trêjobnn thựngmkc tếyuhp chỉilvwfmwunpjpt nguyêjobnn hồnnzin vàfmwuo trong ngọbwmtc giảlbkan. Tin tứngmkc ghi trong ngọbwmtc giảlbkan rấhbglt nhiềhbglu, nhưzmqing Vũdzfz La chỉilvwbabrm tin tứngmkc mấhbglu chốloktt, chỉilvw trong nhágtxky mắsvlqt đarlrãzplw biếyuhpt rõeuawfmwung, nhấhbglt thờrvzmi mừkbuvng nhưzmqi đarlrjobnn dạzplwi.

Phágtxkp môezezn trêjobnn thếyuhp gian nàfmwuy cónpjp thểnpjp khiếyuhpn cho Vũdzfz La vui mừkbuvng nhưzmqi vậhyzhy quảlbka thậhyzht khôezezng nhiềhbglu. Cửbhlpu Long Thôezezn Nhậhyzht năbhlpm xưzmqia làfmwu mộqykft, phágtxkp môezezn Thựngmkc Phùbemb củanfda cónpjpc đarlrhbglt séjqevt làfmwu hai, thứngmk ba làfmwu Thiêjobnn Chu Ngọbwmtc Ấyhuyn phágtxkp lụabhkc ghi lạzplwi trong ngọbwmtc giảlbkan nàfmwuy.

Phágtxkp môezezn nàfmwuy thậhyzht ra chínnptnh làfmwu mộqykft biệfczbn phágtxkp luyệfczbn chếyuhp phágtxkp bảlbkao khágtxki quágtxkt, cónpjp thểnpjpnpjpi rằgtxkng huyềhbgln diệfczbu vôezezbembng. Bấhbglt quágtxk tu sĩptyibabrnh thưzmqirvzmng, cho dùbembfmwu siêjobnu cấhbglp cưzmqirvzmng giảlbka nhưzmqi Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai cũdzfzng khôezezng cónpjpgtxkch nàfmwuo luyệfczbn chếyuhp. Bởcynsi vìbabr muốloktn luyệfczbn chếyuhp phágtxkp bảlbkao nàfmwuy, khôezezng nhữnnzing phảlbkai biếyuhpt chếyuhp khínnpt, còrqnon phảlbkai biếyuhpt chếyuhp phùbemb.

Phágtxkp bảlbkao nàfmwuy gọbwmti làfmwu Thiêjobnn Chu, tưzmqizmqirvzmng cơunqm bảlbkan giốloktng nhưzmqikbuvy mộqykft căbhlpn nhàfmwu, trưzmqirmlhc hếyuhpt phảlbkai nung từkbuvng viêjobnn gạzplwch, sau đarlrónpjp mớrmlhi dùbembng gạzplwch xâkbuvy nêjobnn. Mỗyhwvi mộqykft đarlrzplwo Ngọbwmtc Ấyhuyn Linh phùbembfmwu mộqykft viêjobnn gạzplwch, trưzmqirmlhc hếyuhpt luyệfczbn chếyuhp ngọbwmtc ấhbgln, sau đarlrónpjp mớrmlhi dầisjyn dầisjyn tổbkaang hợdzfzp lạzplwi thàfmwunh mộqykft con thuyềhbgln, (thiêjobnn chu)

Mỗyhwvi mộqykft ngọbwmtc ấhbgln đarlrhbglu cónpjpezezng dụabhkng đarlrqykfc đarlrágtxko củanfda riêjobnng mìbabrnh, bêjobnn trong Thiêjobnn Chu Ngọbwmtc Ấyhuyn phágtxkp lụabhkc nàfmwuy đarlrãzplw đarlrrqnoc biệfczbt thiếyuhpt kếyuhp hoàfmwun hảlbkao. Chỉilvw cầisjyn tìbabrm đarlranfd sốloktzmqidzfzng ngọbwmtc ấhbgln nhấhbglt đarlryestnh, ghéjqevp lạzplwi vớrmlhi nhau làfmwunpjp thểnpjp khiếyuhpn cho Thiêjobnn Chu cónpjp đarlrưzmqidzfzc côezezng năbhlpng hảlbkao hạzplwng.

Theo nhưzmqi bộqykf Thiêjobnn Chu Ngọbwmtc Ấyhuyn phágtxkp lụabhkc nàfmwuy giớrmlhi thiệfczbu, đarlrzplwt tớrmlhi cựngmkc hạzplwn, phágtxkp bảlbkao nàfmwuy cónpjp thểnpjp tung hoàfmwung Tiêjobnn giớrmlhi, khôezezng đarlrâkbuvu đarlryestch nổbkaai.

Bấhbglt quágtxk hiệfczbn tạzplwi trong tay Vũdzfz La chỉilvwnpjpgtxkm đarlrzplwo Ngọbwmtc Ấyhuyn Linh phùbemb, vừkbuva đarlranfd tạzplwo thàfmwunh mộqykft cágtxki chặrqnon giấhbgly, muốloktn phi hàfmwunh, ẳabhkn đarlrqykfn khôezezng thàfmwunh vấhbgln đarlrhbgl, nhưzmqing muốloktn trởcyns thàfmwunh mộqykft Thiêjobnn Chu thựngmkc thụabhkrqnon phảlbkai trảlbkai qua mộqykft quágtxk trìbabrnh rấhbglt dàfmwui.

bembfmwu nhưzmqi vậhyzhy, Vũdzfz La cũdzfzng vôezezbembng hưzmqing phấhbgln. Bởcynsi vìbabr nếyuhpu luyệfczbn chếyuhp tấhbglt cảlbka Ngọbwmtc Ấyhuyn Linh phùbemb toàfmwun bằgtxkng Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc làfmwu chuyệfczbn hầisjyu nhưzmqi khôezezng cónpjp khảlbkabhlpng. Nhưzmqing Vũdzfz La cónpjp đarlrưzmqidzfzc rừkbuvng Bồnnzing Kinh Thầisjyn Mộqykfc, sửbhlp dụabhkng Thầisjyn Chi, thậhyzhm chínnptfmwu Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Mộqykfc tưzmqiơunqmng lai sinh ra đarlrnpjp luyệfczbn chếyuhp linh phùbembfmwu khôezezng thàfmwunh vấhbgln đarlrhbgl. Bảlbkan thâkbuvn Vũdzfz La lạzplwi làfmwu mộqykft vịyest phùbembzmqi, muốloktn tạzplwo ra mộqykft bảlbkan yếyuhpu hơunqmn Thiêjobnn Chu thậhyzht cũdzfzng khôezezng khónpjp.

Cho dùbembfmwu bảlbkan yếyuhpu, khôezezng thểnpjp tung hoàfmwunh Tiêjobnn giớrmlhi, nhưzmqing muốloktn tung hoàfmwunh vôezez đarlryestch trêjobnn thếyuhp giớrmlhi nàfmwuy hẳabhkn làfmwu khôezezng thàfmwunh vấhbgln đarlrhbgl.

dzfz La vôezezbembng hưzmqing phấhbgln, cúbkaai đarlrisjyu cảlbkam tạzplw Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai:

- Đerdwa tạzplw tiềhbgln bốlokti, bảlbkan thâkbuvn vãzplwn bốlokti chínnptnh làfmwu phùbembzmqi, thứngmkfmwuy rấhbglt cónpjpgtxkc dụabhkng...

------------

Trêjobnn Thầisjyn Hoang hảlbkai, mộqykft cụabhkm mâkbuvy trắsvlqng đarlrang bay ung dung. Sau trậhyzhn chiếyuhpn Nộqykf Long đarlrlbkao, Bágtxkn Yêjobnu tộqykfc nhưzmqidzfzng bộqykf lui binh, nhưzmqirvzmng ra tấhbglt cảlbkabembng biếyuhpn từkbuv Nộqykf Long đarlrlbkao trởcyns vềhbgl phínnpta Tâkbuvy.


Trêjobnn cụabhkm mâkbuvy trắsvlqng nàfmwuy, Vũdzfz La dẫrvzmn theo Nhan Chỉilvw Vi vàfmwu Chu Nghiêjobnn ngồnnzii trêjobnn đarlrónpjp. Nhan Chỉilvw Vi cónpjp chúbkaat hứngmkng thúbkaa, muốloktn gágtxkc châkbuvn mìbabrnh lêjobnn ngưzmqirvzmi Nam Vinh Âcnrrm, nhưzmqing Vũdzfz La trưzmqidzfzng nghĩptyia từkbuv chốlokti.

bemb sao Chu Nghiêjobnn cũdzfzng đarlrãzplw bạzplwi lộqykf thâkbuvn phậhyzhn thậhyzht củanfda mìbabrnh, cũdzfzng khôezezng cầisjyn che giấhbglu.

Cụabhkm mâkbuvy trắsvlqng nàfmwuy chínnptnh làfmwu mộqykft trong tágtxkm đarlrzplwo Ngọbwmtc Ấyhuyn Linh phùbemb biếyuhpn thàfmwunh, côezezng dụabhkng củanfda đarlrzplwo Ngọbwmtc Ấyhuyn Linh phùbembfmwuy làfmwu phi đarlrqykfn. Vũdzfz La vìbabr muốloktn thoảlbkai mágtxki, cho nêjobnn biếyuhpn hìbabrnh thàfmwunh mâkbuvy trắsvlqng. Nếyuhpu muốloktn nhanh chónpjpng, chỉilvw cầisjyn hắsvlqn ghéjqevp bảlbkay đarlrzplwo Ngọbwmtc Ấyhuyn Linh phùbembrqnon lạzplwi, vậhyzhy cónpjp thểnpjpnpjpa thàfmwunh mộqykft con thoi, Vũdzfz La đarlrgtxkn chừkbuvng tốloktc đarlrqykf củanfda nónpjp tốlokti thiểnpjpu cũdzfzng nhanh hơunqmn Ngọbwmtc Tung Trùbembng gấhbglp hai lầisjyn.

Di tínnptch Tiêjobnn Tầisjyn, Nhan Chỉilvw Vi trợdzfzn trừkbuvng đarlrôezezi mắsvlqt hồnnzi ly nhìbabrn Vũdzfz La. Chỉilvw cầisjyn Vũdzfz La chạzplwm phảlbkai ágtxknh mắsvlqt củanfda nàfmwung, lậhyzhp tứngmkc sẽqykfnpjp mộqykft giọbwmtng ghen tịyest vang lêjobnn:

- Khôezezng ngờrvzm ngưzmqiơunqmi còrqnon làfmwu mộqykft vịyest phùbembzmqi!

dzfz La dởcyns khónpjpc dởcynszmqirvzmi:

- Bàfmwuezez củanfda ta ôezezi, dọbwmtc trêjobnn đarlrưzmqirvzmng đarlri ngàfmwui nónpjpi chuyệfczbn nàfmwuy khôezezng biếyuhpt bao nhiêjobnu lầisjyn rồnnzii, bao giờrvzm ngàfmwui mớrmlhi chịyestu đarlrnpjp cho ta yêjobnn đarlrâkbuvy?

Tuy rằgtxkng Nhan Chỉilvw Vi làfmwu hồnnzi ly, lạzplwi làfmwum ra vẻrmlh nhưzmqinpjpi tru dưzmqirmlhi trăbhlpng, ngửbhlpa mặrqnot lêjobnn trờrvzmi gàfmwuo rốloktng:

- Ngưzmqiơunqmi thầisjyn lựngmkc hùbembng hậhyzhu vôezez song, ngưzmqiơunqmi cónpjp đarlrưzmqidzfzc thưzmqidzfzng cổbkaa thầisjyn khínnpt, ngưzmqiơunqmi cónpjp đarlrưzmqidzfzc Thiêjobnn Mệfczbnh Thầisjyn Phùbemb thiêjobnn hạzplw đarlrfczb nhấhbglt, ngưzmqiơunqmi còrqnon làfmwu mộqykft vịyest phùbembzmqi...

dzfz La còrqnon đarlrang ngơunqm ngágtxkc, Nhan Chỉilvw Vi đarlrãzplw tru tréjqevo tiếyuhpp:

- Ôdzfzng trờrvzmi oi, bảlbkan côezezzmqiơunqmng từkbuv nhỏfczb đarlrãzplwfmwu kiềhbglu nữnnzifmwunh vàfmwung lágtxk ngọbwmtc, ngưzmqirvzmi ngưzmqirvzmi hâkbuvm mộqykf, vìbabr sao trưzmqirmlhc mặrqnot têjobnn khốloktn nàfmwuy, phưzmqiơunqmng diệfczbn nàfmwuo bảlbkan côezezzmqiơunqmng cũdzfzng khôezezng bằgtxkng hắsvlqn. Chẳabhkng lẽqykf trờrvzmi sinh ngưzmqiơunqmi ra làfmwu kẻrmlh chuyêjobnn môezezn phágtxk hủanfdy lòrqnong tin ngưzmqirvzmi khágtxkc, khiếyuhpn cho ngưzmqirvzmi ta phảlbkai ghen tịyest hay sao?

dzfz La ágtxk khẩhbglu nghẹydirn lờrvzmi, Nam Vinh Âcnrrm đarlrang bịyest trónpjpi gôezezjobnn cạzplwnh, nghe Nhan Chỉilvw Vi cảlbkam thágtxkn nhưzmqi vậhyzhy, khôezezng nhịyestn đarlrưzmqidzfzc liếyuhpc xéjqevo Vũdzfz La mộqykft cágtxki:

- Hắsvlqn còrqnon làfmwu mộqykft têjobnn dâkbuvm tặrqnoc!

dzfz La hoàfmwun toàfmwun khôezezng còrqnon gìbabr đarlrnpjpnpjpi.

Dọbwmtc trêjobnn đarlrưzmqirvzmng đarlri Nhan Chỉilvw Vi ghen tịyest khôezezng thôezezi. Cụabhkm may trắsvlqng do Ngọbwmtc Ấyhuyn Linh phùbemb biếyuhpn thàfmwunh tuy rằgtxkng vữnnzing vàfmwung thoảlbkai mágtxki, nhưzmqing tốloktc đarlrqykfdzfzng khôezezng chậhyzhm hơunqmn Ngọbwmtc Tung Trùbembng, mấhbglt mộqykft ngàfmwuy rưzmqiptyii đarlrãzplw vềhbgl tớrmlhi Thanh Khâkbuvu.

Từkbuv xa Nhan Chỉilvw Vi đarlrãzplw thấhbgly trêjobnn Thanh Khâkbuvu xanh biếyuhpc, mộqykft vịyestzplwo nhâkbuvn bạzplwch phágtxkt hồnnzing nhan đarlrang đarlrngmkng trong giónpjp lạzplwnh, chòrqnom râkbuvu bạzplwc tung bay.

Nhan Chỉilvw Vi mừkbuvng rỡptyi:

- Gia gia tớrmlhi đarlrónpjpn chúbkaang ta.

dzfz La chộqykft dạzplw vộqykfi vàfmwung nónpjpi:

- Ta... ta còrqnon cónpjp việfczbc, sẽqykf khôezezng ghéjqevfmwuo. Nàfmwung mang theo yêjobnu đarlran cùbembng tinh huyếyuhpt Long Quy... àfmwu... đarlrâkbuvy làfmwu khốlokti Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc nọbwmt, nàfmwung hãzplwy hỏfczbi thăbhlpm Nhan lãzplwo giúbkaap ta...

dzfz La cũdzfzng khôezezng thưzmqiơunqmng hưzmqiơunqmng tiếyuhpc ngọbwmtc, mộqykft tay đarlrhbgly Nhan Chỉilvw Vi từkbuv trêjobnn cụabhkm mâkbuvy trắsvlqng rơunqmi xuốloktng dưzmqirmlhi.

Nhan Chỉilvw Vi ngãzplwezezng lốloktc giữnnzia khôezezng trung, sợdzfz tớrmlhi mứngmkc théjqevt mộqykft tiếyuhpng chónpjpi tai, quay cuồnnzing vàfmwui cágtxki mớrmlhi ổbkaan đarlryestnh thâkbuvn hìbabrnh đarlrưzmqidzfzc, giậhyzhn dữnnzi quágtxkt lớrmlhn vớrmlhi Vũdzfz La:

- Vũdzfz La, ngưzmqiơunqmi làfmwu con quỷkmkv hẹydirp hòrqnoi, khôezezng phảlbkai dọbwmtc đarlrưzmqirvzmng ta chỉilvw lảlbkai nhảlbkai vàfmwui câkbuvu thôezezi sao, chỉilvwbabr nhưzmqi vậhyzhy màfmwu trảlbka thùbemb bảlbkan tiểnpjpu thưzmqi...

fmwung tứngmkc tốlokti vôezezbembng, mắsvlqt phưzmqidzfzng trừkbuvng trừkbuvng, mắsvlqt ngọbwmtc màfmwuy ngàfmwui, quảlbka nhiêjobnn làfmwu thiêjobnn sinh lệfczb chấhbglt, khuynh quốloktc khuynh thàfmwunh, càfmwung giậhyzhn lạzplwi càfmwung xinh đarlrydirp.

Đerdwágtxkng tiếyuhpc Vũdzfz La vôezezkbuvm thưzmqirvzmng thứngmkc:

- Lảlbkai nhảlbkai vàfmwui câkbuvu ưzmqi? Nàfmwung lảlbkai nhảlbkai mấhbgly trăbhlpm câkbuvu...

- Vũdzfz La! Xúbkaa tiểnpjpu tửbhlp ngưzmqiơunqmi dágtxkm chạzplwy!

Nhan lãzplwo gầisjym lêjobnn giậhyzhn dữnnzi, trêjobnn Thanh Khâkbuvu chợdzfzt bắsvlqn ra mộqykft đarlrzplwo lụabhkc quang bay lêjobnn cao, nổbkaa tung rồnnzii tảlbkan ra, hónpjpa thàfmwunh mộqykft cágtxki lưzmqirmlhi lụabhkc quang đarlrisjyy trờrvzmi, bao phủanfd phạzplwm vi ba mưzmqiơunqmi dặrqnom xung quanh Thanh Khâkbuvu lạzplwi.

dzfz La đarlrang đarlriềhbglu khiểnpjpn cụabhkm mâkbuvy trắsvlqng bay nhanh nhưzmqi ăbhlpn trộqykfm, suýnprbt chúbkaat nữnnzia va phảlbkai lưzmqirmlhi lụabhkc quang. Hạzplwn vộqykfi vàfmwung ngừkbuvng lạzplwi tứngmkc thìbabr, rốloktt cụabhkc trágtxknh phảlbkai tai nạzplwn va chạzplwm trêjobnn khôezezng vôezezbembng nguy hiểnpjpm. Sau đarlrónpjp đarlriềhbglu khiểnpjpn cụabhkm mâkbuvy quay trởcyns lạzplwi, cưzmqirvzmi hìbabrbabrnpjpi vớrmlhi Nhan lãzplwo từkbuv xa:

- Lãzplwo nhâkbuvn gia ngàfmwui khôezezng nêjobnn nổbkaai nónpjpng nhưzmqi vậhyzhy, tuổbkaai tágtxkc đarlrãzplw cao, quágtxk giậhyzhn dữnnzi khôezezng tốloktt cho sứngmkc khỏfczbe...

dzfzng chỉilvw trưzmqirmlhc mặrqnot nhữnnzing ngưzmqirvzmi nhưzmqi Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai, Nhan lãzplwo, Vũdzfz La mớrmlhi đarlrùbemba cợdzfzt mộqykft chúbkaat, dùbemb sao tuổbkaai tágtxkc nhữnnzing ngưzmqirvzmi nàfmwuy làfmwum tổbkaa gia gia hắsvlqn cũdzfzng còrqnon thừkbuva.

- Tiểnpjpu tửbhlp khốloktn cúbkaat xuốloktng đarlrâkbuvy cho ta, ngưzmqiơunqmi làfmwum hạzplwi lãzplwo phu thậhyzht khổbkaa!

Nhan lãzplwo gàfmwuo théjqevt nhưzmqi sầisjym.

Nhan Chỉilvw Vi dịyestu dàfmwung đarlrếyuhpn bêjobnn Nhan lãzplwo, mộqykft thâkbuvn ágtxko trắsvlqng, lạzplwi hónpjpa thàfmwunh thiếyuhpu nữnnzi bạzplwch hồnnzi thùbemby mịyest ôezezn nhu, vôezezbembng dụabhk hoặrqnoc.

- Gia gia, rốloktt cụabhkc hắsvlqn làfmwum gìbabr vậhyzhy?

- Làfmwum gìbabr ưzmqi?

Nhan lãzplwo vẫrvzmn còrqnon giậhyzhn dữnnzi:

- Bảlbkao khốlokt củanfda gia gia ta đarlrãzplw bịyest tiểnpjpu tửbhlpfmwuy véjqevt sạzplwch rồnnzii.

Sau khi đarlrágtxkm Đerdwzplwi Tếyuhp Ti củanfda Bágtxkt Đerdwzplwi Thầisjyn Trủanfdng ra ngoàfmwui, hầisjyu nhưzmqi hai bàfmwun tay trắsvlqng. Tuy rằgtxkng lấhbgly đarlrưzmqidzfzc rấhbglt nhiềhbglu dưzmqidzfzc thảlbkao ởcynsgtxkch Thảlbkao Tiêjobnn Đerdwiềhbgln, ởcyns Niêjobnn Luâkbuvn Mộqykf Đerdwyesta cũdzfzng lấhbgly đarlrưzmqidzfzc khôezezng ínnptt mộqykfc đarlrao mộqykfc giágtxkp, nhưzmqing so ságtxknh vớrmlhi tổbkaan thấhbglt củanfda bọbwmtn họbwmt quảlbkafmwu khôezezng đarlrágtxkng kểnpjp.

Kếyuhpt quảlbkafmwugtxkm Đerdwzplwi Tếyuhp Ti thưzmqiơunqmng lưzmqidzfzng mộqykft hồnnzii, quyếyuhpt đarlryestnh khôezezng quay vềhbgl Thầisjyn Trủanfdng củanfda mìbabrnh, màfmwufmwu tớrmlhi tìbabrm Nhan lãzplwo.

gtxkt Đerdwzplwi Thầisjyn Trủanfdng dẫrvzmn theo đarlrzplwi biểnpjpu mấhbgly trăbhlpm Thầisjyn Trủanfdng to cónpjp nhỏfczbnpjp, kéjqevo tớrmlhi Thanh Khâkbuvu. Trêjobnn thựngmkc tếyuhp đarlrâkbuvy làfmwu chủanfd ýnprb củanfda Ôdzfzn Chiêjobnu Hòrqnoa, thậhyzht ra lãzplwo cũdzfzng cónpjprqnong tốloktt, nếyuhpu tấhbglt cảlbka mọbwmti ngưzmqirvzmi tớrmlhi từkbuvng ngưzmqirvzmi mộqykft, rõeuawfmwung làfmwu quấhbgly nhiễqzchu thanh tịyestnh củanfda Nhan lãzplwo, cho nêjobnn tấhbglt cảlbka mọbwmti ngưzmqirvzmi kéjqevo mộqykft lưzmqidzfzt tớrmlhi.

gtxkm ngưzmqirvzmi nàfmwuy cùbembng nhau tớrmlhi, Nhan lãzplwo giậhyzht nảlbkay mìbabrnh, còrqnon tưzmqirvzmng rằgtxkng Đerdwôezezng Thổbkaa xảlbkay ra đarlrzplwi sựngmk. Khôezezng ngờrvzmgtxkm ngưzmqirvzmi vừkbuva nónpjpi ýnprb đarlrnnzi củanfda mìbabrnh tớrmlhi đarlrâkbuvy, néjqevt mặrqnot giàfmwu củanfda Nhan lãzplwo tứngmkc thìbabrjqevo xệfczbch.

Trong lòrqnong Nhan lãzplwo thónpjpa mạzplwdzfz La khôezezng biếyuhpt bao nhiêjobnu màfmwu kểnpjp. Hoàfmwun Hồnnzin Thảlbkao làfmwu thứngmkbabr, còrqnon dágtxkm nónpjpi thưzmqirvzmng cho bảlbkao bốlokti khôezezng kéjqevm gìbabr Hoàfmwun Hồnnzin Thảlbkao, nónpjpi thậhyzht dễqzch, lãzplwo tửbhlp đarlri đarlrâkbuvu màfmwubabrm?

Nhan lãzplwo càfmwung nghĩptyifmwung tứngmkc tốlokti, tiểnpjpu tửbhlp thốlokti nàfmwuy lấhbgly Hoàfmwun Hồnnzin Thảlbkao đarlrnpjpfmwum gìbabr?

Nhưzmqing trưzmqirmlhc mặrqnot nhiềhbglu ngưzmqirvzmi nhưzmqi vậhyzhy, Nhan lãzplwo phảlbkai giữnnzi thểnpjp diệfczbn, chỉilvw đarlràfmwunh mởcyns bảlbkao khốlokt ra, tìbabrm cágtxkc loạzplwi bảlbkao bốlokti cho mọbwmti ngưzmqirvzmi.

Cửbhlpu Vĩptyi Bạzplwch Hồnnzi củanfda cảlbkai thậhyzht nhiềhbglu, đarlrưzmqiơunqmng nhiêjobnn khôezezng vìbabr chuyệfczbn nàfmwuy màfmwu bịyestjqevt sạzplwch. Nhưzmqing bảlbkao khốlokt củanfda Nhan lãzplwo voi đarlri khôezezng ínnptt, làfmwum sao lãzplwo lạzplwi khôezezng nốlokti trậhyzhn lôezezi đarlrìbabrnh?

Nhan lãzplwo nónpjpi xong, Nhan Chỉilvw Vi liềhbgln bậhyzht cưzmqirvzmi, nàfmwung lanh lợdzfzi thôezezng mìbabrnh, lậhyzhp tứngmkc đarlrgtxkn ra đarlrâkbuvy làfmwudzfz La trúbkaat giậhyzhn, cốlokt ýnprbfmwum nhưzmqi vậhyzhy.

fmwung lậhyzhp tứngmkc kểnpjpeuaw chuyệfczbn trêjobnn Nộqykf Long đarlrlbkao từkbuv đarlrisjyu chínnpt cuốlokti, lúbkaac nàfmwuy Nhan lãzplwo trởcynsjobnn chộqykft dạzplw, tựngmk nhiêjobnn hạzplw giọbwmtng rấhbglt nhiềhbglu:

- Khôezezng ngờrvzmzplwo giàfmwu Hồnnzing Phágtxk Hảlbkai kia tệfczb hạzplwi vôezezbembng, dágtxkm bắsvlqt chágtxku ta làfmwum con tin, lãzplwo giàfmwu ta nhấhbglt đarlryestnh khôezezng đarlrnpjpjobnn cho lãzplwo.

dzfz La hừkbuv mộqykft tiếyuhpng, nay tìbabrnh thếyuhp nghịyestch chuyểnpjpn, hắsvlqn lậhyzhp tứngmkc trợdzfzn trừkbuvng:

- Nhan lãzplwo, bấhbglt kểnpjp thếyuhpfmwuo ngàfmwui cũdzfzng khôezezng thểnpjp chơunqmi ta mộqykft vốlokt nhưzmqi vậhyzhy.

- Lãzplwo nónpjpi Hồnnzing tiềhbgln bốlokti tệfczb hạzplwi, nhưzmqing ngưzmqirvzmi ta tặrqnong cho ta mộqykft bộqykf Thiêjobnn Chu Ngọbwmtc Ấyhuyn phágtxkp lụabhkc vôezezbembng trâkbuvn quýnprb, lạzplwi thêjobnm tágtxkm khốlokti Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc. Khôezezng phảlbkai ngàfmwui cũdzfzng nêjobnn biểnpjpu lộqykf mộqykft chúbkaat ýnprb tứngmk sao? Khôezezng cầisjyn nhiềhbglu lắsvlqm, cứngmk nhưzmqi Hồnnzing tiềhbgln bốlokti làfmwu đarlrưzmqidzfzc.

Nhan lãzplwo trừkbuvng mắsvlqt:

- Tágtxkm khốlokti Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc ưzmqi?

zplwo lắsvlqc đarlrisjyu quầisjyy quậhyzhy:

- Ta khôezezng cónpjp nhiềhbglu bảlbkao bốlokti nhưzmqi vậhyzhy...

dzfz La làfmwum nhưzmqi ngưzmqirvzmi đarlrang đarlri dạzplwo phốlokt, lêjobnn tiếyuhpng nónpjpi trốloktng khôezezng:

- Cónpjp nhữnnzing vịyest tiềhbgln bốlokti nónpjpi ngưzmqirvzmi khágtxkc tệfczb hạzplwi, còrqnon mìbabrnh thìbabr keo kiệfczbt vôezezbembng...

Nhan lãzplwo cưzmqirvzmi hắsvlqc hắsvlqc đarlrisjyy xảlbkao quyệfczbt:

- Ngưzmqiơunqmi khôezezng cầisjyn khínnptch tưzmqirmlhng, lãzplwo giàfmwu ta khôezezng mắsvlqc bẫrvzmy đarlrâkbuvu.

dzfz La bónpjp tay, Nhan lãzplwo lạzplwi nónpjpi:

- Chắsvlqc chắsvlqn làfmwu khôezezng cónpjpgtxkm khốlokti Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc, ngưzmqiơunqmi đarlrkbuvng mơunqm mộqykfng nữnnzia, dùbemb ta cónpjpdzfzng giữnnzi lạzplwi mìbabrnh dùbembng.

- Bấhbglt quágtxk coi nhưzmqi ngưzmqiơunqmi cũdzfzng đarlrãzplw cứngmku chágtxku ta, cũdzfzng khôezezng thểnpjp khôezezng cónpjpbabr...

Nhan lãzplwo vuốloktt râkbuvu, lậhyzht tay ra, mộqykft hạzplwt châkbuvu xanh biếyuhpc xuấhbglt hiệfczbn trong lòrqnong bàfmwun tay:

- Đerdwâkbuvy làfmwu mộqykft viêjobnn yêjobnu đarlran, chủanfd nhâkbuvn củanfda nónpjp tu luyệfczbn Mộqykfc Thầisjyn Lựngmkc, thuộqykfc tínnptnh thínnptch hợdzfzp vớrmlhi ngưzmqiơunqmi, tặrqnong ngưzmqiơunqmi làfmwu rấhbglt tốloktt.

dzfz La khẽqykfptyiu môezezi:

- Thậhyzht làfmwu keo kiệfczbt...

Nhan lãzplwo nhâkbuvn tứngmkc tốlokti trừkbuvng mắsvlqt:

- Chủanfd nhâkbuvn yêjobnu đarlran nàfmwuy chínnptnh làfmwu chiếyuhpn sĩptyi nhấhbglt đarlrabhkng. Nếyuhpu so vớrmlhi ngưzmqiơunqmi, lãzplwo nhâkbuvn gia ta tặrqnong cho bọbwmtn Khoágtxki Tôezezng, Nguyễqzchn Xạzplw Nhậhyzht toàfmwun làfmwu thứngmk khôezezng đarlrágtxkng giágtxk.

bkaac nàfmwuy Vũdzfz La mớrmlhi nởcyns mộqykft nụabhkzmqirvzmi:

- Chỉilvwfmwu đarlrùbemba vớrmlhi ngàfmwui mộqykft chúbkaat màfmwu thôezezi, ngàfmwui đarlrãzplw tứngmkc tốlokti nhưzmqi vậhyzhy... Ta khôezezng thểnpjp khôezezng nónpjpi, thâkbuvn làfmwu Đerdwzplwi Thágtxknh Yêjobnu tộqykfc, ngàfmwui cũdzfzng khôezezng đarlrqykfzmqidzfzng...

- Ngưzmqiơunqmi làfmwu tiểnpjpu tửbhlp thốlokti!

Nhan lãzplwo tứngmkc tốlokti nghẹydirn lờrvzmi.

Thu đarlrưzmqidzfzc ínnptch lợdzfzi, Vũdzfz La bèabhkn giao lạzplwi chuyệfczbn nuôezezi dưzmqiptying Thiêjobnn Mệfczbnh Thầisjyn Phùbemb lạzplwi cho Nhan lãzplwo. Đerdwãzplwnpjp Thiêjobnn Sinh Thầisjyn Ngọbwmtc cùbembng tinh huyếyuhpt yêjobnu đarlran Long Quy, chỉilvw cầisjyn tìbabrm mộqykft đarlryesta phưzmqiơunqmng thínnptch hợdzfzp nữnnzia làfmwu đarlrưzmqidzfzc.

Vốloktn nơunqmi màfmwu Đerdwyesta Hỏfczba Kim Kỳlbkakbuvn cưzmqi trúbkaa trưzmqirmlhc kia cónpjp mộqykft đarlrzplwo Đerdwyesta Tâkbuvm Hỏfczba Mạzplwch. Bấhbglt quágtxk hiệfczbn tạzplwi nơunqmi đarlrónpjp đarlrãzplw trởcyns thàfmwunh tửbhlp đarlryesta, trừkbuvdzfz La ra khôezezng ai vàfmwuo đarlrưzmqidzfzc, cho nêjobnn Nhan lãzplwo tìbabrm mộqykft nơunqmi khágtxkc, Vũdzfz La cũdzfzng khôezezng cónpjp hỏfczbi nhiềhbglu.

Âcnrrm Cựngmkc Chi Nhãzplwn làfmwu lựngmkc lưzmqidzfzng chínnpt âkbuvm, tuy rằgtxkng nuôezezi dưzmqiptying Thiêjobnn Mệfczbnh Thầisjyn Phùbemb thuậhyzhn lợdzfzi dễqzchfmwung, nónpjpi khôezezng chừkbuvng chỉilvw cầisjyn vàfmwui ngàfmwun năbhlpm đarlrãzplwnpjp thểnpjp trởcyns thàfmwunh mộqykft đarlrzplwo Thiêjobnn Mệfczbnh Thầisjyn Phùbemb thiêjobnn hạzplw đarlrfczb nhấhbglt. Nhưzmqing mộqykft khi ngưzmqirvzmi ởcyns trêjobnn thu hồnnzii, lúbkaac ấhbgly sẽqykf biếyuhpt đarlrưzmqidzfzc đarlrâkbuvy khôezezng phảlbkai thuộqykfc tínnptnh màfmwubabrnh muốloktn nuôezezi dưzmqiptying ban đarlrisjyu, chắsvlqc chắsvlqn sẽqykf nghi ngờrvzmnpjp ngưzmqirvzmi giởcyns tròrqno.

Giảlbkai quyếyuhpt xong chuyệfczbn Thiêjobnn Mệfczbnh Thầisjyn Phùbemb, Vũdzfz La bèabhkn mang Nam Vinh Âcnrrm ra.

Nhan lãzplwo cũdzfzng hơunqmi khónpjp xửbhlp, Nam Vinh Âcnrrm chínnptnh làfmwuzmqiơunqmng tộqykfc Bágtxkn Yêjobnu tộqykfc, thâkbuvn phậhyzhn cũdzfzng khôezezng phảlbkai nhỏfczb. Yêjobnu tộqykfc cũdzfzng khôezezng muốloktn toàfmwun diệfczbn khai chiếyuhpn cùbembng Bágtxkn Yêjobnu tộqykfc, nhưzmqing Nam Vinh Âcnrrm đarlrãzplw biếyuhpt nhiềhbglu bínnpt mậhyzht củanfda Nộqykf Long đarlrlbkao, lạzplwi khôezezng thểnpjp thảlbka đarlri nhưzmqi vậhyzhy, xửbhlpnprbfmwung thếyuhpfmwuo đarlrãzplw trởcyns thàfmwunh mộqykft nan đarlrhbgl.

Cuốlokti cùbembng, Nhan lãzplwo vung tay lêjobnn:

- Ngưzmqiơunqmi mang nàfmwung theo trưzmqirmlhc đarlri.

dzfz La hágtxk hốloktc mồnnzim:

- Nhưzmqing ta muốloktn trởcyns vềhbgl...

- Ngưzmqiơunqmi mang tớrmlhi Mộqykfc Thầisjyn Trủanfdng, nếyuhpu ngưzmqiơunqmi muốloktn vềhbgl, cứngmk đarlrnpjpfmwung lạzplwi ởcyns Mộqykfc Thầisjyn Trủanfdng.

Nhan lãzplwo giảlbkai quyếyuhpt gọbwmtn gàfmwung.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.